SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wałbrzych, dn r. Specyfikację zatwierdzam: Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 1

2 Spis treści: Rozdział: 1. Informacje o zamawiającym. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 8. Wymagania dotyczące wadium. 9. Termin związania ofertą. 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 11. Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Dodatkowe informacje. 14. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 2

3 Rozdział 1. Informacje o zamawiającym Zamawiającym jest: Nazwa: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Adres: ul. Wysockiego 10, Wałbrzych Adres do korespondencji: ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój Numer telefonu: Numer faksu: Adres internetowa: Godziny urzędowania: od godz. 08:00 do godz. 16: Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone na stronie internetowej DARR S A oraz za pośrednictwem Biuletynu Zamówień Publicznych (Urząd Zamówień Publicznych) Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. Z 2007 r. nr 223, poz oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058). 2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 2.3 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 mają 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Z 2008 r. nr 188, poz. 1155), 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 241, poz.1763), 5) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. Z 2003 r. nr 153, poz z p. zm.). 3

4 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Dla celów realizacji Projektu: PROJEKTY FINANSOWANE Z UNII, CZYLI JAK DOBRZE ZARZĄDZAĆ W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI : laptop (1 szt) wyposażony w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade wraz z nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 1 stanowisko); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (1 stanowisko); Urządzenie wielofunkcyjne- drukarka+faks+kopiarka+skaner (1 szt); (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej). Dla celów realizacji Projektu: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO : system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania (1 szt); Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 1 stanowisko); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (1 stanowisko); Urządzenie wielofunkcyjne- drukarka+faks+kopiarka+skaner (1 szt); (Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Dla celów realizacji Projektu: POZNAJ SIEBIE- WYKORZYSTAJ SZANSĘ. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH : laptop (2 szt) wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 bit wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 2 stanowiska); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (2 stanowiska); 4

5 (Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie). Dla celów realizacji Projektu: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU JELENIOGÓRSKO- LEGNICKIEGO : laptop (1 szt.) wyposażony w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 2 stanowiska); system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania (1 szt); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (2 stanowiska); Urządzenie wielofunkcyjne- drukarka+faks+kopiarka+skaner (1 szt); (Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących następujące zadania: część I część II część III dostawa 4 sztuk laptopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; dostawa 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka+faks+kopiarka+skaner); dostawa oprogramowania komputerowego. a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną i/ lub większą liczbę części zamówienia- od 1 do 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania (części). b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. c) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualnie zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust.1 pkt 7) prawa zamówień publicznych. d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w pkt Rozdziału 3 SIWZ. 5

6 3.3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika zamówień Urządzenia komputerowe Pakiety oprogramowania, systemy informatyczne Akcesoria komputerowe Urządzenia do powielania 3.4. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy 4 sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w poniższej tabeli: Laptop- komputer przenośny Ilość 4 sztuki 1 Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji: 1.1 Procesor zgodny z architekturą x86, 32- bitowy, przeznaczony do zastosowań mobilnych, energooszczędny, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci, pozwalający na osiągnięcie przez komputer co najmniej 140 punktów Performance Qalification w teście SYSmark SE Rating według wyników opublikowanych na stronie: 1.2 Pojemność pamięci RAM 2 GB w technologii DDR II, o częstotliwości min.533 MHz. 1.3 Dysk twardy o pojemności co najmniej 80GB/5400rpm z interfejsem SATA lub SATA II. 1.4 Matryca o przekątnej 15.4 cala WXGA, wykonana w technologii TFT LCD. 1.5 Karta graficzna z pamięcią o pojemności co najmniej 128 MB RAM w technologii DDR lub DDR II, umożliwiająca obsługę standardu DirectX 9 oraz Open GL Wbudowana karta dźwiękowa, głośniki zamontowane w obudowie komputera. Wbudowany napęd optyczny typu DVD+/-R+/-RW Double Layer. 1.7 Wbudowany napęd optyczny typu DVD+/-R+/-RW Double Layer. 1.8 Urządzenie wskazujące ToutchPad z 2 przyciskami. 1.9 Wbudowane gniazdo rozszerzeń PC Card Type II Wbudowane porty wejścia/ wyjścia co najmniej 2 porty USB 2.0, 1 port Rj-45, 1 port Rj Stacja dyskietek- brak wbudowanego napędu. 2 W zakresie komunikacji: 2.1 Wbudowana karta sieciowa Ethernet pracująca w standardzie co najmniej 10BASE- T/100BASE-TX z interfejsem RJ W zakresie oprogramowania: 3.1 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT PL OEM wraz z opcją downgrade wraz z nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania. Zamawiający nie dopuszcza oferowania wersji edukacyjnych, dla instytucji rządowych i innych tego typu. 6

7 3.2 Sterowniki do wszystkich urządzeń zamontowanych w oferowanym modelu komputera, zapewniające prawidłową ich pracę w środowisku zainstalowanego systemu operacyjnego. 3.5 Oprogramowanie wymienione w pkt 3.1, musi być dostarczone na osobnych nośnikach optycznych dla każdego egzemplarza oferowanego komputera przenośnego. 4 W zakresie zasilania: 4.1 Komputery przenośne muszą posiadać akumulatory w technologii litowo- jonowej. 4.2 Komputery przenośne muszą być wyposażone w odpowiedni dla oferowanego modelu zasilacz umożliwiający ładowanie akumulatorów oraz pracę bez akumulatorów w sieci 230V/50 Hz. 4.3 Zamontowane akumulatory muszą posiadać możliwość ich odłączenia od komputera bez konieczności zrywania plomb gwarancyjnych. 4.4 W zakresie poboru energii oferowany model laptopa musi spełniać wymagania standardu Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Zamawiający dopuszcza standardy równoważne, potwierdzone stosownym certyfikatem. 5 W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych: 5.1 Komputery przenośne muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy. 6 W zakresie innych cech: 6.1 Komputery przenośne muszą być fabrycznie nowe. 6.2 Komputery przenośne muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. 6.3 Komputery przenośne muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga, aby komputery przenośne były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji. 6.4 Komputery przenośne muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera. 6.5 Komputery przenośne muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową ich pracę. 6.6 Każdy komputer przenośny musi posiadać dodatkową myszkę komputerową wraz z podkładką. Myszka komputerowa wykonana w technologii optycznej, przewodowa, z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB. 6.7 Każdy komputer przenośny musi być wyposażony w torbę, odpowiednią do oferowanego modelu, umożliwiającą przenoszenie komputera wraz z jego wszystkimi elementami. Torba musi posiadać pasek do noszenia na ramieniu. 6.8 Waga komputera przenośnego z zamontowanym akumulatorem nie może być większa niż 3 kg. 6.9 Każdy komputer przenośny musi posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim. 3.5 W zakresie zadania nr 1 oferta musi zawierać a) specyfikację techniczną oferowanego modelu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ wzór specyfikacji technicznej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) informacje- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.1., 6.3, 6.4 powyższej tabeli. 7

8 3.6 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka + fax + kopiarka + skaner). Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w poniższej tabeli. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, kopiarka, skaner) Ilość 3 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1 W zakresie ogólnym 1.1 Technologia druku laserowa kolorowa. 1.2 Prędkość wydruku w trybie czarno- białym, dla papieru A4 co najmniej 16 stron/ minutę. Prędkość wydruku w trybie kolorowym, dla papieru A4 co najmniej 4 strony. 1.3 Rozdzielczość druku 2400X600dpi lub zbliżona co do jakości. 1.4 Wbudowana funkcjonalność automatycznego wydruku dwustronnego (duplex). 1.5 Normatywny miesięczny cykl pracy nie mniejszy niż stron wydruku arkuszy A Urządzenie musi posiadać zainstalowany co najmniej 1 podajnik papieru: o pojemności co najmniej 150 arkuszy formatu A4 i gramaturze 80g/m2 oraz odbiornik papieru na co najmniej 80 arkuszy papieru, umożliwiające m.in. wydruk kopert, etykiet, kart, folii. 1.7 Wbudowane języki druku: PCLSe, PCL6 lub ich emulacje. 1.8 Wbudowany procesor wydruku o częstotliwości co najmniej 360 MHz. 1.9 Wbudowana pamięć RAM o wielkości co najmniej 128 MB Szybkość transmisji (fax) 33,6 kb/s Prędkość kopiowania (kopiarka)- co najmniej 16 stron na minutę /czarno białe oraz 4 strony na minutę min /kolor Funkcja zmniejszania/ powiększania Rozdzielczość skanera 1200X1200 dpi. 2 W zakresie wejść/ wyjść 2.1 Wbudowany interfejs USB Serwer wydruku musi umożliwiać konfiguracje protokołu IP w sposób manualny oraz automatyczny(dhcp). 3 W zakresie materiałów drukujących 3.1 Zamawiający wymaga zastosowania zintegrowanej kasety z tonerem wraz z bębnem. 3.2 Kasety z tonerem koloru czarnego muszą umożliwiać wydruk co najmniej 1500 stron standardowych zgodnie z normą ISO/IEC Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu 1000 standardowych stron. 3.3 Zamawiający wymaga, aby każde urządzenie posiadało zainstalowaną oryginalną kasetę z tonerem oraz dodatkowo 1 kasetę oryginalną (zapasową) o parametrach jak w pkt W zakresie zasilania 4.1 Urządzenie musi być przystosowane do prac w sieci elektrycznej 230v/50 Hz. 4.2 Urządzenie musi posiadać włącznik sieciowy umożliwiający jej włączenie/ wyłączenie z sieci elektrycznej. 8

9 4.3 Każde urządzenie musi posiadać komplet przewodów zasilających. 5 W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych 5.1 Każde urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięcznym okresem gwarancji. 5.2 Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego egzemplarza urządzenia dokumentu (karta gwarancyjna) potwierdzającego ważność gwarancji oraz okres, na jaki została ona udzielona, a także wskazania autoryzowanych punktów serwisowych. 6 W zakresie obsługiwanych systemów operacyjnych i oprogramowania 6.1 Urządzenia muszą być zgodne z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Serwer 2003 lub nowszymi. 6.2 Każde urządzenie musi posiadać na osobnym nośniku załączone sterowniki zgodne z systemami wymaganymi w pkt W zakresie innych cech 7.1 Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne. 7.2 Wszystkie egzemplarze urządzeń muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. 7.3 Urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, ze Zamawiający wymaga aby urządzenia były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji. 7.4 Każde urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi w j. polskim w formie papierowego wydruku. 3.7 W zakresie zadania nr 2 oferta musi zawierać: a) specyfikację techniczną oferowanego modelu potwierdzającą spełnianie minimalnych wymagań określonych w SIWZ- wzór specyfikacji technicznej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) informacje dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 7.3 powyższej tabeli. 3.8 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy oprogramowania komputerowego: a) Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania, przy czym Zamawiający nie dopuszcza oferowania wersji edukacyjnych, dla instytucji rządowych i innych tego typu- rozbudowa licencji o 6 stanowisk; b) system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania, przy czym Zamawiający nie dopuszcza oferowania wersji edukacyjnych, dla instytucji rządowych i innych tego typu- w ilości 2 sztuki; c) oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata- w ilości 6 stanowisk. 3.9 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty -określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i 9

10 terminowego wykonania zamówienia. 3) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 4) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji; 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, 3) Wymagana jest należyta staranność przy wykonywaniu zamówienia, 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto w 5 wzoru umowy, która to stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 4.1 Termin wykonania zamówienia: a) w zakresie zadania nr 1 dostawa w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; b) w zakresie zadania nr 2 dostawa w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; c) w zakresie zadania nr 3 dostawa w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 4.2 Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu: a) dla zadania nr 1 w terminie do 3 dni roboczych, a w terminie kolejnych 3 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego; b) dla zadania nr 2 w terminie do 3 dni roboczych, a w terminie kolejnych 3 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego; c) dla zadania nr 3 w terminie do 3 dni roboczych, a w terminie kolejnych 3 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego; Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 10

11 oraz udokumentują to poprzez wskazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami, oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ, 6) spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania, 5.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale 6 niniejszej specyfikacji Informacje o oświadczeniach i dokumentach metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia. 5.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców niespełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5.4 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą; 5.5 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5.6 O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Rozdział 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach. 6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 (odpowiednio A, B, C- w zależności od części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę); 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2; 3) Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw z wykorzystaniem załącznika nr 3; 4) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 4. 5) Wypełniony przez Wykonawcę Wykaz cen i specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń- Załącznik nr 5 do SIWZ. 6.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 11

12 działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty; 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed pływem terminu składania ofert; 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 6.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców załącznik nr 3. Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie dostawy w zakresie komputerów przenośnych o wartości co najmniej ,00 zł brutto / jedna dostawa w zakresie zadania nr 1- dostawa komputerów przenośnych (laptopów), co najmniej dwie dostawy urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto/ jedna dostawa w zakresie zadania nr 2- dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, co najmniej dwie dostawy o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto/ jedna dostawa w zakresie zadania nr 3 dostawa oprogramowania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych dostaw (referencje lub dokumenty równoważne). 6.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza aby deklaracje CE złożone zostały w języku angielskim. 4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 12

13 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 7) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy, dokumentów. 8) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 6.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja lub spółki cywilne). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia; 2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia tej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty. 4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: a) 6.1 ppkt 2; b) 6.2 ppkt 1, 2, 3, 4 dla każdego partnera, pozostałe składane są wspólnie 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.6 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w: a) punkcie 6.2 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; b) punkcie 6.2 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; c) punkcie 6.2 ppkt 3, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy p.z.p.; d) punkcie 6.2 ppkt 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu 13

14 ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę; 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych; 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. Z 2003 r. nr 153, poz z p.zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 7.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna); 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego, podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji. 4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji. 5) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 7.2 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Wykonawca może się zwrócić o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 2) Zamawiający udzieli odpowiedzi, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przez terminem składania ofert. 3) Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację 14

15 istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 7.3 Modyfikacja treści specyfikacji: 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej. 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. 5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 7.4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert. 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień Publicznych. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniane przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określanych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego; 3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 15

16 7.5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: - w sprawach proceduralnych: Pani Małgorzata Pętela Tel w sprawach merytorycznych: Pan Dominik Militowski Tel fax w sprawie niniejszego postępowania Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział 9. Termin związania ofertą. 9.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 9.3 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9.4 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, informując o tym Zamawiającego. 9.5 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/ opakowaniu- brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w Rozdziale 6 Informacje o oświadczeniach i dokumentach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 16

17 możliwość dekompletacji zawartości oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w Rozdziale 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Nazwa i adres Wykonawcy ZP/PN/SZP/23/2009 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, Szczawno- Zdrój Oferta na dostawę komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. - nie otwierać przed r. godz. 10: Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom( ), Dz. U. Nr 95, poz Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z r. (Dz.U z późniejszymi zmianami) Zamawiający ustala miejsce składania ofert : Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, Szczawno- Zdrój Termin złożenia oferty ustala się na dzień r., do godz. 10: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:10 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szczawieńskiej 2, Szczawno- Zdrój W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone: - nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - cena otwieranej oferty Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 17

18 10.17 Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. Rozdział 11. Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto za daną część zamówienia. Kryterium Kc- to cena za daną część zamówienia (cena oferty obejmuje wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia)- waga max. 100 pkt według następującego wzoru: Kc = Cn/Cb x 100 pkt Kc kryterium cena Cn najniższa wartość spośród wszystkich badanych ofert Cb cena badanej oferty 11.2 Oceny ofert dokona Zamawiający i wybierze najkorzystniejszą w oparciu o kryteria podane powyżej oraz na podstawie przedstawionego sposobu obliczania punktów Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyskała największą łączną ilość punktów Ogłoszenie wyników nastąpi po dokonaniu wyboru Wykonawcy, zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zamawiającego. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o dokonanym wyborze. Zamawiający będzie także udzielał informacji związanych z wynikami postępowania telefonicznie oraz umieści ogłoszenie o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń. Rozdział 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o której mowa w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 18

19 Rozdział 13. Dodatkowe informacje W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks cywilny Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów Zamawiający po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rozdział 14. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Środki ochrony prawnej art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm. ) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Datę i ewentualnie godzinę złożenia protestu ustala się na podstawie prezentaty, którą nadaje się w momencie otrzymania dokumentu przez Zamawiającego. Załączniki: Załącznik 1A, 1B, 1C formularz oferty; Załącznik 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik 3 Wzór wykazu wykonanych dostaw; Załącznik 4 Wzór umowy; Załącznik 5 - Wykaz Cen i Specyfikacja Techniczna Oferowanych Urządzeń; 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kotłowni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. L.II.3421-3/2009 Janów Lubelski, 2009-04-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA. W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398740-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: Zp.271.15.2011. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4. Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej euro

Zapytanie ofertowe nr 4. Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej euro PZPP-P/272/6/2014 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu Wrocław, 18 lutego 2014r. Zapytanie ofertowe nr 4 Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej 14 000 euro Zamówienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo