SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wałbrzych, dn r. Specyfikację zatwierdzam: Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 1

2 Spis treści: Rozdział: 1. Informacje o zamawiającym. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 8. Wymagania dotyczące wadium. 9. Termin związania ofertą. 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 11. Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Dodatkowe informacje. 14. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 2

3 Rozdział 1. Informacje o zamawiającym Zamawiającym jest: Nazwa: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Adres: ul. Wysockiego 10, Wałbrzych Adres do korespondencji: ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój Numer telefonu: Numer faksu: Adres internetowa: Godziny urzędowania: od godz. 08:00 do godz. 16: Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone na stronie internetowej DARR S A oraz za pośrednictwem Biuletynu Zamówień Publicznych (Urząd Zamówień Publicznych) Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia. 2.1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. Z 2007 r. nr 223, poz oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058). 2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 2.3 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 mają 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Z 2008 r. nr 188, poz. 1155), 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 241, poz.1763), 5) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. Z 2003 r. nr 153, poz z p. zm.). 3

4 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Dla celów realizacji Projektu: PROJEKTY FINANSOWANE Z UNII, CZYLI JAK DOBRZE ZARZĄDZAĆ W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI : laptop (1 szt) wyposażony w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade wraz z nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 1 stanowisko); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (1 stanowisko); Urządzenie wielofunkcyjne- drukarka+faks+kopiarka+skaner (1 szt); (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej). Dla celów realizacji Projektu: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO : system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania (1 szt); Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 1 stanowisko); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (1 stanowisko); Urządzenie wielofunkcyjne- drukarka+faks+kopiarka+skaner (1 szt); (Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Dla celów realizacji Projektu: POZNAJ SIEBIE- WYKORZYSTAJ SZANSĘ. PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH : laptop (2 szt) wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 bit wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 2 stanowiska); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (2 stanowiska); 4

5 (Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie). Dla celów realizacji Projektu: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU JELENIOGÓRSKO- LEGNICKIEGO : laptop (1 szt.) wyposażony w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania (rozbudowa licencji o 2 stanowiska); system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania (1 szt); Oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata (2 stanowiska); Urządzenie wielofunkcyjne- drukarka+faks+kopiarka+skaner (1 szt); (Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących następujące zadania: część I część II część III dostawa 4 sztuk laptopów wyposażonych w system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania; dostawa 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka+faks+kopiarka+skaner); dostawa oprogramowania komputerowego. a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną i/ lub większą liczbę części zamówienia- od 1 do 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania (części). b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. c) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualnie zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust.1 pkt 7) prawa zamówień publicznych. d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w pkt Rozdziału 3 SIWZ. 5

6 3.3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika zamówień Urządzenia komputerowe Pakiety oprogramowania, systemy informatyczne Akcesoria komputerowe Urządzenia do powielania 3.4. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy 4 sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w poniższej tabeli: Laptop- komputer przenośny Ilość 4 sztuki 1 Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji: 1.1 Procesor zgodny z architekturą x86, 32- bitowy, przeznaczony do zastosowań mobilnych, energooszczędny, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci, pozwalający na osiągnięcie przez komputer co najmniej 140 punktów Performance Qalification w teście SYSmark SE Rating według wyników opublikowanych na stronie: 1.2 Pojemność pamięci RAM 2 GB w technologii DDR II, o częstotliwości min.533 MHz. 1.3 Dysk twardy o pojemności co najmniej 80GB/5400rpm z interfejsem SATA lub SATA II. 1.4 Matryca o przekątnej 15.4 cala WXGA, wykonana w technologii TFT LCD. 1.5 Karta graficzna z pamięcią o pojemności co najmniej 128 MB RAM w technologii DDR lub DDR II, umożliwiająca obsługę standardu DirectX 9 oraz Open GL Wbudowana karta dźwiękowa, głośniki zamontowane w obudowie komputera. Wbudowany napęd optyczny typu DVD+/-R+/-RW Double Layer. 1.7 Wbudowany napęd optyczny typu DVD+/-R+/-RW Double Layer. 1.8 Urządzenie wskazujące ToutchPad z 2 przyciskami. 1.9 Wbudowane gniazdo rozszerzeń PC Card Type II Wbudowane porty wejścia/ wyjścia co najmniej 2 porty USB 2.0, 1 port Rj-45, 1 port Rj Stacja dyskietek- brak wbudowanego napędu. 2 W zakresie komunikacji: 2.1 Wbudowana karta sieciowa Ethernet pracująca w standardzie co najmniej 10BASE- T/100BASE-TX z interfejsem RJ W zakresie oprogramowania: 3.1 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 BIT PL OEM wraz z opcją downgrade wraz z nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania. Zamawiający nie dopuszcza oferowania wersji edukacyjnych, dla instytucji rządowych i innych tego typu. 6

7 3.2 Sterowniki do wszystkich urządzeń zamontowanych w oferowanym modelu komputera, zapewniające prawidłową ich pracę w środowisku zainstalowanego systemu operacyjnego. 3.5 Oprogramowanie wymienione w pkt 3.1, musi być dostarczone na osobnych nośnikach optycznych dla każdego egzemplarza oferowanego komputera przenośnego. 4 W zakresie zasilania: 4.1 Komputery przenośne muszą posiadać akumulatory w technologii litowo- jonowej. 4.2 Komputery przenośne muszą być wyposażone w odpowiedni dla oferowanego modelu zasilacz umożliwiający ładowanie akumulatorów oraz pracę bez akumulatorów w sieci 230V/50 Hz. 4.3 Zamontowane akumulatory muszą posiadać możliwość ich odłączenia od komputera bez konieczności zrywania plomb gwarancyjnych. 4.4 W zakresie poboru energii oferowany model laptopa musi spełniać wymagania standardu Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Zamawiający dopuszcza standardy równoważne, potwierdzone stosownym certyfikatem. 5 W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych: 5.1 Komputery przenośne muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy. 6 W zakresie innych cech: 6.1 Komputery przenośne muszą być fabrycznie nowe. 6.2 Komputery przenośne muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. 6.3 Komputery przenośne muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga, aby komputery przenośne były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji. 6.4 Komputery przenośne muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera. 6.5 Komputery przenośne muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową ich pracę. 6.6 Każdy komputer przenośny musi posiadać dodatkową myszkę komputerową wraz z podkładką. Myszka komputerowa wykonana w technologii optycznej, przewodowa, z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB. 6.7 Każdy komputer przenośny musi być wyposażony w torbę, odpowiednią do oferowanego modelu, umożliwiającą przenoszenie komputera wraz z jego wszystkimi elementami. Torba musi posiadać pasek do noszenia na ramieniu. 6.8 Waga komputera przenośnego z zamontowanym akumulatorem nie może być większa niż 3 kg. 6.9 Każdy komputer przenośny musi posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim. 3.5 W zakresie zadania nr 1 oferta musi zawierać a) specyfikację techniczną oferowanego modelu potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań określonych w SIWZ wzór specyfikacji technicznej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) informacje- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.1., 6.3, 6.4 powyższej tabeli. 7

8 3.6 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka + fax + kopiarka + skaner). Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione są w poniższej tabeli. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, kopiarka, skaner) Ilość 3 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1 W zakresie ogólnym 1.1 Technologia druku laserowa kolorowa. 1.2 Prędkość wydruku w trybie czarno- białym, dla papieru A4 co najmniej 16 stron/ minutę. Prędkość wydruku w trybie kolorowym, dla papieru A4 co najmniej 4 strony. 1.3 Rozdzielczość druku 2400X600dpi lub zbliżona co do jakości. 1.4 Wbudowana funkcjonalność automatycznego wydruku dwustronnego (duplex). 1.5 Normatywny miesięczny cykl pracy nie mniejszy niż stron wydruku arkuszy A Urządzenie musi posiadać zainstalowany co najmniej 1 podajnik papieru: o pojemności co najmniej 150 arkuszy formatu A4 i gramaturze 80g/m2 oraz odbiornik papieru na co najmniej 80 arkuszy papieru, umożliwiające m.in. wydruk kopert, etykiet, kart, folii. 1.7 Wbudowane języki druku: PCLSe, PCL6 lub ich emulacje. 1.8 Wbudowany procesor wydruku o częstotliwości co najmniej 360 MHz. 1.9 Wbudowana pamięć RAM o wielkości co najmniej 128 MB Szybkość transmisji (fax) 33,6 kb/s Prędkość kopiowania (kopiarka)- co najmniej 16 stron na minutę /czarno białe oraz 4 strony na minutę min /kolor Funkcja zmniejszania/ powiększania Rozdzielczość skanera 1200X1200 dpi. 2 W zakresie wejść/ wyjść 2.1 Wbudowany interfejs USB Serwer wydruku musi umożliwiać konfiguracje protokołu IP w sposób manualny oraz automatyczny(dhcp). 3 W zakresie materiałów drukujących 3.1 Zamawiający wymaga zastosowania zintegrowanej kasety z tonerem wraz z bębnem. 3.2 Kasety z tonerem koloru czarnego muszą umożliwiać wydruk co najmniej 1500 stron standardowych zgodnie z normą ISO/IEC Średnia wydajność kasety z kolorem przy ciągłym drukowaniu 1000 standardowych stron. 3.3 Zamawiający wymaga, aby każde urządzenie posiadało zainstalowaną oryginalną kasetę z tonerem oraz dodatkowo 1 kasetę oryginalną (zapasową) o parametrach jak w pkt W zakresie zasilania 4.1 Urządzenie musi być przystosowane do prac w sieci elektrycznej 230v/50 Hz. 4.2 Urządzenie musi posiadać włącznik sieciowy umożliwiający jej włączenie/ wyłączenie z sieci elektrycznej. 8

9 4.3 Każde urządzenie musi posiadać komplet przewodów zasilających. 5 W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych 5.1 Każde urządzenie musi być objęte co najmniej 36 miesięcznym okresem gwarancji. 5.2 Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego egzemplarza urządzenia dokumentu (karta gwarancyjna) potwierdzającego ważność gwarancji oraz okres, na jaki została ona udzielona, a także wskazania autoryzowanych punktów serwisowych. 6 W zakresie obsługiwanych systemów operacyjnych i oprogramowania 6.1 Urządzenia muszą być zgodne z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Serwer 2003 lub nowszymi. 6.2 Każde urządzenie musi posiadać na osobnym nośniku załączone sterowniki zgodne z systemami wymaganymi w pkt W zakresie innych cech 7.1 Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne. 7.2 Wszystkie egzemplarze urządzeń muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. 7.3 Urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, ze Zamawiający wymaga aby urządzenia były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji. 7.4 Każde urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi w j. polskim w formie papierowego wydruku. 3.7 W zakresie zadania nr 2 oferta musi zawierać: a) specyfikację techniczną oferowanego modelu potwierdzającą spełnianie minimalnych wymagań określonych w SIWZ- wzór specyfikacji technicznej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) informacje dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 7.3 powyższej tabeli. 3.8 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy oprogramowania komputerowego: a) Microsoft Office Proffesional Plus 2007 PL wersja do komercyjnego zastosowania, przy czym Zamawiający nie dopuszcza oferowania wersji edukacyjnych, dla instytucji rządowych i innych tego typu- rozbudowa licencji o 6 stanowisk; b) system operacyjny Microsoft Windows Vista Business 32 OEM wraz z opcją downgrade oraz nośnikiem Windows XP Professional- wersja do komercyjnego zastosowania, przy czym Zamawiający nie dopuszcza oferowania wersji edukacyjnych, dla instytucji rządowych i innych tego typu- w ilości 2 sztuki; c) oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 BE Suite rozbudowa licencji na co najmniej 2 lata- w ilości 6 stanowisk. 3.9 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty -określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i 9

10 terminowego wykonania zamówienia. 3) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 4) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji; 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, 3) Wymagana jest należyta staranność przy wykonywaniu zamówienia, 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto w 5 wzoru umowy, która to stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 4.1 Termin wykonania zamówienia: a) w zakresie zadania nr 1 dostawa w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; b) w zakresie zadania nr 2 dostawa w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; c) w zakresie zadania nr 3 dostawa w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 4.2 Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu: a) dla zadania nr 1 w terminie do 3 dni roboczych, a w terminie kolejnych 3 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego; b) dla zadania nr 2 w terminie do 3 dni roboczych, a w terminie kolejnych 3 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego; c) dla zadania nr 3 w terminie do 3 dni roboczych, a w terminie kolejnych 3 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego; Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a w szczególności: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 10

11 oraz udokumentują to poprzez wskazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz udokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami, oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ, 6) spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania, 5.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale 6 niniejszej specyfikacji Informacje o oświadczeniach i dokumentach metodą warunku granicznego spełnia/ nie spełnia. 5.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców niespełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 5.4 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą; 5.5 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5.6 O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Rozdział 6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach. 6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 (odpowiednio A, B, C- w zależności od części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę); 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2; 3) Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw z wykorzystaniem załącznika nr 3; 4) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 4. 5) Wypełniony przez Wykonawcę Wykaz cen i specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń- Załącznik nr 5 do SIWZ. 6.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 11

12 działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty; 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed pływem terminu składania ofert; 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 6.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata dostaw odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców załącznik nr 3. Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie dostawy w zakresie komputerów przenośnych o wartości co najmniej ,00 zł brutto / jedna dostawa w zakresie zadania nr 1- dostawa komputerów przenośnych (laptopów), co najmniej dwie dostawy urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto/ jedna dostawa w zakresie zadania nr 2- dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, co najmniej dwie dostawy o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto/ jedna dostawa w zakresie zadania nr 3 dostawa oprogramowania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych dostaw (referencje lub dokumenty równoważne). 6.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza aby deklaracje CE złożone zostały w języku angielskim. 4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 12

13 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. 7) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy, dokumentów. 8) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 6.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja lub spółki cywilne). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia; 2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia tej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty. 4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: a) 6.1 ppkt 2; b) 6.2 ppkt 1, 2, 3, 4 dla każdego partnera, pozostałe składane są wspólnie 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.6 Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w: a) punkcie 6.2 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; b) punkcie 6.2 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; c) punkcie 6.2 ppkt 3, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy p.z.p.; d) punkcie 6.2 ppkt 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu 13

14 ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę; 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych; 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. Z 2003 r. nr 153, poz z p.zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 7.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna); 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres korespondencyjny Zamawiającego, podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji. 4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji. 5) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 7.2 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Wykonawca może się zwrócić o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 2) Zamawiający udzieli odpowiedzi, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przez terminem składania ofert. 3) Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację 14

15 istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 7.3 Modyfikacja treści specyfikacji: 1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej. 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. 5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 7.4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert. 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień Publicznych. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniane przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określanych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; b) spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego; 3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. 5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 15

16 7.5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: - w sprawach proceduralnych: Pani Małgorzata Pętela Tel w sprawach merytorycznych: Pan Dominik Militowski Tel fax w sprawie niniejszego postępowania Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział 9. Termin związania ofertą. 9.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 9.3 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9.4 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, informując o tym Zamawiającego. 9.5 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/ opakowaniu- brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w Rozdziale 6 Informacje o oświadczeniach i dokumentach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 16

17 możliwość dekompletacji zawartości oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w Rozdziale 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Nazwa i adres Wykonawcy ZP/PN/SZP/23/2009 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, Szczawno- Zdrój Oferta na dostawę komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. - nie otwierać przed r. godz. 10: Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom( ), Dz. U. Nr 95, poz Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z r. (Dz.U z późniejszymi zmianami) Zamawiający ustala miejsce składania ofert : Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, Szczawno- Zdrój Termin złożenia oferty ustala się na dzień r., do godz. 10: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:10 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szczawieńskiej 2, Szczawno- Zdrój W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone: - nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - cena otwieranej oferty Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 17

18 10.17 Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. Rozdział 11. Kryteria wyboru oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto za daną część zamówienia. Kryterium Kc- to cena za daną część zamówienia (cena oferty obejmuje wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia)- waga max. 100 pkt według następującego wzoru: Kc = Cn/Cb x 100 pkt Kc kryterium cena Cn najniższa wartość spośród wszystkich badanych ofert Cb cena badanej oferty 11.2 Oceny ofert dokona Zamawiający i wybierze najkorzystniejszą w oparciu o kryteria podane powyżej oraz na podstawie przedstawionego sposobu obliczania punktów Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyskała największą łączną ilość punktów Ogłoszenie wyników nastąpi po dokonaniu wyboru Wykonawcy, zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zamawiającego. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o dokonanym wyborze. Zamawiający będzie także udzielał informacji związanych z wynikami postępowania telefonicznie oraz umieści ogłoszenie o wyniku przetargu na tablicy ogłoszeń. Rozdział 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o której mowa w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 18

19 Rozdział 13. Dodatkowe informacje W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks cywilny Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów Zamawiający po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rozdział 14. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Środki ochrony prawnej art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm. ) Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Datę i ewentualnie godzinę złożenia protestu ustala się na podstawie prezentaty, którą nadaje się w momencie otrzymania dokumentu przez Zamawiającego. Załączniki: Załącznik 1A, 1B, 1C formularz oferty; Załącznik 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik 3 Wzór wykazu wykonanych dostaw; Załącznik 4 Wzór umowy; Załącznik 5 - Wykaz Cen i Specyfikacja Techniczna Oferowanych Urządzeń; 19

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo