PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH"

Transkrypt

1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH

2 EFEKTY KSZTAŁ CENIA EFEKTY KSZTAŁ CENIA WSPÓ LNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓ W... 1 OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁ UGOWY (A)... 3 STOLARZ SPRZEDAWCA FRYZJER TECHNIK EKONOMISTA OBSZAR BUDOWLANY (B) MONTER ZABUDOWY I ROBÓ T WYKOŃ CZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE DEKARZ MURARZ-TYNKARZ OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E) ELEKTRYK TECHNIK INFORMATYK OBSZAR MECHANICZNY I GÓ RNICZO-HUTNICZY (M) ELEKTROMECHANIK POJAZDÓ W SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓ W SAMOCHODOWYCH BLACHARZ SAMOCHODOWY LAKIERNIK OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R) TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ROLNIK TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIK INŻYNIERII Ś RODOWISKA I MELIORACJI OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T) PIEKARZ CUKIERNIK WĘ DLINIARZ KUCHARZ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁ UG GASTRONOMICZNYCH

3 EFEKTY KSZTAŁ CENIA 1. EFEKTY KSZTAŁ CENIA WSPÓ LNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓ W Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej - organizacja pracy małych zespołó w, stanowią integralną część kształcenia w każ dym zawodzie i należ y uwzględnić je w szkolnych planach nauczania i programach nauczania, a takż e w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. (BHP). Bezpieczeń stwo i higiena pracy 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpoż arową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) przewiduje zagroż enia dla zdrowia i ż ycia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) identyfikuje zagroż enia związane z występowaniem szkodliwych czynnikó w w środowisku pracy; 6) określa skutki oddziaływania czynnikó w szkodliwych na organizm człowieka; 7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 8) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpoż arowej i ochrony środowiska; 9) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoż arowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroż enia zdrowia i ż ycia; 11) określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem. (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 12) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 13) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego; 14) stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; 15) rozróżnia firmy i instytucje występujące w branż y i powiązania między nimi, 16) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branż y; 17) inicjuje wspó lne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branż y; 18) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 19) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 20) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 21) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 22) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. (JOZ). Język obcy, wspomagają cy kształcenie zawodowe 23) posługuje się zasobem środkó w językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umoż liwiających realizację zadań zawodowych; 1

4 24) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 25) analizuje i interpretuje kró tkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 26) formułuje kró tkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umoż liwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 27) korzysta z obcojęzycznych źró deł informacji. (KPS). Kompetencje personalne i społeczne 28) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 29) przewiduje skutki podejmowanych działań; 30) współpracuje w zespole; 31) przestrzega zasad kultury oraz etyki; 32) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 33) jest otwarty na zmiany; 34) potrafi radzić sobie ze stresem; 35) przestrzega tajemnicy zawodowej. (OMZ). Organizacja pracy małych zespołó w (dla zawodów wymagają cych posiadania wykształcenia średniego wymagane w technikum i szkole policealnej) 1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunkó w i jakość pracy; 6) komunikuje się ze współpracownikami 2

5 OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁ UGOWY (A) STOLARZ CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzanie wyrobó w z drewna i tworzyw drzewnych; 2) obsługiwanie oraz konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie; 3) wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobó w. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a) efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b) efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjnousługowego PKZ(A.g); PKZ(A.g) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna 1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych, 3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałó w i wyrobó w; 5) charakteryzuje konstrukcje wyrobó w stolarskich; 6) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe; 7) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji wyrobó w; 8) sporządza szkice i rysunki techniczne; 9) rozróżnia części maszyn i urządzeń; 10) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 11) rozróżnia elementy sterowania w urządzeniach; 12) określa środki transportu stosowane w przemyśle drzewnym; 13) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym. c) efekty kształcenia właściwe dla zawodu stolarz opisane w wyodrę bnionej kwalifikacji: A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich. 1. Wykonywanie wyrobó w z drewna i tworzyw drzewnych 1) dokonuje klasyfikacji drewna i materiałó w drzewnych; 2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną; 3) dobiera technologię wytwarzania wyrobó w stolarskich; 4) przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobó w; 5) określa sposoby obró bki drewna i tworzyw drzewnych; 6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań; 7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie; 8) wykonuje ręczną i maszynową obró bkę drewna i tworzyw drzewnych; 9) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami; 10) wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obró bkę drewna; 11) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia; 3

6 12) stosuje techniki wykończania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobó w; 13) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałó w drzewnych; 14) stosuje systemy montaż u i okuwania wyrobó w stolarskich; 15) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń; 16) ocenia poprawność wykonania operacji technologicznych; 17) ocenia jakość wyrobó w stolarskich; 18) wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementó w, podzespołó w i wyrobó w gotowych. 2. Dokonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobó w 1) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałó w i wyrobó w stolarskich; 2) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobó w oraz określa sposó b ich naprawy, renowacji lub konserwacji; 3) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie; 4) kwalifikuje wyroby do naprawy i renowacji; 5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobó w; 6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji; 7) wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobó w stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientó w. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie stolarz powinna posiadać nastę pujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia rysunku technicznego, wyposaż ona w: modele figur i brył geometrycznych, dokumentacje konstrukcyjne, części maszyn i mechanizmó w; połączenia stolarskie, łączniki, okucia i akcesoria, modele podzespołó w oraz wyrobó w z drewna i tworzyw drzewnych, modele podstawowych typó w konstrukcji, opakowań, rysunki złoż eniowe i wykonawcze wyrobó w stolarskich, dokumentacje techniczne maszyn i podzespołó w, katalogi i prospekty wyrobó w stolarskich, okuć i akcesorió w; 2) pracownia materiałoznawstwa i technologii wytwarzania, wyposaż ona w: pró bki materiałó w drzewnych i niedrzewnych, materiałó w płytowych, drewna z wadami, oklein i obłogó w, drewna klejonego, sklejki, taśm obrzeż owych, laminató w wysokociśnieniowych, barwnikó w, drewna i tworzyw drzewnych wykończonych powłokami lakierniczymi, schematy procesó w suszenia drewna i materiałó w drzewnych, schematy procesó w technologicznych, łączniki, okucia i akcesoria, katalogi mebli współczesnych i antykó w oraz innych wyrobó w stolarskich, opakowań, przekroje wyrobó w, narzę dzia do obró bki rę cznej i maszynowej, przyrządy i aparaturę kontrolnopomiarową, normy, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, sprawdziany, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; 3) warsztaty szkolne, wyposaż one w: elementy i modele wyrobó w stolarskich, narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obró bki drewna i tworzyw drzewnych, obró bki hydrotermicznej i plastycznej, prac wykończeniowych i montaż owych, przyrządy i uchwyty obró bkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe, schematy części maszyn i urządzeń, rysunki ostrzy narzę dzi, parametry kątowe narzę dzi, instalację sprę ż onego powietrza, instalację odwió rowywania, oprzyrządowanie obró bkowe, narzę dzia i urządzenia montaż owe, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi i materiały informacyjne firm produkujących narzędzia, oprzyrządowanie, obrabiarki i urządzenia. Kształcenie praktyczne moż e odbywać się w pracowniach, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego o określonym profilu produkcji, stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentó w szkół kształcących w zawodzie. 4

7 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 250 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.13 Wytwarzanie wyrobó w stolarskich 850 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie stolarz po potwierdzeniu kwalifikacji A.13 Wytwarzanie wyrobó w stolarskich moż e uzyskać dyplom technika technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50 Organizacja i prowadzenie procesó w wytwarzania wyrobó w stolarskich oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 5

8 SPRZEDAWCA CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towaró w do sprzedaż y; 2) obsługiwanie klientó w indywidualnych i instytucjonalnych; 3) dokonywanie transakcji kupna/sprzedaż y. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a) efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b) efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego PKZ(A.j); PKZ(A.j) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych 1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa; 2) klasyfikuje towary według określonych kryterió w; 3) określa zasady magazynowania, przechowywania i transportu towaró w; 4) identyfikuje normy towarowe oraz normy jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towaró w; 5) ustala zasady odbioru towaró w 6) wyjaśnia zasady oznakowywania towaró w; 7) charakteryzuje zasady pakowania towaró w; 8) identyfikuje prawa konsumenta; 9) rozróżnia rodzaje opakowań towaró w; 10) określa zasady gospodarki opakowaniami; 11) charakteryzuje procedury postępowania reklamacyjnego; 12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą; 13) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań zawodowych c) efekty kształcenia właściwe dla zawodu sprzedawca opisane w wyodrębnionej kwalifikacji: A.18 Prowadzenie sprzedaży 1. Organizowanie sprzedaży 1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towaró w; 2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towaró w przeznaczonych do sprzedaż y; 3) przestrzega zasad ustalania cen towaró w; 4) oznakowuje towary zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie sprzedaż y; 5) stosuje metody i formy prezentacji towaró w; 6) informuje klientó w indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedaż owej; 7) identyfikuje formy transportu wewnętrznego i magazynowania towaró w; 8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktó w i przechowywania towaró w; 9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; 6

9 10) przestrzega zasad przygotowania towaró w do sprzedaż y; 11) przestrzega zasad rozmieszczania towaró w w magazynie i w sali sprzedaż owej; 12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami; 13) przestrzega przepisó w o odpowiedzialności materialnej; 14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; 15) przeprowadza inwentaryzację towaró w. 2. Sprzedaż towaró w 1) charakteryzuje asortyment towaró w do sprzedaż y; 2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaż y; 3) stosuje różne formy i techniki sprzedaż y; 4) identyfikuje rodzaje zachowań klientó w; 5) stosuje zasady prowadzenia rozmowy sprzedaż owej; 6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaż y; 7) prezentuje ofertę handlową; 8) realizuje zamó wienia klientó w w różnych formach sprzedaż y; 9) dokonuje inkasa należ ności oraz rozliczeń finansowych; 10) zabezpiecza i odprowadza utarg; 11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru; 12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; 13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towaró w; 14) przestrzega przepisó w prawa dotyczących podatku VAT; 15) przestrzega przepisó w dotyczących praw konsumenta; 16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie sprzedawca powinna posiadać następujące pomieszczenie dydaktyczne: 1) pracownia technik sprzedaż y, wyposażona w: stanowiska obsługi klienta (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposaż one w urządzenia do rejestrowania sprzedaż y oraz komputer z drukarką i oprogramowaniem handlowo-magazynowym; urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towaró w; przyrządy do kontroli jakości i warunkó w przechowywania towaró w oraz do określania masy i wielkości towaró w; atrapy towaró w; druki dokumentó w dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaż y; materiały do pakowania towaró w. Kształcenie praktyczne moż e odbywać się w pracowni szkolnej, centrach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentó w szkół kształcących w zawodzie. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 250 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.18 Prowadzenie sprzedaż y 850 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 7

10 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18 Prowadzenie sprzedaży moż e uzyskać dyplom w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22 Prowadzenie działalnoś ci handlowej lub w zawodzie technika księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21 Prowadzenie działalnoś ci informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 8

11 FRYZJER CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywanie zabiegó w pielęgnacyjnych włosó w; 2) wykonywanie zabiegó w chemicznych; 3) wykonywanie strzyż enia włosó w; 4) wykonywanie stylizacji fryzur. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a) efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b) efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego PKZ(A.k); PKZ(A.k) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich 1) wykonuje obliczenia procentowe; 2) rozpoznaje kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami; 3) śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientując się w aktualnych trendach artystycznych; 4) opisuje stan zdrowej skó ry oraz rozpoznaje zmiany na skó rze, któ re wymagają konsultacji lekarskiej; 5) przedstawia skład chemiczny organizmó w, z podziałem na związki organiczne i nieorganiczne; 6) przedstawia budowę i znaczenie tłuszczó w w organizmach; 7) wymienia substancje, któ re rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe; 8) wymienia substancje, któ re nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny. c) efekty kształcenia właściwe dla zawodu fryzjer opisane w wyodrębnionej kwalifikacji: A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich. 1. Wykonywanie zabiegó w pielęgnacyjnych na włosach 1) rozróżnia sprzęt fryzjerski i elementy wyposaż enia salonu fryzjerskiego; 2) określa działanie preparató w pielęgnacyjnych na włosy i skó rę głowy; 3) określa budowę i fizjologię włosó w oraz skó ry głowy; 4) rozróżnia preparaty fryzjerskie stosowane do zabiegó w pielęgnacyjnych; 5) ocenia stan włosó w i skó ry głowy; 6) dobiera preparaty pielęgnacyjne odpowiednie do stanu włosó w i skó ry głowy na podstawie postawionej diagnozy; 7) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosó w i skó ry głowy; 8) wykonuje czynności związane z myciem włosó w z zastosowaniem różnych metod i technik; 9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne; 10) udziela porad zakresu codziennej pielęgnacji włosó w w domu. 2. Strzyżenie włosó w, formowanie fryzur i ondulowanie określa indywidualne cechy urody klienta; 1) rozróżnia formy strzyż enia fryzur damskich i męskich; 9

12 2) dobiera sprzę t fryzjerski oraz preparaty do wykonywania zabiegó w strzyż enia; ondulowania i prostowania włosó w; 3) stosuje zasady podziału włosó w na sekcje i separacje do określonej linii fryzury; 4) określa etapy strzyż enia, ondulowania i prostowania włosó w; 5) określa zasady strzyż enia włosó w damskich i męskich; 6) wykonuje zabieg strzyż enia zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta; 7) rozpoznaje procesy zachodzące w strukturze włosa podczas ondulowania; 8) określa przeciwwskazania do zabiegu ondulacji i prostowania włosó w; 9) rozróżnia preparaty fryzjerskie stosowane w ondulacji i prostowaniu chemicznym włosó w; 10) dobiera metody i techniki ondulowania i prostowania włosó w; 11) onduluje włosy męskie i damskie z zastosowaniem różnych technik; 12) stosuje zasady pielęgnacji włosó w po zabiegach chemicznych; 13) wykonuje różne fryzury okolicznościowe; 14) wykonuje korektę strzyż enia i ondulacji włosó w. 3. Zmiana koloru włosó w 1) określa wpływ rozjaśniania i koloryzacji włosó w na strukturę włosó w; 2) rozróżnia metody i techniki zmiany koloru włosó w; 3) dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosó w; 4) określa działanie na włosy preparató w do rozjaśniania i koloryzacji włosó w; 5) sporządza mieszaniny preparató w do rozjaśniania i koloryzacji włosó w; 6) stosuje zasady doboru koloru włosó w do cech indywidualnych klienta i fryzury; 7) stosuje preparaty do rozjaśniana i koloryzacji włosó w; 8) dobiera metody i techniki stosowane w rozjaśnianiu i koloryzacji włosó w; 9) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosó w z zastosowaniem różnych technik; 10) wykonuje korektę koloru. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie fryzjer powinna posiadać nastę pujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia fryzjerska wyposaż ona w sprzęt fryzjerski (jedno stanowisko dla dwó ch ucznió w): aparaty do pielęgnacji i zabiegó w chemicznych, do diagnozy stanu włosó w, do sterylizacji i dezynfekcji, suszarki hełmowe i ręczne, do czesania włosó w na sucho, do strzyż enia, autoklaw, narzędzia (noż yce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwo podobne, grzebienie), przybory i akcesoria fryzjerskie, środki dydaktyczne z zakresu strzyż enia włosó w i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do wizualizacji projektó w fryzur, bielizna fryzjerska: zabiegowa, ochronna; 2) pracownia technologiczna wyposaż ona w: przykładowe stanowisko pracy do strzyż enia i ondulowania włosó w i koloryzacji wraz z wyposaż eniem, głowy treningowe. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 250 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich 850 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 10

13 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich moż e uzyskać dyplom technika usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23 Wykonywanie projektó w fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 11

14 TECHNIK EKONOMISTA CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 2) obliczanie podatkó w; 3) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w organizacji; 4) prowadzenie rachunkowości; 5) wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań organizacji. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a). efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b). efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru administracyjnousługowego PKZ(A.p); PKZ(A.p) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji 1) gromadzi, rejestruje oraz przetwarza informacje przychodzące i wychodzące zgodnie z obowiązującym systemem; 2) sporządza dokumenty z uwzględnieniem treści w języku obcym; 3) korzysta z programó w komputerowych w pracy biurowej; 4) przygotowuje standardowe formy korespondencji służ bowej; 5) sporządza protokoły, sprawozdania i notatki służ bowe z narad, konferencji i zebrań; 6) wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań i podróży służ bowych; 7) stosuje przepisy o ochronie danych osobowych; 8) obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej; 9) przechowuje dokumenty; 10) dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej; 11) rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz ocenia ich przydatność ; 12) gromadzi informacje o badanej zbiorowości; 13) rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne; 14) przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska; 15) prezentuje dane statystyczne i wyniki badań. c). efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik ekonomista opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatkó w 1) stosuje przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań; 2) identyfikuje zadania przedsię biorcó w, instytucji finansowych, organó w administracji rządowej i samorządowej; 3) rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorcó w; 4) prowadzi sprawy dotyczące współpracy z kontrahentami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego; 12

15 5) stosuje strategie marketingowe; 6) prowadzi sprawy związane z obrotem materiałowym, towarowym i pieniężnym; 7) sporządza dokumenty związane z obrotem materiałowym, towarowym i pieniężnym; 8) stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaż y (w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT); 9) rozróżnia rodzaje zapasó w i zasady ich normowania; 10) oblicza normy zapasó w w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaż y oraz wskaźniki rotacji zapasó w; 11) oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie; 12) sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe; 13) korzysta z programó w komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych. 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 1) stosuje przepisy dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych podczas wykonywania zadań zawodowych; 2) prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracownikó w; 3) sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracownikó w; 4) oblicza wynagrodzenia według różnych systemó w płac i z tytułu różnych umó w; 5) oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym; 6) sporządza listy płac; 7) sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; 8) sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osó b fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń; 9) oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń; 10) korzysta z programó w komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych. 3. Sporzą dzanie planó w, analiz i sprawozdań 1) rozróżnia rodzaje planó w i ich strukturę; 2) stosuje zasady i metody planowania; 3) sporządza elementy planó w organizacji; 4) sporządza biznesplan; 5) oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej; 6) rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej; 7) przygotowuje informacje o realizacji zadań organizacji wykorzystywanych do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości; 8) sporządza sprawozdania z realizacji zaplanowanych zadań; 9) przygotowuje, w różnych formach prezentacje materiałó w planistycznych i analitycznych; 10) korzysta z programó w komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki. A.36 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych 1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; 2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; 3) stosuje zasady przechowywania dowodó w księgowych; 4) klasyfikuje aktywa i pasywa; 5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy; 13

16 6) identyfikuje kategorie wynikowe; 7) stosuje zasady i przepisy regulujące prowadzenie rachunkowości; 8) określa zasady funkcjonowania kont księgowych; 9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe; 10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach; 11) rozlicza koszty działalności jednostki; 12) planuje i rozlicza amortyzację składnikó w majątku trwałego; 13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztó w; 14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i księgową; 15) stosuje zasady poprawiania dowodó w księgowych i zapisó w w księgach rachunkowych; 16) sporządza zestawienie obrotó w i sald; 17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych; 18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe. 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji. 1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; 2) stosuje różne metody przeprowadzania inwentaryzacji; 3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne; 4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne; 5) sporządza dokumentację z przebiegu inwentaryzacji. 3. Sporzą dzanie sprawozdania finansowego i wykonywanie analizy finansowej 1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe; 2) stosuje zasady i procedury związane ze sprawozdawczością; 3) identyfikuje zadania, przedmiot i zakres analizy finansowej; 4) rozróżnia wskaźniki analizy finansowej; 5) dobiera i interpretuje wskaźniki do oceny sytuacji majątkowej i finansowej; 6) oblicza wskaźniki analizy finansowej; 7) ocenia sytuację majątkową i finansową jednostki. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownia ekonomiczna powinna być wyposaż ona w: komputery (połączone w sieć, jeden komputer dla jednego ucznia) ze standardowym oprogramowaniem do prac biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji) z dostępem do Internetu i podłączeniem do drukarki sieciowej, pakiety oprogramowania do wspomagania prac w zakresie: gospodarki magazynowej, sprzedaż y, kadrowo-płacowym, finansowo-księgowym, prowadzenia księgi przychodó w i rozchodó w, obliczania podatkó w, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS, inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty, sprzę t audiowizualny, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, zatrudnienia, płac, formularze dokumentó w księgowych oraz sprawozdań statystycznych, wzorcowy plan kont, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego, aktualne przepisy prawne dostępne w formie wydrukowanej lub elektronicznej, podręczniki, literatura zawodowa, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz w zakresie rachunkowości; 2) pracownia techniki biurowej powinna być wyposaż ona w: komputery (połączone w sieć, jeden komputer dla jednego ucznia) ze standardowym oprogramowaniem do prac biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji) z dostępem do Internetu i podłączeniem do drukarki sieciowej, sprzęt audiowizualny, urządzenia techniki biurowej, w szczegó lności takie jak: telefony z automatyczną sekretarką i faxem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, urządzenia techniki korespondencyjnej do otwierania kopert, składania pism, kopertowania, frankowania, podrę czniki, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowo- 14

17 ści, słowniki języka polskiego oraz językó w obcych, któ rych nauczanie jest prowadzone w szkole, przepisy prawne dostę pne w formie wydrukowanej lub elektronicznej, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, zatrudnienia, płac, podatkó w, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne, materiały biurowe. Kształcenie praktyczne powinno być realizowane w pracowniach szkolnych oraz w formie praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa powinna trwać 6 tygodni (240 godzin) w cyklu kształcenia i przebiegać w etapach nie kró tszych niż 2 tygodnie. Praktyka zawodowa powinna odbywać się w przedsiębiorstwach, urzędach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) jednostkach budż etowych oraz w laboratorium symulacyjnym. 4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁ CENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w oraz wspó lne dla 330 godz. zawodó w w ramach obszaru administracyjno-usługowego A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 420 godz. A.36 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej 520 godz. W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planó w nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektó w kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 5. MOŻ LIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWO- DACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁ CENIA OKREŚLONEGO W KLASYFI- KACJI ZAWODÓ W SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalnoś ci w organizacji i A.36 Prowadzenie rachunkowoś ci i wykonywanie analizy finansowej moż e uzyskać dodatkowe kwalifikacje poprzez kształcenie w zawodzie zbliż onym technik rachunkowości, potwierdzając kwalifikację A.64 Rozliczanie wynagrodzeń, podatkó w i innych danin publicznych. 15

18 OBSZAR BUDOWLANY (B) MONTER ZABUDOWY I ROBÓ T WYKOŃ CZENIOWYCH W BUDOWNIC- TWIE CELE KSZTAŁ CENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robó t wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowanie systemó w suchej zabudowy; 2) wykonywanie robó t malarskich; 3) wykonywanie robó t tapeciarskich; 4) wykonywanie robó t posadzkarskich; 5) wykonywanie robó t okładzinowych. 2. EFEKTY KSZTAŁ CENIA Do wykonywania wyż ej wymienionych zadań zawodowych niezbę dne jest osiągnię cie zakładanych efektó w kształcenia, na któ re składają się: a). efekty kształcenia wspó lne dla wszystkich zawodó w; b). efekty kształcenia wspó lne dla zawodó w w ramach obszaru budowlanego PKZ(B.c); PKZ(B.c) Umiejętności stanowią ce podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykoń czeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, monter budownictwa wodnego, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa wodnego 1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektó w budowlanych; 2) rozróżnia konstrukcje obiektó w budowlanych i technologie ich wykonania; 3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; 4) stosuje zasady sporządzania rysunkó w budowlanych; 5) wykonuje szkice robocze; 6) rozróżnia rodzaje i elementy składowe dokumentacji stosowanej w budownictwie; 7) posługuje się dokumentacją projektową, normami, katalogami i instrukcjami; 8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; 9) stosuje zasady wykonywania pomiaró w związanych z robotami budowlanymi; 10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy; 11) rozróżnia środki transportu stosowane na terenie budowy; 12) stosuje zasady transportu i składowania materiałó w budowlanych; 13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz stosuje zalecenia dotyczące ich montaż u, użytkowania i demontaż u; 14) stosuje zasady sporządzania kalkulacji kosztó w robó t budowlanych. c). efekty kształcenia właściwe dla zawodu monter zabudowy i robó t wykończeniowych w budownictwie opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: B.4 Montaż systemów suchej zabudowy 1. Montaż ścian działowych, sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami montaż u ścian działowych i sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 2) rozróżnia rodzaje systemó w suchej zabudowy wnętrz oraz określa zasady ich montaż u; 16

19 3) rozró ż nia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy wnę trz oraz określa zasady ich montaż u; 4) dobiera elementy do montaż u ścian działowych i sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 5) dobiera narzędzia oraz sprzęt do montaż u systemó w suchej zabudowy oraz wykonywania robó t wykończeniowych; 6) sporządza przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie na materiały do montaż u ścian działowych, sufitó w podwieszanych i obudowy dachó w w systemie suchej zabudowy; 7) wyznacza miejsca montaż u elementó w suchej zabudowy; 8) dobiera techniki montaż u; 9) wykonuje roboty pomocnicze związane z montaż em ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 10) wykonuje ściany działowe w systemie suchej zabudowie; 11) wykonuje sufity podwieszane w systemie suchej zabudowy; 12) wykonuje izolacje ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych wykonanych w systemie suchej zabudowy; 13) wykonuje roboty wykończeniowe związane z montaż em elementó w systemó w suchej zabudowy; 14) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń elementó w ścian działowych, sufitó w podwieszanych 15) w systemie suchej zabudowy oraz określa sposoby ich naprawy; 16) wykonuje naprawy uszkodzonych elementó w ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy; 17) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t związanych z montaż em ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych wykonanych w systemie suchej zabudowy; 18) ocenia jakość wykonanych robó t; 19) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenia materiałowe; 20) przestrzega przepisó w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montaż u ścian działowych oraz sufitó w podwieszanych w systemie suchej zabudowy. 2. Montaż okładzin ściennych oraz płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami montaż u okładzin ściennych oraz płyt podłogowych; 2) rozróżnia rodzaje systemó w suchej zabudowy stosowanych do wykonywania okładzin ściennych i podłogowych oraz określa zasady ich montaż u; 3) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz stosuje zasady ich wykonywania; 4) dobiera i przygotowuje do montaż u okładziny ścienne oraz płyty podłogowe; 5) dobiera narzędzia oraz sprzęt do montaż u okładzin ściennych oraz płyt podłogowych oraz robó t wykończeniowych; 6) sporządza przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie na materiały do montaż u okładzin ściennych oraz podłogowych w systemie suchej zabudowy; 7) wykonuje roboty pomocnicze związane z montaż em okładzin ściennych oraz podłogowych; 8) wyznacza miejsca montaż u elementó w suchej zabudowy; 9) przygotowuje podłoż e do montaż u elementó w suchej zabudowy; 10) dobiera techniki montaż u; 11) montuje okładziny ścienne i podłogowe; 12) wykonuje roboty wykończeniowe związane z montaż em elementó w w systemie suchej zabudowy; 13) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń elementó w okładzin ściennych i podłogowych oraz dobiera sposoby ich naprawy; 14) wykonuje naprawy uszkodzonych elementó w okładzin ściennych i płyt podłogowych; 17

20 15) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t związanych z montaż em okładzin ściennych i płyt podłogowych; 16) ocenia jakość robó t związanych z montaż em okładzin ściennych i płyt podłogowych; 17) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenia materiałowe; 18) przestrzega przepisó w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montaż u okładzin ściennych i płyt podłogowych. B.5 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 1. Wykonywanie robó t malarskich 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami dotyczącymi zasad wykonania robó t malarskich; 2) rozróżnia rodzaje materiałó w malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie; 3) rozróżnia rodzaje podłoż y oraz określa zasady ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie; 4) dobiera materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii; 5) wykonuje przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie na materiały do wykonania robó t malarskich; 6) przygotowuje materiały do wykonywania robó t malarskich; 7) dobiera techniki wykonania robó t malarskich; 8) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robó t malarskich; 9) przygotowuje podłoż a wykonane z różnych materiałó w do nakładania malarskich; 10) wykonuje roboty malarskie i wykończeniowe; 11) wykonuje zdobienia elementó w powłok malarskich różnymi technikami; 12) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich oraz dobiera metody ich naprawy; 13) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich; 14) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t malarskich; 15) ocenia jakość robó t malarskich; 16) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenia materiałowe; 17) sporządza kalkulację kosztó w robó t malarskich; 18) przestrzega przepisó w bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robó t malarskich. 2. Wykonywanie robó t tapeciarskich 1) posługuje się dokumentacją projektową oraz instrukcjami dotyczącymi zasad wykonywania robó t tapeciarskich; 2) rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie; 3) rozróżnia rodzaje podłoż y oraz określa zasady ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki tapeciarskie; 4) wykonuje przedmiar robó t oraz zapotrzebowanie materiałowe związane z wykonywaniem prac tapeciarskich oraz sporządza kalkulację kosztó w; 5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robó t tapeciarskich; 6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robó t tapeciarskich; 7) przygotowuje podłoż e do wykonania robó t tapeciarskich; 8) przygotowuje tapety i materiały pomocnicze do tapetowania; 9) wykonuje roboty tapeciarskie i wykończeniowe; 10) wykonuje zdobienia elementó w powłok tapeciarskich różnymi technikami; 11) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok tapeciarskich oraz określa sposoby ich naprawy; 12) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok tapeciarskich; 13) przestrzega warunkó w technicznych wykonania i odbioru robó t tapeciarskich; 14) ocenia jakość robó t tapeciarskich; 15) wykonuje obmiar robó t oraz sporządza rozliczenie materiałowe; 16) sporządza kalkulację kosztó w robó t tapeciarskich; 18

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol 712905 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Dekarz 712101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Murarz-tynkarz nr indeksu 711204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik rachunkowości 431103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter izolacji budowlanych; symbol 712401 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni PROGRAM NAUCZANIA Symbol cyfrowy: 514101 Typ programu - przedmiotowy Rodzaj programu liniowy Okres nauczania - dwuletni Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. Opracowano w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

technik rachunkowości

technik rachunkowości Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Opisy

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii odzieży; symbol 311924 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Ślusarz numer indeksu 722204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Złotnik-jubiler numer indeksu 731305 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik symbol: 314202 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik gazownictwa; symbol: 311913 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Piekarz nr indeksu 751204

Piekarz nr indeksu 751204 Piekarz nr indeksu 751204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( B.16.

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( B.16. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik budownictwa; symbol 311204 (na podbudowie kwalifikacji B.16. dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia

Bardziej szczegółowo