Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education"

Transkrypt

1 Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

2 Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na jej rzecz. Co? Program wspiera finansowo oraz merytorycznie działania podejmowane poza szkołą i poza uczelnią, czyli edukację pozaformalną. Projekty zgłaszane do programu są przygotowane i realizowane przez młodzież lub też planowane z myślą o niej. Młodzież w działaniu zachęca do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy od międzynarodowej wymiany młodzieży, wyjazdu na wolontariat europejski, poprzez organizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, szkoleń, seminariów, aż po spotkania i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową. Dla kogo? W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk położony jest na uczestnictwo młodzieży z mniejszymi szansami, czyli tej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych czy ekonomicznych ma utrudniony dostęp do informacji, edukacji i kultury. Po co? Cele programu to: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. Młodzież w działaniu wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności. Kto? Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu Młodzież w działaniu, funkcjonująca Youth in Action is the Programme of the European Union enabling young people aged from 13 to 30 to turn their ideas and passions into reality, to develop their skills and to acquire new experiences outside the official school curriculum. The Programme is also addressed to youth workers and to all youth organizations. What? The Programme provides financial and task-related support for action implemented outside school or university, namely, within the non-formal education. The projects submitted to the Programme are developed and implemented by or for young people. Youth in Action Programme encourages to undertake various challenges, from international youth exchange, European Voluntary Service, local community initiatives, trainings and seminars, to debates and meetings with decision makers responsible for youth policy. For whom? The Programme is accessible for all young people, regardless of their educational, social and cultural background. An important priority for the European Union is to give access to all young people, including young people with fewer opportunities, namely those that are at a social, geographical, health or economic disadvantage compared to their peers. Why? The objectives of the Programme are the following: to combat obstacles, prejudice and stereotypes among young people, to support their mobility and to promote active citizenship. Youth in Action supports actions aiming at personal development of young people and at acquisition of new skills. Who? In Poland the Programme is implemented by the National Agency of the Youth in Action Programme, acting within the Foundation for the Development of the Education System. The National Agency supports applicants and beneficiaries in project implementation, promotes the idea of non-formal education and most of all, is in charge of calls for proposals in 5 application deadlines: 1st of February, 1st of April, 1st of June, 1st of September and 1st of November. For more information, please visit: w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji znajdziecie na

3 wymiany, inicjatywy, demokracja Akcja 1. Młodzież dla Europy Akcja 1.1. Wymiany Młodzieży Wspiera spotkania młodzieży w wieku lat z krajów europejskich i stwarza możliwość wzajemnego poznania, dyskusji, rozwijania pasji, pokonywania barier poprzez realizację wspólnego projektu. Action 1 Youth for Europe exchanges, initiatives, democracy Action 1.1 Youth Exchanges Supports young people aged from 13 to 25 from European countries and creates possibility to discuss and confront various themes, whilst learning about each other s countries and cultures. Number of participants: between 16 and 60 people Duration of the exchange: between 6 and 21 days Types of exchanges: bilateral, trilateral, multilateral Type of the project: sending, hosting Liczba uczestników: od 16 do 60 osób Czas trwania wymiany: od 6 do 21 dni Rodzaje wymian: dwustronna, trójstronna, wielostronna Charakter wymiany: goszcząca, wysyłająca

4 wymiany, inicjatywy, demokracja Akcja 1. Młodzież dla Europy Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Dofinansowuje inicjatywy młodzieżowe, które służą społeczności lokalnej. Umożliwia przekształcenie pasji w konkretny projekt, który odpowiada na potrzeby ludzi z podwórka, dzielnicy czy miejscowości. Action 1 Youth for Europe exchanges, initiatives, democracy Action 1.2 Youth Initiatives Supports youth initiatives that serve the local community. Young people can turn their passion into a project that meets the needs of the people from their neighborhood, district or city. Number of participants: national initiative at least 4 people, trans-national initiative at least 8 people Duration of the project: between 3 and 18 months Types of initiatives: national and trans-national Liczba uczestników: w inicjatywie krajowej co najmniej 4 osoby, w międzynarodowej co najmniej 8 osób Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy Rodzaje inicjatyw: krajowe i międzynarodowe

5 wymiany, inicjatywy, demokracja Akcja 1. Młodzież dla Europy Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji Wspomaga przedsięwzięcia zakładające uczestnictwo młodych ludzi w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Sprawia, że głos młodzieży jest obecny w publicznych debatach i umożliwia jej tworzenie międzynarodowej sieci współpracy. Action 1 Youth for Europe exchanges, initiatives, democracy Action 1.3 Youth Democracy Projects Supports young people s participation in democratic life. It aims to encourage the active participation of young people in the life of their local, regional or national community or at international level. It empowers the voice of the youth in the public debates and enables the creation of international cooperation network. Number of participants: at least 16 participants aged between 13 and 30 Duration of the project: between 3 and 18 months Partners: promoters from at least 2 different Programme Countries, of which at least one is from an EU country. There must be minimum 2 promoters per country involved in the project. Liczba uczestników: maksymalnie 16 młodych ludzi w wieku lat Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy Partnerzy: minimalne wymagane podwójne partnerstwo na poziomie krajowym i międzynarodowym z minimum dwóch krajów

6 współpraca, zaangażowanie, przygody Akcja 2. Wolontariat Europejski Umożliwia organizacjom i instytucjom stworzenie projektu, w ramach którego organizacja wysyła za granicę bądź przyjmuje z zagranicy wolontariuszy, realizując wspólnie z nimi projekt społecznie zaangażowany. Wolontariat Europejski przyczynia się do poszerzania horyzontów, zwiększania zaangażowania młodzieży oraz daje szansę na przeżycie wspaniałej przygody, jaką jest praca na rzecz innych ludzi. Udział w projekcie daje wolontariuszowi możliwość zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, poznania kultury i języka kraju goszczącego, nawiązania nowych kontaktów. Action 2 European Voluntary Service cooperation, involvement, adventure Enables organizations and institutions to develop projects within which an organization sends abroad or hosts foreign volunteers and implements a socially engaged project. EVS fosters solidarity among young people and is a true learning service. Volunteers acquire new skills, learn foreign languages, and discover other cultures. Number of participants: 1-30 volunteers Types of the voluntary service: individual and group Duration of the voluntary service: between 2 and 12 months (or between 2 weeks and 2 months for volunteers with fewer opportunities) Type of the project: sending, hosting Liczba uczestników: 1-30 wolontariuszy Rodzaje pracy wolontariackiej: indywidualna i grupowa Czas projektu pracy wolontariackiej: od 2 do 12 miesięcy (lub od 2 tygodni do 2 miesięcy dla wolontariuszy z mniejszymi szansami) Charakter projektu: goszczący, wysyłający

7 Akcja 3.1. Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi Unii Europejskiej różnorodność, zrozumienie, przekraczanie granic Promuje i dofinansowuje współpracę między młodzieżą z Krajów Programu i z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich w ramach wymian młodzieżowych, co umożliwia młodym ludziom poznanie kultury i obyczajów innych krajów oraz pozwala rozwijać wspólne pasje, które nie znają granic. Dodatkowo dzięki działaniom wspierającym (Szkolenie i Tworzenie Sieci) rozwija współpracę i partnerstwo, wymianę praktyk i doświadczeń w pracy z młodymi ludźmi. Action 3 Youth in the World diversity, understanding, crossing borders Action 3.1 Youth Exchanges, Training and Networking Promotes and finances cooperation between Programme Countries and Neighbouring Partner Countries within youth exchanges and enables young people to know foreign cultures and to develop common passions that know no borders. Additionally, thanks to supporting activities (Training and Networking) Action 3 enhances cooperation and partnership, good practice and experiences exchange between young people. Wymiany Młodzieży Liczba uczestników: od 16 do 60 osób Czas trwania wymiany: od 6 do 21 dni Rodzaje wymian: dwustronne, trójstronne, wielostronne Szkolenie i Tworzenie Sieci Liczba uczestników: staże do 2 osób; wizyta przygotowawcza do 2 osób z jednej organizacji partnerskiej; spotkania ewaluacyjne, wizyty studyjne, spotkania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich, seminaria i kursy szkoleniowe do 50 osób; sieci bez ograniczeń Youth Exchanges Number of participants: between 16 and 60 people Duration of the exchange: between 6 and 21 days Types of exchanges: bilateral, trilateral, multilateral Training and Networking Number of participants: internships up to 2 people; advance planning visit up to 2 people from one partner organization; evaluation sessions, study visits, partnership-building activities, seminars and training courses up to 50 people; networks no limitations

8 wsparcie, innowacja, multiplikowanie Akcja 4.3. Szkolenie i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych Pozwala na promocję dobrych praktyk, doświadczeń, kompetencji oraz na współpracę i szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą w Europie. Ta podakcja umożliwia realizację jeszcze bardziej nowatorskich projektów, stymuluje współpracę pomiędzy organizacjami i instytucjami oraz pozwala przygotowywać projekty w ramach wszystkich akcji programu Młodzież w działaniu. Action 4.3 Training and Networking support, innovation, multiplying Promotes good practices, experiences and competences as well as cooperation and training within youth work in Europe. Action 4.3 supports the development of innovative concepts, stimulates cooperation between organizations and institutions and helps to develop projects within all actions of the Youth In Action Programme. Number of participants: internships up to 2 people; advance planning visit up to 2 people from one partner organization; evaluation sessions, study visits, partnership-building activities, seminars and training courses up to 50 people; networks no limitations Duration of the project: between 3 and 18 months Liczba uczestników: staże do 2 osób; wizyta przygotowawcza do 2 osób z jednej organizacji partnerskiej; spotkania ewaluacyjne, wizyty studyjne, spotkania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich, seminaria i kursy szkoleniowe do 50 osób; sieci bez ograniczeń Czas trwania projektu: od 3 do 18 miesięcy

9 dialog, porozumienie, rezultaty Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową Wspomaga dialog pomiędzy młodymi ludźmi a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki młodzieżowej w Europie. Daje tym samym młodzieży prawo głosu w sprawach, które bezpośrednio jej dotyczą, oraz wspiera współpracę z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sprawami młodych ludzi. Action 5.1 Meetings of young people and those responsible for youth policy dialogue, understanding, results Enhances the dialogue between young people and those responsible for youth policy in Europe. Youth has therefore its say in matters directly related to them and is supported in contact with international organizations dealing with youth issues. Number of participants: national meetings at least 15 people; international seminars at least 30 people Duration: national meeting no limitations; international seminar between 1 and 6 days Liczba uczestników: krajowe spotkania minimum 15 osób; seminaria międzynarodowe minimum 30 osób Czas trwania: krajowe spotkanie bez ograniczeń; międzynarodowe seminarium od 1 do 6 dni

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Jarosław Sadowski * MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ POWIATÓW I GMIN ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca zagraniczna podejmowana przez powiaty i gminy jest dzisiaj dość powszechną

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo