UMOWA nr... PREAMBUŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr... PREAMBUŁA"

Transkrypt

1 UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą nazwy skróconej PSE S.A., z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie ( Konstancin-Jeziorna), przy ul. Warszawskiej 165, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00zł (wpłacony w całości) reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, a [ ] reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą zwanymi łącznie Stronami", a odrębnie Stroną" PREAMBUŁA Zważywszy, że: 1. Zamawiający udziela zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA. 2. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu znak nr ORHR/23/2015/TB o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. 3. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. zawarta została Umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja dostawy 370 szt. pendrive szyfrowanych dla PSE SA, w tym : Pakiet szt. do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna; Strona 1 z 8

2 Pakiet 2-70 szt. do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach, ul. Jordana 25, Katowice; Pakiet 3-70 szt. do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, Poznań; Pakiet 4-70 szt. do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, Radom; Pakiet 5-40 szt. do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 16, Bydgoszcz; Pakiet 6-15 szt. do Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8 (budynek Nordic Park, III piętro), Warszawa, w cenie jednostkowej netto:... zł (słownie :..), zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załacznik nr 2 do Umowy, zwanych w treści Umowy urządzeniami. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe i oryginalne. Dostarczane urządzenia muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, rodzaj, parametry techniczne) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (np. hologramy, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania), a także chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do 15 maja 2015 roku. 4. Dokładny termin (dzień i godzinę) dostawy oraz miejsce rozładunku Wykonawca uzgodni telefonicznie co najmniej z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni roboczych ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego w poszczególnym Pakiecie tj.: 4.1. Pakiet 1 - PSE SA, ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna Pan Jan Berliński, tel , 4.2. Pakiet 2 - PSE SA Oddział w Katowicach, ul. Jordana 25, Katowice Pan Zbigniew Szymański, tel , 4.3. Pakiet 3 - PSE SA Oddział w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, Poznań Pan Romuald Kozłowski, tel , 4.4. Pakiet 4 - PSE SA Oddział w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, Radom Pan Maciej Kazirodek, tel , 4.5. Pakiet 5 - PSE SA Oddział w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 16, Bydgoszcz Pan Robert Piątek, tel , 4.6. Pakiet 6 - PSE SA Oddział w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8 (budynek Nordic Park, III piętro), Warszawa, Pan Adam Urbankowski, tel , 5. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy całości urządzeń z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym urządzeń oraz sprawdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych. Wzór protokołu odbioru ilościowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 6. W razie stwierdzenia wad w dostawie urządzeń Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania do wymiany lub usunięcia zareklamowanej wady. 7. Strony ustalają, iż dostawa będzie odbywała się w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:30 14: Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru są: a)... tel.:... b)... tel.:... lub inna osoba wskazana pisemnie przez Wykonawcę. Strona 2 z 8

3 9. Ze strony Zamawiającego, osobami upoważnionymi do realizacji Umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru są: a) Pakiet 1 - Pan Jan Berliński, tel.: b) Pakiet 2 - Pan Zbigniew Szymański, tel.: c) Pakiet 3 - Pan Romuald Kozłowski, tel.: d) Pakiet 4 - Pan Maciej Kazirodek, tel.: e) Pakiet 5 - Pan Robert Piątek, tel.: f) Pakiet 6 - Pan Adam Urbankowski, tel.: lub inna osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego Ogólna wartość przedmiotu Umowy wynosi netto:..zł (słownie złotych:...) plus podatek VAT tj. brutto... zł (słownie złotych:...) w tym : 1.1 Pakiet 1 netto:..zł (słownie złotych:...), 1.2 Pakiet 2 netto:..zł (słownie złotych:...), 1.3 Pakiet 3 netto:..zł (słownie złotych:...), 1.4 Pakiet 4 netto:..zł (słownie złotych:...), 1.5 Pakiet 5 netto:..zł (słownie złotych:...), 1.6 Pakiet 6 netto:..zł (słownie złotych:...). 2. Faktury za zrealizowane zamówienie, osobno dla każdego pakietu, należy wystawić na: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 NIP: z dopiskiem dla Oddziału w. (w zależności od Pakietu) i przesłać odpowiednio na adres Centrali lub Oddziału. 3. Należność za zrealizowany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem, po protokólarnym odbiorze, na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z kserokopią protokołów odbioru. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zamówienia Wykonawca na dostarczone urządzenia udziela.. (minimum 60 m-cy) gwarancji jakości przez producenta urządzeń. 2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia urządzeń Zamawiającemu. 3. W przypadku konieczności naprawy urządzeń w serwisie Wszelkie koszty, w tym koszt transportu, ponosi Wykonawca. 4. Czas usunięcia awarii w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, lub po uzyskaniu zgody Zamawiającego podstawienie w tym czasie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach na okres trwania naprawy. Strona 3 z 8

4 5. W przypadku dostarczenia urządzeń zastępczych Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wady bądź usterki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 6. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, bądź usterki lub ponownego wystąpienia wady lub usterki po wykonaniu 3 (trzech) napraw Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń na nowe wolny od wad w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących tę wymianę. Na urządzenia takie okres gwarancji biegnie na nowo od dnia uruchomienia w miejscu użytkowania, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 7. Zawiadomienia o uszkodzeniach lub niesprawności urządzeń będą zgłaszane faksem lub pocztą elektroniczną. Użyte w protokołach określenie uszkodzenie" obejmuje wszelkie niesprawności urządzeń. 8. W sytuacjach opisanych w ust. 6, w razie niedochowania przez Wykonawcę zakreślonego tam terminu, Zamawiający może bez odrębnego wezwania zlecić naprawę lub zakupić urządzenia u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy W razie wystąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 2. Za opóźnienie uznaje się nie dostarczenie przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, jednakże nie później niż do 15 maja 2015 roku. 3. Opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy dłuższe niż 14 dni może być uznane przez Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, wówczas Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa w ust W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 5. W razie opóźnienia w wymianie lub usunięciu wady, o których mowa w 1 ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanych urządzeń za każdy dzień opóźnienia. 6. Postanowienia ust.1, 4 i 5 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności dotyczących przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności efektów prac w szczególności w postacie Dokumentacji Technicznej, wykonawca nie może wykorzystywać informacji mu przekazanych jak i efektów praw wytworzonych w związku z Umową do celów innych niż do należytego wykonania Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy po stronie Zamawiającego efektów prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w terminie obowiązywania Umowy oraz w terminie 5 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 2. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji swoim podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich Strona 4 z 8

5 niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i konsultantów. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności przekazanych informacji przez podwykonawców jak za działanie własne. 4. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do informacji określonych w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu uniemożliwienia dostępu do informacji podmiotów nieuprawnionych. 5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i wykonania, stanowią tajemnicę PSE S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia, powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji. 8. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia informacji otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia o ochronie udostępnionych informacji. 9. Jeżeli w związku z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228) zaistnieje konieczność poddania się przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców procedurze postępowania sprawdzającego, o której mowa w ww. ustawie, Zamawiający poinformuje o takim fakcie, a Wykonawca podejmie niezbędne czynności w celu spełnienia tego warunku. 10. Nie wywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 9, będzie skutkować odsunięciem danej osoby od świadczenia usług, dla których zgodnie z przepisami ww. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych konieczne jest posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa (do informacji o klauzuli zastrzeżone" pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej). Jeżeli ze względu na niewypełnienie zobowiązań Wykonawcy w zakresie postępowania sprawdzającego, Wykonawca nie będzie w stanie wykonywać świadczeń objętych Umową, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z przyczyny naruszenia postanowień Umowy w sposób istotny przez Wykonawcę. 11. Umowa niniejsza nie obejmuje swoim zakresem powierzania przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) i druga Strona nie jest uprawniona do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony - bez zbędnej zwłoki - uregulują pomiędzy sobą zagadnienie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 12. Niezależnie od kar umownych, zastrzeżonych w 5 Umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde takie naruszenie. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, do pełnej wysokości szkody. Strona 5 z 8

6 8 1. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 2. O dacie przeniesienia praw i obowiązków Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz prześle pisemne oświadczenie powyższego podmiotu o przejęciu praw i obowiązków wynikających z Umowy. 3. Jeżeli w wyniku dokonanej cesji Umowa będzie wymagała odpowiednich zmian Wykonawca zobowiązuje się do ich uzgodnienia i podpisania Aneksu do Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu Aneksu. 4. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. 2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty, 2) zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności: a) niż produkt będący przedmiotem Umowy oraz b) niż określone dla produktu w SIWZ, a w zakresie pozostałych cech i parametrów, gdy zmiana jest obojętna lub korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone, 3) zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami z wykonania niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 2. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 1) Załącznik nr 1 Protokół odbioru ilościowego (wzór) 2) Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Zamawiający Wykonawca Strona 6 z 8

7 Załącznik nr 1 do wzoru Umowy Protokół Odbioru Ilościowego Nazwa i adres miejsca dostaw: W dniu... dokonano odbioru ilościowego..... (nazwa / typ / model / producent) Lp. Numer seryjny / fabryczny Ilość sztuk Powyższa dostawa przeszła odbiór ilościowy bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniem*. Uwagi: Za Zamawiającego: (imię, nazwisko i podpis) Za Wykonawcę: (imię, nazwisko i podpis) * niepotrzebne skreślić Strona 7 z 8

8 Opis produktu - potwierdzenie wymaganych parametrów nośników pamięci (pendrive): L.p. Parametry Wymagania minimalne Spełnia warunek Opis spełniania wymagań (należy podać parametry) 1 Pojemność Nośnik pamieci (pendrive) o pojemności co najmniej 8 GB USB 2.0 lub Technologia pamięci NAND Flash 3 Poziom transferu danych Nie mniej niż 480 Mbit/s 4 Prędkość Odczytu Pamięci Flash Nie mniej niż 24 MB/s 5 Prędkość Zapisu Pamięci Flash Nie mniej niż 10 MB/s 6 Zabezpieczenie Hasłem AES Co najmniej 256-bit Zaawansowany Standard Szyfrowania 7 Wymagany system operacyjny Co najmniej Microsoft Windows 7 i Microsoft Windows 8 *- właściwe zaznaczyć..... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 8 z 8

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo