Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii."

Transkrypt

1 Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii. Wydział Chemii UWr. Oferta edukacyjna Wydziału Chemii realizowana jest w ramach studiów stacjonarnych I, II i III stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia. Studenci studiów licencjackich (I stopnia) kształcą się w zakresie jednej z czterech specjalności: - Chemia podstawowa, - Chemia środowiska, - Informatyka chemiczna, - Chemia biologiczna. Studenci, którzy chcą zdobyć uprawnienia do pracy w szkolnictwie mogą dodatkowo, po zakończeniu pierwszego semestru, wybrać jedną z trzech specjalizacji nauczycielskich: Chemia, Chemia i edukacja dla bezpieczeństwa, Chemia i informatyka. Studia magisterskie (II stopnia) prowadzone są w zakresie takich specjalności jak: - Chemia podstawowa - specjalizacje do wyboru: chemia fizyczna, chemia organiczna, Chemia nieorganiczna, fizyka chemiczna, chemia materiałów dla nowych technologii), - Chemia środowiska, - Chemia biologiczna. - Informatyka chemiczna. Oferta dydaktyczna wydziału umoŝliwia takŝe kontynuację nauki na 4-letnich studiach doktoranckich (III stopnia), po ukończeniu których absolwent uzyskuje tytuł doktora nauk chemicznych. Program studiów obejmując zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowuje przyszłych absolwentów, w stopniu zróŝnicowanym, w zaleŝności od stopnia ukończonych studiów oraz wybranej specjalności, do podjęcia pracy m.in. w laboratoriach chemicznych o profilach naukowych, badawczorozwojowych, diagnostycznych, w instytucjach biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, ochrony środowiska, w halach technologicznych a takŝe instytucjach badawczych, administracji oraz na wyŝszych uczelniach. Formularze CV wypełniane prze uŝytkowników internetowej bazy Biura Karier pokazują, Ŝe studenci i absolwenci Wydziału Chemii swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywali pracując bądź realizując praktyki studenckie między innymi w takich miejscach jak: - miejskie zakłady gospodarki komunalnej, miejskie zakłady wodociągów i kanalizacji, - jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym stacje sanitarno-epidemiologiczne, - laboratoria analityczne, fizykochemiczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, - wydziały badania jakości w centrach badania jakości, - ośrodki badania warunków pracy, - izby celne (laboratoria celne), - przedsiębiorstwa/firmy produkcyjne (m.in. w branŝy spoŝywczej, farmaceutycznej, chemicznej, paliwowej, kosmetycznej, tworzyw sztucznych), - laboratoria fizykochemiczne w firmach farmaceutycznych, - Instytuty badawcze PAN, - przedsiębiorstwa diagnostyczno-pomiarowe, - działy rozwoju/kontroli jakości w firmach produkcyjnych, - przychodnie rejonowe, - Komenda Policji - Wydział Kryminalistyki, - szkoły podstawowe, gimnazja i licea. W pracy zawodowej chemicy przeprowadzają prace naukowo-badawcze w instytutach, wykonują analizy, ekspertyzy i pomiary w laboratoriach. Prowadzą badania, ulepszają i opracowują koncepcje, teorie i metody działania lub stosują wiedzę naukową z zakresu chemii, głównie w testowaniu i ulepszaniu materiałów oraz produktów i procesów przemysłowych. Zawód ten wiąŝe się z szeregiem zadań zawodowych, tj.: - prowadzenie badań i ulepszanie oraz opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w dziedzinach związanych z chemią;

2 - prowadzenie eksperymentów, testów i analiz w celu badania chemicznego składu i energii oraz zmian chemicznych w róŝnych naturalnych, sztucznych i syntetycznych substancjach, materiałach oraz produktach; - dokonywanie ocen wyników badań i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków; opracowywanie bądź ulepszanie środków farmaceutycznych i innych materiałów przemysłowych, produktów oraz procesów; - opracowywanie procedur kontroli jakości dla producentów lub uŝytkowników; - przygotowywanie referatów naukowych i raportów technicznych. (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) Osobom z wyŝszym wykształceniem chemicznym rynek pracy oferuje moŝliwość podjęcia pracy na stanowiskach: Chemik, Laborant, Technik Produkcji Laboratoryjnej, Analityk/Młodszy Analityk, Specjalista ds. Badań w Laboratorium, Specjalista ds. GMP, Technik Jakości, Specjalista ds. Jakości, Technolog. CHEMIK Opracowywanie receptur nowych produktów oraz rozwój juŝ istniejących Nadzorowanie prawidłowości realizacji projektów wdraŝania nowych produktów (kontrola jakości produktów) Nadzorowanie zgodności etykiet z rzeczywistym składem produktów Uruchamianie nowej linii produkcyjnej Nadzór nad procesem produkcyjnym Sporządzanie raportów produkcji Kontrola i nadzór jakościowy nad procesem produkcji Pobieranie próbek i wykonywanie analiz jakościowych i ilościowych substratów, półproduktów i gotowych produktów, Prowadzenie dokumentacji technicznej Dbanie w oparciu o przyjęte w firmie standardy jakościowe LABORANT Pozyskiwanie oraz przygotowywanie prób do badań laboratoryjnych surowców oraz produktów końcowych Wykonywanie analiz jakościowych badanych elementów/surowców Prowadzenie klasyfikacji i rejestracji próbek Prowadzenie i opieka nad pozostawioną dokumentacją laboratoryjną Nadzór nad magazynem materiałów archiwalnych Przeprowadzanie badań analitycznych próbek Wykonywanie analiz fizykochemicznych Sporządzanie odczynników chemicznych Kontrola jakości (kontrola procesu technologicznego jakość chemiczna i wizualna produktów) Aktualizowanie i nadzorowanie dokumentacji laboratoryjnej, dokumentacji iso Praca w systemie komputerowym sap Kontrola końcowa produktów Obsługa aparatury kontrolnej Wprowadzanie danych do systemu TECHNIK CHEMIK/ TECHNIK LABORANT Pobieranie prób materiałów wyjściowych i opakowań Rejestracja prób do badań Prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją próbek

3 Przygotowywanie odczynników i sprzętu do badań Wykonywanie badań fizykochemicznych materiałów wyjściowych i opakowaniowych Wykonywanie badań fizykochemicznych produktów końcowych Prowadzenie i opieka nad dokumentacją laboratoryjną Nadzór nad magazynem próbek archiwalnych Obsługa urządzeń laboratoryjnych Tworzenie dokumentacji TECHNOLOG planowanie, opracowywanie i wdraŝanie procesów technologicznych analiza procesów występujących na poszczególnych etapach produkcji przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej i jakości produktów opracowywanie dokumentacji technologicznej doradztwo i opiniowanie w procesach reklamacyjnych współpraca z działami R&D (Badań&Rozwoju) i sprzedaŝy TECHNIK PRODUKCJI LABORATORYJNEJ odpowiedzialność za produkt - przygotowanie, przeprowadzenie oraz ocenianie poszczególnych faz produkcji opracowywanie nowych technik oraz procedur interpretacja wyników badań zarządzanie zespołem SPECJALISTA DS. JAKOŚCI nadzór i kontrola utrzymywania odpowiedniego standardu jakościowego surowców, opakowań, półproduktu i wyrobu gotowego dbałość o jakość produktów otrzymywanych od producenta pod kątem zgodności z wymogami, atestami, procedurami zastosowań itp. prowadzenie statystyki badań jakościowych, analiza wyników i proponowanie wniosków wynikających z tych analiz zgłaszanie i opiniowanie reklamacji jakościowych organizowanie wspólnie z zespołem HACCP wdroŝeń nowych produktów i opakowań przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu higieny i jakości sporządzanie protokołów kontroli jakości inicjowanie działań korygujących kontakt z producentami wyrobów TECHNIK JAKOŚCI Opis stanowiska/zakres obowiązków zestawienie na podstawie ofert pracy: przeprowadzanie analiz, wdraŝanie działań naprawczych, raportowanie wyników aktualizacja dokumentacji jakościowej wyrobu i procesu pomoc przy badaniach zdolności procesu, analizie systemów pomiarowych wsparcie przygotowywania i uruchamiania produkcji nowych wyrobów kompletowanie dokumentacji jakościowej do klientów

4 SPECJALISTA DS. BADAŃ Opis stanowiska/zakres obowiązków zestawienie na podstawie ofert pracy : pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych oraz wykonywanie na ich podstawie obliczeń sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposaŝenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcować wewnętrznych, nadzorowanie napraw i konserwacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń SPECJALISTA DS. GMP (GMP - Good Manufacturing Practice/Dobra Praktyka Produkcyjna) Opis stanowiska/zakres obowiązków zestawienie na podstawie ofert pracy : opracowywanie, aktualizacja i zatwierdzanie dokumentacji GMP opracowywanie i aktualizacja dokumentów SMF, DMF, w tym nadzór nad związanymi z nimi badaniami opracowywanie i zatwierdzanie raportów, w tym dokumentacji walidacyjnej, rejestracyjnej i rocznych przeglądów jakości produktów udział w audytach zewnętrznych i wewnętrznych udział w prowadzonych działaniach wyjaśniających w zakresie odchyleń, reklamacji, incydentów jakościowych i wyników OOS / OOT udział w prowadzeniu jakościowej analizy ryzyka prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu GMP współpraca z pozostałymi działami w firmie: produkcja, badania i rozwój, zakupy, sprzedaŝ Wydział Biotechnologii Oferta dydaktyczna wydziału w zakresie biotechnologii realizowana jest w ramach studiów stacjonarnych I, II i III stopnia. Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) obejmują ćwiczenia i wykłady między innymi z przedmiotów biologicznych, z zakresu biochemii, enzymologii, organizacja komórki, preparatyki biochemicznej oraz chemii, biofizyki i matematyki. Student po przedłoŝeniu pracy i zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł licencjata i moŝe kontynuować naukę na studiach magisterskich. Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) prowadzone są w zakresie trzech specjalności: - - Biotechnologii Peptydów i Białek, - Biologii Molekularnej, - Biotechnologii Medycznej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykorzystywania metod biotechnologicznych, poznają metody izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych i fizykochemicznych. III stopień studiów na Wydziale Biotechnologii realizowany jest w ramach czteroletnich studiów doktoranckich z zakresu biologii molekularnej. Program studiów, obejmując zajęcia teoretyczne, praktyczne, w tym takŝe praktyki studenckie przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywane są procesy biotechnologiczne lub produkty tych procesów między innymi w takich gałęziach przemysłu jak farmaceutyczny, chemii gospodarczej, spoŝywczy czy paszowy, a takŝe w placówkach ochrony zdrowia, ochrony środowiska, w instytucjach kontrolnych i badawczych oraz na uczelniach wyŝszych. Formularze CV wypełniane przez uŝytkowników internetowej bazy Biura Karier a takŝe wykaz miejsc odbywania praktyk studenckich pokazują, Ŝe studenci i absolwenci Wydziału Biotechnologii swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają pracując bądź realizując praktyki studenckie między innymi w takich miejscach jak: - instytuty badawcze PAN, - centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, - firmy/przedsiębiorstwa/zakłady produkcyjne (branŝa: kosmetyczna, chemii gospodarczej, spoŝywcza, farmaceutyczna),

5 - stacje sanitarno epidemiologiczne, - zakłady biochemii genetycznej, - centra onkologii, - laboratoria ochrony zdrowia, - działy kontroli jakości w zakładach produkcji zdrojowej, - oczyszczalnie ścieków, - centra biotechnologiczne, - laboratoria mikrobiologiczne, immunologiczne, immunogenetyczne oraz laboratoria bakteriofagowe instytutów badawczych. W pracy zawodowej biotechnolodzy zajmują się wykorzystaniem nowoczesnych metod biologicznych i biofizycznych do uzyskania produktów oŝywionych lub nieoŝywionych (biocząsteczek lub aktywnych biologicznie związków). Opracowywane przez biotechnologów procesy i technologie wykorzystywane są w wielu działach gospodarki do produkcji (m.in. środków ochrony zdrowia, środków spoŝywczych, chemii domowego uŝytku oraz chemii specjalistycznej, środków dla rolnictwa) oraz w branŝy ochrony środowiska, gdzie procesy takie jak oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów komunalnych odbywają się niemal wyłącznie z wykorzystaniem biotechnologii. Biotechnolodzy są jednocześnie projektantami, realizatorami i nadzorcami etapów procesów produkcyjnych i poprodukcyjnych. Zawód ten wiąŝe się z szeregiem zadań zawodowych, tj.: - organizowanie i nadzorowanie procesów biotechnologicznych otrzymywania substancji organicznych; - kierowanie przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych; - uczestniczenie w opracowywaniu nowych substancji lub ulepszaniu i modernizowaniu istniejących technologii; - uczestniczenie w opracowywaniu załoŝeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów, rozbudowy i modernizacji zakładów istniejących. (Klasyfikacja zawodów i specjalności) Absolwentom biotechnologii rynek pracy oferuje moŝliwość podjęcia zatrudnienia na stanowiskach: Biotechnolog, Laborant, Technik Produkcji Laboratoryjnej, Technik Jakości, Technik w Laboratorium Mikrobiologicznym, Asystent w Dziale Badań Klinicznych, Analityk Laboratorium Chemicznego, Specjalista ds. Zapewniania Jakości (np. w Sekcji ds. Suplementów Diety), Specjalista ds. Kontroli Jakości. Biotechnolog Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy opracowywanie i wdraŝanie nowych testów w standardach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przygotowywanie raportów końcowych dla zleceniodawców kierowanie przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a takŝe wytwarzania z nich produktów uŝytkowych uczestniczenie w badaniach, opracowywaniu i wdraŝaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych Laborant Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy wykonywanie analiz mikrobiologicznych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, zgodnie z obowiązującą metodyką kontrola mikrobiologiczna opakowań, zgodnie z obowiązującą metodyką kontrola mikrobiologiczna środowiska produkcji, w tym wody technologicznej, wody wodociągowej, powietrza, urządzeń technologicznych wykonywanie dodatkowych testów identyfikacyjnych przeprowadzanie odczytów oraz interpretowanie wyników odczytów rejestrowanie wyników z przeprowadzonych badań obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych

6 stosowanie się do instrukcji i procedur przewidzianych przez System Zarządzania Jakością obowiązujący w firmie Technik Produkcji Laboratoryjnej odpowiedzialność za produkt - przygotowanie, przeprowadzenie oraz ocenianie poszczególnych faz produkcji opracowywanie nowych technik oraz procedur interpretacja wyników badań zarządzanie zespołem Technik Jakości przeprowadzanie analiz, wdraŝanie działań naprawczych, raportowanie wyników aktualizacja dokumentacji jakościowej wyrobu i procesu pomoc przy badaniach zdolności procesu, analizie systemów pomiarowych wsparcie przygotowywania i uruchamiania produkcji nowych wyrobów kompletowanie dokumentacji jakościowej do klientów Technik w Laboratorium Mikrobiologicznym Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy organizacja pracy laboratorium wykonywanie analiz mikrobiologicznych wyrobu gotowego, opakowań badanie mikrobiologiczne środowiska produkcyjnego przygotowywanie podłoŝy mikrobiologicznych praca zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną Asystent w Dziale Badań Klinicznych Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy wsparcie pracowników działu badań klinicznych i zespołów badaniowych umawianie spotkań, rezerwacja sal konferencyjnych prowadzenie korespondencji badań wprowadzanie danych do systemów słuŝących do prowadzenia badań prowadzenie dokumentacji badania zamawianie potrzebnych materiałów/sprzętów do ośrodków przygotowywanie dokumentacji finansowej badania Analityk Laboratorium Chemicznego Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy pobieranie próbek składników chemicznych prowadzenie analiz produkowanych związków chemicznych obsługa sprzętu laboratoryjnego organizacja pracy laboratorium Specjalista ds. Kontroli Jakości prowadzenie kontroli jakości surowców oraz produktów wytwarzanych w zakładzie produkcyjnym pobieranie prób materiałów wyjściowych, pomocniczych i produktu na róŝnych etapach produkcji do badań wykonywanie analiz przewidzianych w ramach kontroli jakości i dokumentowanie wyników monitorowanie i ocena warunków wytwarzania opracowywanie dokumentacji kontroli jakości udział w walidacjach i kwalifikacjach prowadzenie wewnętrznej dokumentacji kontrolnej kontrola procesu produkcyjnego nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego

7 Specjalista ds. Zapewniania Jakości (np. w Sekcji ds. Suplementów Diety) Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy udział w opracowywaniu wymagań jakościowych dla suplementów diety weryfikacja dokumentacji jakościowej na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego opiniowanie i zatwierdzanie materiałów opakowaniowych dla suplementów diety udział w kontrolach zewnętrznych urzędów nadzorujących w obszarze środków spoŝywczych w tym przeprowadzanie granicznych kontroli sanitarnych udział w projektach wdroŝeniowych i utrzymaniowych suplementów diet Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych kształci studentów na kierunku Biologia w ramach studiów stacjonarnych I, II i III stopnia oraz niestacjonarnych I i II stopnia. Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) prowadzone są na specjalnościach: - Biologia - Mikrobiologia - Biologia z chemią (specjalizacja nauczycielska) Studia I stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjackiego, który umoŝliwia ubieganie się o przyjęcia na studia magisterskie. Ponadto ukończenie specjalizacji nauczycielskiej na poziomie licencjackim uprawnia do nauczania biologii oraz chemii w gimnazjum. Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) realizowane są w zakresie takich specjalności jak: - Biologia człowieka - Botanika - Mikrobiologia - Zoologia Licencjaci specjalizacji nauczycielskiej mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w zakresie trzech specjalności: Biologii Człowieka, Botaniki i Zoologii, jednocześnie kontynuując edukację pedagogiczną. III stopień studiów z zakresu biologii na realizowany jest w ramach czteroletnich studiów doktoranckich. Kształcenie studentów Biologii odbywa się głównie w oparciu o bazę naukowo-dydaktyczną następujących Instytutów: Instytut Biologii Roślin, Instytut Zoologiczny, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Katedra Antropologii. W skład Wydziału wchodzą ponadto: Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Człowieka. Studenci Biologii, w stopniu zróŝnicowanym, zaleŝnie od specjalności przygotowywani są do podjęcia pracy w róŝnych dziedzinach gospodarki: w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spoŝywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, słuŝbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych, instytucjach planowania przestrzennego oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej). Jak wynika z formularzy CV uŝytkowników internetowej bazy Biura Karier, studenci i absolwenci Wydziału Nauk Biologicznych swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają m.in. w takich miejscach jak: - parki narodowe, krajobrazowe i muzea przyrodnicze, - urzędy miejskie i gminne w wydziałach: rolnictwa i środowiska, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska), - stowarzyszenia/fundacje działające na rzecz ochrony środowiska, - wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, - szkoły gimnazjalne i licea ogólnokształcące, - instytuty naukowo-badawcze ( instytuty górnictwa odkrywkowego, instytuty melioracji, zakłady onkologii doświadczalnej), - ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, - zakłady wodociągowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne,

8 - laboratoria mikrobiologiczne, - zakłady i centra diagnostyki laboratoryjnej, - firmy/przedsiębiorstwa produkcyjne (w branŝy kosmetycznej, wydobywczej, farmaceutycznej), - nadleśnictwo. W pracy zawodowej biolodzy zajmują się m.in. badaniem Ŝywych organizmów i środowiska ich występowania - prowadzą badania, doskonalą lub opracowują koncepcje, teorie i metody działania oraz stosują metody naukowe w dziedzinie biologii, mikrobiologii i bakteriologii, cytologii, genetyki, zoologii, botaniki i ekologii, a takŝe w medycynie i rolnictwie. Zawód biologa wiąŝe się z szeregiem zadań zawodowych, tj.: - prowadzenie badań, doskonalenie lub opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w swoich dyscyplinach i specjalnościach; - prowadzenie eksperymentów terenowych i laboratoryjnych dotyczących wszystkich form Ŝycia, przez identyfikowanie i klasyfikowanie próbek pobranych z organizmów ludzkich, zwierzęcych, insektów i roślin oraz studiowanie ich pochodzenia, składu chemicznego i form fizycznych oraz procesów reprodukcyjnych; - studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących struktury, rozwoju i charakterystycznych cech mikroorganizmów, takich jak bakterie i wirusy; - studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących czynników zaangaŝowanych w pochodzenie i transformacje charakterystycznych cech dziedziczności u ludzi, zwierząt i roślin; - studiowanie wszystkich form Ŝycia zwierzęcego i opracowywanie praktycznych zastosowań tej wiedzy w takich dziedzinach, jak rolnictwo i medycyna; - studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących struktury i funkcjonowania Ŝywych komórek i wpływu na normalne i nienormalne komórki czynników fizycznych i chemicznych; - studiowanie współzaleŝności pomiędzy Ŝyciem roślinnym i zwierzęcym oraz wpływu na nie czynników środowiskowych; - opracowywanie przemysłowych, medycznych i innych zastosowań wiedzy naukowej oraz udzielanie rad w zakresie swojej specjalności. (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) Absolwentom biologii rynek pracy oferuje moŝliwość podjęcia zatrudnienia m.in. na stanowiskach: Biolog Laborant, Technik Laboratoryjny, Analityk w Laboratorium, Koordynator ds. Rejestracji Leków, Embriolog Kliniczny, Asystent w Dziale Badań Klinicznych, Specjalista ds. Jakości HACCP, Specjalista ds. Badań w Laboratorium, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Podleśniczy Biolog Młodszy Naukowiec analizowanie wyników biologicznych i wyciąganie wniosków dotyczących ich aktywności projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów z uŝyciem eukariotycznych linii komórkowych prowadzenie banków linii komórkowych oraz testów na mykoplazmę implementacja nowych metod i protokołów badawczych w ramach bieŝących potrzeb Laborant wykonywanie badań mikrobiologicznych Ŝywności i wody pitnej przygotowywanie i kontrola materiałów pomocniczych do badań (w tym poŝywek) prowadzenie zapisów w ramach systemu zarządzania jakością w laboratorium realizacja programów sterowania jakością i walidacja metod badawczych Technik Laboratoryjny (np. w laboratorium mikrobiologicznym) pobieranie prób surowców, wyrobów gotowych, środowiska produkcji dbanie o stan odczynników, czystość szkła i sprzętu laboratoryjnego rejestr prób laboratoryjnych

9 wykonywanie prostych testów diagnostycznych, np. barwienie Gramma Analityk w laboratorium wykonywanie prac analitycznych (mikrobiologicznych, hydrobiologicznych) w pracowni biologicznej oznaczanie makrobezkręgowców bentosowych i organizmów fitoplanktonowych udział w pracach terenowych związanych z poborem makrobezkręgowców bentosowych i oznaczaniem makrofitów prowadzenie kart kontrolnych i ich ocena zgodnie z wymaganiami kontroli jakości badań prowadzenie obliczeń związanych ze statystyczną oceną metod badawczych Koordynator ds. Rejestracji leków rejestracja produktów leczniczych (MRP/DCP/Narodowo) prowadzenie zmian porejestracyjnych zarządzanie wyrobami medycznymi zarządzanie FSMP (Food for Special Medical Purpose - Ŝywność specjalnego medycznego przeznaczenia) weryfikacja druków informacyjnych tłumaczenie i druków informacyjnych i powiązanych współpraca z działami wewnątrz firmy aktualizacja danych w bazach danych lokalnych i na poziomie korporacji weryfikacja materiałów reklamowych i/lub materiałów do publikacji Embriolog Kliniczny Centrum Leczenia Niepłodności praca w laboratorium rozrodu wspomaganego praca w laboratorium andrologicznym Asystent w Dziale Badań Klinicznych wsparcie pracowników działu badań klinicznych i zespołów badaniowych umawianie spotkań, rezerwacja sal konferencyjnych prowadzenie korespondencji badań wprowadzanie danych do systemów słuŝących do prowadzenia badań prowadzenie dokumentacji badania zamawianie potrzebnych materiałów/sprzętów do ośrodków przygotowywanie dokumentacji finansowej badania Specjalista ds. Jakości HACCP Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: nadzór i kontrola utrzymywania odpowiedniego standardu jakościowego surowców, opakowań, półproduktu i wyrobu gotowego prowadzenie statystyki badań jakościowych, analiza wyników i proponowanie wniosków wynikających z tych analiz zgłaszanie i opiniowanie reklamacji jakościowych organizowanie wspólnie z zespołem HACCP wdroŝeń nowych produktów i opakowań przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu higieny i jakości

10 sporządzanie protokołów kontroli jakości inicjowanie działań korygujących Specjalista ds. Badań w Laboratorium Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych oraz wykonywanie na ich podstawie obliczeń sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposaŝenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcować wewnętrznych, nadzorowanie napraw i konserwacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń Specjalista ds.: Ochrony Przyrody Udostępniania Parku Edukacji Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: prowadzenie i koordynowanie na terenie Parku i otuliny wszystkich prac i działań związanych z ochroną przyrody udostępnianie parku do badań naukowych i zwiedzania oraz edukacji ludności miejscowej w celu uzyskania akceptacji dla istnienia Parku przygotowywanie zwiedzających do wejścia na teren Parku Podleśniczy Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: wykonywanie czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych, mających na celu realizację zadań ochronnych ustalonych dla obwodu ochronnego ochrona zasobów leśnych i innego majątku Wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o pracę, niezaleŝnie od tego czy oferta skierowana jest do absolwenta chemii, biologii czy biotechnologii, związane są z doświadczeniem zawodowym, wiedzą oraz umiejętnościami związanymi z wykonywaniem obowiązków w konkretnym miejscu pracy/branŝy. ZaleŜnie od stanowiska wymagania dotyczyć mogą, np. znajomości zagadnień związanych z analizą laboratoryjną, znajomości norm jakości, umiejętnością obsługi sprzętu pomiarowego itp.. Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, na rynku pracy znajdują się oferty skierowane zarówno do osób z duŝym dorobkiem zawodowym jak i świeŝo upieczonych absolwentów. Warto podkreślić, iŝ wszelka aktywność wychodząca poza ramowy program studiów, czy to w postaci praktyk, staŝy, czy uczestnictwa w kołach naukowych, konferencjach, jest ceniona przez pracodawców i wpływa na konkurencyjność kandydata. W procesie rekrutacji znaczącą rolę odgrywają takŝe tzw. kompetencje miękkie. Pracodawcy oczekują m.in. takich kompetencji jak: dokładność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia się, chęć rozwoju osobistego. Anna Wojciechowicz Uniwersytet Wrocławski

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany menedżer jakości. Wizerunek wyłaniający się z ogłoszeń o pracy

Poszukiwany menedżer jakości. Wizerunek wyłaniający się z ogłoszeń o pracy Barbara Sujak-Cyrul Poszukiwany menedżer jakości. Wizerunek wyłaniający się z ogłoszeń o pracy. Organizacje objęte systemami zarządzania jakością wg ISO 900 Jednym z wyraźnych kierunków zmian współczesnego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo