PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU"

Transkrypt

1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/713/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU

3 Wstęp Rada Miasta Mysłowice i Prezydent Miasta Mysłowice deklarują wolę pogłębiania współpracy samorządu z mysłowickimi organizacjami pozarządowymi reprezentowanymi przez Zespół Konsultacyjny. Realizacja Programu współpracy na zasadach i w formach określonych w programie służyć ma dobru miasta i integracji jego mieszkańców. 1 Postanowienia ogólne 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy i powiatu określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 4 ust.1, pkt. 22, art.6, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.). 2. Podstawą opracowania Programu Współpracy Samorządu Miasta Mysłowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 z późn. zm.). 3. Ilekroć w Programie jest mowa o: a) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96 poz. 873 z późn. zm.); b) Organizacjach należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U Nr 96 poz. 873 z późn. zm.); c) Zespole Konsultacyjnym należy przez to rozumieć reprezentantów organizacji pozarządowych powołanych celem współpracy Samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi (roz. V ust.1 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr L/514/2005 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 sierpnia 2005r.); d) Konkursie należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 Ustawy (Dz.U Nr 96 poz. 873); e) Zadaniach należy przez to rozumieć współprace z organizacjami pozarządowymi, o której mowa w art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.); f) Mieście należy przez to rozumieć Gminę Miasto Mysłowice; 2

4 g) Urzędzie Miasta należy przez to rozumieć Urząd Miasta Mysłowice; h) Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Mysłowice; i) Radzie Miasta należy przez to rozumieć Radę Miasta Mysłowice. 2 Cele współpracy 1. Program jest elementem Strategii Rozwoju Miasta w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. 2. Celem Programu jest: a) Wykorzystywanie możliwości organizacji dla realizacji zadań Miasta; b) Uzupełnianie działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe; c) Promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społecznej; d) Stwarzanie warunków dla inicjatyw. 3 Przedmiot, zasady i formy współpracy 1. Głównym przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). 2. Realizacja zadań wymienionych w Programie odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności, jawności. 3. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi, po uzyskaniu opinii Zespołu Konsultacyjnego, przebiega w dwóch formach: finansowej, polegającej na wspieraniu i powierzaniu realizacji przez organizacje zadań publicznych, oraz pozafinansowej, która określona jest w 3 punkt Pozafinansowe formy współpracy obejmują: a) Współpracę informacyjną poprzez: 1) aktualizację podstrony oficjalnego portalu Miasta, która poświęcona jest organizacjom pozarządowym; 2) prowadzenie elektronicznej bazy danych oraz mapy aktywności organizacji pozarządowych; 3) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu na realizację tych zadań; 4) informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na projekty zadań publicznych oraz 3

5 o sposobach ich rozstrzygnięć; 5) przekazywanie informacji o współpracy za pośrednictwem strony internetowej i mediów lokalnych; 6) informowanie o planowanych kierunkach działań w celu ich zharmonizowania; b) Współpracę organizacyjną poprzez: 1) integrowanie organizacji pozarządowych wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska; 2) przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji współpracy; 3) organizowanie spotkań organizacji z władzami Miasta; 4) zapewnienie udziału przedstawicieli Zespołu Konsultacyjnego w pracach komisji Rady Miasta oraz komisjach powołanych przez Prezydenta Miasta. c) Współpracę szkoleniową poprzez: 1) organizowanie szkoleń dotyczących działalności organizacji; 2) organizowanie szkoleń i konsultacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych i innych; 3) stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń między organizacjami. d) Współpracę w innym zakresie poprzez: 1) udostępnianie lokalu z zasobów miejskich na spotkania organizacji; 2) wspieranie i udzielanie pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych; 3) rozpatrywanie wniosków, uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zaopiniowanych przez Zespół Konsultacyjny; 4) utworzenie i prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych; 5) utworzenie instytucji finansowych wspomagających przedsiębiorczość oraz organizacje pozarządowe. 5 Realizacja zadań 1. Organizacjom zlecane mogą być zadania publiczne mieszczące się w zakresie zadań zapisanych w art Ustawy. 2. Nie będą rozpatrywane oferty organizacji, które w okresie trzech lat poprzedzających ogłoszenie konkursu ofert nie wywiązały się z umowy zawartej z Miastem na wykonanie zadania publicznego. 3. Otwarcia kopert z ofertami dokonuje się w obecności co najmniej dwóch osób upoważnionych 4

6 przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Mysłowice, odpowiadającego za przeprowadzenie konkursu oraz jednego przedstawiciela Zespołu Konsultacyjnego. Zadania priorytetowe Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, o których realizację mogą ubiegać się organizacje w 2009 roku: 1. Realizacja zadań z zakresu promowania miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi; 2. Prowadzenie działalności na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niesłyszących oraz niewidomych i słabowidzących; 3. Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa oraz edukacji zdrowotnej; 4. Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo; 5. Prowadzenie działalności w zakresie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z upośledzeniem ruchowym; 6. Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 7. Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 8. Wspomaganie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków; 9. Realizacja programu wsparcia działań paliatywno hospitacyjnych; 10. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego, zapewniających dzienną opiekę i wychowanie dzieciom z terenu Mysłowic, sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami oraz wspieranie działań rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki; 11. Wspomaganie działalności prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym. 12. Promowanie działalności gospodarczej w oparciu o zasady ekonomii społecznej. 5

7 6 Komunikacja samorządu z organizacjami 1. Wszelkie wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez Urząd Miasta oraz organizacje pozarządowe będą zamieszczane na oficjalnej internetowej podstronie Miasta poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w Życiu Mysłowic. 2. Prezydent zorganizuje w ciągu roku co najmniej dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele Rady Miasta oraz jedną sesję Rady Miasta poświęconą problematyce organizacji pozarządowych. 7 Monitorowanie współpracy 1. Sprawozdanie ze współpracy pomiędzy Miastem z organizacjami pozarządowymi, wraz ze sprawozdaniem z pracy Zespołu Konsultacyjnego, przedstawione będzie Radzie Miasta do dnia 28 lutego 2010 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. 6

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo