WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020"

Transkrypt

1 Krzysztof Dudzik Akademia Morska w Gdyni WPŁYW SPAWANIA NA ROZKŁAD TWARDOŚCI W ZŁĄCZU SPAWANYM NA PRZYKŁADZIE STOPU AW-7020 W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu twardości w złączu spawanym łukowo metodą MIG stopu AW 7020 (AlZn5Mg1). Podano parametry spawania zastosowane do połączenia blach wykonanych z badanego stopu. Do badań twardości zastosowano metodę Vickersa HV 5 zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN :2000. Badania przeprowadzono w przekrojach poprzecznych złączy spajanych przy obciążeniu wgłębnika wynoszącym 49 N. W celu określenia morfologii (makrostruktury, zgładu) w złączu spawanym, wycięte próbki poddano polerowaniu, a następnie trawieniu odczynnikiem Kellera. W złączu spawanym najniższa twardość występowała w samej spoinie. Słowa kluczowe: rozkład twardości, spawanie, stopy aluminium, MIG. WSTĘP Stopy aluminium znajdują szerokie zastosowanie w światowym przemyśle, w tym także w budownictwie okrętowym. Wykorzystanie stopów aluminium do budowy kadłubów statków i okrętów wzrasta, gdyż stopy te umożliwiają znaczne zmniejszenie masy konstrukcji okrętowych w porównaniu z masą konstrukcji stalowych. Przez zastosowanie stopów aluminium można osiągnąć zmniejszenie tej masy o około 50%, co pozwala na zwiększenie wyporności statku, a przy zachowaniu wyporności na zwiększenie nośności albo prędkości oraz polepszenie stateczności. Z tych powodów wykorzystuje się stopy aluminium m.in. do budowy kadłubów i nadbudówek. Wśród spawalnych stopów aluminium do przeróbki plastycznej najpopularniejsza pozostaje wciąż grupa stopów układu Al-Mg (seria 5xxx), o dobrej spawalności i względnie dobrych właściwościach w warunkach eksploatacyjnych. Zaletą tych stopów jest ich względna niewrażliwość na korozję warstwową i korozję naprężeniową, wadą zaś mała wytrzymałość złączy spawanych, nieprzewyższająca 300 MPa [1 7]. Alternatywę dla stopów Al-Mg mogą stanowić stopy układu Al-Zn-Mg (seria 7xxx). Charakteryzują się one wyższymi właściwościami wytrzymałościowymi od właściwości wytrzymałościowych stopów Al-Mg. Możliwość zastosowania w przemyśle stopu serii 7xxx, bardziej wytrzymałego niż powszechnie stosowane stopy serii 5xxx, uwarunkowana jest opracowaniem

2 K. Dudzik, Wpływ spawania na rozkład twardości w złączu spawanym na przykładzie stopu AW technologii spajania, która zapewni poprawę właściwości całej konstrukcji, czyli również złączy spajanych, a nie tylko samego stopu. Jedną z prób, wykonywanych w celu określenia właściwości mechanicznych połączeń spawanych blach ze stopu serii 7xxx, jest próba twardości na przekroju poprzecznym złącza. Celem prezentowanej pracy było określenie rozkładu twardości w przekroju poprzecznym złącza spawanego metodą MIG na przykładzie stopu AlZn5Mg1 (AW-7020). 1. METODYKA BADAŃ Do badań użyto stopu aluminium EN AW-7020 T6. Skład chemiczny stopu podano w tabeli 1. Skład chemiczny stopu AW-7020 Chemical composition of AW-7020 alloy Tabela 1 Skład chemiczny (% mas.) Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Al 0,30 0,35 0,10 0,24 1,30 0,14 4,70 0,08 0,07 reszta Złącza doczołowe z blach ze stopu 7020 o grubości g = 12 mm wykonano przy użyciu tradycyjnej metody spawania łukowego MIG. Złącza spawane zostały wykonane w jednej z firm produkujących konstrukcje morskie ze stopów aluminium Stoczni Wisła Aluminium International Ltd. w Gdańsku. Złącza spawane powstały zgodnie z procedurami wymaganymi przez przemysł okrętowy. Do cięcia i ukosowania brzegów na Y (kąt 60 ) wykorzystano obróbkę mechaniczną. Powierzchnie rowka i leżące w jego bezpośrednim sąsiedztwie przed spawaniem zostały oczyszczone z tlenków za pomocą wirujących szczotek ze stali nierdzewnej, a następnie odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną. Przygotowania do spawania i spawania złączy dokonano w pomieszczeniu zamkniętym w celu zabezpieczenia stanowiska przed działaniem czynników atmosferycznych. Aby uniknąć odkształceń złączy, spawanie wykonano w oprzyrządowaniu, a zwolnienie zacisków nastąpiło dopiero po ostygnięciu złącza. Montaż elementów złączy przeprowadzono za pomocą spoin sczepnych. W czasie spawania pęknięte spoiny sczepne zostały wycięte ze względu na możliwość wystąpienia pęknięć nawet po starannym przetopieniu pękniętych spoin. Po wykonaniu ściegów licowych wycięto dno spoiny licowej, a następnie położono warstwę graniową. Do spawania stopu 7020 zastosowano drut ze stopu AlMg5 (5356) w gatunku Nertalic AG5 firmy SAF. Drut elektrody bezpośrednio przed spawaniem był wytrawiony. Skład chemiczny poszczególnych stopów wykorzystanych na drut spawalniczy przedstawiono w tabeli 2. Jako gazu osłonowego użyto argonu o czystości 99,99%.

3 34 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 71, grudzień 2011 Skład chemiczny stopu zastosowanego na drut spawalniczy Chemical composition of welding wire alloy Tabela 2 Skład chemiczny [%] Stop Mg Zn Cu Si Fe Mn Ti Al ,0 max. 0,10 0,10 max. 0,25 0,40 0,15 0,10 reszta Parametry spawania blach ze stopu 7020 metodą MIG ujęto w tabeli 3. Parametry spawania blach Welding parameters Tabela 3 Spawany stop Metoda spawania Średnica drutu elektrodowego [mm] Natężenie prądu spawania [A] Napięcie łuku [V] Liczba warstw Zużycie argonu [m 3 /h] 7020 MIG 1, podpawanie Jakość spoin, którą sprawdzono metodą defektoskopii rentgenowskiej, nie wykazała wad spawalniczych. Pomiary twardości w przekrojach poprzecznych złączy spajanych przeprowadzono metodą Vickersa HV 5, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 6507 [9] przy użyciu twardościomierza HPO-10. Obciążenie wgłębnika wynosiło 49 N. Położenie punktów pomiarowych w złączu doczołowym określono zgodnie z normą PN-EN :2000 [8] twardość mierzono w trzech równoległych rzędach, od środka spoiny, poprzez strefę wpływu ciepła SWC aż do materiału rodzimego. Próbki do badań zostały wypolerowane oraz wytrawione odczynnikiem Kellera. Umożliwiło to dokładne określenie stref występujących w złączu spajanym, takich jak: spoina, strefa wpływu ciepła, czy materiał niezmieniony rodzimy, dzięki czemu możliwe stało się określenie twardości w wymienionych wcześniej obszarach. 2. WYNIKI BADAŃ Położenie punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku 1. Linia A i C jest umieszczona w odległości 2 mm od krawędzi próbki, natomiast linia B w najwęższym miejscu spoiny, czyli w odległości 4 mm od krawędzi, mierząc od strony grani. Linia A Linia B Linia C Rys. 1. Widok próbki po badaniach twardości z widocznymi punktami pomiarowymi Fig. 1. Specimen after hardness research with measurement points

4 K. Dudzik, Wpływ spawania na rozkład twardości w złączu spawanym na przykładzie stopu AW Rozkład twardości w złączu spawanym metodą MIG stopu 7020 zaprezentowano w formie graficznej na wykresach przedstawionych na rysunkach [HV] Linia A twardość HV Odległość od osi spoiny [mm] Twardość HV Rys. 2. Rozkład twardości w złączu spawanym metodą MIG linia A Fig. 2. Hardness distribution in MIG welded joint Line A 110 [HV] Linia B twardość HV Odległość od osi spoiny [mm] Twardość HV Rys. 3. Rozkład twardości w złączu spawanym metodą MIG linia B Fig. 3. Hardness distribution in MIG welded joint Line B

5 36 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 71, grudzień [HV] Linia C twardość HV Twardość HV Odległość od osi spoiny [mm] Rys. 4 Rozkład twardości w złączu spawanym metodą MIG linia C Fig. 4. Hardness distribution in MIG welded joint Line C Badania twardości na przekroju poprzecznym próbki spawanej metodą MIG wykazały, iż spoina charakteryzuje się najniższą wartością tego parametru dla całego połączenia. Wzdłuż osi spoiny przechodzi minimum twardości dla wszystkich trzech rozpatrywanych linii i wynosi ono średnio 62 HV. W linii wtopienia zauważalny jest minimalny wzrost twardości względem materiału rodzimego, a następnie spadek charakterystyczny dla strefy przegrzania występującej w strefie wpływu ciepła SWC. Nieco inaczej rozkład twardości prezentuje się w przypadku linii C, gdzie pik twardości w SWC przewyższa ten z linii wtopienia. Prawdopodobną przyczyną jest zmiana strukturalna, wywołana wcześniejszym spawaniem od strony lica i późniejszym od strony grani. Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą wartością twardości, jaka występuje w strefie wpływu ciepła w liniach A i B, jest porównywalna i wynosi około 14%, natomiast w linii C różnica ta przekracza 26%. Po wahaniach twardości w SWC następuje jej ustabilizowanie w materiale rodzimym na poziomie 96 HV. PODSUMOWANIE Badania złączy spawanych metodą MIG wskazują jednoznacznie, że najniższą wartością twardości na przekroju poprzecznym charakteryzuje się spoina. Spoina różni się od materiału rodzimego składem chemicznym oraz strukturą, charakterystyczną dla materiału lanego, podczas gdy sam stop jest umocniony wydzieleniowo. Różnica w poziomach twardości pomiędzy materiałem rodzimym a spoiną wynosi tu ponad 45% na niekorzyść spoiny. Stąd wniosek, że spoina jest najsłabszym miejscem złącza spawanego, co potwierdzają badania wytrzymałościowe wszystkie próbki spawane, poddane badaniom wytrzymałościowym, pękały w spoinie.

6 K. Dudzik, Wpływ spawania na rozkład twardości w złączu spawanym na przykładzie stopu AW LITERATURA 1. Anderson T., New developments within the Aluminium Shipbuilding Industry, Svetsaren, 2003, Vol. 58, No.1, Bugłacki H., Wpływ technologii spawania na odporność korozyjną stopów Al-Zn-Mg. International Conference On Environmental Degradation of Engineering Materials, Politechnika Gdańska, Jurata Cudny K., Puchaczewski N., Stopy metali na kadłuby okrętowe, Politechnika Gdańska, Gdańsk Czechowski M., Effect of anodic polarization on stress corrosion cracking of some aluminium alloys, Advances in Materials Science, 2007, Vol. 7, No. 1(11), Czechowski M., Własności złączy doczołowych blach ze stopów Al-Mg spajanych różnymi metodami, Materiały i Technologie, 2003, nr 1(1), Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003, Czechowski M., Chrzanowski J., Zieliński A., Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych stopów aluminium, II Pomorska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa 2001, Politechnika Gdańska, Sobieszewo Czechowski M., Zieliński A., Effect of cathodic polarization on failure and degradation of mechanical properties of some aluminium alloys, Scripta Metallurgy Materials, 1994, Vol PN-EN :2000: Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Próba twardości. Próba twardości złączy spawanych łukowo. 9. PN-EN 6507: Spawalnictwo. Pomiar twardości sposobem Vickersa. Badanie technologii spawania. INFLUENCE OF WELDING AW-7020 ALUMINIUM ALLOY FOR HARDNESS DISTRIBUTION IN THEIR JOINTS Summary The article presents the research results of hardness values distribution of MIG welded joint alloy AW 7020 (AlZn5Mg1). The parameters of MIG welding used to join metal alloy AlZn5Mg1 (7020) were presented. The study was carried out using Vickers hardness HV 5 accordance with the requirements of the Polish Standard PN-EN :2000. The study was conducted in three rows, and the indenter load was 49 N. In order to determine the morphology (macrostructure, microsection) in the bonded joints, the samples were polished and then micro-etched KELLER reagent. In the MIG welded joint lowest hardness of the weld occurred in the middle of the joint. Key words: hardness distribution, welding, aluminium alloys, MIG.

Stop AW-7075, którego polskim odpowiednikiem

Stop AW-7075, którego polskim odpowiednikiem Badanie wpływu zmian natężenia prądu na spawanie stopu aluminium AW-7075 Stop aluminium AW-7075 zyskuje coraz większą popularność w zastosowaniach komercyjnych ze względu na jego wyjątkowe właściwości

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO DOI: 10.2478/v10077-008-0022-5 K. Szymlek Centrum Techniki Okrętowej S.A., Zakład Badawczo Rozwojowy, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk SPAWANIE

Bardziej szczegółowo

PODATNOŚĆ NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ ZŁĄCZY SPAWANYCH ŁUKOWO STOPU AW 5059 ALUSTAR

PODATNOŚĆ NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ ZŁĄCZY SPAWANYCH ŁUKOWO STOPU AW 5059 ALUSTAR Krzysztof Dudzik Akademia Morska w Gdyni PODATNOŚĆ NA KOROZJĘ NAPRĘŻENIOWĄ ZŁĄCZY SPAWANYCH ŁUKOWO STOPU AW 5059 ALUSTAR W artykule omówiono metody spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych (MIG, TIG)

Bardziej szczegółowo

OK Autrod 1070 (OK Autrod 18.01)*

OK Autrod 1070 (OK Autrod 18.01)* OK Autrod 1070 (OK Autrod 18.01)* EN ISO 18273: S Al 1070 (Al99,7) Drut do spawania czystego aluminium, odporny na działanie czynników chemicznych i korozję atmosferyczną. Posiada dobre właściwości spawalnicze.

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie właściwości złączy spawanych ze stali Domex 700 MC i Alform 700 M

Porównanie właściwości złączy spawanych ze stali Domex 700 MC i Alform 700 M Wojciech Radliński Porównanie właściwości złączy spawanych ze stali i comparison of properties of welded joint of steel domex 700 Mc and alform 700 M Streszczenie W artykule przedstawiono porównanie właściwości

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 52/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132 J. PEZDA 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW LITU NA WŁ A Ś CIWOŚ CI I ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ STOPÓW Al-Zn-Mg W WODZIE MORSKIEJ

WPŁ YW LITU NA WŁ A Ś CIWOŚ CI I ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ STOPÓW Al-Zn-Mg W WODZIE MORSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005 Wojciech Jurczak WPŁ YW LITU NA WŁ A Ś CIWOŚ CI I ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ STOPÓW Al-Zn-Mg W WODZIE MORSKIEJ STRESZCZENIE W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY STOPU AW 5083 SPAWANYCH METODĄ MIG I ZGRZEWANYCH TARCIOWO METODĄ FSW

WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY STOPU AW 5083 SPAWANYCH METODĄ MIG I ZGRZEWANYCH TARCIOWO METODĄ FSW Mirosław Czechowski Akademia Morska w Gdyni WŁAŚCIWOŚCI ZŁĄCZY STOPU AW 5083 SPAWANYCH METODĄ MIG I ZGRZEWANYCH TARCIOWO METODĄ FSW W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW SKŁ ADU CHEMICZNEGO SPOIW NA ELEKTROCHEMICZNE PĘ KANIE POD NAPRĘŻENIEM ZŁĄCZY SPAWANYCH STOPU AlZn5Mg2CrZr

WPŁ YW SKŁ ADU CHEMICZNEGO SPOIW NA ELEKTROCHEMICZNE PĘ KANIE POD NAPRĘŻENIEM ZŁĄCZY SPAWANYCH STOPU AlZn5Mg2CrZr ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 2 (169) 27 Wojciech Jurczak Akademia Marynarki Wojennej WPŁ YW SKŁ ADU CHEMICZNEGO SPOIW NA ELEKTROCHEMICZNE PĘ KANIE POD NAPRĘŻENIEM ZŁĄCZY SPAWANYCH

Bardziej szczegółowo

The project "TEMPUS - MMATENG"

The project TEMPUS - MMATENG The project "TEMPUS - MMATENG" MAT SPAW PROGRAM WSPOMAGAJĄCY ANALIZĘ SPAWALNOŚCI STALI I OPRACOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA Janusz Mikuła, Dr.-eng. Hab., Professor, Director of Institute Material Engineering

Bardziej szczegółowo

www.puds.pl Praktyka obróbki stali nierdzewnych 12 czerwca 2007 INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Metody spawania stali nierdzewnych i ich wpływ na jakość spoin i powierzchni złączy spawanych dr inż..

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 84/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NAPAWANIE ELEMENTÓW SPIEKANYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH

BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 22/P BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH 1994 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów

Bardziej szczegółowo

43 edycja SIM Paulina Koszla

43 edycja SIM Paulina Koszla 43 edycja SIM 2015 Paulina Koszla Plan prezentacji O konferencji Zaprezentowane artykuły Inne artykuły Do udziału w konferencji zaprasza się młodych doktorów, asystentów i doktorantów z kierunków: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW

ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (25) Nr 1/2010 Roman BOGUCKI, Adam PIETRAS, Aleksandra WĘGLOWSKA ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali P460NL1

Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali P460NL1 Tomasz Kozak Odporność na zimne pękanie złączy spawanych ze stali P460NL1 resistance to cold cracking of welded joints of P460nl1 steel Streszczenie Przedstawiono wyniki badań odporności na zimne pękanie

Bardziej szczegółowo

Badania spoin wykonanych metodą MAg w różnych osłonach gazowych

Badania spoin wykonanych metodą MAg w różnych osłonach gazowych nna Pocica Wojciech Popanda Dawid nowak adania spoin wykonanych metodą Mg w różnych osłonach gazowych investigations of welded joints produced by Mag process in shielding gases Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ZGRZEWANIA TARCIOWEGO W KONSTRUKCJI WIRNIKA UKŁADU CHŁODZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ZGRZEWANIA TARCIOWEGO W KONSTRUKCJI WIRNIKA UKŁADU CHŁODZENIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (30) nr 2, 2012 Roman BOGUCKI ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ZGRZEWANIA TARCIOWEGO W KONSTRUKCJI WIRNIKA UKŁADU CHŁODZENIA Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki zgrzewania

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA STALI DWUFAZOWYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ

WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA STALI DWUFAZOWYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ Daniel Medaj, Andrzej Skibicki 1) WYBRANE ASPEKTY TECHNOLOGICZNE SPAWANIA STALI DWUFAZOWYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ Streszczenie: Artykuł opisuje problematykę spawalności stali dwufazowych w aspekcie spawania

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wpływ kierunku walcowania blach ze stali obrobionej termomechanicznie na jakość złączy spawanych

Wpływ kierunku walcowania blach ze stali obrobionej termomechanicznie na jakość złączy spawanych Jacek Górka Grzegorz Miler Wpływ kierunku walcowania blach ze stali obrobionej termomechanicznie na jakość złączy spawanych Influence of the rolling direction of the metal steel sheet with thermo-mechanical

Bardziej szczegółowo

Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami niklu

Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami niklu Aneta Ziewiec Janusz Stępiński Edmund Tasak Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami niklu Microstructure of disimilar joints of 17-4PH steel and nickel alloys Streszczenie Łączenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Inżynierii Materiałowej Stale narzędziowe do pracy na zimno CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze składem chemicznym, mikrostrukturą, właściwościami mechanicznymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Metalurgia spawania Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-1-703-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLIFIKACJA TOMOGRAFICZNEJ METODY DO OCENY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH ZE STOPU EN 5754 H22

EGZEMPLIFIKACJA TOMOGRAFICZNEJ METODY DO OCENY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH ZE STOPU EN 5754 H22 Józef BŁACHNIO Artur KUŁASZKA Marek CHALIMONIUK Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Piotr WOŹNY Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. PRACE NAUKOWE ITWL Zeszyt 39, s. 51 64, 2016 r. DOI 10.1515/afit-2016-0017

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Inżynieria Powierzchni / Powłoki Ochronne / Powłoki Metaliczne i Kompozytowe

Bardziej szczegółowo

BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO NA KONSTRUKCJE MORSKIE

BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO NA KONSTRUKCJE MORSKIE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 2 (169) 2007 Lesł aw Kyzioł Zdzisł aw Zatorski Akademia Marynarki Wojennej BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU 35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA 23/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA J. KILARSKI

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych w Centrum Diagnostyki w Warszawie Warszawa (Miedzeszyn Hotel BOSS), maja 2016 r.

Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych w Centrum Diagnostyki w Warszawie Warszawa (Miedzeszyn Hotel BOSS), maja 2016 r. Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych w Centrum Diagnostyki w Warszawie 2013-2016 Warszawa (Miedzeszyn Hotel BOSS), 11-13 maja 2016 r. Plan prezentacji: Przyrząd do kontrolowanego chłodzenia złącza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody Friction Stir Welding do spajania elementów odlewanych z przerobionymi plastycznie

Zastosowanie metody Friction Stir Welding do spajania elementów odlewanych z przerobionymi plastycznie Zebranie Komisji Metalurgiczno Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk 1 grudnia 2010 r. Temat referatu: Zastosowanie metody Friction Stir Welding do spajania elementów odlewanych z przerobionymi plastycznie

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej 26/39 Soliditikation of Metais and Alloys, No 26, 1996 Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN 02011-9386 WYKRESY CTPc ŻELIW A SZAREGO POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Spawanie tłoczyska siłowników hydraulicznych

Spawanie tłoczyska siłowników hydraulicznych Michał Kawiak Spawanie tłoczyska siłowników hydraulicznych welding piston rod of hydraulic cylinders Streszczenie W artykule podjęto problem spawania tłoczysk siłowników hydraulicznych pracujących pod

Bardziej szczegółowo

Właściwości i struktura złączy spawanych stalowych belek stropowych z lat 30. XX w. ze wzmocnieniami z niestopowej stali konstrukcyjnej

Właściwości i struktura złączy spawanych stalowych belek stropowych z lat 30. XX w. ze wzmocnieniami z niestopowej stali konstrukcyjnej Andrzej Skrzypczyk Sebastian Sikora Właściwości i struktura złączy spawanych stalowych belek stropowych z lat 30. XX w. ze wzmocnieniami z niestopowej stali konstrukcyjnej Properties and structure of welded

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 60/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132 F.

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF FRICTION STIR WELDING ON IMPACT RESISTANCE OF AlZn5Mg1 ALLOY JOINTS

INFLUENCE OF FRICTION STIR WELDING ON IMPACT RESISTANCE OF AlZn5Mg1 ALLOY JOINTS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3 2009 INFLUENCE OF FRICTION STIR WELDING ON IMPACT RESISTANCE OF AlZn5Mg1 ALLOY JOINTS Krzysztof Dudzik, Miros aw Czechowski Gdynia Maritime University

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA SPAWALNICZE ELEMENTÓW NADWOZIA WYKONYWANE PODCZAS NAPRAW POWYPADKOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

POŁĄCZENIA SPAWALNICZE ELEMENTÓW NADWOZIA WYKONYWANE PODCZAS NAPRAW POWYPADKOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Damian HADRYŚ, Michał MIROS, Tomasz WĘGRZYN POŁĄCZENIA SPAWALNICZE ELEMENTÓW NADWOZIA WYKONYWANE PODCZAS NAPRAW POWYPADKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

THE PROPERTIES OF AlZn5Mg1 (AW-7020) ALLOYS WELDED BY NEW TECHNOLOGY FRICTION STIR WELDING

THE PROPERTIES OF AlZn5Mg1 (AW-7020) ALLOYS WELDED BY NEW TECHNOLOGY FRICTION STIR WELDING Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3 2008 THE PROPERTIES OF AlZn5Mg1 (AW-7020) ALLOYS WELDED BY NEW TECHNOLOGY FRICTION STIR WELDING Krzysztof Dudzik, Miros aw Czechowski Gdynia Maritime

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu

Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu Lechosław Tuz Andrzej Kolasa Wpływ wybranych parametrów spawania łukowego na jakość złączy odlewniczych stopów magnezu influence of arc welding parameters on joints quality of cast magnesium alloys Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

ODPORNO NA KOROZJ WIELOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW NA OSNOWIE Al-Mg

ODPORNO NA KOROZJ WIELOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW NA OSNOWIE Al-Mg 9/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ODPORNO NA KOROZJ WIELOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW NA OSNOWIE Al-Mg

Bardziej szczegółowo

Właściwosci złącza spawanego szyny podsuwnicowej spawanej metodą 111

Właściwosci złącza spawanego szyny podsuwnicowej spawanej metodą 111 Paweł Bolanowski Właściwosci złącza spawanego szyny podsuwnicowej spawanej metodą 111 Properties of welded joint of bridge rail welded by 111 method Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie różnic

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH I KLEJOWYCH STALI KONSTRUKCYJNEJ S235JR

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH I KLEJOWYCH STALI KONSTRUKCYJNEJ S235JR ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85 RUTMech, t. XXX, z. 85 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 49-56 Anna RUDAWSKA 1 Łukasz SOSNOWSKI 2 WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Bardziej szczegółowo

wpływ liczby napraw na właściwości złączy spawanych ze stali drobnoziarnistych

wpływ liczby napraw na właściwości złączy spawanych ze stali drobnoziarnistych Andrzej Ambroziak Piotr Białucki Wiesław Derlukiewicz Artur Lange Paweł Dudkiewicz wpływ liczby napraw na właściwości złączy spawanych ze stali drobnoziarnistych influence of a number of repairs on fine

Bardziej szczegółowo

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC 38/9 Archives of Foundry, Year 23, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 23, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg1 Z CZĄSTKAMI SiC Z. KONOPKA 1, M. CISOWSKA

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/282/11

ORZECZENIE Nr ZT/282/11 44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32-231-00-11, fax 32-231-46-52, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/282/11 pt.: OCENA WŁASNOŚCI UśYTKOWYCH PREPARATU HYDROGLISS

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali konstrukcyjnej Weldox 700

Spawanie stali konstrukcyjnej Weldox 700 Maciej Lachowicz Wojciech Nosko Spawanie stali konstrukcyjnej Weldox 700 Welding of structural steel Weldox 700 Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych i wytrzymałościowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wg PN-EN

Wymagania wg PN-EN dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. Pełnomocnik ds. Energetyki Jądrowej Osłona strefy spawania podczas łączenia stali nierdzewnych: wymagania, procedury oraz wpływ na jakość Poznań, 8 czerwca 2016 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Stal dupleks w efekcie składu chemicznego

Stal dupleks w efekcie składu chemicznego Stal dupleks i jej spawalność PROF. DR HAB. INŻ. Jerzy Nowacki, ZAKŁAD SPAWALNICTWA, ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, CZŁONEK RADY NAUKOWEJ CZASOPISMA STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA KRUCHEGO PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ZŁĄCZY SPAWANYCH STALI OKRĘTOWEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

OCENA RYZYKA KRUCHEGO PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ZŁĄCZY SPAWANYCH STALI OKRĘTOWEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 1-2006 PROBLEMY EKSPLOATACJI 155 Janusz ĆWIEK Politechnika Gdańska OCENA RYZYKA KRUCHEGO PĘKANIA WSPOMAGANEGO PRZEZ WODÓR ZŁĄCZY SPAWANYCH STALI OKRĘTOWEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI Słowa kluczowe Stale

Bardziej szczegółowo

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa 56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO

Bardziej szczegółowo

1 Badania strukturalne materiału przeciąganego

1 Badania strukturalne materiału przeciąganego Zbigniew Rudnicki Janina Daca Włodzimierz Figiel 1 Badania strukturalne materiału przeciąganego Streszczenie Przy badaniach mechanizmu zużycia oczek ciągadeł przyjęto założenie, że przeciągany materiał

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA ODLEWÓW ZE STOPÓW MAGNEZU ZA POMOMOCĄ SPAWANIA I NAPAWANIA

NAPRAWA ODLEWÓW ZE STOPÓW MAGNEZU ZA POMOMOCĄ SPAWANIA I NAPAWANIA 33/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NAPRAWA ODLEWÓW ZE STOPÓW MAGNEZU ZA POMOMOCĄ SPAWANIA I

Bardziej szczegółowo

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień.

O naszej konkurencyjności decydują: wysokie parametry jakościowe produktów, rzetelna obsługa, terminowość realizacji zamówień. IMPEXMETAL S.A. Huta Aluminium Konin jest obecna na rynku europejskim od wielu lat. Łączymy w sobie cechy doświadczonego producenta i dostawcy otwartego na rynek oraz potrzeby klientów. Nasza strategia

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI

WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI 54/4 Archives of Foundry, Year 2002, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2002, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WĘGLOAZOTOWANIE JAKO ELEMENT OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA ŻELIWA ADI D. MYSZKA 1,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA marzec

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA marzec PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA 2018 marzec Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (TEM)

BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (TEM) 81/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 74/P ZASADY KWALIFIKOWANIA TECHNOLOGII SPAWANIA 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg 72/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SILUMINU AlSi17Cu3Mg

Bardziej szczegółowo

FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno - Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko-Biała.

FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno - Humanistyczna ul. Willowa 2, Bielsko-Biała. 8/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 FILTRACJA STOPU AlSi9Mg (AK9) M. DUDYK 1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Bardziej szczegółowo

ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE

ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE ŚCIERNE 19/39 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 39 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 39 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 ŻELIWNE ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE ODPORNE NA ZUŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE członków kół SITK RP w Klubie SITK RP przy PKP PLK S.A. Centrum Diagnostyki

SPOTKANIE członków kół SITK RP w Klubie SITK RP przy PKP PLK S.A. Centrum Diagnostyki Cel prezentacji: przedstawienie zadań Działu Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej w zakresie badań laboratoryjnych spawalniczych złączy szynowych wykonywanych w torach PKP PLK S.A. Badania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH BLACH ALUMINIOWYCH I TYTANOWYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH BLACH ALUMINIOWYCH I TYTANOWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH BLACH ALUMINIOWYCH I TYTANOWYCH Anna RUDAWSKA, Agnieszka GÓRA, Tomasz WARDA Streszczenie W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia montażu połączeń

Bardziej szczegółowo

struktura i właściwości mechaniczne złączy doczołowych ze stopów magnezu spawanych metodą Mig

struktura i właściwości mechaniczne złączy doczołowych ze stopów magnezu spawanych metodą Mig Lechosław Tuz Andrzej Kolasa Tomasz Pfeifer struktura i właściwości mechaniczne złączy doczołowych ze stopów magnezu spawanych metodą Mig structure and mechanical properties of Mig welded butt-joints of

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

Spawanie aluminium zastosowanie nowoczesnych źródeł inwertorowych z moŝliwością modulacji częstotliwości

Spawanie aluminium zastosowanie nowoczesnych źródeł inwertorowych z moŝliwością modulacji częstotliwości Spawanie aluminium Metoda TIG Badania makroskopowe dr inŝ. Piotr Białucki*, dr inŝ. Artur Lange*, mgr inŝ. Marcin Winnicki*, mgr inŝ. Krzysztof Mielcarek** Spawanie aluminium zastosowanie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH Postępowanie nr 56/A/DZZ/5 PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH KOMBAJNOWYCH NOŻY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noży styczno-obrotowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEOZŁĄCZNYCH W artykule została przedstawiona analiza techniczno-ekonomiczna połączeń nierozłącznych. W oparciu o założone

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i 7xxx wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału

Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i 7xxx wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału Izabela Kalemba Damian Miara Mateusz Kopyściański Krzysztof Krasnowski Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i 7xxx wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału Characterization

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ KOROZYJNO-NAPRĘŻENIOWA I ZMĘ CZENIOWO-KOROZYJNA OKRĘ TOWYCH STOPÓW ALUMINIUM I ICH SPAWALNOŚĆ

ODPORNOŚĆ KOROZYJNO-NAPRĘŻENIOWA I ZMĘ CZENIOWO-KOROZYJNA OKRĘ TOWYCH STOPÓW ALUMINIUM I ICH SPAWALNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 2 (189) 2012 Wojciech Jurczak Akademia Marynarki Wojennej Krzysztof Dudzik Akademia Morska w Gdyni ODPORNOŚĆ KOROZYJNO-NAPRĘŻENIOWA I ZMĘ CZENIOWO-KOROZYJNA

Bardziej szczegółowo

zastosowanie izolacji cieplnej przy wykonywaniu złączy w warunkach spawania izobarycznego

zastosowanie izolacji cieplnej przy wykonywaniu złączy w warunkach spawania izobarycznego Dariusz Fydrych Grzegorz Rogalski Arkadiusz Kunowski Dariusz miś zastosowanie izolacji cieplnej przy wykonywaniu złączy w warunkach spawania izobarycznego application of thermal insulation for carrying

Bardziej szczegółowo

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW

BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW 16/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 BADANIA MATERIAŁOWE ODLEWÓW GŁOWIC SILNIKÓW ORŁOWICZ Władysław, OPIEKUN Zenon

Bardziej szczegółowo

Spawanie stopu magnezu z grupy AM metodą MIg

Spawanie stopu magnezu z grupy AM metodą MIg Paweł Kołodziejczak Andrzej Kolasa Krzysztof Skrzyniecki Paweł Cegielski Spawanie stopu magnezu z grupy AM metodą MIg welding of magnesium alloy from am group by Mig method Stre zczenie Artykuł dotyczy

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Dym spawalniczy Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy kondensacyjny) jest mieszaniną

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW PRĘ DKOŚ CI ODKSZTAŁ CENIA NA WŁ A Ś CIWOŚ CI MECHANICZNE STOPU AlZn5Mg2CrZr I STALI KADŁ UBOWEJ KAT. A

WPŁ YW PRĘ DKOŚ CI ODKSZTAŁ CENIA NA WŁ A Ś CIWOŚ CI MECHANICZNE STOPU AlZn5Mg2CrZr I STALI KADŁ UBOWEJ KAT. A ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 4 (171) 2007 Wojciech Jurczak Akademia Marynarki Wojennej WPŁ YW PRĘ DKOŚ CI ODKSZTAŁ CENIA NA WŁ A Ś CIWOŚ CI MECHANICZNE STOPU AlZn5Mg2CrZr I

Bardziej szczegółowo