UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych"

Transkrypt

1 UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą nazwy skróconej PSE S.A., z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie ( Konstancin-Jeziorna), przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00zł (wpłacony w całości) reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, a [ ] reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą zwanymi łącznie Stronami", a odrębnie Stroną" PREAMBUŁA Zważywszy, że: 1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą: Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych. 2. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu znak nr ORHR/35/2015/AM o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. 3. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. zawarta została Umowa o następującej treści: Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych na warunkach określonych w umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy w zakresie: PAKIET I Dostawa dla SE 750/500/110 kv Rzeszów, PAKIET II Dostawa dla SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki, PAKIET III Dostawa dla SE 220/110 kv Mory, Strona 1 z 8

2 PAKIET IV Dostawa dla SE 400/220/110 kv Plewiska. 2. Wykonawca oświadcza, że regały wraz z wyposażeniem dodatkowym będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nie mają defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania Obowiązkiem Wykonawcy jest : 1.1 Dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem przedmiotu umowy określonego w 1 ust.1, do poszczególnych obiektów zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 1.2 ubezpieczenie przedmiotu umowy na czas transportu, rozładunku i montażu; 1.3 dostarczenie wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów zgodnie z pkt. 3 lit. h) II części SIWZ stanowiącej załącznik nr 1, tj: - kart gwarancyjnych dotyczących przedmiotu dostawy dla każdego obiektu oddzielnie, - oświadczenia o poprawności montażu regałów, - potwierdzenia pozytywnych wyników próby obciążeniowej, - instrukcji obsługi, - certyfikatów i atestów. 2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Ryszard Kołtunowicz tel Przedstawiciel Zamawiającego jest osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych. 3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:.. 4. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 4 dniowym o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji prac ze szczegółowym harmonogramem czasu przebywania na obiekcie oraz wykazem pracowników (imię, nazwisko, nr. dowodu, nr. samochodu) dla których Zamawiający uzyska pozwolenie na prace i wejście na obiekt. 5. Wykonawca zapewni takie opakowanie, jakie będzie konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniom lub pogorszeniu jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia w czasie transportu do miejsca przeznaczenia, od zniszczenia i uszkodzenia w transporcie Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie netto w kwocie:... złotych (słownie złotych:... 00/100), (słownie złotych:.) Kwota brutto: zł (słownie złotych:.) w tym: Pakiet 1 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), Pakiet 2 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), Pakiet 3 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), Pakiet 4 netto:..zł (słownie złotych:...), brutto:..zł (słownie złotych:...), 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy we wszystkich lokalizacjach potwierdzonym pozytywnym protokołem odbioru prac. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury/faktur, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Strona 2 z 8

3 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP.. i jest uprawniony do wystawiania faktur W razie wystąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto określonej w 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w 3 ust. 1 umowy. 3. W razie opóźnienia w wymianie lub usunięciu wady, o których mowa w 5 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanych elementów przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres: PAKIET I 5. Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, PAKIET II Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, PAKIET III Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, PAKIET IV Regały: m-cy, Wyposażenie dodatkowe: m-cy, 2. Gwarancja i rękojmia nie ogranicza praw Zamawiającego do przenoszenia dostarczonego przedmiotu umowy pomiędzy pomieszczeniami Zamawiającego lub do nowej siedziby Zamawiającego w przypadku zmiany przez niego siedziby. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie, ponosząc pełną odpowiedzialność za należyte zrealizowanie reklamacji. 4. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw, wymiany w okresie gwarancji i rękojmi, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu. 5. Zgłoszenie reklamacji dokonane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną uważane będzie za doręczone i będzie wywoływać takie same skutki jak wezwanie wysłane na piśmie. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy przez Wykonawcę nie Strona 3 z 8

4 może przekroczyć 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji i rękojmi nastąpi trzykrotna naprawa tego samego elementu przedmiotu umowy lub jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30% jego wartości według ceny zakupu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych jak element wymieniany. 7. W przypadku nie przystąpienia albo nie wykonania naprawy lub wymiany z tytułu gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo dokonać odpowiednio: naprawy lub wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczyć kary zgodnie z Strony zobowiązują się do przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających terminowe zakończenie umowy, niezależnych od Wykonawcy. Strony zobowiązują się do natychmiastowego wzajemnego poinformowania o zaistnieniu takich przyczyn Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności dotyczących przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności efektów prac w szczególności w postacie Dokumentacji Technicznej, wykonawca nie może wykorzystywać informacji mu przekazanych jak i efektów praw wytworzonych w związku z Umową do celów innych niż do należytego wykonania Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy po stronie Zamawiającego efektów prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w terminie obowiązywania Umowy oraz w terminie 5 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 2. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji swoim podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i konsultantów. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności przekazanych informacji przez podwykonawców jak za działanie własne. 4. Osoby wykonujące prace w imieniu Wykonawcy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 oraz podpisania i złożenia oświadczenia dot. informacji chronionych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający uzależnia przekazanie informacji lub dokumentów od podpisania wskazanego oświadczenia. Oryginały podpisanych oświadczeń Wykonawca obowiązany jest przekazać do Zamawiającego. Osoby które nie podpisały oświadczenia nie powinny wykonywać żadnych czynności związanych z realizacją Umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do informacji określonych w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu uniemożliwienia dostępu do informacji podmiotów nieuprawnionych. 6. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust 1 w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, Strona 4 z 8

5 w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia, powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji. 9. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia informacji otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia o ochronie udostępnionych informacji. 10. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania w ramach realizacji umowy informacji stanowiących informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) należy zrealizować to zgodnie z przepisami powołanej ustawy o ochronie informacji niejawnych. 11. Umowa niniejsza nie obejmuje swoim zakresem powierzania przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz ze zm.) i druga Strona nie jest uprawniona do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony - bez zbędnej zwłoki - uregulują pomiędzy sobą zagadnienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 12. Niezależnie od kar umownych, zastrzeżonych w 4 Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde takie naruszenie. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do pełnej wysokości szkody. 13. Wykonawca umieści w umowach zawieranych przez niego z podwykonawcami oraz w miarę możliwości w umowach już zawartych klauzulę pozwalającą na ujawnienie ich treści PSE S.A. 8. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez osobnego wezwania, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo pisemnej uwagi Zamawiającego nie zmienia sposobu jej wykonania. 2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy w trybie określonym w ust. 1, Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniami Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 2. O dacie przeniesienia praw i obowiązków Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu o przejęciu praw i obowiązków wynikających z Umowy. 3. Jeżeli w wyniku dokonanej cesji Umowa będzie wymagała odpowiednich zmian Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania Aneksu do Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu Aneksu. 4. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiającym powierzyć wykonania realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, nie ujętemu w wykazie podwykonawców zawartym w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 2. Podwykonawca ujęty w wykazie podwykonawców, o którym mowa powyżej nie może zatrudnić Strona 5 z 8

6 swojego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustalono w wysokości:.. (słownie: ) 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, w następujących formach: a. w pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); b. gwarancjach bankowych; c. gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego Podwykonawcom w ramach umów zawartych na realizację Przedmiotu Umowy z Wykonawcą. 5. Część Zabezpieczenia, w wysokości 70 (słownie: siedemdziesięciu) % kwoty Zabezpieczenia, zostanie zwolniona w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy wolnego od Wad. Pozostała część zabezpieczenia, w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia zostaje zwolniona na pisemny wniosek Wykonawcy co najmniej w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi, z tym, że jeżeli odbiór związany z upływem gwarancji i rękojmi wykaże wady zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunięciu. 6. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie przedłużone odpowiednio i przedłożone Zamawiającemu nie później niż na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi. Uchybienie powyższemu zobowiązaniu uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy z powodu naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę w sposób istotny. 7. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni od daty wpływu do Wykonawcy pisma od Zamawiającego informującego o częściowym lub całkowitym wykorzystaniu zabezpieczenia. 9. Terminem wniesienia (także: uzupełnienia, odnowienia) Zabezpieczenia jest: a) w przypadku środków pieniężnych, - data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, b) w przypadku pozostałych form Zabezpieczenia, - wpłynięcie oryginału dokumentu Zabezpieczenia do siedziby Zamawiającego. 10. W odniesieniu do Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się do: a) wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy b) uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zamian w treści Zabezpieczenia. 11. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym 12 stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do: a) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy należnych Wykonawcy od Zamawiającego na poczet Zabezpieczenia, b) wstrzymania płatności wynikających z Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia Zabezpieczenia, c) wystąpienia z żądaniem zapłaty z Zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy, d) rozwiązania Umowy w trybie 9 i naliczenia kar umownych na podstawie Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej spełniać Strona 6 z 8

7 powinno łącznie następujące warunki: a. wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; b. treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej element SIWZ, będącej odzwierciedleniem wzoru gwarancji stanowiącej Wzór nr 4 Części III SIWZ. 13. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w pkt 12) lit. a) powyżej z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce, co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonywaniu niniejszej umowy. 3. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze Spory powstałe przy wykonaniu Umowy będą rozstrzygane przed właściwym dla Zamawiającego sądem powszechnym. 2. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnego aneksu. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarze dla każdej ze Stron. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (na nośniku CD), Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy (na nośniku CD), Załącznik nr 3 Harmonogram, Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. informacji chronionych. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Strona 7 z 8

8 Załącznik nr 5 do Umowy Wzór oświadczenia dot. informacji chronionych..., dnia imię i nazwisko pracownika seria i nr dowodu osobistego nazwa jednostki organizacyjnej [firmy w której jest zatrudniona osoba] OŚWIADCZENIE W związku z wykonywaniem prac [ tytuł/zakres prac ], które wynikają z zawartej w dniu... z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. umowy nr...., potwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji: 1. Art oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U Nr 88, poz. 553 ze zm.), 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr 153, poz ze zm.), 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz ze zm.), 4. Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010r. nr 182, poz. 1228). Potwierdzam jednocześnie, iż zostałem poinformowany o treści umowy, w tym w zakresie postanowień dotyczących ochrony i postepowania z Informacjami Chronionymi w przypadku ich przekazania. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystywać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących Informacje Chronione, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności w ramach Umowy, przez okres zatrudnienia i okres 3 (trzech) lat od jego ustania, chyba że ustał stan tajemnicy bądź przepisy bezwzględnie obowiązujące przewidują dłuższy okres.. imię, nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej Wykonawcę podpis osoby składającej oświadczenie Strona 8 z 8

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

3. DOSTARCZENIE, ODBIÓR

3. DOSTARCZENIE, ODBIÓR załącznik nr 7 UMOWA nr CRU/ (wzór) /Zm/2016 zawarta w dniu...2016 r. w Częstochowie, w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w dniu...2015 roku, w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR /PSE-OP/HP/2015 zawarta w dniu r. pomiędzy spółką: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (05-520), przy ul. Warszawskiej 156 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie w ramach Programu Korzyści Pracowniczych usług w zakresie działalności rekreacyjno-sportowej

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... w Konstancin-Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 strona internetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 UMOWA zawarta w dniu... grudnia 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 reprezentowaną przez: 1. Panią Iwonę Hickiewicz

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo