PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH

2 EFEKTY KSZTAŁ CENIA EFEKTY KSZTAŁ CENIA WSPÓ LNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓ W... 1 OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁ UGOWY (A)... 3 STOLARZ SPRZEDAWCA FRYZJER TECHNIK EKONOMISTA OBSZAR BUDOWLANY (B) MONTER ZABUDOWY I ROBÓ T WYKOŃ CZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE DEKARZ MURARZ-TYNKARZ OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E) ELEKTRYK TECHNIK INFORMATYK OBSZAR MECHANICZNY I GÓ RNICZO-HUTNICZY (M) ELEKTROMECHANIK POJAZDÓ W SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓ W SAMOCHODOWYCH BLACHARZ SAMOCHODOWY LAKIERNIK OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R) TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ROLNIK TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIK INŻYNIERII Ś RODOWISKA I MELIORACJI OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T) PIEKARZ CUKIERNIK WĘ DLINIARZ KUCHARZ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁ UG GASTRONOMICZNYCH

3 EFEKTY KSZTAŁ CENIA 1. EFEKTY KSZTAŁ CENIA WSPÓ LNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓ W Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej - organizacja pracy małych zespołó w, stanowią integralną część kształcenia w każ dym zawodzie i należ y uwzględnić je w szkolnych planach nauczania i programach nauczania, a takż e w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. (BHP). Bezpieczeń stwo i higiena pracy 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpoż arową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) przewiduje zagroż enia dla zdrowia i ż ycia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) identyfikuje zagroż enia związane z występowaniem szkodliwych czynnikó w w środowisku pracy; 6) określa skutki oddziaływania czynnikó w szkodliwych na organizm człowieka; 7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 8) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpoż arowej i ochrony środowiska; 9) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoż arowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroż enia zdrowia i ż ycia; 11) określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem. (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 12) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 13) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego; 14) stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; 15) rozróżnia firmy i instytucje występujące w branż y i powiązania między nimi, 16) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branż y; 17) inicjuje wspó lne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branż y; 18) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 19) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 20) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 21) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 22) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. (JOZ). Język obcy, wspomagają cy kształcenie zawodowe 23) posługuje się zasobem środkó w językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umoż liwiających realizację zadań zawodowych; 1

4 24) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 25) analizuje i interpretuje kró tkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 26) formułuje kró tkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umoż liwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 27) korzysta z obcojęzycznych źró deł informacji. (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 28) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 29) przewiduje skutki podejmowanych działań; 30) współpracuje w zespole; 31) przestrzega zasad kultury oraz etyki; 32) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 33) jest otwarty na zmiany; 34) potrafi radzić sobie ze stresem; 35) przestrzega tajemnicy zawodowej. (OMZ). Organizacja pracy małych zespołó w (dla zawodów wymagają cych posiadania wykształcenia średniego wymagane w technikum i szkole policealnej) 1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunkó w i jakość pracy; 6) komunikuje się ze współpracownikami 2

5 OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁ UGOWY (A) STOLARZ CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzanie wyrobó w z drewna i tworzyw drzewnych; 2) obsługiwanie oraz konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; 3) wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobó w. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a) efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b) efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjnousługowego PKZ(A.g); PKZ(A.g) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna 1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych, 3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałó w i wyrobó w; 5) charakteryzuje konstrukcje wyrobó w stolarskich; 6) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe; 7) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji wyrobó w; 8) sporządza szkice i rysunki techniczne; 9) rozróżnia części maszyn i urządzeń; 10) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 11) rozróżnia elementy sterowania w urządzeniach; 12) określa środki transportu stosowane w przemyśle drzewnym; 13) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym. c) efekty kształcenia właściwe dla zawodu stolarz opisane w wyodrę bnionej kwalifikacji: A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich. 1. Wykonywanie wyrobó w z drewna i tworzyw drzewnych 1) dokonuje klasyfikacji drewna i materiałó w drzewnych; 2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną; 3) dobiera technologię wytwarzania wyrobó w stolarskich; 4) przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobó w; 5) określa sposoby obró bki drewna i tworzyw drzewnych; 6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań; 7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie; 8) wykonuje ręczną i maszynową obró bkę drewna i tworzyw drzewnych; 9) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami; 10) wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obró bkę drewna; 11) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia; 3

6 12) stosuje techniki wykończania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobó w; 13) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałó w drzewnych; 14) stosuje systemy montaż u i okuwania wyrobó w stolarskich; 15) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń; 16) ocenia poprawność wykonania operacji technologicznych; 17) ocenia jakość wyrobó w stolarskich; 18) wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementó w, podzespołó w i wyrobó w gotowych. 2. Dokonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobó w 1) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałó w i wyrobó w stolarskich; 2) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobó w oraz określa sposó b ich naprawy, renowacji lub konserwacji; 3) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie; 4) kwalifikuje wyroby do naprawy i renowacji; 5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobó w; 6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji; 7) wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobó w stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientó w. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie stolarz powinna posiadać nastę pujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia rysunku technicznego, wyposaż ona w: modele figur i brył geometrycznych, dokumentacje konstrukcyjne, części maszyn i mechanizmó w; połączenia stolarskie, łączniki, okucia i akcesoria, modele podzespołó w oraz wyrobó w z drewna i tworzyw drzewnych, modele podstawowych typó w konstrukcji, opakowań, rysunki złoż eniowe i wykonawcze wyrobó w stolarskich, dokumentacje techniczne maszyn i podzespołó w, katalogi i prospekty wyrobó w stolarskich, okuć i akcesorió w; 2) pracownia materiałoznawstwa i technologii wytwarzania, wyposaż ona w: pró bki materiałó w drzewnych i niedrzewnych, materiałó w płytowych, drewna z wadami, oklein i obłogó w, drewna klejonego, sklejki, taśm obrzeż owych, laminató w wysokociśnieniowych, barwnikó w, drewna i tworzyw drzewnych wykończonych powłokami lakierniczymi, schematy procesó w suszenia drewna i materiałó w drzewnych, schematy procesó w technologicznych, łączniki, okucia i akcesoria, katalogi mebli współczesnych i antykó w oraz innych wyrobó w stolarskich, opakowań, przekroje wyrobó w, narzę dzia do obró bki rę cznej i maszynowej, przyrządy i aparaturę kontrolnopomiarową, normy, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, sprawdziany, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; 3) warsztaty szkolne, wyposaż one w: elementy i modele wyrobó w stolarskich, narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obró bki drewna i tworzyw drzewnych, obró bki hydrotermicznej i plastycznej, prac wykończeniowych i montaż owych, przyrządy i uchwyty obró bkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe, schematy części maszyn i urządzeń, rysunki ostrzy narzę dzi, parametry kątowe narzę dzi, instalację sprę ż onego powietrza, instalację odwió rowywania, oprzyrządowanie obró bkowe, narzę dzia i urządzenia montaż owe, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi i materiały informacyjne firm produkujących narzędzia, oprzyrządowanie, obrabiarki i urządzenia. Kształcenie praktyczne moż e odbywać się w pracowniach, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego o określonym profilu produkcji, stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentó w szkół kształcących w zawodzie. 4

7 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 250 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.13 Wytwarzanie wyrobó w stolarskich 850 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13 Wytwarzanie wyrobó w stolarskich moż e uzyskać dyplom technika technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50 Organizacja i prowadzenie procesó w wytwarzania wyrobó w stolarskich oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 5

8 SPRZEDAWCA CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towaró w do sprzedaż y; 2) obsługiwanie klientó w indywidualnych i instytucjonalnych; 3) dokonywanie transakcji kupna/sprzedaż y. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a) efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b) efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego PKZ(A.j); PKZ(A.j) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych 1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa; 2) klasyfikuje towary według określonych kryterió w; 3) określa zasady magazynowania, przechowywania i transportu towaró w; 4) identyfikuje normy towarowe oraz normy jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towaró w; 5) ustala zasady odbioru towaró w 6) wyjaśnia zasady oznakowywania towaró w; 7) charakteryzuje zasady pakowania towaró w; 8) identyfikuje prawa konsumenta; 9) rozróżnia rodzaje opakowań towaró w; 10) określa zasady gospodarki opakowaniami; 11) charakteryzuje procedury postępowania reklamacyjnego; 12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą; 13) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań zawodowych c) efekty kształcenia właściwe dla zawodu sprzedawca opisane w wyodrębnionej kwalifikacji: A.18 Prowadzenie sprzedaży 1. Organizowanie sprzedaży 1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towaró w; 2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towaró w przeznaczonych do sprzedaż y; 3) przestrzega zasad ustalania cen towaró w; 4) oznakowuje towary zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie sprzedaż y; 5) stosuje metody i formy prezentacji towaró w; 6) informuje klientó w indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedaż owej; 7) identyfikuje formy transportu wewnętrznego i magazynowania towaró w; 8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktó w i przechowywania towaró w; 9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; 6

9 10) przestrzega zasad przygotowania towaró w do sprzedaż y; 11) przestrzega zasad rozmieszczania towaró w w magazynie i w sali sprzedaż owej; 12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami; 13) przestrzega przepisó w o odpowiedzialności materialnej; 14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; 15) przeprowadza inwentaryzację towaró w. 2. Sprzedaż towaró w 1) charakteryzuje asortyment towaró w do sprzedaż y; 2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaż y; 3) stosuje różne formy i techniki sprzedaż y; 4) identyfikuje rodzaje zachowań klientó w; 5) stosuje zasady prowadzenia rozmowy sprzedaż owej; 6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaż y; 7) prezentuje ofertę handlową; 8) realizuje zamó wienia klientó w w różnych formach sprzedaż y; 9) dokonuje inkasa należ ności oraz rozliczeń finansowych; 10) zabezpiecza i odprowadza utarg; 11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru; 12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; 13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towaró w; 14) przestrzega przepisó w prawa dotyczących podatku VAT; 15) przestrzega przepisó w dotyczących praw konsumenta; 16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie sprzedawca powinna posiadać następujące pomieszczenie dydaktyczne: 1) pracownia technik sprzedaż y, wyposażona w: stanowiska obsługi klienta (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposaż one w urządzenia do rejestrowania sprzedaż y oraz komputer z drukarką i oprogramowaniem handlowo-magazynowym; urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towaró w; przyrządy do kontroli jakości i warunkó w przechowywania towaró w oraz do określania masy i wielkości towaró w; atrapy towaró w; druki dokumentó w dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaż y; materiały do pakowania towaró w. Kształcenie praktyczne moż e odbywać się w pracowni szkolnej, centrach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentó w szkół kształcących w zawodzie. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 250 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.18 Prowadzenie sprzedaż y 850 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 7

10 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18 Prowadzenie sprzedaży moż e uzyskać dyplom w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22 Prowadzenie działalnoś ci handlowej lub w zawodzie technika księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21 Prowadzenie działalnoś ci informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 8

11 FRYZJER CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywanie zabiegó w pielęgnacyjnych włosó w; 2) wykonywanie zabiegó w chemicznych; 3) wykonywanie strzyż enia włosó w; 4) wykonywanie stylizacji fryzur. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a) efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b) efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego PKZ(A.k); PKZ(A.k) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich 1) wykonuje obliczenia procentowe; 2) rozpoznaje kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami; 3) śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientując się w aktualnych trendach artystycznych; 4) opisuje stan zdrowej skó ry oraz rozpoznaje zmiany na skó rze, któ re wymagają konsultacji lekarskiej; 5) przedstawia skład chemiczny organizmó w, z podziałem na związki organiczne i nieorganiczne; 6) przedstawia budowę i znaczenie tłuszczó w w organizmach; 7) wymienia substancje, któ re rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; 8) wymienia substancje, któ re nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny. c) efekty kształcenia właściwe dla zawodu fryzjer opisane w wyodrębnionej kwalifikacji: A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich. 1. Wykonywanie zabiegó w pielęgnacyjnych na włosach 1) rozróżnia sprzęt fryzjerski i elementy wyposaż enia salonu fryzjerskiego; 2) określa działanie preparató w pielęgnacyjnych na włosy i skó rę głowy; 3) określa budowę i fizjologię włosó w oraz skó ry głowy; 4) rozróżnia preparaty fryzjerskie stosowane do zabiegó w pielęgnacyjnych; 5) ocenia stan włosó w i skó ry głowy; 6) dobiera preparaty pielęgnacyjne odpowiednie do stanu włosó w i skó ry głowy na podstawie postawionej diagnozy; 7) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosó w i skó ry głowy; 8) wykonuje czynności związane z myciem włosó w z zastosowaniem różnych metod i technik; 9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne; 10) udziela porad zakresu codziennej pielęgnacji włosó w w domu. 2. Strzyżenie włosó w, formowanie fryzur i ondulowanie określa indywidualne cechy urody klienta; 1) rozróżnia formy strzyż enia fryzur damskich i męskich; 9

12 2) dobiera sprzę t fryzjerski oraz preparaty do wykonywania zabiegó w strzyż enia; ondulowania i prostowania włosó w; 3) stosuje zasady podziału włosó w na sekcje i separacje do określonej linii fryzury; 4) określa etapy strzyż enia, ondulowania i prostowania włosó w; 5) określa zasady strzyż enia włosó w damskich i męskich; 6) wykonuje zabieg strzyż enia zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta; 7) rozpoznaje procesy zachodzące w strukturze włosa podczas ondulowania; 8) określa przeciwwskazania do zabiegu ondulacji i prostowania włosó w; 9) rozróżnia preparaty fryzjerskie stosowane w ondulacji i prostowaniu chemicznym włosó w; 10) dobiera metody i techniki ondulowania i prostowania włosó w; 11) onduluje włosy męskie i damskie z zastosowaniem różnych technik; 12) stosuje zasady pielęgnacji włosó w po zabiegach chemicznych; 13) wykonuje różne fryzury okolicznościowe; 14) wykonuje korektę strzyż enia i ondulacji włosó w. 3. Zmiana koloru włosó w 1) określa wpływ rozjaśniania i koloryzacji włosó w na strukturę włosó w; 2) rozróżnia metody i techniki zmiany koloru włosó w; 3) dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosó w; 4) określa działanie na włosy preparató w do rozjaśniania i koloryzacji włosó w; 5) sporządza mieszaniny preparató w do rozjaśniania i koloryzacji włosó w; 6) stosuje zasady doboru koloru włosó w do cech indywidualnych klienta i fryzury; 7) stosuje preparaty do rozjaśniana i koloryzacji włosó w; 8) dobiera metody i techniki stosowane w rozjaśnianiu i koloryzacji włosó w; 9) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosó w z zastosowaniem różnych technik; 10) wykonuje korektę koloru. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadać nastę pujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia fryzjerska wyposaż ona w sprzęt fryzjerski (jedno stanowisko dla dwó ch ucznió w): aparaty do pielęgnacji i zabiegó w chemicznych, do diagnozy stanu włosó w, do sterylizacji i dezynfekcji, suszarki hełmowe i ręczne, do czesania włosó w na sucho, do strzyż enia, autoklaw, narzędzia (noż yce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwo podobne, grzebienie), przybory i akcesoria fryzjerskie, środki dydaktyczne z zakresu strzyż enia włosó w i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektó w fryzur, bielizna fryzjerska: zabiegowa, ochronna; 2) pracownia technologiczna wyposaż ona w: przykładowe stanowisko pracy do strzyż enia i ondulowania włosó w i koloryzacji wraz z wyposaż eniem, głowy treningowe. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 250 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich 850 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 10

13 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich moż e uzyskać dyplom technika usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23 Wykonywanie projektó w fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 11

14 TECHNIK EKONOMISTA CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 2) obliczanie podatkó w; 3) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w organizacji; 4) prowadzenie rachunkowości; 5) wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań organizacji. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a). efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b). efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjnousługowego PKZ(A.p); PKZ(A.p) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji 1) gromadzi, rejestruje oraz przetwarza informacje przychodzące i wychodzące zgodnie z obowiązującym systemem; 2) sporządza dokumenty z uwzględnieniem treści w języku obcym; 3) korzysta z programó w komputerowych w pracy biurowej; 4) przygotowuje standardowe formy korespondencji służ bowej; 5) sporządza protokoły, sprawozdania i notatki służ bowe z narad, konferencji i zebrań; 6) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań i podróży służ bowych; 7) stosuje przepisy o ochronie danych osobowych; 8) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej; 9) przechowuje dokumenty; 10) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej; 11) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz ocenia ich przydatność ; 12) gromadzi informacje o badanej zbiorowości; 13) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne; 14) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska; 15) prezentuje dane statystyczne i wyniki badań. c). efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik ekonomista opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatkó w 1) stosuje przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań; 2) identyfikuje zadania przedsię biorcó w, instytucji finansowych, organó w administracji rządowej i samorządowej; 3) rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorcó w; 4) prowadzi sprawy dotyczące współpracy z kontrahentami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego; 12

15 5) stosuje strategie marketingowe; 6) prowadzi sprawy związane z obrotem materiałowym, towarowym i pieniężnym; 7) sporządza dokumenty związane z obrotem materiałowym, towarowym i pieniężnym; 8) stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaż y (w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT); 9) rozróżnia rodzaje zapasó w i zasady ich normowania; 10) oblicza normy zapasó w w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaż y oraz wskaźniki rotacji zapasó w; 11) oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie; 12) sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe; 13) korzysta z programó w komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych. 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 1) stosuje przepisy dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych podczas wykonywania zadań zawodowych; 2) prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracownikó w; 3) sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracownikó w; 4) oblicza wynagrodzenia według różnych systemó w płac i z tytułu różnych umó w; 5) oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym; 6) sporządza listy płac; 7) sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; 8) sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osó b fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń; 9) oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń; 10) korzysta z programó w komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych. 3. Sporzą dzanie planó w, analiz i sprawozdań 1) rozróżnia rodzaje planó w i ich strukturę; 2) stosuje zasady i metody planowania; 3) sporządza elementy planó w organizacji; 4) sporządza biznesplan; 5) oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej; 6) rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej; 7) przygotowuje informacje o realizacji zadań organizacji wykorzystywanych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości; 8) sporządza sprawozdania z realizacji zaplanowanych zadań; 9) przygotowuje, w różnych formach prezentacje materiałó w planistycznych i analitycznych; 10) korzysta z programó w komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki. A.36 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; 2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; 3) stosuje zasady przechowywania dowodó w księgowych; 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy; 13

16 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 7) stosuje zasady i przepisy regulujące prowadzenie rachunkowości; 8) określa zasady funkcjonowania kont księgowych; 9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe; 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach; 11) rozlicza koszty działalności jednostki; 12) planuje i rozlicza amortyzację składnikó w majątku trwałego; 13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztó w; 14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i księgową; 15) stosuje zasady poprawiania dowodó w księgowych i zapisó w w księgach rachunkowych; 16) sporządza zestawienie obrotó w i sald; 17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych; 18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe. 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji. 1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; 2) stosuje różne metody przeprowadzania inwentaryzacji; 3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne; 4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne; 5) sporządza dokumentację z przebiegu inwentaryzacji. 3. Sporzą dzanie sprawozdania finansowego i wykonywanie analizy finansowej 1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe; 2) stosuje zasady i procedury związane ze sprawozdawczością; 3) identyfikuje zadania, przedmiot i zakres analizy finansowej; 4) rozróżnia wskaźniki analizy finansowej; 5) dobiera i interpretuje wskaźniki do oceny sytuacji majątkowej i finansowej; 6) oblicza wskaźniki analizy finansowej; 7) ocenia sytuację majątkową i finansową jednostki. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia ekonomiczna powinna być wyposaż ona w: komputery (połączone w sieć, jeden komputer dla jednego ucznia) ze standardowym oprogramowaniem do prac biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji) z dostępem do Internetu i podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiety oprogramowania do wspomagania prac w zakresie: gospodarki magazynowej, sprzedaż y, kadrowo-płacowym, finansowo-księgowym, prowadzenia księgi przychodó w i rozchodó w, obliczania podatkó w, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS, inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty, sprzę t audiowizualny, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, zatrudnienia, płac, formularze dokumentó w księgowych oraz sprawozdań statystycznych, wzorcowy plan kont, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, aktualne przepisy prawne dostępne w formie wydrukowanej lub elektronicznej, podręczniki, literatura zawodowa, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz w zakresie rachunkowości; 2) pracownia techniki biurowej powinna być wyposaż ona w: komputery (połączone w sieć, jeden komputer dla jednego ucznia) ze standardowym oprogramowaniem do prac biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji) z dostępem do Internetu i podłączeniem do drukarki sieciowej, sprzęt audiowizualny, urządzenia techniki biurowej, w szczegó lności takie jak: telefony z automatyczną sekretarką i faxem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, podrę czniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowo- 14

17 ści, słowniki języka polskiego oraz językó w obcych, któ rych nauczanie jest prowadzone w szkole, przepisy prawne dostę pne w formie wydrukowanej lub elektronicznej, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, zatrudnienia, płac, podatkó w, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne, materiały biurowe. Kształcenie praktyczne powinno być realizowane w pracowniach szkolnych oraz w formie praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa powinna trwać 6 tygodni (240 godzin) w cyklu kształcenia i przebiegać w etapach nie kró tszych niż 2 tygodnie. Praktyka zawodowa powinna odbywać się w przedsiębiorstwach, urzędach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) jednostkach budż etowych oraz w laboratorium symulacyjnym. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 330 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 420 godz. A.36 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej 520 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalnoś ci w organizacji i A.36 Prowadzenie rachunkowoś ci i wykonywanie analizy finansowej moż e uzyskać dodatkowe kwalifikacje poprzez kształcenie w zawodzie zbliż onym technik rachunkowości, potwierdzając kwalifikację A.64 Rozliczanie wynagrodzeń, podatkó w i innych danin publicznych. 15

18 OBSZAR BUDOWLANY (B) MONTER ZABUDOWY I ROBÓ T WYKOŃ CZENIOWYCH W BUDOWNIC- TWIE CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robó t wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowanie systemó w suchej zabudowy; 2) wykonywanie robó t malarskich; 3) wykonywanie robó t tapeciarskich; 4) wykonywanie robó t posadzkarskich; 5) wykonywanie robó t okładzinowych. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a). efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b). efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru budowlanego PKZ(B.c); PKZ(B.c) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykoń czeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, monter budownictwa wodnego, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa wodnego 1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektó w budowlanych; 2) rozróżnia konstrukcje obiektó w budowlanych i technologie ich wykonania; 3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; 4) stosuje zasady sporządzania rysunkó w budowlanych; 5) wykonuje szkice robocze; 6) rozróżnia rodzaje i elementy składowe dokumentacji stosowanej w budownictwie; 7) posługuje się dokumentacją projektową, normami, katalogami i instrukcjami; 8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; 9) stosuje zasady wykonywania pomiaró w związanych z robotami budowlanymi; 10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy; 11) rozróżnia środki transportu stosowane na terenie budowy; 12) stosuje zasady transportu i składowania materiałó w budowlanych; 13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz stosuje zalecenia dotyczące ich montaż u, użytkowania i demontaż u; 14) stosuje zasady sporządzania kalkulacji kosztó w robó t budowlanych. c). efekty kształcenia właściwe dla zawodu monter zabudowy i robó t wykończeniowych w budownictwie opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: B.4 Montaż systemów suchej zabudowy 1. Montaż ścian działowych, sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami montaż u ścian działowych i sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 2) rozróżnia rodzaje systemó w suchej zabudowy wnętrz oraz określa zasady ich montaż u; 16

19 3) rozró ż nia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy wnę trz oraz określa zasady ich montaż u; 4) dobiera elementy do montaż u ścian działowych i sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 5) dobiera narzędzia oraz sprzęt do montaż u systemó w suchej zabudowy oraz wykonywania robó t wykończeniowych; 6) sporządza przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie na materiały do montaż u ścian działowych, sufitó w podwieszanych i obudowy dachó w w systemie suchej zabudowy; 7) wyznacza miejsca montaż u elementó w suchej zabudowy; 8) dobiera techniki montaż u; 9) wykonuje roboty pomocnicze związane z montaż em ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 10) wykonuje ściany działowe w systemie suchej zabudowie; 11) wykonuje sufity podwieszane w systemie suchej zabudowy; 12) wykonuje izolacje ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych wykonanych w systemie suchej zabudowy; 13) wykonuje roboty wykończeniowe związane z montaż em elementó w systemó w suchej zabudowy; 14) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń elementó w ścian działowych, sufitó w podwieszanych 15) w systemie suchej zabudowy oraz określa sposoby ich naprawy; 16) wykonuje naprawy uszkodzonych elementó w ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 17) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t związanych z montaż em ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych wykonanych w systemie suchej zabudowy; 18) ocenia jakość wykonanych robó t; 19) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenia materiałowe; 20) przestrzega przepisó w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montaż u ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy. 2. Montaż okładzin ściennych oraz płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami montaż u okładzin ściennych oraz płyt podłogowych; 2) rozróżnia rodzaje systemó w suchej zabudowy stosowanych do wykonywania okładzin ściennych i podłogowych oraz określa zasady ich montaż u; 3) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz stosuje zasady ich wykonywania; 4) dobiera i przygotowuje do montaż u okładziny ścienne oraz płyty podłogowe; 5) dobiera narzędzia oraz sprzęt do montaż u okładzin ściennych oraz płyt podłogowych oraz robó t wykończeniowych; 6) sporządza przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie na materiały do montaż u okładzin ściennych oraz podłogowych w systemie suchej zabudowy; 7) wykonuje roboty pomocnicze związane z montaż em okładzin ściennych oraz podłogowych; 8) wyznacza miejsca montaż u elementó w suchej zabudowy; 9) przygotowuje podłoż e do montaż u elementó w suchej zabudowy; 10) dobiera techniki montaż u; 11) montuje okładziny ścienne i podłogowe; 12) wykonuje roboty wykończeniowe związane z montaż em elementó w w systemie suchej zabudowy; 13) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń elementó w okładzin ściennych i podłogowych oraz dobiera sposoby ich naprawy; 14) wykonuje naprawy uszkodzonych elementó w okładzin ściennych i płyt podłogowych; 17

20 15) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t związanych z montaż em okładzin ściennych i płyt podłogowych; 16) ocenia jakość robó t związanych z montaż em okładzin ściennych i płyt podłogowych; 17) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenia materiałowe; 18) przestrzega przepisó w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montaż u okładzin ściennych i płyt podłogowych. B.5 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 1. Wykonywanie robó t malarskich 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami dotyczącymi zasad wykonania robó t malarskich; 2) rozróżnia rodzaje materiałó w malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie; 3) rozróżnia rodzaje podłoż y oraz określa zasady ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie; 4) dobiera materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii; 5) wykonuje przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie na materiały do wykonania robó t malarskich; 6) przygotowuje materiały do wykonywania robó t malarskich; 7) dobiera techniki wykonania robó t malarskich; 8) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robó t malarskich; 9) przygotowuje podłoż a wykonane z różnych materiałó w do nakładania malarskich; 10) wykonuje roboty malarskie i wykończeniowe; 11) wykonuje zdobienia elementó w powłok malarskich różnymi technikami; 12) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich oraz dobiera metody ich naprawy; 13) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich; 14) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t malarskich; 15) ocenia jakość robó t malarskich; 16) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenia materiałowe; 17) sporządza kalkulację kosztó w robó t malarskich; 18) przestrzega przepisó w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robó t malarskich. 2. Wykonywanie robó t tapeciarskich 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami dotyczącymi zasad wykonywania robó t tapeciarskich; 2) rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie; 3) rozróżnia rodzaje podłoż y oraz określa zasady ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki tapeciarskie; 4) wykonuje przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie materiałowe związane z wykonywaniem prac tapeciarskich oraz sporządza kalkulację kosztó w; 5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robó t tapeciarskich; 6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robó t tapeciarskich; 7) przygotowuje podłoż e do wykonania robó t tapeciarskich; 8) przygotowuje tapety i materiały pomocnicze do tapetowania; 9) wykonuje roboty tapeciarskie i wykończeniowe; 10) wykonuje zdobienia elementó w powłok tapeciarskich różnymi technikami; 11) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok tapeciarskich oraz określa sposoby ich naprawy; 12) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok tapeciarskich; 13) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t tapeciarskich; 14) ocenia jakość robó t tapeciarskich; 15) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenie materiałowe; 16) sporządza kalkulację kosztó w robó t tapeciarskich; 18

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol 712905 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Dekarz 712101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Murarz-tynkarz nr indeksu 711204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik rachunkowości 431103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter izolacji budowlanych; symbol 712401 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni PROGRAM NAUCZANIA Symbol cyfrowy: 514101 Typ programu - przedmiotowy Rodzaj programu liniowy Okres nauczania - dwuletni Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. Opracowano w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

technik rachunkowości

technik rachunkowości Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Opisy

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Złotnik-jubiler numer indeksu 731305 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Piekarz nr indeksu 751204

Piekarz nr indeksu 751204 Piekarz nr indeksu 751204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( B.16.

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( B.16. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 (na podbudowie kwalifikacji B.16. dla

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr

II semestr. I semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ w Zespole Szkół Silesia Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ; symbol 341203

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. krawiec 753105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Krawiec 753105 /na podbudowie kwalifikacji A.71./ Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo