Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu"

Transkrypt

1 Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu METALURGIA /procesy: metalurgiczne, rafinacyjne, urządzenia stosowane w metalurgii; metalurgia: stali, metali nieżelaznych/ 1. W jaki sposób w starożytności realizowano procesy metalurgiczne w technologii metali. Co to jest dymarka? Scharakteryzować produkt w niej otrzymywany. 2. Nazwać i scharakteryzować pierwszą wysokogatunkową stal w historii ludzkości. 3. Scharakteryzować piec hutniczy Stuckhofen, będący wynalazkiem austro-niemieckim z 1295r. 4. Co rozumiesz pod pojęciem metalurgia metali? 5. Co to są topniki, jakie mają przeznaczenie w metalurgii i w jakim celu są stosowane? 6. Wymienić znane rodzaje paliw w metalurgii. Scharakteryzować skład, właściwości i zastosowanie węgla drzewnego wytwarzanego w warunkach suchej destylacji drewna w piecach komorowych. Co to jest sucha destylacja węgla drzewnego? 7. Wymienić znane rudy żelaza, scharakteryzować ich właściwości oraz określić ich przeznaczenie i sposób przygotowania do wytopu staliwa. 8. Scharakteryzować stopy żelaza (surówka, stal, staliwo, żeliwo). 9. Dokonać klasyfikacji żeliw i scharakteryzować ich rodzaje {szare (zwykłe, sferoidalne, modyfikowane, wermikularne), białe, połowiczne zw. pstrym, ciągliwe, stopowe (odporne na korozję, kwasoodporne, żaroodporne silal, nicrosilal, niresit )}. 10. Omówić ogólne cechy charakteryzujące żeliwa i rolę stosowanych w nich pierwiastków stopowych. 11. Scharakteryzować proces technologiczny metalurgii surówki (wielki piec). 12. Wymienić i scharakteryzować procesy zachodzące w wielkim piecu. Co to jest surówka dokonać klasyfikacji surówek i scharakteryzować je. 13. Wymienić wszystkie znane sposoby otrzymywania (wytapiania) stali i szczegółowo scharakteryzować metodę Bessemera. 14. Wymienić wszystkie znane sposoby otrzymywania (wytapiania) stali i szczegółowo scharakteryzować proces Tomasowski (zasadowy). 15. Dlaczego piece elektryczne łukowe stosowane są do wytwarzania stali. Zalety i wady w stosunku do innych znanych Ci metod.

2 16. Co rozumiesz pod pojęciem: stal uspokojona, półuspokojona i nieuspokojona oraz likwacja? 17. Scharakteryzować technologię otrzymywania żeliwa. Co stanowi wsad? 18. Sposoby metalurgii miedzi, krótko scharakteryzować. 19. Jaka jest różnica pomiędzy metalurgią, a rafinacją miedzi? Scharakteryzować krótko obydwa procesy, opisując znane sposoby rafinacji. 20. Scharakteryzować metodę Bayera otrzymywania aluminium. 21. Na czym polega rafinacja aluminium i jaki jest cel jej stosowania? 22. Wymienić metody metalurgii cynku. Scharakteryzować metodę pirometalurgiczną. 23. Wymienić metody metalurgii cynku. Scharakteryzować metodę hydroeloktrometalurgiczną. ODLEWNICTWO /powstawanie odlewów w formie; metody wytwarzania odlewów; wykonywanie odlewów w formach: jednorazowych, trwałych; wady odlewów/ 24. Definicja odlewnictwa. Określić obszar jego zastosowania. 25. Wymienić i scharakteryzować kolejno następujące po sobie etapy w procesie wytwarzania odlewów. 26. Co rozumiesz pod pojęciem: układ wlewowy, model, rdzeń, znak rdzeniowy. Określ ich rodzaje i przeznaczenie oraz jak są zbudowane? 27. Co to są formy odlewnicze?. Dokonać ich podziału i szczegółowo scharakteryzować kokile. 28. Co to są masy formierskie?. Dokonać ich podziału, scharakteryzować właściwości, jakie powinny wykazywać i określić czynności niezbędne do przygotowania mas formierskich. 29. Scharakteryzować odlewanie w kokilach podać wady i zalety. 30. Scharakteryzować odlewanie ciśnieniowe (pod wysokim i niskim ciśnieniem), podać wady i zalety. 31. Scharakteryzować odlewanie odśrodkowe. 32. Scharakteryzować formowanie metodą wytapianych modeli. 33. Scharakteryzować odlewanie metodą traconego wosku. Określić wady, zalety i zastosowanie.

3 34. Wymienić i scharakteryzować wady odlewnicze. Określić ich podział. Podać sposoby postępowania mające na celu ich zmniejszenie. OBRÓBKA PLASTYCZNA /na zimno i gorąco; procesy obróbki plastycznej; wady wyrobów kształtowanych plastycznie/ 35. Co to jest odkształcenie plastyczne, co to jest plastyczność metali podać cel obróbki plastycznej? 36. Wymieniając procesy zachodzące podczas obróbki plastycznej, szczegółowo scharakteryzować stadium: sprężystości plastyczności oraz pękania i zerwania w statycznej próbie rozciągania. 37. Na czym polega zjawisko umocnienia materiałów polikrystalicznych? Określić jego zalety i wady w aspekcie obróbki plastycznej. 38. Na czym polega poślizg podczas odkształcenia plastycznego? 39. Na czym polega bliźniakowanie podczas odkształcenia plastycznego? 40. Co to jest rekrystalizacja i w jakich warunkach występuje? 41. Po co stosuje się obróbkę plastyczną na gorąco i w jakich warunkach określić jej wady i zalety. 42. Co to jest zgniot i jaki ma wpływ na strukturę materiału poddanego obróbce plastycznej? 43. Co to jest zdrowienie i jaki ma wpływ na właściwości materiałów poddanych obróbce plastycznej na gorąco? 44. Określić podstawowe wady obróbki plastycznej na gorąco. 45. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces walcowania. Ustosunkować się do pojęć: gniot, poszerzenie, wydłużenie. 46. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces prasowania wypływowego ciągnienia i tłoczenia. 47. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces kucia i prasowania. 48. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces ciągnienia i tłoczenia. 49. Wymienić podstawowe rodzaje procesów obróbki plastycznej i scharakteryzować proces cięcia i gięcia.

4 METALURGIA PROSZKÓW /wytwarzanie i właściwości proszków metali; formowanie; spiekanie; obróbka spieków; struktura i właściwości spieków/ 50. Zgodnie z obowiązującą polską normą, co rozumiesz pod pojęciem metalurgii proszków? Podać ogólną klasyfikację metalurgii proszków. 51. Co to jest proszek podać jego definicję, wymienić i scharakteryzować znane parametry określające właściwości proszków przeznaczonych do natryskiwania cieplnego. 52. Wymienić kryteria podziału proszków, dokonać podziału proszków ze w/du na kształt ich cząstek. 53. Scharakteryzować metodę sitową badania rozmiarów cząstek proszków. Co to jest średnica ekwiwalentna i jak się ją wyznacza? 54. Scharakteryzować metody analizy sendymentacyjnej proszków. Jak wyznacza się współczynnik kształtu i stopień rozwinięcia powierzchni proszku? 55. Wymienić i scharakteryzować właściwości technologiczne proszku wykorzystywanego w procesach spiekania. 56. Na czym polega mechaniczne wytwarzanie proszków z fazy ciekłej i jaką metodą jest realizowane? Wady i zalety. 57. Na czym polega wytwarzanie proszków metodą redukcji? 58. Na czym polega wytwarzanie proszków metodą samorozpadu? Podać właściwości proszków otrzymanych tą metodą. 59. Wymienić metody formowania i spiekania proszków, scharakteryzować po jednej z nich. 60. Wymienić i krótko scharakteryzować poszczególne etapy w procesie technologicznym spiekania proszków w fazie stałej. 61. Wymienić i krótko scharakteryzować poszczególne etapy w procesie technologicznym spiekania proszków z udziałem fazy ciekłej.

5 SPAJALNICTWO /budowa i właściwości złącza spawanego; charakterystyka metod spawania; projektowanie połączeń spawanych; wady i metody kontroli jakości złączy spawanych; zgrzewanie i lutowanie/ 62. Co to jest spawalnictwo, wymienić znane technologie spajania metali i dokonać podziału metod spawania? 63. Co to jest spawanie, scharakteryzować spawanie gazowe? 64. Scharakteryzować acetylen, sposób jego powstawania i warunki przechowywania. 65. Scharakteryzować płomień acetylenowo-tlenowy w aspekcie właściwości spawania gazowego. 66. Co to jest spawalność? Określić uwarunkowania wpływające na spawalność metali. Dokonać podziału stali ze w/du na ich spawalność. W jaki sposób określa się spawalność stali stopowych? 67. Wymienić znane metody spawania elektrycznego, scharakteryzować spawanie łukowe ręczne łukiem swobodnym, łukiem krytym i pod topnikiem. 68. Wymienić znane metody spawania elektrycznego, scharakteryzować spawanie MIG, MAG, TIG, TAG. 69. Scharakteryzować spawanie plazmowe. 70. Wymienić i scharakteryzować problemy związane z krystalizacją złącz spawanych dla określonych grup materiałowych (stal nisko, średnio i wysoko węglowa oraz stale stopowe austenityczne). Zdefiniować pojęcia krystalizacji pierwotnej i wtórnej oraz towarzyszące im przemiany strukturalne w strefie oddziaływania ciepła. 71. Na czym polega proces technologiczny lutowania i co to jest lutowność? 72. Wymienić i scharakteryzować etapy i mechanizmy towarzyszące powstawaniu złącza lutowanego. 73. Scharakteryzować zjawisko zwilżania powierzchni metali przez lut ciekły. Co to jest stopień zwilżania i co jest jego miarą? 74. Co rozumiesz pod pojęciem włoskowatości i lejności lutów? 75. Wymienić czynniki wpływające na budowę złącza lutowanego. 76. Scharakteryzować własności dobrego lutu. Wymienić przypadki mogące wystąpić w procesie tworzenia się złącza lutowanego. 77. Określić rodzaje lutowania i zakresy stosowanej temperatury. Scharakteryzować lutowanie miękkie.

6 78. Wymienić i scharakteryzować luty miękkie. 79. Wymienić i scharakteryzować luty twarde. 80. Wymienić i scharakteryzować niekorzystne zjawiska towarzyszące lutowaniu. Określić rolę topników. 81. Wymienić i scharakteryzować topniki do lutowania miękkiego. 82. Wymienić i scharakteryzować topniki do lutowania twardego. 83. Scharakteryzować uwarunkowania technologiczne lutowania w aspekcie wytrzymałości złącza. 84. Co to jest zabielanie i sposób wykonania? Wymienić metody lutowania. 85. Co to jest lutospawanie? Czym się różni od lutowania i spawania? 86. Zdefiniować proces zgrzewania. Określić charakter połączenia otrzymanego złącza. 87. Wymienić rodzaje zgrzewania i scharakteryzować zgrzewanie: oporowe, indukcyjne, ultradźwiękowe, łukiem wirującym, dyfuzyjne, tarciowe i wybuchowe. TECHNOLOGIE INŻYNIERII POWIERZCHNI /budowa i właściwości warstw powierzchniowych (WP), techniki wytwarzania warstw wierzchnich (WW), techniki wytwarzania powłok, badanie jakości warstw powierzchniowych/ 88. Co rozumiemy pod pojęciem warstwy powierzchniowej (WP), zdefiniować warstwę wierzchnią (WW), wykazać różnice pomiędzy technologiczną i eksploatacyjną WW. 89. Scharakteryzować ośmiostrefowy model warstwy wierzchniej. 90. Co to jest efekt Rebindera? 91. Co to jest warstwa Bailby ego i co jest powodem jej powstawania? 92. Co to jest absorpcja i jakie ma znaczenie w inżynierii powierzchni? 93. Co to jest adsorpcja, jakie są jej rodzaje i jaką rolę w zjawisku adsorpcji odgrywa WW? 94. Co to jest dyfuzja, jej rodzaje i jakie znaczenie dyfuzja odgrywa w inżynierii powierzchni? 95. Scharakteryzować ogólnie wiązania chemiczne. 96. Czy wiązania kowalencyjne są wiązaniami chemicznymi scharakteryzować je?

7 97. Czy wiązania jonowe są wiązaniami chemicznymi scharakteryzować je? 98. Czy wiązania metaliczne są wiązaniami chemicznymi, co o nich wiesz, wymienić teorie im towarzyszące, scharakteryzować jedną z nich? 99. Czy wiązania Van der Waalsa są wiązaniami chemicznymi, co o nich wiesz? 100. Scharakteryzować wiązania elektrostatyczne Co to jest adhezja - podać definicję Wymienić i scharakteryzować metody pomiaru wytrzymałości adhezyjnej Wymienić przyczyny degradacji powierzchniowych warstw ochronnych, charakteryzując jednocześnie skutki mające wpływ na właściwości układu powłokapodłoże Wymienić i scharakteryzować metody fizycznego nanoszenia powłok (PVD, implantacja jonów) Dokonać kryterium podziału obróbek cieplno-chemicznych warstw wierzchnich Scharakteryzować właściwości warstw wierzchnich chromowanych dyfuzyjnie Scharakteryzować proces nawęglania stali niskowęglowych w ośrodkach stałych, ciekłych i gazowych. Określić wady i zalety Scharakteryzować proces nawęglania fluidalnego Scharakteryzować ogólnie obróbkę cieplną po nawęglaniu Określić zalety nawęglania próżniowego Scharakteryzować proces azotowania. Jaki jest cel tej obróbki? 112. Na czym polega azotowanie jonowe? 113. Scharakteryzować proces węgloazotowania. Określić jego wady i zalety Scharakteryzować metodę EBPVD oraz powłoki typu MCrAlY otrzymywane tą metodą. Podać co najmniej 5 rodzajów powłok otrzymywanych tą metodą i przykłady ich zastosowania Scharakteryzować powłoki typu DUPLEX oraz jedną z wybranych metod ich nanoszenia Scharakteryzować powłoki typu thermal barier coatings (TBCs) oraz jedną z wybranych metod ich nanoszenia.

8 117. Na podstawie znanych przykładów, scharakteryzować przeznaczenie powłok natryskiwanych cieplnie, wymieniając jednocześnie wykorzystywane powszechnie przemysłowe metody natryskiwania cieplnego. 117 Jakimi wspólnymi cechami charakteryzują się metody gazotermiczne natryskiwania powłok? Szczegółowo scharakteryzować metodę: a) gazowo płomieniową b) natryskiwania łukowego c) natryskiwania plazmowego (APS) d) natryskiwania plazmowego (VPS i LPPS) e) płomieniową naddźwiękową (HVOF) f) detonacyjną (DGS) 118 Cele stosowania powłok ochronnych w aspekcie uzasadnienia ekonomicznego podwyższania temperatury pracy systemów energetycznych. 119 Scharakteryzować sposoby i techniki modyfikacji dyfuzyjnych powłok ochronnych. 120 Wymienić i scharakteryzować przynajmniej 5 rodzajów dyfuzyjnych powłok ochronnych otrzymywanych metodą kontaktowo-gazową, przedstawiając ich zastosowanie. 121 Wymienić i scharakteryzować metody cieplno-chemiczne nasycania warstwy powierzchniowej przez dyfuzję wspomaganą. 122 Scharakteryzować nadrzędne kierunki rozwoju silnie obciążonych cieplnie materiałów konstrukcyjnych w aspekcie zastosowania inżynierii powierzchni. 123 Wymienić i scharakteryzować ogólnie techniki napawania powłok i zjawiska im towarzyszące. 124 Określić podstawowe kryteria doboru procesu spawalniczego napawania powłok. 125 Wymienić i ogólnie scharakteryzować grupy materiałów na osnowie Fe stosowane do napawania. 126 Określić właściwości powłok napawanych gazowo z proszków ceramicznych. 127 Określić właściwości powłok napawanych gazowo z proszków cermetalowych. 128 Scharakteryzować proces napawania elektrożużlowego. 129 Scharakteryzować proces napawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej GTA.

9 WYTWARZANIE I OBRÓBKA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH /wytwarzanie proszków ceramicznych; techniki formowania wyrobów; metody wypalania; obróbka ubytkowa; metody łączenia/ 118. Kiedy i jakie tworzywo jako pierwsze człowiek całkowicie przekształcił wskutek obróbki cieplnej? Podać orientacyjnie czasookres, miejsce, nazwę tworzywa, jego elementy składowe i proces technologiczny wytwarzania Co nazywamy ceramiką, z jakich składników jest produkowana, wymienić znane powszechnie, tradycyjne wyroby produkowane z ceramiki? 120. Jakimi decydującymi właściwościami (fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi) charakteryzują się tworzywa ceramiczne, w aspekcie ich specjalnego zastosowania? 121. Co to jest korund i jakimi właściwościami się charakteryzuje? Określić jego właściwości i zastosowanie Wymienić metody otrzymywania proszku korundu. Szczegółowo scharakteryzować: - metodę zasadową Bayera; - metodę alkaliczną Grzymka; - metodę zasadową Bredsznajdera Scharakteryzować ogólnie proces technologiczny produkcji proszku korundu wysokiej czystości Określić rodzaje wyrobów otrzymywanych z tworzyw na bazie korundu oraz scharakteryzować (ogólnie) technologie ich wytwarzania (formowania, spiekania i obróbki końcowej) Scharakteryzować ogólnie proces technologiczny produkcji proszku elektrokorundu. Określić jego właściwości i zastosowanie Co to jest glina i jak jest jej rola w ceramice? 127. Co to jest krzemionka i jak jest jej rola w ceramice? 128. Co to jest skaleń i jak jest jego rola w ceramice? 129. Scharakteryzuj właściwości cementu i betonu oraz ogólnie proces ich wytwarzania Co to są cermetale? 131. Wymienić charakterystyczne właściwości węglików spiekanych Jakie znasz współczesne odmiany ceramiki i w jaki sposób wytwarza się węgliki spiekane?

10 133. Co to jest szkło. Jakie są warunki jego powstawania? 134. Wymienić składniki szkła. Jakimi właściwościami charakteryzuje się szkło? 135. Co to są dewitryfikaty, jakimi właściwościami się charakteryzują i gdzie są stosowane? Scharakteryzować sposób ich wytwarzania. WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH /otrzymywanie i przetwórstwo tworzyw sztucznych, metody łączenia/ 136. Definicja tworzywa sztucznego. Co to są polimery i jaki jest ich podział? 137. Dokonać podziału polimerów ze względu na właściwości reologiczne. Co to są elastomery i plastomery? 138. Dokonać podziału tworzyw sztucznych ze względu na właściwości fizyczne i technologiczne. Scharakteryzować termoplasty i duroplasty Co to jest polimeryzacja, a czym jest polikondensacja? 140. Czym charakteryzuje się poliaddycja? 141. Wymienić i scharakteryzować etapy procesu polimeryzacji addycyjnej Wymienić i scharakteryzować rodzaje polimeryzacji Jakie dodatki uszlachetniające wprowadza się do polimerów i jaki jest cel ich wprowadzania? 144. Co to są wypełniacze i jaką rolę spełniają? 145. Co to są plastyfikatory i jaka jest ich rola? 146. Co to są stabilizatory i jaką rolę spełniają? 147. Wymienić i scharakteryzować (ogólnie) środki barwiące tworzywa sztuczne W jakim celu dodaje się środki smarujące do tworzyw sztucznych? 149. Co to są porofory i jaką spełniają rolę? 150. Jaką rolę spełniają środki tiksotropujące? 151. Wymienić środki zmniejszające palność tworzyw sztucznych Scharakteryzować proces wytwarzania tworzyw termoplastycznych oraz ich właściwości.

11 153. Określić sposób otrzymywania polietylenu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania polipropylenu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania polichlorku winylu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Podać inną nazwę szkła organicznego. Określić sposób otrzymywania polimetakrylanu metylu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania poliwęglanu, metody jego przetwórstwa, właściwości oraz zastosowanie Określić sposób otrzymywania poliamidów, ich właściwości oraz zastosowanie Określić etapy wytwarzania tworzyw utwardzalnych, ich właściwości i zastosowanie Wymienić najważniejsze duroplasty. Scharakteryzować właściwości i zastosowanie fenoplastów Określić sposób otrzymywania żywic poliestrowych, ich właściwości oraz zastosowanie Określić metody otrzymywania żywic epoksydowych oraz ich właściwości Wymienić i scharakteryzować tworzywa silikonowe Jak otrzymuje się gumę? 165. Wymienić wspólne cechy charakterystyczne tworzyw sztucznych Na czym polega prosta identyfikacja tworzyw sztucznych? Wytwarzanie Materiałów Kompozytowych /odlewane kompozyty metalowe; spiekane kompozyty z osnową metalową; piany metaliczne; kompozyty na osnowie: ceramicznej, polimerowej/ 167. Co to są materiały kompozytowe i jaka jest ich geneza powstania? 168. Przedstawić podział i klasyfikację kompozytów Scharakteryzować ogólnie sposoby wytwarzania kompozytów na osnowach organicznych, określić ich właściwości oraz zastosowanie.

12 170. Scharakteryzować ogólnie sposoby wytwarzania kompozytów na osnowie ceramicznej, określić ich właściwości oraz zastosowanie Scharakteryzować ogólnie sposoby wytwarzania kompozytów umacnianych cząstkami. Określić ich właściwości oraz zastosowanie Na czym polega mechanizm umacniania dyspersyjnego? 173. Scharakteryzować kompozyty umacniane włóknami szklanymi Scharakteryzować kompozyty umacniane włóknami metalicznymi Scharakteryzować kompozyty umacniane włóknami z tlenków ogniotrwałych Scharakteryzować kompozyty z udziałem włókien węglowych i grafitowych Scharakteryzować kompozyty z udziałem włókien otrzymanych z fazy gazowej Co to są kompozyty warstwowe, ich właściwości i zastosowanie? 179. Co to są kompozyty In situ i In vitro? Sposób ich otrzymywania Dokonać podziału technologii wytwarzania kompozytów Wymienić metody pośrednie wytwarzania kompozytów i szczegółowo scharakteryzować wytwarzanie kompozytów in situ z zastosowaniem krystalizacji kierunkowej stopów około-eutektycznych Co to są piany metaliczne i sposoby ich wytwarzania? METODY WYTWARZANIA I PROJEKTOWANIE /cechy i procedura wyboru metody wytwarzania; koszty metod wytwarzania; dopasowanie materiałów; proekologiczne projektowanie i wytwarzanie wyrobów/ 183. Wymienić i scharakteryzować kryteria projektowania inżynierskiego w funkcji właściwości użytkowych zastosowanych materiałów konstrukcyjnych oraz kosztów ich wytwarzania z uwzględnieniem zastosowanej technologii produkcji Rozwinąć pojęcie funkcja celu, w aspekcie wyboru metody wytwarzania zaprojektowanego wyrobu, z uwzględnieniem właściwości użytkowych wyrobu, kosztów jego produkcji i ochrony środowiska Opisać właściwości użytkowe i funkcjonalne programu CES wyboru technologii wytwarzania wyrobu, z uwzględnieniem funkcji celu.

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYTWARZANIA

TECHNIKI WYTWARZANIA TECHNIKI WYTWARZANIA Metalurgia i odlewnictwo TW-01 V W1, L2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ogólna charakterystyka technologii odlewów. Charakterystyka surowców i materiałów niemetalowych. Surowce podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi

Bardziej szczegółowo

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL NIESTOPOWA, STALIWO I ŻELIWO Zakres tematyczny 1 KLASYFIKACJA I SYSTEMY OZNACZANIA STALI 2 1 Klasyfikacja stopów żelaza Podział czynników determinujących mikrostrukturę iwłaściwości użytkowe stopów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35 Spis treści Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1 Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura... 35 2 Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp... 37

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel kom

TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel kom TWORZYWA SZTUCZNE (POLIMERY) Dr inż. Stanisław Rymkiewicz Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 202 tel. 347-16-78 kom. 609 609 437 Charakterystyka wyrobów z tworzyw sztucznych Wyroby z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 1. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: Edukacja informatyczna Nazwa modułu: Tworzywa sztuczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI-2-308-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Brak Tak

Semestr letni Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0088 Materiałoznawstwo Materials Science Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość PROJEKT LANAMATE Budowa Laboratorium Finansowany w ramach PO IiŚ Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kierownik Projektu: Prof. Leszek A. Dobrzański ROZBUDOWA BAZY LABORATORYJNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Technologia szkła i ceramiki Technologia ceramiki: -zaawansowanej -ogniotrwałej Jerzy Lis, Dariusz Kata Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych PODSTAWOWE IMANENTNE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI

OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI Plastyczność: zdolność metali i stopów do trwałego odkształcania się bez naruszenia spójności Obróbka plastyczna: walcowanie, kucie, prasowanie, ciągnienie Produkty i półprodukty

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl)

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl) Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5d6-2012IP-

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I

Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1009I Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques - I A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich

Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi

Bardziej szczegółowo

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stopów: zabiegi cieplne, które mają na celu nadanie im pożądanych cech mechanicznych, fizycznych lub chemicznych przez zmianę struktury stopu. Podstawowe etapy obróbki

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU/ SYLABUS CECHA PRZEDMIOTU Część A- INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Wydział Inżynierii i Ekonomii Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU/ SYLABUS CECHA PRZEDMIOTU Część A- INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Wydział Inżynierii i Ekonomii Kierunek KARTA PRZEDMIOTU/ SYLABUS CECHA PRZEDMIOTU OPIS Część A- INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Wydział Inżynierii i Ekonomii Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Profil kształcenia Praktyczny

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Podział stali stopowych ze względu na zastosowanie: stale konstrukcyjne stale narzędziowe stale o szczególnych właściwościach STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali:

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 Spis treêci 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 2. Proste przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz sposoby pomiaru.................................. 11 2. l. Cel i dokładność pomiarów warsztatowych.....

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

Technologie powierzchniowe. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Technologie powierzchniowe. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie powierzchniowe Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Warstwa wierzchnia to część materiału, z jednej strony ograniczona rzeczywistą powierzchnią ciała stałego, a z drugiej materiałem

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. studia niestacjonarne I stopnia

Pytania na egzamin dyplomowy. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. studia niestacjonarne I stopnia Pytania na egzamin dyplomowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Pytania wspólne dla całego kierunku: TECHNIKI WYTWARZANIA I studia niestacjonarne I stopnia 1. Zalety i wady obróbki plastycznej metali

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI. Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI. Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Obliczenie rozkładu temperatury generującego

Bardziej szczegółowo

2.1.M.03: Technologie cieplno-chemiczne

2.1.M.03: Technologie cieplno-chemiczne 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN 287-1 I PN-EN ISO 9606-2 Przykład : PN-EN 287-1 135 P FW 3.3 S t8.0 PB sl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. NUMER NORMY : PN-EN 287-1 - Egzamin kwalifikacyjny

Bardziej szczegółowo

Marek Frankowicz. Warsztaty Obszar studiów w przyrodniczych

Marek Frankowicz. Warsztaty Obszar studiów w przyrodniczych Seminarium Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia SGGW w Warszawie 25.10.2010 Marek Frankowicz Warsztaty Obszar studiów w przyrodniczych Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel. 12 617 3572 www.kcimo.pl, bucko@agh.edu.pl Plan wykładów Monokryształy, Materiały amorficzne i szkła, Polikryształy budowa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe

STOPY ŻELAZA. Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe STOPY ŻELAZA Cz. I. Stale niestopowe konstrukcyjne i o szczególnych właściwościach, staliwa i żeliwa niestopowe STALE Stal stop żelaza z węglem i innymi dodatkami stopowymi, zawierający do ok. 2 % węgla,

Bardziej szczegółowo

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień.

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień. IMPEXMETAL S.A. Huta Aluminium Konin jest obecna na rynku europejskim od wielu lat. Łączymy w sobie cechy doświadczonego producenta i dostawcy otwartego na rynek oraz potrzeby klientów. Nasza strategia

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI I MIĘKKIMI WEDŁUG NORMY PN EN ISO 13585:2012

KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI I MIĘKKIMI WEDŁUG NORMY PN EN ISO 13585:2012 KURS LUTOWACZY LUTAMI TWARDYMI I MIĘKKIMI WEDŁUG NORMY PN EN ISO 13585:2012 GŁÓWNA ZASADA KURSU Kurs lutowania jest przeprowadzany według aktualnie obowiązujących norm europejskich a także obowiązujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

TOM 1. Przedmowa 19 O zespole autorskim Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura 35

TOM 1. Przedmowa 19 O zespole autorskim Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura 35 TOM 1 Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1 Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura 35 2 Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp 37 2.1. Nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów Nazwa modułu: Biomateriały kompozytowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland

Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Elementy Strukturalne: Z Metalu na Tworzywo... Mariusz Makowski, DuPont Poland Ossa, październik 2012 2 Czy inżynierowie są materiałowymi konserwatystami? Zmiany materiału są oczekiwane, gdy pozwalają

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice Stale szybkotnce to takie stale stopowe, które maj zastosowanie na narzdzia tnce do obróbki skrawaniem, na narzdzia wykrojnikowe, a take na narzdzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorco. Stale te

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia. Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej temperaturze

Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia. Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej temperaturze Wykaz opublikowanych PN-EN (ECISS i CEN/TC 187) ICS 77.*, 81.080, 23.100.40,.030 Stan na 5.04.2005 Lp TC EN PN TYTUŁ DYREKTYWA ICS ZN KT CENA 1 ECISS/TC 5 EN 10001:1990 PN-EN 10001:1996 Surówka żelaza

Bardziej szczegółowo

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych Rys. 1. Mikrostruktura podeutektycznego stopu aluminium-krzem AK7. Pomiędzy dendrytami roztworu stałego krzemu w aluminium

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 14 i 15 Spawalność podstawowych metali stosowanych w technice dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES STOSOWANIA * WYROBY BUDOWLANE MAJĄCE KONTAKT Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI

ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES STOSOWANIA * WYROBY BUDOWLANE MAJĄCE KONTAKT Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI Mandat ZAŁĄCZNIK ZAKRES STOSOWANIA * WYROBY BUDOWLANE MAJĄCE KONT Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH MANDATEM DO STOSOWANIA W: 9/ ZASILANIE I ROZDZIAŁ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Przemysł BIG InvestConsult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING PRODUKCJI Przemysł maszynowy, metalowy Przemysł motoryzacyjny, kolejowy Przemysł elektromechaniczny, klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych zwanych polimerami, otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 97/23/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 97/23/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 97/23/WE Załącznik nr 17 Załącznik nr 17 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

Kompozyty ceramika polimer

Kompozyty ceramika polimer POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI Kompozyty ceramika polimer Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Prowadzące: Mgr inż. Paulina Bednarek Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW

NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW NARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW STUDIA PODYPLOMOWE MATERIAŁY i TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechnika Częstochowska Dr inż. Tomasz JARUGA Z a k ł a d

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych

LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych LABORATORIUM z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia nr 3 Technologia kształtowania wyrobów z tworzyw sztucznych SPIS TREŚCI 1. Cel i zakres ćwiczenia.. 2 2. Tematyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Szkoła/zawód: technologia mechaniczna Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ technik mechanik 311[20] na podb.

Bardziej szczegółowo

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA 6.1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rodzajami obróbki cieplno plastycznej i ich wpływem na własności metali. 6.2. Wprowadzenie Obróbką cieplno-plastyczną, zwaną potocznie

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo