Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii."

Transkrypt

1 Analiza moŝliwości podjęcia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii. Wydział Chemii UWr. Oferta edukacyjna Wydziału Chemii realizowana jest w ramach studiów stacjonarnych I, II i III stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia. Studenci studiów licencjackich (I stopnia) kształcą się w zakresie jednej z czterech specjalności: - Chemia podstawowa, - Chemia środowiska, - Informatyka chemiczna, - Chemia biologiczna. Studenci, którzy chcą zdobyć uprawnienia do pracy w szkolnictwie mogą dodatkowo, po zakończeniu pierwszego semestru, wybrać jedną z trzech specjalizacji nauczycielskich: Chemia, Chemia i edukacja dla bezpieczeństwa, Chemia i informatyka. Studia magisterskie (II stopnia) prowadzone są w zakresie takich specjalności jak: - Chemia podstawowa - specjalizacje do wyboru: chemia fizyczna, chemia organiczna, Chemia nieorganiczna, fizyka chemiczna, chemia materiałów dla nowych technologii), - Chemia środowiska, - Chemia biologiczna. - Informatyka chemiczna. Oferta dydaktyczna wydziału umoŝliwia takŝe kontynuację nauki na 4-letnich studiach doktoranckich (III stopnia), po ukończeniu których absolwent uzyskuje tytuł doktora nauk chemicznych. Program studiów obejmując zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowuje przyszłych absolwentów, w stopniu zróŝnicowanym, w zaleŝności od stopnia ukończonych studiów oraz wybranej specjalności, do podjęcia pracy m.in. w laboratoriach chemicznych o profilach naukowych, badawczorozwojowych, diagnostycznych, w instytucjach biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, ochrony środowiska, w halach technologicznych a takŝe instytucjach badawczych, administracji oraz na wyŝszych uczelniach. Formularze CV wypełniane prze uŝytkowników internetowej bazy Biura Karier pokazują, Ŝe studenci i absolwenci Wydziału Chemii swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywali pracując bądź realizując praktyki studenckie między innymi w takich miejscach jak: - miejskie zakłady gospodarki komunalnej, miejskie zakłady wodociągów i kanalizacji, - jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym stacje sanitarno-epidemiologiczne, - laboratoria analityczne, fizykochemiczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, - wydziały badania jakości w centrach badania jakości, - ośrodki badania warunków pracy, - izby celne (laboratoria celne), - przedsiębiorstwa/firmy produkcyjne (m.in. w branŝy spoŝywczej, farmaceutycznej, chemicznej, paliwowej, kosmetycznej, tworzyw sztucznych), - laboratoria fizykochemiczne w firmach farmaceutycznych, - Instytuty badawcze PAN, - przedsiębiorstwa diagnostyczno-pomiarowe, - działy rozwoju/kontroli jakości w firmach produkcyjnych, - przychodnie rejonowe, - Komenda Policji - Wydział Kryminalistyki, - szkoły podstawowe, gimnazja i licea. W pracy zawodowej chemicy przeprowadzają prace naukowo-badawcze w instytutach, wykonują analizy, ekspertyzy i pomiary w laboratoriach. Prowadzą badania, ulepszają i opracowują koncepcje, teorie i metody działania lub stosują wiedzę naukową z zakresu chemii, głównie w testowaniu i ulepszaniu materiałów oraz produktów i procesów przemysłowych. Zawód ten wiąŝe się z szeregiem zadań zawodowych, tj.: - prowadzenie badań i ulepszanie oraz opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w dziedzinach związanych z chemią;

2 - prowadzenie eksperymentów, testów i analiz w celu badania chemicznego składu i energii oraz zmian chemicznych w róŝnych naturalnych, sztucznych i syntetycznych substancjach, materiałach oraz produktach; - dokonywanie ocen wyników badań i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków; opracowywanie bądź ulepszanie środków farmaceutycznych i innych materiałów przemysłowych, produktów oraz procesów; - opracowywanie procedur kontroli jakości dla producentów lub uŝytkowników; - przygotowywanie referatów naukowych i raportów technicznych. (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) Osobom z wyŝszym wykształceniem chemicznym rynek pracy oferuje moŝliwość podjęcia pracy na stanowiskach: Chemik, Laborant, Technik Produkcji Laboratoryjnej, Analityk/Młodszy Analityk, Specjalista ds. Badań w Laboratorium, Specjalista ds. GMP, Technik Jakości, Specjalista ds. Jakości, Technolog. CHEMIK Opracowywanie receptur nowych produktów oraz rozwój juŝ istniejących Nadzorowanie prawidłowości realizacji projektów wdraŝania nowych produktów (kontrola jakości produktów) Nadzorowanie zgodności etykiet z rzeczywistym składem produktów Uruchamianie nowej linii produkcyjnej Nadzór nad procesem produkcyjnym Sporządzanie raportów produkcji Kontrola i nadzór jakościowy nad procesem produkcji Pobieranie próbek i wykonywanie analiz jakościowych i ilościowych substratów, półproduktów i gotowych produktów, Prowadzenie dokumentacji technicznej Dbanie w oparciu o przyjęte w firmie standardy jakościowe LABORANT Pozyskiwanie oraz przygotowywanie prób do badań laboratoryjnych surowców oraz produktów końcowych Wykonywanie analiz jakościowych badanych elementów/surowców Prowadzenie klasyfikacji i rejestracji próbek Prowadzenie i opieka nad pozostawioną dokumentacją laboratoryjną Nadzór nad magazynem materiałów archiwalnych Przeprowadzanie badań analitycznych próbek Wykonywanie analiz fizykochemicznych Sporządzanie odczynników chemicznych Kontrola jakości (kontrola procesu technologicznego jakość chemiczna i wizualna produktów) Aktualizowanie i nadzorowanie dokumentacji laboratoryjnej, dokumentacji iso Praca w systemie komputerowym sap Kontrola końcowa produktów Obsługa aparatury kontrolnej Wprowadzanie danych do systemu TECHNIK CHEMIK/ TECHNIK LABORANT Pobieranie prób materiałów wyjściowych i opakowań Rejestracja prób do badań Prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją próbek

3 Przygotowywanie odczynników i sprzętu do badań Wykonywanie badań fizykochemicznych materiałów wyjściowych i opakowaniowych Wykonywanie badań fizykochemicznych produktów końcowych Prowadzenie i opieka nad dokumentacją laboratoryjną Nadzór nad magazynem próbek archiwalnych Obsługa urządzeń laboratoryjnych Tworzenie dokumentacji TECHNOLOG planowanie, opracowywanie i wdraŝanie procesów technologicznych analiza procesów występujących na poszczególnych etapach produkcji przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej i jakości produktów opracowywanie dokumentacji technologicznej doradztwo i opiniowanie w procesach reklamacyjnych współpraca z działami R&D (Badań&Rozwoju) i sprzedaŝy TECHNIK PRODUKCJI LABORATORYJNEJ odpowiedzialność za produkt - przygotowanie, przeprowadzenie oraz ocenianie poszczególnych faz produkcji opracowywanie nowych technik oraz procedur interpretacja wyników badań zarządzanie zespołem SPECJALISTA DS. JAKOŚCI nadzór i kontrola utrzymywania odpowiedniego standardu jakościowego surowców, opakowań, półproduktu i wyrobu gotowego dbałość o jakość produktów otrzymywanych od producenta pod kątem zgodności z wymogami, atestami, procedurami zastosowań itp. prowadzenie statystyki badań jakościowych, analiza wyników i proponowanie wniosków wynikających z tych analiz zgłaszanie i opiniowanie reklamacji jakościowych organizowanie wspólnie z zespołem HACCP wdroŝeń nowych produktów i opakowań przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu higieny i jakości sporządzanie protokołów kontroli jakości inicjowanie działań korygujących kontakt z producentami wyrobów TECHNIK JAKOŚCI Opis stanowiska/zakres obowiązków zestawienie na podstawie ofert pracy: przeprowadzanie analiz, wdraŝanie działań naprawczych, raportowanie wyników aktualizacja dokumentacji jakościowej wyrobu i procesu pomoc przy badaniach zdolności procesu, analizie systemów pomiarowych wsparcie przygotowywania i uruchamiania produkcji nowych wyrobów kompletowanie dokumentacji jakościowej do klientów

4 SPECJALISTA DS. BADAŃ Opis stanowiska/zakres obowiązków zestawienie na podstawie ofert pracy : pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych oraz wykonywanie na ich podstawie obliczeń sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposaŝenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcować wewnętrznych, nadzorowanie napraw i konserwacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń SPECJALISTA DS. GMP (GMP - Good Manufacturing Practice/Dobra Praktyka Produkcyjna) Opis stanowiska/zakres obowiązków zestawienie na podstawie ofert pracy : opracowywanie, aktualizacja i zatwierdzanie dokumentacji GMP opracowywanie i aktualizacja dokumentów SMF, DMF, w tym nadzór nad związanymi z nimi badaniami opracowywanie i zatwierdzanie raportów, w tym dokumentacji walidacyjnej, rejestracyjnej i rocznych przeglądów jakości produktów udział w audytach zewnętrznych i wewnętrznych udział w prowadzonych działaniach wyjaśniających w zakresie odchyleń, reklamacji, incydentów jakościowych i wyników OOS / OOT udział w prowadzeniu jakościowej analizy ryzyka prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu GMP współpraca z pozostałymi działami w firmie: produkcja, badania i rozwój, zakupy, sprzedaŝ Wydział Biotechnologii Oferta dydaktyczna wydziału w zakresie biotechnologii realizowana jest w ramach studiów stacjonarnych I, II i III stopnia. Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) obejmują ćwiczenia i wykłady między innymi z przedmiotów biologicznych, z zakresu biochemii, enzymologii, organizacja komórki, preparatyki biochemicznej oraz chemii, biofizyki i matematyki. Student po przedłoŝeniu pracy i zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł licencjata i moŝe kontynuować naukę na studiach magisterskich. Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) prowadzone są w zakresie trzech specjalności: - - Biotechnologii Peptydów i Białek, - Biologii Molekularnej, - Biotechnologii Medycznej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykorzystywania metod biotechnologicznych, poznają metody izolacji i oczyszczania bioproduktów oraz określania ich właściwości biologicznych i fizykochemicznych. III stopień studiów na Wydziale Biotechnologii realizowany jest w ramach czteroletnich studiów doktoranckich z zakresu biologii molekularnej. Program studiów, obejmując zajęcia teoretyczne, praktyczne, w tym takŝe praktyki studenckie przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy we wszystkich dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywane są procesy biotechnologiczne lub produkty tych procesów między innymi w takich gałęziach przemysłu jak farmaceutyczny, chemii gospodarczej, spoŝywczy czy paszowy, a takŝe w placówkach ochrony zdrowia, ochrony środowiska, w instytucjach kontrolnych i badawczych oraz na uczelniach wyŝszych. Formularze CV wypełniane przez uŝytkowników internetowej bazy Biura Karier a takŝe wykaz miejsc odbywania praktyk studenckich pokazują, Ŝe studenci i absolwenci Wydziału Biotechnologii swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają pracując bądź realizując praktyki studenckie między innymi w takich miejscach jak: - instytuty badawcze PAN, - centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, - firmy/przedsiębiorstwa/zakłady produkcyjne (branŝa: kosmetyczna, chemii gospodarczej, spoŝywcza, farmaceutyczna),

5 - stacje sanitarno epidemiologiczne, - zakłady biochemii genetycznej, - centra onkologii, - laboratoria ochrony zdrowia, - działy kontroli jakości w zakładach produkcji zdrojowej, - oczyszczalnie ścieków, - centra biotechnologiczne, - laboratoria mikrobiologiczne, immunologiczne, immunogenetyczne oraz laboratoria bakteriofagowe instytutów badawczych. W pracy zawodowej biotechnolodzy zajmują się wykorzystaniem nowoczesnych metod biologicznych i biofizycznych do uzyskania produktów oŝywionych lub nieoŝywionych (biocząsteczek lub aktywnych biologicznie związków). Opracowywane przez biotechnologów procesy i technologie wykorzystywane są w wielu działach gospodarki do produkcji (m.in. środków ochrony zdrowia, środków spoŝywczych, chemii domowego uŝytku oraz chemii specjalistycznej, środków dla rolnictwa) oraz w branŝy ochrony środowiska, gdzie procesy takie jak oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów komunalnych odbywają się niemal wyłącznie z wykorzystaniem biotechnologii. Biotechnolodzy są jednocześnie projektantami, realizatorami i nadzorcami etapów procesów produkcyjnych i poprodukcyjnych. Zawód ten wiąŝe się z szeregiem zadań zawodowych, tj.: - organizowanie i nadzorowanie procesów biotechnologicznych otrzymywania substancji organicznych; - kierowanie przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych; - uczestniczenie w opracowywaniu nowych substancji lub ulepszaniu i modernizowaniu istniejących technologii; - uczestniczenie w opracowywaniu załoŝeń techniczno-technologicznych budowy nowych zakładów, rozbudowy i modernizacji zakładów istniejących. (Klasyfikacja zawodów i specjalności) Absolwentom biotechnologii rynek pracy oferuje moŝliwość podjęcia zatrudnienia na stanowiskach: Biotechnolog, Laborant, Technik Produkcji Laboratoryjnej, Technik Jakości, Technik w Laboratorium Mikrobiologicznym, Asystent w Dziale Badań Klinicznych, Analityk Laboratorium Chemicznego, Specjalista ds. Zapewniania Jakości (np. w Sekcji ds. Suplementów Diety), Specjalista ds. Kontroli Jakości. Biotechnolog Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy opracowywanie i wdraŝanie nowych testów w standardach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przygotowywanie raportów końcowych dla zleceniodawców kierowanie przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a takŝe wytwarzania z nich produktów uŝytkowych uczestniczenie w badaniach, opracowywaniu i wdraŝaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych Laborant Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy wykonywanie analiz mikrobiologicznych surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, zgodnie z obowiązującą metodyką kontrola mikrobiologiczna opakowań, zgodnie z obowiązującą metodyką kontrola mikrobiologiczna środowiska produkcji, w tym wody technologicznej, wody wodociągowej, powietrza, urządzeń technologicznych wykonywanie dodatkowych testów identyfikacyjnych przeprowadzanie odczytów oraz interpretowanie wyników odczytów rejestrowanie wyników z przeprowadzonych badań obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych

6 stosowanie się do instrukcji i procedur przewidzianych przez System Zarządzania Jakością obowiązujący w firmie Technik Produkcji Laboratoryjnej odpowiedzialność za produkt - przygotowanie, przeprowadzenie oraz ocenianie poszczególnych faz produkcji opracowywanie nowych technik oraz procedur interpretacja wyników badań zarządzanie zespołem Technik Jakości przeprowadzanie analiz, wdraŝanie działań naprawczych, raportowanie wyników aktualizacja dokumentacji jakościowej wyrobu i procesu pomoc przy badaniach zdolności procesu, analizie systemów pomiarowych wsparcie przygotowywania i uruchamiania produkcji nowych wyrobów kompletowanie dokumentacji jakościowej do klientów Technik w Laboratorium Mikrobiologicznym Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy organizacja pracy laboratorium wykonywanie analiz mikrobiologicznych wyrobu gotowego, opakowań badanie mikrobiologiczne środowiska produkcyjnego przygotowywanie podłoŝy mikrobiologicznych praca zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną Asystent w Dziale Badań Klinicznych Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy wsparcie pracowników działu badań klinicznych i zespołów badaniowych umawianie spotkań, rezerwacja sal konferencyjnych prowadzenie korespondencji badań wprowadzanie danych do systemów słuŝących do prowadzenia badań prowadzenie dokumentacji badania zamawianie potrzebnych materiałów/sprzętów do ośrodków przygotowywanie dokumentacji finansowej badania Analityk Laboratorium Chemicznego Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy pobieranie próbek składników chemicznych prowadzenie analiz produkowanych związków chemicznych obsługa sprzętu laboratoryjnego organizacja pracy laboratorium Specjalista ds. Kontroli Jakości prowadzenie kontroli jakości surowców oraz produktów wytwarzanych w zakładzie produkcyjnym pobieranie prób materiałów wyjściowych, pomocniczych i produktu na róŝnych etapach produkcji do badań wykonywanie analiz przewidzianych w ramach kontroli jakości i dokumentowanie wyników monitorowanie i ocena warunków wytwarzania opracowywanie dokumentacji kontroli jakości udział w walidacjach i kwalifikacjach prowadzenie wewnętrznej dokumentacji kontrolnej kontrola procesu produkcyjnego nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego

7 Specjalista ds. Zapewniania Jakości (np. w Sekcji ds. Suplementów Diety) Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków- na podstawie dostępnych ofert pracy udział w opracowywaniu wymagań jakościowych dla suplementów diety weryfikacja dokumentacji jakościowej na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego opiniowanie i zatwierdzanie materiałów opakowaniowych dla suplementów diety udział w kontrolach zewnętrznych urzędów nadzorujących w obszarze środków spoŝywczych w tym przeprowadzanie granicznych kontroli sanitarnych udział w projektach wdroŝeniowych i utrzymaniowych suplementów diet Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych kształci studentów na kierunku Biologia w ramach studiów stacjonarnych I, II i III stopnia oraz niestacjonarnych I i II stopnia. Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia) prowadzone są na specjalnościach: - Biologia - Mikrobiologia - Biologia z chemią (specjalizacja nauczycielska) Studia I stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjackiego, który umoŝliwia ubieganie się o przyjęcia na studia magisterskie. Ponadto ukończenie specjalizacji nauczycielskiej na poziomie licencjackim uprawnia do nauczania biologii oraz chemii w gimnazjum. Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) realizowane są w zakresie takich specjalności jak: - Biologia człowieka - Botanika - Mikrobiologia - Zoologia Licencjaci specjalizacji nauczycielskiej mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w zakresie trzech specjalności: Biologii Człowieka, Botaniki i Zoologii, jednocześnie kontynuując edukację pedagogiczną. III stopień studiów z zakresu biologii na realizowany jest w ramach czteroletnich studiów doktoranckich. Kształcenie studentów Biologii odbywa się głównie w oparciu o bazę naukowo-dydaktyczną następujących Instytutów: Instytut Biologii Roślin, Instytut Zoologiczny, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Katedra Antropologii. W skład Wydziału wchodzą ponadto: Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Człowieka. Studenci Biologii, w stopniu zróŝnicowanym, zaleŝnie od specjalności przygotowywani są do podjęcia pracy w róŝnych dziedzinach gospodarki: w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spoŝywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, słuŝbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych, instytucjach planowania przestrzennego oraz szkolnictwie (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej). Jak wynika z formularzy CV uŝytkowników internetowej bazy Biura Karier, studenci i absolwenci Wydziału Nauk Biologicznych swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywają m.in. w takich miejscach jak: - parki narodowe, krajobrazowe i muzea przyrodnicze, - urzędy miejskie i gminne w wydziałach: rolnictwa i środowiska, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska), - stowarzyszenia/fundacje działające na rzecz ochrony środowiska, - wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, - szkoły gimnazjalne i licea ogólnokształcące, - instytuty naukowo-badawcze ( instytuty górnictwa odkrywkowego, instytuty melioracji, zakłady onkologii doświadczalnej), - ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, - zakłady wodociągowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne,

8 - laboratoria mikrobiologiczne, - zakłady i centra diagnostyki laboratoryjnej, - firmy/przedsiębiorstwa produkcyjne (w branŝy kosmetycznej, wydobywczej, farmaceutycznej), - nadleśnictwo. W pracy zawodowej biolodzy zajmują się m.in. badaniem Ŝywych organizmów i środowiska ich występowania - prowadzą badania, doskonalą lub opracowują koncepcje, teorie i metody działania oraz stosują metody naukowe w dziedzinie biologii, mikrobiologii i bakteriologii, cytologii, genetyki, zoologii, botaniki i ekologii, a takŝe w medycynie i rolnictwie. Zawód biologa wiąŝe się z szeregiem zadań zawodowych, tj.: - prowadzenie badań, doskonalenie lub opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w swoich dyscyplinach i specjalnościach; - prowadzenie eksperymentów terenowych i laboratoryjnych dotyczących wszystkich form Ŝycia, przez identyfikowanie i klasyfikowanie próbek pobranych z organizmów ludzkich, zwierzęcych, insektów i roślin oraz studiowanie ich pochodzenia, składu chemicznego i form fizycznych oraz procesów reprodukcyjnych; - studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących struktury, rozwoju i charakterystycznych cech mikroorganizmów, takich jak bakterie i wirusy; - studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących czynników zaangaŝowanych w pochodzenie i transformacje charakterystycznych cech dziedziczności u ludzi, zwierząt i roślin; - studiowanie wszystkich form Ŝycia zwierzęcego i opracowywanie praktycznych zastosowań tej wiedzy w takich dziedzinach, jak rolnictwo i medycyna; - studiowanie i prowadzenie eksperymentów dotyczących struktury i funkcjonowania Ŝywych komórek i wpływu na normalne i nienormalne komórki czynników fizycznych i chemicznych; - studiowanie współzaleŝności pomiędzy Ŝyciem roślinnym i zwierzęcym oraz wpływu na nie czynników środowiskowych; - opracowywanie przemysłowych, medycznych i innych zastosowań wiedzy naukowej oraz udzielanie rad w zakresie swojej specjalności. (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) Absolwentom biologii rynek pracy oferuje moŝliwość podjęcia zatrudnienia m.in. na stanowiskach: Biolog Laborant, Technik Laboratoryjny, Analityk w Laboratorium, Koordynator ds. Rejestracji Leków, Embriolog Kliniczny, Asystent w Dziale Badań Klinicznych, Specjalista ds. Jakości HACCP, Specjalista ds. Badań w Laboratorium, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Podleśniczy Biolog Młodszy Naukowiec analizowanie wyników biologicznych i wyciąganie wniosków dotyczących ich aktywności projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów z uŝyciem eukariotycznych linii komórkowych prowadzenie banków linii komórkowych oraz testów na mykoplazmę implementacja nowych metod i protokołów badawczych w ramach bieŝących potrzeb Laborant wykonywanie badań mikrobiologicznych Ŝywności i wody pitnej przygotowywanie i kontrola materiałów pomocniczych do badań (w tym poŝywek) prowadzenie zapisów w ramach systemu zarządzania jakością w laboratorium realizacja programów sterowania jakością i walidacja metod badawczych Technik Laboratoryjny (np. w laboratorium mikrobiologicznym) pobieranie prób surowców, wyrobów gotowych, środowiska produkcji dbanie o stan odczynników, czystość szkła i sprzętu laboratoryjnego rejestr prób laboratoryjnych

9 wykonywanie prostych testów diagnostycznych, np. barwienie Gramma Analityk w laboratorium wykonywanie prac analitycznych (mikrobiologicznych, hydrobiologicznych) w pracowni biologicznej oznaczanie makrobezkręgowców bentosowych i organizmów fitoplanktonowych udział w pracach terenowych związanych z poborem makrobezkręgowców bentosowych i oznaczaniem makrofitów prowadzenie kart kontrolnych i ich ocena zgodnie z wymaganiami kontroli jakości badań prowadzenie obliczeń związanych ze statystyczną oceną metod badawczych Koordynator ds. Rejestracji leków rejestracja produktów leczniczych (MRP/DCP/Narodowo) prowadzenie zmian porejestracyjnych zarządzanie wyrobami medycznymi zarządzanie FSMP (Food for Special Medical Purpose - Ŝywność specjalnego medycznego przeznaczenia) weryfikacja druków informacyjnych tłumaczenie i druków informacyjnych i powiązanych współpraca z działami wewnątrz firmy aktualizacja danych w bazach danych lokalnych i na poziomie korporacji weryfikacja materiałów reklamowych i/lub materiałów do publikacji Embriolog Kliniczny Centrum Leczenia Niepłodności praca w laboratorium rozrodu wspomaganego praca w laboratorium andrologicznym Asystent w Dziale Badań Klinicznych wsparcie pracowników działu badań klinicznych i zespołów badaniowych umawianie spotkań, rezerwacja sal konferencyjnych prowadzenie korespondencji badań wprowadzanie danych do systemów słuŝących do prowadzenia badań prowadzenie dokumentacji badania zamawianie potrzebnych materiałów/sprzętów do ośrodków przygotowywanie dokumentacji finansowej badania Specjalista ds. Jakości HACCP Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: nadzór i kontrola utrzymywania odpowiedniego standardu jakościowego surowców, opakowań, półproduktu i wyrobu gotowego prowadzenie statystyki badań jakościowych, analiza wyników i proponowanie wniosków wynikających z tych analiz zgłaszanie i opiniowanie reklamacji jakościowych organizowanie wspólnie z zespołem HACCP wdroŝeń nowych produktów i opakowań przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu higieny i jakości

10 sporządzanie protokołów kontroli jakości inicjowanie działań korygujących Specjalista ds. Badań w Laboratorium Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych oraz wykonywanie na ich podstawie obliczeń sprawowanie opieki nad powierzonymi obiektami wyposaŝenia pomiarowo-badawczego poprzez wykonywanie codziennej obsługi, wymaganych sprawdzeń i wzorcować wewnętrznych, nadzorowanie napraw i konserwacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń Specjalista ds.: Ochrony Przyrody Udostępniania Parku Edukacji Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: prowadzenie i koordynowanie na terenie Parku i otuliny wszystkich prac i działań związanych z ochroną przyrody udostępnianie parku do badań naukowych i zwiedzania oraz edukacji ludności miejscowej w celu uzyskania akceptacji dla istnienia Parku przygotowywanie zwiedzających do wejścia na teren Parku Podleśniczy Przykładowy opis stanowiska/zakres obowiązków - na podstawie ofert pracy: wykonywanie czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych, mających na celu realizację zadań ochronnych ustalonych dla obwodu ochronnego ochrona zasobów leśnych i innego majątku Wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o pracę, niezaleŝnie od tego czy oferta skierowana jest do absolwenta chemii, biologii czy biotechnologii, związane są z doświadczeniem zawodowym, wiedzą oraz umiejętnościami związanymi z wykonywaniem obowiązków w konkretnym miejscu pracy/branŝy. ZaleŜnie od stanowiska wymagania dotyczyć mogą, np. znajomości zagadnień związanych z analizą laboratoryjną, znajomości norm jakości, umiejętnością obsługi sprzętu pomiarowego itp.. Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, na rynku pracy znajdują się oferty skierowane zarówno do osób z duŝym dorobkiem zawodowym jak i świeŝo upieczonych absolwentów. Warto podkreślić, iŝ wszelka aktywność wychodząca poza ramowy program studiów, czy to w postaci praktyk, staŝy, czy uczestnictwa w kołach naukowych, konferencjach, jest ceniona przez pracodawców i wpływa na konkurencyjność kandydata. W procesie rekrutacji znaczącą rolę odgrywają takŝe tzw. kompetencje miękkie. Pracodawcy oczekują m.in. takich kompetencji jak: dokładność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia się, chęć rozwoju osobistego. Anna Wojciechowicz Uniwersytet Wrocławski

Biologia. Opis kierunku

Biologia. Opis kierunku Opis kierunku jest to gałąź nauki zajmująca się badaniem Ŝycia. Nauka ta skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów Ŝywych, jak równieŝ sposobie powstawania nowych gatunków

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 3. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych Interesujesz się... Biologia sp. biologia człowieka rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją populacjami pradziejowymi biologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie

Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia licencjackie i magisterskie Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Studia licencjackie i magisterskie Kierunek MIKROBIOLOGIA jest realizowany w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii: Zakład

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie

Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Kierunek Rolnictwo - cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie Praktyka obowiązuje wszystkich studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Rolnictwo, a jej zaliczenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem Wymagania Czynności zawodowe Ścieżka rozwoju Specjalizacja W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem 227101. Opis Diagnosta laboratoryjny - osoba, która wykonuje

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOG. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

BIOTECHNOLOG. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie BIOTECHNOLOG Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl Centrum

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolP-MiOg-W-S14_pNadGenKW6DH Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie

OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie OFERTA: 1. Szkolenia zamknięte z naszej oferty i przygotowane na życzenie 2. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001 3. Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Biologii PASJA TO NIEUSTAJĄCY ROZWÓJ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Biologii funkcjonuje samodzielnie od 1984 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa Nazwa modułu: Podstawy biotechnologii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-2-103-AP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn 1969-1972

CURRICULUM VITAE. Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn 1969-1972 CURRICULUM VITAE 1. Nazwisko: ŁYSAKOWSKI 2. Imię: KRZYSZTOF 3. Data urodzin: 24 kwietnia 1949 4. Narodowość: polska 5. Stan cywilny: wdowiec 6. Wykształcenie: Uczelnia Tytuł: Akademia Rolniczo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała nr 18/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akad. 2015/2016

Bardziej szczegółowo

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WODA, PRZESTRZEŃ, ŚRODOWISKO STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WIEDZA, UNIEJĘTNOŚCI, PRAKTYKA Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do kierowniczej lub samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik przetwórstwa mleczarskiego; symbol 314402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S

kierunek ROLNICTWO Fot. UB-S kierunek ROLNICTWO Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia magisterskie II stopnia trwają: - stacjonarne 1,5 roku - niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Zakład Towaroznawstwa Zasady organizacji i odbywania praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo Z a s a d y o r g a n i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne?

Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Dlaczego warto studiować Zdrowie Publiczne? Wieloaspektowy charakter wiedzy studiując Zdrowie Publiczne zdobywasz wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie uruchomienia nowej specjalności pod nazwą CHEMIA SĄDOWA na pierwszym stopniu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ogrodnictwo Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: inŝynier Kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Sala wykładowa A, rok akademicki 2016/2017

Sala wykładowa A, rok akademicki 2016/2017 Sala owa A, rok akademicki 2016/2017 II TECH. POSTACI LEKU 10.30 12.00 II PATOFIZJOLOGIA 12.15 14.30 II N. TECH. POSTACI LEKU 16.00 17.30 (27.II 27.III) 8.00 10.30 II CHEMIA LEKÓW 10.45 12.15 II / FARMAKOGNOZJA

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

Forma kształcenia: jednolite magisterskie. Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki A Z. 1.

Forma kształcenia: jednolite magisterskie. Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki A Z. 1. PLAN STUDIÓW rok akadem. 2015/16 Kierunek: farmacja Rok: I Semestr: I II studiów: stacjonarne kształcenia: jednolite magisterskie Lp. Przedmiot Jednostka organizująca Kategoria liczba godzin Razem I sem.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Matematyczne i komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej

Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej Wydział Biologii i Biotechnologii Podyplomowe studia Nauczanie Przyrody w szkole podstawowej 1) Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych, nazwa kierunku studiów: Podyplomowe studia Nauczanie

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Instytut Ekologii i Bioetyki) Nazwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

ZAPRASZAMY NA STUDIA! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Biologii i Nauk o Środowisku ZAPRASZAMY NA STUDIA! Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia." Walter Nernst Wydział Biologii

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. Studia Podyplomowe Biologia sądowa

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. Studia Podyplomowe Biologia sądowa Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Biologia sądowa Łódź, 2012 1. Nazwa Studia Podyplomowe BIOLOGIA SĄDOWA 2. Opis Wydział Biologii i Ochrony

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU

WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Dziekanat Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku 43-309 Bielsko-Biała Ul. Willowa 2 Tel. : 33 82 79 425 33 82 79 426 E-mail: iwios@ath.bielsko.pl Dziekan Wydziału

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. profil ogólnoakademicki absolwent: Kierunkowe obszary i efekty kształcenia na nowotworzonym międzyuczelnianym kierunku INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Gospodarka nieruchomościami Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Gospodarka nieruchomościami jest kierunkiem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (WRiB) jest najstarszym, bo z ponad 90. tradycją, wydziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Wydziału jest

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje Tryb studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje ma

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Pracownia Sztucznego Serca zaprasza chętne osoby (po III roku studiów inżynierskich) na miesięczne lub dłuższe praktyki studenckie. Proponujemy Wam realizację ciekawych

Bardziej szczegółowo

Biologia organizmów:

Biologia organizmów: Biologia organizmów: strategiczna ścieżka rozwoju Koordynatorzy: prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz dr hab. Małgorzata Duda dr hab. Szymon Zubek Zasady rekrutacji na ścieżkę Biologia organizmów (100 miejsc):

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo