Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku."

Transkrypt

1 Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista obecności w załączeniu). Ad.1 Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Huk, a protokołowała Pani Urszula Surowiec Główny Specjalista Biura Rady. Przewodniczący Rady Powiatu dokonał otwarcia obrad XI Sesji i przywitał przybyłych na sesję : - Radnych Powiatu Sandomierskiego, - Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, - Dyrektorów i Kierowników służb podległych i jednostek organizacyjnych starostwa, - Burmistrzów i Wójtów, - Pracowników starostwa, - Mieszkańców powiatu, - Przedstawicieli mediów. Przewodniczący Rady stwierdził quorum sesji i prawomocność obrad. Ad. 2 Przewodniczący poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali porządek obrad. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Powiatu. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego-Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: a.a) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Sandomierskiego.

2 a.b) określenia zasad zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w Sandomierzu, poprzez oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. a.c)wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata a.d) zmian w budżecie powiatu na 2011r. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu. Ad. 3 Przewodniczący poinformował, że protokół z XI sesji Rady Powiatu zgodnie z art. 34 ust. 4 statutu powiatu sandomierskiego był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady, zapytał czy radni mają uwagi. Uwag nie było. Protokół XI sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Pan Starosta poinformował, że w tym krótkim okresie pomiędzy sesjami Zarząd odbył dwa posiedzenia, na których zajmował się głównie projektami uchwał skierowanymi na Radę Powiatu. Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie ustalenia istotnych warunków przetargów na zbycie 5 nieruchomości, w tym: Lewobrzeżnym, oznaczoną działką nr 1510/10 o pow. 0,4663 ha, zabudowaną budynkiem b. internatu ZSTiO w Sandomierzu cena wywoławcza ,00 zł planowany termin przetargu 27 stycznia 2012 r. Lewobrzeżnym, oznaczoną działką nr 1510/5 o pow. 0,0352 ha, zabudowaną budynkiem handlowym cena wywoławcza ,00 zł planowany termin przetargu 27 stycznia 2012 r. Lewobrzeżnym, oznaczoną działką nr 1510/7 o pow. 0,4660 ha, zabudowaną budynkiem magazynowym cena wywoławcza ,00 zł planowany termin przetargu 27 stycznia 2012 r. Lewobrzeżnym, oznaczoną działką nr 1510/11 o pow. 0,0033 ha, niezabudowaną, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla BS w Sandomierzu, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, akt notarialny w grudniu 2011 r.

3 - nieruchomość położną w Stalowej Woli w obrębie Charzewice, oznaczoną działką nr 1088/30 o pow. 3,0241 ha, zabudowaną dwoma kompleksami magazynowo-szklarniowymi cena wywoławcza ,00 zł planowany termin przetargu 27 stycznia 2012 r. W dniu 3 października 2011r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pod nazwą Uporządkowanie terenów miasta Sandomierza i jego okolic po powodzi z 2010r. na kwotę ,33 zł brutto. Termin realizacji zadania został wyznaczony na dzień 30 listopada 2011r. Była to najkorzystniejsza oferta, którą złożyła firma P.M.ROBSON Robert Wryk. Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie terenów Miasta Sandomierza-Koćmierzowa po powodzi z 2010r. na powierzchni 56ha, która obejmuje 144 działki ewidencyjne. W dniu 28 października 2011r. nastąpi odbiór robót rekultywacyjnych wykonanych w Winiarach w gm. Dwikozy po powodzi 2011r. W dniu 14 października 2011r. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych w archiwum Starostwa. Dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum mieszczących się w piwnicy, na parterze i na I Pietrze łącznika. Czas realizacji zadania wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu dzisiejszym. Szacunkowa wartość zł. W dniu 17 października br. odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki-Koruby oraz Wicekuratora Oświaty. Na uroczystości wręczono zasłużonym nauczycielom odznaczenia, nagrody i akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Ad. 5 Przewodniczący poprosił o składanie interpelacji i zapytań. Interpelacji nikt nie złożył. Ad. 6. Pan Witold Surowiec przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2010/2011. Poinformował, że obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji wynika z dyspozycji art. 5a, ust 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. W informacji zawarte są dane dotyczące stanu organizacji szkół ponadgimnazjalnych, ilości uczniów kończących gimnazjum na terenie powiatu, stanu bazy lokalowej- ilość pomieszczeń, zabezpieczenie szkół w urządzenia rekreacyjno-sportowe, najważniejsze zadania i wydatki inwestycyjne w 2010 rok, a także stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych szkół i placówek. Ponadto informacja zawiera stan zatrudnienia w szkołach oraz system doskonalenia

4 zawodowego nauczycieli, wyniki egzaminów maturalnych, oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także sukcesy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Informacja w załączeniu do protokołu). Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do Informacji. Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Informacja została przyjęta. Ad. 7 Pani Anna Szewczyk przedstawiła sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego-Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata Przypomniała, że opracowanie strategii było obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także wyrazem inicjatywnej funkcji władzy oraz dokumentem wymaganym przy aplikowaniu o zewnętrzne środki rozwojowe. Strategia jest narzędziem, którego zadaniem jest wspomaganie planowania i zarządzania tymi dziedzinami działalności gospodarczej i społecznej powiatu, które wchodzą w jego zakres kompetencji. Stanowi pomost współpracy między samorządem lokalnym, a innymi szczeblami władzy publicznej (administracją samorządową gmin, województwa oraz administracją rządowa). W Strategii zostało zapisanych wiele zadań, których wykonanie miało służyć realizacji misji Strategii. Liczba i zakres rzeczowy przedsięwzięć zapisanych w Strategii znaczenie przekraczał możliwości finansowe Powiatu. Stąd też była konieczność określenia zadań priorytetowych, które należy rozpocząć w pierwszej kolejności. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie kolejności umieszczania zadań w planie inwestycyjnym preferowane były: - inwestycje rozpoczęte, - inwestycje, które powinny być realizowane z wymogami prawa, - możliwość uzyskania dofinansowania, - inwestycje spełniające oczekiwania społeczne, - zadania, które pozwolą relatywnie szybko obniżyć wydatki bieżące, jak i koszty utrzymania, - zadania, które zapewnią lub usprawnią usługi dla dużej liczby mieszkańców i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W dziedzinie zadań oświaty i sportu zrealizowano dziesięć zadań na łączną kwotę ,78 zł, inwestycje na drogach zrealizowano na łączną kwotę 65,6 mln zł, w dziedzinie ochrony zdrowia zrealizowano 16 na 19

5 zadań na łączną kwotę zł, natomiast w dziedzinie kultury i turystyki zrealizowano 7 zadań na kwotę zł, nie zrealizowano 12 zadań z powodu braku źródeł dofinansowania. Następnie Pani Anna Szewczyk przedstawiła harmonogram prac nad aktualizacją Strategii : Działania Termin realizacji Zarządzenie Starosty Sandomierskiego listopad 2011 w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji strategii Spotkania warsztatowe Zespołu do spraw aktualizacji grudzień styczeń 2012 Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego. Zaktualizowanie diagnozy społeczno-gospodarczej luty 2012 powiatu oraz pozostałych zapisów strategii Konsultacje wstępnej wersji Strategii Rozwoju luty 2012 przez komisje merytoryczne Rady Powiatu Przekazanie ostatecznej wersji dokumentu do marzec 2012 akceptacji przez Zarząd Powiatu Konsultacje społeczne projektu Strategii marzec 2011 Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia kwiecień 2012 zaktualizowanej Strategii Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Strategii, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Powiatu o przedstawienie opinii do Sprawozdania. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisji zapoznała się ze sprawozdaniem i przygotowała następujące wnioski: 1. dokonać aktualizacji z realizacji zadań celów operacyjnych w celach strategicznych. 2. przypisać koordynowanie Strategii jednemu z członków zarządu. 3. dokonać uaktualnienia danych wyszczególnionych w Diagnozie. 4. zaktualizować słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenie. 5. powołać komisję do zaktualizowania Strategii. 6. zobligować zarząd powiatu do przedstawienia harmonogramu działań.

6 Radny Ryszard Nagórny powiedział, że Zarząd powinien przygotować stosowny projekt uchwały w sprawie harmonogramu prac nad aktualizacją strategii oraz powołać zespól ds. opracowania nowej Strategii. Pan Starosta powiedział, że jeśli strategia ma spełniać swój cel do musi być zapisana współpraca z samorządami gminnymi. Należy również skorygować niektóre założenia i cele jak np. budowę drogi Rzeszówwarszawa, gdyż nie jest to zadanie Powiatu. Radny Witold Surowiec poparł stanowisko Pana Starosty. Powiedział, że przy opracowywaniu strategii należy rozważyć realne możliwości realizacji. Radny Waldemar Gosek powiedział, że dotychczasowa strategia jest dokumentem stworzonym dawno, pewne zapisy są niepotrzebne, należy więc je skorygować. Natomiast na zadania gmin Powiat nie ma wpływu, więc nie sensu ich ujmować w strategii. Strategia powinna zawierać konkretne zadania, możliwe do realizacji. Przewodniczący przypomniał, że harmonogram jest już przygotowany, przedstawione wnioski zostały przyjęte do realizacji, natomiast Zespół zostanie powołany w najbliższym czasie. Przewodniczący podziękował za dyskusję. Powiedział, że Sprawozdanie zostało przyjęte. Ad. 8 Rozpatrzenie projektów uchwał: a) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Sandomierskiego. Przewodniczący poinformował, że Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą złożoną przez Firmę EMKA Handel-Usługi Krzysztof Rdest z siedzibą w Żyrardowie i uznali, że skarga jest bezzasadna. Wyrazili pozytywną opinię do w/w projektu uchwały. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Sandomierskiego została podjęta jednogłośnie. b) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Polityki Prorodzinnej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w Sandomierzu, poprzez oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było.

7 Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XI/70/2011 w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w Sandomierzu, poprzez oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie została podjęta jednogłośnie. c) Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XI/71/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata została podjęta jednogłośnie. c) Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011r. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XI/72/2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok została podjęta jednogłośnie. Ad. 9 Radny Jan Mączka zaapelował do radnych, aby przekazali część swojej diety na odbudowę zabytkowych grobów na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu. Ad. 10 Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XI sesji o godz. 11:30. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: U. Surowiec

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2014

Protokół Nr XXXIII/2014 Protokół Nr XXXIII/2014 z sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 27 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:16,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo