SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień Podstawy prawne Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne - Definicja - Cel wykazu - Cele szczegółowe - Zakres stosowania 7 - Opis przedsięwzięcia 7 - Wyjątki 8 - Zakresy świadczeń objętych Wykazem 8 - Dodatkowe warunki 9 - Podmioty odpowiedzialne 0 - Rola dyspozytorów medycznych 0 - Rola lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego - Lokalizacja wykazu - Monitoring funkcjonowania Wykazu Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla pacjentów dorosłych świadczenia w zakresie: - chirurgii ogólnej 3 - chirurgii naczyniowej - kardiochirurgii 8 - ortopedii i traumatologii narządu ruchu 3 - neurochirurgii 39 - torakochirurgii - chirurgii szczękowo-twarzowej 8 - położnictwa i ginekologii

3 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla dzieci świadczenia w zakresie: - chirurgii ogólnej - chirurgii naczyniowej - kardiochirurgii - ortopedii i traumatologii narządu ruchu 7 - neurochirurgii 8 - torakochirurgii 9 - chirurgii szczękowo-twarzowej 70 Integralną częścią wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne poziom wojewódzki jest wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne poziom krajowy. 3

4

5 Podstawy prawne i dokumenty pozalegislacyjne Ustawa z dnia 8 września 00 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 03 r. poz. 77 z późn. zm.) Ustawa z dnia listopada 008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 009 r. Nr, poz. 9 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia grudnia 0 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 0 r. poz. 90) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 0 stycznia 0 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. z 0 r. poz. ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. z 00 r. Nr 8, poz. 803) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia lutego 009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. z 009 r. Nr 39, poz. 3) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 0 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

6 Definicja Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru to rekomendacja stanowiąca wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 8 września 00 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 03 r. poz. 77, z późn. zm.), pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, dla których ustalona jest w pierwszej kolejności właściwość terytorialna miejsca zdarzenia w zakresie realizowanych świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Cel Wykazu Głównym celem wprowadzenia Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru jest skrócenie czasu, w jakim osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego otrzyma specjalistyczną pomoc medyczną, po jej zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego, poprzez wyeliminowanie odmów przyjęcia pacjentów od zespołów ratownictwa medycznego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i na izbach przyjęć. Cele szczegółowe Wykazu Zapewnienie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych realizowanych w oddziale szpitalnym właściwym ze względu na rodzaj i stopień ciężkości schorzenia bądź urazu. Wyeliminowanie zjawiska polegającego na transportowaniu pacjentów przez zespoły ratownictwa medycznego od szpitala do szpitala w celu skutecznego przekazania pacjenta. Umożliwienie zespołom ratownictwa medycznego we współpracy z dyspozytorem medycznym i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego szybkiego ustalenia oddziału szpitalnego właściwego w pierwszej kolejności dla

7 danego pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj schorzenia lub urazu oraz odległość od miejsca zdarzenia i możliwości przyjęcia pacjenta. Skrócenie czasu, w jakim zespół ratownictwa medycznego jest zaangażowany do obsługi jednego zdarzenia oraz przejęcia pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Zapewnienie równomiernego obciążenia pacjentami oddziałów szpitalnych udzielających świadczeń w poszczególnych zakresach nie tworzenie kolejek oczekujących zespołów ratownictwa medycznego do przekazania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Zakres stosowania Wykazu Korzystanie z wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru będzie rekomendacją dla wykorzystania przez: dyspozytorów medycznych, zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć szpitali, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. Opis przedsięwzięcia Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru w poszczególnych zakresach świadczeń pozwoli zespołom ratownictwa medycznego na ustalenie w odniesieniu do każdego zdarzenia, do którego w pierwszej kolejności oddziału szpitalnego powinna być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli najbliższy szpital posiadający SOR nie ma takiego oddziału, biorąc pod uwagę rodzaj i ciężkość schorzenia bądź urazu oraz odległość od miejsca zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego po dokonaniu oceny stanu pacjenta na miejscu zdarzenia i ustaleniu zakresu świadczeń zdrowotnych koniecznych dla pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego po kontakcie z dyspozytorem medycznym lub lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego i wyborze jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 7

8 ratownictwa medycznego pierwszego wyboru transportuje pacjenta bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się ta jednostka. Wyjątkiem od tego sposobu postępowania są sytuacje, w których: pacjent kwalifikuje się do leczenia w centrum urazowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 00 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. Nr 8, poz. 803), którego należy transportować bezpośrednio do centrum urazowego z pominięciem najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; stan pacjenta jest przeciwwskazaniem do wykonania transportu pacjenta naziemnym zespołem ratownictwa medycznego na daną odległość; następuje całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności leczniczej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia kwietnia 0 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 0 r. poz. 8, 788 i 90); istnieje konieczność bezpośredniego transportu pacjenta z miejsca zdarzenia do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego innej niż oddział szpitalny pierwszego wyboru z Wykazu; pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie wymaga transportu do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zespół ratownictwa medycznego transportuje pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć; zdarzenie ma charakter mnogi lub masowy. Zakresy świadczeń objętych Wykazem Opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie wojewódzkim dotyczyć będzie poniższych zakresów świadczeń: ) chirurgii ogólnej; ) chirurgii naczyniowej; 3) kardiochirurgii; ) ortopedii i traumatologii narządu ruchu; ) neurochirurgii; ) torakochirurgii; 7) chirurgii szczękowo-twarzowej; 8

9 8) położnictwa i ginekologii wg stopnia. Opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym dotyczyć będzie poniższych zakresów świadczeń: ) leczenia hipotermii głębokiej; ) świadczeń replantacyjnych; 3) leczenia hiperbarycznego; ) leczenia ciężkich oparzeń i odmrożeń; ) toksykologii; ) leczenia chorób wysoce zakaźnych; 7) leczenia pacjenta urazowego. Dodatkowe warunki do wypełnienia przy tworzeniu Wykazów oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru:. Wykazy oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru zostaną przygotowane oddzielenie dla pacjentów dorosłych i dzieci.. Wskazanie oddziału szpitalnego pierwszego wyboru mieszczącego się w innym szpitalu niż w szpitalu, w którym funkcjonuje SOR, następuje w sytuacji braku oddziału szpitalnego pierwszego wyboru właściwego dla stanu zdrowia pacjenta w najbliższym szpitalu posiadającym SOR. 3. Przy sporządzaniu wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru bierze się pod uwagę liczbę pacjentów kierowanych przez zespoły ratownictwa medycznego do poszczególnych podmiotów leczniczych tak, aby zapewnić równomierną dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych i wyeliminować konieczność oczekiwania na przekazanie pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć przez zespół ratownictwa medycznego. 9

10 Podmioty odpowiedzialne za opracowanie Wykazu poziom wojewódzki: Za opracowanie wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie wojewódzkim odpowiadać będzie wojewoda, którego zadaniem jest, zgodnie z art. 9 ust. ustawy z dnia 8 września 00 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa. Wojewoda będzie przygotowywał Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru w porozumieniu z: konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie właściwej dla danego zakresu świadczeń, dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Podmioty odpowiedzialne za opracowanie Wykazu poziom krajowy: Za opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym odpowiadać będzie Minister Zdrowia, który zgodnie z art. 9 ust. ustawy z dnia 8 września 00 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym sprawuje nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie kraju. Minister Zdrowia przygotowując Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym współpracować będzie z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej, z konsultantami krajowymi w dziedzinach właściwych dla danego zakresu świadczeń oraz z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rola dyspozytorów medycznych Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru Do zadań dyspozytora medycznego na podstawie art. 7 ust. pkt i ustawy z dnia 8 września 00 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym należy zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu oraz ich gotowości, a także do takiego kierowania ruchem zespołów ratownictwa medycznego, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Dyspozytor medyczny, zarządzający ruchem zespołów ratownictwa medycznego na przypisanym mu obszarze, powinien mieć wiedzę, do jakiego szpitala udają się zespoły ratownictwa medycznego. Posiada on również bieżącą informację o liczbie zespołów ratownictwa medycznego oczekujących 0

11 w szpitalnym oddziale ratunkowym, o zasobach poszczególnych podmiotów leczniczych, w tym o liczbie miejsc wolnych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz na blokach operacyjnych, czasowych wyłączeniach oddziałów szpitalnych z działalności leczniczej, nagłych awariach. Decyzja co do kierunku transportu pacjenta z miejsca zdarzenia jest podejmowana każdorazowo w odniesieniu do danego przypadku i wymaga konsultacji kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych z dyspozytorem medycznym w zakresie weryfikacji możliwości transportu pacjenta w danym przedziale czasu, ponieważ sytuacja w najbliższym szpitalnym oddziale ratunkowym lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego może bardzo szybko ulec zmianie, co z kolei uniemożliwi udzielenie osobie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego właściwej pomocy. Powyższe informacje należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji co do transportu pacjenta do właściwego szpitala z Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru. Rola lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru We wszystkich przypadkach przy podejmowaniu decyzji przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego wskazującej szpital, do którego ma trafić pacjent, należy brać pod uwagę: rodzaj schorzenia bądź urazu; stan pacjenta, czyli ocenę ryzyka ewentualnego bezpośredniego transportu z miejsca zdarzenia do szpitala docelowego, w szczególności w przypadku, gdy szpital docelowy jest położony w znacznej odległości. W tym miejscu należy podkreślić, iż lekarz koordynator ratownictwa medycznego powinien posiadać, zgodnie z pkt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia lutego 009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 39, poz. 3), informacje o: gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla

12 ratownictwa medycznego i innych jednostek organizacyjnych szpitali do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; liczbie aktualnie wolnych stanowisk intensywnej terapii; liczbie aktualnie wolnych miejsc szpitalnych na poszczególnych oddziałach; liczbie dostępnych zespołów ratownictwa medycznego poszczególnych dysponentów jednostek; liczbie stanowisk operacyjnych i zabiegowych, zespołów operacyjnych, rodzajów zabiegów wykonywanych w danym oddziale szpitala; stanie zdrowia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Lokalizacja wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru będzie publikowany na stronach internetowych: Ministra Zdrowia, wojewodów, NFZ. Monitoring funkcjonowania Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru Wojewoda w uzgodnieniu z dyrektorami oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał okresowej (co najmniej raz w roku) analizy, oceny i ewentualnych bieżących korekt wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru poziom wojewódzki, dostosowując go do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze na terenie województwa. Minister Zdrowia w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał okresowej analizy, oceny i ewentualnych bieżących korekt wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru poziom krajowy, dostosowując go do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze ujęte w wykazie.

13 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla pacjentów dorosłych * Miejsce zdarzenia na terenie woj. lubelskiego (powiat, Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru gmina, dzielnica) alfabetycznie m. Lublin, Abramowice Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Uwagi m. Lublin, Bronowice Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin m. Lublin, Czechów Południowy 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 0-9 Lublin m. Lublin, Czechów Północny 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 0-9 Lublin m. Lublin, Czuby Południowe al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Czuby Północne al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Dziesiąta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, ul. Grenadierów Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, ul. Grenadierów Lublin m. Lublin, Felin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin m. Lublin, Głusk Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin

14 m. Lublin, Hajdów- Zadębie m. Lublin, Kalinowszczyzna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin 0-9 Lublin m. Lublin, Konstantynów al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Kośminek Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin m. Lublin, Ponikwoda 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 0-9 Lublin m. Lublin, Rury al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Sławin 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 0-9 Lublin m. Lublin, Sławinek Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin m. Lublin, Stare Miasto Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Szerokie Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin m. Lublin, Śródmieście Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Tatary Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin

15 m. Lublin, Węglin Południowy al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Węglin Północny al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Wieniawa Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin m. Lublin, Wrotków Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w ul. Kruczkowskiego, 0-8 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w ul. Kruczkowskiego, 0-8 Lublin m. Lublin, Za Cukrownią Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w ul. Kruczkowskiego, 0-8 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w ul. Kruczkowskiego, 0-8 Lublin m. Lublin, Zemborzyce Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w ul. Kruczkowskiego, 0-8 Lublin powiat bialski, gmina Drelów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska -, -0 Międzyrzec Podlaski i Urazowej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w ul. Kruczkowskiego, 0-8 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska -, -0 Międzyrzec Podlaski powiat bialski, gmina Janów Podlaski ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Kodeń ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Konstantynów ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Leśna Podlaska ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska

16 powiat bialski, gmina Łomazy ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Międzyrzec Podlaski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska -, -0 Międzyrzec Podlaski i Urazowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska -, -0 Międzyrzec Podlaski powiat bialski, gmina Piszczac powiat bialski, gmina Rokitno ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Rossosz ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Sławatycze ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Sosnówka ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Terespol ul Terebelska Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska Biała Podlaska powiat bialski, gmina Tuczna ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Wisznice ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, gmina Zalesie ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat bialski, m. Biała Podlaska ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska

17 powiat biłgorajski, gmina Aleksandrów powiat biłgorajski, gmina Biłgoraj powiat biłgorajski, gmina Biszcza powiat biłgorajski, gmina Frampol powiat biłgorajski, gmina Goraj powiat biłgorajski, gmina Józefów powiat biłgorajski, gmina Księżpol ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj powiat biłgorajski, gmina Łukowa powiat biłgorajski, gmina Obsza ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj powiat biłgorajski, gmina Potok Górny ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska 3-00 Biłgoraj Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska 3-00 Biłgoraj powiat biłgorajski, gmina Tarnogród ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj 7

18 powiat biłgorajski, gmina Tereszpol powiat biłgorajski, gmina Turobin powiat chełmski m. Chełm powiat hrubieszowski powiat janowski powiat krasnostawski powiat kraśnicki ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna, -00 Chełm Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 9, Janów Lubelski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego, -300 Krasnystaw Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina 3, 3-00 Kraśnik Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym z Pododdziałem Endoskopowym ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska 3-00 Biłgoraj ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna, -00 Chełm Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 9, Janów Lubelski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego, -300 Krasnystaw Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina 3, 3-00 Kraśnik powiat lubartowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul Cicha, -00 Lubartów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul Cicha, -00 Lubartów Gmina Garbów 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 0-9 Lublin Gmina Głusk Gmina Jabłonna Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Gmina Jastków 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 0-9 Lublin 8

19 Gmina Konopnica al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Gmina Krzczonów Gmina Bełżyce Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach, ul. Lubelska 90, -00 Bełżyce Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach, ul. Lubelska 90, -00 Bełżyce Gmina Borzechów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina 3, 3-00 Kraśnik z Pododdziałem Endoskopowym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina 3, 3-00 Kraśnik Gmina Bychawa Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Gmina Niedrzwica Duża al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Gmina Niemce 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego 0-9 Lublin Gmina Strzyżewice al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Gmina Wojciechów Gmina Wólka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach ul. Lubelska 90, -00 Bełżyce 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach ul. Lubelska 90, -00 Bełżyce 0-9 Lublin Gmina Wysokie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 9, Janów Lubelski Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 9, Janów Lubelski 9

20 Gmina Zakrzew powiat łęczyński Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 9, Janów Lubelski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska, -00 Łęczna i Małoinwazyjnej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 9, Janów Lubelski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska, -00 Łęczna powiat łukowski powiat opolski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr A. Rogalińskiego3, -00 Łuków Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o, ul. Przemysłowa a, -300 Opole Lubelskie i Urazowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr A. Rogalińskiego3, -00 Łuków Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o, ul. Przemysłowa a, -300 Opole Lubelskie powiat parczewski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelne 3, -00 Parczew Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelne 3, -00 Parczew powiat puławski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema, -00 Puławy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema, -00 Puławy powiat radzyński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka, -300 Radzyń Podlaski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka, -300 Radzyń Podlaski powiat rycki powiat świdnicki AMG Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Żytnia 3, Ryki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul B. Leśmiana, 0-08 Lublin AMG Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Żytnia 3, Ryki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul B. Leśmiana, 0-08 Lublin powiat tomaszowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, al. Grunwaldzkie, -00 Tomaszów Lubelski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, al. Grunwaldzkie, -00 Tomaszów Lubelski powiat włodawski powiat zamojski m. Zamość Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, ul. Józefa Piłsudskiego, -00 Włodawa Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość i Onkologicznej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, ul. Józefa Piłsudskiego, -00 Włodawa Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość 0

21 Uwagi:. Przy wyborze szpitala i oddziału pierwszego wyboru przez zespół ratownictwa medycznego należy uwzględniać oprócz wskazania chirurgicznego aktualny stan chorego oraz współistniejące schorzenia i dokonywać wyboru szpitala i oddziału chirurgicznego z możliwością zapewnienia adekwatnej opieki specjalistycznej

22 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii naczyniowej dla pacjentów dorosłych * Miejsce zdarzenia na terenie woj. lubelskiego (powiat, gmina, dzielnica) alfabetycznie Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi m. Lublin, Abramowice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Bronowice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Czechów Południowy m. Lublin, Czechów Północny 0-9 Lublin 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej 0-9 Lublin 0-9 Lublin m. Lublin, Czuby Południowe m. Lublin, Czuby Północne al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej m. Lublin, Dziesiąta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Felin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Głusk Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Hajdów- Zadębie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin

23 m. Lublin, Kalinowszczyzna Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Konstantynów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Kośminek Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Ponikwoda 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej m. Lublin, Rury Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin 0-9 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Sławin 0-9 Lublin m. Lublin, Sławinek 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej 0-9 Lublin 0-9 Lublin m. Lublin, Stare Miasto Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Szerokie 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej 0-9 Lublin m. Lublin, Śródmieście Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Tatary Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Węglin Południowy al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Węglin Północny al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 3

24 m. Lublin, Wieniawa 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej m. Lublin, Wrotków Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Za Cukrownią Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii m. Lublin, Zemborzyce Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii powiat bialski Biała Podlaska powiat biłgorajski powiat chełmski Chełm powiat hrubieszowski powiat janowski powiat krasnostawski powiat kraśnicki Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej 0-9 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin powiat lubartowski 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej 0-9 Lublin

25 Gmina Garbów Gmina Jabłonna Gmina Jastków Gmina Konopnica Gmina Krzczonów Gmina Bełżyce Gmina Borzechów Gmina Bychawa Gmina Głusk 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii 0-9 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii 0-9 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin 0-9 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Gmina Niedrzwica Duża Gmina Niemce al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 0-9 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 0-9 Lublin Gmina Strzyżewice al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin

26 Gmina Wojciechów Gmina Wólka Gmina Wysokie Gmina Zakrzew powiat łęczyński al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin powiat łukowski 0-9 Lublin powiat opolski al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin powiat parczewski 0-9 Lublin powiat puławski 0-9 Lublin powiat radzyński 0-9 Lublin powiat rycki 0-9 Lublin powiat świdnicki Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii 0-9 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 0-9 Lublin 0-9 Lublin 0-9 Lublin 0-9 Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica 0-08 Lublin

27 powiat tomaszowski Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Oddział Chirurgii Naczyniowej Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość powiat włodawski powiat zamojski Zamość Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość 7

28 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: kardiochirurgii dla pacjentów dorosłych * Miejsce zdarzenia na terenie woj. lubelskiego (powiat, gmina, dzielnica) alfabetycznie Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi powiat bialski Biała Podlaska ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska Szpitalny Oddział ratunkowy ul Terebelska 7-, -00 Biała Podlaska powiat biłgorajski powiat chełmski Chełm powiat hrubieszowski ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna, -00 Chełm Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Izba Przyjęć Szpitalny Oddział ratunkowy Szpitalny Oddział ratunkowy ARION Szpitale sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska, 3-00 Biłgoraj Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna, -00 Chełm Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość powiat janowski Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski Szpitalny Oddział ratunkowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego Janów Lubelski powiat krasnostawski powiat kraśnicki Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego -300 Krasnystaw Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina Kraśnik Szpitalny Oddział ratunkowy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego -300 Krasnystaw Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina Kraśnik 3 powiat lubartowski 0-9 Lublin 0-9 Lublin m. Lublin 0-9 Lublin 0-9 Lublin 8

29 Gmina Bełżyce Gmina Borzechów Gmina Bychawa al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin 3 3 Gmina Garbów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Izba Przyjęć Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin 3 Gmina Głusk Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Gmina Jabłonna Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Gmina Jastków Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Izba Przyjęć Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin 3 Gmina Konopnica al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 3 Gmina Krzczonów Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin 3 Gmina Niedrzwica Duża Gmina Niemce al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 0-9 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 0-9 Lublin 3 Gmina Strzyżewice al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 3 9

30 Gmina Wojciechów al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin 3 Gmina Wólka 0-9 Lublin 0-9 Lublin Gmina Wysokie Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Gmina Zakrzew Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej MSW, 0-33 Lublin powiat łęczyński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ul Krasnystawska -00 Łęczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ul Krasnystawska -00 Łęczna powiat łukowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr A. Rogalińskiego3, -00 Łuków Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr A. Rogalińskiego3, -00 Łuków powiat opolski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina Kraśnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul Chopina Kraśnik 3 powiat parczewski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelne 3, -00 Parczew Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelne 3, -00 Parczew 3 powiat puławski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema, -00 Puławy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema, -00 Puławy powiat radzyński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka, -300 Radzyń Podlaski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Wisznicka, -300 Radzyń Podlaski 3 powiat rycki powiat świdnicki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema, -00 Puławy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin Izba Przyjęć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema, -00 Puławy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr w ul Staszica, 0-08 Lublin 30

31 powiat tomaszowski powiat włodawski Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, ul. Józefa Piłsudskiego, -00 Włodawa Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, ul. Józefa Piłsudskiego, -00 Włodawa 3 powiat zamojski Zamość Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II 0, -00 Zamość 3 Uwagi:. Chorzy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po rozpoznaniu rozwarstwionego tętniaka aorty zstępującej, stabilni oddechowo i krążeniowo wymagający leczenia stentgraftem ul Jaczewskiego 8; 0-9 Lublin. Chorzy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po rozpoznaniu rozwarstwionego tętniaka aorty zstępującej, stabilni oddechowo i krążeniowo wymagający leczenia stentgraftem - Pawła w Zamościu, Aleja Jana Pawła II 0; -00 Zamość. 3. Chorzy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po rozpoznaniu rozwarstwionego tętniaka aorty zstępującej, stabilni oddechowo i krążeniowo wymagający leczenia stentgraftem Samodzielny Publiczny szpital Kliniczny Nr w ul Staszica ; 0-08 Lublin. Chorzy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z rozpoznanym tętniakiem rozwarstwiającym aorty wstępującej lub/ i uszkodzeniem mięśnia serca, lub/i podejrzeniem uszkodzenia tętnic wieńcowych lub aparatu zastawkowego stabilni oddechowo i krążeniowo wymagający leczenia operacyjnego kardiochirurgicznego, - ul Jaczewskiego 8; 0-9 Lublin. Chorzy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po rozpoznaniu rozwarstwionego tętniaka aorty zstępującej, stabilni oddechowo i krążeniowo wymagający leczenia stentgraftem - Pawła w Zamościu, Aleja Jana Pawła II 0; -00 Zamość. 3

32 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla pacjentów dorosłych * Miejsce zdarzenia na terenie woj. lubelskiego (powiat, gmina, dzielnica) alfabetycznie Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi m. Lublin, Abramowice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr, ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Bronowice 0-9 Lublin m. Lublin, Czechów Południowy Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Klinika Ortopedii i Traumatologii Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr, ul Staszica, 0-08 Lublin 0-9 Lublin Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Al. Racławickie 3, 0-90 Lublin 3 7 m. Lublin, Czechów Północny m. Lublin, Czuby Południowe 0-9 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Klinika Ortopedii i Traumatologii Oddział Urazowo-Ortopedyczny 0-9 Lublin al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Czuby Północne al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin Oddział Urazowo-Ortopedyczny al. Kraśnicka 00, 0-78 Lublin m. Lublin, Dziesiąta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr, ul Staszica, 0-08 Lublin m. Lublin, Felin 0-9 Lublin Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Klinika Ortopedii i Traumatologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr, ul Staszica, 0-08 Lublin 0-9 Lublin 3 7 3

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody WYKAZ oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo dla województwa opolskiego Zatwierdzam:. Data, pieczęć i podpis wojewody SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ/NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Zakres świadczeń SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY/IZBA PRZYJĘĆ/NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA Lista SOR-ów, Izb Przyjęć oraz punktów Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej, w których pacjenci uzyskają opiekę zdrowotną w zastępstwie za lekarza rodzinnego L.p. Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE WYKAZ WOLNYCH MIEJSC SZKOLENIOWYCH W JEDNOSTKACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO STAN NA XXIX SESJĘ (01 31.03.2013 R.) SPECJALIZACJE PODSTAWOWE ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 11 WOJEWÓDZKI SZPITAL

Bardziej szczegółowo

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

VI RATOWNICTWO MEDYCZNE

VI RATOWNICTWO MEDYCZNE VI RATOWNICTWO MEDYCZNE Ryc. 18 Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i pacjenci urazowi w 2011 r. zamo jski włod awski t omasz owski świdn icki r yck i pa cjenci urazowi wyj azdy do st anu nagłego

Bardziej szczegółowo

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA Na terenie województwa lubelskiego w 2008 r. funkcjonowały: 1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie z trzema podstacjami

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 ROKU Wybory

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej)

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej) Załącznik nr 1 Indykatywny podział środków dla gmin Województwa Lubelskiego na 2014-15 r. (Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Gmina (OPS) Wartość

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP TABL. 7 (35). MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W 2003 R. DWELLINGS COMPLETED IN 2003 SPECIFICATION rooms mieszkań rooms mieszkań WOJEWÓDZTWO... 6005 30634 692212 115,3 4423 25690 609194 137,7 VOIVODSHIP BIALSKO-PODLASKI.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki w województwie

Placówki w województwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: Publiczna placówka oświatowa, świadcząca bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i uczniom. Zakres działań: - doradztwo psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bialski Technikum Międzyrzec Podlaski Warszawska 31 58% Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej bialski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Technikum Międzyrzec Podlaski 3 Maja 92 65% Starostwo

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Nazwa stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego odbywanego w tym zakładzie

Nazwa stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego odbywanego w tym zakładzie Załącznik Nr 1 1. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza: a) lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego w pełnym

Bardziej szczegółowo

oddziałach: chorób i położnictwa, chirurgii i intensywnej opieki medycznej oddziałach: chorób intensywnej opieki medycznej, pediatrii

oddziałach: chorób i położnictwa, chirurgii i intensywnej opieki medycznej oddziałach: chorób intensywnej opieki medycznej, pediatrii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2015 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 28 września 2015 r. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza: a) lista podmiotów uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18 Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 2. bialski ziemski Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101, policzono dla zdających, którzy: wszystkie Zaoczne Uzupełniające dla Biłgoraj Kościuszki 10 20% 78,0 29,1 25,2 6 43,9 39,8 - - - 3 30,0 21,0 - - - - - - 1 100,0 68,0 - - - Biłgoraj Kościuszki 2 50% 67,5

Bardziej szczegółowo

MODART OUTDOOR Sp. z o.o., Lublin, ul. Romera 15, NIP

MODART OUTDOOR Sp. z o.o., Lublin, ul. Romera 15, NIP Format: 504 x 238 Miasto: Chełm Format: 504 x 238 Miasto: Chełm Format: 504 x 238 Miasto: Chełm Format: 504 x 238 Miasto: Chełm Format: 504 x 238 Miasto: Łęczna Format: 504 x 238 Miasto: Łęczna Format:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl.

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl. L.P. Powiat Gmina Nazwa skrócona* MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ulica Kod Miejscowość Nr faxu Telefon Adres e-mail 1. bialski grodzki Biała Podlaska - miasto M Aleja 1000-lecia 22 21-500

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO LUBLIN 20-718, AL. KRAŚNICKA 100, tel. 0815374331 BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2 TABL. 4 (31). ZASOBY MIESZKANIOWE a W 2008 R. DWELLING STOCKS a IN 2008 per person WOJEWÓDZTWO. 716973 2687010 53233,9 3,75 3,02 0,80 74,2 24,6 VOIVODSHIP BIALSKI.. 101462 395522 7884,2 3,90 3,03 0,78

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:30:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:30:13 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2016 godz. 15:30:13 Numer KRS: 0000003874 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza XXXV Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku Mały Konkurs

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Starostwo Powiatowe w Białej Lubelska 149 97,4% Sikorskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Starostwo Powiatowe w Białej Lubelska 149 97,4% Sikorskiego. bialski Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Międzyrzec Starostwo owe w Białej Lubelska 149 97,4% Sikorskiego Podlaski Podlaskiej bialski Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Międzyrzec Starostwo owe

Bardziej szczegółowo

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail 1. Bialski w Kozuli 21-500 Biała Podlaska tel./fax (0-83) 343-34-70 dom.pomocy.spolecznej.w.kozuli

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu Załącznik do Uchwały nr 38/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. wszystkie bialski bialski bialski bialski bialski im. gen. Wł. Sikorskiego Liceum Profilowane Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej - Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy

Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi

Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi Lista ocenionych merytorycznie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007-2013 Nr konkursu 13/RPOWL/8.2/2009 Lp. Miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Lp. Stowarzyszenie/ Organizacja Adres Telefon/ fax Adres email bialski grodzki 1. Katolickie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU Biała Podlaska, bialski biłgorajski Chełm, chełmski hrubieszowski janowski Szkoła Podstawowa nr 5 z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bialski Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego Międzyrzec Podlaski Lubelska 131 98% Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej bialski Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy Terespol Wojska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.09.2015 r.. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72 do 75, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komunikacyjna:

1. Sieć komunikacyjna: 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna..... str. 4 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów

Bardziej szczegółowo

Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Nr księg 3a 3b TERYT. Adres miejsca. miejsca. stacjonowania zespołu stacjonow

Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Nr księg 3a 3b TERYT. Adres miejsca. miejsca. stacjonowania zespołu stacjonow TABELA 18. Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 30 kwietnia 2012 r. TABELA Nr 8 wg rozporządzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nazwa i opis Liczba

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi Kraków 2011-06-03 Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 12.07.2012 r. Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Michał Pocentek Lekarz Koordynator Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Sybiraków Zamość Zamość lubelskie 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z.

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Sybiraków Zamość Zamość lubelskie 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Sybiraków Zamość Zamość lubelskie 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. Sękowskiej Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski lubelskie 3 Szkoła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI Lublin 10.11.2015. L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WEDŁUG POWIATÓW

WYKAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WEDŁUG POWIATÓW WYKAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WEDŁUG POWIATÓW Powiat bialski 0601 i miasto Biała Podlaska 0661 0600 076 Wojewódzki Specjalistyczny w BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 Biała

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie Współpraca to się opłaca! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PIECZĄTKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 8656 m 2

Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 8656 m 2 KWP Lublin Źródło: http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/kwl/majatek/9792,majatek.html Wygenerowano: Niedziela, 21 sierpnia 2016, 13:20 Majątek Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu POWIAT BIAŁA

Bardziej szczegółowo

Animatorzy Społeczni prezentacja działao

Animatorzy Społeczni prezentacja działao Animatorzy Społeczni prezentacja działao Luty 2011 Grzegorz Postowicz Powołanie grupy Powiatowych Animatorów Społecznych W marcu 2010 roku powołano zespół 19 Powiatowych Animatorów Społecznych działających

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lubelskie 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej Biała

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 26 października 2011 r. LOP-4101-15-02/2011 P/11/094 Pan Marek Piskozub Dyrektor Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44 2 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44 2 1 Do dnia 30 czerwca 2011 r. zespoły ratownictwa medycznego dysponowane będą z dotychczas działających CPR i zarządzanych przez poniższych 14 dysponentów: Tabela 26. Lokalizacja dysponentów świadczących

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1079) U S T A W A z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.

(druk nr 1079) U S T A W A z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Dane teleadresowe placówki noclegowej

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Dane teleadresowe placówki noclegowej Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA LEŚMIANA ŚWIDNIK

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA LEŚMIANA ŚWIDNIK Lp. Kod świadczen iodawcy 1 30000086 2 30000086 3 30000086 4 30000087 5 30000088 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 2011 Nazwa świadczeniodawcy Nazwa zakresu Miejce wyk. świadczeń Ulica W ŚWIDNIKU W ŚWIDNIKU W ŚWIDNIKU

Bardziej szczegółowo

Podmioty świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim

Podmioty świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim Podmioty świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Powiecie m Lp. Obszar działalności Nazwa podmiotu Adres Telefon e-mail Aleksandrowie Aleksandrów Drugi 380 23-408 Aleksandrów (84) 687-50-02

Bardziej szczegółowo

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Lubelski Rynek Pracy Broszurka informacyjna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Aktywizacja osób bezrobotnych to pośrednie lub bezpośrednie umożliwienie osobom bezrobotnym dotarcie do zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Iwona Podlińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddziały Szpitalne Izba Przyjęć Oddział Ratunkowy Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. m. Międzyrzec Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 z Podlaski Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Międzyrzec Podlaski Warszawska 77 16% 62,0 5 57,9 5 39,8 3 55,7 4 59,8 47,6 m. Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w I połowie 2014

Sposób realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w I połowie 2014 Wielkopolski Oddział Wojewódzki Sposób realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne w I połowie 2014 Poznań, dnia 7 października 2013 rok 1 Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Most powietrzny. Kraków, 11 lipca 2016

Most powietrzny. Kraków, 11 lipca 2016 Most powietrzny Kraków, 11 lipca 2016 WOJEWÓDZTWO SZPITALE POTWIERDZENIE CO LPR BLOK OPERACYJNY OIOM ON LINE TRAUMATOLOGIA NEUROCHIRURGIA OPARZENIA ZATRUCIA REPLANTACJA HIPERBARIA CHIRURGIA NEUROLOGIA

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Program konferencji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Program konferencji Program konferencji 1. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012 roku. 2. Przykładowa analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prowadzona w szkole.

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lubelskie 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej Biała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. m. Międzyrzec m. Międzyrzec m. Międzyrzec m. Terespol Biała Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

Bardziej szczegółowo

Szkóły i placówki kształcenia zawodowego, które wdroŝyły programy rozwojowe w ramach Działania 9.2. Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie

Szkóły i placówki kształcenia zawodowego, które wdroŝyły programy rozwojowe w ramach Działania 9.2. Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział WdraŜania Priorytetu IX PO KL 0-07, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81) 44-16-853

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012

Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze Gorzów Wielkopolski 12.10.2012 Przepisy prawne, które określają funkcjonowanie Centrów Urazowych: - ustawa z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo