UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych"

Transkrypt

1 UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą nazwy skróconej PSE S.A., z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie ( Konstancin-Jeziorna), przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00zł (wpłacony w całości) reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, a [ ] reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą zwanymi łącznie Stronami", a odrębnie Stroną" PREAMBUŁA Zważywszy, że: 1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą: Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych. 2. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu znak nr ORHR/35/2015/AM o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. 3. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. zawarta została Umowa o następującej treści: Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych na warunkach określonych w umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy w zakresie: PAKIET I Dostawa dla SE 750/500/110 kv Rzeszów, PAKIET II Dostawa dla SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki, PAKIET III Dostawa dla SE 220/110 kv Mory, Strona 1 z 8

2 PAKIET IV Dostawa dla SE 400/220/110 kv Plewiska. 2. Wykonawca oświadcza, że regały wraz z wyposażeniem dodatkowym będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nie mają defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania Obowiązkiem Wykonawcy jest : 1.1 Dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem przedmiotu umowy określonego w 1 ust.1, do poszczególnych obiektów zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 1.2 ubezpieczenie przedmiotu umowy na czas transportu, rozładunku i montażu; 1.3 dostarczenie wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów zgodnie z pkt. 3 lit. h) II części SIWZ stanowiącej załącznik nr 1, tj: - kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu dostawy dla każdego obiektu oddzielnie, - oświadczenia o poprawności montażu regałów, - potwierdzenia pozytywnych wyników próby obciążeniowej, - instrukcji obsługi, - certyfikatów i atestów. 2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Ryszard Kołtunowicz tel Przedstawiciel Zamawiającego jest osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych. 3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:.. 4. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 4 dniowym o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji prac ze szczegółowym harmonogramem czasu przebywania na obiekcie oraz wykazem pracowników (imię, nazwisko, nr. dowodu, nr. samochodu) dla których Zamawiający uzyska pozwolenie na prace i wejście na obiekt. 5. Wykonawca zapewni takie opakowanie, jakie będzie konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniom lub pogorszeniu jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia w czasie transportu do miejsca przeznaczenia, od zniszczenia i uszkodzenia w transporcie Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie netto w kwocie:... złotych (słownie złotych:... 00/100), (słownie złotych:.) Kwota brutto: zł (słownie złotych:.) w tym: Pakiet 1 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), Pakiet 2 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), Pakiet 3 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), Pakiet 4 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy we wszystkich lokalizacjach potwierdzonym pozytywnym protokołem odbioru prac. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury/faktur, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Strona 2 z 8

3 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP.. i jest uprawniony do wystawiania faktur W razie wystąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w 3 ust. 1 umowy. 3. W razie opóźnienia w wymianie lub usunięciu wady, o których mowa w 5 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanych elementów przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres: PAKIET I 5. Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, PAKIET II Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, PAKIET III Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, PAKIET IV Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, 2. Gwarancja i rękojmia nie ogranicza praw Zamawiającego do przenoszenia dostarczonego przedmiotu umowy pomiędzy pomieszczeniami Zamawiającego lub do nowej siedziby Zamawiającego w przypadku zmiany przez niego siedziby. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie, ponosząc pełną odpowiedzialność za należyte zrealizowanie reklamacji. 4. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw, wymiany w okresie gwarancji i rękojmi, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu. 5. Zgłoszenie reklamacji dokonane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną uważane będzie za doręczone i będzie wywoływać takie same skutki jak wezwanie wysłane na piśmie. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez Wykonawcę nie Strona 3 z 8

4 może przekroczyć 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji i rękojmi nastąpi trzykrotna naprawa tego samego elementu przedmiotu umowy lub jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30% jego wartości według ceny zakupu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych jak element wymieniany. 7. W przypadku nie przystąpienia albo nie wykonania naprawy lub wymiany z tytułu gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo dokonać odpowiednio: naprawy lub wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczyć kary zgodnie z Strony zobowiązują się do przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających terminowe zakończenie umowy, niezależnych od Wykonawcy. Strony zobowiązują się do natychmiastowego wzajemnego poinformowania o zaistnieniu takich przyczyn Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności dotyczących przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności efektów prac w szczególności w postacie Dokumentacji Technicznej, wykonawca nie może wykorzystywać informacji mu przekazanych jak i efektów praw wytworzonych w związku z Umową do celów innych niż do należytego wykonania Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy po stronie Zamawiającego efektów prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w terminie obowiązywania Umowy oraz w terminie 5 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 2. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji swoim podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i konsultantów. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności przekazanych informacji przez podwykonawców jak za działanie własne. 4. Osoby wykonujące prace w imieniu Wykonawcy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 oraz podpisania i złożenia oświadczenia dot. informacji chronionych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający uzależnia przekazanie informacji lub dokumentów od podpisania wskazanego oświadczenia. Oryginały podpisanych oświadczeń Wykonawca obowiązany jest przekazać do Zamawiającego. Osoby które nie podpisały oświadczenia nie powinny wykonywać żadnych czynności związanych z realizacją Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do informacji określonych w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu uniemożliwienia dostępu do informacji podmiotów nieuprawnionych. 6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust 1 w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, Strona 4 z 8

5 w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia, powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji. 9. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia informacji otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia o ochronie udostępnionych informacji. 10. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania w ramach realizacji umowy informacji stanowiących informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) należy zrealizować to zgodnie z przepisami powołanej ustawy o ochronie informacji niejawnych. 11. Umowa niniejsza nie obejmuje swoim zakresem powierzania przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz ze zm.) i druga Strona nie jest uprawniona do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony - bez zbędnej zwłoki - uregulują pomiędzy sobą zagadnienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 12. Niezależnie od kar umownych, zastrzeżonych w 4 Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde takie naruszenie. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do pełnej wysokości szkody. 13. Wykonawca umieści w umowach zawieranych przez niego z podwykonawcami oraz w miarę możliwości w umowach już zawartych klauzulę pozwalającą na ujawnienie ich treści PSE S.A. 8. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez osobnego wezwania, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo pisemnej uwagi Zamawiającego nie zmienia sposobu jej wykonania. 2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w trybie określonym w ust. 1, Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniami Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 2. O dacie przeniesienia praw i obowiązków Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu o przejęciu praw i obowiązków wynikających z Umowy. 3. Jeżeli w wyniku dokonanej cesji Umowa będzie wymagała odpowiednich zmian Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania Aneksu do Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu Aneksu. 4. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiającym powierzyć wykonania realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, nie ujętemu w wykazie podwykonawców zawartym w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 2. Podwykonawca ujęty w wykazie podwykonawców, o którym mowa powyżej nie może zatrudnić Strona 5 z 8

6 swojego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono w wysokości:.. (słownie: ) 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, w następujących formach: a. w pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); b. gwarancjach bankowych; c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego Podwykonawcom w ramach umów zawartych na realizację Przedmiotu Umowy z Wykonawcą. 5. Część Zabezpieczenia, w wysokości 70 (słownie: siedemdziesięciu) % kwoty Zabezpieczenia, zostanie zwolniona w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy wolnego od Wad. Pozostała część zabezpieczenia, w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia zostaje zwolniona na pisemny wniosek Wykonawcy co najmniej w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi, z tym, że jeżeli odbiór związany z upływem gwarancji i rękojmi wykaże wady zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunięciu. 6. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie przedłużone odpowiednio i przedłożone Zamawiającemu nie później niż na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi. Uchybienie powyższemu zobowiązaniu uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy z powodu naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę w sposób istotny. 7. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni od daty wpływu do Wykonawcy pisma od Zamawiającego informującego o częściowym lub całkowitym wykorzystaniu zabezpieczenia. 9. Terminem wniesienia (także: uzupełnienia, odnowienia) Zabezpieczenia jest: a) w przypadku środków pieniężnych, - data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, b) w przypadku pozostałych form Zabezpieczenia, - wpłynięcie oryginału dokumentu Zabezpieczenia do siedziby Zamawiającego. 10. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do: a) wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy b) uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zamian w treści Zabezpieczenia. 11. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym 12 stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do: a) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy należnych Wykonawcy od Zamawiającego na poczet Zabezpieczenia, b) wstrzymania płatności wynikających z Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia Zabezpieczenia, c) wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy, d) rozwiązania Umowy w trybie 9 i naliczenia kar umownych na podstawie Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej spełniać Strona 6 z 8

7 powinno łącznie następujące warunki: a. wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; b. treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej element SIWZ, będącej odzwierciedleniem wzoru gwarancji stanowiącej Wzór nr 4 Części III SIWZ. 13. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w pkt 12) lit. a) powyżej z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce, co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonywaniu niniejszej umowy. 3. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze Spory powstałe przy wykonaniu Umowy będą rozstrzygane przed właściwym dla Zamawiającego sądem powszechnym. 2. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnego aneksu. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarze dla każdej ze Stron. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (na nośniku CD), Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy (na nośniku CD), Załącznik nr 3 Harmonogram, Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. informacji chronionych. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 7 z 8

8 Załącznik nr 5 do Umowy Wzór oświadczenia dot. informacji chronionych..., dnia imię i nazwisko pracownika seria i nr dowodu osobistego nazwa jednostki organizacyjnej [firmy w której jest zatrudniona osoba] OŚWIADCZENIE W związku z wykonywaniem prac [ tytuł/zakres prac ], które wynikają z zawartej w dniu... z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. umowy nr...., potwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 1. Art oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U Nr 88, poz. 553 ze zm.), 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr 153, poz ze zm.), 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz ze zm.), 4. Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010r. nr 182, poz. 1228). Potwierdzam jednocześnie, iż zostałem poinformowany o treści umowy, w tym w zakresie postanowień dotyczących ochrony i postepowania z Informacjami Chronionymi w przypadku ich przekazania. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystywać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących Informacje Chronione, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności w ramach Umowy, przez okres zatrudnienia i okres 3 (trzech) lat od jego ustania, chyba że ustał stan tajemnicy bądź przepisy bezwzględnie obowiązujące przewidują dłuższy okres.. imię, nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę podpis osoby składającej oświadczenie Strona 8 z 8

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo