Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego i jej realizacja w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego i jej realizacja w Polsce"

Transkrypt

1 Konferencja: Realizacja projektów z sektorów kultury, zdrowia i szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Łódź, 5 września 2012 r. Narodowy Punkt Kontaktowy ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2 PLAN PREZENTACJI I. Trochę statystyki II. Skąd się wzięła i po co nam Strategia bałtycka? III. Rzut oka na Strategię główne cechy, struktura, podmioty IV. Co zrobiła PREZ PL, czyli pierwszy przegląd SUE RMB V. PREZ DK i zakończenie przeglądu SUE RMB VI. Rewizja Planu Działania VII. Polska w SUE RMB VIII. Jak zarządzamy SUE RMB w PL IX. Osiągnięcia i czy warto być w SUE RMB? X. Gdzie szukać informacji o SUE RMB?

3 I. TROCHĘ STATYSTYKI Tempo wzrostu gospodarczego Oprac. DEUE MSZ na podst. danych Eurostat

4 I. TROCHĘ STATYSTYKI Dług publiczny w relacji do PKB Oprac. DEUE MSZ na podst. danych Eurostat

5 II. SKĄD SIĘ WZIĘŁA I PO CO NAM SUE RMB? listopad 2006 r. PE przyjmuje rezolucję postulującą opracowanie SUE RMB przekonanie, że należy wykorzystać potencjał regionu bałtyckiego powstały po rozszerzeniu UE w 2004 r. grudzień 2007 r. Rada Europejska wzywa KE do opracowania SUE RMB Nie naruszając zintegrowanej polityki morskiej, Rada Europejska wzywa Komisję do przedstawienia nie później, niż w czerwcu 2009 roku strategii dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego. Strategia ta powinna pomóc między innymi w sprostaniu pilnym wyzwaniom środowiskowym związanym z Morzem Bałtyckim. Ramy wymiaru północnego stanowią fundament zewnętrznych aspektów współpracy w regionie (Konkluzje Prezydencji, 14 grudnia 2007 r.) czerwiec 2009 r. KE przyjmuje Komunikat dotyczący SUE RMB październik 2009 r. Rada Europejska zatwierdza SUE RMB Cel Strategii: uczynienie regionu Morza Bałtyckiego przyjaznym dla środowiska (np. dzięki oczyszczaniu ścieków); dobrze prosperującym (np. poprzez promowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach); łatwo dostępnym i atrakcyjnym (np. poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych); bezpiecznym (np. poprzez lepsze systemy reagowania w razie wypadku).

6 III. RZUT OKA NA SUE RMB główne cechy, struktura, podmioty Komunikat KE z 10 czerwca 2009 r. + elastyczny Plan Działania (ewoluuje) Pierwsza strategia makroregionalna Wewnątrzunijna 8 państw RMB (PL, DE, LT, LV, EE, FI, SE, DK) Zasada 3 x nie (neutralna dla budżetu UE, bez nowych instytucji i regulacji) Realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, budżetów narodowych, międzyn. instytucji finansowych 15 obszarów priorytetowych (Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych) pogrupowanych w cztery filary (ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjność oraz bezpieczeństwo) i 12 działań horyzontalnych. 80 projektów flagowych (Liderzy Projektów Flagowych) zarządzanie Komisja, PCz, KOP, LPF, Grupa Wysokiego Szczebla (HLG), Doroczne Forum SUE RMB (Tallinn 2010, Gdańsk 2011, Kopenhaga 2012).

7 IV. CO ZROBIŁA PREZ PL, czyli pierwszy przegląd SUE RMB konsultacje na gruncie krajowym I poł r. konsultacje polityczne z partnerami z makroregionu (SE, FI, DE, DK, LT, LV, EE w Warszawie), pozostałymi PCz UE (via Stałe Przedstawicielstwa przy UE w Brukseli) oraz Norwegią (Misja tego państwa przy UE w Brukseli) I poł r. włączenie w proces konsultacji Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, regionów z PCz (poprzez przedstawicieli Biur Regionalnych w Brukseli tzw. Informal Baltic Group), regionalnych struktur współpracy Grupa Przyjaciół Prezydencji ds. przeglądu SUERMB II Doroczne Forum SUE RMB Gdańsk r. połączone z XIII Szczytem Bałtyckiego Forum Rozwoju

8 IV. CO ZROBIŁA PREZ PL, czyli pierwszy przegląd SUE RMB Najważniejsze rekomendacje z Konkluzji Rady ds. Ogólnych r.: poprawa zarządzania Strategią poprzez wzmocnienie roli KE i silniejsze zaangażowanie polityczne PCz na różnych szczeblach administracji doprecyzowanie ról poszczególnych podmiotów wdrażających ustanowienie jasnych celów i wskaźników SUE RMB, ułatwiających jej ewaluację odzwierciedlenie Strategii w pracach poszczególnych Rad sektorowych UE utworzenie interaktywnej strony internetowej, służącej jako platforma wymiany dobrych praktyk oraz informacji nt. wdrażanych projektów zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania poprzez włączenie w realizację SUE RMB nie tylko polityki spójności, ale i innych polityk sektorowych poszukiwanie płaszczyzn współpracy ze strukturami regionalnymi nad Bałtykiem, potrzeba angażowania we współpracę państw trzecich. potrzeba poszukiwania synergii między SUE RMB a Strategią UE dla regionu Dunaju.

9 V. PREZ DK i zakończenie przeglądu SUE RMB Konkluzje Rady ds. Ogólnych z r. wprowadzenie trzech ogólnych celów (objectives) ocalenie morza (Save the Sea), rozwój połączeń w regionie (Connect the Region), zwiększenie dobrobytu (Increase Prosperity) wprowadzenie szczegółowych wskaźników i poziomów docelowych (targets and indicators) Doprecyzowanie ról podmiotów realizujących SUE RMB.

10 V. PREZ DK i zakończenie przeglądu SUE RMB Objective 1 - Save the Sea 1.1 Clear water in the sea - good environmental status by Rich and healthy wildlife - good environmental status by Clean and safe shipping - decrease in shipping accidents - elimination of illegal discharges by Better co-operation - Full implementation of the HELCOM BSAP - drawing up and application of Maritime Spatial Plans throughout the region in 2020

11 V. PREZ DK i zakończenie przeglądu SUE RMB Objective 2 Connect the Region 2.1 Good transport conditions - completion of TEN-T core and comprehensive network in the region on time, incl. links to Russia and Belarus 2.2 Reliable energy markets - full and environmentally sustainable interconnection of the gas and electricity markets acc. to BEMIP schedule 2.3 Connecting People in the Region - 20% increase by 2020 of people or organisations participating in the EU framework programme, Culture, Youth in Action, LLL and Marie Curie action programmes

12 V. PREZ DK i zakończenie przeglądu SUE RMB Objective 3 Increase Prosperity 3.1 EUSBSR as frontrunner for deepening and fulfilling the Single Market - 15% increase in the intra-regional trade in goods - 15% increase in the intra-regional trade in services 3.2 EUSBSR contributing to the implementation of EU 2020 strategy - positive influence on employment rate and expenditure on R&D 3.3 Improved global competitiveness of the Baltic Sea Region - positive influence on GDP (internal convergence and vis-à-vis EU27) - increase in the Human Development Index and internal convergence of the region - increase in the Labour Productivity Index and internal convergence of the region 3.4 Climate change adaptation - adoption of an integrated coastal protection plan and programme by 2020

13 VI. REWIZJA PLANU DZIAŁANIA (PD) Odnowiony PD do końca 2012 r. Możliwość przyjęcia nowych zobowiązań przez PCz (jako KOP, LPF) Proponowane zmiany w PD dotyczą głównie: nowej struktury PD (z określeniem ról poszczególnych podmiotów, celami i wskaźnikami) zmniejszenia liczby Działań Horyzontalnych (HA) połączenia byłych OP 13 i OP 14 wyodrębnienia OP Kultura, OP Turystyka, OP Zdrowie (wcześniej element OP 12) połączenia b. OP 7 z b. OP 12 (Edukacja) likwidacji dotychczasowej numeracji OP na rzecz krótkich nazw tematycznych (np. Priority Area Nutri, PA Hazards, PA Inno, PA Transport) wprowadzenia celów i wskaźników na poziomie OP i HA

14 VII. POLSKA W SUE RMB Koordynator obszarów priorytetowych (KOP): OP nr 1 Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu (GIOŚ + FI) OP nr 7 Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań oraz innowacyjności (MNiSW + SE). Lider Projektów Flagowych (LPF): Ocena potrzeb w zakresie usuwania broni chemicznej (GIOŚ); Usunięcie pozostałych barier dla jednolitego rynku (MG, wspólnie z SE ); Rozwój pogłębionej współpracy w zakresie technologii środowiskowych dla tworzenia nowych rozwiązań biznesowych (MŚ, Gł. Instytut Górnictwa); Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (MRiRW, wspólnie z SE); Skrócenie tras lotniczych (MTBiGM, wspólnie z LT); Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego (MTBiGM, AM w Szczecinie); Przeprowadzenie formalnej oceny ryzyka w przypadku zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego w obszarze Morza Bałtyckiego (MTBiGM); Promowanie dziedzictwa kulturowego i unikalnych krajobrazów (UM Woj. Pomorskiego)

15 VIII. JAK ZARZĄDZAMY SUE RMB w PL Zespół roboczy ds. koordynacji wdrażania SUE RMB w PL od r. (Zarządzenie nr 1 Przewodniczącego KSE z r.) Zadania kontakt i wymiana informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie SUE RMB wymiana informacji w zakresie dostępnych źródeł finansowania dla planowanych i realizowanych projektów w zakresie polityk adekwatnych tematycznie względem SUE RMB Wypracowywanie, na wniosek NPK, wkładów do stanowiska Polski w poszczególnych aspektach procesu wdrażania, ewaluacji i monitorowania SUE RMB zatwierdzanie rocznego sprawozdania NPK z prac Zespołu dla przewodniczącego Komitetu (implementacja SUE RMB w PL, ewolucja debaty na poziomie wspólnotowym w sprawie SUE RMB).

16 VIII. JAK ZARZĄDZAMY SUE RMB w PL Zespół roboczy ds. koordynacji wdrażania SUE RMB w PL od r. (Zarządzenie nr 1 Przewodniczącego KSE z r.) Skład przewodniczący przedstawiciel Narodowego Punktu Kontaktowego (dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ) przedstawiciele MRR - w tym Instytucji Zarządzających krajowymi Programami Operacyjnymi oraz instytucji właściwej dla programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Przedstawiciele: MSZ, MRiRW, MŚ, MSW, MTBiGM, MG, MNiSW, MSiT, MSP przedstawiciele Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych nr 1 i nr 7 ze strony polskiej ew. LPF i inne podmioty zaangażowane we wdrażanie SUE RMB

17 IX. OSIĄGNIĘCIA I CZY WARTO BYĆ W SUE RMB Strategia: daje szanse na wykorzystanie potencjału regionu kreuje nowe projekty (np. Baltic Deal, Clean Ship, BSR Stars) jest bodźcem do wdrażania projektów już istniejących stwarza możliwości promowania projektów na forum międzynarodowym ułatwia nawiązanie kontaktów z partnerami makroregionu jest platformą wymiany poglądów poprawia widoczność już prowadzonych działań wraz z nowym okresem programowania stwarza szansę na bardziej dostępne finansowanie

18 X. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI o SUE RMB? Polecamy: stronę prowadzoną przez MSZ: stronę Komisji Europejskiej:

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Joanna Wojtkowska Departament Polityki Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Formuła zarządzania Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 14 sierpnia 2008 roku Paweł Świeboda Na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03)

Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) C 9/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.1.2012 Opinia Komitetu Regionów Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez Instrument makroregionu adriatycko-jońskiego (2012/C 9/03) KOMITET

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia we wtorek 6 lipca 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 WYDANIE TYMCZASOWE PE 443.887 Zjednoczona w róŝnorodności SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Ilona Urbanyi-Popiołek

Ilona Urbanyi-Popiołek Ilona Urbanyi-Popiołek Studium przemysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Regionu Południowego Bałtyku. Diagnoza i analiza przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą 1 Spis

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE

EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Magdalena Półtorak * EIGE 1 JAKO PRZYKŁAD DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN W UE Misja Instytutu: stać się europejskim centrum wiedzy w kwestii równości płci. I. CHARAKTER I

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE

Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Dlaczego Region Karpat potrzebuje strategii makroregionalnej UE Konferencja organizowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę pod patronatem fundacji New Direction Dlaczego Region Karpat

Bardziej szczegółowo