Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu"

Transkrypt

1 Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu METALURGIA /procesy: metalurgiczne, rafinacyjne, urządzenia stosowane w metalurgii; metalurgia: stali, metali nieżelaznych/ 1. W jaki sposób w starożytności realizowano procesy metalurgiczne w technologii metali. Co to jest dymarka? Scharakteryzować produkt w niej otrzymywany. 2. Nazwać i scharakteryzować pierwszą wysokogatunkową stal w historii ludzkości. 3. Scharakteryzować piec hutniczy Stuckhofen, będący wynalazkiem austro-niemieckim z 1295r. 4. Co rozumiesz pod pojęciem metalurgia metali? 5. Co to są topniki, jakie mają przeznaczenie w metalurgii i w jakim celu są stosowane? 6. Wymienić znane rodzaje paliw w metalurgii. Scharakteryzować skład, właściwości i zastosowanie węgla drzewnego wytwarzanego w warunkach suchej destylacji drewna w piecach komorowych. Co to jest sucha destylacja węgla drzewnego? 7. Wymienić znane rudy żelaza, scharakteryzować ich właściwości oraz określić ich przeznaczenie i sposób przygotowania do wytopu staliwa. 8. Scharakteryzować stopy żelaza (surówka, stal, staliwo, żeliwo). 9. Dokonać klasyfikacji żeliw i scharakteryzować ich rodzaje {szare (zwykłe, sferoidalne, modyfikowane, wermikularne), białe, połowiczne zw. pstrym, ciągliwe, stopowe (odporne na korozję, kwasoodporne, żaroodporne silal, nicrosilal, niresit )}. 10. Omówić ogólne cechy charakteryzujące żeliwa i rolę stosowanych w nich pierwiastków stopowych. 11. Scharakteryzować proces technologiczny metalurgii surówki (wielki piec). 12. Wymienić i scharakteryzować procesy zachodzące w wielkim piecu. Co to jest surówka dokonać klasyfikacji surówek i scharakteryzować je. 13. Wymienić wszystkie znane sposoby otrzymywania (wytapiania) stali i szczegółowo scharakteryzować metodę Bessemera. 14. Wymienić wszystkie znane sposoby otrzymywania (wytapiania) stali i szczegółowo scharakteryzować proces Tomasowski (zasadowy). 15. Dlaczego piece elektryczne łukowe stosowane są do wytwarzania stali. Zalety i wady w stosunku do innych znanych Ci metod.

2 16. Co rozumiesz pod pojęciem: stal uspokojona, półuspokojona i nieuspokojona oraz likwacja? 17. Scharakteryzować technologię otrzymywania żeliwa. Co stanowi wsad? 18. Sposoby metalurgii miedzi, krótko scharakteryzować. 19. Jaka jest różnica pomiędzy metalurgią, a rafinacją miedzi? Scharakteryzować krótko obydwa procesy, opisując znane sposoby rafinacji. 20. Scharakteryzować metodę Bayera otrzymywania aluminium. 21. Na czym polega rafinacja aluminium i jaki jest cel jej stosowania? 22. Wymienić metody metalurgii cynku. Scharakteryzować metodę pirometalurgiczną. 23. Wymienić metody metalurgii cynku. Scharakteryzować metodę hydroeloktrometalurgiczną. ODLEWNICTWO /powstawanie odlewów w formie; metody wytwarzania odlewów; wykonywanie odlewów w formach: jednorazowych, trwałych; wady odlewów/ 24. Definicja odlewnictwa. Określić obszar jego zastosowania. 25. Wymienić i scharakteryzować kolejno następujące po sobie etapy w procesie wytwarzania odlewów. 26. Co rozumiesz pod pojęciem: układ wlewowy, model, rdzeń, znak rdzeniowy. Określ ich rodzaje i przeznaczenie oraz jak są zbudowane? 27. Co to są formy odlewnicze?. Dokonać ich podziału i szczegółowo scharakteryzować kokile. 28. Co to są masy formierskie?. Dokonać ich podziału, scharakteryzować właściwości, jakie powinny wykazywać i określić czynności niezbędne do przygotowania mas formierskich. 29. Scharakteryzować odlewanie w kokilach podać wady i zalety. 30. Scharakteryzować odlewanie ciśnieniowe (pod wysokim i niskim ciśnieniem), podać wady i zalety. 31. Scharakteryzować odlewanie odśrodkowe. 32. Scharakteryzować formowanie metodą wytapianych modeli. 33. Scharakteryzować odlewanie metodą traconego wosku. Określić wady, zalety i zastosowanie.

3 34. Wymienić i scharakteryzować wady odlewnicze. Określić ich podział. Podać sposoby postępowania mające na celu ich zmniejszenie. OBRÓBKA PLASTYCZNA /na zimno i gorąco; procesy obróbki plastycznej; wady wyrobów kształtowanych plastycznie/ 35. Co to jest odkształcenie plastyczne, co to jest plastyczność metali podać cel obróbki plastycznej? 36. Wymieniając procesy zachodzące podczas obróbki plastycznej, szczegółowo scharakteryzować stadium: sprężystości plastyczności oraz pękania i zerwania w statycznej próbie rozciągania. 37. Na czym polega zjawisko umocnienia materiałów polikrystalicznych? Określić jego zalety i wady w aspekcie obróbki plastycznej. 38. Na czym polega poślizg podczas odkształcenia plastycznego? 39. Na czym polega bliźniakowanie podczas odkształcenia plastycznego? 40. Co to jest rekrystalizacja i w jakich warunkach występuje? 41. Po co stosuje się obróbkę plastyczną na gorąco i w jakich warunkach określić jej wady i zalety. 42. Co to jest zgniot i jaki ma wpływ na strukturę materiału poddanego obróbce plastycznej? 43. Co to jest zdrowienie i jaki ma wpływ na właściwości materiałów poddanych obróbce plastycznej na gorąco? 44. Określić podstawowe wady obróbki plastycznej na gorąco. 45. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces walcowania. Ustosunkować się do pojęć: gniot, poszerzenie, wydłużenie. 46. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces prasowania wypływowego ciągnienia i tłoczenia. 47. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces kucia i prasowania. 48. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces ciągnienia i tłoczenia. 49. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces cięcia i gięcia.

4 METALURGIA PROSZKÓW /wytwarzanie i właściwości proszków metali; formowanie; spiekanie; obróbka spieków; struktura i właściwości spieków/ 50. Zgodnie z obowiązującą polską normą, co rozumiesz pod pojęciem metalurgii proszków? Podać ogólną klasyfikację metalurgii proszków. 51. Co to jest proszek podać jego definicję, wymienić i scharakteryzować znane parametry określające właściwości proszków przeznaczonych do natryskiwania cieplnego. 52. Wymienić kryteria podziału proszków, dokonać podziału proszków ze w/du na kształt ich cząstek. 53. Scharakteryzować metodę sitową badania rozmiarów cząstek proszków. Co to jest średnica ekwiwalentna i jak się ją wyznacza? 54. Scharakteryzować metody analizy sendymentacyjnej proszków. Jak wyznacza się współczynnik kształtu i stopień rozwinięcia powierzchni proszku? 55. Wymienić i scharakteryzować właściwości technologiczne proszku wykorzystywanego w procesach spiekania. 56. Na czym polega mechaniczne wytwarzanie proszków z fazy ciekłej i jaką metodą jest realizowane? Wady i zalety. 57. Na czym polega wytwarzanie proszków metodą redukcji? 58. Na czym polega wytwarzanie proszków metodą samorozpadu? Podać właściwości proszków otrzymanych tą metodą. 59. Wymienić metody formowania i spiekania proszków, scharakteryzować po jednej z nich. 60. Wymienić i krótko scharakteryzować poszczególne etapy w procesie technologicznym spiekania proszków w fazie stałej. 61. Wymienić i krótko scharakteryzować poszczególne etapy w procesie technologicznym spiekania proszków z udziałem fazy ciekłej.

5 SPAJALNICTWO /budowa i właściwości złącza spawanego; charakterystyka metod spawania; projektowanie połączeń spawanych; wady i metody kontroli jakości złączy spawanych; zgrzewanie i lutowanie/ 62. Co to jest spawalnictwo, wymienić znane technologie spajania metali i dokonać podziału metod spawania? 63. Co to jest spawanie, scharakteryzować spawanie gazowe? 64. Scharakteryzować acetylen, sposób jego powstawania i warunki przechowywania. 65. Scharakteryzować płomień acetylenowo-tlenowy w aspekcie właściwości spawania gazowego. 66. Co to jest spawalność? Określić uwarunkowania wpływające na spawalność metali. Dokonać podziału stali ze w/du na ich spawalność. W jaki sposób określa się spawalność stali stopowych? 67. Wymienić znane metody spawania elektrycznego, scharakteryzować spawanie łukowe ręczne łukiem swobodnym, łukiem krytym i pod topnikiem. 68. Wymienić znane metody spawania elektrycznego, scharakteryzować spawanie MIG, MAG, TIG, TAG. 69. Scharakteryzować spawanie plazmowe. 70. Wymienić i scharakteryzować problemy związane z krystalizacją złącz spawanych dla określonych grup materiałowych (stal nisko, średnio i wysoko węglowa oraz stale stopowe austenityczne). Zdefiniować pojęcia krystalizacji pierwotnej i wtórnej oraz towarzyszące im przemiany strukturalne w strefie oddziaływania ciepła. 71. Na czym polega proces technologiczny lutowania i co to jest lutowność? 72. Wymienić i scharakteryzować etapy i mechanizmy towarzyszące powstawaniu złącza lutowanego. 73. Scharakteryzować zjawisko zwilżania powierzchni metali przez lut ciekły. Co to jest stopień zwilżania i co jest jego miarą? 74. Co rozumiesz pod pojęciem włoskowatości i lejności lutów? 75. Wymienić czynniki wpływające na budowę złącza lutowanego. 76. Scharakteryzować własności dobrego lutu. Wymienić przypadki mogące wystąpić w procesie tworzenia się złącza lutowanego. 77. Określić rodzaje lutowania i zakresy stosowanej temperatury. Scharakteryzować lutowanie miękkie.

6 78. Wymienić i scharakteryzować luty miękkie. 79. Wymienić i scharakteryzować luty twarde. 80. Wymienić i scharakteryzować niekorzystne zjawiska towarzyszące lutowaniu. Określić rolę topników. 81. Wymienić i scharakteryzować topniki do lutowania miękkiego. 82. Wymienić i scharakteryzować topniki do lutowania twardego. 83. Scharakteryzować uwarunkowania technologiczne lutowania w aspekcie wytrzymałości złącza. 84. Co to jest zabielanie i sposób wykonania? Wymienić metody lutowania. 85. Co to jest lutospawanie? Czym się różni od lutowania i spawania? 86. Zdefiniować proces zgrzewania. Określić charakter połączenia otrzymanego złącza. 87. Wymienić rodzaje zgrzewania i scharakteryzować zgrzewanie: oporowe, indukcyjne, ultradźwiękowe, łukiem wirującym, dyfuzyjne, tarciowe i wybuchowe. TECHNOLOGIE INŻYNIERII POWIERZCHNI /budowa i właściwości warstw powierzchniowych (WP), techniki wytwarzania warstw wierzchnich (WW), techniki wytwarzania powłok, badanie jakości warstw powierzchniowych/ 88. Co rozumiemy pod pojęciem warstwy powierzchniowej (WP), zdefiniować warstwę wierzchnią (WW), wykazać różnice pomiędzy technologiczną i eksploatacyjną WW. 89. Scharakteryzować ośmiostrefowy model warstwy wierzchniej. 90. Co to jest efekt Rebindera? 91. Co to jest warstwa Bailby ego i co jest powodem jej powstawania? 92. Co to jest absorpcja i jakie ma znaczenie w inżynierii powierzchni? 93. Co to jest adsorpcja, jakie są jej rodzaje i jaką rolę w zjawisku adsorpcji odgrywa WW? 94. Co to jest dyfuzja, jej rodzaje i jakie znaczenie dyfuzja odgrywa w inżynierii powierzchni? 95. Scharakteryzować ogólnie wiązania chemiczne. 96. Czy wiązania kowalencyjne są wiązaniami chemicznymi scharakteryzować je?

7 97. Czy wiązania jonowe są wiązaniami chemicznymi scharakteryzować je? 98. Czy wiązania metaliczne są wiązaniami chemicznymi, co o nich wiesz, wymienić teorie im towarzyszące, scharakteryzować jedną z nich? 99. Czy wiązania Van der Waalsa są wiązaniami chemicznymi, co o nich wiesz? 100. Scharakteryzować wiązania elektrostatyczne Co to jest adhezja - podać definicję Wymienić i scharakteryzować metody pomiaru wytrzymałości adhezyjnej Wymienić przyczyny degradacji powierzchniowych warstw ochronnych, charakteryzując jednocześnie skutki mające wpływ na właściwości układu powłokapodłoże Wymienić i scharakteryzować metody fizycznego nanoszenia powłok (PVD, implantacja jonów) Dokonać kryterium podziału obróbek cieplno-chemicznych warstw wierzchnich Scharakteryzować właściwości warstw wierzchnich chromowanych dyfuzyjnie Scharakteryzować proces nawęglania stali niskowęglowych w ośrodkach stałych, ciekłych i gazowych. Określić wady i zalety Scharakteryzować proces nawęglania fluidalnego Scharakteryzować ogólnie obróbkę cieplną po nawęglaniu Określić zalety nawęglania próżniowego Scharakteryzować proces azotowania. Jaki jest cel tej obróbki? 112. Na czym polega azotowanie jonowe? 113. Scharakteryzować proces węgloazotowania. Określić jego wady i zalety Scharakteryzować metodę EBPVD oraz powłoki typu MCrAlY otrzymywane tą metodą. Podać co najmniej 5 rodzajów powłok otrzymywanych tą metodą i przykłady ich zastosowania Scharakteryzować powłoki typu DUPLEX oraz jedną z wybranych metod ich nanoszenia Scharakteryzować powłoki typu thermal barier coatings (TBCs) oraz jedną z wybranych metod ich nanoszenia.

8 117. Na podstawie znanych przykładów, scharakteryzować przeznaczenie powłok natryskiwanych cieplnie, wymieniając jednocześnie wykorzystywane powszechnie przemysłowe metody natryskiwania cieplnego. 117 Jakimi wspólnymi cechami charakteryzują się metody gazotermiczne natryskiwania powłok? Szczegółowo scharakteryzować metodę: a) gazowo płomieniową b) natryskiwania łukowego c) natryskiwania plazmowego (APS) d) natryskiwania plazmowego (VPS i LPPS) e) płomieniową naddźwiękową (HVOF) f) detonacyjną (DGS) 118 Cele stosowania powłok ochronnych w aspekcie uzasadnienia ekonomicznego podwyższania temperatury pracy systemów energetycznych. 119 Scharakteryzować sposoby i techniki modyfikacji dyfuzyjnych powłok ochronnych. 120 Wymienić i scharakteryzować przynajmniej 5 rodzajów dyfuzyjnych powłok ochronnych otrzymywanych metodą kontaktowo-gazową, przedstawiając ich zastosowanie. 121 Wymienić i scharakteryzować metody cieplno-chemiczne nasycania warstwy powierzchniowej przez dyfuzję wspomaganą. 122 Scharakteryzować nadrzędne kierunki rozwoju silnie obciążonych cieplnie materiałów konstrukcyjnych w aspekcie zastosowania inżynierii powierzchni. 123 Wymienić i scharakteryzować ogólnie techniki napawania powłok i zjawiska im towarzyszące. 124 Określić podstawowe kryteria doboru procesu spawalniczego napawania powłok. 125 Wymienić i ogólnie scharakteryzować grupy materiałów na osnowie Fe stosowane do napawania. 126 Określić właściwości powłok napawanych gazowo z proszków ceramicznych. 127 Określić właściwości powłok napawanych gazowo z proszków cermetalowych. 128 Scharakteryzować proces napawania elektrożużlowego. 129 Scharakteryzować proces napawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej GTA.

9 WYTWARZANIE I OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH /wytwarzanie proszków ceramicznych; techniki formowania wyrobów; metody wypalania; obróbka ubytkowa; metody łączenia/ 118. Kiedy i jakie tworzywo jako pierwsze człowiek całkowicie przekształcił wskutek obróbki cieplnej? Podać orientacyjnie czasookres, miejsce, nazwę tworzywa, jego elementy składowe i proces technologiczny wytwarzania Co nazywamy ceramiką, z jakich składników jest produkowana, wymienić znane powszechnie, tradycyjne wyroby produkowane z ceramiki? 120. Jakimi decydującymi właściwościami (fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi) charakteryzują się tworzywa ceramiczne, w aspekcie ich specjalnego zastosowania? 121. Co to jest korund i jakimi właściwościami się charakteryzuje? Określić jego właściwości i zastosowanie Wymienić metody otrzymywania proszku korundu. Szczegółowo scharakteryzować: - metodę zasadową Bayera; - metodę alkaliczną Grzymka; - metodę zasadową Bredsznajdera Scharakteryzować ogólnie proces technologiczny produkcji proszku korundu wysokiej czystości Określić rodzaje wyrobów otrzymywanych z tworzyw na bazie korundu oraz scharakteryzować (ogólnie) technologie ich wytwarzania (formowania, spiekania i obróbki końcowej) Scharakteryzować ogólnie proces technologiczny produkcji proszku elektrokorundu. Określić jego właściwości i zastosowanie Co to jest glina i jak jest jej rola w ceramice? 127. Co to jest krzemionka i jak jest jej rola w ceramice? 128. Co to jest skaleń i jak jest jego rola w ceramice? 129. Scharakteryzuj właściwości cementu i betonu oraz ogólnie proces ich wytwarzania Co to są cermetale? 131. Wymienić charakterystyczne właściwości węglików spiekanych Jakie znasz współczesne odmiany ceramiki i w jaki sposób wytwarza się węgliki spiekane?

10 133. Co to jest szkło. Jakie są warunki jego powstawania? 134. Wymienić składniki szkła. Jakimi właściwościami charakteryzuje się szkło? 135. Co to są dewitryfikaty, jakimi właściwościami się charakteryzują i gdzie są stosowane? Scharakteryzować sposób ich wytwarzania. WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH /otrzymywanie i przetwórstwo tworzyw sztucznych, metody łączenia/ 136. Definicja tworzywa sztucznego. Co to są polimery i jaki jest ich podział? 137. Dokonać podziału polimerów ze względu na właściwości reologiczne. Co to są elastomery i plastomery? 138. Dokonać podziału tworzyw sztucznych ze względu na właściwości fizyczne i technologiczne. Scharakteryzować termoplasty i duroplasty Co to jest polimeryzacja, a czym jest polikondensacja? 140. Czym charakteryzuje się poliaddycja? 141. Wymienić i scharakteryzować etapy procesu polimeryzacji addycyjnej Wymienić i scharakteryzować rodzaje polimeryzacji Jakie dodatki uszlachetniające wprowadza się do polimerów i jaki jest cel ich wprowadzania? 144. Co to są wypełniacze i jaką rolę spełniają? 145. Co to są plastyfikatory i jaka jest ich rola? 146. Co to są stabilizatory i jaką rolę spełniają? 147. Wymienić i scharakteryzować (ogólnie) środki barwiące tworzywa sztuczne W jakim celu dodaje się środki smarujące do tworzyw sztucznych? 149. Co to są porofory i jaką spełniają rolę? 150. Jaką rolę spełniają środki tiksotropujące? 151. Wymienić środki zmniejszające palność tworzyw sztucznych Scharakteryzować proces wytwarzania tworzyw termoplastycznych oraz ich właściwości.

11 153. Określić sposób otrzymywania polietylenu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania polipropylenu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania polichlorku winylu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Podać inną nazwę szkła organicznego. Określić sposób otrzymywania polimetakrylanu metylu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania poliwęglanu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania poliamidów, ich właściwości oraz zastosowanie Określić etapy wytwarzania tworzyw utwardzalnych, ich właściwości i zastosowanie Wymienić najważniejsze duroplasty. Scharakteryzować właściwości i zastosowanie fenoplastów Określić sposób otrzymywania żywic poliestrowych, ich właściwości oraz zastosowanie Określić metody otrzymywania żywic epoksydowych oraz ich właściwości Wymienić i scharakteryzować tworzywa silikonowe Jak otrzymuje się gumę? 165. Wymienić wspólne cechy charakterystyczne tworzyw sztucznych Na czym polega prosta identyfikacja tworzyw sztucznych? Wytwarzanie Materiałów Kompozytowych /odlewane kompozyty metalowe; spiekane kompozyty z osnową metalową; piany metaliczne; kompozyty na osnowie: ceramicznej, polimerowej/ 167. Co to są materiały kompozytowe i jaka jest ich geneza powstania? 168. Przedstawić podział i klasyfikację kompozytów Scharakteryzować ogólnie sposoby wytwarzania kompozytów na osnowach organicznych, określić ich właściwości oraz zastosowanie.

12 170. Scharakteryzować ogólnie sposoby wytwarzania kompozytów na osnowie ceramicznej, określić ich właściwości oraz zastosowanie Scharakteryzować ogólnie sposoby wytwarzania kompozytów umacnianych cząstkami. Określić ich właściwości oraz zastosowanie Na czym polega mechanizm umacniania dyspersyjnego? 173. Scharakteryzować kompozyty umacniane włóknami szklanymi Scharakteryzować kompozyty umacniane włóknami metalicznymi Scharakteryzować kompozyty umacniane włóknami z tlenków ogniotrwałych Scharakteryzować kompozyty z udziałem włókien węglowych i grafitowych Scharakteryzować kompozyty z udziałem włókien otrzymanych z fazy gazowej Co to są kompozyty warstwowe, ich właściwości i zastosowanie? 179. Co to są kompozyty In situ i In vitro? Sposób ich otrzymywania Dokonać podziału technologii wytwarzania kompozytów Wymienić metody pośrednie wytwarzania kompozytów i szczegółowo scharakteryzować wytwarzanie kompozytów in situ z zastosowaniem krystalizacji kierunkowej stopów około-eutektycznych Co to są piany metaliczne i sposoby ich wytwarzania? METODY WYTWARZANIA I PROJEKTOWANIE /cechy i procedura wyboru metody wytwarzania; koszty metod wytwarzania; dopasowanie materiałów; proekologiczne projektowanie i wytwarzanie wyrobów/ 183. Wymienić i scharakteryzować kryteria projektowania inżynierskiego w funkcji właściwości użytkowych zastosowanych materiałów konstrukcyjnych oraz kosztów ich wytwarzania z uwzględnieniem zastosowanej technologii produkcji Rozwinąć pojęcie funkcja celu, w aspekcie wyboru metody wytwarzania zaprojektowanego wyrobu, z uwzględnieniem właściwości użytkowych wyrobu, kosztów jego produkcji i ochrony środowiska Opisać właściwości użytkowe i funkcjonalne programu CES wyboru technologii wytwarzania wyrobu, z uwzględnieniem funkcji celu.

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015. Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Podstawy procesów odlewniczych 13 1.1. Istota

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYTWARZANIA

TECHNIKI WYTWARZANIA TECHNIKI WYTWARZANIA Metalurgia i odlewnictwo TW-01 V W1, L2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ogólna charakterystyka technologii odlewów. Charakterystyka surowców i materiałów niemetalowych. Surowce podstawowe

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Spajalnictwo i odlewnictwo Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 S 0 4 48-0_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa Studia dzienne Wydział Kierunek Propozycja punktów ECS z dnia 15.11.2007r. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa ECS dla lat I-V obowiązujące w roku akad. 2007/2008 I i II

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne SYLABUS Nazwa Procesy specjalne Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych 2014-2015 Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Optymalizacja komputerowa parametrów procesu wypełniania wnęki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Technologia chemiczna, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów () Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIK102 Materiałoznawstwo Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wydział: Mechaniczny Nazwa studiów podyplomowych: Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych (PPS) Wymagania stawiane kandydatom na studia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Spawalność stali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-202-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami 027 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nauka o materiałach II Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MME-1-303-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL NIESTOPOWA, STALIWO I ŻELIWO Zakres tematyczny 1 KLASYFIKACJA I SYSTEMY OZNACZANIA STALI 2 1 Klasyfikacja stopów żelaza Podział czynników determinujących mikrostrukturę iwłaściwości użytkowe stopów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę 1. Omówić budowę atomu. 2. Co to jest masa atomowa? 3. Omówić budowę układu okresowego pierwiastków. 4. Wyjaśnić strukturę

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Sprężystość i wytrzymałość Naprężenie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11 Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 11 1. Wytwarzanie stali 13 1.1. Wstęp 13 1.2. Wsad do wielkiego pieca 15 1.3. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35 Spis treści Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1 Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura... 35 2 Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp... 37

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 1. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Nauka o materiałach Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 5-0_0 Rok: I Semestr: Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel kom

TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel kom TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel. 347-16-78 kom. 609 609 437 Charakterystyka wyrobów z tworzyw sztucznych Wyroby z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo Materials science. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Materiałoznawstwo Materials science. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2015 r. Materiały do budowy aparatury procesowej Do budowy aparatury procesowej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe Kod IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 w c l p s

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe Kod IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 w c l p s Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 Odpowiedzialny (a) Dr inż. Krystyna Imielińska Definicja i podział materiałów kompozytowych. Czynniki wpływające na właściwości

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1009 Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques

Z-ZIP-1009 Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-1009 Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna Nazwa modułu: Tworzywa sztuczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 2016/2017 Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach II

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 2016/2017 Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach II Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 201/2017 plan zajęć dla grupy M1 11 (wtorek 8.30-10.00) grupa temat osoba prowadząca sala 1 28.02.2017 Zajęcia organizacyjne dr inż. Paweł Figiel

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1Ć 1W e, 3L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1Ć 1W e, 3L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PODSTAWY NAUKI O MATERIAŁACH The Basis of Materials Science Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia, Laboratorium Poziom

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Identyfikacja materiałów

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących

Bardziej szczegółowo

Struktura materiałów. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka.

Struktura materiałów. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka. STRUKTURA, KLASYFIKACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH Zakres tematyczny y 1 Struktura materiałów MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Inżynieria materiałowa studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12 Listopada 2014 Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Spawalnictwo Welding technology

Spawalnictwo Welding technology Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Brak Tak

Semestr letni Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0088 Materiałoznawstwo Materials Science Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość PROJEKT LANAMATE Budowa Laboratorium Finansowany w ramach PO IiŚ Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kierownik Projektu: Prof. Leszek A. Dobrzański ROZBUDOWA BAZY LABORATORYJNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE

WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE MASZYN 1 - zima Grupa Nazwisko prowadzącego Nr tematu Temat Liczba M7C1S1 M7I1S1 M7X1S1 M7X2S1 M7X3S1 M7X4S1 dr inż. K. KARCZEWSKI Wykłady/

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I

Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Technologia szkła i ceramiki Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych PODSTAWOWE IMANENTNE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE INFORMACJE TECHNICZNE PIŁY TARCZOWE Z WĘGLIKAMI SPIEKANYMI Kształt i geometrię stosowanych rodzajów uzębienia przedstawiono w poniższej tabeli. Nazwa Rysunek Oznaczenie Nazwa Rysunek Oznaczenie UWAGA:

Bardziej szczegółowo

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI

OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI Plastyczność: zdolność metali i stopów do trwałego odkształcania się bez naruszenia spójności Obróbka plastyczna: walcowanie, kucie, prasowanie, ciągnienie Produkty i półprodukty

Bardziej szczegółowo

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

I. Treści podstawowe I.1. Chemia ogólna, chemia fizyczna, korozja, fizyka, matematyka

I. Treści podstawowe I.1. Chemia ogólna, chemia fizyczna, korozja, fizyka, matematyka I. Treści podstawowe I.1. Chemia ogólna, chemia fizyczna, korozja, fizyka, matematyka 1. Podaj definicje: liczby atomowej, liczby masowej, mola, masy molowej, wartościowości, stopnia utlenienia. 2. Jaki

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje:

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje: 19.060 Badania mechaniczne PN-EN ISO 7500-1:2016-02 Wersja angielska Metale - Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające

Bardziej szczegółowo

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, Spis treści

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, Spis treści Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski. wyd. 1-1 dodr. Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wykaz stosowanych symboli i skrótów 11 Rozdział 1. Wiadomości wstępne o kompozytach 15 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Obróbka bezubytkowa Chipless forming. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka

Bardziej szczegółowo

Stopy metali nieżelaznych

Stopy metali nieżelaznych Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Stopy metali nieżelaznych Nazwa modułu w języku angielskim Non-ferrous alloys

Bardziej szczegółowo