REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO UKS RONIN TEAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO UKS RONIN TEAM"

Transkrypt

1 REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO UKS RONIN TEAM Zatwierdzony uchwałą Zarządu Klubu UKS Ronin Team na podstawie 24.1 ust 1 Statutu Klubu w dniu r Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia r. Niniejszy regulamin ustala: cele i zasady działania UKS Ronin Team, zwanego dalej: Klubem; 1. Ogólne zasady 1.1 Członkami Klubu UKS Ronin Team mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione warunki: a) złożą imienną deklarację członkowską klubu (ze zgodą pisemną rodziców w przypadku osób niepełnoletnich), b) złożą oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach podpisane przez lekarza, w przypadku osób uczestniczących w zawodach badania lekarskie wykonane przez lekarza sportowego, c) biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności klubu, d) opłacą składkę członkowska roczną (zgodnie z 2. Składki członkowskie) e) opłacają regularnie miesięczne składki członkowskie klubu (zgodnie z 2. Składki członkowskie) f) wypełniają obowiązki członka Klubu zgodne z regulaminem wewnętrznym i statutem klubu. 1.2 O rezygnacji z członkowstwa w klubie UKS Ronin Team, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem Klubu. Powiadomienie o rezygnacji z członkowstwa można złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej wymienionych form 1

2 a) za pośrednictwem trenera - pismo b) złożenie pisma do biura klubu - pismo c) przesłać listem poleconym na adres klubu - pismo d) przesłać skan pisma z podpisem, em na adres: 1.3 W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w 1. ust 1.2 rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych składek członkowskich w wysokości określonej w 2. do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkowstwa 2. Prawa członka klubu: a) korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu, b) korzystanie z wiedzy i opieki trenersko instruktorskiej, c) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach, d) szkoleniowych klubu: zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach (obozach), e) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego sprzętu, f) korzystanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, (kontuzji odniesionych w czasie zajęć treningowych i zawodów) w pakiecie podstawowym, Uwaga: Wyższe ubezpieczenie można uzyskać przez dodatkowe ubezpieczenie na koszt ubezpieczającego się. 3. Obowiązki członka Klubu: a) regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe lub uczestnictwo w innej statutowej działalności klubu, b) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego: - gimnastyka ( strój gimnastyczny, klapki dziewczęta odpowiednio związane włosy, skarpetki, napalcówki, przybory gimnastyczne) - judo (judoga, klapki dziewczęta koszulki w kolorze białym lub czarnym, związane odpowiednio włosy) c) regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich (zgodnie z częścią drugą regulaminu: Składki członkowskie), d) posiadanie aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w zajęciach treningowych i zawodach, e) kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu, 2

3 f) godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu poza sportowym, g) nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej) h) wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu, i) poszanowanie i dbałość o mienie klubowe obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości, j) zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego. 4. Utrata praw członka klubu: a) Czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu lub skreślenie z listy członków klubu może nastąpić w przypadku niewypełnienia obowiązków członka klubu zawartych w 1. pkt 3 Regulaminu. 2. Składki członkowskie 2.1 Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od faktycznych obecności na zajęciach i wynoszą: a) składka roczna upoważnia do korzystania ze sprzętu klubowego, zniżek określonych regulaminem Klubu, ubezpieczenia NNW oraz dotacji, które pozyskuje Klub - płatna do końca stycznia danego roku na konto Klubu.: -100 zł wszyscy nie uczęszczający do klas sportowych w SP nr zł uczniowie klas sportowych w SP nr 267 b) składka miesięczna upoważniają do korzystania z zajęć klubowych - płatna do 10-go każdego m-ca, po tym terminie należy się liczyć, że zawodnik nie zostanie dopuszczony do zajęć lub składka zostanie podniesiona o 10 zł: - grupy funny judo, gimnastyka sportowa i artystyczna (5-6 lat) - 80 zł/ m-c - grupy judo ( 7-15 lat) zł/m-c c) zajęcia połączone z basenem 100 zł m-c/ płatne za 3 miesiące z góry d) w przypadku łączenia grup, opłata podwójna (- 20 zł) e) uczniowie klas sportowych, biorący udział w zajęciach klubowych innej dyscypliny niż trenowanej w klasie sportowej 70 zł/ m-c ( bez względu na ilość treningów) f) zajęcia klubowe dla uczniów klas sportowych - 1x tygodniu 80 zł/m-c - 2 x tygodniu 100 zł/m-c 3

4 g) inne wynikające z przystąpienia do któregoś z programów prowadzonych przez UKS Ronin Team h) w przypadku dłuższej niż dwa tygodnie absencji na zajęciach, związanej z chorobę bądź innym wypadkiem losowym i opłaceniu składki miesięcznej oraz rocznej w terminie dopuszcza się odrabianie zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Klubu. 2.2 Klub UKS Ronin Team wprowadza następującą ulgę: a) w przypadku uczestnictwa więcej niż jednego dziecka z danej rodziny, zniżka 20 zł od pełnej opłaty drugiego i kolejnego dziecka. 2.3 Składki członkowskie wpłacane są na konto Klubu: UKS Ronin Team, ul. Braci Załuskich Warszawa II Oddział PKO BP SA w Warszawie Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru: Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej); Grupa zajęć, za jaki okres (miesiąc i rok) jest dokonywana wpłata, np. Jan Kowalski, grupa judo, gimnastyka artystyczna lub sportowa (pon, czw, sob), r. 2.4 W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich lub zwolnić czasowo z niepłacenia składki członkowskiej. 3. Treningi, zawody, zgrupowania sportowe, badania sportowo-lekarskie 3.1 Treningi a) Zawodnik zna i przestrzega niniejszy Regulamin b) Zawodnik regularnie uczęszcza na zajęcia treningowe i przychodzi na nie punktualnie c) Zawodnik posiada podczas treningu czysty i zadbany strój sportowy: - gimnastyka ( strój gimnastyczny, klapki dziewczęta odpowiednio związane włosy, skarpetki, napalcówki, przybory gimnastyczne) - judo (judoga, klapki dziewczęta koszulki w kolorze białym lub czarnym, związane odpowiednio włosy) d) Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia, dotyczącego sposobu wykonania ćwiczeń. 4

5 e) Obowiązkiem zawodnika jest informowanie prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonania zadania o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. f) Każdy zawodnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonania zadania wskazanego przez prowadzącego zajęcia odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. 3.2 Zawody a) Udział w zawodach jest każdorazowo uzgadniany z trenerem prowadzącym zajęcia. Aby startować w zawodach zawodnik musi sumiennie i regularnie uczestniczyć w zajęciach. b) Zawodnik pokrywa koszt startowego, które w zależności od rangi zawodów wynosi od 15 do 35 zł. c) Koszt uczestnictwa jest uzależniony od rangi zawodów oraz dostępnych środków finansowych Klubu (przykładowy koszt uczestnictwa w zawodach krajowych: hotel: zł, przejazd zł, wyżywienie 30 zł). d) Zawodnik startujący w zawodach musi mieć wykupioną licencję zawodniczą danego Polskiego Związku Sportowego, według cennika opłat Związku. e) Zawodnik startujący w zawodach musi posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie (ważne 6 m-cy od daty wykonania) oraz ubezpieczenie NNW. f) Zawodnik startujący w zawodach musi godnie reprezentować Klub, biorąc udział w rywalizacji zgodnie z formułą FAIR-PLAY. 3.3 Zgrupowania sportowe a) Klub jest organizatorem zgrupowań sportowych otwartych i specjalistycznych. b) W zgrupowaniu sportowym otwartym może wziąć udział członek Klubu po dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska, ubezpieczenie oraz inne, wynikające z oferty ustalenia. c) W zgrupowaniu sportowym specjalistycznym może wziąć udział członek Klubu, który został wytypowany przez trenerów koordynatorów sekcji oraz po dokonaniu opłaty wskazanej przez Klub. W opłacie zawiera się wyżywienie, nocleg, przejazd, opieka wychowawczo-instruktorska, ubezpieczenie oraz inne, wynikające z oferty ustalenia. d) Osoba biorąca udział w zgrupowaniu sportowym otwartym lub specjalistycznym musi przestrzegać regulaminu obozu, który każdorazowo podpisuje, wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) przed rozpoczęciem zgrupowania. 5

6 e) Na wniosek pisemny rodzica (opiekuna prawnego) członek Klubu, który w terminie zapłacił składkę roczną oraz składki miesięczne, i rokuje nadzieje ma osiąganie sukcesów sportowych, może zostać zwolniony z odpłatności za zgrupowanie, częściowo bądź w całości. 3.4 Badania sportowe a) Każdy zawodnik uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez Klub musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu: - dzieci od 4-7 lat - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny sportowej, - zawodnicy od 7 lat do 18 nie startujący w zawodach - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny sportowej, - zawodnicy od 7 lat do 18 startujący w zawodach - zaświadczenie lekarza medycyny sportowej, - zawodnicy od 18 lat - zaświadczenie lekarza medycyny sportowej lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. b) Zawodnik nie posiadający ważnych badań lekarskich nie może uczestniczyć w zawodach, treningach i campach. c) W ciągu każdego roku Klub ustala dwa płatne (25 zł) terminy badań, wykonane przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej. d) Zawodnik nie uczestniczący w badaniach organizowanych przez Klub ma obowiązek we własnym zakresie uzyskać badania sportowe. 4. Klasy sportowe 4.1 Klub jest opiekunem merytorycznym klas sportowych działających w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie na mocy porozumienia podpisanego przez Dyrektora Szkoły i Zarząd Klubu. 4.2 Klasy sportowe działają w oparciu o Regulamin Klas Sportowych w SP nr 267 oraz przepisy prawa. 5. Zmiany barw klubowych 6

7 5.1 Zmiany barw klubowych dokonywane są w oparciu o Regulamin Zamiany Barw Klubowcy UKS Ronin Team, przyjęty uchwałą z dnia 2 stycznia 2013 oraz Regulaminy Zmiany Barw Klubowych odpowiednich Polskich Związków Sportowych. 6. Stosunek do klubu oraz osób trzecich 6.1 W przypadku uczestnictwa w zawodach w charakterze zawodnika Klubu (tak w czasie trwania, jak i po ich zakończeniu) zawodnik oraz jego prawni opiekunowie godzą się na medialne ( w radio, prasie, telewizji, Internecie czy jakichkolwiek innych środkach masowego przekazu) lub reklamowe czy promocyjne ( w dowolnej formie, także w zakresie pozyskiwania sponsorów Klubu ) wykorzystanie jego wizerunku ( także w postaci nazwiska, głosu, stwierdzenia, wyrażenia lub cytatu ) przez Klub i nieodwołalnie zrzeka się w stosunku do Klubu wszelkich roszczeń z tego tytułu. 6.2 Członek Klubu odnosi się z szacunkiem do barw klubowych, logo Klubu, sprzętu sportowego oraz środowiska sportowego. 6.3 Członek Klubu godnie reprezentuje / promuje Klub w swoim otoczeniu. 6.4 Członek Klubu uczestniczy w pokazach organizowanych przez Klub. 6.5 Członek Klubu aktywnie uczestniczy w życiu Klubu. 6.6 Członek Klubu prowadzi sportowy, zdrowy i higieniczny tryb życia. 7. Przypisy końcowe 7.1 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi UKS Ronin Team oraz mają zastosowanie Regulaminy Zmiany Barw Klubowych odpowiednich Polskich Związków Sportowych. 7.2 Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Zarząd UKS Ronin Team Regulamin zatwierdzony przez Zarząd UKS Ronin Team w dniu r Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia r. 7

REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU

REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU REGULAMIN SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunkiem przystąpienia do Szkółki Piłkarskiej Szkoła Futbolu Staniątki jest: a) Oddanie trenerowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZAKNIOWEJ NASZA PRACA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZAKNIOWEJ NASZA PRACA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZAKNIOWEJ NASZA PRACA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KLUBÓW SPÓŁDZIELCZYCH CSM NASZA PRACA ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Kluby Spółdzielcze zostały

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 13 sierpnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT. Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły Lauder-Morasha. w Warszawie

STATUT. Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły Lauder-Morasha. w Warszawie STATUT Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły Lauder-Morasha w Warszawie Warszawa, marzec 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94, Szkoła Lauder-Morasha w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO z poprawkami z 8 czerwca 2015 SPIS TREŚCI rozdział strony paragrafy I Postanowienia ogólne 3-9 1 6 II Licencja klubowa 10-12 7 14 III Licencja

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w

STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w STATUT TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA KRAKÓW TEKST JEDNOLITY ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków w dniu 27 maja 2013 roku 1 PREAMBUŁA My, członkowie Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych Fundacji Niepełnosprawnych SANUS

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych Fundacji Niepełnosprawnych SANUS Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych Fundacji Niepełnosprawnych SANUS PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 1 Fundacja Niepełnosprawnych SANUS, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY - 2 - POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY KOMUNIKAT 1/467/2013-3 - Spis treści: Wstęp...- 5 - Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego...- 6 - Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2013 rok...- 8

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270,

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270, ZGRUPOWANIE PIŁKARSKIE z Akademią Futbolu Tomasza Hajto UMOWA uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania Klubu Sportowego Akademia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014 Małopolski Związek Piłki Nożnej CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74 Biuro MZPN: tel. (12) 632-66-00, fax (12) 632-68-00 Konto: Bank PEKAO SA Kraków, nr 37 1240 2294

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo