Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie: Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Projekt Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny jest dofinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza. Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 1

2 Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa Krosno Odrzańskie tel , fax godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 16:30 wtorek czwartek 7:30 15:30 piątek 7:30 14:30 osoba do kontaktów: Anna Januszkiewicz tel. (68) , fax (68) Zamawiający prowadzi postępowanie jako lider projektu Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny w imieniu własnym (Gmina Krosno Odrzańskie), Gminy Gubin o statusie miejskim, Gminy Kargowa i Gminy Skwierzyna. Zamawiający występujący wspólnie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz tekst jednolity z późn. zm.): Partnerzy projektu: a) Gmina Krosno Odrzańskie lider projektu b) Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska Gubin tel c) Gmina Kargowa ul. Rynek Kargowa tel d) Gmina Skwierzyna ul. Rynek 1, Skwierzyna tel.: fax:

3 II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1 SIWZ. III. Opis przedmiotu zamówienia Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi prowadzenia kampanii reklamowych Materiały reklamowe, Produkcja filmów reklamowych Usługi marketingowe Pakiety oprogramowania multimedialnego Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych Usługi fotograficzne Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje następujące elementy (6 elementów): ELEMENT 1. FILM PROMOCYJNY Opracowanie scenariusza dla 4 filmów promocyjnych dla każdej z 4 Gmin Produkcja głównego filmu promocyjnego (40 min) składającego się z 4 filmów promocyjnych (po 10 minut każdy dla każdej z Gmin), z przeznaczeniem do: o umieszczenia na stronach internetowych Gminy Krosno Odrzańskie, Gminy Gubin, Gminy Kargowa oraz Gminy Skwierzyna o emisji podczas spotkań / konferencji / prezentacji o dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD / USB 3

4 o promocji w mediach dla potrzeb realizacji projektu pn. Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet I "Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu", Działanie 1.2 "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" Emisja materiału promocyjnego 4 gmin w regionalnej TV (woj. lubuskie) zawierająca: o wyprodukowanie i emisję klipów reklamowych w TV regionalnej (4 różne klipy trwające po ok. 1 min. każdy, na poszczególne etapy kampanii informacyjno-promocyjnej), o emisja filmów promocyjnych w TV regionalnej (4 różne filmy, trwające ok. 10 min. każdy, na poszczególne etapy kampanii informacyjno-promocyjnej), Cel filmu: Celem filmu promocyjnego będzie promocja gospodarcza 4 gmin pod kątem ich potencjału gospodarczego. Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący energię miejsc oraz główne tereny inwestycyjne 4 gmin np. strefy przemysłowe i ekonomiczne. 4 filmy 10-minutowe mają opisywać potencjał gospodarczy i promować porozumienie gospodarcze 4 Gmin z których później powstanie główny film promocyjny (40 minut). Długość i jakość filmu : Długość filmu głównego 40 minut. Długość filmów ok. 10 minut na każdą Gminę Film musi spełniać wymagania artystyczne i techniczne w celu emisji w regionalnej TVP S.A. Lektor: Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora (w czterech wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania. Muzyka: Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru przez Zamawiającego z co najmniej 3 propozycji). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Sprzęt: Produkcja filmu promocyjnego ma odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację. 4

5 Scenariusz: W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni z Zamawiającym. Nośniki : Wykonawca przekaże nagrany materiał na 80 płytach DVD(wraz z interaktywnym menu), w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac. Emisja: Film musi spełniać wymagania artystyczne i techniczne w celu emisji w telewizji publicznej dla województwa lubuskiego. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy treści merytoryczne (niezbędne materiały informacyjne i promocyjne), które muszą znaleźć się w emitowanych klipach i filmach reklamowych. Filmy muszą być gotowe i zaakceptowane przez Zamawiającego na moment rozpoczęcia ich emisji. Emisja obejmuje 4 tury, przy czym na każdą turę przypadał będzie inny rodzaj klipu i filmu, co w rezultacie końcowym daje 32 emisje klipów reklamowych i 8 emisji filmów reklamowych zgodnie z poniższym harmonogramem: Pierwsza tura: październik listopad 2014 rok (I rodzaj klipu i filmu reklamowego) - emisja klipu odbywać się będzie 1 raz w tygodniu, emisja filmu - 1 raz w miesiącu; Druga tura: grudzień 2014 styczeń 2015 rok (II rodzaj klipu i filmu reklamowego) - emisja klipu odbywać się będzie 1 raz w tygodniu, emisja filmu - 1 razy w miesiącu; Trzecia tura: luty-marzec 2015 rok (III rodzaj klipu i filmu reklamowego) - emisja klipu odbywać się będzie 1 razy w tygodniu, emisja filmu - 1 razy w miesiącu. Czwarta tura : kwiecień maj 2015 rok (IV rodzaj klipu i filmu reklamowego- emisja klipu odbywać się będzie 1 razy w tygodniu, emisja filmu - 1 razy w miesiącu. Ze względu na potrzebę i konieczność dotarcia kampanii informacyjno-promocyjnej do jak najszerszej liczby odbiorców, zakłada się emisję klipów i filmów reklamowych w dobrym paśmie oglądalności. Akceptacja: Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania kolaudacji, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany materiał promocyjny. W terminie 2 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji. 5

6 Prawa autorskie: W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności: utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive; wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie); publicznego odtwarzania; użyczania i/lub najmu; nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną; równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych. Wykonawca zobowiązuje się oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostały utrwalone w materiale promocyjnym na ich rozpowszechnianie. W materiałach promujących (filmy i klipy) mają znaleźć się: tytuł filmu: Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna na końcu filmu/klipu powinny zostać zaprezentowane dane teleadresowe wraz z herbami i logo 4 Gmin realizujących projekt oraz logotypy wymagane przez program z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania (Lubuski Regionalny Program Operacyjny , wg stosownych wytycznych w sprawi informacji i promocji), przekazane przez Zamawiającego. ELEMENT 2. WIRTUALNY SPACER PO TERENACH INWESTYCYJNYCH Wykonanie 4 spacerów wirtualnych po terenach inwestycyjnych 4 Gmin (Krosno, Gubin, Kargowa, Skwierzyna) w czterech wersjach językowych (polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim). Zakres: Rozeznanie w terenie; Sporządzenie planu/projektu odpowiadającego wizerunkowi 4 Gmin zgodnych z ich marką i strategią rozwoju; Wykonanie fotografii panoramicznych we wskazanych przez Urzędy Gminy miejscach; Obróbka panoram; Skomponowanie grafiki spaceru wirtualnego; 6

7 Zaprogramowanie spaceru wirtualnego; Przetestowanie i wyeliminowanie błędów oraz przygotowanie projektu końcowego w formie gotowej prezentacji strony internetowej na płycie CD. Parametry: 100 panoram sferycznych (po 25 na każdą Gminę) 360 x 180 stopni, wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w plenerze oraz we wnętrzach (w tym około 15 zdjęć nocnych); minimalna rozdzielność pojedynczej panoramy 6000x3000 pikseli; technika wykonania panoram: HDR; format wyświetlanych panoram: FLASH; połączenie panoram za pomocą aktywnych punktów - hotspotów - po najechaniu kursorem myszy pojawia się informacja z nazwą miejsca, do którego prowadzi wskazany hotspot; panel sterowania do nawigacji panoram: możliwość obrotu w dowolnym kierunku, przybliżania i oddalania widoku, przechodzenia w tryb pełnoekranowy i powrotu do trybu pracy w okienku; indeks panoram: graficznie opracowany spis wszystkich panoram; mapka z lokalizacją poszczególnych panoram; umieszczenie w prezentacji zdjęć promujących tereny inwestycyjne 4 gmin archiwalnych (nie więcej jak 20), zdjęcia dostarczy Zamawiający; statystyki Google Analytics dla każdej panoramy; Spacer wirtualny musi być poprawnie wyświetlany w różnych rozdzielczościach monitorów. Wykonawca ponosi koszty: wykonania zdjęć panoramicznych; obróbki panoram; opracowania graficznego; tłumaczenia na 4 języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski (nie więcej niż 20 tysięcy znaków ze spacjami) zaprogramowania spaceru wirtualnego z uwzględnieniem wszystkich elementów spaceru; Akceptacja: Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu koncepcje Spaceru Wirtualnego (dla każdej z Gmin osobno) do akceptacji. W terminie 2 dni roboczych od przedstawienia Spaceru wirtualnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. 7

8 Zaakceptowany przez Zamawiającego Wirtualny Spacer Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji. Prawa autorskie: W momencie odbioru przez Zamawiającego Spaceru wirtualnego Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do spaceru w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie; rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; panoramy wyświetlane w trybie VR; wszystkie panoramy i elementy ładowane dynamicznie zapewnia ładowanie bez opóźnień; indeks panoram zawartych w projekcie. Wykonawca zobowiązuje się oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. W wirtualnym spacerze ma znaleźć się: tytuł filmu: Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna informacja graficzno - tekstowa o współfinansowaniu projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet I "Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu", Działanie 1.2 "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" Termin wykonania: 31 października 2014 r. ELEMENT 3. ASYSTENT INWESTORA APLIKACJA MULTIMEDIALNA 1.1. Asystent Inwestora ma być specjalną aplikacją natywną do pobrania na telefon komórkowy typu smartphone z funkcją GPS i dostępem do Internetu, wykorzystującą mapę oraz technologie typu image recognition, qr code (lub równoważną) Asystent Inwestora ma umożliwiać odczytywanie treści w minimum 4 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej 1.3. Zakres zamówienia dotyczy przygotowania Aplikacji Inwestora w zakresie modułów podstawowych: a) Informacje o gminie Moduł będzie posiadał informacje podstawowe o gminie, lokalizację, cechy przestrzenne, środowiska naturalnego, społecznego b) Informacje dla Inwestora Moduł będzie zawierał informacje ważne z punktu widzenia inwestora tj.: 8

9 - informacje o uzbrojeniu terenów inwestycyjnych - poradnik inwestora - oferta nieruchomości c) Interaktywna mapa terenów inwestycyjnych Moduł będzie umożliwiał zdalną lokalizację i obejrzenie terenów inwestycyjnych d) Moja konferencja Moduł informacyjny umożliwiający dodawanie wydarzeń o charakterze gospodarczym odbywających się w Gminach Partnerskich. Moduł otwarty umożliwiający dodawanie wydarzeń przez użytkowników aplikacji poprzez formularz zgłoszeniowy. Publikacja informacji ma następować po zatwierdzeniu jej przez Administratora Aplikacji Na mapę w aplikacji naniesione mają być oferty inwestycyjne zlokalizowane w Gminach Partnerskich: Krosno Odrzańskie, Kargowa, Skwierzyna i Gubin. Oferty te przedstawią Gminy Partnerskie w trakcie realizacji zamówienia. Potencjalny inwestor, korzystając z telefonu komórkowego typu smartphone, ma mieć możliwość dokładnego zlokalizowania danej oferty inwestycyjnej i uzyskania o niej dodatkowych informacji oraz pobrania m.in. multimediów Do całego obszaru Gmin Partnerskich ma być możliwość przypisania na mapie znaczników informacji związane z ofertą inwestycyjną Gmin Partnerskich, które mają być wyświetlane z wykorzystaniem technologii np. image recognition, qr code (lub równoważne) w Asystencie Inwestora Uzyskanie szczegółowych informacji o nieruchomości ma odbywać się zdalnie; potencjalny Inwestor nie będzie musiał dotrzeć osobiście na dane miejsce. Na ekranie telefonu ma zostać wyświetlony kierunek, w którym zlokalizowany jest dana oferta inwestycyjna oraz odległość od niej w linii prostej wraz z dodatkowymi informacjami i materiałami graficznymi Asystent musi być dostosowany, do telefonów działających w oparciu o jeden z systemów operacyjnych: (np. Android, ios). Wykonawca ma zapewnić bezpłatną dystrybucję aplikacji na platformach dystrybucyjnych dedykowanych dla danego systemu operacyjnego np. Google Play dla systemu Android oraz AppStore dla systemu ios Aplikacja ma mieć możliwość aktualizowania online automatycznie, poprzez pobieranie danych z opracowanej w ramach zamówienia strony internetowej Aplikacja ma mieć możliwość generowania dodatkowych informacji z wykorzystaniem technologii typu image recognition lub qr code (lub równoważnej) Aplikacja ma wykorzystywać także mechanizm nawigacji GPS, dzięki któremu z łatwością będzie można dotrzeć do lokalizacji, na której znajduje się teren inwestycyjny. Asystent musi wskazywać na ekranie telefonu kierunek oraz odległość w linii prostej od każdej z ofert inwestycyjnych Gmin Partnerskich, a także pozwalać na wybór określonej oferty, do której następnie poprowadzi Użytkownika jak klasyczna nawigacja GPS. 9

10 1.11. Aplikację Asystenta Inwestora ma być możliwa do bezpłatnego pobrania ze stron internetowych Gmin Partnerskich, bezpośrednio z użyciem telefonu komórkowego typu smartphone z dostępem do Internetu. Strona służąca do pobierania aplikacji musi ułatwiać wybór jej wersji, poprzez podanie przez Użytkownika producenta i modelu posiadanego telefonu mobilnego Zamawiający ma otrzymać dostęp do zarządzania systemem z poziomu panelu administracyjnego aplikacji (typu CMS lub równoważnego). Administrator ma mieć możliwość umieszczenia znaczników informacji, tworzenia nowych znaczników wraz z edytowaniem dołączonych do nich danych oraz usuwania wybranych znaczników. Usuwanie jak i wprowadzanie znacznika będzie wymagało potwierdzenie decyzji poprzez powtórne podanie hasła logowania do panelu administracyjnego. Poprzez panel administracyjny Administrator ma mieć możliwość: - wprowadzania i edycji treści - wprowadzania i edycji zdjęć, materiałów multimedialnych: audio i video, prezentacji multimedialnych - dodawania i usuwania linków w formie hiperlinków - dodawania i usuwania dokumentów w powszechnie używanych formatach m.in.: doc, xls, ppt, PDF., JPG, mpeg., tiff - dodawania i edytowania nowych modułów tematycznych - dodawania i usuwanie nowych administratorów (użytkowników) Aplikacja ma umożliwiać rozszerzanie funkcji panelu administracyjnego w przyszłości System nawigacji Asystenta Inwestora ma być podzielony na elementy: Znaczniki informacyjne przypisane do współrzędnych geograficznych, Aplikacji na telefony wyposażone w GPS oraz kompas Realizacja Asystenta Inwestora podzielona ma być na następujące etapy: Przygotowanie koncepcji wizualnej i funkcjonalnej aplikacji na smartphony Zatwierdzenie koncepcji wizualnej i funkcjonalnej aplikacji przez Zamawiającego Przygotowanie prototypu aplikacji Zasilenie bazy danych informacjami zgodnie z koncepcją funkcjonalną aplikacji Instalacja aplikacji w ramach stron internetowych Gmin Partnerskich oraz w platform dystrybucyjnych Testy na grupie użytkowników, Wdrożenie Asystenta Inwestora Dostosowywanie Asystenta Inwestora do nowych typów telefonów komórkowych Szkolenia dla administratorów aplikacji Asystent Inwestora Termin wykonania: 31 października 2014 r. 10

11 ELEMENT 4. PROMOCJA W INTERNECIE Zakup reklamy na banerach internetowych Zakup artykułów sponsorowanych w Internecie Zakup pakietu reklamy w Internecie (radio) Utworzenie strony (www) internetowej projektu. Zakres: Zakup reklamy na banerach internetowych: Zakup reklamy na banerach internetowych polegać będzie na emisji banerów internetowych. Banery w formacie flash, co najmniej 750 x 100 pixeli, dostarczone przez Zamawiającego zamieszczane będą na portalach biznesowych, gospodarczych oraz miejskich o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, nie mniej niż odsłon. Po stronie Wykonawcy leżeć będzie zamówienie emisji banera na ustalonych z Zamawiającym portalach miejskich i biznesowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz dostarczenie Zamawiającemu raportu z kampanii w wersji papierowej sz.1 (udokumentowanie umieszczenie banera na danym portalu, ilość przekierowań na stronę internetową Zamawiającego, czas trwania kampanii). Zakup artykułów sponsorowanych w Internecie: 4 artykuły. Treść artykułu dostarcza Zamawiający. Obejmować będzie: tekst, zamieszczenie zdjęcia, materiał video, link przekierowujący do strony internetowej Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży zamówienie umieszczenia artykułu sponsorowanego na portalach miejskich i biznesowym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim ustalonych z Zamawiającym oraz dostarczenie Zamawiającemu raportu z kampanii w wersji papierowej - szt. 1 ( udokumentowanie umieszczenia artykułu na danym portalu, ilość wyświetleń, ilość przekierowań na stronę internetową Zamawiającego, czas trwania kampanii). Zakup pakietu reklamy w Internecie (radio): 1. Opracowanie projektu i emisja radiowego spotu reklamowego o długości 30 sekund, przeznaczonego do emisji w radiowych mediach regionalnych i lokalnych (województwo Lubuskie) wraz z przekazaniem praw autorskich w następujących miesiącach: Sierpień 2014 (30 emisji) Wrzesień 2014 (30 emisji) Październik 2014 (30 emisji) Listopad 2014 (30 emisji) Grudzień 2014 (30 emisji) Styczeń 2015 (30 emisji) Luty 2015 (30 emisji) Marzec 2015 (30 emisji) Łączna ilość emisji: co najmniej

12 2. Przeprowadzenie 4 rozmów podczas audycji radiowej w mediach regionalnych i lokalnych (województwo Lubuskie) w następującym miesiącu: Sierpień 2014 Wrzesień 2014 Październik 2014 Listopad 2014 Plany emisji muszą zawierać co najmniej 70% emisji w najlepszym czasie antenowym (prime time). Utworzenie strony (www) internetowej projektu: 1. Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz dostosowanie otrzymanych od Zamawiającego treści do poszczególnych podstron w następującym zakresie: stworzenie podstron wg wytycznych zamawiającego. umożliwienie w podstronie Dokumenty do pobrania" pobieranie plików po uprzednim zalogowaniu się użytkownika. dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS (lub rónoważnego), wyposażonego w polski interfejs, pozwalającego na: o samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem o przygotowanie i publikację treści w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim o bieżącą aktualizację przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, o modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron WWW zawierających formularze o dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo o tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych) o dodawanie linków do ciekawych stron, o wyszukiwanie treści na stronie WWW, o generowanie dokumentów w wersji do druku", o obsługę wielu przeglądarek internetowych, o dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, o możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, o tworzenie i zarządzanie repozytorium plików - dostęp do plików umieszczanych na stronie, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także 12

13 podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. Opublikowanie strony WWW w publicznej sieci Internet osobom trzecim na serwerze wskazanym przez Zamawiającego od dnia odbioru strony, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność strony we wszystkich popularnych przeglądarkach (np. IE, Firefox, Opera itp.). Udostępnienie CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom. Strona internetowa będzie prowadzona w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Termin wykonania strony internetowej: 31 października 2014 r. Akceptacja: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji przedmiotu zamówienia (spot radiowy, strona www) do akceptacji. W terminie 2 dni roboczych od przedstawienia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji. Prawa autorskie: W momencie odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia Wykonawca (spot radiowy, strona www) przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie; rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. W materiałach promujących (Internet, radio, strona www) ma znaleźć się: tytuł filmu: Wspólna promocja gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna na końcu filmu/klipu powinny zostać zaprezentowane dane teleadresowe wraz z herbami i logo 4 Gmin realizujących projekt oraz logotypy wymagane przez program z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania (LRPO ), przekazane przez Zamawiającego. REKLAMA W PRASIE BRANŻOWEJ Zakres obejmuje usługi publikacji reklam i artykułów sponsorowanych w prasie branżowej w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza gmin Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gubin 13

14 i Skwierzyna w ramach działania 1.2 LRPO "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" Usługa publikacji ogłoszeń w prasie branżowej Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zamieszczaniu w prasie w miesięczniku o zasięgu ogólnopolskim o tematyce gospodarczej skierowanym dla przedsiębiorców, w całym nakładzie pisma 12 ogłoszeń w formie: reklamy (8 ogłoszeń całostronicowych) i artykułów sponsorowanych (4 artykuły całostronicowe) Druk artykułów sponsorowanych i reklam dotyczących projektu ma być realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2015r. Zamówienie będzie realizowane wg następującego harmonogramu: 1. Ogłoszenia i reklamy będą przesyłane Wykonawcy w pliku programu Word (inne materiały, np. logotypy, będą przesyłane Wykonawcy z zachowaniem parametrów technicznych wskazanych przez Wykonawcę). Zakres zamówienia obejmuje dla każdego artykułu sponsorowanego i reklamy jego skład według wytycznych Zamawiającego (układ treści, grafiki i zdjęć) i dostosowanie ich przez Wykonawcę do szaty graficznej danego miesięcznika, przy zachowaniu parametrów, o których mowa w ust Zamieszczanie reklamy i artykułów sponsorowanych ma następować sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń przekazanych Wykonawcy. Zlecenie następować będzie pisemnie na podstawie zatwierdzonego projektu artykułu sponsorowanego lub reklamy opracowanej przez Wykonawcę. 3. Zlecenia zamieszczenia artykułu sponsorowanego lub reklamy będą przesyłane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych przed dniem ukazania się miesięcznika, w którym ma zostać opublikowany artykuł sponsorowany lub reklama. Zlecenia zamieszczenia artykułu sponsorowanego lub reklamy przesyłane będą przez osoby wskazane przez Zamawiającego, pisemnie, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną, przy czym treść ogłoszenia lub reklamy ma być przesyłane w formie elektronicznej. 4. Zlecając zamieszczenie ogłoszenia lub reklamy Zamawiający wskaże: 1) wydanie miesięcznika, w którym ma zostać zamieszczony artykuł sponsorowany lub reklama; 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy treść artykułu sponsorowanego lub reklamy i inne materiały, jeśli mają być użyte w artykule sponsorowanym lub reklamie, a także wytyczne dla składu ogłoszenia lub reklamy. 5. W terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia zamieszczenia artykułu sponsorowanego lub reklamy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt ogłoszenia lub reklamy, przygotowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i linią graficzną miesięcznika, w którym artykuł sponsorowany lub reklama ma zostać zamieszczona. 14

15 6. W stosunku do przedstawionego projektu Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić oraz przygotować i ponownie przedstawić projekt Zamawiającemu. Poprawiony projekt powinien zostać przedstawiony w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia przekazania uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego. 7. Zamieszczenie artykułu sponsorowanego lub reklamy w miesięczniku ma następować w sytuacji, gdy Zamawiający zaakceptował projekt ogłoszenia lub reklamy. Przyjęcie projektu ma być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i jest równoważne w skutkach z formą pisemną. 8. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu parametry techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały przekazywane dla artykułów sponsorowanych i reklam, przy czym niezachowanie tych parametrów dla przekazywanych materiałów przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do odmowy przygotowania lub zamieszczenia artykułów sponsorowanych lub reklam. 9. W przypadku nie opublikowania artykułu sponsorowanego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do żądania publikacji ogłoszenia w innym ustalonym terminie na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści artykułów sponsorowanych i reklam i na własny koszt dokonuje sprostowań zamieszczonych treści. 11. Wykonawca każdorazowo po publikacji artykułu sponsorowanego lub reklamy dostarczy pięć egzemplarzy dowodowych miesięcznika dla Lidera Projektu Gminy Krosno Odrzańskie w terminie 7 dni od dnia ukazania się danego wydania, na adres: ul. Parkowa 1, Krosno Odrzańskie. 12. W terminie 3 dni od dnia dostarczenia egzemplarzy dowodowych, o których mowa w ust. 11 Zamawiający przyjmie usługi lub zgłosi uwagi, jeśli zlecenie zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy zostało zrealizowane niezgodnie z warunkami umowy lub ustaleniami Stron. Protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Zadanie odbierze upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 13. Wykonawca zobowiązuje sie do wypełnienia obowiązków informacyjnych o współfinansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z aktualną wersją Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla Beneficjentów. ELEMENT 5. KOSZTY DOMEN I HOSTINGU SPACERU INTERNETOWEGO Zakres obejmuje usługi hostingu i utrzymania domen internetowych dotyczących wirtualnego spaceru w ramach projektu Wspólna promocja gospodarcza gmin Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gubin i Skwierzyna w ramach działania 1.2 LRPO "Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza" od dnia odbioru wirtualnych spacerów do dnia 15 czerwca 2015r. 15

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo