KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:"

Transkrypt

1 TEMAT str. 3 MIESIĄCA Pamiętaj 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY panorama KRUSZWICKA ISSN numer 267, kwiecień 2014 XXV nakład egz. cena 2,00 zł Nowe inwestycje...str. 3 Kalendarium wydarzeń maj str. 6 Wywiad z zastępcą burmistrza...str. 7 Nagrody dla najlepszych...str. 8-9 Kruszwica w Unii...str Misterium Męki Pańskiej...str. 12 Goście z dalekiego kraju...str. 13 Powitanie wiosny...str. 14 Konkursy...str. 15 Historia Woli Wapowskiej...str. 17 Kujawski stroik wielkanocny...str. 18 Wysokie noty przedszkola...str. 19 Palmy wielkanocne...str. 20 Mali Kujawiacy...str. 21 Interwencje OSP...str. 22 Sport...str Podziękowanie dla kibiców...str. 28 Czytaj str. 4-5

2

3 Nowe nawierzchnie, kanalizacje, obiekty sportowe i oferty turystyczno promocyjne Miesiąc kwiecień 2014 r. zaowocował w nowe pomysły władz dotyczące planów inwestycyjnych na najbliższy rok. Otóż oprócz już rozpoczętych zadań na sesji kwietniowej do budżetu Gminy Kruszwicy wprowadzono aż 16 nowych przedsięwzięć. Wykaz nowych inwestycji WAŻNE TELEFONY W KRUSZWICY Komisariat Policji Ochotnicza Straż Pożarna Urząd Miejski w Kruszwicy MGOPS NZOZ,,Twoje Zdrowie Wprowadzone zadania mają zróżnicowany charakter, dotyczą różnych sfer życia, a ich realizacja zaspokaja wiele potrzeb społeczeństwa, poczynając od inwestycji z zakresu dróg, kanalizacji, oświetlenia, czy bezpieczeństwa, a kończąc na działaniach z zakresu sportu, turystyki i promocji gminy. Do najciekawszych zadań wprowadzonych do tegorocznego budżetu należą inwestycje z zakresu turystyki i promocji, które swą innowacyjnością przyciągną rzeszę zainteresowanych. Po pierwsze w 2014 r. przewidziano rozbudowę istniejącej stanicy wodnej w Kruszwicy (WOPR), znajdującej się nad Jeziorem Gopło, w ramach której wykonane zostanie uporządkowanie terenu, przygotowanie podłoża, wykonanie i zamontowanie drewnianego pomieszczenia. Zakupione będzie również wyposażenie w postaci: lornetek oraz latarek celem zwiększenia sprawności operacyjno-technicznej podczas patrolowania obszarów chronionych. Druga inwestycja z kolei obejmuje ekspozycję multimedialną pn. Skarby Kruszwicy" na potrzeby promocji lokalnych produktów turystycznych. Ekspozycja wykonana zostanie poprzez digitalizację trójwymiarową obiektów zabytkowych, tj. Ewangeliarz Kruszwicki, znajdujących się w depozycie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Z materiału cyfrowego zostanie wykonana prezentacja w postaci 360 i 3D, dzięki której prezentowane obiekty będą posiadały prawdziwy dla ludzkiego oka wygląd z zachowaniem rzeczywistych kolorów. Ponadto w bieżącym roku Wola Wapowska zyska nowy obiekt sportowy, a mianowicie wybudowana będzie namiotowa wielofunkcyjna hala sportowo-rekreacyjna przeznaczona do różnych dyscyplin sportowych, o konstrukcji zbliżonej do kortów tenisowych w Szymborzu. Na realizację wszystkich tych zadań Gmina Kruszwica wnioskowała o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata , w wysokości do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych. Gmina Kruszwica planując nowe inwestycje zwróciła również uwagę na potrzeby najmłodszej części naszego społeczeństwa. Otóż w 2014 r. na terenie miasta Kruszwica powstaną dwa place zabaw przy plaży na Półwyspie Rzępowskim oraz przy ul. Poznańskiej w okolicach boisk sportowych i hoteliku sportowego. Do pozostałych nowo wprowadzonych zadań należą również te z zakresu dróg, gospodarki komunalnej i bezpieczeństwa publicznego. Nową nawierzchnie zyska droga gminna na odcinku Kobylnica Mała Rzeczyca oraz droga dojazdowa w Kruszwicy od ul. Grodzkiej w stronę zabudowań na ul. Grodzkiej 2. Kontynuowana będzie także budowa pieszojezdni prowadzącej do kościoła w miejscowości Chełmce oraz przebudowany zostanie parking przy ul. Kujawskiej 14. Zaplanowano instalację lamp solarnych: po 1 na ul. Rynek i na ul. Zakątek w Kruszwicy oraz 2 na ul. Wrzosowej w Grodztwie. W 2014 r. w celu usprawnienia prac zakupiony zostanie samochód na potrzeby referatu gospodarki komunalnej. Gmina Kruszwica przeznaczyła również część środków finansowych jako dotację na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy. Należy zaznaczyć, że oprócz Gminy Kruszwica na to zadanie uzyskano również dotacje od Komendy Głównej Państwowej Staży Pożarnej (PSP), Kujawsko Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Urząd Stanu Cywilnego PTTK Oddział Nadgoplański Nadgoplański Park Tysiąclecia Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zespół rozwiązywania problemów alkoholowych PANORAMA KRUSZWICKA Wydawca: Centrum Kultury i Sportu,,Ziemowit w Kruszwicy, Kruszwica, ul. Poznańska 17. Redaktor naczelna: Agnieszka Chrząszcz, redaktor: Marzena Stróżyk. Tel , Druk: Klaudia Druk. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i korekty otrzymanych materiałów.

4 Fundusz Sołecki szansą dla rozwoju wsi Kierując się zasadą, że zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej jest podstawowym zadaniem Gminy Kruszwica, władze postanowiły zadbać o to, by mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli współdecydować o wydatkach ponoszonych przez samorząd. Już trzeci rok sukcesywnie realizowany jest Fundusz Sołecki, dzięki któremu zmieniło się funkcjonowanie sołectw naszej gminy. Czym jest Fundusz Sołecki? Pojęcie to można rozpatrywać w dwojaki sposób. Zgodnie z przepisami jest to wyodrębniona część budżetu gminy, to pieniądze przydzielone każdemu sołectwu, w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców danego sołectwa oraz dochodów jakie osiąga dana gmina. O przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, dlatego też można powiedzieć, że oprócz finansowej strony jest szansą rozwoju terenów wiejskich, narzędziem integracji i aktywności społecznej i wreszcie to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach. Gmina Kruszwica może otrzymać do 30% zwrotu wydanych środków na Fundusz Sołecki w statucie sołectwa, w terminie nieprzekraczalnym do 30 września. Na co przeznaczane są pieniądze z Funduszu Sołeckiego w Gminie Kruszwica Mieszkańcy poszczególnych sołectw od 2012 r. korzystają z przydzielonych środków z Funduszu Sołeckiego, które przeznaczane są miedzy innymi na bieżące remonty dróg i chodników, przystanków autobusowych, remonty i doposażenie świetlic wiejskich, zakupy sprzętów sportowych, organizację spotkań integracyjno kulturalnych, wyjazdy integracyjne czy edukacyjne oraz kursy i szkolenia dla mieszkańców wsi. Ponadto w ramach powyższych środków realizowane są zadania inwestycyjne, tj. budowa lub doposażenie placów zabaw, budowy chodników, wykonanie przyłącza wod.-kan. dla świetlic, ogrodzenia placu zabaw czy dokumentacji technicznej. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gmina Kruszwica w latach przeznaczy ponad 1,2 mln zł. W wyniku podjętej decyzji o wprowadzeniu do budżetu gminy Funduszu Sołeckiego, Gmina Kruszwica co roku może ubiegać się o zwrot od Skarbu Państwa części poniesionych w ramach funduszu wydatków w wysokości 10, 20 lub 30 %. Fundusz sołecki wartość całkowita: ok. 1,2 mln zł Jak funkcjonuje Fundusz Sołecki Pieniądze z Funduszu Sołeckiego można wydać na zadania, które w myśl Ustawy o funduszu sołeckim służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, że można je wydać na to wszystko, na co wydaje pieniądze gmina. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu. Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o Funduszu Sołeckim wraz z uchwałą z zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje Burmistrzowi zgodnie z procedurą określoną Fundusz Sołecki wg poszczególnych sołectw TYSIĄCE ZŁOTYCH SOŁECTWO

5 Efekty wykorzystania Funduszu Sołeckiego ROK owy plac zabaw w Polanowicach Zakupiony przystanek w Chełmiczkach owe drzwi w świetlicy w Rzepowie Zamontowana lampa solarna w Sukowach DZIAŁAL OŚĆ SPOŁECZ A: Organizacja festynów integracyjnych, spotkań integracyjno kulturalnych, rozrywkowych, pikników rodzinnych, dni dziecka, dożynek, itp. Wyjazdy edukacyjnedla dzieci sołectwa Papros Kurs gotowania i pieczenia dla mieszkańców sołectwa Sokolniki Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci sołectwa Papros, Tarnowo, Wola Wapowska, Wróble Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców wsi Wola Wapowska I WESTYCJE: 2012 Budowa Chodnika w Chełmcach, Chełmiczkach, Kobylnikach Zakup i montaż wiaty przystankowej w Maszenicach - Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz łazienki w świetlicy wiejskiej w Pieckach Budowa placu zabaw w Polanowicach Wykonanie węzła sanitarnego oraz szamba bezodpływowego w świetlicy w Rusinowie Kupno i montaż drewnianej altanki w m. Sukowy Zakup i montaż lampy solarnej w Sukowach 2013 Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Chełmcach etap I Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chełmiczkach Budowa placu w Janowicach, Tarnówku, Piaskach Zakup kontenera do przechowywania sprzętu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kobylnikach Dokumentacja techniczna budowy placu zabaw w m. Papros Doposażenie placu zabaw w Polanowicach Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sławsku Wielkim Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Złotowie PLANY NA 2014 ROK ZAKUPY: Zakupy paliwa do kosiarek Zakupy środków ochrony roslin do utrzymania porządku w sołectwie Zakupy środków czystości, opału, wyposażenia dla świetlic wiejskich Zakup sprzętu sportowego (sołectwo Kicko, Karsk, Bachorce, Szarlej) Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Karsk zakup tablic informacyjnych (sołectwo Janowice, Rzepowo) Zakup pawilonów ogrodowych dla sołectwa Chrosno, Bachorce, Sukowy zakup i montaż garażu blaszanego na przechowywanie wegla i drewna opałowego sołectwa Chrosno Zakup kosy spalinowej dla potrzeb sołectwa Bachorce, Popowo, Złotowo -zakup i montaż luster drogowych w Woli Wapowskiej zakup i montaż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej Zakup i montaż wiaty przystankowej we Wróblac REMO TY I USŁUGI: Remonty dróg gminnych kruszywem Remont chodników Remont przystanku w Bachorcach, Szarlej Wykaszanie poboczy dróg gminnych Oczyszczenie stawu w Chełmiczkach Drobne remonty świetlic wiejskich (w tym także wymiana drzwi, okien, malowanie, itp.) w Witowicach, Gocanówku, Gocanowie, Chrosno, Lachmirowice, Ostrowo, Papros, Popowo, Racice, Rusinowie, Rzepowo, Sławsk Wielki, Szarlej, Tarnowo, Wola Wapowska, Złotowo Modernizacja odwodnienia i poprawa spływu wód powierzchniowych w centrum wsi Tarnówko Adaptacja wolnego pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Witowicach pod łazienkę Utworzenie przyłącza elektroenegratycznego na terenie boiska wiejskiego w Bachorcach Utwardzenie drogi gminnej w Ostrowie Ogrodzenie boiska sportowego w Polanowicach Odnowienie boiska wiejskiego w Sokolnikach DZIAŁAL OŚĆ SPOŁECZ A: Organizacja festynów integracyjnych, spotkań integracyjno - kulturalnych, rozrywkowych, pikników rodzinnych, dozynek, dni dziecka, itp. Wyjazdy edukacyjno-sportowe dla dzieci sołectwa Chełmce, Chrosno, Sukowy Wyjazd edukacyjno-turystyczny dla dzieci sołectwa Organizacja życia kulturalnego oraz konkurs Wieńców Dożynkowych w sołectwie Sławsk Wielki Organizacja konkursu florystycznego w sołeckie Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców wsi ZAKUPY: Zakupy paliwa do kosiarek Zakupy środków ochrony roslin do utrzymania porządku w sołectwie Zakup imontaz tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Chełmiczki Zakupy środków czystości, opału, wyposażenia dla świetlic wiejskich Zakup kosiarki/kosy spalinowej dla potrzeb sołectwa Janowice, Kicko, Kobylniki, Rusinowo Zakup piłkochwytów na boisko piłkarskie w Polanowicach Zakup umundurowania dla OSP Tarnowo I WESTYCJE Budowa placu zabaw w Głębokiem Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Gocanowie Budowa placu zabaw w Brześciu Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku Budowa placu zabaw w Paprosie Doposażenie placu zabaw w Piaskach Dokumentacja techniczna przebudowy chodnika w Polanowicach Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Racicach Budowa placu zabaw w Rzepowie Zakup samobieżnej kosiarki do trawy dla sołectwa Sławsk Wielki REMO TY I USŁUGI: Remonty dróg gminnych kruszywem Remont chodników Wykaszanie poboczy dróg gminnych Zagospodarowanie terenu przy stawie w Chełmiczkach Remont świetlicy wiejskiej w Gocanówku, Janowicach, Wymiana okna w swietlicy wiejskiej w Skotnikach Remont pieca w swietlicy wiejskiej w Lachmirowicach Montaż ogrzewaczy w świetlicy wiejskiej w Pieckach Remont wiaty przystankowej w Sokolnikach Remont toalety w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Serwis kosiarek sołeckich (sołectwo Szarlej) Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej Wymina drzwi w świetlicy wiejskiej w w Złotowie Remont Remizy OSP w Chełmcach

6 6 panorama KRUSZWICKA KALENDARIUM WYDARZEŃ MAJ 2014

7 O tym, co ciekawego będzie się działo w sferze rozrywki i kultury w najbliższych miesiącach i jakie gwiazdy wystąpią na tegorocznych Dniach Kruszwicy pytamy Zastępcę Burmistrza Kruszwicy pana Mikołaja Bogdanowicza

8 8 panorama KRUSZWICKA Nagrody dla najlepszych 27 marca br. podczas obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom za wyniki osiągnięte w 2013 r.,uhonorowanie stypendystów, którzy otrzymali wsparcie finansowe z tytułu realizacji Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym pn. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w oczach dziecka. Nagrody wręczali Burmistrz Kruszwicy pan Dariusz Witczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy pan Grzegorz Stanny. Nagrody pieniężne Burmistrza Kruszwicy za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r. otrzymali zawodnicy Klubu Wioślarskiego Gopło Kruszwica. 1. Artur Mikołajczewski 2. Jerzy Kowalski 3. Bogumił Łyczak 4. Mateusz Kościński, Jakub Wiśniewski, Michał Ostrowski, Bartosz Januszek Nagrody pieniężne Burmistrza Kruszwicy za wysokie wyniki sportowe otrzymali zawodnicy Kruszwickiego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 1. Sylwester Zieliński 2. Michał Kaźmierski 3. Artur Szczudliński Wyróżnienia Burmistrza Kruszwicy za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r. otrzymali zawodnicy Kruszwickiego Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych 1. Sebastian Matuszak 2. Sebastian Urbaniak 3. Adam Zieliński 4. Bartłomiej Sobczak 5. Michał Frejliszek 6. Sylwia Kowalczyk 7. Sebastian Kubiak 8. Adam Tylkowski 9. Zuzanna Kaczmarek 10. Natalia Łączna 11. Kinga Dreliszak 12. Weronika Wiśniewska 13. Oliwia Witczak 14. Natalia Gałęzewska Wyróżnienia Burmistrza Kruszwicy za wyniki sportowe otrzymali: Mieszkańcy naszej gminy - zawodnicy Inowrocławskiego Klubu Sportowego KARATE sekcji KRUSZ- WICA 1. Leon Staszak 2. Agnieszka Zadka Gratulacje za wyniki sportowe otrzymał mieszkaniec naszej Gminy Radosław Stanka, który jest zawodnikiem Integracyjnego Klubu Sportowego AWF Warszawa, sekcja szermierka. Gratulacje z rąk Burmistrza Kruszwicy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy za zaangażowanie, ciężką i efektywną pracę na rzecz rozwoju sportu w Gminie Kruszwica otrzymali prezes oraz trener Kruszwickiego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe Małgorzata Luzak i trener - Andrzej Luzak, z Klubu Wioślarskiego Gopło Kruszwica prezes Stefan Janeczek oraz trenerzy Robert Januszek, Kazimierz Naskręcki, a także z Inowrocławskiego Klubu Sportowego KARATE sekcji KRUSZWICA prezes oraz trener Mariusz Kaczmarek. Stypendyści w roku 2013 w ramch Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 1. Marcin Służałek 2. Jakub Ciesielski 3. Michalina Puławska 4. Izabela Hałasa 5. Filip Stachowiak 6. Andrzej Błażewicz 7. Oliwia Burzyńska 8. Piotr Cięgotura 9. Marcin Cięgotura 10. Mateusz Lewandowski 11. Michał Przybylski 12. Jakub Ratajczyk 13. Magdalena Szałkiewicz 14. Wiktor Szymaniak 15. Anna Martin 16. Monika Brzyska 17. Anna Domańska 18. Joanna Janeczek 19. Sylwia Kontowicz 20. Natalia Kurtysiak 21. Julia Pietrzak 22. Sebastian Szymański 23. Anna Tylkowska 24. Maria Woźniak 25. Aleksandra Bawolska 26. Agata Stachowiak 27. Owedyk Bartosz 28. Natalia Jagodzińska 29. Jagoda Karpińska Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym pn. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w oczach dziecka zorganizowanym dla dzieci szkół podstawowych z Gminy Kruszwica w ramach obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kategoria klasy I-III I miejsce - Olga Czaplicka - Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim II miejsce - Filip Trela - Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim III miejsce - Adam Michalak - Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim Wyróżnienie - Natalia Wojtala - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy Kategoria klasy IV- VI I miejsce - Patrycja Domalska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy II miejsce - Kamila Batkowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy III miejsce - Ewa Kozłowska - Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim Wyróżnienia - Nikola Robakowska - Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej Aniela Kuczyńska - Szkoła Podstawowa w Chełmcach Klaudia Grodziska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy Fot. Mirosław Służałek

9 panorama KRUSZWICKA 9

10 Kruszwica obywatelem Unii Europejskiej już 10 lat Obywatelstwo Unii Europejskiej to nie tylko więź prawna z Unią Europejską czy prawa i obowiązki z niej wynikające, ale przede wszystkim kształtowanie poczucia więzi duchowej i solidarności z kulturą i cywilizacją całej Europy. To przeświadczenie o powadze wartości wspólnego interesu, to szansa wyrównania poziomu rozwoju naszej gminy w stosunku do całej Europy. Unia Europejska została założona w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a dziś obejmuje 28 państw i ponad 500 mln obywateli, którzy mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać w wybranym miejscu. Wśród tych państw od 10 lat swój udział również ma Polska, która z dniem r. stała się jej pełnoprawnym członkiem. Jednym z najbardziej zauważalnych aspektów obecności Polski w Unii jest napływ wsparcia finansowego w postaci realizowanych tzw. programów pomocowych, z których korzystają zarówno samorządy jak i przedsiębiorstwa. Korzyści jakie czerpie Gmina Kruszwica z obywatelstwa w UE Gmina Kruszwica już od 2004 roku korzysta z możliwości jakie dają dotacje unijne. Pozyskane środki wykorzystane zostały głównie poprzez współfinansowanie inwestycji terytorialnych, dzięki którym nasza gmina pięknieje i rozwija się. Z programów przedakcesyjnych w latach uzyskaliśmy dofinansowanie dla czterech projektów infrastrukturalnych w wysokości ponad 4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości tych zadań. Z kolei w ramach programów Unii Europejskiej na lata Gmina Kruszwica na inwestycje infrastrukturalne na chwilę obecną pozyskała ok. 10 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata (RPO WK-P) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W roku bieżącym gmina Kruszwica oczekuje jeszcze na końcową ocenę i umowę o dofinansowanie dla sześciu projektów, których łączne dofinansowanie wyniesie ok. 1,23 mln zł. Do najważniejszych projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Gminę Kruszwica w ramach dotacji unijnych w ciągu ostatnich 10 lat należą: Oprócz inwestycji infrastrukturalnych Gmina Kruszwica poprzez działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy prowadzi szereg projektów miękkich dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tych działań jest między innymi umożliwienie nabycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, poprawa warunków edukacyjnych w szkołach czy też zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych. Przykłady realizowanych projektów: Program Aktywizacji Społeczno Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Kruszwica, Ja, Mama, Tata i Moje Przedszkole w zabawie i nauce, Nauka drogą do sukcesu.

11 Jak zmieniła się Kruszwica poprzez fundusze unijne Wiele osób zastanawia się często, co właściwie w ciągu tych ostatnich lat się zmieniło. Dokonując jednak porównania wyglądu chociażby miasta Kruszwica sprzed 10 lat i stanu obecnego, można zauważyć, jak bardzo Gmina Kruszwica się rozwinęła i wypiękniała. Dzięki unijnemu wsparciu poprawił się stan dróg, wybudowano sieci kanalizacyjne, powstały nowe obiekty turystyczno rekreacyjne, ocieplono budynki użyteczności publicznej. Dla poprawy warunków nie tylko mieszkańców, ale i turystów przebudowany został parking przy zabytkowej Mysiej Wieży w Kruszwicy, na którym postawiono szalet publiczny, wybudowano cztery pomosty rekreacyjne w miejscach znaczących przyrodniczo i turystycznie, wykonano iluminację świetlną zabytkowej Kolegiaty, wybudowano boisko wraz z placem zabaw we wsi Bachorce,. Władze gminy działając wyprzedzająco wykonały inwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferty turystycznej miasta, a mianowicie odkryto piwnice dawnego zamku kruszwickiego oraz udostępniono je turystom, odbudowano częściowo mury tego zamku oraz zrekonstruowano most widokowy. Dodatkową atrakcją dla użytkowników miejskiej infrastruktury są przestrzenne elementy małej architektury, wymurowane z cegły gotyckiej nawiązującej do kruszwickiego zamku, zwieńczone panelem z wysokiej jakości wydrukiem w technologii UV. Tablice te pozwalają zapoznać się z najważniejszymi faktami historycznymi dotyczącymi Kruszwicy, rozbudzając ciekawość odbiorców i zachęcając do zgłębienia wiedzy na temat wyglądu miasta dawniej i dziś. Rozmieszczenie niezwykłych postumentów rozplanowano w 11 punktach miasta tworząc trasę turystyczną Spacer po starej części miasta, która dzięki podświetleniu zachwyca także nocą. Wszystkie te inwestycje przyczyniły się do zmiany na lepsze oblicza Gminy Kruszwica, mają zróżnicowany charakter, dotyczą różnych sfer życia, a ich realizacja zaspokaja wiele potrzeb społeczeństwa: wpływa na poprawę jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury komunikacyjnej, wzmocnienie potencjału turystycznego miasta, poprawę jakości i zwiększenie dostępności infrastruktury służącej wypoczynkowi i rekreacji, atrakcyjność społeczno-gospodarczą, poprawę warunków życia mieszkańców. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap I (ścieżka łącząca ul. Ziemowita z ul. Kolegiacką, przebudowana ul. Podgórna) Plac zabaw w miejscowości Bachorce Plac przed kościołem pw. św. Teresy w Kruszwicy wraz z unikatowymi tablicami informacyjnymi Ulica Cicha ul. Kujawska w Kruszwicy Przebudowany parking na ul. Podzamcze, ekspozycja murów zamkowych - Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy

12 W Kruszwicy po raz drugi zorganizowane zostało Misterium Męki Pańskiej - 13 kwietnia w Niedzielę Palmową. Przygotowania do tego dużego spektaklu teatralnego trwały kilka miesięcy. Pod okiem księdza Łukasza Staniszewskiego z kruszwickiej Bazyliki młodzież kilka razy w tygodniu spotykała się podczas prób na to ważne wydarzenie. Nad oprawą muzyczną czuwał chór Lento z Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy pod okiem Iwony Jasińskiej. Misterium rozpoczęło się na Wzgórzu Zamkowym o godzinie 18:30. Na scenie rozłożonej u stóp Mysiej Wieży odegrano scenę wieczerzy i sąd nad Jezusem. Następnie ulicami miasta, z trzema postojami (stacjami), uczestnicy przeszli w kierunku kruszwickiej Kolegiaty, gdzie na parkingu przy Kolegiacie odegrana została ostatnia scena ukrzyżowania Jezusa. Ksiądz Łukasz Staniszewski wkomponował również temat już wkrótce bliski każdemu Polakowi - kanonizację naszego Papieża, dlatego w ostatniej scenie Jezus udziela błogosławieństwa Papieżowi aby wspólnie ostatecznie pobłogosławić wszystkich przybyłych kruszwiczan. - Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli aby przeżywać razem z nami drogę Jezusa do zmartwychwstania. Dziękuję aktorom jesteście cudowni. Dziękuję Urzędowi Miejskiemu, panu Burmistrzowi i jego zastępcy, panu Henrykowi Jędraszce z pracownikami, panom Mirkowi Ziółkowskiemu i Mirkowi Kicińskiemu z pracownikami, straży pożarnej z Kruszwicy i całej gminy, kruszwickiej policji oraz naszemu CKIS Ziemowit podsumował na zakończenie Misterium główny inicjator ks. Łukasz Staniszewski. Organizatorami Misterium Męki Pańskiej są: PARAFIA KOŚCIOŁA RZYMSKO KATO- LICKIEGO pw. śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy, Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy, Urząd Miejski w Kruszwicy. Fot. Marzena Stróżyk

13 Instytut Dziedzictwa Kruszwicy realizuje projekt Europe is Enjoyable w ramach programu Komisji Europejskiej Młodzież w działaniu. Dzięki temu uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach mieli możliwość poznać młodych ludzi z innych krajów- Matija z Włoch, Mirjanę z Bośni i Hercegowiny oraz To ogólnoeuropejska kampania mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z Internetu. W Polsce organizowana jest już po raz czwarty. Niemal we wszystkie edycje czynnie włączała się społeczność SP w Rusinowie. Również i w tym roku wyzwanie podjęły panie: I. Konieczyńska, K. Przybylska, K. Wiatr i M. Adamczyk, które zaprosiły przedstawicieli młodszych uczniów wraz z rodzicami i dziadkami na spotkanie pt.,,co ze mnie wyrośnie? Jego uczestnicy panorama KRUSZWICKA 13 Goście z dalekiego kraju Przyrodnicza Estefanię z Hiszpanii. Przedstawili oni system edukacji obowiązujący w ich krajach, kulturę, historię, tradycję i folklor. - Zajęcia wywołały duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły relacjonuje Paweł Śmiłowski, dyrektor szkoły. - Projekty wymian międzynarodowych są ciekawe i ważne, zarówno dla wolontariuszy, jak i osób mających z nimi kontakt. Są okazją do przełamywania barier kulturowych, stereotypów i uprzedzeń. Mobilizują do nauki języka angielskiego. Dają możliwość bezpośredniego kontaktu z cudzoziemcami, wymiany poglądów na różne tematy i poszerzenia wiedzy. Mogą stanowić ważną inspirację dla nas dodaje. Tydzień z Internetem podczas wspólnej zabawy odkrywali tajemnicze, zaskakujące zawody, wykazywali cechy i predyspozycje, którymi powinni odznaczać się wykonawcy poszczególnych profesji. Wszystkie te działania zmierzały do tego, by uświadomić dzieciom, że to, czym będą zajmować się w życiu, może, a nawet powinno być zgodne z ich zainteresowaniami i pasjami. uczta Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Polanowicach mieli okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji przyrody, jaką przygotowali dla nich pracownicy Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w swojej siedzibie w Kruszwicy. Przybyłych małych gości powitał dyrektor parku, Andrzej Sieradzki. Natomiast prawdziwą ucztą przyrodniczą była prezentacja multimedialna pt. Poznajemy las, przygotowana przez panią Julitę Goczkowską. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wiadomości o typach lasów, gatunkach drzew rosnących w nich, o piętrowości w lesie oraz o roli, jaką spełniają lasy. - Dzieci z wielką chęcią uczestniczyły we fragmentach tej lekcji, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadki jaki to gatunek drzewa? Uczniowie mieli okazję obejrzeć eksponaty znajdujące się na wyposażeniu sali dydaktycznej NPT. Zachwyt budziły różnorodne gatunki ptaków, okazały bóbr czy też król Gopła - największy sum złowiony w Gople. Na zakończenie miłego spotkania dzieci zostały obdarowane informatorami i planami lekcji, które jeszcze długo będą im przypominać ciekawe chwile spędzone w siedzibie parku relacjonuje Katarzyna Mądrowska opiekun uczniów. Opiekunami dzieci były panie: Teresa Czech, Katarzyna Mądrowska, Monika Wesołowska i Halina Bartkowska. Dnia 26 marca br. w NSP w Racicach odbyła się ciekawa i nietypowa lekcja przyrody. Był to pokaz połączony z dotykaniem zwierząt. Uczniowie poznali z bliska przedstawicieli gadów- jaszczurkę kołnierzykowatą - agama oraz pytona Zajęcia pokazowe królewskiego. Osoba prowadząca zajęcia zaprezentowała zwierzęta, które można spotkać w ZOO w Płocku oraz jak pielęgniarze zajmują się swoimi podopiecznymi. Prowadząca odpowiadała na wiele pytań i wyjaśniała wiele wątpliwości. Maturzyści z liceum w kruszwickim ZSO pielgrzymowali na Jasną Górę. Modlili się przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej uczestnicząc we Mszy św. zawierzając egzamin maturalny i rozeznanie swojego życiowego powołania w akcie zawierzenia maturzystów Matce Bożej.

14 14 panorama KRUSZWICKA Marzanno, marzanno, ty zimowa panno, my ciebie żegnamy, bo wiosnę witamy! W tym roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy w wyjątkowy sposób powitali wiosnę. 21 marca cała społeczność szkolna przebrała się za pszczółki małe i duże, nie zabrakło także pszczelarza. Stroje, wykonane przy udziale rodziców, wyróżniały się niezwykłą pomysłowością i fantazją. Miło było znaleźć się w gronie tak zorganizowanej, bajkowej i jednocześnie realistycznej grupie pożytecznych owadów, które wiosną budzą się do życia, a ich istnienie w dzisiejszym świecie jest zagrożone. W ramach Akademii Przyjaciół Pszczół uczniowie przemaszerowali ulicami Kruszwicy i udali się do siedziby producenta oleju Kujawskiego organizatora programu Z Kujawskim pomagamy pszczołom. Poprzez zaangażowanie dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli zostało wzbogacone rozumienie znaczenia tych owadów w ekosystemie oraz rozbudzone znaczenie niesienia pomocy pszczołom. Cała akcja odbywała się w duchu życia w zgodzie z naturą i będzie kontynuowana w kolejnych przedsięwzięciach. W Święto Wiosny uczniowie Gimnazjum nr 2 ZSO w Kruszwicy pogłębiali swoją wiedzę o kulturze i dobrym zachowaniu. Dzień upłynął pod hasłem: Moje zachowanie świadczy o mnie, czyli dobre wychowanie na co dzień. Początek był tradycyjny: utopiono symboliczną kukłę Zimy a radośnie powitano piękną, liryczną i z poezją na ustach przychodzącą Wiosnę. Następnie odbyły się lekcje o zasadach savoir-vivre (fr. savoir - wiedzieć, vivre - żyć; znajomość życia ) czyli było o ogładzie, dobrych manierach, konwenansach towarzyskich i znajomościach obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności. W konkursie Jeden z dziewięciu dzielnie zmagali się najlepsi znawcy reguł towarzyskich z poszczególnych klas. W przerwach między kolejnymi turami konkursu, utalentowani wokaliści popisywali się w piosenkach karaoke. Wszyscy wykazali się nieprzeciętną wiedzą i umiejętnościami. Królem i królową savoir-vivre zostali Wojtek Bobola z klasy II a i Dominika Godlewska z klasy II b, którym serdecznie gratulujemy. Atrakcje tego dnia przygotował Samorząd Uczniowski z przewodniczącą Martą Męcikalską i Martyną Brudzińską pod opieką Barbary Kostur. Dzień 21 marca to najbardziej oczekiwana data po długiej zimie. Tradycją Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach jest wspólne witanie Wiosny. W tym roku również przedszkolacy oraz uczniowie klas I-VI nie zapomnieli o tym ludowym zwyczaju. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami wystąpili w wesołych i bardzo kolorowych strojach. Wiosennym korowodem przeszli wokół boiska szkolnego, aby spalić Marzannę symbol zimy. 21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie wyruszyli na poszukiwania wiosny. Towarzyszyła im słoneczna i bardzo ciepła pogoda. Z piosenkami na ustach i Marzanną, wykonaną przez Samorząd Uczniowski pod opieką Nataszy Mielcarek, dzieci chciały jak najszybciej pożegnać zimę. Dlatego też na koniec poszukiwań odbyło się symboliczne topienie Marzanny i tym samym powitanie wiosny 2014 roku. Dzieci z kobylnickiego przedszkola, aby uczcić ten szczególny pierwszy dzień wiosny przybyły ubrane do przedszkola na zielono. Zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy przy wiosennych piosenkach, pochwaliły się także swoją wiedzą na temat zwiastunów wiosny. Przy pomocy rodziców dzieci przygotowały gaikimaiki, kolorowe wiosenne balony oraz to, co najbardziej kojarzy nam się z pierwszym dniem wiosny- kukłę marzanny. Wraz z Paniami nauczycielkami- Małgorzatą Jamroziak i Karoliną Zielińską przedszkolaki oraz rodzice ruszyli przez wieś pożegnać zimę. Po powrocie kukła Marzanny została spalona przy okrzykach dzieci i rodziców :,,Precz zimo zła! Natomiast uczniowie klas starszych ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach wykonali plakaty przedstawiające wiosenne krajobrazy. Ponadto w pierwszy dzień wiosny przyszli do szkoły kolorowo ubrani. Nawet mogli stanąć przy tablicy i poprowadzić lekcje (co nie było takie łatwe). Tego dnia nie było sprawdzianów, zatem nikt nie musiał się stresować, tylko witać wiosnę!

15 panorama KRUSZWICKA 15 KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY KONKURSY 4 kwietnia br. odbyły się Eliminacje Gminne Turnieju Recytatorskiego Słowem opowiedziane. Wzięło w nich udział 34 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Umiejętności recytatorskie uczestników oceniało jury w składzie: Renata Skoczek - polonistka z ZSP w Kobylnikach, Agnieszka Chrząszcz - dyrektor CKiS,,Ziemowit" w Kruszwicy, Paweł Lewartowski - instruktor teatralny, reżyser. Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców komisja postanowiła przyznać: w kategorii klas I -III szkół podstawowych - I miejsce - Dominika Płatała - SP Chełmce, II miejsce Maria Lewińska - SP Chełmce, III miejsce Natalia Rutkowska - NSP Racice, wyróżnienie w tej grupie otrzymała Kinga Bruch - NSP Racice, w kategorii klas IV - VI szkół podstawowych - I miejsce Kinga Pilarska - SP nr 1 w Kruszwica, II miejsce Martyna Woda - SP nr 1 w W ZSO działa Szkolne Koło Strzeleckie. Uczniowie liceum (klasy sportowo-ratowniczej) oraz gimnazjaliści regularnie biorą udział w zawodach Szkolnej Ligi Strzeleckiej. Zawody składają się z dwóch konkurencji. Pierwsza z nich to strzelanie karabinkiem sportowym z pozycji leżącej, Kruszwica, III miejsce Edyta Kolczyńska - SP Sławsk Wielki, wyróżnienia w tej grupie otrzymały: Julia Rosa - SP Wola Wapowska i Martyna Jankowska - NSP Racice, w kategorii - grupa gimnazjalna - nie przyznano żadnego miejsca. Nagrody dla laureatów i wyróżnionych ufundowali: Urząd Miejski w Kruszwicy, Andrzej Sieradzki dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy oraz CKiS,,Ziemowit" w Kruszwicy. Decyzją jury nominację do etapu powiatowego Turnieju Recytatorskiego,,Słowem opowiedziane otrzymali: Dominika Płatała, Kinga Pilarska i Martyna Woda. Organizator eliminacji CKiS,,Ziemowit serdecznie dziękuje komisji sędziowskiej za prace jurorskie oraz wszystkim sponsorom. druga zaś to strzelanie z karabinka pneumatycznego w pozycji stojącej. Młodzi strzelcy z każdym kolejnym strzałem są coraz to lepsi. Ich poczynania pod koniec sezonu zostaną podsumowane w kategorii drużynowej oraz indywidualnej. Opiekunem grupy jest pani Joanna Fabiańska. Fot. Marzena Stróżyk Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego Anita Graczyk z klasy V c i Dominika Szczupak z klasy VI c, uczennice pani Małgorzaty Kwaśnik (SP nr 1 w Kruszwicy) zostały laureatkami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Województwie Kujawsko Pomorskim dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014. Uroczysta gala laureatów z rejonu bydgoskiego odbyła się 24 marca br. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. W uroczystości udział wzięli m.in. pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Anna Łukaszewska Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty, dyrektorzy szkół, laureaci i ich opiekunowie. Anita i Dominika otrzymały zaświadczenia podpisane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz pamiątkowe statuetki. Ponadto to osiągnięcie będzie wyszczególnione na świadectwie szkolnym, otrzymają ocenę celującą z języka polskiego na świadectwie szkolnym, są zwolnienie ze sprawdzianu szóstoklasisty, a także mogą być przyjęte do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów określonych w statucie gimnazjum. 49 Drużyna Starszoharcerska im. A. Małkowskiego działająca w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II oraz harcerze z 1 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Żółte Strzały ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy wzięli udział w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki Skautowej z Kamykiem, który odbył się 22 marca br. w Szkole Podstawowej w Jaksicach. Przed rozpoczęciem zmagań harcerze z 49 DSH zaprezentowali hymn Hufca ZHP Inowrocław Harcerską piosenkę. Udział w konkursie zakończył się dużym sukcesem drużyny. Zespół w składzie: Paula Skoneczna, Patrycja Nojek, Magdalena Michalak, Daria Saja, Natalia Charysz, Wojtek Wojciechowski, Jakub Kawalerski i Szymon Grzelak otrzymał Nagrodę Specjalną Komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. W kategorii zespół starszoharcerski zdobyli również I miejsce za wykonanie piosenki Wędruj z nami. Utwór Wędrujemy w wykonaniu Darii Sai i Pauli Skonecznej zajął I miejsce w kategorii duet starszoharcerski. Druhny zostały również uhonorowane Nagrodą Specjalną Rady Rodziców. Do konkursu drużynę przygotowała dh. Małgorzata Sutor. Z kolei drużyna z kruszwickiej,,dwójki zajęła II miejsce w kategorii piosenki zespołowej. Natomiast w kategorii soliści wystąpiły harcerka Agnieszka Sołtysiak, która zajęła I miejsce oraz zuchenka Jagoda Ratajczyk zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Zespół oraz solistki przygotowała phm. Izabela Ratajczyk i przyboczny Adam Walkiewicz. Wszystkim gratulujemy zdobytych sukcesów i życzymy powodzenia w przyszłych konkursach!

16 16 panorama KRUSZWICKA Krzyżówka z BS w Kruszwicy 1. Prawdziwe imię Mesajah 2. Wieszana 3 maja 3. Święta Zofija kłosy 4....majowy, zbrojny zamach stanu dokonany przez Józefa Piłsudskiego 5. Młode warzywo, ukazujące się po raz pierwszy wiosną 6...., Serwacy, Bonifacy - zimni ogrodnicy 7. Nazwisko gwiazdy Majówki Zjawisko spadku temperatury psujące plany działkowców 9. Kukła żegnana na znak nadejścia wiosny 10.,,Nadgoplańskie..... kruszwicki konkurs piosenki 11. Pierwsze kwiaty wiosny 12. Miejsce kruszwickich imprez z półkolistą, wznoszącą się do góry widownią 13. Wysiewane jesienią, rozpoczynają wegetację przed zimą 14. Długi majowy, okazja na grillowanie 15. Pierwszomajowy pochód 16. Majowy egzamin dojrzałości 17. Farben... - wystąpią podczas majówki 18. Obchodzi swoje święto 26 maja Czytelnicy, którzy w terminie do 12 maja 2014 roku nadeślą/przyniosą do CKiS,,Ziemowit Hotel Sportowy, prawidłowe rozwiązanie, wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdzielczy w Kruszwicy. By wziąć udział w losowaniu nagrody należy wyciąć uzupełnioną krzyżówkę i wraz ze swoimi danymi kontaktowymi wysłać lub dostarczyć do CENTRUM KULTURY I SPORTU,,ZIEMOWIT W KRUSZWICY, ul. Poznańska 17, Kruszwica, z dopiskiem: Krzyżówka z Bankiem Spółdzielczym. W kwietniu szczęście dopisało Pani Alinie Trzcińskiej z Bachorc, która to wygrała 100 zł. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: TRIDUUM PASCHALNE. Gratulujemy! Nagrodę należy odebrać osobiście w recepcji Hoteliku Sportowego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do

17 panorama KRUSZWICKA 17 Krótka historia Woli Wapowskiej Wola Wapowska to z pewnością jedną ze starszych wsi na wschód od Kruszwicy. Wybitny XIX-wieczny badacz Edmund Callier utożsamiał dzisiejszą miejscowość ze średniowieczną Krośną. Jeśli zawierzymy jego ustaleniom to musimy stwierdzić, że pierwsza wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1193 roku (Crosna). Wola Wapowska na mapie z 1917 r. Współczesna nazwa zaczęła się kształtować najwcześniej w XIII wieku, gdy rozpoczął się energiczny proces kolonizacji na prawie niemieckim. Tworzone wtedy wsie zyskiwały nie tylko czytelny układ przestrzenny, ale także władze samorządowe i liczne przywileje, które miały zachęcić ludność do osiadania w nich. Jednym z najpowszechniejszych była tzw. wolnizna, czyli czasowe zwolnienie z podatków. Zapewne to właśnie od tego przywileju wzięła się nazwa wsi. Wszystko wskazuje na to, że drugi jej człon upamiętnia osobę o nazwisku Wapowski, być może kanonika kruszwickiego. Wiemy bowiem, że przynajmniej od 1489 roku wieś była własnością kościelną należała do kapituły włocławskiej. W XVI wieku spotykamy się z wymiennym stosowaniem nazwy dzisiejszej oraz Woli Chrosnej. Żeby było jeszcze ciekawiej w inwentarzu dóbr biskupstwa włocławskiego z 1598 roku wieś widnieje po prostu jako Wolia. W tym ciekawym dokumencie znajdujemy nazwiska pierwszych znanych nam mieszkańców miejscowości. Byli nimi Paweł Tomała, Błażej Wrona, Mateusz Wipa i Marcin Biegasz. Oprócz uprawy roli zajmowali się oni hodowlą bydła. Życie w Woli Wapowskiej musiało płynąć wyjątkowo leniwie, bo na długo znika nam ona z kart historii. Pod koniec XIX-go stulecia Wola była wsią niewielką, bo liczącą zaledwie 141 mieszkańców. 32 z nich stanowili ewangelicy, co świadczy o postępach na tym terenie niemieckiej akcji kolonizacyjnej. Cały obszar przynależny do wsi wynosił 710 ha. Prawdziwą chlubą mieszkańców stała się szkoła. Niestety, jej początki giną w mrokach dziejów i być może sięgają aż XVIII wieku. Pierwsza historyczna wzmianka na temat szkoły pochodzi z 1881 roku. Nie wiemy, gdzie początkowo dzieci pobierały naukę prawdopodobnie był to jeden z domów stojących do dziś we wsi. Na pocz. XX wieku powstał nowy budynek szkolny. W latach dzieci protestowały tutaj przeciwko wzmożonej germanizacji. Wróćmy jednak do XIX wieku. Wiemy, że we wsi działały przynajmniej dwa wiatraki. Miał tu także znajdować się dom noclegowy dla żołnierzy pełniących służbę na granicy niemiecko-rosyjskiej w Paprosie. W prasie z tego okresu na temat wsi znajdujemy niewiele informacji, ale przynajmniej opowiadają one o niecodziennych wydarzeniach. Np. Przewodnik Katolicki z 1897 roku informuje, że nad wsią przechodziła potężna burza. Uderzenie pioruna miało zabić na miejscu cztery konie oraz ogłuszyć prowadzącego je fornalę. Innym razem, bo w 1909 roku, jak podaje gazeta Polak, mieszkaniec wsi Józef Wyborski znalazł na swoim polu orła o skrzydłach rozpiętości 2,2 m. U progu niepodległości wieś liczyła 30 domostw, które zamieszkiwało 313 osób. W okresie międzywojennym Wola Wapowska stała się znaczącym ośrodkiem rzemieślniczym. Wśród mieszkańców możemy znaleźć kołodzieja W. Wyborskiego, kowali Kajdana i J. Rajdasza oraz szewców L. Posybilińskiego i M. Przybylskiego. We wsi działały dwa wiatraki I. Piątka i Antoniego Domalskiego. Ten ostatni trudnił się również wyszynkiem trunków. Znamy także nazwiska największych właścicieli ziemskich. Byli nimi: Konstanty Kobuz (117 ha), Władysław Kudelski (70 ha), Kazimierz Walczak (60 ha) i Józef Wyborski (52 ha). Później w tym gronie znalazł się także Piotr Krenz (200 morgów). W latach 20. XX wieku do wsi pociągnięto kolejkę wąskotorową cukrowni, której pozostałości z pewnością pamiętają jeszcze przedstawiciele starszych pokoleń. W 1925 roku powstała jednostka OSP. W czasie wojny nazwę wsi zmieniono na Freiwappen. Wiosną 1945 roku życie zaczęło wracać do normy. W kwietniu naukę w szkole rozpoczęło 204 uczniów. Nowy ustrój niósł ze sobą poważne zmiany dla gospodarzy większość ziem włączono do tworzonego w Piaskach PGR-u, w którym z resztą wielu mieszkańców Woli znalazło pracę. We wsi znajdowała się kuźnia oraz rzeźnia. Od 5 X 1955 do 31 I 1959 miejscowość była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej, obejmującej Wolę Wapowską, Papros, Wróble i Piaski. Rada składała się z 21 członków. W 1967 roku rozbudowano szkołę o kolejne sale lekcyjne. We wsi powstała także okazała świetlica. Znajdowała się w niej klubokawiarnia, przestronna sala widowiskowa oraz filia kruszwickiej biblioteki. Tuż obok ulokowano remizę straży pożarnej. W 1997 roku stary budynek szkoły przestał pełnić swoje funkcje. Wtedy to zakończono budowę nowego obiektu, który stanowi do dziś chlubę mieszkańców. Dzieje szkoły to już jednak zupełnie inna historia. Do Woli Wapowskiej z pewnością jednak wrócimy. Dominik Robakowski Tu kupisz MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY panorama KRUSZWICKA Jerzy Wojtasik Bachorce Jolanta Kępska Chełmce,,NIWA Sukowy Ewa Gocanowo 16 Delikatesy 2000 Kruszwica, Zagople Delikatesy 2000 Kruszwica, ul. Rybacka DW KIOSK Kruszwica, ul. Rynek 1 Krzysztof Sulczyński Kruszwica Anna Anna Bolewicka Kruszwica, ul. Niepodległości 39a Agnieszka Dymowska Kruszwica Kamila Urbanek Kruszwica Kiosk - Ruch - Kruszwica, ul. Kujawska 12 Celebres-Intermarche Kruszwica Andrzej Krawczak Łagiewniki POLO MARKET Kruszwica, Zagople POLO MARKET Kruszwica, ul. Zamkowa KOMROL Kobylniki Sklep Lachmirowice FHU Henryk Przydatek Sławsk Wielki KARYS Katarzyna Kaczmarek Ostrowo 22 RSP Janocin SŁAWA Wola Wapowska 17 WOJTÓW Piaski PHU MACIEK Gocanowo 13 Stacja Paliw JAPAKS, Kruszwica, Szosa Tryszczyńska 2

18 18 panorama KRUSZWICKA Kujawski stroik wielkanocny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizował kolejną edycję konkursu artystycznego powiązanego z kujawskim folklorem, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Nagrodzeni zostali: I miejsce Magdalena Polak (Gimnazjum w Osięcinach), II miejsce Jolanta Krupińska (Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich), III miejsce Mateusz Pietras (Gimnazjum w Żalinowie), wyróżnie- Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy i PARAFIA PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W KRUSZWICY zapraszają 27 kwietnia o godzinie 15:45, po Mszy Świętej o godzinie 15:00 na specjalny montaż słowno-muzyczny o drodze do świętości Papieża Polaka pt: Jan Paweł II Papież Błogosławieństw Poruszona zostanie tematyka świętości, znaczenie błogosławieństwa, obejrzeć będzie można projekcję multimedialną dotyczącą życia Papieża i jego pontyfikatu. Wszystko w wykonaniu sekcji teatralnej Pawła Lewartowskiego działającego przy CKIS Ziemowit w Kruszwicy. Nad muzyczną stroną czuwać będzie sekcja wokalna i chór Lento, działający przy CKIS Ziemowit w Kruszwicy pod okiem Iwony Jasińskiej. Wśród wykonywanych utworów nie zabraknie pieśni Rubika i ulubionej piosenki Papieża Barki. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Miejsce: PARAFIA PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W KRUSZWICY Obiekt przy ulicy Niepodległości 43 w Kruszwicy, należący do Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy jest już po remoncie. Dzięki staraniom dyrektor Ziemowita Agnieszki Chrząszcz po wielu latach zaniedbań i braku funduszy na odświeżenie obiektu, budynek starego kina został wyremontowany. - Wszystko to było możliwe dzięki przychylności burmistrza Kruszwicy oraz kruszwickich radnych, którym, korzysta- nia: Oliwia Bącler (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy), Klaudia Pułaczewska i Marzena Broniszewska (obie z Gimnazjum w Sławęcinku). Nagrodę specjalną ufundowaną przez Burmistrza Kruszwicy otrzymała Kinga Danielak z Gimnazjum w Osięcinach. W osobnej kategorii zostały nagrodzone prace uczniów ZSP w Kobylnikach, których oceny dokonał absolwent szkoły Jakub Borczak. Nagrody otrzymali: Marta Banachowska, Martyna Jenziołowska, Kornelia Skrzypnik i Łukasz Bednarski. Na imprezę przybyli zaproszeni goście i jednocześnie fundatorzy nagród: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego Józef Ratajczak, Sekretarz Gminy Inowrocław Maciej Przeździęk, Wice Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor CKiS Ziemowit w Kruszwicy Agnieszka Chrząszcz oraz Dyrektor ZSP w Kobylnikach Włodzimierz Skrzypiński i Przewodnicząca Rady Szkoły Agnieszka Krysiak. Finał odbył się w kobylnickim Pałacu, a towarzyszył mu wykład dotyczący obchodów Roku Kolberga poprowadzony przez panią Henrykę Derezińską. Całość uświetnił występ Nadgoplańskiego Zespołu Folklorystycznego, a imprezę poprowadziła Sylwia Lewartowska. jąc z okazji bardzo dziękuję mówi Agnieszka Chrząszcz, dyrektor CKIS Ziemowit CKIS Ziemowit ma prężnie działającą sekcję teatralną, która pod okiem reżysera Pawła Lewartowskiego wystawia i sprzedaje spektakle w całej Polsce. - Praca i próby w obecnych warunkach to życzenie każdego artysty. Bardzo się cieszę, że pani dyrektor dokonała tego. Ten remont był bardzo potrzebny mówi reżyser Paweł Lewartowski. Kruszwicki Ziemowit znany jest również z koncertów hip-hop, na które przyjeżdża młodzież z całego powiatu. W obiekcie odbywają się konkursy, pokazy, akademie, koncerty, zebrania organizowane przez instytucje z całej gminy. - Ten obiekt powinien być wizytówką Centrum i taką się stanie. Jeszcze w tym roku pojawi się nowa elewacja, zagospodarowany zostanie teren przed budynkiem i założony zostanie system monitoringu dodaje Agnieszka Chrząszcz. Pod koniec ubiegłego roku została przebudowana instalacja elektryczna, zniknęła rozdzielnia jeszcze z lat 90- tych, INFORMACJA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach informuje, że w dniach od 9 do 14 czerwca br. odbędzie się kurs kombajnisty, w ramach którego przewidziany jest m. in. wyjazd i zwiedzanie fabryki w Płocku. Zapisy i szczegółowe informacje można już uzyskać w sekretariacie szkoły, tel Stare kino w Kruszwicy po remoncie zajmująca całe jedno pomieszczenie a w jej miejsce pojawiła się bezpłatna szatnia. Zostały wyremontowane sufity i ściany w garderobie, holu wejściowym i toaletach. Z końcem marca remont sali głównej Fot. Marzena Stróżyk w zakresie elektryki, oświetlenia, naprawy sceny, odmalowania pomieszczenia sali widowiskowej został zakończony. Na zdjęciu prezentacja odnowionej sali głównej przy ul. Niepodległości 43 w Kruszwicy. Fot. Marzena Stróżyk

19 W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Kruszwicy podsumowano ewaluację zewnętrzną, którą przeprowadzili wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło 12 wymagań wobec przedszkoli i szkół dotyczących różnych dziedzin. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 podczas ewaluacji problemowej poddano ocenie 3 wymagania: realizację obowiązującej podstawy programowej, rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych dzieci, stosowanie ciekawych rozwiązań służących rozwojowi dzieci. Przy opracowaniu raportu z ewaluacji wizytatorzy brali pod uwagę opinie różnych podmiotów. Ewaluatorzy ocenili 2 razy wysoko i bardzo wysoko stopień spełniania wymagań MEN. Podczas uroczystości wręczenia raportu, w obecności burmistrza Kruszwicy Dariusza panorama KRUSZWICKA 19 Wysokie noty Przedszkola Samorządowego nr 1 Witczaka oraz przedstawicieli rodziców i instytucji współpracujących, podkreślono wysoki poziom funkcjonowania przedszkola, aktywność dzieci i wyjątkową dbałość o dobre warunki rozwoju najmłodszych, przepiękny ogród przedszkolny usytuowany w sąsiedztwie Jeziora Gopło. Bardzo dobry wynik osiągnięty podczas ewaluacji świadczy dobrze o Organie prowadzącym placówkę- Gminie Kruszwica. Swojego zadowolenia nie kryje również dyrektor przedszkola Elżbieta Sieradzka, która stwierdziła, że otrzymane noty mobilizują do dalszej pracy efektywnej pracy. Podczas uroczystości zebrani mogli obejrzeć występy przedszkolaków, którzy kolejny raz zachwycili swymi umiejętnościami i talentem. Drodzy Rodzice!!! Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racicach proponuje rodzicom i ich dzieciom: wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną; serdeczną, rodzinną atmosferę; interesującą ofertę zajęć wychowawczo-dydaktycznych; estetyczną i funkcjonalną, przyjazną dziecku salę lekcyjną; przystosowane do ich potrzeb szatnię i łazienkę; naukę języka angielskiego; zajęcia rytmiczne; udział w wielu imprezach i uroczystościach przedszkolnych; niepowtarzalny klimat dziecięcych przeżyć; rozwijanie zainteresowań dzieci - udział w konkursach. Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 5 MAJA 2014 r. ZOSTANIE WYDŁUŻONY CZAS POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY BĘDZIE CZYNNY W GODZ OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU: lub Serdecznie zapraszamy! Dziecko w naszym przedszkolu jest osobą najważniejszą, dlatego dokładać będziemy wszelkich starań, aby czuło się u nas bezpiecznie i szczęśliwie. Nasz oddział przedszkolny jest kolorowy, bajeczny i ciepły. Panuje w nim miła, ciepła i rodzinna atmosfera. W naszym przedszkolu w myśl podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zapewniamy nauczanie zindywidualizowane, połączone z zabawą i opieką. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, wspomagamy i ukierunkowujemy jego rozwój w środowisku społeczno-kulturowym oraz przyrodniczym. Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, kolorowe i funkcjonalne meble, dużo ciekawych pomocy dydaktycznych oraz pięknych zabawek. Posiadamy przestronne sale, z których każda posiada własną łazienkę z toaletami. Dbamy o higienę, ruch i aktywnie spędzamy czas przez cały rok szkolny. Organizujemy imprezy, wycieczki, które pozwalają nam wspólnie spędzić miły czas.

20 20 panorama KRUSZWICKA Najładniejsze Palmy Wielkanocne 13 kwietnia w Niedzielę Palmową w Chełmcach odbył się XIV konkurs O najładniejszą palmę Wielkanocną. Organizatorem była filia CKIS Ziemowit w Chełmcach a koordynatorką i inicjatorką Ewa Kaczmarek. Jury pracowało w składzie: przewodniczący Krzysztof Kaliski, członkowie: Jakub Borczak, Marzena Stróżyk, Agnieszka Chrząszcz. W kategorii palm robionych zespołowo zwyciężyli: 1. Klub Przyjaciół Książki z Miejsko-Gminnej Biblioteki w Polanowi cach 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy 3. Przedszkole nr 3 w Kruszwicy W kategorii palm robionych indywidualnie pierwsza dziesiątka wyglądała następująco: 1. Kamil Juszczak z Chełmc 2. Ania i Rafał Platała z Chełmc 3.Marta Stanna z Chełmc 4. Krzysztof Kopidura 5. Martyna Chwalisz 6. Kacper Nawrocki 7. Karolina i Dominika Mrówczyńskie 8. Kinga Kubiak 9. Zosia Badura 10. Marcin Ostrowski Tradycyjnie już burmistrz Krusz- KONKURSY KONKURSY Sukcesem dla dwójki uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy zakończył się Gminny Konkurs Matematyczny Superrachmistrz. W dwóch etapach uczniowie klas szóstych i piątych zmagali się z zadaniami tekstowymi o podwyższonym stopniu trudności. Łukasz Lewandowski z klasy VI A zdobył drugie miejsce, a piątoklasistka Anita Graczyk ( klasa V C) uplasowała się na trzeciej pozycji. W Gminnym Konkursie Matematycznym SuperRachmistrz, który odbył się 15 marca 2014r w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy III miejsce zdobyła Jagoda Heymann uczennica klasy VI z NSP w Racicach. W Turnieju Szkół Podstawowych DWA OGNIE o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, który odbył się 27 marca 2014 r. - III miejsce uzyskała drużyna z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach Konkurs poezji religijnej Dom Aniołów Stróżów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, uczcił 9 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, organizując, już po raz ósmy, Konkurs Poezji Religijnej. Mottem konkursu, jak podkreślił otwierający rywalizację kierownik DAS, Piotr Olubiński, były słowa błogosławionego papieża: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. W imprezie brała udział młodzież reprezentująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Dom Aniołów Stróżów i Zespół EFFETHA. Autorką scenariusza była Hanna Olubińska, a oprawę muzyczną zapewnił Łukasz Sochowski. wicy Dariusz Witczak złożył mieszkańcom życzenia zdrowych, radosnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych. Następnie rozdane zostały słodycze i nagrody dla wszystkich milusińskich. Jury, pod przewodnictwem Haliny Lewandowskiej, przyznało nagrody w dwóch kategoriach. W kategorii poezja śpiewana zwyciężyła Alicja Łastowska (MOW) wykonująca utwór Mów do mnie Panie, przed Natalią Jagodzińską (Zespół EFFETHA) śpiewającą Psalm Mojżeszowy. Za recytację I miejsce przyznano Barbarze Lipińskiej (Zespół Szkół Ogólnokształcących) interpretującej wiersz ks. Jana Twardowskiego List do Matki Boskiej, II miejsce Natalii Osuch (MOW), która przedstawiła inny wiersz ks. Jana Twardowskiego - Mamusia. Nagrody, ufundowane przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej wręczyła Lucyna Muniak, Kierowniczka Działu Komunikacji. ie jestem tą kobietą. Pod takim tytułem, 23 maja br. o godz w kawiarni - restauracji Pod Malwami w ramach Spotkań Literackich, odbędzie się spotkanie autorskie, promujące ostatni tomik Alicji Podlas absynt & koronki wydany w 2012 r. codziennie pozuje moja wykrochmalona twarz (Obraz z Munchem) Alicja Podlas urodziła się w Bielsku- Białej. Obecnie mieszka w Toruniu. Debiutowała w 1997 roku na łamach warszawskiego miesięcznika Fot. Marzena Stróżyk społeczno-kulturalnego Własnym Głosem. Działa w RSTK w Bydgoszczy. W roku 2001 wydała pierwszy tomik poetycki Morfeusz nie zamknął drzwi. Kolejne: U źródeł Prany (2009), Moje pióro upija się na smutno (2010) i absynt & koronki (2012). Jest laureatką ogólnopolskich konkursów poetyckich. Wiersze konkursowe znalazły się w almanachach Ogólnopolskich Spotkań Pokoleń Kruszwica - Kobylniki takich jak: Wpisani w XXI wiek (1999), Wirydarz,(2000), Z poezją w XXI wiek (2002), Kujawskie czakramy (2007), Echa z wody (2008), Ślady dotyku (2009), Z ziemi przychylnej (2010), Tu zakwitają wiersze (2011), oraz w antologii poezji ekologicznej Barcin Z nocy i dni Nie jestem tą kobietą którą codziennie lepisz z okruchów chleba Zapraszamy

21 Mali Kujawiacy Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy gościło dzieci z przedszkola w Piotrkowie Kujawskim. Dzieci Zaprezentowały gościom program,,na kujawską nutę. - Kujawskie piosenki i zabawy bardzo się podobały, jak i całe nasze przedszkole. Mili goście zwiedzili galerię obrazów naszej patronki kruszwickiej malarki Ewy Lewańskiej oraz izbę kujawską. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że piotrkowscy przedszkolacy również interesują się kujawskim folklorem. Na zakończenie wizyty w naszym przedszkolu wręczyli nam swoje zdjęcia w strojach kujawskich i zaprosili nas na rewizytę - mówi Elżbieta Olejnik, nauczyciel przedszkola. Folklor w przedszkolu Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 odwiedzili członkowie Nadgoplańskiego Zespołu Folklorystycznego. Bogata działalność NZF nierozerwalnie wiąże się z tradycją ludową Kujaw. Zespół już od wielu lat rozpowszechnia folklor kujawski nie tylko w obrębie Kruszwicy. Dzieci z grupy II oraz IV były zachwycone bogactwem strojów kujawskich, w których zaprezentowali się członkowie NZF pod kierownictwem Zenona Czajkowskiego. Cztero i pięciolatki z zainteresowaniem słuchały piosenek i przyśpiewek ludowych, ku wielkiej ra- Wizyta w drukarni Pięciolatki z grupy IV Przedszkola Samorządowego nr 1 odwiedziły drukarnię DRUK -INTRO w Inowrocławiu. Dzięki uprzejmości dyrektor Joanny Chwalisz dzieci mogły zapoznać się z pracą drukarza, zobaczyć jak powstaje książka. Przed rozpoczęciem zwiedzania, zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na halach produkcyjnych oraz kulturalnego zachowania się podczas wycieczki. Każdy uczestnik miał kamizelkę odblaskową. Dzieci poznały maszyny, które drukowały, składały, sklejały i pakowały. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem szybkości pracy dości muzyków. Dzieci miały możliwość nauczyć się przyśpiewki kujawskiej,,jesteśmy rodem z Kruszwicy. Spotkanie Dzieci z grupy I i III z Przedszkola Samorządowego nr 1 wzięły udział w zajęciach Zumby. Była to kolejna odsłona akcji Szkoła w ruchu. Tym razem maluchy ćwiczyły pod okiem instruktorki, która połączyła gorące rytmy muzyki ze świetną zabawą. Przedszkolaki dały z siebie wszystko, a cel akcji niewątpliwie został osiągnięty. Sprawność fizyczna maluchów na pewno wzrosła, a poziom radości był nie do opisania. Wychowawczynie grup również nie próżnowały. Razem z dziećmi wykonywały wszystkie elementy układów panorama KRUSZWICKA 21 bardzo wszystkim się podobało. Społeczność przedszkola dziękuje za ciekawe i przemiłe spotkanie. osób, które potrafią obsługiwać urządzenia. Wielkie i przestrzenne hale wzbudziły w przedszkolakach podziw i zachwyt. - Na koniec spotkała nas miła niespodzianka! Pani Joanna obdarowała wszystkich uczestników wycieczki upominkami. Były to piękne, kolorowe książki. Wizyta dostarczyła dzieciom niezapomnianych wrażeń, za co bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałego wyjazdu - mówią nauczycielki. Dzieci tańczą Zumbę tanecznych. Sport, muzyka, integracja i zabawa! Oto przepis na udany dzień w przedszkolu. Ciekawy gość 18 marca 2014 r. do oddziału przedszkolnego w Chełmcach przybył wczesnośredniowieczny słowiański wojownik. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących życia dawnego woja. Ogromną atrakcją okazało się oglądanie i przymierzanie ówczesnego rynsztunku bojowego. Dzieci mogły przekonać się jak ciężka jest tarcza wojownika, miecz i włócznia. Bardzo dużym zainteresowaniem okazał się hełm bojowy, przyszywalnica oraz skórzana lamelka. Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas. Przybycie tak ciekawego gościa zapewne na długo pozostanie w naszych pamięciach. W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Sławsku Wielkim do akcji,,ćwiczyć każdy może odbyły się w placówce zajęcia podnoszące sprawność fizyczną uczniów. W ramach w/w działań zorganizowano zajęcia modnej ostatnio i bardzo popularnej formy ćwiczeń tzw. Zumby, polegającej na łączeniu elementów aerobiku i tańca latynoamerykańskiego. Uczestniczkami godzinnych ćwiczeń były dziewczęta z kl. III- VI. Wszyscy uczestnicy stwierdzili zgodnie, że Zumba, to wspaniała forma zabawy połączona z ruchem, rytmiką, gimnastyka i relaksem, pozwalająca utrzymać dobra kondycję. Zajęcia w obu placówkach prowadziła Joanna Wróblewska, trenerka fitness.

22 22 panorama KRUSZWICKA Interwencje Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy r. godz Kruszwica, ul. Sportowa - pożar śmieci r. godz Kruszwica, ul. Kolegiacka - wyczuwalny gaz w przedszkolu r. godz Kruszwica, ul. Niepodległości - pożar opony r. godz Kruszwica, ul. Lipowa - pożar trzciny r. godz Kruszwica, ul. Kościuszki - kolizja drogowa r. godz Kruszwica, ul. Niepodległości - kolizja drogowa r. godz Wróble - alarm fałszywy r. godz Kruszwica ul. Kujawska - pomoc pogotowiu r. godz Kruszwica, ul. Poznańska - plama oleju r. godz Karczyn - pożar trzciny r. godz Kruszwica ul. Lipowa - pożar trzciny r. godz Kruszwica, ul. Niepodległości - usuw. zwisającej reklamy r. godz Baranowo - kolizja drogowa r. godz Kruszwica, ul. Żeglarska - usuwanie wiatrołomu r. godz Grodztwo - Jezioro Tryszczyń - pożar trzciny r. godz Wróble - pożar trawy r. godz Grodztwo - zerwany dach r. godz Łagiewniki - poderwane poszycie dachowe r. godz Kruszwica, ul. Kujawska - przewrócony kontener r. godz Wróble - pożar stogu r. godz Kruszwica, ul. Zamkowa - plama oleju r. godz Kruszwica, ul. Lipowa - pożar trzciny r. godz Wróble - pożar stogu siana w balotach r. godz Wola Wapowska pożar samochodu osobowego r. godz Wróble - pożar słomy r. godz Kruszwica ul. Lipowa - pożar trzciny r. godz pożar samochodu ciężarowego r. godz Wróble - pożar śmieci r. godz Maszenice - pompowanie wody z piwnicy r. godz Bródzki - kolizja drogowa. Dostojnym Jubilatom Państwu Wandzie i Henrykowi Opasik z Chełmc z okazji 50-tej Rocznicy Ślubu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia skladają Sołtysi z Gminy Kruszwica

w tym mająt bieżące kowe remont dróg Nazwa planowanego przedsięwzięcia

w tym mająt bieżące kowe remont dróg Nazwa planowanego przedsięwzięcia Zacznik Nr 8 do uchwy Nr XXV/341/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.12.2012r. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROKU Dzi 600 60016 4270 remont dróg 2 743

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

- I miejsce w jedynce wagi lekkiej mężczyzn. - II miejsce w dwójce podwójnej mężczyzn Mistrzostwa Polski Seniorów (Poznań)

- I miejsce w jedynce wagi lekkiej mężczyzn. - II miejsce w dwójce podwójnej mężczyzn Mistrzostwa Polski Seniorów (Poznań) Nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 r. Lp. Wnioskodawca Zawodnik Osiągnięcia sportowe w 2015 r. Propozycja Rady Sportu: - nagroda rzeczowa do 300,00 zł lub, - nagroda finansowa od

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016 roku Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Lp. Nazwa sołectwa 1. Będlewo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012. Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Przedszkole Nr 117 im. Czecha w Poznaniu. Dziecięcy Świat Matematyki. Tworzenie sytuacji edukacyjnych oraz wykorzystanie spontanicznych działań przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w złotych Sołectwo L.p. Nazwa przedsięwzięcia (zadania) Dział Rozdział PLAN Adamowice Błotnica

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów i szkoły. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych Wiadomości Wtorek, 21 czerwca 2016 Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych W poniedziałkowe popołudnie, 20 czerwca 2016 r. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 "Warto być dobrym" Zwyciężczynią pierwszej edycji akcji w naszej szkole została Laura Beliczyńska z klasy 6A. Gratulujemy! KATEGORIA: klasy 1-3 KATEGORIA: klasy 4-6 KATEGORIA:

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA

OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OŚWIATA W GMINIE LESZNOWOLA OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE POŁOŻENIE powiat piaseczyński, środkowa część woj. mazowieckiego, 17 km od centrum Warszawy, przy trasie Warszawa Kraków POWIERZCHNIA 69,2 km 2 LICZBA

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

"To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.."

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.. 1 IX 2014 "To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.." Paolo Coelho 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY KONKURSY SZKOLNE

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY KONKURSY SZKOLNE ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY KONKURSY SZKOLNE Dbamy o swoje zdrowie Osoby nagrodzone: I miejsce Marcelina Durma IIIa II miejsce Katarzyna Chybicka IIIc III miejsce Kacper Rybicki kl. IIIb Katarzyna Maślana IIIa

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik

Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik Mgr Ewelina Radion SP nr 2 Chmielnik Znaczenie promocji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych dla jego realizacji na przykładzie wsi Chmielnik referat wygłoszony podczas VIII Kongresu Public

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność 205.080,34zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tu warto mieszkać i inwestować!

Tu warto mieszkać i inwestować! Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach wraz z wyposażeniem. W budynku funkcjonują: świetlica środowiskowa z pracownią komputerową, Izba Regionalna oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia.

PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. PROJEKT Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia. L.p. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadającego na sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Przedsięwzięcia przewidziane

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo