STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA"

Transkrypt

1 OPOLE ul. Wrocławska 107 p. 3 tel/fax lub STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA Opole kwiecień 1999 r.

2 2 OPRACOWANIE WYKONAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE: AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Maria Oleszczuk uprawniona do projektowania w planowaniu przestrzennym Nr ewid. 1107/90 oraz do planowania przestrzennego w strefach ochrony konserwatorskiej Nr ewid. 40/94 Współpraca: dr Stanisław Koziarski mgr Krzysztof Badora mgr Sylwia Nowak mgr Krzysztof Mikołajewicz mgr Lucja Rauze mgr Małgorzata Brzozowska mgr Janusz Oleszczuk inż. Michał Misiun

3 3 Niniejsze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa" składa się z następujących części: I. CZĘŚCI TEKSTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ INFORMACYJNA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU. ROZDZIAŁ II - UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO - KULTUROWE I KRAJOBRAZOWE. ROZDZIAŁ III - WARUNKI PRZYRODNICZE. ROZDZIAŁ IV - WARUNKI DEMOGRAFICZNE. ROZDZIAŁ V - JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. ROZDZIAŁ VI - WARUNKI GOSPODARCZE ROZDZIAŁ VII - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ. II. CZĘŚCI GRAFICZNEJ: RYSUNEK NR 1 - WARTOŚCI KULTUROWE I KRAJOBRAZOWE. RYSUNEK NR 2 - PRZYRODA NIEOŻYWIONA - WARUNKI ABIOTYCZNE. RYSUNEK NR 3 - PRZYRODA OŻYWIONA - WARUNKI BIOTYCZNE. RYSUNEK NR 4 - KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. RYSUNEK NR 5 - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

4 4 Spis treści : ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ INFORMACYJNA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU. 1. Informacje formalne Formalno-prawna podstawa opracowania Funkcje prawne studium i jego zadania Zakres formalno-prawny opracowania. 2. Informacje merytoryczne Merytoryczne podstawy opracowania. 3. Ogólna charakterystyka gminy. ROZDZIAŁ II - UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO - KULTUROWE I KRAJOBRAZOWE. 1. Zasoby kulturowe terenu - tożsamość miejsca Wykaz stanowisk archeologicznych Wykaz obiektów objętych ochroną prawną Zabytkowe parki i cmentarze Wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki. 2. Pradzieje osadnictwa na terenie gminy Dąbrowa. 3. Rozwój osadnictwa i morfogenetyczne formy przestrzenne osad terenu Typ morfogenetyczny - owalnica Typ morfologiczny - ulicówka Wieś wielodrożna Folwarki Zespoły zabudowy robotniczej. 4. Obszary o zachowanych wartościach historyczno - kulturowych Obszary objęte prawną ochroną środowiska kulturowego Układy i elementy historycznej struktury przestrzennej proponowane do objęcia ochroną Układy przestrzenne proponowane do ochrony konserwatorskiej na podstawie decyzji samorządu lokalnego Elementy struktury przestrzennej chronione na podstawie decyzji samorządu lokalnego. 5. Proponowane strefowanie krajobrazu Strefa ścisłej ochrony - rezerwat krajobrazu kulturowego Strefa ochrony - park krajobrazu kulturowego Strefa ochrony krajobrazu kulturowego. 6. Zagrożenia dziedzictwa kulturowego.

5 5 ROZDZIAŁ III - WARUNKI PRZYRODNICZE. 1. Elementy przyrody nieożywionej - warunki abiotyczne Położenie geograficzne Rzeźba terenu Budowa geologiczna Surowce mineralne Gleby Wody powierzchniowe i podziemne Hydrogeologia Wody powierzchniowe Warunki klimatyczne. 2. Świat przyrody ożywionej - warunki biotyczne Roślinność naturalna Szata roślinna obszaru Rośliny chronione i rzadkie Obszary cenne florystycznie Ekosystemy leśne Ekosystemy nieleśne - łąkowe Ekosystemy wodne Fauna. 3. Ekologiczny system przestrzenny gminy Dąbrowa Powiązania zewnętrzne gminy Lokalny system ekologiczny gminy. 4. Istniejące formy ochrony przyrody. 5. Projektowane formy ochrony przyrody. 6. Proponowane formy ochrony przyrody obszary objęte ochroną na podstawie decyzji samorządu lokalnego. 7. Obszary o dużej bioróżnorodności. ROZDZIAŁ IV - WARUNKI DEMOGRAFICZNE. 1. Sytuacja demograficzna Zmiany liczby ludności Struktura wieku ludności. 2. Charakterystyka procesów demograficznych. 3. Źródła utrzymania ludności i poziom wykształcenia. 4. Rynek pracy i bezrobocie. 5. Prognozowane procesy demograficzne. ROZDZIAŁ V - JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. 1. Mieszkalnictwo Standardy zamieszkiwania terenu Ruch budowlany Potrzeby mieszkaniowe. 2. Obsługa ludności.

6 Przedszkola Szkoły Ochrona zdrowia i opieka społeczna Kultura, sport i rekreacja Handel, rzemiosło i gastronomia. 3. System komunikacyjny i transportowy Komunikacja wodna Komunikacja kolejowa System drogowy Autostrada Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Zaplecze motoryzacji. 4. Systemy inżynieryjne System zaopatrzenia w wodę Odprowadzenie ścieków sanitarnych Zaopatrzenia w ciepło Zaopatrzenie w gaz Zaopatrzenie w energię elektryczną Telekomunikacja Składowanie odpadów stałych. ROZDZIAŁ VI - WARUNKI GOSPODARCZE. 1. Rolnictwo Przyrodnicze warunki produkcji rolnej Rzeźba terenu Warunki wodne środowiska Warunki agroklimatyczne Bonitacja i przydatność rolnicza gleb Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Użytkowanie gruntów Struktura władania Struktura wielkości gospodarstw indywidualnych Produkcja roślinna i zwierzęca. 2. Gospodarka leśna. 3. Turystyka i wypoczynek Walory środowiska przyrodniczego Walory kulturowe i krajobrazowe Istniejące położenie i zagospodarowanie gminy. 4. Przemysł. ROZDZIAŁ VII - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY DĄBROWA. 1. Uwarunkowania rozwoju gminy Dąbrowa podsumowanie. 2. Mocne i słabe strony obszaru uwarunkowania sprzyjające i ograniczające rozwój Środowisko przyrodnicze Środowisko kulturowe i struktury przestrzenne Potencjał społeczny.

7 Infrastruktura społeczna Potencjał gospodarczy Komunikacja i infrastruktura techniczna. 3. Identyfikacja konfliktów problemy wymagające rozwiązania. 4. Strategiczne cele rozwoju gminy. 5. Strategiczne kierunki przekształceń struktury funkcjonalno przestrzennej gminy Dąbrowa. 6. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa i polityka przestrzenna Kierunki i zasady ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego System ekologiczny obszaru gminy Obszary i obiekty systemu ekologicznego prawnie chronione Obszary i obiekty systemu ekologicznego projektowane do prawnej ochrony Obszary i obiekty objęte ochroną decyzją samorządu lokalnego Tereny przewidziane do rewaloryzacji lub rehabilitacji Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury Prawnie chronione obszary i obiekty dziedzictwa kulturowego Obszary i obiekty dziedzictwa kulturowego chronione na podstawie decyzji samorządu lokalnego Kierunki ochrony krajobrazu kulturowo przyrodniczego Obszary objęte ochroną krajobrazu kulturowo przyrodniczego na podstawie decyzji samorządu Kierunki rozwoju rolnictwa Obszary rolne wyłączone z zabudowy Kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku Kierunki rozwoju obszarów osadniczych Kierunki rozwoju mieszkalnictwa Kierunki rozwoju działalności gospodarczych - wytwórczości, handlu hurtowego i składów Kierunki rozwoju usług Zaplecze obsługi motoryzacji i ruchu turystycznego Kierunki rozwoju komunikacji Komunikacja wodna System kolejowy System drogowy Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej Wodociągi Kanalizacja Zaopatrzenie w ciepło i gaz System zasilania w energię elektryczną Telekomunikacja Gospodarka odpadami stałymi. 7. Obszary, dla których wymagane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszary, dla których obowiązek sporządzenia planu wynika z obowiązujących przepisów prawa Obszary, dla których obowiązek sporządzenia wynika z istniejących uwarunkowań. 8. Realne działania samorządu na rzecz realizacji celów rozwoju Lista lokalnych zadań publicznych pilnych, których realizacja jest konieczna w okresie najbliższych 10 lat Lista zadań publicznych, przewidzianych do realizacji w okresie do 20 lat.

8 8 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ INFORMACYJNA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

9 9 1. INFORMACJE FORMALNE FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest nowym rodzajem opracowania, wprowadzonym do systemu planowania w Polsce ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw Dz. U. Nr 111, poz. 726). Z jej art. 6 oraz art. 67 wynika obowiązek sporządzenia i uchwalenia "Studium.." przed utratą mocy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego tj. przed końcem 1999 roku. Studium jest częścią lokalnego systemu planowania, którego sporządzenie zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 z dn r, poz. 95, zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191, Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253 oraz Nr 39 poz. 518), należy do zadań własnych gminy. Ponadto podstawą prawną sporządzenia studium jest Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z dnia roku poz. 191, zm. Dz. U. z 90 r. Nr 43 poz. 253, Nr 92 poz. 541) oraz Uchwała Rady Gminy Dąbrowa z dnia r Nr XXXIV/243/98 w sprawie sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa" FUNKCJE PRAWNE STUDIUM I JEGO ZADANIA. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" stanowi instrument sterowania procesami zagospodarowania przestrzeni dla całego terenu gminy. Uchwalone przez radę gminy uzyskuje rangę jej zobowiązania własnego, stanowiąc pod względem prawnym tzw. akt kierownictwa wewnętrznego (tzn. jego ustalenia obowiązują tylko władze i zarząd gminy, nie mając mocy prawnej w stosunku do innych podmiotów gospodarujących na obszarze gminy tj. osób fizycznych i prawnych). Przyjęte i zatwierdzone w "Studium..." kierunki zagospodarowania przestrzennego (polityka przestrzenna) Rada Gminy realizuje poprzez działania administracji samorządowej przy zastosowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa szczególnego. Zadaniem " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego " jest pełnienie funkcji: Koordynacyjnej, Informacyjnej, Promocyjnej.

10 CEL I ZAKRES FORMALNO-PRAWNY OPRACOWANIA. Celem opracowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" jest : określenie istniejących uwarunkowań rozwoju gminy Dąbrowa wynikających z warunków przyrodniczych, wartości kulturowej terenu, walorów krajobrazu, zachodzących procesów demograficznych oraz stanu gospodarki, a także stanu zagospodarowania terenu i jego wyposażenia w infrastrukturę techniczną, mającego wpływ na jakość życia mieszkańców, wskazanie pożądanych kierunków zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających harmonijny rozwój obszaru. Stosownie do wymagań określonych w obowiązującej ustawie zagospodarowaniu przestrzennym, w studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z: o dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych (tj. objętych ochroną prawną z uwagi na ich wartości przyrodnicze, kulturowe bądź potrzebę zapewnienia odpowiedniej strefy izolacyjnej, jak np. w przypadku ujęć wody itp.), stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego ( w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej), prawa własności gruntów, jakości życia mieszkańców, zadań służących realizacji zadań ponadlokalnych celów publicznych. W wyniku analiz istniejących uwarunkowań i możliwości rozwoju w "Studium..." określono: obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego, lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiskowe, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy, obszary zabudowane, w tym tereny wymagające przekształceń bądź rehabilitacji, obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (potencjalne tereny rozwojowe), w tym także obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, wynikającą z potrzeb zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, ze wskazaniem obszarów, na których będą stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, obszary objęte obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego (w tym obowiązkiem określonym w wyniku studium, ze względu na istniejące, szczególne uwarunkowania).

11 11 2. INFORMACJE MERYTORYCZNE MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA. Przy sporządzeniu niniejszego studium wykorzystano następujące opracowania i dokumenty: Rysunek i tekst ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa zatwierdzony Uchwałą Nr XII/61/91 Gminnej Rady Narodowej w Dąbrowie dn , sporządzony przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu, Wniosek i zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do w/w planu zagospodarowania przestrzennego, Opracowanie fizjograficzne wykonane na potrzeby w/w planu sporządzone przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu, Elaborat urządzenia gospodarstwa leśnego (stan 1 stycznia 1995 roku) Nadleśnictwa Opole - Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej - Oddział Brzeg, Projekt granicy polno - leśnej opracowany przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Trenów Rolnych w Opolu, Wnioski i postulaty do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa" zebrane przez zespół autorski niniejszego "Studium..." w trakcie jego sporządzania, Informacje ze studium wojewódzkiego dotyczące polityki regionalnej w stosunku do gminy Dąbrowa, a także dane i informacje uzyskane w jednostkach administracji rządowej i specjalnej, Dokumentacje techniczne sieci wodociągowych i elektroenergetycznych, sporządzone przez inne jednostki projektowe, Dane dotyczące infrastruktury technicznej udostępnione przez Zakład Gazowniczy w Opolu, Zakład Energetyczny w Opolu, Polskie Sieci Elektryczne S.A w Katowicach oraz Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Opolu, Dane statystyczne Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Opolu, Dane statystyczne i informacje Urzędu Gminy w Dąbrowie. Ponadto przy sporządzeniu niniejszego "Studium..." skorzystano z następującej literatury: Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, 1997 r, Wrocław, Kubok J., 1996 r, Walory przyrody i krajobrazu miast i gmin województwa opolskiego, Opole. Kuźniewski E.,1996r, Ochrona przyrody na Śląsku Opolskim, Opole. Przyroda województwa opolskiego, 1997r, oprac. zbior. pod redakcją A. Nowaka, Opole. Fiek E. 1881r, Flora von Schlesien preussischen und osterreichischen Antheils, J.U. Kern's Verlag, Breslau. Guzik I., Koła W., Turzańska M Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu torfowiskowego "Prądy". Acta Univ. Wrat. 1606, Prace Bot. 60. Parusel J.B., Wika S., Bula R. (red.) 1996, Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty Opinie 1. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach.

12 12 Schube T Die Verbreitung der Gefasspflanzen in Schlesien, preusischenund osterreichischen Anteils. Druck von R. Nischowsky, Breslau. Spałek T. 1997, Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w województwie opolskim. Natura Silesiae Superioris 1. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Zarzycki K., Szeląg Z., Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.) Lista roślin zagrożonych w Bot. Im. W. Szafera, PAN, Kraków. Polsce. Wyd. 2. Inst. Kompletując materiały wyjściowe dążono do uzupełnienia ich tak, aby zapewnić pełne, merytoryczne podstawy do skonstruowania i uzasadnienia przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sformułowania polityki przestrzennej. Zapewnienia to przydatność "Studium..." dla opracowywanych w późniejszym czasie planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. Gmina Dąbrowa położona jest w zurbanizowanej aglomeracji opolskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Opola, usytuowanego po jej wschodniej stronie. Z kolei od południowego - wschodu sąsiaduje z gminą Komprachcice i Tułowice, od południowego - zachodu z gminą Niemodlin, od zachodu z gminą Lewin Brzeski, od północnegozachodu z gminą Popielów oraz od północy z gminą Dobrzeń Wlk. Powierzchnia gminy wynosi 131 km 2 i stanowi 1,53% powierzchni województwa opolskiego. Użytki rolne zajmują około 69% ogólnej powierzchni gminy, a lasy stanowią 22%. W gminie mieszka 9390 mieszkańców, a obejmuje ona swoimi granicami 15 sołectw ( Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Sławice, Wrzoski, Żelazna). Wiodącą funkcją gminy Dąbrowa jest rolnictwo, a uzupełniającą mieszkalnictwo. Wieś gminna koncentruje usługi podstawowe dla ludności i rolnictwa. Usługi o charakterze ponadpodstawowym (ponadgminnym) zabezpiecza mieszkańcom gminy miasto Opole oraz Niemodlin. Na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr XXIV/193/88 z dnia 26 maja 1988 roku (Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 19 z dnia r., poz. 231) południową część terenu gminy włączono w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. W jego granicach położone są wsie Dąbrowa, Prądy, Siedliska, Lipowa oraz Nowa Jamka.

13 13 ROZDZIAŁ II UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO - KULTUROWE I KRAJOBRAZOWE.

14 14 1. ZASOBY KULTUROWE TERENU - TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA. Gminę Dąbrowa zaliczyć można do terenów dosyć bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego w województwie opolskim. Świadczą o tym przede wszystkim zachowane zabytkowe obiekty, których ilość dorównuje miastom województwa opolskiego o średniej wielkości. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w zakresie zachowanych zabytkowych układów przestrzennych, jakości krajobrazu kulturowego oraz ilości dokonanych odkryć archeologicznych na terenie gminy. Ślady osadnictwa przedhistorycznego w chwili obecnej udokumentowane są tylko 45 znaleziskami o ściśle określonej lokalizacji. Skupione są one głównie we wschodniej części terenu gminy, co niewątpliwie związane jest ze znacznym zalesieniem jej obszaru w okresie przedhistorycznym. Tylko fragment północnej i północno - wschodniej części terenu gminy został rozpoznany stosowaną obecnie metodą powszechnej inwentaryzacji zabytków archeologicznych Polski pod nazwą ARCHEOLOGICZNE ZDJĘCIE POLSKI (sołectwa Narok i Żelazna). Nieznana zasobność terenu w znaleziska osadnictwa przedhistorycznego wymusza ostrożność przy prowadzeniu prac ziemnych, szczególnie przy realizacji inwestycji liniowych, a także inwestycji kubaturowych na terenach zabudowanych (lub ich sąsiedztwie). Występujące na tych terenach nawarstwienia kulturowe datowane są głównie na okres średniowieczny. Bardzo bogato udokumentowane są na terenie gminy Dąbrowa zabytki nieruchome, stanowiące głównie o jej dużej wartości kulturowej. Łącznie w gminie znajdują się 673 obiekty podlegające ochronie ze względu na zachowane wartości historyczno-kulturowe. Ochroną konserwatorską objętych jest 16 (2,4%) obiektów zabytkowych, ujętych w rejestrze zabytków, oraz 657 (97,6%) obiektów ujętych w ewidencji zabytków. Pod względem ich ilości wyróżnia się sołectwo Karczów, gdzie znajduje się 86 obiektów zabytkowych (stanowiących 12,8 % ogólnej ich liczby w gminie), a także wieś Chróścina (67 szt. tj. 10,0 %), Wrzoski (64 szt. tj. 9,5%) oraz Narok ( 61 obiektów tj. 9,1 % ogólnej ich liczby). Na terenie gminy obiekty zabytkowe występują we wszystkich wsiach, a także w przysiółku Sokolniki, w którym ich ilość jest najmniejsza (13 obiektów tj. 1,9% ogólnej ich liczby w gminie). Niewielka ich ilość występuje także we wsi Nowa Jamka (15 szt. tj. 2,2%), Siedliska (19 szt. tj. 2,8%) oraz Żelazna (22 szt. tj. 3,3%). Wśród obiektów zabytkowych najliczniejszą grupę stanowią budynki mieszkalne stanowiące 59,6% ogólnej liczby obiektów zabytkowych (401 szt.). Licznie reprezentowane są także obiekty przemysłowe i gospodarcze (cegielnie, rzeźnia, młyn, wiatrak, magazyny, spichlerze, stodoły, kurniki, obory i chlewy), które stanowią 28,9% ogólnej liczby zabytków gminy (łącznie 195 szt.). Rzadziej występują obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki, plebanie), stanowiące zaledwie 3,1% ogólnej liczby zabytków analizowanego terenu, obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice, remizy strażackie i budynki administracyjne), a także obiekty techniczne i inne (stacje transformatorowe i ogrodzenia, bramy itp.). Niewątpliwą atrakcją terenu są liczne i cenne zespoły zabudowy feudalnej (możnowładców), występującej w dziesięciu (z piętnastu) wsiach gminy oraz w przysiółku Sokolniki. We wsi gminnej, Dąbrowie, znajduje się zamek z zespołem

15 15 towarzyszącej mu zabudowy gospodarczej oraz parkami krajobrazowymi. Pałace wraz z zespołem zabudowy pałacowej zachowały się w Chróścinie (pałac z zespołem zabudowy gospodarczej oraz parkiem krajobrazowym), Karczowie (pałac z parkiem krajobrazowym) i Naroku (zespół pałacowo - parkowy, w którym park nie jest wpisany do rejestru zabytków), Niewodnikach (zespół pałacowo-parkowy, w którym pałac nie jest wpisany do rejestru zabytków). Zespoły zabudowy dworskiej znajdują się we wsi Ciepielowice (dwór z zespołem zabudowy gospodarczej) i Sławice (dwór z zespołem zabudowy gospodarczej i parkiem), Siedliska (zespół zabudowy folwarcznej - podworskiej) oraz w Skarbiszowie (zespół zabudowy podworskiej wraz z parkiem). Z kolei we wsiach Nowa Jamka i Lipowa oraz w przysiółku Sokolniki zachowały się interesujące zespoły zabudowy folwarcznej. Łącznie obiekty zabudowy feudalnej stanowią 2,4% ogólnej liczby zabytków gminy Dąbrowa. Niewątpliwie dużą wartość kulturowo - historyczną mają ukształtowane w okresie średniowiecza genetyczne oraz później powstałe układy i elementy przestrzenne zabudowy wsi, wraz z historyczną siecią dróg oraz zachowaną zabytkową zabudową. Do tej pory nie wykonywano żadnych studiów nad ruralistycznymi układami przestrzennymi wsi gminy Dąbrowa. Tak więc ich wartość historyczno - kulturowa nie została w sposób prawny potwierdzona przez ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej typu "A" czy typu "B", a także stref ochrony krajobrazu "K" i stref ochrony ekspozycji "E". Rozpoznanie zachowanych układów przestrzennych terenów wiejskich oraz ocena ich wartości, będzie przedmiotem niniejszych analiz. Celem jest wskazanie terenów, które ze względu na zachowane wartości przestrzenne i kulturowo - historyczne, powinny zostać poddane ochronie konserwatorskiej WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH. Dąbrowa Stanowisko A okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze. Położone ok. 4 km na północ od stacji kolejowej na piaszczystym wzniesieniu, w pobliżu kępy leśnej, na polu ornym. Chróścina Opolska Stanowisko 3 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 223. Stanowisko 4 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 154, 155, 648/151. Stanowisko 6 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 159, 164. Stanowisko 7 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 77. Stanowisko 8 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 120. Stanowisko 9 punkt osadniczy, XIV XVI w, położone na działkach gruntowych nr 81, 87, 91. Stanowisko 10 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 198, 201.

16 16 Karczów Stanowisko 1 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 289, 290. Stanowisko 2 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 289, 290, 291. Stanowisko 3 punkt osadniczy, późne średniowiecze, położone na działkach gruntowych nr 295, 296, 314, 315. Stanowisko 4 osada produkcyjna, kultura przeworska, późny okres wpływów rzymskich położone na działkach gruntowych nr 372, 373. Stanowisko 5 piecowisko, położone na działkach gruntowych nr 379, 380. Stanowisko 6 osada, XIV XVI w, położone na działkach gruntowych nr 528/3. Stanowisko 7 osada, XIII XVI w, położone na działkach gruntowych nr 396. Stanowisko 8 osada, XIV XVI w, położone na działkach gruntowych nr 332/1. Stanowisko 9 punkt osadniczy, XIII XIV w, położone na działkach gruntowych nr 384. Lipowa Stanowisko 1 osada, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 7, 8. Stanowisko 2 osada, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 52. Stanowisko 3 ślad osadniczy, wczesne średniowiecze, osada XIV XV w., położone na działkach gruntowych nr 52. Mechnice Stanowisko 4 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 9, 10, 147/11. Stanowisko 5 ślad osadniczy, pradziejowe, położone na działkach gruntowych nr 188/35 Stanowisko 6 ślad osadniczy, epoka kamienia, punkt osadniczy, późne średniowiecze, położone na działkach gruntowych nr 195, 197, 198. Narok Stanowisko 1 punkt osadniczy, kultura łużycka, punkt osadniczy, wczesne średniowiecze, położone na działkach gruntowych nr 285, 288, 290. Stanowisko 2 punkt osadniczy, neolit, punkt osadniczy, wczesne średniowiecze, punkt osadniczy, średniowiecze, położone na działkach gruntowych nr 276. Stanowisko 3 osada, kultura łużycka, osada produkcyjna, X XIII w, położone na działkach gruntowych nr 276. Stanowisko 7 punkt osadniczy, XIV XV w, punkt osadniczy, nieokreślone, położone na działkach gruntowych nr 290, Stanowisko 8 osada, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 290. Stanowisko 9 osada, XIII XV w, położone na działkach gruntowych nr 290. Stanowisko 10 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 288.

17 17 Stanowisko 11 punkt osadniczy, późny okres wczesnośredniowieczny, punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 288. Stanowisko 12 punkt osadniczy, kultura łużycka, osada produkcyjna, kultura przeworska, okres rzymski osada, X XIII w, położone na działkach gruntowych nr 558. Stanowisko 14 punkt osadniczy, okres rzymski, położone na działkach gruntowych nr 591. Niewodniki Stanowisko 1 punkt osadniczy, neolit, punkt osadniczy, kultura łużycka, punkt osadniczy, średniowiecze, położone na działkach gruntowych nr 103. Stanowisko 2 piecowisko, położone na działkach gruntowych nr 353/5. Stanowisko 3 punkt osadniczy, XV w, położone na działkach gruntowych nr 305, 305. Stanowisko 4 osada produkcyjna, kultura przeworska, okres wpływów rzymskich - osada produkcyjna, XIVw, położone na działkach gruntowych nr 448, 474. Stanowisko 5 osada hutnicza, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 356. Stanowisko 6 osada produkcyjna, kultura przeworska, okres wpływów rzymskich punkt osadniczy, położone na działkach gruntowych nr 252, 264, 265. Sławice Stanowisko 4 ślad osadniczy, punkt osadniczy, XV w, położone na działkach gruntowych nr 779/43, 814/46. Stanowisko 5 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 450/44. Stanowisko 7 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 612/16, 613/16, 616/16, 617/16. Stanowisko 8 ślad osadniczy, XV w, położone na działkach gruntowych nr 5. Stanowisko 9 punkt osadniczy, XIII XV w, położone na działkach gruntowych nr 6. Żelazna Stanowisko 4 punkt osadniczy, późny okres wpływów rzymskich, punkt osadniczy, XIV XV w., punkt osadniczy, położone na działkach gruntowych nr 60, 391/53. Stanowisko 5 ślad osadniczy, epoka kamienia, punkt osadniczy, XIII XIV w, punkt osadniczy, położone na działkach gruntowych nr 42, 43. Stanowisko 6 punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 13, 14. Stanowisko 7 punkt osadniczy, późny okres wpływów rzymskich punkt osadniczy, XIV XV w, położone na działkach gruntowych nr 35, 45. Wszystkie wyżej wymienione stanowiska archeologiczne objęte są ochroną prawną. Zabudowa lub inne prace ziemne, za wyjątkiem upraw, muszą być każdorazowo poprzedzone badaniami archeologicznymi po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Numery działek na których występują stanowiska nie są aktualizowane.

18 WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ PRAWNĄ Zabytkowe parki i cmentarze. Na terenie gminy ochroną prawną objęte są następujące tereny zieleni: 1. Dąbrowa Park Zamkowy 71/ Dąbrowa Park Zamkowy 211/89 3. Karczów Park Pałacowy 79/ Niewodniki Park Pałacowy 256/90 5. Chróścina Park pałacowy 6. Sławice Park podworski W stosunku do wymienionych poniżej obiektów prowadzone są czynności zmierzające do objęcia ich ochroną prawną, wynikającą z Ustawy o muzeach... : 1. Narok Park Pałacowy 2. Ciepielowice Park podworski 3. Skarbiszów Park podworski 4. Dąbrowa Cmentarz 5. Chróścina Cmentarz 6. Narok Cmentarz 7. Niewodniki Cmentarz 8. Lipowa Cmentarz 9. Karczów Dwa cmentarze 10. Dąbrowa główna aleja dębowa prowadząca do parku Wykaz zabytków architektury, budownictwa i techniki. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 1. Chróścina Kościół par. p.w. św. Piotra i Pawła 633/ Chróścina Dzwonnica 634/59 I Chróścina Wiatrak 635/ Ciepielowice Dwór 1010/ Ciepielowice Spichlerz 1010/ Dąbrowa Kościół par. p.w. św. Wawrzyńca 552/ Dąbrowa Zamek 152/55 I Karczów Pałac 1012/ Karczów Pawilon chiński 910/ Narok Pałac 1869 r 2021/ Narok Spichlerz 2021/ Żelazna Spichlerz 2123/

19 19 Zabytki nieruchome wpisane do ewidencji zabytków 1. Chróścina Plebania 2. Chróścina Kaplica cmentarna 3. Chróścina Ogrodzenie cmentarza 4. Chróścina Pałac ob. Zespół Szkół Rolniczych 5. Chróścina Spichlerz w zespole pałacowym 6. Chróścina Stodoła w zespole pałacowym 7. Chróścina Dom ul. Dąbrowska 2 8. Chróścina Dom ul. Dąbrowska 3 9. Chróścina Stodoła ul. Dąbrowska Chróścina Obora ul. Dąbrowska Chróścina Dom ul. Dąbrowska Chróścina Dom ul. Dąbrowska Chróścina Dom ul. Kolejowa Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom i sklep ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Stodoła ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Składzik ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Stodoła ul. Niemodlińska Chróścina Chlewik ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Kurnik ul. Niemodlińska Chróścina Obora ul. Niemodlińska Chróścina Stodoła ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska 81a 48. Chróścina Dom ul. Niemodlińska 82

20 Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Chlewik ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska 93a 56. Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Stodoła ul. Niemodlińska Chróścina Drewutnia ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul. Niemodlińska Chróścina Dom ul.. Nowowiejska Chróścina Stacja transformatorowa 64. Ciepielowice Kapliczka dzwonnica 65. Ciepielowice Kapliczka dzwonnica 66. Ciepielowice Dom w zespole dworskim 67. Ciepielowice Stajnia w zespole dworskim 68. Ciepielowice Obora w zespole dworskim 69. Ciepielowice Magazyn w zespole dworskim 70. Ciepielowice Kurnik w zespole dworskim 71. Ciepielowice Stodoła ul. Dębowa Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Świetlica ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa 22 UWAGA! Lista zabytków 76. Ciepielowice Dom ul. Długa 23 wsi Ciepielowice wymaga 77. Ciepielowice Stodoła ul. Długa 23 weryfikacji, ponieważ niektóre 78. Ciepielowice Dom ul. Długa 26 obiekty nie istnieją. 79. Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa 28a 81. Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Spichlerz ul. Długa Ciepielowice Szkoła ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Długa Ciepielowice Dom ul. Krótka Ciepielowice Dom ul. Krótka 6a 91. Ciepielowice Dom ul. Łąkowa Ciepielowice Dom ul. Łąkowa Ciepielowice Dom ul. Łąkowa Ciepielowice Dom ul. Osadników Ciepielowice Budynek stacyjny

21 Dąbrowa Kapliczka 97. Dąbrowa Brama 98. Dąbrowa Oficyna w zespole zamkowym 99. Dąbrowa Oficyna w zespole zamkowym 100. Dąbrowa Spichlerz w zespole zamkowym 101. Dąbrowa Budynki gospodarcze w zespole zamkowym 102. Dąbrowa Dom ul. Ciepilowicka Dąbrowa Dom ul. Ciepilowicka Dąbrowa Dom ul. Karczowska Dąbrowa Budynek Straży Pożarnej ul.sokolnicka 106. Dąbrowa Poczta ul. Szkolna Dąbrowa Stacja PKP ul.kolejowa Dąbrowa Ubikacja stacyjna 109. Dąbrowa Magazyn stacyjny 110. Dąbrowa Dom ul. Kolejowa Dąbrowa Dom ul. Kolejowa Dąbrowa Dom ul. Kolejowa Dąbrowa Budynek gospodarczy ul. Kolejowa Dąbrowa Dom ul. Kolejowa Dąbrowa Przybudówka ul. Kolejowa Dąbrowa Budynek gospodarczy ul. Kolejowa Dąbrowa Szopa ul. Kolejowa Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 1 (obecnie ul. Sztonyka) 119. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 2 (obecnie ul. Sztonyka) 120. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 3 (obecnie ul. Sztonyka) 121. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 4 (obecnie ul. Sztonyka) 122. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 5 (obecnie ul. Sztonyka) 123. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 6 (obecnie ul. Sztonyka) 124. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 7 (obecnie ul. Sztonyka) 125. Dąbrowa Bud. Gospodarczy ul. 22 Lipca 7 (obecnie ul. Sztonyka) 126. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 10 (obecnie ul. Sztonyka) 127. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 11 (obecnie ul. Sztonyka) 128. Dąbrowa Stodoła ul. 22 Lipca 11 (obecnie ul. Sztonyka) 129. Dąbrowa Obora ul. 22 Lipca 11 (obecnie ul. Sztonyka) 130. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 18 (obecnie ul. Sztonyka) 131. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 22 (obecnie ul. Sztonyka) 132. Dąbrowa Spichlerz ul. 22 Lipca 34 (obecnie ul. Sztonyka) 133. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 48 (obecnie ul. Sztonyka) 134. Dąbrowa Stodoła ul. 22 Lipca 70 (obecnie ul. Sztonyka) 135. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 72 (obecnie ul. Sztonyka) 136. Dąbrowa Stodoła ul. 22 Lipca 72 (obecnie ul. Sztonyka) 137. Dąbrowa Dom ul. 22 Lipca 78 (obecnie ul. Sztonyka) 138. Dąbrowa Dom ul. Parkowa Dąbrowa Dom ul. Parkowa Dąbrowa Dom ul. Parkowa Dąbrowa Dom ul. Parkowa Dąbrowa Dom ul. Parkowa Dąbrowa Dom ul. Polna Dąbrowa Dom ul. Powstańców Śląskich Dąbrowa Dom ul. Powstańców Śląskich 6

22 Dąbrowa Dom ul. Powstańców Śląskich Dąbrowa Dom ul. Sokolnicka Dąbrowa Dom ul. Sokolnicka 5a 149. Dąbrowa Dom ul. Szkolna Dąbrowa Dom ul. Szkolna Dąbrowa Dom ul. Szkolna Sokolniki przysiółek Budynek administracyjny 153. Sokolniki przysiółek Magazyn w zespole folwarcznym 154. Sokolniki przysiółek Obory w zespole folwarcznym 155. Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Stodoła nr Sokolniki przysiółek Dom nr Sokolniki przysiółek Dom nr Karczów Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP 166. Karczów Ogrodzenie kościoła filialnego 167. Karczów Kościół ewangelicki 168. Karczów Oficyna pałacowa 169. Karczów Brama w zespole pałacowym 170. Karczów Ogrodzenie parku 171. Karczów Dom ob.. Gminna Biblioteka Publiczna 172. Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr 11 UWAGA! Weryfikacji wymagają 175. Karczów Dom nr 12 adresy obiektów zabytkowych, 176. Karczów Ogrodzenie nr 12 ponieważ we wsi Karczów 177. Karczów Dom nr 15 wprowadzono nowe nazwy ulic Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Składzik nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Kurnik nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr 34

23 Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Bud. Gospod. nr Karczów Dom nr Karczów Obora nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Stodoła nr Karczów Składzik nr Karczów Dom nr 43 a 206. Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Stajnia nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Obórka nr Karczów Dom nr Karczów Obora nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr Karczów Składzik nr Karczów Stodoła nr Karczów Dom nr 61a 228. Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Chlewy nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów Szopa nr Karczów Stodoła nr Karczów Chlew nr Karczów Dom nr 114

24 Karczów Dom nr Karczów Dom nr Karczów Stodoła nr Karczów - Grobla przysiółek Dom nr Karczów - Grobla przysiółek Dom nr Karczów - Grobla przysiółek Dom nr Lipowa Dom w zespole folwarcznym 249. Lipowa Spichlerz w zespole folwarcznym 250. Lipowa Stodoła w zespole folwarcznym 251. Lipowa Magazyn w zespole folwarcznym 252. Lipowa Stodoła nr Lipowa Dom nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Dom nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Dom nr Lipowa Dom nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Dom nr Lipowa Dom nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Dom nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Chlew nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Chlew nr Lipowa Dom nr Lipowa Stodoła nr Lipowa Chlew nr Mechnice Kapliczka 274. Mechnice Szkoła, ob. przedszkole Niemodlińska Mechnice Stodoła przy przedszkolu 276. Mechnice Dom ul. Górna Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul..niemodlińska 2a 279. Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska 27a 282. Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Składzik ul. Niemodlińska 82

25 Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska 86a 291. Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Niemodlińska Mechnice Dom ul. Strażacka 1b 294. Mechnice Dom ul. Szkolna Mechnice Dom ul. Szkolna Mechnice Stodoła ul. Szkolna Mechnice Dom ul. Szkolna Mechnice Składzik ul. Szkolna Mechnice Dom Wiejska Mechnice Dom Wiejska 1a 301. Mechnice Dom Wiejska Mechnice Stodoła Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Dom Wiejska 12a 305. Mechnice Dom Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Budynek gospodarczy Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Obora Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Dom Wiejska Mechnice Turzak - przysiółek Dom ul. Niemodlińska Mechnice Turzak - przysiółek Dom ul. Niemodlińska Mechnice Turzak przysiółek Dom ul. Niemodlińska Mechnice Turzak - przysiółek Dom ul. Niemodlińska Mechnice Cegielnia 320. Mechnice Cegielnia bud. administracyjny 321. Mechnice Cegielnia stacja transformatorowa 322. Mechnice Cegielnia magazyn 323. Narok Kościół par. p.w. Św. Floriana 324. Narok Cmentarz 325. Narok Oficyna w zespole pałacowym 326. Narok Oficyna w zespole pałacowym 327. Narok Oficyna w zespole pałacowym 328. Narok Spichlerz w zespole pałacowym 329. Narok Obory w zespole pałacowym 330. Narok Magazyny w zespole pałacowym 331. Narok Budynek gospodarczy w zespole pałacowym 332. Narok Park w zespole pałacowym 333. Narok Ogrodzenie parku w zespole pałacowym 334. Narok Poczta 335. Narok Dom nr 26

26 Narok Stodoła nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Budynek gospodarczy nr Narok Stodoła nr Narok Rzeźnia nr Narok Dom nr Narok Stodoła nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Budynek gospodarczy nr Narok Dom nr Narok Budynek gospodarczy nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Stodoła nr Narok Dom nr Narok Dom nr 105 UWAGA! Weryfikacji wymagają adresy 356. Narok Stodoła nr 105 obiektów zabytkowych, ponieważ we wsi 357. Narok Dom nr 123 Narok wprowadzono nowe nazwy ulic Narok Stodoła nr Narok Dom nr Narok Stodoła nr Narok Dom nr 126a 362. Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Spichlerz nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Gorzelnia 371. Narok Cmentarz 372. Narok Brama cmentarna 373. Narok Szkoła podstawowa 374. Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom nr Narok Dom, sklep nr Narok Stodoła nr Narok Chlew nr Niewodniki Pałac UWAGA! Weryfikacji wymagają 383. Niewodniki Dom nr 23 adresy obiektów zabytkowych,

27 Niewodniki Stodoła nr 23 ponieważ we wsi Niewodniki 385. Niewodniki Dom nr 24 i Nowa Jamka wprowadzono 386. Niewodniki Dom nr 26 nowe nazwy ulic Niewodniki Stodoła nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Kurnik nr Niewodniki Owczarnia nr Niewodniki Stodoła nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Chlew nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Stodoła nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Chlewnia nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Stodoła nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Dom nr Niewodniki Młyn 412. Niewodniki Magazyn przy młynie 413. Niewodniki Stacja transformatorowa 414. Nowa Jamka Dom w zespole folwarcznym 415. Nowa Jamka Dom w zespole folwarcznym 416. Nowa Jamka Magazyn w zespole folwarcznym 417. Nowa Jamka Spichlerz w zespole folwarcznym 418. Nowa Jamka Szkoła i przedszkole 419. Nowa Jamka Szopa przy szkole 420. Nowa Jamka Dom nr Nowa Jamka Obora i chlewnia nr Nowa Jamka Dom nr Nowa Jamka Dom nr Nowa Jamka Stodoła nr Nowa Jamka Stodoła nr Nowa Jamka Dom nr Nowa Jamka Dom nr Nowa Jamka Dom nr Prądy Kościół par pw. św. Jadwigi 430. Prądy Kapliczka przy kościele 431. Prądy Szkoła podstawowa 432. Prądy Przedszkole 433. Prądy Stodoła przy przedszkolu

28 Prądy Dom - sklep 435. Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Obora nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr 9a 442. Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Budynek gospodarczy nr Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Dom i bud. gospod.nr Prądy Dom nr Prądy Stodoła nr Prądy Stodoła nr Siedliska Oficyna dworska w zabudowie folwarcznej 467. Siedliska Spichlerz w zabudowie folwarcznej 468. Siedliska Magazyn w zabudowie folwarcznej 469. Siedliska Obory w zabudowie folwarcznej 470. Siedliska Magazyn w zabudowie folwarcznej 471. Siedliska Dom nr Siedliska Dom nr Siedliska Stodoła nr Siedliska Dom nr Siedliska Składzik nr Siedliska Drewutnia nr Siedliska Stodoła nr Siedliska Dom nr Siedliska Stodoła nr Siedliska Budynek folwarczny nr Siedliska Dom nr Siedliska Składzik nr Siedliska Stodoła nr 11

29 Siedliska Dom nr Skarbiszów Kościół filialny pw. św. Katarzyny 486. Skarbiszów Park dworski 487. Skarbiszów Budynek gospodarczy w zespole dworskim 488. Skarbiszów Magazyn w zespole dworskim 489. Skarbiszów Oficyna dworska 490. Skarbiszów Budynek folwarczny 491. Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Składzik nr Skarbiszów Stodoła nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Budynek gospod nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr 59 UWAGA! Weryfikacji wymagają adresy 511. Skarbiszów Dom nr 61 obiektów zabytkowych, ponieważ we wsi 512. Skarbiszów Obora nr 61 Skarbiszów wprowadzono nowe nazwy ulic 513. Skarbiszów Stodoła nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Budynek gospodarczy nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr 82a 525. Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Skarbiszów Dom nr Sławice Kościół fil. pw. św. Jana Nepomucena 529. Sławice Kaplica cmentarna 530. Sławice Mur cmentarny 531. Sławice Dwór 532. Sławice Magazyn w zespole dworskim 533. Sławice Magazyn w zespole dworskim

30 Sławice Magazyn w zespole dworskim 535. Sławice Obora w zespole dworskim 536. Sławice Dom ul. Ceglana Sławice Dom ul. Ceglana Sławice Dom ul. Ceglana Sławice Dom ul. Cmentarna Sławice Dom ul. Krótka Sławice Dom ul. Krótka Sławice Dom ul. Krótka 5a 543. Sławice Chlewik ul. Krótka Sławice Spichlerz ul. Krótka Sławice Dom ul. Odrzańska Sławice Dom ul. Ogrodowa Sławice Dom ul. Opolska Sławice Dom ul. Opolska Sławice Składzik ul. Stawowa Sławice Dom ul. Stawowa Sławice Dom ul. Stawowa Sławice Dom ul. Strażacka Sławice Dom ul. Strażacka Sławice Dom ul. Strażacka Sławice Dom ul. Wiejska Sławice Dom ul. Wiejska Sławice Stodoła ul. Wiejska Sławice Dom ul. Wiejska Sławice Bud. gospod. ul. Wiejska Sławice Dom ul. Wiejska Sławice Stodoła ul. Wiejska Sławice Stodoła ul. Wiejska Sławice Obora ul. Wiejska Sławice Dom ul. Wiejska Sławice Dom ul. Wiejska Sławice Dom ul. Wiejska Sławice Stodoła ul. Wiejska Sławice Cegielnia ul. Ceglana Sławice Magazyn cegielni 570. Sławice Magazyn cegielni 571. Sławice Stacja transformatorowa ul. Strażacka 572. Wrzoski Kapliczka ul. Ogrodowa 573. Wrzoski Dom Kolejowa Wrzoski Dom Kolejowa Wrzoski Dom Kolejowa Wrzoski Stodoła ul. Kolejowa nr Wrzoski Dom ul. Leśna nr Wrzoski Dom ul. Leśna nr Wrzoski Dom ul. Leśna nr Wrzoski Stodoła ul. Leśna nr Wrzoski Dom ul. Leśna nr Wrzoski Dom ul. Ogrodowa Wrzoski Stodoła ul. Ogrodowa 2

31 Wrzoski Dom ul. Ogrodowa Wrzoski Stodoła ul. Ogrodowa Wrzoski Dom ul. Ogrodowa Wrzoski Dom ul. Ogrodowa Wrzoski Dom ul. Stawowa Wrzoski Dom ul. Stawowa Wrzoski Dom ul. Szkolna Wrzoski Dom ul. Szkolna Wrzoski Dom ul. Szkolna Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Chlew ul. Wrocławska Wrzoski Stodoła ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Stodoła ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Obora ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska 41a 621. Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Stodoła ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Budynek gospodarczy ul. Wrocławska Wrzoski Stodoła ul. Wrocławska Wrzoski Dom ul. Wrocławska Wrzoski Stodoła ul. Wrocławska 65

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 657 UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków gmin powiatu opolskiego

Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków gmin powiatu opolskiego Załącznik nr 2 Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków gmin powiatu opolskiego Lp. Gmina Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Chrząstowice Chrząstowice kościół parafialny pw. Niepokalanego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Wołczyn. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bruny park dworski 2. Bruny spichlerz w zespole folwarcznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice

ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice ZARZĄDZENIE NR 412/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krapkowice Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Świerczów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bąkowice bramka w ogrodzeniu kościoła 2. Bąkowice plebania

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków :

A. obiekty wpisane do ewidencji zabytków : Załącznik do Uchwały Nr XI/104./08 Rady Gminy Subkowy z dnia 6 marca.2008 r. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE GMINY SUBKOWY I. W Gminie Subkowy opiece podlegają: A. obiekty wpisane do ewidencji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 3374 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2015 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Udanin

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/264/14 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR XXXV/264/14 RADY GMINY DĄBROWA. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 UCHWAŁA NR XXXV/264/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2012-2016 1 Opiece nad zabytkami w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY KROKOWA

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY KROKOWA Załącznik do Zarządzenia SOI.KR.317.VII.2016 Lp Gmina Miejscowość Ulica Obiekt Daty WEZ* rejestru KW 1 Krokowa Białogóra Morska 5a budynek mieszkalny pocz. XX 1 196/3 GD2W/00037177/3 2 Krokowa Białogóra

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Reńska Wieś. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Reńska Wieś. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Reńska Wieś. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bytków kapliczka 2. Bytków dom ul. Główna 17 3. Bytków dom ul.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa

Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy Cedry Wielkie obiekty architektury i budownictwa Załącznik do części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zestawienie zabytków nieruchomych objętych ochroną z terenu gminy obiekty architektury i budownictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice

Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pawłowice OBIEKTY KUBATUROWE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OI.0050.0071.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2017 r. 1. 1

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Wójt Gminy Białośliwie OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Białośliwie, 2012 r. Wyniki oceny aktualności przyjęte zostały uchwałą Nr XVII

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW. z dnia 12 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 915 UCHWAŁA NR XXXII/201/2014 RADY GMINY BORÓW z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or.I Burmistrza Gogolina. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin

Zarządzenie nr Or.I Burmistrza Gogolina. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin Zarządzenie nr Or.I.0050.69.2016 Burmistrza Gogolina z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Gogolin Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi

L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ ruralistyczny wsi Wykaz zabytków w powiecie górowskim, Gmina Wąsosz - stan maj 2012 L.p. miejscowość obiekt adres nr rodzaj obiektu rejestr zabytków 1. BARANOWICE Historyczny układ 2. BARANOWICE Zespół folwarczny: zespół

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR 273/XXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Byczyna. Lp Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Biskupice kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Biskupice

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków

Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków Zabytki objęte gminną ewidencją zabytków Lp. Miejscowość (sołectwo), obiekt Adres Numer działki Bandlów (Zgorzelec) 1. Zagroda młyńska: młyn z domem młynarza Mały Buczek (Wielki Buczek) 2. Zespół folwarczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

24. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA ZESPÓŁ ZABUDOWY MLECZARNI - BUDYNEK PRODUKCYJNY

24. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA ZESPÓŁ ZABUDOWY MLECZARNI - BUDYNEK PRODUKCYJNY WYKAZ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 1. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. LEŚNA 7 2. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. LEŚNA 22 3. BUDYNEK MIESZKALNY PAWŁOWICE UL. MICKIEWICZA 16 4. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki

Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. ul. Lompy Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Głuchołazy. Uwaga: tabela nie obejmuje stanowisk archeologicznych Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Bardziej szczegółowo

GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków ZAŁĄCZNIK NR 1 GMINA D O M A N I Ó W Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków L.p. Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 1. BRZEZIMIERZ Kościół fil.

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.)

Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.) Załącznik nr 2 Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.) Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr 1. Biadacz Dom z częścią Kolanowska 1 2. Biadacz Dom z częścią Rzeczna 2 3. Biadacz Dom mieszkalny Szeroka

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ)

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ) Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO (GEZ) Warszawa 2011 1 USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OPRACOWYWANIA KART ADRESOWYCH ZABYTKU NIERUCHOMEGO

Bardziej szczegółowo

2. Czas powstania. XIX w.

2. Czas powstania. XIX w. 1/N ALEJA LIPOWA WZDŁUŻ ULICY CMENTARNEJ XIX w. E N A K Ł O Ś L Ą S K I ul. Cmentarna (działka nr 142/4 k.m.2) Województwo śląskie Widok od strony południowo- zachodniej 2/N ZIELEŃ WYSOKA PRZY KOŚCIELE

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków Gminna Ewidencja Zabytków Mirosław Burak, 31.10.2011 Wykaz zabytków nieruchomych Gminy Żukowo: Banino: 1. Budynek gospodarczy w zespole dworskim 2. Park w zespole dworskim 3. Stajnia w zespole dworskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Popielów. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Kaniów kapliczka-dzwonnica ul. Wiejska/Szkolna 2. Kaniów

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: zespół folwarczny OBIEKT: zespół folwarczny...4

OBIEKT: zespół folwarczny OBIEKT: zespół folwarczny...4 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ZESPOŁY FOLWARCZNE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 - ZESPÓŁ FOLWARCZNY NOWE MIASTECZKO UL. GOŁASZYN 25...... 3 1. OBIEKT: zespół folwarczny...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Oferta gospodarcza Gminy Jawor NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - ZAMEK PIASTOWSKI ADRES: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1 Obręb Nr 7 - Stare Miasto CHARAKTERYSTYKA TERENU (OBIEKTU) Gmina Jawor DZIAŁKA NR: 141 NR KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY LESZNO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Julinek w Gminie Leszno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice. z dnia

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice. z dnia Zarządzenie Nr OR.0050.139.2017 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28.04.2017 zmieniające zarządzenie Nr OR.0050.477.2013 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA Podstawy prawne planowanie przestrzennego: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU)

WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU) WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI (STAN NA KWIECIEŃ 2008 ROKU) Lp. Gmina Miejscowość Obiekt Czas powstania 1 Brześć Kujawski Brzezie kościół filialny rzymskokatolicki murowany

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY CZERWIEŃSK POW. ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE CZERWIEŃSK 2015 BĘDÓW ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ: Rejestr zabytków nr 3291 z dnia 21.02.1994 r. a.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Pawłowiczki. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Pawłowiczki. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Pawłowiczki. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Borzysławice dwór w zespole dworsko-parkowym z folwarkiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bernacice kościół filialny pw. św. Trójcy 2. Bernacice

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r.

Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR L/268/14 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z 22 luty 2007r WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ WOJEWÓDZKIEGO WIELKOPOLSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW BOROWO 1. ZESPÓŁ FOLWARCZY wł. prywatny a.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 21 października 2014 r. Projekt do pkt 11a UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Sierakowice, w gminie Sierakowice.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1.

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Tułowice. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Tułowice budynek mieszkalny ul. 1 Maja 2 2. Tułowice

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Ozimek. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Ozimek. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Ozimek. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Ozimek kościół ewangelicko - augsburski ul. Cmentarna 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r.

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług leśnych w Nojewie, gm. Pniewy. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo