WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016"

Transkrypt

1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA Ostróda, Sierpień 2009r.

2 I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy Metodyka prac Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4 II. Wieloletni Plan Finansowy - prognoza Źródła dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kształtujące poziom dochodów JST Zagrożenia realizacji zamierzonych celów Prognoza dochodów Miasta Ostróda w latach Prognoza wydatków Miasta Ostróda w latach Wariant I założenia Wariant II - założenia Objaśnienia do założeń dotyczących wydatków Informacje o istniejących i planowanych zobowiązaniach finansowych w analizowanym okresie Analiza zdolności finansowej Miasta w latach obowiązywania prognozy Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu III. Wieloletni Plan Inwestycyjny inwestycje planowane na lata Zadania zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Spis załączników Załącznik nr Załącznik nr Spis tabel Tabela nr 1 Wykaz zadań zgłoszonych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Tabela nr 2 Lista zadań wraz z oceną punktową Tabela nr 3 Główne inwestycje przewidziane do realizacji w latach z objaśnieniami Tabela nr 4 Prognoza wykonania budżetu Miasta Ostróda w latach z objaśnieniami Tabela nr 5 Koszt obsługi zadłużenia w latach Tabela nr 6 Główne inwestycje przewidziane do realizacji w latach z objaśnieniami Tabela nr 7 Prognoza wykonania budżetu Miasta Ostróda w latach z objaśnieniami Tabela nr 8 Koszt obsługi zadłużenia w latach

3 I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy W celu długofalowego i spójnego planowania wydatków Miasto Ostróda zadecydowało o stworzeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego obejmującego lata Metodyka prac Punktem wyjścia do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym było rozpoznanie potrzeb Miasta i mieszkańców przeprowadzone w formie konsultacji społecznych. Dzięki temu stworzone opracowanie uwzględnia oczekiwania mieszkańców; jest jednocześnie pochodną możliwości finansowych Miasta wynikających z podjętych już zadań inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętą procedurą, proces tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Ostródy odbywał się w następujący sposób: 1. Stworzenie założeń prognostycznych Wieloletniego Planu Finansowego a. Przygotowanie danych przez służby finansowe Urzędu Miasta I. Dane historyczne II. Prognozy b. Weryfikacja danych c. Stworzenie projekcji możliwości finansowych Miasta na okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego d. Analiza możliwości finansowych Miasta 2. Stworzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego a. Zebranie wniosków inwestycyjnych b. Opracowanie wniosków przez Urząd Miasta c. Ocena wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami 3. Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 4. Ocena i wybór wariantów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 5. Przygotowanie, prezentacja i przedłożenie Radzie Miejskiej w Ostródzie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

4 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych Przed przystąpieniem do rozpatrzenia otrzymanych projektów inwestycyjnych wycenionych już przez pracowników Urzędu miasta, Zespół zadaniowy powołany do opracowania WPI ustalił kryteria oceny, które zostały zaprezentowane poniżej. Minimalna wartość rozpatrywanych projektów inwestycyjnych została ustalona przez Zespół w wysokości ,00 zł. 1. Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych 1.1. Wpływ na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy 0 - nie wpływa 1 - podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Miasta, co w przyszłości może przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc pracy 2 - w istotny sposób przyczynia się do powstania nowych podmiotów oraz nowych miejsc pracy; podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Miasta 1.2. Wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno - oświatowy dzieci i młodzieży 0 - nie wpływa 1 - poprawia możliwości rozwoju 2 - dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno - oświatowego 1.3. Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców (w zakresie zagrożenia zdrowia i życia, przestępczość) 0 - inwestycja nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców 1 - inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców 2 - inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców 1.4. Wpływ inwestycji na poprawę komfortu życia mieszkańców Miasta w zakresie infrastruktury technicznej 0 - nie wpływa 1 - wpływa (zwiększa komfort życia) 2. Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych: 2.1. Zgodność ze strategią rozwoju Miasta 0 - nie 1 - tak 4

5 2.2. Inwestycja warunkuje dalszy rozwój miasta 0 - nie 1 - tak 2.3. Wpływ na środowisko naturalne 0 - negatywny 1 - neutralny 2 - pozytywny 2.4. Wpływ inwestycji na poprawę atrakcyjności Miasta 0 - negatywny 1 - neutralny 2 - pozytywny 2.5. Komplementarność z innymi inwestycjami 0 - nie 1 - tak 3. Ocena inwestycji w kategoriach finansowych 3.1. Wpływ efektów inwestycji na budżet 0 - wpływ ujemny (istotny wzrost stałych wydatków budżetowych) 1 - wpływ neutralny 2 - wpływ dodatni (stałe dochody lub zmniejszenie stałych wydatków budżetowych) 3.2. Możliwość finansowania inwestycji ze środków bezzwrotnych: 0 - nie 1 - tak 3.3. Możliwość współfinansowania inwestycji udziałem innych zainteresowanych podmiotów (PPP, inne samorządy): 0 - nie 1 - tak 3.4. Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych (kredyty i pożyczki preferencyjne) 0 - nie 1 - tak 5

6 II. Wieloletni Plan Finansowy - prognoza Przyjmując założenia do Wieloletniego Planu Finansowego opierano się zarówno na danych historycznych (lata ), uchwalonym budżecie Miasta Ostródy na rok 2009, a także aktualnych danych makroekonomicznych. 1. Źródła dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego Źródła dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) określone są w Konstytucji RP. Artykuł 167 Konstytucji wskazuje, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: a) dochody własne, b) subwencja ogólna, c) dotacje celowe z budżetu państwa. Oprócz wymienionych w Konstytucji, dochodami mogą być również: a) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, c) inne środki określone w odrębnych przepisach. Podstawowym aktem prawnym określającym źródła dochodów JST jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku, zastępując ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą w latach Dochody własne Zgodnie z art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłem dochodów własnych są wpływy z: a) podatków, b) opłat, c) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, d) dochody z majątku gminy, e) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, f) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 6

7 g) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, h) odsetki od udzielonych pożyczek, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, i) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, j) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, k) dotacje z budżetów innych jednostek samorządowych, l) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. Do dochodów własnych zalicza się również udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy i od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy. Dla gmin udziały te wynoszą: a) od osób fizycznych 39,34 %, (do roku było to 27,6%), b) od osób prawnych 6,71%, (do roku było to 5%). Subwencja ogólna Kolejną grupą dochodów jest subwencja ogólna składająca się z części: a) wyrównawczej, b) równoważącej, c) oświatowej. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący. Dotacje celowe Do dochodów zalicza się również dotacje celowe z budżetu państwa, które przeznaczone są na: a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, b) zadania realizowane przez JST na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, c) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk zmiennych oraz skutków innych klęsk żywiołowych, d) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, e) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych. 7

8 Otrzymane dotacje muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na cele wskazane w zawartych porozumieniach umowach. 2. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kształtujące poziom dochodów JST Dochody JST zależą od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie: a) czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ (przede wszystkim kształtowana przez JST polityka podatkowa), b) czynniki zewnętrzne, na które JST nie ma wpływu (przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy). Będą to przykładowo: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu). Innymi czynnikami o charakterze zewnętrznym, mogącymi wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to np. lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Polityka podatkowa JST Dochody z podatków i opłat lokalnych zaliczane są do dochodów własnych i stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetów JST, wprowadzonych ustawowo i w sposób jednolity na obszarze całego państwa. W tej grupie dochodów można wyróżnić podatki i opłaty lokalne wymierzane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz pozostałe podatki i opłaty wymierzane na podstawie innych uchwał. Są to: a) podatki bezpośrednie: od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, rolny, leśny, b) pośrednie: podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, opłaty lokalne o charakterze podatkowym: skarbowa, targowa, miejscowa, administracyjna oraz pozostałe opłaty lokalne, wymierzane na podstawie odrębnych ustaw. W przypadku podatków bezpośrednich JST posiadają dość szerokie uprawnienia, pozwalające na pewne kształtowanie poziomu dochodów z tych źródeł. W ramach posiadanych uprawnień JST nie mają wpływu na zakres zwolnień i ulg ustawowych. 8

9 Do najważniejszych podatków i opłat lokalnych, z punktu widzenia finansów JST należą dochody z podatku od nieruchomości. Stawki tych podatków określa Rada JST. Nie mogą one jednakże przekroczyć limitów określonych w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 z późniejszymi zmianami). W przypadku nie uchwalenia przez Radę stawek podatku, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Poziom inflacji Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż wielkości te w dużej mierze zmieniają się pod wpływem inflacji. W niniejszym opracowaniu przyjęto inflację na poziomie 2,5%, a więc w wysokości tzw. celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej w średnim horyzoncie czasowym. Przyjęty poziom zapewnia również spełnienie kryteriów konwergencji, co jest istotne z uwagi na prawdopodobieństwo wejścia Polski do strefy Euro przed upływem okresu objętego analizą (rok 2016). 3. Zagrożenia realizacji zamierzonych celów Długoterminowe prognozy obarczone są zawsze pewnym poziomem ryzyka, które może utrudnić osiągnięcie zamierzonych celów. Świadomość wśród organów decyzyjnych istnienia poszczególnych rodzajów ryzyka może przyczynić się do ich ograniczenia, poprzez podejmowanie decyzji w sposób racjonalny, z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Zagrożenia, które nieodłącznie towarzyszą funkcjonowaniu JST są następujące: Ryzyko istotnej zmiany politycznej Radni - członkowie organu stanowiącego JST - wybierani są w wyborach powszechnych przez wszystkich mieszkańców. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne. Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie. Jak pokazuje praktyka bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo. W efekcie JST podejmują 9

10 się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania. Ryzyko instytucjonalne Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów JST. Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat oraz na poziom wydatków (np. świadczenia społeczne). Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania Występuje w przypadku zakładania finansowania inwestycji środkami obcymi (kredyty, fundusze pomocowe). Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu Dochody JST w znacznej części pochodzą z udziału w podatkach państwowych, ściąganych przez państwową administrację podatkową oraz z podatków lokalnych, których górne limity ustalane są przez Ministra Finansów. Zmiany stawek podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych lub nieodpowiadające zmianie inflacji waloryzacje limitów w podatku od nieruchomości, stosowanie ulg bądź zwolnień w podatkach państwowych, prowadzić mogą do obniżenia realnego poziomu dochodów JST. Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia). W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności. Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu Wystąpienie nieplanowanego wzrostu wydatków (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia. Ryzyko kursowe Występuje w przypadku jednostek, które zaciągnęły zobowiązania indeksowane do walut obcych. Ryzyko stóp procentowych Przejawiające się w zmianach cen pieniądza (oprocentowanie kapitału obcego, a więc obligacji, kredytów i pożyczek). Na ryzyko to pośredni wpływ ma poziom inflacji, 10

11 dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zmniejszenie poziomu inflacji będzie wywierać korzystny wpływ na koszty obsługi zadłużenia. 4. Prognoza dochodów Miasta Ostróda w latach Bazą do ustalenia prognozy dochodów gminy miejskiej w analizowanym okresie było faktyczne wykonanie dochodów w latach Dla celów przeprowadzenia analizy, dochody miasta zostały podzielone na: Subwencje - SO - (paragraf 292) Dotacje - DT - (paragrafy 200; 201; 202; 203; 231; 232; 240; 244; 268; 270;271; 275; 291; 626; 629; 631; 633) Dochody własne - DW - (paragrafy 001; 002; 031, 032; 033; 034; 035; 036; 041; 043; 045; 047; 048; 050;057; 069; 075; 076; 083; 084; 091; 092; 097) Dofinansowanie do inwestycji - Dotacje UE i inne na realizowane i planowane inwestycje. Wielkość otrzymanej subwencji ogólnej jest niezależna od samorządu. Jest uzależniona od spełniania określonych ustawą parametrów, na które samorząd nie ma wpływu. Sposób obliczania subwencji ogólnej, w tym jej poszczególnych składowych, określa ustawa o dochodach JST Również w przypadku dotacji, samorząd nie ma praktycznie żadnych możliwości oddziaływania na jej wysokość, mimo, że artykuł 167 Konstytucji RP zapewnia JST udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Jedynie w przypadku porozumień zawartych z innymi samorządami istnieje możliwość ustalania jej wielkości, adekwatnie do wykonywanych zadań. W przypadku dochodów własnych samorząd może kształtować ich wielkość poprzez swoje działania. Dotyczy to zwłaszcza podatków i opłat lokalnych, które ustalane i pobierane są przez samorząd. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dochodów określanych jako prywatnoprawne a wynikające z zawartych umów, kształtowanych wg prawa cywilnego. 11

12 Dochody Miasta Ostróda w latach SO DT DW UE Struktura dochodów Miasta Ostróda w latach SO 32,31% 34,66% 38,38% 31,07% 28,73% 25,55% 24,61% 24,46% DT 17,47% 14,77% 14,43% 19,75% 21,49% 22,89% 24,69% 23,88% DW 50,21% 50,57% 47,20% 49,18% 49,77% 51,56% 50,70% 47,83% UE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dynamika zmian dochodów w stosunku do roku poprzedniego SO b.d. 117,37% 110,47% 87,81% 106,48% 103,57% 103,88% 112,38% DT b.d. 92,47% 97,49% 148,44% 125,31% 124,08% 116,29% 109,37% DW b.d. 110,18% 93,13% 113,01% 116,54% 120,69% 106,01% 106,69% UE b.d. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.d. 109,41% 99,79% 108,45% 115,15% 116,50% 107,82% 113,08% Dla celów przeprowadzonej analizy, dochody miasta na rok 2009 przyjęto w wysokości założonej w Uchwale nr XXXIV/214/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok Począwszy od roku 2010 dochody zostały oszacowane w następujący sposób: SUBWENCJE - następuje roczny wzrost wartości tej pozycji o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, a więc w wysokości tzw. celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej w średnim horyzoncie czasowym. DOTACJE CELOWE - następuje roczny wzrost wartości tej pozycji o 9% w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik ten stanowi równowartość zmiany tej pozycji dochodów w roku 2008 w stosunku do roku 2007 i jednocześnie jest on znacznie niższy od mediany zmian za okres wynoszącej 16%. Zdaniem autorów opracowania przyjęcie tak wysokiego wskaźnika wzrostu, zwiększałoby znacznie ryzyko przeszacowania dochodów budżetu. DOCHODY WŁASNE - następuje roczny wzrost wartości tej pozycji o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, a więc w wysokości tzw. celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej w średnim horyzoncie czasowym, skorygowany następnie o malejącą w kolejnych latach wartość przychodów ze sprzedaży majątku własnego 12

13 (przyjęto założenie, że wartość majątku przeznaczonego do sprzedaży będzie ulegać zmniejszaniu w kolejnych latach). Dodatkowo przyjęto założenie, iż zmiana stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wpłynie istotnie na wysokość dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z tego podatku. Ponadto, począwszy od roku 2012 założono wpływy z planowanej do wprowadzenia opłaty klimatycznej w wysokości 200 tys. PLN rocznie. DOFINANSOWANIE DO INWESTYCJI (dotacje UE i inne) - w wysokościach wynikających z załącznika nr 4 do Uchwały nr XXXIV/214/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2009 oraz z zadań zgłoszonych do WPI. 5. Prognoza wydatków Miasta Ostróda w latach Wydatki Miasta Ostróda związane są z realizacją zadań, do których należą, zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym, wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz z realizacją zadań, do których należą zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, d) lokalnego transportu zbiorowego, e) ochrony zdrowia, f) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, g) gminnego budownictwa mieszkaniowego, h) edukacji publicznej, i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, k) targowisk i hal targowych, 13

14 l) zieleni gminnej i zadrzewień, m) cmentarzy gminnych, n) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, o) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, p) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, q) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, r) promocji gminy, s) współpracy z organizacjami pozarządowymi, t) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Dla celów przeprowadzenia analizy, wydatki miasta zostały podzielone na: Dotacje i subwencje - DIS - (paragrafy 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237, 238, 240 do 263, 265 do 286, 288 do 294, 296 do 298 i 300) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - SOF - (paragrafy 302 do 307, 311, 321 i 323 do 326) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - WB - (401 do 472, 474, 475, 481, 482, 490 i 493 do 498) Wydatki majątkowe - WM - (601, 602, 605 do do 614, 616,617, 621 do 624, 626 do 633, 641 do 643,651 do 653, 661 do 665 i 680) Obsługa długu publicznego - ODŁ - (paragrafy 801,802, 806, 807 i 810 do 814) Wydatki Miasta Ostróda w latach DIS ODŁ SOF WB WM

15 Struktura wydatków Miasta Ostróda w latach DIS 9,82% 9,68% 9,39% 12,02% 12,85% 11,66% 11,64% 11,65% ODŁ 0,37% 0,12% 0,05% 0,27% 0,65% 0,32% 0,41% 1,01% SOF 16,26% 14,94% 13,45% 15,33% 20,95% 21,04% 19,56% 17,12% WB 62,74% 59,74% 63,25% 53,89% 56,09% 50,67% 47,23% 47,92% WM 10,81% 15,52% 13,86% 18,49% 9,46% 16,32% 21,15% 22,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dynamika zmian wydatków w stosunku do roku poprzedniego DIS b.d. 108,92% 99,76% 151,37% 108,28% 110,24% 116,04% 109,71% ODŁ b.d. 35,32% 44,45% 633,80% 240,06% 60,47% 148,91% 268,25% SOF b.d. 101,58% 92,47% 134,94% 138,37% 122,01% 108,02% 96,01% WB b.d. 105,26% 108,78% 100,84% 105,39% 109,76% 108,29% 111,30% WM b.d. 158,67% 91,79% 157,84% 51,81% 209,60% 150,56% 115,66% b.d. 110,54% 102,76% 118,35% 101,26% 121,51% 116,17% 109,70% Wydatki szacowano począwszy od roku Podstawą szacunków były dane za lata Wydatki miasta na rok 2009 przyjęto zasadniczo w wysokości założonej w Uchwale nr XXXIV/214/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok Dla celów niniejszego opracowania przyjęto dwa warianty kształtowania się wydatków w latach przyszłych. Wariant I, stanowiący załącznik nr 1 opracowania, skonstruowany został przy następujących założeniach: 5.1. Wariant I założenia DOTACJE - założono utrzymanie tej pozycji na poziomie planowanym na rok 2009 (co faktycznie oznacza coroczne zmniejszanie tej pozycji o poziom inflacji). OBSŁUGA DŁUGU (odsetki) - koszty odsetek od zadłużenia istniejącego, wynoszącego na dzień r ,87 zł, przyjęto wprost z załącznika nr 5 do uchwały budżetowej. Odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia na pokrycie deficytów budżetowych za kolejne lata wyliczono przy następujących założeniach: okres spłaty kredytów wynosi 9 lat oprocentowanie kredytów w latach wynosi 5% w skali roku. W latach wzrasta do poziomu 5,5%, aby w kolejnych okresach spaść do poziomu 4% w skali roku (z uwagi na planowane wejście do strefy Euro). 15

16 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - w latach 2010 i 2011 następuje wzrost tej pozycji o 5% w stosunku do roku ubiegłego, co związane jest z gorszą, w stosunku do lat poprzednich, koniunkturą gospodarczą. Niekorzystnej sytuacji gospodarczej towarzyszy zwykle wzrost wydatków na świadczenia społeczne. Począwszy od roku 2012 wydatki te utrzymują się na tym samym poziomie (założono polepszenie sytuacji makroekonomicznej), co faktycznie oznacza coroczne zmniejszanie tej pozycji o poziom inflacji. WYDATKI BIEŻĄCE - następuje roczny wzrost wartości tej pozycji o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, a więc w wysokości tzw. celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej w średnim horyzoncie czasowym. Ponadto, począwszy od roku 2013 element tej pozycji stanowią koszty utrzymania nowopowstałych obiektów, oszacowane w wysokości ,00 zł w skali roku. Na wartość tą składają się roczne koszty utrzymania: - stadionu ,00 zł - amfiteatru ,00 zł - dworca ,00 zł - zamku ,00 zł - pozostałe obiekty (np. orliki ) ,00 zł Koszty utrzymania stadionu uwzględniają już korektę wynikającą z planowanych dochodów i wydatków. Dane wyjściowe do oszacowania kosztów przyjęto ze Studium Wykonalności. Działając zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, przyjęte w Studium założenia przychodowe są optymistyczne, np. przychody z wynajmu płyty sztucznej nie uwzględniają faktu, że w Ostródzie po 2012 roku będą trzy boiska o sztucznej nawierzchni i bezpłatnym dostępie, co może spowodować brak zainteresowania płatnym wynajmem. Brak obiektu hotelowego tzw. klasy sportowej, jako integralnej części kompleksu, może również spowodować mniejsze zainteresowanie wynajmem obiektu na obozy szkoleniowe. Planowana budowa ekskluzywnych hoteli nie wypełni braku hotelu, w którym mogłyby być zakwaterowane drużyny piłkarskie niższych klas z uwagi na barierę cenową. Ponadto w 2012 roku prawie wszystkie miasta w Polsce będą posiadać boiska o sztucznej nawierzchni, co może w istotnym stopniu wpłynąć na wielkość przychodów z tytułu najmu. Koszty utrzymania amfiteatru oszacowano na podstawie podobnego obiektu tj. amfiteatru w Płocku. Roczne koszty utrzymania obiektu w Płocku wynoszą około PLN. Obiekt w Ostródzie ma mniejszą liczbę widzów o osób. 16

17 Koszty utrzymania obiektu w Ostródzie nie uwzględniają kosztów organizacji imprez, które zostały już uwzględnione w grupie WB wydatki bieżące. W kosztach utrzymania uwzględniono tylko koszty związane z funkcjonowaniem nowego obiektu tj. koszty ogrzewania, oświetlenia, ochrony, sprzątania, remontów i konserwacji, ubezpieczenia, odśnieżania dachów itp. Koszty związane z funkcjonowaniem dworca to głównie koszty wszystkich mediów, ochrony budynku, utrzymania oraz zatrudnienia dwóch osób (zatrudnienie wynika z planowanej funkcji). Koszty utrzymania Zamku to głównie media. Obecnie wydatki te wynoszą PLN. Kwota ta jest już ujęta w pozycji WB wydatki bieżące. Koszty w wysokości PLN dotyczą odtworzonej części Zamku. Należy również zauważyć, że WYDATKI BIEŻĄCE ulegną obniżeniu o kwotę około 50 tys. zł rocznie po wybudowaniu biblioteki (koszty dzierżawy pomieszczeń filii biblioteki). WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania inwestycyjne w analizowanym okresie oszacowano w wysokości wynikającej z: a) zadań zgłoszonych do WPI wymienionych w rozdziale III niniejszego opracowania, b) załącznika nr 4 do Uchwały nr XXXIV/214/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok Ponadto, dla celów obu wariantów wydatki majątkowe uległy ograniczeniu w porównaniu z załącznikiem 3 do Uchwały Budżetowej. Obniżono wartość zadania inwestycyjnego Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie Białych Koszar z kwoty 3 mln zł do 1 mln zł (wartość wkładu własnego), co wynika z rozstrzygniętych przetargów. W związku z powyższym zmianie uległa również wartość dofinansowania ze środków unijnych (założono dofinansowanie na poziomie 70% wartości projektu). Realizacja zadania inwestycyjnego Adaptacja budynku biurowego na lokale socjalne przy ul. Garnizonowej została przesunięta o rok (na lata ) w związku z możliwością ubiegania się o współfinansowanie z budżetu państwa na budownictwo socjalne (założono wkład własny w wysokości 40%). 17

18 5.2. Wariant II - założenia Bazę do opracowania tego wariantu stanowiła Uchwała nr XXXIV/214/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok Został on skonstruowany przy założeniu niewprowadzenia ograniczeń wydatków Miasta Ostróda w latach W porównaniu z wariantem I, w wariancie II wprowadzono opisane poniżej zmiany (dotyczące wyłącznie wydatków, dochody pozostają w obu wariantach identyczne). DOTACJE - w latach następuje roczny wzrost wartości tej pozycji o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Począwszy od roku 2012 roczny wzrost tej pozycji w stosunku do roku ubiegłego wynosi 2,5%, a więc w wysokości celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej w średnim horyzoncie czasowym. Należy zauważyć, że mediana zmian tej pozycji za lata wynosi 10%, co wskazuje na konieczność ograniczenia tempa wzrostu tej pozycji wydatków w stosunku do lat ubiegłych. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - w latach następuje roczny wzrost wartości tej pozycji o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Począwszy od roku 2012 roczny wzrost tej pozycji w stosunku do roku ubiegłego wynosi 2,5%, a więc w wysokości celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej w średnim horyzoncie czasowym. WYDATKI BIEŻĄCE - roczny wzrost wartości tej pozycji o 7% w stosunku do roku poprzedniego w latach Oszacowany wskaźnik wzrostu stanowi średnią wielkości zmian tej pozycji z lat w stosunku do lat ubiegłych (po odrzuceniu wielkości skrajnych). Począwszy od roku 2012 roczny wzrost tej pozycji w stosunku do roku ubiegłego wynosi 2,5%, a więc w wysokości celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej w średnim horyzoncie czasowym. Ponadto, podobnie jak w wariancie I, począwszy od roku 2013 element tej pozycji stanowią koszty utrzymania nowopowstałych obiektów, oszacowane w wysokości ,00 zł w skali roku. 18

19 Należy zauważyć, że poziom wydatków oszacowanych na potrzeby wariantu II uniemożliwia wykonanie w okresie objętym analizą większości inwestycji zgłoszonych do WPI a wymienionych w rozdziale III niniejszego opracowania. Oznacza to, iż warunkiem niezbędnym do przeprowadzania zgłoszonych do WPI inwestycji i nieprzekroczenia jednocześnie wskaźników zadłużenia i obsługi długu jest znaczne ograniczenie (zahamowanie) tempa wzrostu wydatków Miasta Ostróda (najlepiej jeszcze w roku 2009) co wykazano w wariancie I, który jest przez autorów opracowania wariantem rekomendowanym. Wariant II należy rozpatrywać jako wersję poglądową, obrazującą zagrożenia, które mogą wystąpić w przypadku nieograniczenia wzrostu wydatków Miasta. 6. Objaśnienia do założeń dotyczących wydatków W okresie objętym analizą Miasto Ostróda zamierza ponieść znaczne nakłady na inwestycje, przy czym główny wysiłek finansowy zostanie poniesiony w latach W tych też latach będzie występować znaczący deficyt budżetowy, wymagający zaciągania kolejnych zobowiązań w celu jego sfinansowania. Zobowiązania zaciągnięte na pokrycie deficytów występujących w latach zwiększą zadłużenie miasta, co spowoduje, iż w kolejnych latach należałoby prowadzić politykę zrównoważonego budżetu, pamiętając, że spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, będzie stanowić niemałą część wydatków w latach kolejnych. Mając na uwadze z jednej strony ograniczenia w postaci wskaźnika zadłużenia, który nie może przekroczyć 60% oraz wskaźnika obsługi zadłużenia (wielkość graniczna wynosi 15%), a z drugiej strony planując realizację zgłoszonych projektów inwestycyjnych, nieuniknionym będzie ograniczenie innych wydatków w tym okresie. W związku z powyższym Wariant I zakłada utrzymanie na poziomie 2009 roku wydatków z grupy Dotacje i subwencje, coroczne zwiększenie pozycji Wydatki bieżące jedynie o poziom inflacji oraz o oszacowane wyżej koszty utrzymania oddanych do użytku inwestycji. Dalsze zwiększanie wydatków bieżących spowoduje przekroczenie wartości granicznych wymienionych wskaźników w latach i zablokuje realizację większości planowanych inwestycji, co obrazuje Wariant II. 19

20 7. Informacje o istniejących i planowanych zobowiązaniach finansowych w analizowanym okresie W przypadku niedoboru środków finansowych budżetu istnieje możliwość zaciągania kredytów w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: a) pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST, b) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST. Na koniec roku 2008 zadłużenie Miasta Ostróda wynosiło ,87 zł. Zaplanowany na rok 2009 deficyt budżetu miasta, który ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów wynosi ,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż zaplanowana na rok 2009 spłata rat kapitałowych od istniejącego zadłużenia wynosi ,00 zł (kredyt zaciągany jest w wysokości sumy planowanego deficytu oraz wysokości rat kapitałowych przypadających na ten rok do spłaty) łączna kwota zaciągniętego kredytu wynosi ,00 zł. Oznacza to, że planowany wskaźnik zadłużenia wynosi 39,23% (planowane w Uchwale nr XXXIV/214/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2009 dochody Miasta wynoszą ,00 zł), natomiast poziom obsługi zadłużenia wynosi 4,39%. Są to wartości stosunkowo wysokie, które determinują przyjęcie założeń odnośnie wydatków w latach kolejnych, o których mowa w rozdziale 2, pkt 5 i pkt 6 opracowania. Do celów niniejszego opracowania przyjęto następujące założenia odnośnie planowanych do zaciągnięcia na pokrycie kolejnych deficytów budżetowych zobowiązań: okres spłaty kredytów wynosi 9 lat, występuje roczna karencja w spłacie kredytu, oprocentowanie kredytów w latach wynosi 5% w skali roku. W latach wzrasta do poziomu 5,5%, aby w kolejnych okresach spaść do poziomu 4% w skali roku (z uwagi na planowane wejście do strefy Euro). Do 20

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Barcin na lata 2012-2030 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy przygotowana została na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/141//2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2011 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2012-2033 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza UCHWAŁA NR XXXIII/253/3 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 3 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata Załącznik nr 8 do uchwały nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia. r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011-2023 Wstęp Wieloletnią prognozę finansową

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ /2015 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

UCHWAŁA NR IV/ /2015 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl Projekt UCHWAŁA NR IV/ /2015 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016-2034 I. Założenia ogólne Wieloletnia prognoza finansowa została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2013-2025 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2014-2019 opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XV/172/15 z dnia 17 grudnia 2015r. Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 1. UWAGI OGÓLNE W Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Prawo budżetowe w JST

Prawo budżetowe w JST POWIAT WOŁOMIŃSKI Prawo budżetowe w JST Trener: Jacek Pietrucik E Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie. Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2015-2026 I. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202/XXI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.12.2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2013 2022. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo