OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł."

Transkrypt

1 Nr sprawy: TT /2012 Dzierżoniów, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów woj. dolnośląskie, powiat Dzierżoniów tel. (74) do 04, fax. (74) II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. III. PODSTAWA PRAWNA Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów zwany dalej w treści ogłoszenia Regulaminem udzielania zamówień, który dostępny jest na stronie internetowej w folderze Przetargi. IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania: Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych oraz dostawa wózka ręcznego paletowego i wózków platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalno-magazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zadania obejmuje wykonanie, dostawę i montaż regałów półkowych do składowania towarów luzem lub w opakowaniach i pojemnikach oraz wózka ręcznego paletowego i wózków ręcznych platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalnomagazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. 3. Specyfikacja: 3.1. Regały półkowe 10 szt. konstrukcja regałów stalowa, możliwość zabudowy szeregowej, półki regałów z płyt OSB, nośność każdej półki min. 200 kg, możliwość regulacji wysokości półek, głębokość półek 600 mm, nośność regału udokumentowana odpowiednim certyfikatem, atestem itp. Regał A 4 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 4000 mm), 6 półek. Ilość 1 szt. Regał B 8 kolumn (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mmm, długość 8000 mm), 6 półek. Ilość 1 szt. Regał C 3 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 3600 mm), 5 półek. Ilość 8 szt. Regały A i B kotwiczone do ściany, regał C - ustawianie po dwa regały połączone tylną ścianą. Tolerancja na ogólnej długości regału może wynosić ± 50 mm. Kolor regałów zielony. Rzut pomieszczenia, w którym należy zamontować regały przedstawia załącznik do ogłoszenia. Dostawa i montaż regałów jest po stronie Wykonawcy Wózek ręczny paletowy 1 szt.

2 Strona 2 z 12 Udźwig 2000 kg, długość wideł 1150 mm, duży kąt obrotu dyszla wraz z kołami sterującymi, łatwe sterowanie za pomocą dźwigni, zakończenie wideł ułatwiające wjeżdżanie pod palety, koła przy dyszlu nylon, koła przy widłach rolki podwójnie nylonowe Wózek ręczny platformowy 2 szt. Jednoburtowy, wyposażony w dwa zestawy kołowe stałe i dwa zestawy kołowe skrętne, koła pełna guma, wymiary wózka: długość 1000 mm, szerokość mm. Dostawa wózków jest po stronie Wykonawcy. 4. Każdy zainteresowany złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z miejscem dostawy i montażu regałów we własnym zakresie. 5. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia ustala się od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania, na regały min. 36 m-cy na wózki min. 24 m-ce. 6. Oferta powinna zawierać specyfikację szczegółową zaproponowanych regałów magazynowych oraz wózków (opis, prospekt, rysunki, zdjęcia). 7. W ofercie należy podać koszt wykonania zadania z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem, montażem oraz kosztami dostawy regałów i wózków do siedziby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A. Zgodnie z pkt Regulaminu udzielania zamówień Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert zawierających cenę kończąc tym samym postępowanie lub zaprosi do negocjacji wybranych przez siebie Wykonawców spośród tych, którzy złożyli ofertę wraz z ceną i spełniają wymagania zamawiającego lub są na prowadzonej przez Zamawiającego Liście Kwalifikowanych Wykonawców. V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. VII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z oferta podstawową. VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zadania: do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust i 4.5. Regulaminu udzielania zamówień, spełniający warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień oraz inne warunki określone w treści ogłoszenia. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie wymagane. XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 1.Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena - 100%.

3 Strona 3 z Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów. Oferta przetargowa Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych oraz dostawa wózka ręcznego paletowego i wózków platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalno-magazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. Nie otwierać przed dniem r. godz należy składać w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze). XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z ust. 4.1 oraz 4.4 Regulaminu udzielania zamówień wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, b) aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) specyfikacja szczegółowa zaproponowanych regałów magazynowych oraz wózków (opis, prospekt, rysunki, zdjęcia). 2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, zaświadczenia) winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, w języku polskim oraz w walucie PLN. 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania i niezbędne do jego wykonania, koszty transportu regałów i wózków do siedziby Zamawiającego, rozładunek, podatek VAT, zysk itp. 4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w pkt XIV ogłoszenia. 5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upoważnienie osoby(ób) uprawnionej(ych). 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej jak w pkt XII ogłoszenia. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie. 8. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

4 Strona 4 z 12 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu (74) ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. XVII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień są: w sprawach formalnych: Lucyna Popławska Inspektor ds. technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz do 14 00, tel. (74) , w sprawach szczegółowych dot. przedmiotu zamówienia: Piotr Drzewiecki - Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz do 14 00, tel. (74) XVIII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UMIESZCZONO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu Spółki, bez podania przyczyn. ZATWIERDZAM: Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

5 Strona 5 z 12 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia FORMULARZ OFERTY dla zamówienia pn. Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych oraz dostawa wózka ręcznego paletowego i wózków platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalno-magazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT / ZAMAWIAJACY: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25A Dzierżoniów 2. WYKONAWCA: Nazwa i adres: Tel. NIP. REGON 3. Łączna cena oferty: a) brutto... zł., (słownie : złotych brutto). b) podatek VAT =...%... zł., c) netto... zł. Łączna Cena Cena wartość Lp. Wyszczególnienie Ilość [szt.] jednostkowa jednostkowa zamówienia netto [zł.] brutto [zł.] [zł. brutto] (3x5) 1. Regały półkowe Regał A - 4 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 4000 mm), 6 półek. Regał B - 8 kolumn (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 8000 mm), 6 półek. Regał C - 3 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 3600 mm), 5 półek Wózek ręczny paletowy Wózek ręczny platformowy 2 RAZEM:

6 Strona 6 z Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 5. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia ustala się od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania, w tym : na regały. m-cy (min. 36 miesięcy), na wózki.. m-cy (min. 24 miesiące). 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, opisem przedmiotu zamówienia, miejscem dostawy i montażu, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu. 8. Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada * certyfikowany system zarządzania jakością lub/i system zarządzania środowiskowego. 9. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty:... *niepotrzebne skreślić... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

7 Strona 7 z 12 Załącznik Nr 2 do ogłoszenia OŚWIADCZENIE w trybie ust. 4.1 i 4.4 Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów dla zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych oraz dostawa wózka ręcznego paletowego i wózków platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalno-magazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2012 Nazwa Wykonawcy :... Adres Wykonawcy :... Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 3) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

8 Strona 8 z 12 UMOWA NR TT/.../2012 /W Z Ó R/ Załącznik Nr 3 do ogłoszenia zawarta w dniu r. w Dzierżoniowie pomiędzy: Wodociągi i Kanalizacja Spółką z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP: REGON reprezentowaną przez: 1/ Prezesa Zarządu - Andrzeja Bronowickiego, 2/ Dyrektor d/s Finansowych - Irenę Augustynowicz, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a firmą: działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem., NIP. REGON.. reprezentowaną przez: 1/... 2/... zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest zadanie p.n. Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych oraz dostawa wózka ręcznego paletowego i wózków platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalno-magazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. 2. Zakres zadania obejmuje wykonanie, dostawę i montaż regałów półkowych do składowania towarów luzem lub w opakowaniach i pojemnikach oraz wózka ręcznego paletowego i wózków ręcznych platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalnomagazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie. 3. Specyfikacja: 3.1. Regały półkowe 10 szt. konstrukcja regałów stalowa, możliwość zabudowy szeregowej, półki regałów z płyt OSB, nośność każdej półki min. 200 kg, możliwość regulacji wysokości półek, głębokość półek 600 mm, nośność regału udokumentowana odpowiednim certyfikatem, atestem itp. Regał A 4 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 4000 mm), 6 półek. Ilość 1 szt. Regał B 8 kolumn (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mmm, długość 8000 mm), 6 półek. Ilość 1 szt. Regał C 3 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 3600 mm), 5 półek. Ilość 8 szt. Regały A i B kotwiczone do ściany, regał C - ustawianie po dwa regały połączone tylną ścianą. Tolerancja na ogólnej długości regału może wynosić ± 50 mm. Kolor regałów zielony. Wymiary pomieszczenia, w którym należy zamontować regały: 1077,5cm x 393cm. Dostawa i montaż regałów jest po stronie Wykonawcy Wózek ręczny paletowy 1 szt. Udźwig 2000 kg, długość wideł 1150 mm, duży kąt obrotu dyszla wraz z kołami sterującymi, łatwe sterowanie za pomocą dźwigni, zakończenie wideł ułatwiające wjeżdżanie pod palety, koła przy dyszlu nylon, koła przy widłach rolki podwójnie nylonowe.

9 Strona 9 z Wózek ręczny platformowy 2 szt. Jednoburtowy, wyposażony w dwa zestawy kołowe stałe i dwa zestawy kołowe skrętne, koła pełna guma, wymiary wózka: długość 1000 mm, szerokość mm. Dostawa wózków jest po stronie Wykonawcy. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia..., zwana dalej Ofertą Termin realizacji Termin wykonania zadania: do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia r. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: a) brutto:... zł. (słownie:...), z tego: b) netto:... zł. c) podatek VAT... % zł. Wyszczególnienie: Cena Łączna Cena jednostkow wartość Lp. Wyszczególnienie Ilość [szt.] jednostkowa a brutto zamówienia netto [zł.] [zł.] [zł. brutto] (3x5) 1. Regały półkowe Regał A - 4 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 4000 mm), 6 półek. Regał B - 8 kolumn (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 8000 mm), 6 półek. Regał C - 3 kolumny (wysokość 2500 mm, głębokość 600 mm, długość 3600 mm), 5 półek Wózek ręczny paletowy Wózek ręczny platformowy 2 RAZEM: 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu zamówienia, po dokonanym odbiorze końcowym zadania. 4. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do wystawienia i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP:... i podlega pod Urząd Skarbowy w Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe

10 Strona 10 z 12 pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane za pomocą przelewu bankowego z konta Zamawiającego w B.Z. WBK S.A. O/Dzierżoniów nr na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 5. Osoby do kontaktów 1. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów jest:... tel Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą wyznacza się następującą osobę: Piotr Drzewiecki Specjalista ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, tel. (74) Warunki płatności 1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy. 2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru, podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego. 3. Faktura z niniejszej umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego. 4. Zapłata faktury nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury (wystawionej zgodnie z niniejszą umową) do siedziby Zamawiającego. Przy wcześniejszej realizacji zamówienia i odbiorze zadania (przed wymaganym terminem) Wykonawca jest uprawiony do wcześniejszego fakturowania O zauważonych wadach uniemożliwiających odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia wykrycia wady. 2. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może: a) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy, b) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, c) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. 3. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie przedmiotu umowy w całości lub w części na potrzeby Spółki. 8. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 2. Niezależnie od wypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach: 1) Wykonawca nie dostarczył w terminie przedmiotu zamówienia, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni licząc od daty wykonania zadania określonego w umowie, 2) Wykonawca dostarczył wadliwy lub niekompletny przedmiot zamówienia. 3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 9. Kary umowne 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu zadania w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu rozpoczęcia lub wykonania. 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

11 Strona 11 z 12 3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karą umowną w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, 4) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia jego wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych. 10. Warunki gwarancji 1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancję: na regały. m-cy, na wózki.. m-ce. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru przedmiotu umowy. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 11. Rozstrzyganie sporów 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny oraz Regulaminu udzielania zamówień. 12. Zmiany lub uzupełnienia 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej. 13. Forma umowy 1. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 1) Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy. 2) Załącznik Nr 2 - Zintegrowana Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu (74) ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

12 Strona 12 z 12

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo