Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie: Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Projekt Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny jest dofinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza. Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 1

2 Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa Krosno Odrzańskie tel , fax godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 16:30 wtorek czwartek 7:30 15:30 piątek 7:30 14:30 osoba do kontaktów: Anna Januszkiewicz tel. (68) , fax (68) Zamawiający prowadzi postępowanie jako lider projektu Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny w imieniu własnym (Gmina Krosno Odrzańskie), Gminy Gubin o statusie miejskim, Gminy Kargowa i Gminy Skwierzyna. Zamawiający występujący wspólnie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity z późn. zm.): Partnerzy projektu: a) Gmina Krosno Odrzańskie lider projektu b) Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska Gubin tel c) Gmina Kargowa ul. Rynek Kargowa tel d) Gmina Skwierzyna ul. Rynek 1, Skwierzyna tel.: fax:

3 II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1 SIWZ. III. Opis przedmiotu zamówienia Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi prowadzenia kampanii reklamowych Materiały reklamowe, Produkcja filmów reklamowych Usługi marketingowe Pakiety oprogramowania multimedialnego Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Usługi fotograficzne Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje następujące elementy (6 elementów): ELEMENT 1. FILM PROMOCYJNY Opracowanie scenariusza dla 4 filmów promocyjnych dla każdej z 4 Gmin Produkcja głównego filmu promocyjnego (40 min) składającego się z 4 filmów promocyjnych (po 10 minut każdy dla każdej z Gmin), z przeznaczeniem do: o umieszczenia na stronach internetowych Gminy Krosno Odrzańskie, Gminy Gubin, Gminy Kargowa oraz Gminy Skwierzyna o emisji podczas spotkań / konferencji / prezentacji o dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD / USB 3

4 o promocji w mediach dla potrzeb realizacji projektu pn. Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet I "Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu", Działanie 1.2 "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" Emisja materiału promocyjnego 4 gmin w regionalnej TV (woj. lubuskie) zawierająca: o wyprodukowanie i emisję klipów reklamowych w TV regionalnej (4 różne klipy trwające po ok. 1 min. każdy, na poszczególne etapy kampanii informacyjno-promocyjnej), o emisja filmów promocyjnych w TV regionalnej (4 różne filmy, trwające ok. 10 min. każdy, na poszczególne etapy kampanii informacyjno-promocyjnej), Cel filmu: Celem filmu promocyjnego będzie promocja gospodarcza 4 gmin pod kątem ich potencjału gospodarczego. Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący energię miejsc oraz główne tereny inwestycyjne 4 gmin np. strefy przemysłowe i ekonomiczne. 4 filmy 10-minutowe mają opisywać potencjał gospodarczy i promować porozumienie gospodarcze 4 Gmin z których później powstanie główny film promocyjny (40 minut). Długość i jakość filmu : Długość filmu głównego 40 minut. Długość filmów ok. 10 minut na każdą Gminę Film musi spełniać wymagania artystyczne i techniczne w celu emisji w regionalnej TVP S.A. Lektor: Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora (w czterech wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania. Muzyka: Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru przez Zamawiającego z co najmniej 3 propozycji). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Sprzęt: Produkcja filmu promocyjnego ma odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację. 4

5 Scenariusz: W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni z Zamawiającym. Nośniki : Wykonawca przekaże nagrany materiał na 80 płytach DVD(wraz z interaktywnym menu), w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac. Emisja: Film musi spełniać wymagania artystyczne i techniczne w celu emisji w telewizji publicznej dla województwa lubuskiego. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy treści merytoryczne (niezbędne materiały informacyjne i promocyjne), które muszą znaleźć się w emitowanych klipach i filmach reklamowych. Filmy muszą być gotowe i zaakceptowane przez Zamawiającego na moment rozpoczęcia ich emisji. Emisja obejmuje 4 tury, przy czym na każdą turę przypadał będzie inny rodzaj klipu i filmu, co w rezultacie końcowym daje 32 emisje klipów reklamowych i 8 emisji filmów reklamowych zgodnie z poniższym harmonogramem: Pierwsza tura: październik listopad 2014 rok (I rodzaj klipu i filmu reklamowego) - emisja klipu odbywać się będzie 1 raz w tygodniu, emisja filmu - 1 raz w miesiącu; Druga tura: grudzień 2014 styczeń 2015 rok (II rodzaj klipu i filmu reklamowego) - emisja klipu odbywać się będzie 1 raz w tygodniu, emisja filmu - 1 razy w miesiącu; Trzecia tura: luty-marzec 2015 rok (III rodzaj klipu i filmu reklamowego) - emisja klipu odbywać się będzie 1 razy w tygodniu, emisja filmu - 1 razy w miesiącu. Czwarta tura : kwiecień maj 2015 rok (IV rodzaj klipu i filmu reklamowego- emisja klipu odbywać się będzie 1 razy w tygodniu, emisja filmu - 1 razy w miesiącu. Ze względu na potrzebę i konieczność dotarcia kampanii informacyjno-promocyjnej do jak najszerszej liczby odbiorców, zakłada się emisję klipów i filmów reklamowych w dobrym paśmie oglądalności. Akceptacja: Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania kolaudacji, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany materiał promocyjny. W terminie 2 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji. 5

6 Prawa autorskie: W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive; wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie); publicznego odtwarzania; użyczania i/lub najmu; nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną; równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych. Wykonawca zobowiązuje się oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały utrwalone w materiale promocyjnym na ich rozpowszechnianie. W materiałach promujących (filmy i klipy) mają znaleźć się: tytuł filmu: Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna na końcu filmu/klipu powinny zostać zaprezentowane dane teleadresowe wraz z herbami i logo 4 Gmin realizujących projekt oraz logotypy wymagane przez program z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania (Lubuski Regionalny Program Operacyjny , wg stosownych wytycznych w sprawi informacji i promocji), przekazane przez Zamawiającego. ELEMENT 2. WIRTUALNY SPACER PO TERENACH INWESTYCYJNYCH Wykonanie 4 spacerów wirtualnych po terenach inwestycyjnych 4 Gmin (Krosno, Gubin, Kargowa, Skwierzyna) w czterech wersjach językowych (polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim). Zakres: Rozeznanie w terenie; Sporządzenie planu/projektu odpowiadającego wizerunkowi 4 Gmin zgodnych z ich marką i strategią rozwoju; Wykonanie fotografii panoramicznych we wskazanych przez Urzędy Gminy miejscach; Obróbka panoram; Skomponowanie grafiki spaceru wirtualnego; 6

7 Zaprogramowanie spaceru wirtualnego; Przetestowanie i wyeliminowanie błędów oraz przygotowanie projektu końcowego w formie gotowej prezentacji strony internetowej na płycie CD. Parametry: 100 panoram sferycznych (po 25 na każdą Gminę) 360 x 180 stopni, wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w plenerze oraz we wnętrzach (w tym około 15 zdjęć nocnych); minimalna rozdzielność pojedynczej panoramy 6000x3000 pikseli; technika wykonania panoram: HDR; format wyświetlanych panoram: FLASH; połączenie panoram za pomocą aktywnych punktów - hotspotów - po najechaniu kursorem myszy pojawia się informacja z nazwą miejsca, do którego prowadzi wskazany hotspot; panel sterowania do nawigacji panoram: możliwość obrotu w dowolnym kierunku, przybliżania i oddalania widoku, przechodzenia w tryb pełnoekranowy i powrotu do trybu pracy w okienku; indeks panoram: graficznie opracowany spis wszystkich panoram; mapka z lokalizacją poszczególnych panoram; umieszczenie w prezentacji zdjęć promujących tereny inwestycyjne 4 gmin archiwalnych (nie więcej jak 20), zdjęcia dostarczy Zamawiający; statystyki Google Analytics dla każdej panoramy; Spacer wirtualny musi być poprawnie wyświetlany w różnych rozdzielczościach monitorów. Wykonawca ponosi koszty: wykonania zdjęć panoramicznych; obróbki panoram; opracowania graficznego; tłumaczenia na 4 języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (nie więcej niż 20 tysięcy znaków ze spacjami) zaprogramowania spaceru wirtualnego z uwzględnieniem wszystkich elementów spaceru; Akceptacja: Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu koncepcje Spaceru Wirtualnego (dla każdej z Gmin osobno) do akceptacji. W terminie 2 dni roboczych od przedstawienia Spaceru wirtualnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. 7

8 Zaakceptowany przez Zamawiającego Wirtualny Spacer Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji. Prawa autorskie: W momencie odbioru przez Zamawiającego Spaceru wirtualnego Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do spaceru w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie; rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; panoramy wyświetlane w trybie VR; wszystkie panoramy i elementy ładowane dynamicznie zapewnia ładowanie bez opóźnień; indeks panoram zawartych w projekcie. Wykonawca zobowiązuje się oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. W wirtualnym spacerze ma znaleźć się: tytuł filmu: Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna informacja graficzno - tekstowa o współfinansowaniu projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet I "Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu", Działanie 1.2 "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" Termin wykonania: 31 października 2014 r. ELEMENT 3. ASYSTENT INWESTORA APLIKACJA MULTIMEDIALNA 1.1. Asystent Inwestora ma być specjalną aplikacją natywną do pobrania na telefon komórkowy typu smartphone z funkcją GPS i dostępem do Internetu, wykorzystującą mapę oraz technologie typu image recognition, qr code (lub równoważną) Asystent Inwestora ma umożliwiać odczytywanie treści w minimum 4 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej 1.3. Zakres zamówienia dotyczy przygotowania Aplikacji Inwestora w zakresie modułów podstawowych: a) Informacje o gminie Moduł będzie posiadał informacje podstawowe o gminie, lokalizację, cechy przestrzenne, środowiska naturalnego, społecznego b) Informacje dla Inwestora Moduł będzie zawierał informacje ważne z punktu widzenia inwestora tj.: 8

9 - informacje o uzbrojeniu terenów inwestycyjnych - poradnik inwestora - oferta nieruchomości c) Interaktywna mapa terenów inwestycyjnych Moduł będzie umożliwiał zdalną lokalizację i obejrzenie terenów inwestycyjnych d) Moja konferencja Moduł informacyjny umożliwiający dodawanie wydarzeń o charakterze gospodarczym odbywających się w Gminach Partnerskich. Moduł otwarty umożliwiający dodawanie wydarzeń przez użytkowników aplikacji poprzez formularz zgłoszeniowy. Publikacja informacji ma następować po zatwierdzeniu jej przez Administratora Aplikacji Na mapę w aplikacji naniesione mają być oferty inwestycyjne zlokalizowane w Gminach Partnerskich: Krosno Odrzańskie, Kargowa, Skwierzyna i Gubin. Oferty te przedstawią Gminy Partnerskie w trakcie realizacji zamówienia. Potencjalny inwestor, korzystając z telefonu komórkowego typu smartphone, ma mieć możliwość dokładnego zlokalizowania danej oferty inwestycyjnej i uzyskania o niej dodatkowych informacji oraz pobrania m.in. multimediów Do całego obszaru Gmin Partnerskich ma być możliwość przypisania na mapie znaczników informacji związane z ofertą inwestycyjną Gmin Partnerskich, które mają być wyświetlane z wykorzystaniem technologii np. image recognition, qr code (lub równoważne) w Asystencie Inwestora Uzyskanie szczegółowych informacji o nieruchomości ma odbywać się zdalnie; potencjalny Inwestor nie będzie musiał dotrzeć osobiście na dane miejsce. Na ekranie telefonu ma zostać wyświetlony kierunek, w którym zlokalizowany jest dana oferta inwestycyjna oraz odległość od niej w linii prostej wraz z dodatkowymi informacjami i materiałami graficznymi Asystent musi być dostosowany, do telefonów działających w oparciu o jeden z systemów operacyjnych: (np. Android, ios). Wykonawca ma zapewnić bezpłatną dystrybucję aplikacji na platformach dystrybucyjnych dedykowanych dla danego systemu operacyjnego np. Google Play dla systemu Android oraz AppStore dla systemu ios Aplikacja ma mieć możliwość aktualizowania online automatycznie, poprzez pobieranie danych z opracowanej w ramach zamówienia strony internetowej Aplikacja ma mieć możliwość generowania dodatkowych informacji z wykorzystaniem technologii typu image recognition lub qr code (lub równoważnej) Aplikacja ma wykorzystywać także mechanizm nawigacji GPS, dzięki któremu z łatwością będzie można dotrzeć do lokalizacji, na której znajduje się teren inwestycyjny. Asystent musi wskazywać na ekranie telefonu kierunek oraz odległość w linii prostej od każdej z ofert inwestycyjnych Gmin Partnerskich, a także pozwalać na wybór określonej oferty, do której następnie poprowadzi Użytkownika jak klasyczna nawigacja GPS. 9

10 1.11. Aplikację Asystenta Inwestora ma być możliwa do bezpłatnego pobrania ze stron internetowych Gmin Partnerskich, bezpośrednio z użyciem telefonu komórkowego typu smartphone z dostępem do Internetu. Strona służąca do pobierania aplikacji musi ułatwiać wybór jej wersji, poprzez podanie przez Użytkownika producenta i modelu posiadanego telefonu mobilnego Zamawiający ma otrzymać dostęp do zarządzania systemem z poziomu panelu administracyjnego aplikacji (typu CMS lub równoważnego). Administrator ma mieć możliwość umieszczenia znaczników informacji, tworzenia nowych znaczników wraz z edytowaniem dołączonych do nich danych oraz usuwania wybranych znaczników. Usuwanie jak i wprowadzanie znacznika będzie wymagało potwierdzenie decyzji poprzez powtórne podanie hasła logowania do panelu administracyjnego. Poprzez panel administracyjny Administrator ma mieć możliwość: - wprowadzania i edycji treści - wprowadzania i edycji zdjęć, materiałów multimedialnych: audio i video, prezentacji multimedialnych - dodawania i usuwania linków w formie hiperlinków - dodawania i usuwania dokumentów w powszechnie używanych formatach m.in.: doc, xls, ppt, PDF., JPG, mpeg., tiff - dodawania i edytowania nowych modułów tematycznych - dodawania i usuwanie nowych administratorów (użytkowników) Aplikacja ma umożliwiać rozszerzanie funkcji panelu administracyjnego w przyszłości System nawigacji Asystenta Inwestora ma być podzielony na elementy: Znaczniki informacyjne przypisane do współrzędnych geograficznych, Aplikacji na telefony wyposażone w GPS oraz kompas Realizacja Asystenta Inwestora podzielona ma być na następujące etapy: Przygotowanie koncepcji wizualnej i funkcjonalnej aplikacji na smartphony Zatwierdzenie koncepcji wizualnej i funkcjonalnej aplikacji przez Zamawiającego Przygotowanie prototypu aplikacji Zasilenie bazy danych informacjami zgodnie z koncepcją funkcjonalną aplikacji Instalacja aplikacji w ramach stron internetowych Gmin Partnerskich oraz w platform dystrybucyjnych Testy na grupie użytkowników, Wdrożenie Asystenta Inwestora Dostosowywanie Asystenta Inwestora do nowych typów telefonów komórkowych Szkolenia dla administratorów aplikacji Asystent Inwestora Termin wykonania: 31 października 2014 r. 10

11 ELEMENT 4. PROMOCJA W INTERNECIE Zakup reklamy na banerach internetowych Zakup artykułów sponsorowanych w Internecie Zakup pakietu reklamy w Internecie (radio) Utworzenie strony (www) internetowej projektu. Zakres: Zakup reklamy na banerach internetowych: Zakup reklamy na banerach internetowych polegać będzie na emisji banerów internetowych. Banery w formacie flash, co najmniej 750 x 100 pixeli, dostarczone przez Zamawiającego zamieszczane będą na portalach biznesowych, gospodarczych oraz miejskich o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, nie mniej niż odsłon. Po stronie Wykonawcy leżeć będzie zamówienie emisji banera na ustalonych z Zamawiającym portalach miejskich i biznesowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz dostarczenie Zamawiającemu raportu z kampanii w wersji papierowej sz.1 (udokumentowanie umieszczenie banera na danym portalu, ilość przekierowań na stronę internetową Zamawiającego, czas trwania kampanii). Zakup artykułów sponsorowanych w Internecie: 4 artykuły. Treść artykułu dostarcza Zamawiający. Obejmować będzie: tekst, zamieszczenie zdjęcia, materiał video, link przekierowujący do strony internetowej Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży zamówienie umieszczenia artykułu sponsorowanego na portalach miejskich i biznesowym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim ustalonych z Zamawiającym oraz dostarczenie Zamawiającemu raportu z kampanii w wersji papierowej - szt. 1 ( udokumentowanie umieszczenia artykułu na danym portalu, ilość wyświetleń, ilość przekierowań na stronę internetową Zamawiającego, czas trwania kampanii). Zakup pakietu reklamy w Internecie (radio): 1. Opracowanie projektu i emisja radiowego spotu reklamowego o długości 30 sekund, przeznaczonego do emisji w radiowych mediach regionalnych i lokalnych (województwo Lubuskie) wraz z przekazaniem praw autorskich w następujących miesiącach: Sierpień 2014 (30 emisji) Wrzesień 2014 (30 emisji) Październik 2014 (30 emisji) Listopad 2014 (30 emisji) Grudzień 2014 (30 emisji) Styczeń 2015 (30 emisji) Luty 2015 (30 emisji) Marzec 2015 (30 emisji) Łączna ilość emisji: co najmniej

12 2. Przeprowadzenie 4 rozmów podczas audycji radiowej w mediach regionalnych i lokalnych (województwo Lubuskie) w następującym miesiącu: Sierpień 2014 Wrzesień 2014 Październik 2014 Listopad 2014 Plany emisji muszą zawierać co najmniej 70% emisji w najlepszym czasie antenowym (prime time). Utworzenie strony (www) internetowej projektu: 1. Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz dostosowanie otrzymanych od Zamawiającego treści do poszczególnych podstron w następującym zakresie: stworzenie podstron wg wytycznych zamawiającego. umożliwienie w podstronie Dokumenty do pobrania" pobieranie plików po uprzednim zalogowaniu się użytkownika. dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS (lub rónoważnego), wyposażonego w polski interfejs, pozwalającego na: o samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem o przygotowanie i publikację treści w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim o bieżącą aktualizację przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, o modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron WWW zawierających formularze o dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo o tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych) o dodawanie linków do ciekawych stron, o wyszukiwanie treści na stronie WWW, o generowanie dokumentów w wersji do druku", o obsługę wielu przeglądarek internetowych, o dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, o możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, o tworzenie i zarządzanie repozytorium plików - dostęp do plików umieszczanych na stronie, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także 12

13 podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. Opublikowanie strony WWW w publicznej sieci Internet osobom trzecim na serwerze wskazanym przez Zamawiającego od dnia odbioru strony, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność strony we wszystkich popularnych przeglądarkach (np. IE, Firefox, Opera itp.). Udostępnienie CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom. Strona internetowa będzie prowadzona w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Termin wykonania strony internetowej: 31 października 2014 r. Akceptacja: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji przedmiotu zamówienia (spot radiowy, strona www) do akceptacji. W terminie 2 dni roboczych od przedstawienia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji. Prawa autorskie: W momencie odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawca (spot radiowy, strona www) przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie; rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. W materiałach promujących (Internet, radio, strona www) ma znaleźć się: tytuł filmu: Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna na końcu filmu/klipu powinny zostać zaprezentowane dane teleadresowe wraz z herbami i logo 4 Gmin realizujących projekt oraz logotypy wymagane przez program z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania (LRPO ), przekazane przez Zamawiającego. REKLAMA W PRASIE BRANŻOWEJ Zakres obejmuje usługi publikacji reklam i artykułów sponsorowanych w prasie branżowej w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza gmin Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gubin 13

14 i Skwierzyna w ramach działania 1.2 LRPO "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" Usługa publikacji ogłoszeń w prasie branżowej Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zamieszczaniu w prasie w miesięczniku o zasięgu ogólnopolskim o tematyce gospodarczej skierowanym dla przedsiębiorców, w całym nakładzie pisma 12 ogłoszeń w formie: reklamy (8 ogłoszeń całostronicowych) i artykułów sponsorowanych (4 artykuły całostronicowe) Druk artykułów sponsorowanych i reklam dotyczących projektu ma być realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2015r. Zamówienie będzie realizowane wg następującego harmonogramu: 1. Ogłoszenia i reklamy będą przesyłane Wykonawcy w pliku programu Word (inne materiały, np. logotypy, będą przesyłane Wykonawcy z zachowaniem parametrów technicznych wskazanych przez Wykonawcę). Zakres zamówienia obejmuje dla każdego artykułu sponsorowanego i reklamy jego skład według wytycznych Zamawiającego (układ treści, grafiki i zdjęć) i dostosowanie ich przez Wykonawcę do szaty graficznej danego miesięcznika, przy zachowaniu parametrów, o których mowa w ust Zamieszczanie reklamy i artykułów sponsorowanych ma następować sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przekazanych Wykonawcy. Zlecenie następować będzie pisemnie na podstawie zatwierdzonego projektu artykułu sponsorowanego lub reklamy opracowanej przez Wykonawcę. 3. Zlecenia zamieszczenia artykułu sponsorowanego lub reklamy będą przesyłane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem ukazania się miesięcznika, w którym ma zostać opublikowany artykuł sponsorowany lub reklama. Zlecenia zamieszczenia artykułu sponsorowanego lub reklamy przesyłane będą przez osoby wskazane przez Zamawiającego, pisemnie, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, przy czym treść ogłoszenia lub reklamy ma być przesyłane w formie elektronicznej. 4. Zlecając zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy Zamawiający wskaże: 1) wydanie miesięcznika, w którym ma zostać zamieszczony artykuł sponsorowany lub reklama; 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy treść artykułu sponsorowanego lub reklamy i inne materiały, jeśli mają być użyte w artykule sponsorowanym lub reklamie, a także wytyczne dla składu ogłoszenia lub reklamy. 5. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia zamieszczenia artykułu sponsorowanego lub reklamy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt ogłoszenia lub reklamy, przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i linią graficzną miesięcznika, w którym artykuł sponsorowany lub reklama ma zostać zamieszczona. 14

15 6. W stosunku do przedstawionego projektu Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić projekt Zamawiającemu. Poprawiony projekt powinien zostać przedstawiony w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia przekazania uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego. 7. Zamieszczenie artykułu sponsorowanego lub reklamy w miesięczniku ma następować w sytuacji, gdy Zamawiający zaakceptował projekt ogłoszenia lub reklamy. Przyjęcie projektu ma być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest równoważne w skutkach z formą pisemną. 8. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu parametry techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały przekazywane dla artykułów sponsorowanych i reklam, przy czym niezachowanie tych parametrów dla przekazywanych materiałów przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do odmowy przygotowania lub zamieszczenia artykułów sponsorowanych lub reklam. 9. W przypadku nie opublikowania artykułu sponsorowanego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do żądania publikacji ogłoszenia w innym ustalonym terminie na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści artykułów sponsorowanych i reklam i na własny koszt dokonuje sprostowań zamieszczonych treści. 11. Wykonawca każdorazowo po publikacji artykułu sponsorowanego lub reklamy dostarczy pięć egzemplarzy dowodowych miesięcznika dla Lidera Projektu Gminy Krosno Odrzańskie w terminie 7 dni od dnia ukazania się danego wydania, na adres: ul. Parkowa 1, Krosno Odrzańskie. 12. W terminie 3 dni od dnia dostarczenia egzemplarzy dowodowych, o których mowa w ust. 11 Zamawiający przyjmie usługi lub zgłosi uwagi, jeśli zlecenie zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy zostało zrealizowane niezgodnie z warunkami umowy lub ustaleniami Stron. Protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Zadanie odbierze upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 13. Wykonawca zobowiązuje sie do wypełnienia obowiązków informacyjnych o współfinansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z aktualną wersją Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla Beneficjentów. ELEMENT 5. KOSZTY DOMEN I HOSTINGU SPACERU INTERNETOWEGO Zakres obejmuje usługi hostingu i utrzymania domen internetowych dotyczących wirtualnego spaceru w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza gmin Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gubin i Skwierzyna w ramach działania 1.2 LRPO "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" od dnia odbioru wirtualnych spacerów do dnia 15 czerwca 2015r. 15

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Produkcja filmów promocyjnych Miasta Rzeszowa o tematyce gospodarczej w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) i długości 3, 5, 10 minut wraz z tłoczeniem na 500 płyt DVD

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Katowice: Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2015 Numer ogłoszenia: 24631-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby promocji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2016 Numer ogłoszenia: 22365-2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa wydawnicza polegająca na korekcie językowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz składzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Olsztyn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Agencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Cykl publikacji promocyjnych poświęconych projektom transportowym w tygodnikach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Kompleksowa obsługa promocyjna dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - dwa zadania Numer ogłoszenia: 122605-2013; data zamieszczenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-23 11:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.gdansk.pl Gdańsk: DOSTAWA ZNAKÓW, SŁUPKÓW ORAZ ELEMENTÓW OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kompleksowa realizacja działań promocyjnych Numer ogłoszenia: 162760-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 5 2014-12-01 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch filmów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. Druk plakatu wraz z opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku i dostawą Numer ogłoszenia: 229750-2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do szpitala przez okres 24 miesięcy DZP/119/2015

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej POPŻ 2014-2020 Numer ogłoszenia: 307074-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Dostawa 9 sztuk samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2015-11-25 09:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.rdos.gov.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne). Lublin: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 5 2012-07-25 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Opracowanie pomysłu kreatywnego i produkcja dwóch

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 8 2015-08-20 12:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz akumulatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Zakup powierzchni reklamowej w Internecie na potrzeby ogólnopolskiej kampanii promocyjnej Województwa Śląskiego - Sezon na Śląskie Numer ogłoszenia: 213893-2012; data zamieszczenia: 08.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych Numer ogłoszenia: 119563-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych Numer ogłoszenia: 119563-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych Numer ogłoszenia: 119563-2015;

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie)

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) zawarta w dniu.. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa

Bardziej szczegółowo