NEDERLANDSE SAMENVATTING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEDERLANDSE SAMENVATTING"

Transkrypt

1

2

3 NEDERLANDSE SAMENVATTING Het reduceren en bij voorkeur geheel voorkomen van het verlies van zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg van MS patiënten vormt nog steeds de belangrijkste uitdaging voor nieuw te ontwikkelen behandelingsmethodes. Terwijl in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de ontwikkeling van ontstekingsremmende medicijnen die de ernst en frequenties van schubs bij MS patiënten aanzienlijk kunnen reduceren, bestaat er nog geen enkele therapeutische mogelijkheid om voortschrijdende neurodegeneratie in het zenuwstelsel van MS patiënten te stoppen. Met de aantasting van de voor prikkelgeleiding essentiële myeline-schede rond axonen bij MS, gaat ook de beschermende/voedende functie van het myeline voor de axonen verloren. Langdurige afwezigheid van die bescherming maakt het axon kwetsbaar voor allerlei toxische invloeden uit de omgeving, waardoor uiteindelijk degeneratie van axon en bijbehorende cellichaam zal optreden. Het zo spoedig mogelijk herstellen van de myeline-schede lijkt de meest logische en adequate methode om neurodegeneratie bij MS te voorkomen. Tot nu toe is er echter geen enkele therapeutische strategie in geslaagd om remyelinisatie van axonen te bewerkstelligen. Intracerebrale transplantatie van allerlei nieuwe myeline-vormende cellen heeft in verschillende proefdieren, waarin MS kon worden nagebootst, geleid tot herstel van myeline en een verbetering van de symptomen die het gevolg waren van het verlies van myeline. Tot dusverre was een dergelijke benadering voor MS patiënten niet mogelijk vanwege het ontbreken van een geschikte bron voor grote aantallen autologe ( eigen ) myeline-vormende cellen. Met de ontdekking van induced pluripotency in 2006, kwam een oplossing voor dit probleem in zicht. De mogelijkheid om gewone lichaamscellen, zoals bijvoorbeeld fibroblasten uit een klein huidbiopt, te reprogrammeren tot een soort embryonale stamcellen, zgn. induced pluripotente stamcellen (ips cellen), die te differentiëren zijn tot elk denkbaar celtype, heeft een vrijwel onuitputtelijke autologe bron voor myeline-vormende cellen binnen bereik gebracht. Dit proefschrift beschrijft experimenteel onderzoek naar het mogelijk gebruik van ips cellen als bron voor autologe oligodendrocyten ten behoeve van een celtransplantatie-therapie gericht op myeline-herstel en neuroprotectie in MS patiënten. In hoofdstuk 1 wordt allereerst een kort overzicht gegeven van de pathologie van de verschillende types MS, maar gaat daarna met name in op recente inzichten in mogelijke ziekte-initiërende mechanismes, in MS-ontvankelijkheid en risico-genen zoals die naar voren zijn gekomen in uitgebreide GWAS studies (genome wide association studies) aan grote cohorten van verschillende type MS patiënten. Nieuwe ideeën over en argumenten voor de primaire aard van MS, chaper 8 NEDERLANDSE SAMENVATTING 163

4 i.e. een auto-immuun vs. een neurodegeneratieve ziekte ( inside-out-model ) komen aan bod. De perceptie van MS als de consequentie van een complexe interactie tussen genetische, epigenetische en omgevingsfactoren is dramatisch veranderd in de afgelopen jaren en heeft geleid tot het verder in kaart brengen van al die factoren. Tenslotte wordt ingegaan op het proces van endogene remyelinisatie, de redenen waarom dit proces in MS patiënten tekort schiet en hoe transplantatie van geschikte exogene cellen dit proces weer kan stimuleren. Een uitgebreid review van onderzoek naar het gebruik van exogene humane oligodendrocyten, verkregen uit allerlei bronnen, ten behoeve van remyelinisatieinductie wordt gegeven in hoofdstuk 2. In veel gevallen zijn deze cellen verkregen na in-vitro differentiatie uit stamcellen. Gedetailleerde kennis over normale humane oligodendrogenese is essentieel voor dit differentiatie-proces, omdat al de ontwikkelingsstappen tijdens de embryonale oligodendrocyte-vorming in kweek nagebootst moeten worden ten einde functionele oligodendrocyten te verkrijgen. Van groot belang voor een juiste evaluatie van de in-vivo remyelinisatiecapaciteit van de gebruikte oligodendrocyten na intracerebrale transplantatie is het gebruikte diermodel voor MS; het is duidelijk dat geen van de huidige diermodellen nog in staat zijn om alle aspecten van MS afdoende na te bootsen. In hoofdstuk 3 zijn we begonnen met het genereren van ips cellen uit embryonale muizenfibroblasten. Na verificatie van het pluripotente karakter van de verkregen ips cellijnen, werden deze cellen gebruikt voor differentiatieexperimenten. Wij zijn er als eerste in geslaagd om een differentiatie-protocol te ontwikkelen voor de differentiatie van ips cellen tot oligodendrocyte precursor cellen (OPCs) die vervolgens konden uitrijpen tot functionele myeline-vormende oligodendrocyten. Hun myelinisatie-capaciteit kon worden aangetoond zowel in-vitro als in-vivo, respectievelijk in co-kweken met sensorische neuronen en na implantatie bij muizen die tevoren op een demyeliniserend cuprizone-dieet gezet waren (cuprizone is een toxine dat selectief oligodendrocyten aantast). Hoewel de implantatie-experimenten, als proof-of-principle, lieten zien dat uit ips cellen verkregen OPCs (ips-opcs) remyelinisatie kunnen bewerkstelligen, was het percentage OPCs dat de ingrijpende implantatie-procedure overleefden laag, ongeveer 20%. Naast praktische verbeteringen aan de implantatieprotocollen, kan dit percentage aanzienlijk verhoogd worden door de inductie van transiente expressie van genen die overleving stimuleren en apoptosis (celdood) onderdrukken. Genetische modificatie kan ook toegepast worden om de specifieke migratie van geïmplanteerde ips-opcs naar te remyeliniseren axonen in een laesie te stimuleren. Wij hebben onderzocht of de over-expressie van de adhesie-factor PSA-NCAM in ips-opcs, de migratie-activiteit van die cellen kan vergroten (hoofdstuk 4). Hiertoe hebben we het gen dat codeert voor het enzym sialyl transferase X 164 NEDERLANDSE SAMENVATTING

5 (STX) in de OPCs tot over-expressie gebracht. Dit enzym zet een polysialic acid (PSA) groep aan NCAM (neural cell adhesion molecule), een molecuul dat een belangrijke rol speelt in de interactie van het celmembraan met het substraat (extracellulaire matrix) waar de cel over migreert. De PSA-NCAM vorm van dit molecuul heeft een veel lossere interactie met het substraat, waardoor de cel gemakkelijker kan migreren dan met niet-gesialiceerd NCAM. Wij slaagden er in op deze wijze de productie van PSA-NCAM in de uit ips cellen verkregen OPCs te stimuleren en konden laten zien dat daarmee de migratie-capaciteit van de ips-opcs zowel in-vitro als in-vivo, na implantatie, met 25 tot 50% vergroot was. Het is essentieel dat OPCs, op het moment van interactie met axonen en bij het matureren tot myeline-producerende oligodendrocyten, geen PSA-NCAM op hun membraan meer hebben; de ips-opcs bleken in staat zelf de expressie en activiteit van het STX te reguleren en, op het moment van verdere differentiatie, de expressie van STX stil te leggen. Onze resultaten zijn van groot belang voor eventuele klinische toepassing van autologe ips-opcs bij MS patiënten, waar de OPCs over grote afstanden moeten migreren, aangetrokken door stress signalen vanuit de laesies. Als logisch vervolg op het onderzoek aan de muizen ips cellen en een volgende stap naar een mogelijke transplantatie-therapie voor MS patiënten, hebben we in hoofdstuk 5 onderzocht of ook humane ips cellen tot functionele oligodendrocyten gedifferentieerd konden worden. Wij slaagden er als eerste in om een OPC-differentiatie protocol voor humane ips cellen samen te stellen en te optimaliseren. In onze lange (120 dagen) in-vitro differentiatie-procedure, hebben we zeer accuraat alle verschillende stappen van de normale in-vivo ontwikkeling van humane OPCs weten na te bootsen. Ieder stadium van ontwikkeling van de humane ips-opcs werd geverifieerd aan de hand van het voor dat stadium karakteristieke expressie-patroon van specifieke eiwitten. Tenslotte konden we aantonen dat de humane ips-opcs verder konden differentiëren tot rijpe oligodendrocyten die DRG axonen in-vitro konden myeliniseren. Ook in het cuprizone-demyelinisatie muismodel voor MS, bleken de humane ips-opcs functioneel en in staat, na stereotactische implantatie, nieuw myeline te vormen rond de kale axonen in het corpus callosum. Een belangwekkende observatie werd gedaan na implantatie van de humane ips-opcs in muizen waarin EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis) was opgewekt door middel van subcutane injectie met myeline-fragmenten. Het EAE diermodel bootst op deze wijze de auto-immuun geassocieerde ontstekingsreactie van MS na en gaat gepaard met de vorming van MS-achtige laesies gekenmerkt door cellulaire infiltraties en demyelinisatie. De, bij de allereerste symptomen, intraventriculair toegediende humane ips-opcs veroorzaakten een significante onderdrukking van de klinische symptomen. Het aantal laesies was sterk gereduceerd en het chaper 8 NEDERLANDSE SAMENVATTING 165

6 demyelinisatie-stadium werd niet bereikt (en de remyelinisatie-capaciteit van de geïmplanteerde OPCs werd niet aangesproken). Opmerkelijk was het feit dat slechts enkele van de geïmplanteerde ips-opcs terug konden worden gevonden in de kleine laesies. Deze resultaten duidden op een indirect effect van de getransplanteerde ips-opcs via hun productie en secretie van een groot aantal verschillende immunomodulerende, anti-inflammatoire en neurotrofe factoren. In eerdere publicaties is dit specifieke secretoom van NSCs ( neurale stamcellen) en OPCs en hun effect in muismodellen reeds beschreven en wij konden aantonen dat uit ips cellen verkregen OPCs een zelfde expressie-patroon hebben als hun primaire tegenhangers, met o.a. een prominente expressie van TGF-β en LIF. Onze hierboven beschreven studies in de muismodellen voor MS hebben laten zien dat transplantatie van (autologe) uit humane ips cellen verkregen OPCs een veelbelovende therapeutische benadering kan zijn voor MS met zowel antiinflammatoire als remyelinisatie-bevorderende eigenschappen. Het is evident dat er, voordat een klinische trial gestart zou kunnen worden met dergelijke implantaties, over een aantal essentiële praktische aspecten duidelijkheid verkregen dient te worden, i.e. de wijze van toediening, het aantal cellen, hun migratie, distributie en overleving, veiligheid (geen tumorvorming), etc. Het gebruik van kleine nonhumane primaten, met name het EAE marmoset model, - het diermodel dat algemeen beschouwd wordt als de beste imitatie van MS-, biedt, als laatste stap voor een klinische trial, een geschikte benadering voor de beantwoording van bovenstaande kwesties. In hoofdstuk 6 rapporteren wij over een eerste kleinschalige, korte termijn (7 dagen) pilot studie in MS marmoset apen (marmoset apen waarbij EAE is opgewekt) waarin met name enkele meer praktische aspecten van de intrathecale implantatie-procedure en van het prepareren van viabele ips-opc celsuspensies worden getest. Na 7 dagen waren, als verwacht, slechts enkele cellen dichtbij de plaats van injectie er in geslaagd het hersenparenchym al binnen te dringen; de meeste cellen circuleerden in de peri-cerebrale ruimte. In deze pilot studie hebben we onze procedures om zuivere celsuspensies van een groot aantal viabele humane ips-opcs te maken, te transporteren en langzaam te injecteren kunnen optimaliseren; ook na intrathecale injectie waren de cellen viabel en er waren geen directe bijwerkingen, geen schadelijke ophoping of tumorvorming. In een langere vervolg pilot studie in EAE marmoset apen, zijn inmiddels ips-opcs dicht bij de laesies geïnjecteerd; momenteel worden de overleving, de specifieke migratie, differentiatie en activiteit van de humane ips-opcs in en rondom de laesies geanalyseerd. De ontdekking van induced pluripotency in 2006 heeft de regeneratieve geneeskunde een uniek nieuw instrument gebracht. Als alternatief voor de omstreden embryonale stamcellen, vormen humane ips cellen, gegenereerd van patiënt-eigen huidcellen, een ongelimiteerde bron van (transplanteerbare) cellen 166 NEDERLANDSE SAMENVATTING

7 voor celvervangingstherapieën of voor gedetailleerde studies van pathogene mechanismes in cellen die bij specifieke ziektes zijn aangetast. Hoewel de initiële euforie over de mogelijkheden van ips cellen enigszins getemperd werd door onzekerheid over hun immunogeniciteit, de compleetheid van hun reprogrammering en, daarmee verbandhoudend, de compleetheid van hun uiteindelijke differentiatie, heeft voortschrijdend onderzoek geleerd dat toepassing van aanvullende procedures de meeste van die problemen kan wegnemen. Er zijn inmiddels veilige gestandaardiseerde reprogrammeringinductie protocollen ontwikkeld voor het genereren van zgn. zero-footprint / xeno-free humane ips cellen die voldoen aan de laatste strenge GMP (good manufacturing practice) eisen en toegepast kunnen worden in de kliniek. In dit proefschrift hebben we de mogelijkheid onderzocht van toepassing van de ips technologie voor de behandeling van MS. Onze via ips cellen verkregen humane OPCs bleken viabel en functioneel zowel in in-vitro testen als na implantatie in diermodellen voor MS. Het rechtvaardigt het verder uittesten van hun klinische toepassing bij MS patiënten maar ook in patiënten met andere witte stof ziektes en aandoeningen waarbij demyelinisatie optreedt. chaper 8 NEDERLANDSE SAMENVATTING 167

8 POLISH SUMMARY Stwardnienie rozsiane (SM; łac. sclerosis multiplex) jest jedną z najbardziej wyniszczających chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), która charakteryzuje się zanikiem tkanki nerwowej (neurodegeneracja) w wyniku utraty neuronalnych osłonek mielinowych (demielinizacja). Zapobieżenie utracie komórek nerwowych u chorych na SM pozostaje głównym wyzwaniem dla opracowania nowych, efektywnych metod leczenia. Mimo, iż w ostatnich latach odnotowano znaczny postęp w rozwoju leków przeciwzapalnych, zdolnych w istotny sposób zmniejszyć nasilenie i częstość nawrotów choroby u pacjentów z SM, wciąż brakuje skutecznej terapii, która pozwalałaby powstrzymać postępującą demielinizację i wynikającą z niej neurodegenerację. Wraz z utratą osłonek mielinowych w wyniku SM, aksony tracą nie tylko zdolność do efektywnego przewodzenia sygnałów nerwowych, ale również zapewnianą im przez mielinę funkcję ochronną i odżywczą. Długotrwały brak takiej ochrony sprawia, że aksony podatne są na wszelkiego rodzaju toksyczne wpływy środowiska, co ostatecznie prowadzi do ich obumarcia a w dalszej kolejności do śmierci ciał komórek nerwowych. Jak najszybsza odbudowa osłonki mielinowej wydaje się więc logicznym sposobem na powstrzymanie neurodegeneracji w SM. Jednakże jak do tej pory medycyna nie dysponuje terapią zdolną do odbudowy mieliny. Skuteczną strategią może okazać się przeszczepienie komórek mających zdolność wytwarzania mieliny (oligodendrocytów), co zostało wielokrotnie udowodnione w eksperymentach z udziałem modeli zwierzęcych. Taka strategia prowadzi do odbudowy zniszczonych osłonek mielinowych i zmniejszenia objawów chorobowych będących wynikiem utraty mieliny. Dotychczas, takie podejście nie było jednak możliwe do zastosowania u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ze względu na brak odpowiedniego źródła autologicznych ( własnych ) komórek wytwarzających mielinę. Rozwiązaniem dla tego problemu okazało się odkrycie w 2006 roku metod indukowanej pluripotencji, które w krótkim czasie umożliwiły odróżnicowanie dojrzałych (zróżnicowanych) somatycznych komórek ludzkich, na przykład fibroblastów pochodzących z niewielkiej biopsji skóry, w komórki posiadające cechy embrionalnych komórek macierzystych. Tak zwane indukowane pluripotentne komórki macierzyste (komórki ips; ang. induced pluripotent stem cells), które są w stanie przekształcić się w dowolny rodzaj wyspecjalizowanych komórek (w tym w komórki wytwarzające mielinę takie jak oligodendrocyty), mogą stanowić praktycznie niewyczerpane źródło autologicznych komórek wykorzystywanych do przeszczepień. W niniejszej rozprawie doktorskiej opisujemy badania mające na celu ustalenie możliwości przyszłego wykorzystania komórek ips jako autologicznego źródła oligo- 168 POLISH SUMMARY

9 dendrocytów w terapii komórkowej u pacjentów z SM ukierunkowanej na neuroprotekcję i odbudowę utraconej mieliny (remielinizację). Rozdział 1 niniejszej pracy zawiera krótki przegląd różnych podtypów SM oraz skupia się szczególnie na ostatnich spostrzeżeniach na temat potencjalnych mechanizmów inicjujących chorobę. Przedstawia wnioski pochodzące z rozległych badań genomu (GWAS; ang. genome-wide association studies) pacjentów cierpiących na SM odnośnie wariantów genów podejrzewanych o zwiększanie ryzyka rozwoju choroby. Dyskutowane są również nowe argumenty przemawiające za neurodegeneracyjną etiologią choroby - tak zwanym modelem inside-out (SM tradycyjnie uznawane jest za chorobę autoimmunologiczną). W ostatnich latach wzrost wiedzy na temat różnorodnych czynników korelujących z występowaniem/ ryzykiem SM doprowadził do nowego sposobu postrzegania tej choroby, jako konsekwencji złożonych interakcji między czynnikami genetycznymi, epigenetycznymi i środowiskowymi. W dalszej części rozdziału opisano przebieg procesu endogennej remielinizacji oraz najbardziej prawdopodobne przyczyny niewydolności tego procesu u chorych na SM. W ostatniej części przedstawiono potencjalny sposób leczenia stwardnienia rozsianego z wykorzystaniem przeszczepień komórek (najlepiej autologicznych), mających zdolność odbudowy uszkodzonej mieliny. Rozdział 2 stanowi wyczerpujący przegląd prac wykorzystujących ludzkie oligodendrocyty pochodzące z różnorodnych źródeł w badaniach nad procesem remielinizacji. W wielu przypadkach, komórki te są uzyskiwane w wyniku różnicowania komórek macierzystych w warunkach laboratoryjnych. W rozdziale tym opisano również proces naturalnego różnicowania się oligodendrocytów w czasie embriogenezy i życia płodowego. Wiedza ta jest szczególnie ważna podczas indukcji oligodendrogenezy in-vitro, gdyż w celu uzyskania funkcjonalnych komórek oligodendrocytów produkujących osłonki mielinowe musi ona jak najwierniej odzwierciedlać procesy zachodzące w naturze. Odpowiednio scharakteryzowane komórki, wyhodowane w warunkach laboratoryjnych, mogą zostać następnie użyte w stosownych doświadczeniach in-vitro, bądź posłużyć do przeszczepień. Dla właściwej oceny zdolności remielinizacyjnych przeszczepionych komórek niezbędne jest zastosowanie odpowiednich modeli zwierzęcych. W większości opisanych badań, transplantacja ludzkich oligodendrocytów przyczyniła się do poprawy stanu badanych zwierząt wynikającej albo bezpośrednio z odbudowy mieliny przez przeszczepione komórki, albo pośrednio poprzez produkowane przez nie czynniki posiadające właściwości immunomodulacyjne i antytoksyczne/neuroprotekcyjne. Oczywistym pozostaje jednak fakt, ze żaden z obecnie stosowanych modeli zwierzęcych nie jest w stanie wiernie oddać wszystkich aspektów SM, co z pewnością stanowi jeden z poważniejszych czynników hamujących wprowadzenie opisanych wyżej procedur jako rutynowej metody leczenia SM u ludzi. chaper 8 POLISH SUMMARY 169

10 Rozdział 3 jest pierwszym rozdziałem eksperymentalnym. Nasze doświadczenia zaczęliśmy od uzyskania komórek ips poprzez wirusową indukcję ekspresji odpowiednich genów w wyizolowanych mysich komórkach skóry fibroblastach. Kolejnym etapem było potwierdzenie pluripotencji wygenerowanych linii komórkowych poprzez szereg badań in-vitro i in-vivo. Odpowiednio scharakteryzowane komórki ips zostały użyte do różnicowania w kierunku oligodendrocytów. Jako pierwsza grupa badawcza opracowaliśmy skuteczny protokół pozwalający zróżnicować komórki ips do prekursorowych komórek oligodendrocytów (OPCs; ang. oligodendrocyte precursor cells) a następ-nie, do wytwarzających mielinę, dojrzałych (funkcjonalnych) oligodendrocytów. Zdolność mielinizacji tak uzyskanych komórek została potwierdzona zarówno in-vitro jak i in-vivo, odpowiednio w eksperymentach z neuronami czuciowymi i po ich przeszczepieniu do mysiego modelu SM. Wykazując, że przeszczepione oligodendrocyty uzyskane z komórek ips są w stanie odbudować utraconą mielinę w modelu zwierzęcym, nasze badania potwierdziły zasadność pomysłu zastosowania tego rodzaju zabiegu jako potencjalnej strategii terapeutycznej u chorych na schorzenia demielinizacyjne, w tym SM. Problemem pozostaje jednak stosunkowo niska przeżywalność przeszczepionych komórek (ok. 20%). Jesteśmy przekonani, że w przyszłości wskaźnik ten można poprawić miedzy innymi dzięki optymalizacji samej procedury implantacji lub poprzez indukcję przejściowej ekspresji genów, które promowałyby przeżywanie i/lub ograniczały apoptozę w przeszczepianych komórkach. Modyfikacja genetyczna może być również stosowana do stymulacji specyficznej migracji przeszczepianych komórek w kierunku miejsc występowania uszkodzeń mieliny. W rozdziale 4 sprawdziliśmy, czy zwiększona ekspresja czynnika adhezyjnego PSA-NCAM (ang. polysialylated neural cell adhesion molecule) w prekursorach oligodendrocytów uzyskanych z komórek ips wpływa na poprawę ich zdolności migracyjnych. Zależność taka została wcześniej wykazana miedzy innymi dla innych komórek mających zdolność wytwarzania mieliny komórek Schwanna. W tym celu do komórek OPC wprowadzony został gen kodujący enzym przenoszący grupy kwasu polisialowego (PSA; ang. polysialic acid) na cząsteczki adhezyjne NCAM, które odgrywają ważną role w interakcji komórek z podłożem (macierzą zewnątrzkomórkową) oraz innymi komórkami. Zakotwiczone w błonach komórkowych cząsteczki NCAM udekorowane resztami PSA luźniej oddziałują z otoczeniem, przez co umożliwiają komórkom łatwiejszą migrację. Wykazaliśmy, że tak zmodyfikowane genetycznie komórki przejawiają istotnie zwiększoną zdolność do migracji zarówno in-vitro jak i in-vivo po przeszczepieniu do zdemielinizowanych mózgów w modelu zwierzęcym. Co ważne, genetycznie zmodyfikowane prekursory oligodendrocytów zachowały zdolność do samoistnego zmniejszenia ekspresji PSA-NCAM podczas dojrzewania 170 POLISH SUMMARY

11 do dojrzałych oligodendrocytów, co jest jednym z warunków koniecznych do efektywnej remielinizacji. Wyniki naszych badań nabierają szczególnego znaczenia w perspektywie klinicznego zastosowania egzogennych prekursorów oligodendrocytów w leczeniu SM, gdzie przeszczepione komórki, odpowiadając na sygnały płynące z otoczenia, będą musiały pokonywać duże odległości od miejsca transplantacji do licznych, rozsianych zmian patologicznych w obrębie OUN. Logiczną kontynuacją badań na mysich komórkach ips przedstawionych w poprzednich rozdziałach, są opisane w rozdziale 5 eksperymenty z wykorzystaniem komórek ludzkich. Jako jedna z pierwszych grup badawczych ustaliliśmy i zoptymalizowaliśmy procedurę umożliwiającą wydajne różnicowanie ludzkich komórek ips w kierunku prekursorów oligodendrocytów (OPC). Nasz protokół oparliśmy o jak najdokładniejsze odzwierciedlenie oligodendrogenezy in-vivo. Każdy etap różnicowania (od komórek pluripotentnych, poprzez komórki neuroepitelialne, prekursory oligodendrocytów aż do dojrzałych oligodendrocytów wytwarzających mielinę) został dokładnie scharakteryzowany na podstawie ekspresji białek specyficznych dla danego typu komórek. Dowiedliśmy również, że w warunkach laboratoryjnych oligodendrocyty powstałe z ludzkich komórek ips wytwarzają mielinę wokół nagich niezmielinizowanych aksonów komórek nerwowych. Ponadto, w mysim modelu demielinizacyjnym SM, stereotaktycznie przeszczepione ludzkie komórki OPC dojrzewały do funkcjonalnych oligodendrocytów i odtwarzały mielinę wokół aksonów ciała modzelowatego. W kolejnym mysim modelu stwardnienia rozsianego, koncentrującym się na autoimmunologicznym aspekcie choroby, transplantacja tychże komórek do komory bocznej mózgu spowodowała istotne zahamowanie objawów klinicznych. Co ciekawe, jedynie nieliczne przeszczepione komórki były w stanie przedostać się w okolice wywołanych chorobą zmian demielinizacyjnych. Sugeruje to, iż w tym modelu SM, naprawczy efekt nie jest udziałem bezpośredniej remielinizacji powstałych ran, ale raczej rezultatem systemowego, dobroczynnego wpływu wytwarzanych przez przeszczepione komórki czynników immunomodulacyjnych. Na potwierdzenie tej hipotezy zdołaliśmy ustalić, że ludzkie prekursory oligodendrocytów uzyskane z komórek ips charakteryzują się wysokim poziomem ekspresji czynników przeciwzapalnych i neurotroficznych. Opisane powyżej badania na mysich modelach SM wykazały, że przeszczepienie prekursorów oligodendrocytów zróżnicowanych z komórek ips może stanowić obiecujące podejście terapeutyczne do leczenia SM o działaniu zarówno przeciwzapalnym jak i wspomagającym remielinizację. Oczywistym jest jednak, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prób klinicznych, należy dokładnie przeanalizować szereg praktycznych aspektów związanych z samą procedurą transplantacji takich jak: sposób i miejsce przeszczepienia komórek, chaper 8 POLISH SUMMARY 171

12 odpowiednia liczba podawanych komórek, ich migracja i przeżywalność po przeszczepieniu, czy względy bezpieczeństwa (np. ewentualna możliwość powstawania nowotworów). Ustalenie tych parametrów nie jest możliwe przy wykorzystaniu modeli mysich. Znacznie bardziej pomocne są zatem badania wykonywane na małych zwierzętach naczelnych. Rozdział 6 przedstawia pierwsze, krótkie badanie pilotażowe z udziałem zwierząt naczelnych mające na celu przetestowanie części praktycznych aspektów transplantacji ludzkich prekursorów oligodendrocytów pochodzących z komórek ips. Modelem użytym w tym badaniu był autoimmunologiczny model EAE (ang. Experimental allergic encephalomyelitis) u marmozety zwyczajnej (Callithrix jacchus), który uważany jest za model zwierzęcy najwierniej oddający SM u ludzi. Komórki OPC zostały podane podpajęczynówkowo do zbiornika mózgowo-rdzeniowego (cisterna magna) zwierząt. Po 7 dniach, jedynie nielicznym komórkom udało się przeniknąć do miąższu mózgu w pobliżu miejsca transplantacji; większość znajdowała się w dalszym ciągu w przestrzeni przymózgowej. Co ważne jednak, badanie wykazało, iż możliwa jest generacja odpowiedniej liczby prekursorów oligodendrocytów z komórek ips, a także ustaliło, że komórki te są w stanie przeżyć przez określony czas w OUN zwierząt naczelnych. Nie odnotowano ponadto wystąpienia żadnych efektów ubocznych związanych bezpośrednio z procedurą transplantacji. Badanie to uwidoczniło również szczególne znaczenie wyboru odpowiedniego miejsca przeszczepienia komórek. W kolejnym przeprowadzonym badaniu, ten sam rodzaj komórek podawany był stereotaktycznie w pobliże zmian demielinizacyjnych zlokalizowanych przy użyciu rezonansu magnetycznego (badanie w trakcie realizacji). Obecnie trwają prace związane z analizą przeżywalności, migracji i aktywności (różnicowania i remielinizacji) przeszczepionych komórek. Mechanizm indukowania pluripotencji w dojrzałych komórkach somatycznych odkryty został w 2006 roku przez zespól naukowy, któremu przewodniczył Shinya Yamanaka. Ta nowa technologia natychmiast stała się jednym z najbardziej perspektywicznych narzędzi możliwych do wykorzystania między innymi w medycynie regeneracyjnej. Komórki ips uzyskiwane poprzez reprogramowanie komórek somatycznych (np. fibroblastów pochodzących ze skóry) posiadają cechy embrionalnych komórek macierzystych tj. możliwość nieustannych podziałów (nieśmiertelność) oraz zdolność do różnicowania we wszystkie wyspecjalizowane komórki ciała, nie budząc jednocześnie etycznych oraz praktycznych kontrowersji towarzyszących komórkom embrionalnym. Mogą one tym samym stanowić niezastąpione źródło autologicznych (własnych; pochodzących bezpośrednio od pacjenta) wyspecjalizowanych komórek użytecznych w leczeniu różnorakich schorzeń. Ze względu na całkowitą zgodność tkankową, transplantacja takich komórek, w przeciwieństwie do komórek pochodzących od embrionalnych komórek macierzystych, nie wymagałaby stosowania równoczesnej terapii immuno- 172 POLISH SUMMARY

13 supresyjnej, chroniącej przed odrzuceniem przeszczepu przez organizm biorcy. Dodatkowo, wyspecjalizowane komórki ciała (np. rożne rodzaje neuronów, czy oligodendrocyty) pochodzące od komórek ips uzyskanych od chorych, mogą służyć jako nieocenione narzędzie do badań mechanizmów chorobotwórczych w warunkach laboratoryjnych. W niniejszej pracy doktorskiej badano możliwości zastosowania komórek ips w leczeniu SM. Dowiedziono, ze prekursory oligodendrocytów, uzyskane z komórek ips, posiadają zdolność remielinizacji zarówno w warunkach in-vitro, jak i po ich przeszczepieniu do zwierzęcych modeli stwardnienia rozsianego. Obiecujące wyniki uzasadniają dalsze prace nad klinicznym zastosowaniem komórek ips u pacjentów z SM oraz z innymi schorzeniami demielinizacyjnymi. chaper 8 POLISH SUMMARY 173

14 ACKNOWLEDGEMENTS: Dear all, I would like to express my most sincere gratitude to everyone that I met on my PhD track. The completion of this thesis would not have been possible without your support. I would like to thank you for becoming part of my PhD life and I hope that our friendship will last way beyond my stay in Groningen. I am aware that, if I wanted to fully acknowledge everyone, the size of this chapter would become the biggest part of this thesis, easily beating the size of experimental chapters. Not to create an impression that PhD is mostly confined to enjoyable social activities (and not to spoil young researchers who might read this one day :) I will try to keep my acknowledgements rather brief. Please remember that I keep all the great memories of the last 5 years deeply in my mind. First and foremost, I would like to thank my promoters Prof. Erik Boddeke and Dr. Sjef Copray. I am really grateful that you gave me the chance to work on an exciting (and demanding) PhD project. Accepting me as your PhD student must have been an uneasy decision. The guy from the wild country far from the east has never been there in your lab before. You probably did not know what to expect from me first and that is why I am even more grateful that you have placed your confidence in me. I hope that, at least in part, I managed to pay back this great credit of trust. Sjef and Erik, it was a real pleasure to work with you. I appreciate the help and knowledge that you both offered to make this PhD complete. Sjef, thank you especially for teaching me how to perform surgeries on animals (I still remember you singing songs during operations), for countless hours that we spent together examining the tissue slices under the microscope and for your help with submitting papers. I appreciate that you were always there whenever we had to travel to our collaborators offering a ride to Maastricht or Rijswijk was never a problem for you. Most of all, thank you for being such a patient and understanding supervisor. Erik, I have learnt a lot from our meetings and discussions (not necessarily science-related). Being practical and not losing the big picture in a labyrinth of details are only few pieces of advice that I will surely keep in my mind. I appreciate you for motivating me during difficult periods of my PhD and for taking care that my PhD project stayed on track. I am also happy that I was able to get to know your outside-lab personality a gifted guitar player and a caring head of a family. I would like to acknowledge the members of the reading committee Prof. Sandra Amor, Prof. Wolfgang Brück and Prof. Mario van der Knaap for reading and approving my thesis. 174 ACKNOWLEDGEMENTS:

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności Bruksela, dnia 16 października 2011 r. Sprawozdanie nr 83/2011 Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com.

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com Deal Marzec 2010 Spis treści Obligacje Islamskie świat, którego nie znałeś s t r on a 38 The today s world seen by the eyes of Michael Reagan s t r on a

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo