SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Listopad Stawka roboczogodziny :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Listopad Stawka roboczogodziny :"

Transkrypt

1 CPV Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa z odnogami ADRES INWESTYCJI : Działki: 244/9 i 363/3 obręb 0001 Tychowo ul Topolowa INWESTOR : Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul Ustreonie Miejskie Białogard BRANśA : Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Listopad 2016 Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % Mbezp Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Sieć wodociągowa SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 L=647 m 1 KNNR 1 d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,647 km 0,65 2 KNNR 1 d RAZEM 0,65 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawczy + mapka km geodezyjna 0,65 km 0,65 RAZEM 0,65 kpl 3 Zajęcie pasa drogowego d.1 kalk. własna 4 KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 1 d KNR-W 2-19 d KNR-W 2-19 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d kpl 1,00 RAZEM 1,00 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m 3 o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 1,5*0,8*647*0,9 m 3 698,76 RAZEM 698,76 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych m 3 w gruntach suchych kat. III-IV 1,5*0,8*647*0,1 m 3 77,64 RAZEM 77,64 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do m m w gr.kat. I-III 1,5*0,8*647*0,1 m 3 77,64 RAZEM 77,64 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych m 3 spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem 1,5*0,8*647*0,9 m 3 698,76 RAZEM 698,76 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*647*0,1 m 3 51,76 RAZEM 51,76 Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*647*0,1 m 3 51,76 RAZEM 51,76 Nasypka nad rury z materiałów sypkich grub. 30 cm m 3 0,8*647*0,3 m 3 155,28 RAZEM 155,28 Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi m 3 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz piasku 10 km Krotność = 10 51,76+51,76+155,28 m 3 258,80 RAZEM 258,80 Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa m sztucznego z wkładką metaliczną 647 m 647,00 RAZEM 647,00 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 8 zabezp. MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 m 8,00 RAZEM 8, m 647,00 RAZEM 647,00 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania złącz. czołowego o śr. zewn. 110 mm 128 złącz. 128,00 RAZEM 128,00 MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. szt zewnętrznej 110 mm 16 szt 16,00 RAZEM 16,00 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm 4 złącz. 4,00 RAZEM 4,00-2 -

3 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 18 KNNR 4 d Zasuwa kołnierzowa o śr.100 mm z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE kpl. 2 kpl. 2,00 19 KNNR 4 d KNR 2-19 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d Hydranty poŝarowe nadziemne o śr. 80 mm + 2 m rury Ŝeliwnej Dn 80 mm kpl RAZEM 2,00 3 kpl 3,00 RAZEM 3,00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl. 5 kpl. 5,00 RAZEM 5,00 Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 110 mm (włączenie do wcin. istniejącego wodociągu) 2 wcin. 2,00 RAZEM 2,00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m - PE, PEHD o śr. do 110 mm 1 prób m - 4,00 1 prób. RAZEM 4,00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. 200m 4 odc. 4,00 200m Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc. 200m 4 odc. 200m 2 Przyłącza wodociągowe SDR 17 PE 100 Dn 32 mm PN 10 L=36 m 25 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,04 km 0,04 26 KNNR KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 1 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d RAZEM 4,00 4,00 RAZEM 4,00 RAZEM 0,04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawczy + mapka km geodezyjna 0,04 km 0,04 RAZEM 0,04 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi m 3 o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 1,5*0,8*36*0,9 m 3 38,88 RAZEM 38,88 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych m 3 w gruntach suchych kat. III-IV 1,5*0,8*36*0,1 m 3 4,32 RAZEM 4,32 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do m m w gr.kat. I-III 1,5*0,8*36*0,1 m 3 4,32 RAZEM 4,32 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych m 3 spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem 1,5*0,8*36*0,9 m 3 38,88 RAZEM 38,88 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*36*0,1 m 3 2,88 RAZEM 2,88 Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*36*0,1 m 3 2,88 RAZEM 2,88 Nasypka nad rury z materiałów sypkich grub. 30 cm m 3 0,8*36*0,3 m 3 8,64 RAZEM 8,64-3 -

4 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 34 KNNR 1 d Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz piasku 10 km Krotność = 10 m 3 2,88+2,88+8,64 m 3 14,40 35 KNR-W KNR-W 2-19 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNR KNNR KNNR 4 d KNNR RAZEM 14,40 Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa m sztucznego z wkładką metaliczną 36 m 36,00 RAZEM 36,00 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 8 zabezp. 8,00 RAZEM 8,00 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN m 10 łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 32 mm (nakłady na 1 m przyłącza) 36 m 36,00 RAZEM 36,00 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania złącz. czołowego o śr. zewn. 32 mm 46 złącz. 46,00 MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. zewnętrznej 32 mm szt RAZEM 46,00 30 szt 30,00 RAZEM 30,00 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących szt. rurociągach o śr. 100/32 mm 15 szt. 15,00 RAZEM 15,00 Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. 32 mm montowane na rurociągach kpl. PVC i PE 15 kpl. 15,00 RAZEM 15,00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl. 15 kpl. 15,00 RAZEM 15,00 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza prob. (pulsacyjna) 1 prob. 1,00 RAZEM 1,00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (0,5) odc. 200m 1 odc. 1,00 200m RAZEM 1,00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 29,1 m 29,10 RAZEM 29,10-4 -

5 Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Sieć wodociągowa SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 L=647 m 1 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,647 = 0,65 d KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,65 d.1 01 powykonawczy + mapka geodezyjna 3 Zajęcie pasa drogowego kpl 1 d.1 kalk. własna 4 KNNR d.1 01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. m 3 1,5*0,8*647* 0,9 = 698,76 5 KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNR-W 2-19 d KNR-W 2-19 d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNR d d.1 KNNR I-III Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III- IV Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem m 3 1,5*0,8*647* 0,1 = 77,64 m 3 1,5*0,8*647* 0,1 = 77,64 m 3 1,5*0,8*647* 0,9 = 698,76 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*647*0,1 = 51,76 Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*647*0,1 = 51,76 Nasypka nad rury z materiałów sypkich grub. 30 cm m 3 0,8*647*0,3 = 155,28 Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz piasku 10 km Krotność = 10 Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metaliczną m 3 51,76+ 51, ,28 = 258,80 m 647 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 8 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 m 647 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. 128 metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach szt 16 zgrzewanych o śr.zewnętrznej 110 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm Zasuwa kołnierzowa o śr.100 mm z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE złącz. 4 kpl. 2 Hydranty poŝarowe nadziemne o śr. 80 mm + 2 m rury kpl 3 Ŝeliwnej Dn 80 mm Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl. 5 Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 110 mm (włączenie do istniejącego wodociągu) wcin KNNR Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 200m -1 prób. 4 d.1 01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 23 KNNR Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej odc.200m 4 d.1 01 do 150 mm 24 KNNR d.1 01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m 4 Razem dział Sieć wodociągowa SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 L=647 m 2 Przyłącza wodociągowe SDR 17 PE 100 Dn 32 mm PN 10 L=36 m 25 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,04 26 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,04 powykonawczy + mapka geodezyjna 27 KNNR m 3 1,5*0,8*36* 0,9 = 38,88 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Wartość zł (5 x 6) - 5 -

6 Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł KNNR d.2 02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. IIIm 3 1,5*0,8*36* 0,1 = 4,32 IV 29 KNNR Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III m 3 1,5*0,8*36* 0,1 = 4,32 30 d.2 KNNR KNNR KNNR KNNR d KNNR d KNR-W KNR-W 2-19 d KNNR KNNR KNNR KNNR d KNNR KNR d KNNR KNNR KNNR d.2 02 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem m 3 1,5*0,8*36* 0,9 = 38,88 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*36*0,1 = 2,88 Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*36*0,1 = 2,88 Nasypka nad rury z materiałów sypkich grub. 30 cm m 3 0,8*36*0,3 = 8,64 Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz piasku 10 km Krotność = 10 Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metaliczną m 3 2,88+2,88+ 8,64 = 14,40 m 36 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 8 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 32 mm (nakłady na 1 m przyłącza) Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 32 mm MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 32 mm m 36 złącz. 46 szt 30 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100/32 mm szt. 15 Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. 32 mm kpl. 15 montowane na rurociągach PVC i PE Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl. 15 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) prob. 1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (0,5) odc.200m 1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 29,1 Razem dział Przyłącza wodociągowe SDR 17 PE 100 Dn 32 mm PN 10 L=36 m Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: Wartość zł (5 x 6) - 6 -

7 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn 1 Sieć wodociągowa SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 L=647 m 1 KNNR 1 d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,647 = 0, r-g 56, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, samochód dostawczy m-g 1,50 2 KNNR 1 d Razem pozycja 1 0,65 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawczy km 0,65 + mapka geodezyjna 999 r-g 56, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, mapka po wykonawcza - wodociąg szt 1, samochód dostawczy m-g 1,50 3 d.1 kalk. własna Razem pozycja 2 0,65 Zajęcie pasa drogowego kpl Zajęcie pasa drogowego - wodociąg szt 1,00 4 KNNR 1 d Ilość Wartość Razem pozycja 3 1,00 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami m 3 1,5* podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 0,8* 647*0,9 = 698, ,182=0,18= r-g 0, koparka 0.15 m3 0,0625=0,06= 5 KNNR 1 d Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV m-g 0,06 Razem pozycja 4 698,76 m 3 1,5* 0,8* 647*0,1 = 77, r-g 2,15 6 KNNR 1 d Razem pozycja 5 77,64 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m 3 1,5* m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 0,8* 647*0,1 = 77, r-g 0,80 Razem pozycja 6 77,64-7 -

8 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 7 KNNR 1 d Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn m 3 1,5* 0,8* 647*0,9 = 698,76 Ilość Wartość 999 0,085=0,09= r-g 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) 0,0341=0,03= 8 KNNR 4 d m-g 0,03 Razem pozycja 7 698,76 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8* 647*0,1 = 51, r-g 2, pospółka - kruszywo nienormowane m 3 1, materiały pomocnicze % 2, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,77 9 KNNR 4 d Razem pozycja 8 51,76 Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8* 647*0,1 = 51, r-g 2, pospółka - kruszywo nienormowane m 3 1, materiały pomocnicze % 2, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,77 10 KNNR 4 d Razem pozycja 9 51,76 Nasypka nad rury z materiałów sypkich grub. 30 cm m 3 0,8* 647*0,3 = 155, r-g 1, pospółka - kruszywo nienormowane m 3 1, materiały pomocnicze % 2, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,67 11 KNNR 1 d Razem pozycja ,28 Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi m 3 51,76+ po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- 51,76+ IV) dowóz piasku 10 km 155,28 Krotność = 10 = 258, samochód samowyładowczy 5-10 t (0,021=0,02)*10= m-g 0,21 Razem pozycja ,80-8 -

9 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 12 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułoŝonego w ziemi taśmą z d tworzywa sztucznego z wkładką metaliczną ,0075=0,01= r-g 0, taśma z polietylenu z wkładką metaliczną m 1, materiały pomocnicze % 2,00 Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn m 647 Ilość Wartość samochód dostawczy 0,0011=0,00= 13 KNR-W 2- Zabezpieczenie kabla w ziemi d m-g 0,00 Razem pozycja ,00 zabezp r-g 0, pustak kablowy dwudzielny o dł mm szt 1, materiały pomocnicze % 3, samochód dostawczy m-g 0,23 14 KNNR 4 d Razem pozycja 13 8,00 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych SDR 17 PE 100 Dn 110 m 647 mm PN ,211=0,21= r-g 0, rury z polietylenu SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 m 1, materiały pomocnicze % 1, ciągnik siodłowy z naczepą 16t 0,0325=0,03= Ŝuraw samochodowy 0,0368=0,04= 15 KNNR 4 d Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm m-g 0,03 m-g 0,04 Razem pozycja ,00 złącz r-g 1, zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 0, agregat prądotwórczy m-g 0,59 16 KNNR 4 d Razem pozycja ,00 MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych szt 16 o śr.zewnętrznej 110 mm 999 r-g 0, kształtki PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm szt 1, materiały pomocnicze % 1, samochód skrzyniowy m-g 0,17 Razem pozycja 16 16,00-9 -

10 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 17 KNNR 4 d Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn złącz. 4 Ilość Wartość 999 r-g 0, kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110 mm szt 1, materiały pomocnicze % 1, zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, m-g 0,42 PEHDm agregat prądotwórczy m-g 0,42 18 KNNR 4 d Razem pozycja 17 4,00 Zasuwa kołnierzowa o śr.100 mm z obudową o śr. do 100 mm kpl. 2 montowane na rurociągach PVC i PE 999 r-g 2, zasuwa kołnierzowa o śr.100 mm szt 1, króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych szt 2,00 o śr. do 200 mm nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. do 200 szt 2,00 mm uszczelki gumowe płaskie szt 2, uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o szt 4,00 śr. do 200 mm śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 1, obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do 100 mm szt 1, skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 1, materiały pomocnicze % 1, samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,25 19 KNNR 4 d Razem pozycja 18 2,00 Hydranty poŝarowe nadziemne o śr. 80 mm + 2 m rury Ŝeliwnej Dn kpl 3 80 mm 999 r-g 4, hydrant Ŝeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm szt 1, króćce Ŝeliwne koł o śr. 80 mm L= 2000 mm szt 1, zwęŝka Ŝeliwna o śr. 80 mm' szt 1, zasuwa kołnierzowa o śr.80 mm szt 1, obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do 100 mm szt 1, skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 1, skrzynki Ŝeliwne do zaworów' szt 1, kolana Ŝeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów' szt 1, uszczelki gumowe płaskie szt 5, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 2, Ŝwir sortowany m 3 0, materiały pomocnicze % 1, samochód skrzyniowy m-g 1,05 Razem pozycja 19 3,

11 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 20 KNR 2-19 d Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl ,05*0,955= r-g 1, rura stalowa oc m 2, tabliczki do oznakowania gazociągu szt 1, beton zwykły kl. B 10 m 3 0, farba olejno-ŝywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cynkowa dm 3 0,04 60 % szara mat farba ftalowa nawierzchniowa dm 3 0, samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,22 21 KNNR 4 d Razem pozycja 20 5,00 Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. 110 mm wcin. 2 (włączenie do istniejącego wodociągu) 999 r-g 14, rury z polietylenu SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 m 0, kształtki PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm szt 3, luźny kołnierz stalowy szt 3, kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 1, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 0, materiały pomocnicze % 2, samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,10 22 KNNR 4 d Razem pozycja 21 2,00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 200m - 4 PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 1 prób. 999 r-g 8, krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.ii m 3 0,03 0,025=0,03= bale iglaste obrzynane nasycane kl.iii m 3 0,02 0,015=0,02= klamry ciesielskie kg 6, rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1, króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe szt 0, tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0, kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 0, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 2, woda z rurociągu m 3 3, materiały pomocnicze % 10, samochód skrzyniowy m-g 3,16 23 KNNR 4 d Razem pozycja 22 4,00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do odc mm 200m 999 r-g 4, podchloryn sodowy kg 0, rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 1, woda z rurociągu m 3 7, materiały pomocnicze % 3, samochód dostawczy 0.9 t m-g 1,58 Razem pozycja 23 4,00 Ilość Wartość

12 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 24 KNNR 4 d Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc. 200m Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn Ilość Wartość r-g 0, woda z rurociągu m 3 4, materiały pomocnicze % 3,00 Razem pozycja 24 4,00 Razem dział Sieć wodociągowa SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 L=647 m 2 Przyłącza wodociągowe SDR 17 PE 100 Dn 32 mm PN 10 L=36 m 25 d.2 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0, r-g 56, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, samochód dostawczy m-g 1,50 26 KNNR Razem pozycja 25 0,04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - powykonawczy km 0,04 + mapka geodezyjna 999 r-g 56, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, mapka po wykonawcza - wodociąg przyłącza szt 25, samochód dostawczy m-g 1,50 27 KNNR 1 d Razem pozycja 26 0,04 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami m 3 1,5* podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III 0,8*36* 0,9 = 38, ,182=0,18= r-g 0, koparka 0.15 m3 0,0625=0,06= 28 KNNR 1 d Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV m-g 0,06 Razem pozycja 27 38,88 m 3 1,5* 0,8*36* 0,1 = 4, r-g 2,15 29 KNNR 1 d Razem pozycja 28 4,32 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m 3 1,5* m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 0,8*36* 0,1 = 4, r-g 0,80 Razem pozycja 29 4,

13 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 30 KNNR 1 d Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV z rozplantowaniem Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn m 3 1,5* 0,8*36* 0,9 = 38,88 Ilość Wartość 999 0,085=0,09= r-g 0, spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) 0,0341=0,03= 31 KNNR 4 d m-g 0,03 Razem pozycja 30 38,88 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*36* 0,1 = 2, r-g 2, pospółka - kruszywo nienormowane m 3 1, materiały pomocnicze % 2, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,77 32 KNNR 4 d Razem pozycja 31 2,88 Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 10 cm m 3 0,8*36* 0,1 = 2, r-g 2, pospółka - kruszywo nienormowane m 3 1, materiały pomocnicze % 2, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,77 33 KNNR 4 d Razem pozycja 32 2,88 Nasypka nad rury z materiałów sypkich grub. 30 cm m 3 0,8*36* 0,3 = 8, r-g 1, pospółka - kruszywo nienormowane m 3 1, materiały pomocnicze % 2, zagęszczarka wibracyjna m-g 0,67 34 KNNR 1 d Razem pozycja 33 8,64 Dodatek za kaŝdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi m 3 2,88+ po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- 2,88+ IV) dowóz piasku 10 km 8,64 = Krotność = 10 14, samochód samowyładowczy 5-10 t (0,021=0,02)*10= m-g 0,21 Razem pozycja 34 14,

14 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 35 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułoŝonego w ziemi taśmą z d tworzywa sztucznego z wkładką metaliczną ,0075=0,01= r-g 0, taśma z polietylenu z wkładką metaliczną m 1, materiały pomocnicze % 2,00 Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn m 36 Ilość Wartość samochód dostawczy 0,0011=0,00= 36 KNR-W 2- Zabezpieczenie kabla w ziemi d m-g 0,00 Razem pozycja 35 36,00 zabezp r-g 0, pustak kablowy dwudzielny o dł mm szt 1, materiały pomocnicze % 3, samochód dostawczy m-g 0,23 37 KNNR 4 d Razem pozycja 36 8,00 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych SDR 17 PE 100 Dn m mm PN 10 łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 32 mm (nakłady na 1 m przyłącza) 999 r-g 0, rury z polietylenu SDR 17 PE 100 PN 10 o śr.zewnętrznej 32 mm m 1, materiały pomocnicze % 2, samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,10 38 KNNR 4 d Razem pozycja 37 36,00 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą złącz. 46 zgrzewania czołowego o śr. zewn. 32 mm 999 r-g 0, zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 0, agregat prądotwórczy m-g 0,48 39 KNNR 4 d Razem pozycja 38 46,00 MontaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych szt 30 o śr.zewnętrznej 32 mm 999 r-g 0, kształtki PE, PEHD o śr.zewnętrznej 32 mm szt 1, materiały pomocnicze % 1, samochód skrzyniowy m-g 0,17 Razem pozycja 39 30,

15 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 40 KNNR 4 d Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100/32 mm Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn szt. 15 Ilość Wartość 999 r-g 3, Nawiert Dn 110/32 mm szt 1, uszczelki gumowe płaskie szt 2, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 1, materiały pomocnicze % 2, samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,50 41 KNNR 4 d Razem pozycja 40 15,00 Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. 32 mm montowane kpl. 15 na rurociągach PVC i PE 999 r-g 2, zasuwa kołnierzowa o śr.32 mm szt 1, króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe' szt 2, nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. do 200 szt 2,00 mm uszczelki gumowe płaskie szt 2, uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o szt 4,00 śr. do 200 mm śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 1, obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do 100 mm szt 1, skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 1, materiały pomocnicze % 1, samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,20 42 KNR Razem pozycja 41 15,00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl ,05*0,955= r-g 1, rura stalowa co m 2, tabliczki do oznakowania gazociągu szt 1, beton zwykły kl. B 10 m 3 0, farba olejno-ŝywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cynkowa dm 3 0,04 60 % szara mat farba ftalowa nawierzchniowa dm 3 0, samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,22 43 KNNR Razem pozycja 42 15,00 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych prob. 1 - próba zasadnicza (pulsacyjna) 999 r-g 6,66 Razem pozycja 43 1,

16 KOSZTORYS INWESTORSKI Podstawa 44 KNNR 4 d Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm (0,5) odc. 200m Opis jm Nakłady Cena jedn. Kosz t jedn Ilość Wartość ,09*0,5= r-g 2, podchloryn sodowy kg 0,25 0,5*0,5= rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 0,75 1,5*0,5= woda z rurociągu m 3 3,53 7,06*0,5= materiały pomocnicze % 3, samochód dostawczy 0.9 t 1,58*0,5= 45 KNNR m-g 0,79 Razem pozycja 44 1,00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 29, ,0556=0,06= r-g 0,06 Razem pozycja 45 29,10 Razem dział Przyłącza wodociągowe SDR 17 PE 100 Dn 32 mm PN 10 L=36 m

17 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM 1 Sieć wodociągowa SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 L= 647 m 2 Przyłącza wodociągowe SDR 17 PE 100 Dn 32 mm PN 10 L=36 m RAZEM netto VAT Razem brutto Słownie:

18 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g 1 649,72 RAZEM Słownie:

19 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. bale iglaste obrzynane nasycane kl.iii m 3 0,08 2. beton zwykły kl. B 10 m 3 1,20 3. farba ftalowa nawierzchniowa dm 3 0,80 4. farba olejno-ŝywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cynkowa dm 3 0,80 60 % szara mat. 5. hydrant Ŝeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm szt 3,00 6. klamry ciesielskie kg 24,80 7. kolana Ŝeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów' szt 3,00 8. kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm szt 2,80 9. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.ii m 3 0, króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe szt 0, króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe' szt 30, króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o szt 4,00 śr. do 200 mm 13. króćce Ŝeliwne koł o śr. 80 mm L= 2000 mm szt 3, kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110 mm szt 4, kształtki PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm szt 22, kształtki PE, PEHD o śr.zewnętrznej 32 mm szt 30, luźny kołnierz stalowy szt 6, mapka po wykonawcza - wodociąg szt 1, mapka po wykonawcza - wodociąg przyłącza szt 1, nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. do 200 mm szt 34, Nawiert Dn 110/32 mm szt 15, obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr. do 100 mm szt 20, podchloryn sodowy kg 2, pospółka - kruszywo nienormowane m 3 333, pustak kablowy dwudzielny o dł mm szt 16, rura stalowa co m 40, rura stalowa oc m 13, rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 12, rury z polietylenu SDR 17 PE 100 Dn 110 mm PN 10 m 660, rury z polietylenu SDR 17 PE 100 PN 10 o śr.zewnętrznej 32 mm m 36, skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 20, skrzynki Ŝeliwne do zaworów' szt 3, słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów m 3 0, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 10, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 49, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 7, tabliczki do oznakowania gazociągu szt 20, taśma z polietylenu z wkładką metaliczną m 730, tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0, uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o szt 68,00 śr. do 200 mm 41. uszczelki gumowe płaskie szt 79, woda z rurociągu m 3 62, Zajęcie pasa drogowego - wodociąg szt 1, zasuwa kołnierzowa o śr.100 mm szt 2, zasuwa kołnierzowa o śr.32 mm szt 15, zasuwa kołnierzowa o śr.80 mm szt 3, zwęŝka Ŝeliwna o śr. 80 mm' szt 3, Ŝwir sortowany m 3 1, materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie:

20 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. agregat prądotwórczy m-g 99,28 2. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 19,41 3. koparka 0.15 m3 m-g 44,26 4. samochód dostawczy m-g 5,75 5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 21,91 6. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 57,37 7. samochód skrzyniowy m-g 23,61 8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,40 9. spycharka gąsienicowa 55 kw (75 KM) m-g 22, zagęszczarka wibracyjna m-g 193, zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm m-g 97, zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 1, Ŝuraw samochodowy m-g 25,88 RAZEM Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International SP z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. Pruchnik. Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech Feliks Milusz DATA OPRACOWANIA : Styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. KOSZTORYS NAKŁADCZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan BUDMAR S.C. 64-00 LESZNO, ul. Śniadeckich A PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 0" ADRES INWESTYCJI : 64-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn

PRZEDMIAR ROBÓT Legnica, ul. Kawaleryjska 2a. Pracownia Projektowa INSPRO Stefan Augustyn Pracownia Projektowa "INSPRO" Stefan Augustyn 59-220 Legnica, ul. Kawaleryjska 2a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw. 2008

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw. 2008 GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD I - PRZYŁĄCZA ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL. PAWŁOWSKIEGO, NADRZECZNA, MAZURSKA, PL. WOLNOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008

GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : IV kw.2008 GMINA MYSZYNIEC MYSZYNIEC KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ- ZAD II ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL: BRATA ZENO, BEMA, PSZCZELA, BURSZTYNOWA, OBWODOWA, BAŚNIOWA

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa w ulicy Rybnickiej /Huberta/ w Rybniku-Ochojcu. INWESTOR : Urząd Miasta Rybnik ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2 BRANŻA : instalacyjna Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA BUDYNKU WARSZTATÓW ADRES INWESTYCJI : 94-468 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35 INWESTOR : PORT LOTNICZY ŁÓDŻ ADRES INWESTORA : 94-468 Łódź, ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra. Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera Biuro Projektowania Budownictwa Komunalnego mgr inż. Zbigniew Ciebiera ul.zachodnia 15/4; Zielona Góra KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Rytel-Zapędowo gm. Czersk odcinek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Data: 2007-07-30 Obiekt: Dz nr1197/1, 1274 ul.wygoda, BOCHNIA Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Patora - Ciarka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Patora - Ciarka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Wodociąg na terenie

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 5200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Projektowanie i nadzory K.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KALINA ADRES INWESTYCJI : KALINA dz. nr 94, 98, 91/6,

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk "ORLIK 2012"na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk ORLIK 2012na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane "ARCHIN" Wrocłąw Bulwar Ikara 17-1A PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232440-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2

KOSZTORYS NAKŁADCZY. ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2 ZP/37/2012 Zmodyfikowany załącznik nr 2 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana hydrantów na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Pomorska 251 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT  Krzysztof Winnicki SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bądki 55 H PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) NAZWA INWESTYCJI : Budynek szatni Przyłacze do podlewania boiska ADRES INWESTYCJI : Zabór INWESTOR : URZAD GMINY Zabór ADRES INWESTORA : Zabór ul Lipowa 15 BRANśA : SANITARNA, SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARIA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Piotrowski DATA OPRACOWANIA : r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Piotrowski DATA OPRACOWANIA : r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Przęsocińska, dz. rog. nr 86/2 obręb Szczecin 3017, km 1515-1655 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki

PRZEDMIAR ROBÓT Gardeja, Bądki 55 H. SAN-BUD PROJEKT  Krzysztof Winnicki SAN-BUD PROJEKT " "Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bądki 55 H PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, Siemiatycze Inwestycja: Wykonanie dokumentacji technicznych i projektów stałej organizacji ruchu do Projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszego na terenie powiatu siemiatyckiego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMY INŻYNIERSKIE "PROJEKTANT" NAMYSŁÓW UL. PLAC WOLNOŚCI 6C/3

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMY INŻYNIERSKIE PROJEKTANT NAMYSŁÓW UL. PLAC WOLNOŚCI 6C/3 SYSTEMY INŻYNIERSKIE "PROJEKTANT" 46-100 NAMYSŁÓW UL. PLAC WOLNOŚCI 6C/3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej ADRES INWESTYCJI : KSIĘGINICE MAŁE - SULISTROWICE INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY

KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa Przedmiar robót Sieć wodociągowa Obiekt Sieć wodociągowa w drodze osiedlowej w Suwałkach na os. Zastawie dz. nr 31923/10, 35205/1 Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71351914-3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy aktualizacja

Kosztorys ofertowy aktualizacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy aktualizacja Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Świdwin miejscowość Rusinowo i Bełtno Gmina Świdwin Plac Konstytucji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie sieci wodociagowej w Sieklukach Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 45300-4543-8 4530000-3 45334-4 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES INWESTYCJI : ŁASK ul. Swojska i Sandomierska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA Poczta Polska SA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 1 i nr 2 wraz zodprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski Data opracowania : lipiec Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził : mgr inŝ. Andrzej Stańkowski Data opracowania : lipiec Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. "BIOPROJEKT" Sp. z o.o. ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna Przediar NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż Sławoir Partyka Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZEPOMPOWNIA Kurowo A ŚCIEKÓW KANAŁ TŁOCZNY KSIĄŻKA DPS PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111- d.1 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Janusz Żabiełowicz 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej od

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt "BUDOWA, REMONT I WYPOSAśENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Sieć Kod CPV

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Data

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY - CPV 45 1 00 NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZALESIU, MYSZYŃCU I MYSZYŃCU STARYM ADRES INWESTYCJI : MYSZYNIEC UL. BEMA INWESTOR : GMINA MYSZYNIEC ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S) TMP PROJEKT Biuro Projektów Drogowych Piotr Szydłowski 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 6 lok.103 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45220000-5

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT...

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : październik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : październik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa rozdzielcza etap 2 - od "C" do "E" ADRES INWESTYCJI : 37-700 Przemyśl ul. Łętowska, dz. nr 564, 523, 522, 525, 526, 527, 539, 540, 547, 546, 553, 562, 566

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRASIŃSKIEGO Z ULICĄ RZEŹNICZĄ W GORLICACH Wyciąg z kosztorysu podstawowego w zakresie pasa drogowego w km 0+000 - km 0+140 dla zadania j.w. opracowanego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : wrzesień 2011

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : wrzesień 2011 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wielkopolski, rejon

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZAŁĄCZNIK NR 2 IWZ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA NAWADNIAJĄCA ADRES INWESTYCJI : ROLNICZA STACJA DOŚWIADCZALNA W LIPNIKU

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Roboty ziemne 2 Roboty montażowe RAZEM netto VAT Razem brutto

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Roboty ziemne 2 Roboty montażowe RAZEM netto VAT Razem brutto TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Roboty ziemne 2 Roboty montażowe RAZEM netto VAT Razem brutto PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Krówniki-Horby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKCI mgr inŝ. Joanna Rączka BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PUNKT INFORMACJI TURYSRTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : 22-440 KASNOBRÓD ul. Tomaszowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek Skierniewice, ul. Cicha 1

KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek Skierniewice, ul. Cicha 1 KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-00 Skierniewice, ul. Cicha KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wody i kanalizaji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Studzieniec dz. 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY

WOLA ZAŁĘŻNA 1A OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY P.H.U PROGRESS WOLA ZAŁĘŻNA 1A 26-300 OPOCZNO KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski

PRZEDMIAR. Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski 8-00 Starogard Gdański, ul. Wojska Polskiego b PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja hali widowiskowo-sportowej 8x40 oraz projekt łącznika i niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 ROMAN KLAPUCH PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR 2 ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR 2 ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y NR ( ślepy ) Koszty niekwalifikowalne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 455-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski Instalbert Norbert Jankowski NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownia ul. Kwiatowa ADRES INWESTYCJI : dz. 188/17, 192/34, 192/12, 192/19, 192/37, 194/2, 195/4, 196/15,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo