DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz Uchwała Nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pszczyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pszczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o: 1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 2) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka; 3) szkole niepublicznej - należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne podstawowe lub niepubliczne gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi; 4) niepublicznym przedszkolu należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi, w tym specjalne; 5) innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć formy, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia przedszkola. 2. Wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznego przedszkola ustala się zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. 3. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego niepublicznego przedszkola wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna. 4. Wskaźnik procentowy na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie Pszczyna wynosi 75%. 5. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 5, realizuje się zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. 7. Niepubliczne przedszkole, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzyma dotację z budżetu gminy Pszczyna na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Pszczyna z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna. 8. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 7, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza Pszczyny. 9. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 7, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji. 10. Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 9, realizuje się zgodnie z art. 90 ust. 1k ustawy o systemie oświaty Dotacje dla szkół niepublicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna. 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę Dotacja dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego. 2. Wysokość dotacji na każdego ucznia innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty. 3. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna. 4. Wskaźnik procentowy na potrzeby dotowania innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1, w gminie Pszczyna wynosi 40%. 5. Jeżeli inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1, objęty jest uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji. 6. Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 5, realizuje się zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty. 7. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzyma dotację z budżetu gminy Pszczyna na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pszczyna, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Pszczyna z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola o tym samym rodzaju niepełnosprawności, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna. 8. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 7, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza Pszczyny. 9. Jeżeli do innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 7, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Pszczyna to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Pokrywanie kosztów udzielonej dotacji, o którym mowa w ust. 9, realizuje się zgodnie z art. 90 ust. 1l ustawy o systemie oświaty. 6. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, szkoły niepubliczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy Pszczyna w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Pszczyna, zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty Podstawą obliczenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Pszczynie oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Pszczyna, otrzymana przez gminę Pszczyna od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, będzie podlegać przeliczeniu w trakcie roku budżetowego w przypadku zmian w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Pszczynie, dotyczących kwot, na podstawie których ustala się wysokość dotacji oraz w przypadku zmiany liczby uczniów w przedszkolach publicznych. 3. Przeliczenie, o którym mowa w ust. 2, będzie realizowane według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca Dotacji udziela się pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę niepubliczną, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, poda Burmistrzowi Pszczyny informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty. 3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 4. Na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, Burmistrz Pszczyny może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. 5. Dotacje z budżetu gminy Pszczyna, przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego Podmiot otrzymujący dotację do dnia 10 każdego miesiąca składa informację Burmistrzowi Pszczyny o faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Informacja ta stanowi podstawę do naliczenia miesięcznych kwot dotacji. 2. Podmiot otrzymujący dotację składa kwartalne rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu gminy Pszczyna, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, zgodnie z harmonogramem: 1) za kwartał I do 10 kwietnia roku, którego dotyczy rozliczenie; 2) za kwartał II do 10 lipca roku, którego dotyczy rozliczenie; 3) za kwartał III do 10 października roku, którego dotyczy rozliczenie; 4) za kwartał IV do 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. 3. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia ustania prawa do otrzymywania dotacji do złożenia pisemnej informacji o zaistniałej sytuacji do Burmistrza Pszczyny. 4. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego jest zobowiązany nie później niż w dniu zakończenia działalności sporządzić rozliczenie dotacji, obejmujące okres od 1 stycznia bieżącego roku do dnia zakończenia działalności.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona. 6. Środki przekazane w ramach dotacji, niewykorzystane w całości w okresie, na który została udzielona dotacja, bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty, podlegają zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 7. Podstawą do rozliczenia kwoty dotacji za cały rok budżetowy jest przedłożenie rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji udzielonej przez gminę Pszczyna, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 lub 5 do uchwały. 8. Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie Dotacje dla szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu gminy Pszczyna, należy zamieścić opis zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Burmistrz Pszczyny kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji przyznanych z budżetu gminy Pszczyna. 2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przyznanych z budżetu gminy Pszczyna przeprowadzają osoby imiennie upoważnieni na piśmie przez Burmistrza Pszczyny. 3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pisemnie, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. 4. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego. 5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez Burmistrza Pszczyny mają prawo wstępu do szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego. 6. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 7. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez Burmistrza Pszczyny mają prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę niepubliczną, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 8. Podmiot otrzymujący dotację na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w sposób uporządkowany oraz udzielić wyjaśnień i informacji, ustnie lub na piśmie, w terminie określonym przez kontrolującego. 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi - kontrolowany. 10. Protokół kontroli zawiera: 1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą; 5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 6) wymienienie załączników do protokołu; 7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu; 8) datę i miejsce podpisania protokołu.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół. 12. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w ciagu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 13. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 14. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 15. Jeżeli osoba reprezentująca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokołu to osoby kontrolujące czynią w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu. 16. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sformułowania wniosków pokontrolnych oraz wszczęcia procedury zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz Pszczyny kieruje zalecenia pokontrolne do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli. 18. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania. 12. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, stwierdzone w wyniku kontroli podlegają zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 13. Podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przechowywania przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym przekazano dotację, dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia dotacji, w tym oryginałów dokumentów finansowych w zakresie finansowania środkami pochodzącymi z dotacji. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 15. Traci moc uchwała nr XXXVIII/485/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Pszczyna przez inne niż gmina Pszczyna osoby prawne i fizyczne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 7672) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady Leszek Szczotka

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. (miejscowość i data) (dane organu prowadzącego) Burmistrz Pszczyny ul. Rynek Pszczyna WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK _ 1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego*: 2. Informacja o planowanej liczbie uczniów w _ roku: Szkoła niepubliczna Liczba uczniów ogółem w tym z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (ucznia należy przypisać tylko jeden raz) lekkim, niewidomi, niesłyszący, Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Niepubliczne przedszkole Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego niepełnosprawni z autyzmem, z inną z autyzmem, z inną w tym liczba uczniów z innych gmin (z wyłączeniem uczniów z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty): Niepubliczne przedszkole Gmina Liczba uczniów ogółem Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola oraz innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazana dotacja: (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego) Uwagi: Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. * niepotrzebne skreślić

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. (miejscowość i data) (dane organu prowadzącego) Burmistrz Pszczyny ul. Rynek Pszczyna INFORMACJA O FAKTYCZNEJ, RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW ROK _ (według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, w którym złożono informację) 1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego*: 2. Faktyczna, rzeczywista liczba uczniów niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego: Miesiąc Ogółem Faktyczna, rzeczywista liczba uczniów (według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca) w tym z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (ucznia należy przypisać tylko jeden raz) z autyzmem, z inną Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 3. Faktyczna, rzeczywista liczba uczniów szkoły niepublicznej: Miesiąc Ogółem Faktyczna, rzeczywista liczba uczniów (według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca) w tym z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (ucznia należy przypisać tylko jeden raz) lekkim, Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

10 Data urodzenia ucznia Miejsce zamieszkania ucznia (kod pocztowy oraz nazwa miejscowości) Uczeń z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty TAK/NIE Numer i data orzeczenia, wydane z uwagi na (zgodnie z treścią orzeczenia): Uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka TAK/NIE Numer i data opinii Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz niewidomi, ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi niesłyszący, niepełnosprawni Lp. 4. Wykaz uczniów niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego: Wykaz uczniów szkoły niepublicznej:

11 Klasa (I-III lub IV-VI - szkoła podstawowa) Uczeń z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty TAK/NIE Numer i data orzeczenia, wydane z uwagi na (zgodnie z treścią orzeczenia): Uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka TAK/NIE Numer i data opinii Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Lp (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego) Uwagi: Termin składania do dnia 10 każdego miesiąca. * niepotrzebne skreślić

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. (miejscowość i data) (dane organu prowadzącego) Burmistrz Pszczyny ul. Rynek Pszczyna ROZLICZENIE KWARTALNE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PSZCZYNA W ROKU _ ZA KWARTAŁ: _ 1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO szkoły niepublicznej, niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego*: 2. Wysokość przekazanej w roku _ dotacji: _ zł (ogółem). 3. Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku _ za kwartał _ : 1. Wysokość otrzymanych transz dotacji, suma transz miesięcznych (zł) Kwota niewykorzystanej dotacji z poprzednich transz bieżącego roku budżetowego (zł) Rozliczenie otrzymanej dotacji (według rodzajów wydatków określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty): Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną, niepubliczne przedszkole, inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego Wydatki eksploatacyjne Wydatki na wynajem pomieszczeń Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Książki i inne zbiory biblioteczne Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu Sprzęt sportowy i rekreacyjny Meble Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości Kwota poniesionych i udokumentowanych wydatków (zł)

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania Inne wydatki bieżące Ogółem: 5. Kwota niewykorzystanej dotacji: (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego) Uwagi: Terminy składania rozliczeń: - za kwartał I do 10 kwietnia roku, którego dotyczy rozliczenie; - za kwartał II do 10 lipca roku, którego dotyczy rozliczenie; - za kwartał III do 10 października roku, którego dotyczy rozliczenie; - za kwartał IV do 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. * niepotrzebne skreślić

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. (miejscowość i data) (dane organu prowadzącego) Burmistrz Pszczyny ul. Rynek Pszczyna ROZLICZENIE ROCZNE WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA W ROKU _ (niepubliczne przedszkole lub inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego) 1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego*: 2. Rozliczenie dotacji udzielonej w _ roku. Faktyczna, rzeczywista liczba uczniów (według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca) Lp. Miesiąc Ogółem w tym z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (ucznia należy przypisać tylko jeden raz) Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Wysokość otrzymanej dotacji ogółem (zł) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera I z inną 1. II III z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz IV V VI VII VIII IX X z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Ogółem: 2. XI XII z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z inną Rozliczenie otrzymanej dotacji (według rodzajów wydatków określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty): Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli pełni funkcję dyrektora przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego Wydatki eksploatacyjne Wydatki na wynajem pomieszczeń Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Książki i inne zbiory biblioteczne Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu Sprzęt sportowy i rekreacyjny Meble Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania Inne wydatki bieżące Ogółem: 3. Kwota niewykorzystanej dotacji: Kwota poniesionych i udokumentowanych wydatków (zł) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego) Uwagi: Termin składania do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. * niepotrzebne skreślić

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. (miejscowość i data) (dane organu prowadzącego) Burmistrz Pszczyny ul. Rynek Pszczyna ROZLICZENIE ROCZNE WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA W ROKU _ (szkoła niepubliczna) 1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO szkoły niepublicznej: 2. Rozliczenie dotacji udzielonej w _ roku. Lp. Miesiąc 1. I Ogółem Faktyczna, rzeczywista liczba uczniów (według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca) w tym z orzeczeniem, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (ucznia należy przypisać tylko jeden raz) lekkim, niewidomi, niesłyszący, Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Wysokość otrzymanej dotacji ogółem (zł)

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz II III niepełnosprawni lekkim, niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni lekkim, niewidomi, niesłyszący,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz IV V niepełnosprawni lekkim, niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni lekkim, niewidomi,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz VI VII niesłyszący, niepełnosprawni lekkim, niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni lekkim,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz VIII IX niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni lekkim, niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni lekkim,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz X niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni lekkim, niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz XI XII lekkim, niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni lekkim, niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Rozliczenie otrzymanej dotacji (według rodzajów wydatków określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty): Ogółem: Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną, jeżeli pełni funkcję dyrektora szkoły Wydatki eksploatacyjne Wydatki na wynajem pomieszczeń Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Książki i inne zbiory biblioteczne Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu Sprzęt sportowy i rekreacyjny Meble Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania Inne wydatki bieżące Ogółem: 3. Kwota niewykorzystanej dotacji: Kwota poniesionych i udokumentowanych wydatków (zł) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego) Uwagi: Termin składania do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r. OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE ZOSTAŁY SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY PSZCZYNA Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Pszczyna. Wydatek w kwocie (zł) jest zgodny z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty i dotyczy (data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego) * niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 listopada 2016 r. Poz. 5938 UCHWAŁA NR XXVII/306/16 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 2550 UCHWAŁA NR XXXIII/202/2017 RADY GMINY INOWŁÓDZ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 lutego 2018 r. Poz. 691 UCHWAŁA NR XLIV/480/18 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 4803 UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu udzielenia i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5624 UCHWAŁA NR XIX/139/15 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji PROJEKT UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2015 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2015 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/152/2015 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 6950 UCHWAŁA NR XX/187/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 listopada 2016 r.

z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr XXVIII/147/16 RADY GMINY TUŁOWICE w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4243 UCHWAŁA NR XLV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 listopada 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4243 UCHWAŁA NR XLV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4243 UCHWAŁA NR XLV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 1955 UCHWAŁA NR XXVI/191/17 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/273/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/273/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/273/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 330 UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/347/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/347/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/347/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XXII/214/2016 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r.

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r. UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XIII/96/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 15 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.06.2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 955 UCHWAŁA NR XXVII/399/17 RADY GMINY JASIENICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK. z dnia 10 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK. z dnia 10 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9902 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY ŁĄCK w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN Załącznik do Uchwały NR. Rady Gminy Leszno z dnia Ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 285/XXXIII/18 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 285/XXXIII/18 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 12 lutego 2018 r. UCHWAŁA Nr 285/XXXIII/18 RADY GMINY POCZESNA z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/326/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/326/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/326/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8523 UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 2537 UCHWAŁA NR 125/XVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/497/2014 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 9 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/497/2014 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 9 października 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/497/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 9 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 92/XVII/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 92/XVII/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 1073 UCHWAŁA NR 92/XVII/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Uchwała Nr. Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwała Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 334/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 334/17 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała Nr 334/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/85/15 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/85/15 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/85/15 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/309/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU. z dnia 29 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/309/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU. z dnia 29 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 1553 UCHWAŁA NR XLI/309/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII(318)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII(318)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII(318)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY KARNIEWO. z dnia 14 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY KARNIEWO. z dnia 14 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 3066 UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY KARNIEWO z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2297 UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2297 UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2297 UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 12 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 12 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XIX/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 12/XXXI. UCHWAŁA NR /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r.

DRUK NR 12/XXXI. UCHWAŁA NR /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. DRUK NR 12/XXXI UCHWAŁA NR /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/170/16 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 30 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/170/16 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 30 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 7296 UCHWAŁA NR XXIV/170/16 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 5431 UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5138 UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 835 UCHWAŁA NR XL/677/2014 RADY GMINY CHEŁMIEC. z dnia 30 stycznia 2014 roku

Kraków, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 835 UCHWAŁA NR XL/677/2014 RADY GMINY CHEŁMIEC. z dnia 30 stycznia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 835 UCHWAŁA NR XL/677/2014 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 6374 UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY GMINY HAŻLACH w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2090 UCHWAŁA NR XIX/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/243/2014 RADY GMINY BORZĘCIN. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/243/2014 RADY GMINY BORZĘCIN. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/243/2014 RADY GMINY BORZĘCIN w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. Uchwała Nr XLIII/39/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2015. z dnia.2015 r

UCHWAŁA NR./2015. z dnia.2015 r UCHWAŁA NR./2015 RADY z dnia.2015 r w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/472/2014 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/472/2014 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 7 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/472/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 4133 UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 8 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5678 UCHWAŁA NR XIV/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/287/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/287/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/287/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 23 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV / 275 / 2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2018 r.

UCHWAŁA NR /18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2018 r. UCHWAŁA NR /18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2018 r. DRUK NR 3/XLVI w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/326/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 440 UCHWAŁA NR XLI/266/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 440 UCHWAŁA NR XLI/266/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 stycznia 2014 r. Poz. 440 UCHWAŁA NR XLI/266/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 9/XVI. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2015 r.

DRUK NR 9/XVI. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2015 r. DRUK NR 9/XVI w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 8101 UCHWAŁA NR XIII/236/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC. z dnia 8 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 8101 UCHWAŁA NR XIII/236/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC. z dnia 8 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 8101 UCHWAŁA NR XIII/236/2015 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/418/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/418/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/418/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO. z dnia 13 listopada 2015 r.

Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO. z dnia 13 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26.06.2014 r.

UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26.06.2014 r. UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7325 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY GMINY KOZY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 36 UCHWAŁA NR XXVII/180/2017 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Szczecin, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 36 UCHWAŁA NR XXVII/180/2017 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 36 UCHWAŁA NR XXVII/180/2017 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1894 UCHWAŁA NR XVIII/91/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo