REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU"

Transkrypt

1

2 REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunkiem przystąpienia do Szkółki Piłkarskiej Szkoła Futbolu Staniątki jest: a) Oddanie trenerowi prowadzącemu lub wysłanie meilem na adres wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej razem z potwierdzeniem wpłaty wpisowej, b) Dostarczenie w ciągu czterech tygodni od daty zapisania zawodnika, minimum trzech wymienionych badań lekarskich: Morfologia, Mocz, Okulista, Laryngolog, EKG, Dentysta, Ortopeda. c) Dokonanie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 150zł, która jest m.in. przeznaczona na początkowe wyposażenie zawodnika w sprzęt sportowy, które dziecko zabiera na własność (dwie koszulki treningowe, dwie pary getrów) oraz pierwsze okresowe badania lekarskie. 2 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Piłkarskiej Szkoła Futbolu Staniątki jest: a) Posiadanie karty zgłoszeniowej, która jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach SFS oraz akceptacją niniejszego regulaminu. b) Posiadanie aktualnej karty zdrowia (władze SFS, zapewniają jeden termin badań lekarskich na 6 miesięcy, w przypadku kiedy zawodnik nie zjawi się w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do podbicia karty zdrowia samodzielnie i dostarczenie jej na pierwsze zajęcia trenerowi prowadzącemu) c) Wyjątkiem dopuszczenia zawodnika do treningu bez karty zdrowia oraz karty zgłoszeniowej są treningi pokazowe i rekrutacyjne, które odbywają się raz w roku przez cały wrzesień. d) W przypadku braku aktualnej karty zdrowia, zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach SFS, e) Posiadanie ubezpieczenia NNW wykupionego przez SFS. 3 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Piłkarskiej Szkoła Futbolu Staniątki jest dokonywanie wymienionych opłat : f) Dokonanie wyboru formy opłat składki miesięcznej (członkowskiej) która od stycznia 2015 roku wynosi 75zł i jest opłacana przez 12 miesięcy w roku lub 90 złotych opłacana przez 10 miesięcy w roku (z wyłączeniem miesiąca lipiec i sierpień). Wybraną formę opłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca z góry (np. za miesiąc maj, do 10 maja)

3 g) Opłata składek członkowskich (miesięcznych) obowiązuje od miesiąca zapisania zawodnika do SFS. Jeżeli data zapisania jest do 15 dnia miesiąca obowiązuje pełna opłata miesięczna natomiast po 15 dniu danego miesiąca jest to połowa opłaty członkowskiej (miesięcznej). h) Jedynie okres rekrutacyjny i naborowy jakim jest miesiąc wrzesień jest całkowicie zwolniony z opłat składek miesięcznych (członkowskich) dla nowych zawodników. i) Terminowego opłacania składek za ubezpieczenie roczne OC i NNW w wysokości 40zł (zawsze do końca stycznia rozpoczynającego się roku). Ubezpieczenie obejmuje zawodnika na zajęciach sportowych organizowanych przez SFS od pierwszego dnia lutego bieżącego roku do ostatniego dnia stycznia roku następnego. j) Terminowego opłacania składek za przeprowadzenie badań lekarskich (jeden raz na 6 miesięcy po 20zł.). Sładka będzie pobierana gotówką, bezpośrednio przed wykonaniem badania lekarskiego. Pierwsze badani są bezpłatne. k) Terminowego opłacania składek za sprzęt sportowy, który decyzją zarządu SFS i trenerów będzie kupowany dla danej grupy treningowej (np. dresy klubowe, bluzy treningowe, ortaliony itp.) l) Terminowego opłacania składek za udział w turniejach oraz wynajem transportu na uzgodniony wspólnie z rodzicami i trenerem prowadzącym turniej. m) W przypadku rezygnacji z zajęć SFS do miesiąca lipiec, przy wyborze formy opłaty 75 złotych miesięcznie, należy opłacić dodatkowe 75 złotych która pokrywa część kosztów wynajmu hali w miesiącach styczeń- marzec i jest składką członkowską (miesięczną) za miesiąc lipiec. n) W przypadku rezygnacji z zajęć SFS zawodnika: do 12 roku życia należy opłacić kwotę 50 złotych za wyrejestrowanie zawodnika z SFS. Powyżej 12 roku życia koszty wyrejestrowania ustalane są o przepisy PZPN oraz umowy dyrektora ds. sportu z rodzicami oraz umowy transferowe i cywilno- prawne pomiędzy zainteresowanymi klubami. o) Składki miesięczne/członkowskie dla wszystkich grup szkoleniowych od 1 stycznia 2015 roku należy wpłacać na konto Banku PEKAO nr , p) Wszystkie inne opłaty takie jak opłaty za obóz, sprzęt sportowy itp. dla wszystkich grup szkoleniowych od 1 stycznia 2015 roku należy wpłacać na konto Banku BZWBK , 4 Grupy treningowe (klasy) są maksymalnie 20 osobowe. O przynależności zawodnika do danej klasy decyduje trener na podstawie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami), obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania oraz zachowania.

4 5 W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku rodzica (prawnego opiekuna) zarząd SFS może: a) odroczyć termin wniesienia opłaty miesięcznej (członkowskiej), b) zmniejszyć wysokość opłaty miesięcznej (członkowskiej), c) całkowicie zwolnić z opłaty miesięcznej (członkowskiej) 6 W przypadku kiedy w Szkole Futbolu Staniątki trenuje rodzeństwo, opłata miesięczna jest pobierana tylko za jedno dziecko. Wszystkie inne opłaty takie jak, badania lekarskie, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego jest pobierana za każde dziecko oddzielnie. 7 W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej oraz złego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica (prawnego opiekuna), można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika szkółki piłkarskiej SFS (brak możliwości udziału w zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych), aż do momentu poprawienia ocen szkolnych i zachowania. (Zawieszenie w prawach zawodnika nie zwalnia od składek miesięcznych) 8 Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku zawodnika w celach marketingowych w tym na innych podmiotów gospodarczych związanych umowami z Stowarzyszeniem Szkoła Futbolu Staniątki. 9 Każdy zawodnik oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, dbania o dobre imię szkółki piłkarskiej SFS, zarówno na terenie obiektów sportowych jak i poza nimi. 10 Szkółka piłkarska SFS zastrzega sobie zmiany w regulaminie. Każda zmiana w regulaminie zostanie przekazana zainteresowanym osobom poprzez informacje na stronie 11 Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze Szkółki Piłkarskiej SFS, o którym decyduje zarząd SFS na specjalnym zebraniu z trenerami.

5 12 O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje zarząd Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki, I. SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI Szkoła Futbolu Staniątki zobowiązuje się do: a) Zapewnienie zawodnikom dwóch treningów w tygodniu w okresie zimowym i letnim z wyłączeniem okresu ferii, wakacji letnich oraz świąt i innych ustawowych wolnych dni. b) Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w rozgrywkach ligowych w poszczególnych kategoriach wiekowych (o powołaniu na mecze ligowe, gry kontrolne, turnieje decyduje trener prowadzący oraz trener koordynator) c) Zapewnienie wszystkim zawodnikom najlepszych w miarę możliwości warunków do rozwijania swoich umiejętności piłkarskich, pasji i osobowości a także wychowywać poprzez sport. d) Zgłoszenie zawodników do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej (Wieliczka lub Kraków), po wcześniejszym oddaniu karty zgłoszeniowej przez rodziców (prawnych opiekunów) e) Zapewnienie ubezpieczenia NNW (po opłaceniu składki przez rodziców, prawnych opiekunów), f) Zapewnienie badań lekarskich ( jeden raz na 6 miesięcy), po opłaceniu składki przez rodziców, prawnych opiekunów. g) Zorganizowanie wydarzeń sportowych takich jak zakończenie sezonu, zakończenie roku szkoleniowego, obozów sportowych oraz innych imprez sportowych. h) Prowadzenia strony internetowej na której będą publikowane wszystkie informacje dotyczące Szkoły Futbolu Staniątki. i) Organizowania raz w miesiącu dyżuru trenera prowadzącego, podczas którego trener prowadzący będzie do dyspozycji rodziców (prawnych opiekunów) zawodników danej grupy szkoleniowe. j) Organizowania dwóch spotkań ogólnych z wszystkimi rodzicami na zakończenie sezonu (czerwiec) oraz zakończenie roku szkoleniowego (grudzień). II. ZAWODNIK 1 Zawodnik zobowiązuje się do: a) Przestrzegania Dekalogu szkółki piłkarskiej SFS, b) Godnego reprezentowania barw klubowych zarówno w trakcie zajęć treningowych i zawodów, jak również w życiu codziennym.

6 c) Przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10minut przed ich rozpoczęciem a na zawody sportowe (mecze ligowe, towarzyskie oraz turnieje) punktualnie o godzinie którą wyznaczy prowadzący trener. d) Uczestniczenie w zajęciach treningowych w białej koszulce SFS oraz getrach. e) Przychodzenie za każde zawody sportowe w dresie sportowym SFS. f) Uczestniczenie w rozgrywkach ligowych oraz grach kontrolnych w indywidualnych strojach meczowych (wyjątek stanowi grupa skrzatów która na mecze i turnieje będzie otrzymywała stroje klubowe od trenera prowadzącego i po rozgrywkach je oddawała) g) Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności na zajęciach treningowych i zawodach sportowych. h) Pomagania trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych. i) Dbania o sprzęt treningowy oraz sprzęt sportowy. j) Wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego na zajęciach treningowych oraz zwodach sportowych. k) Spożywania podczas zajęć treningowych oraz zawodów sportowych jedynie niegazowanej wody mineralnej lub napojów izotonicznych. l) Bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe. m) Doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na zajęciach treningowych. n) Dostarczenia na koniec każdego semestru wykazu ocen z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania podpisane przez wychowawcę oraz rodziców (prawnych opiekunów). o) Pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do zajęć sportowych. p) Zgłaszania każdego problemu związanego z uczestniczeniem w zajęciach trenerowi prowadzącemu. 2 Na Zakończenie sezonu kadra trenerska wybiera i nagradza zawodników z każdej klasy za: a) Największą frekwencję na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych, b) Największe zaangażowanie na zajęciach sportowych oraz zawodach sportowych, c) Największy postęp w rozwoju umiejętności piłkarskich, d) Nagroda specjalna (powyżej 90% obecności liczonej przez cały rok oraz aspekty sportowe) 3 Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

7 4 Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, lub wykazywał małe zaangażowanie na zajęciach treningowych nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej. III. RODZICE, PRAWNI OPIEKUNOWIE 1 Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do: 1) Przyprowadzenia zawodnika na zajęcia treningowe oraz odebranie go po zajęciach. Trener prowadzący bierze odpowiedzialność za zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze towarzyskie i ligowe, turnieje sportowe, obozy), natomiast nie odpowiada za zdrowie w drodze z domu i do domu. 2) Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności swojego syna na zajęciach sportowych. 3) Przebywania w czasie zawodów sportowych oraz zajęć treningowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (trybuny obiektu sportowego lub sali sportowej lub inne wyznaczone miejsce do kibicowania). 4) Nie kontaktowania się z zawodnikami podczas zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji sędziego bez względu czy jest ona słuszna czy nie. 5) Terminowego opłacania składek miesięcznych (członkowskich) do 10- go dnia każdego miesiąca z góry (np. za miesiąc maj do 10- go maja) w zależności od wybranej formy płatności (75 złotych przez 12 miesięcy w roku lub 90 złotych przez 10 miesięcy w roku z wyłączeniem miesiąca lipiec i sierpień). 6) Składka członkowska/miesięczna wnoszona po 10 dniu danego miesiąca jest podwyższona o 10 złotych a po 20 dniu danego miesiąca o kolejne 5 złotych i o każde kolejne 5 złotych co 10 dni opóźnienia w przypadku wyboru opłaty 75 złotych przez 12 miesięcy w roku - np. Składka miesięczna za maj opłacona 11 maja wynosi 85 złotych a w dniu 21 maja 90 złotych i wrasta o 5 złotych co kolejne 10 dni opóźniania. w przypadku wyboru opłaty 90 złotych przez 10 miesięcy w roku - np. Składka miesięczna za maj opłacona 11 maja wynosi 100 złotych a w dniu 21 maja 105 złotych i wrasta o 5 złotych co kolejne 10 dni opóźniania. 7) Terminowego opłacania składek za ubezpieczenie roczne OC i NNW w wysokości 40zł (zawsze do końca stycznia rozpoczynającego się roku). Ubezpieczenie obejmuje zawodnika na zajęciach sportowych organizowanych przez SFS od pierwszego dnia lutego bieżącego roku do ostatniego dnia stycznia roku następnego.

8 8) Terminowego opłacania składek za przeprowadzenie badań lekarskich (jeden raz na 6 miesięcy po 20zł.). Sładka będzie pobierana gotówką, bezpośrednio przed wykonaniem badania lekarskiego. 9) Terminowego opłacania składek za sprzęt sportowy, który decyzją zarządu SFS i trenerów będzie kupowany dla danej grupy treningowej (np. dresy klubowe, bluzy treningowe, ortaliony itp.) 10) Terminowego opłacania składek za udział w turniejach oraz wynajem transportu na uzgodniony wspólnie z rodzicami i trenerem prowadzącym turniej. 11) Pokrywania wszelkich kosztów związanych z przynależnością swojego dziecka do SFS. 12) Powiadomienia trenera prowadzącego oraz wysłanie meila na adres z informacją o rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach sportowych, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca (np. do 31 stycznia, w przypadku rezygnacji od lutego). 13) W przypadku rezygnacji z zajęć SFS w miesiącu czerwiec przy wyborze formy opłaty 75 złotych miesięcznie, należy opłacić dodatkowe 75 złotych która pokrywa część kosztów wynajmu hali w miesiącach styczeń- marzec. 14) W przypadku braku takiego powiadomienia opłaty miesięczne (członkowskie) są dalej naliczane. 15) Nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego. 16) Pokrycia kosztów spowodowanych zniszczeniem sprzętu sportowego przez swoje dziecko należącego do SFS lub wynajmowanego przez SFS obiektu sportowego. 17) Uczestniczenia w organizowanych ogólnych zebraniach dla rodziców (2 razy w roku) oraz w zebraniach zwoływanych przez trenera prowadzącego wg potrzeb. W przypadku niemożności bycia na zebraniu, do kontaktu z prowadzącym trenerem.

9

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r.

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r. REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 12 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania miejsc i rozliczania zakwaterowań w domach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 24 września 2014 r. REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Studenta SGH, zwany dalej Regulaminem, dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo