1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do siwz UMOWA NR. CRU... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, NIP , REGON , reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym a.. z siedzibą, działającą na podstawie wpisu do. pod numerem:, reprezentowaną przez: 1..., 2... zwanym w dalszej części Wykonawcą. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej w dalszej części umowy ustawą Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. Szkolenia realizowane w ramach projektu pn.: Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę szkoleniową wskazaną w 1 ust. 1 w dniach 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę określoną w 1 ust. 1 w obiekcie połoŝonym na terenie lewobrzeŝnej części Miasta Szczecina, tj Wykonawca posiada aktualną akredytację APM Group do prowadzenia szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przeprowadzenie szkolenia, na które złoŝona zostanie oferta, przez osoby spełniające warunki określone w rozdziale V siwz, 2) zapewnienia (na czas szkolenia oraz egzaminu) sali wykładowej, która powinna spełniać następujące warunki: a. znajdować się w obiekcie połoŝonym na terenie lewobrzeŝnej części miasta Szczecina, w miejscu skomunikowanym za pomocą komunikacji miejskiej; b. być wyposaŝona w zaplecze sanitarne oraz szatnie, klimatyzację, miękkie krzesła, c. mieć wyodrębnione miejsce na catering, 3) wyposaŝenia sali szkoleniowej w sprzęt umoŝliwiający przeprowadzenie szkolenia oraz realizację celu szkolenia. Sprzęt powinien być przystosowany do wielkości sali i ilości uczestników dający moŝliwość odpowiedniego nagłośnienia oraz audiiowizualnej prezentacji materiałów, 4) sprawdzania listy obecności podczas szkoleń, na podstawie listy przygotowanej przez zamawiającego, 5) przygotowania dla kaŝdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych: a. materiały przygotowane w formie prezentacji multimedialnej, a takŝe wydrukowane dla kaŝdego uczestnika szkolenia (dodatkowo dwa egzemplarze dla Zamawiającego), b. certyfikowane materiały szkoleniowe (dodatkowo dwa egzemplarze dla Zamawiającego), c. aktualny podręcznik Skuteczne zarządzanie Projektami Prince 2 (dodatkowo dwa egzemplarze dla Zamawiającego) 6) przygotowania (opracowania oraz wydruku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia) i rozdanie uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu, a dla uczestników szkolenia, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu - przygotowania i rozdanie akredytowanych Certyfikatów Prince 2 Foundation PowyŜsze materiały wykonawca zobowiązany jest oznaczyć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego

3 Kapitał Ludzki, Narodową Strategią Spójności, Księgą Identyfikacji Wizualnej 2007/2008 (zamawiający dostarczy wykonawcy wzory oznakowań, w formie elektronicznej, w terminie 3 dni od daty podpisania umowy) 7) wyposaŝenia uczestników w teczki albo segregatory oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodową Strategią Spójności, Księgą Identyfikacji Wizualnej 2007/2008 (zamawiający dostarczy wykonawcy wzory oznakowań, w formie elektronicznej, w terminie 3 dni od daty podpisania umowy), 8) oznaczenia pomieszczenia, w którym będzie odbywało się szkolenie: i) materiałami otrzymanymi od zamawiającego (stojaki reklamowe, plakaty). Wykonawca zobowiązany jest odebrać ww. materiały od zamawiającego i zwrócić je, w stanie niepogorszonym, w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia, ii) plakatem z logo POKL i flagą UE (format A4, kolor 4/0, materiał: papier kreda 120 gr/m2) zgodnym ze wzorem dostarczonym przez zamawiającego w wersji elektronicznej, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 9) przeprowadzenia: i) testu na początku i na końcu kaŝdego szkolenia, badającego wzrost wiedzy uczestników. Wykonawca zobowiązany jest przygotować powyŝszy test (opracować oraz wydrukować w ilości odpowiadającej ilości uczestników szkolenia), oznaczyć go (zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od zamawiającego w wersji elektronicznej, w terminie 3 dni od daty podpisania umowy) oraz przekazać zamawiającemu wraz z wynikami (w terminie 5 dni od dnia zakończenia szkolenia). Test powinien składać się z pytań jednokrotnego wyboru, ii) ankiet, oceniającej realizację miękkich rezultatów szkoleń (wzory ankiet zostaną przygotowane przez wykonawcę w ścisłej współpracy z zamawiającym; do obowiązków wykonawcy naleŝy wydrukowanie ankiet w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia), iii) akredytowanego egzaminu (w piąty dzień szkolenia), dla wszystkich uczestników, umoŝliwiającego uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Prince 2 Foundation, który stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki Prince 2. 10) zapewnienia uczestnikom szkolenia cateringu: dwa serwisy kawowe na kaŝdy dzień szkoleniowy (kawa, herbata, cukier, mleko, woda mineralna gazowana i niegazowana, ciasteczka: droŝdŝowe, kruche, francuskie, biszkoptowe) w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia, 11) poniesienia wszelkich kosztów związanych z pobytem wykładowcy (w szczególności kosztów wyŝywienia, noclegu), 12) dołoŝenia naleŝytej staranności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający zapewni obsługę sekretaryjno informacyjną (identyfikację uczestników szkolenia, przygotowanie list uczestników, przekazanie ich wykonawcy, powiadomienie uczestników o terminie szkolenia).

4 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu szkolenia i frekwencji jego uczestników oraz oceny efektywności szkolenia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem W zamian za świadczenie wskazane w 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto zł (słownie:. zł./100). 2. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi przez Wykonawcę, będzie protokół odbioru usługi podpisany przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie, o której mowa w 1, płatne będzie po zrealizowanej usłudze na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie o którym mowa w ust Zapłata za wykonanie usługi szkoleniowej zostanie przekazana na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeŝeniem, Ŝe Zamawiający moŝe wstrzymać się z realizacją płatności do momentu otrzymania dofinansowania w ramach projektu pn.: Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację Strony umowy ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania, na niŝej opisanych zasadach: 1) Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych z tytułu nienaleŝytego wykonania umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia wynikającego z umowy. 3) W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający moŝe odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy będzie miało miejsce z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 4) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy oraz w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

5 3. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar zastrzeŝonych 5 Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Strony dopuszczają moŝliwość: 1) zmian redakcyjnych umowy, 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek Stron, 3) zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) zmiany terminu określonego w 1 ust. 2, 5) zmiany obiektu konferencyjnego określonego w 1 ust. 3 pod warunkiem spełniania przez nowy obiekt kryteriów szczegółowo określonych w siwz 6) zmian osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w siwz. 7 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Spory wynikłe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy. a... 1... 2...

UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy. a... 1... 2... Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie w dniu... 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR

WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR W dniu...2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo