SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą"

Transkrypt

1 SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill And Oraz Merchant Name: Nazwa partnera handlowego: Merchant Registered Address: Siedziba firmy: Merchant Trading Address, if different: Miejsce prowadzenia działalności (jeśli odmienne od powyższego): Company Number (if applicable): Numer firmy (w stosownych przypadkach): Director 1: Dyrektor 1: Director 2: Dyrektor 2: Hereinafter the Merchant Zwany dalej Partnerem handlowym

2 PLEASE TICK AS APPROPRIATE ZAZNACZYC ODPOWIEDNIE [ ] The Merchant is a Micro-Enterprise as defined in the Skrill Merchant Terms and Conditions. Sprzedajacy jest Mikroprzedsiebiorstwem okreslonym w W arunkach i postanowieniach dotyczacych Sprzedajacego. [ ] The Merchant is a Small Charity as defined in the Skrill Merchant Terms and Conditions. Sprzedajacy jest mala organizacja charytatywna okreslona w W arunkach i postanowien [ ] The Merchant is none of the above. Sprzedajacy nie jest zadnym z powyzszych.. The Agreement incorporates the attached Skrill Merchant Terms and Conditions (version 8.2 September 2013) and any Schedules as listed below and as added and amended from time to time in writing. Additional copies of the Skrill Merchant Terms and Conditions and the Schedules are also available upon request. The Agreement also incorporates the general Terms of Use that apply to every Skrill Account, the latest version of which is available at The Merchant is obliged to adhere at all times to the Relevant Manuals as displayed in the Merchant section of the Skrill Website or as communicated to the Merchant from time to time. The Initial Reserve shall be 10% of funds received in the Merchant Account for a rolling period of 180 days, unless the Chargeback Policy applies. Any translation of the English version of this Agreement is provided for convenience only and only the English version shall be legally binding. Umowa obejmuje zalaczone Warunki i postanowienia dotyczace Sprzedajacego (wersja 8.2 z 2013 ri wszelkie Zalaczniki okreslone ponizej, regularnie dodawane i zmieniane na pismie. Dodatkowe kopie Warunków i postanowien dotyczacych Sprzedajacego, jak równiez zalaczniki do nich sa dostepne na zadanie. Umowa obejmuje równiez ogólne Warunki korzystania z konta majace zastosowanie wobec konta w serwisie Moneybookers, których najnowsza wersja dostepna jest pod adresem erms Sprzedajacy zobowiazany jest do stalego przestrzegania Stosownych Instrukcji umieszczonych w Zakladce Sprzedajacego na stronie internetowej serwisu Moneybookers lub regularnie przekazywanych Sprzedajacemu. Poczatkowa rezerwa wynosic bedzie 10% funduszy wplywajacych na Konto Sprzedajacego przez okres 180 dni, o ile zastosowania nie bedzie miec Zasada obciazenia kosztami. Wszelkie tlumaczenia anglojezycznej wersji niniejszej umowy podytkowane sa wylacznie kwestia udogodnienia, a obowiazujaca prawnie pozostanie wersja anglojezyczna.. Schedules Harmonogramy [x] Fee Schedule Opłaty [ ] Chargeback Policy Obciążenie zwrotne [ ] other: inne

3 Additional Provisions None. Signatures Podpisy The Merchant s signatory personally warrants that he or she is duly authorised to sign this Agreement on behalf of the party he or she is representing. Składając swój podpis partner handlowy zaświadcza, że jest w pełni autoryzowany do podpisania niniejszej umowy w imieniu firmy, którą reprezentuje. Signed for and on behalf of Merchant Podpisano w imieniu partnera handlowego Signature (Podpis) Name in Print (Imię i nazwisko, wersalikami Position (Stanowisko) Date (Data) Signed for and on behalf of Skrill Podpisano w imieniu Skrill Signature (Podpis) Name in Print (Imię i nazwisko, wersalikami Position (Stanowisko) Date (Data) Company seal or stamp, if applicable: Pieczątka firmowa (w stosownych przypadkach):

4 SKRILL MERCHANT TERMS AND CONDITIONS Version 8.2 September 2013 SKRILL WARUNKI HANDLOWE Wersja 8.2 z 2013 r. 1. Definitions and Interpretation 1. Definicje i interpretacje 1.1. The following terms when used in this Agreement or any document referred to herein shall have the following meaning: Agreement means these Skrill Merchant Terms and Conditions, any cover pages hereto, any Schedules hereto and the Terms of Use; Business Day means any day other than a Saturday or a Sunday or a public or bank holiday in England; Card or Payment Scheme shall mean any card payment systems (such as VISA, MasterCard, American Express or others, including national or local systems) or bank payment scheme (such as direct banking systems, direct debit systems or bank transfer systems); Confidential Information means any information which is marked as Confidential or Proprietary or should be reasonably expected to be confidential having regard to the context of disclosure or the nature of the information; including, without prejudice to the generality of the foregoing, the terms of this Agreement as well as business plans, data, strategies, methods, customer and client lists, technical specifications, transaction data and customer data shall be deemed confidential; 1.1 Poniższe warunki handlowe w odniesieniu do niniejszej Umowy lub wszelkich innych dokumentów dotyczących tejże Umowy mają następujące znaczenie: Umowa oznacza niniejsze warunki handlowe Skrill dla Partnerów handlowych, z późniejszymi poprawkami, wraz ze stronami przewodnimi oraz wszelkimi Załącznikami i Warunkami korzystania; Dzień Handlowy oznacza wszelkie dni tygodnia, poza sobotami i niedzielami, świętami państwowymi lub dniami ustawowo wolnymi w Anglii; Karta lub system płatności oznaczać będzie każdy system płatności kartą (np. VISA, MasterCard, American Express lub inną, w tym systemy krajowe czy lokalne) lub system płatności bankowych (np. bezpośrednie systemy bankowe, bezpośrednie systemy obciążeniowe bądź przelewowe); Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje oznaczone jako poufne lub zastrzeżone bądź informacje, które można uznać za poufne ze względu na kontekst ujawnienia lub charakter informacji; w tym, ale nie ograniczając się do poniższego wyliczenia, uznaje się za poufne warunki niniejszej umowy oraz plany, dane, strategie i metody biznesowe, wykazy klientów, specyfikacje techniczne, dane transakcji oraz dane klientów; Digital Wallet Payment Service means Skrill digital wallet based payment service through which a Skrill account holder can send funds to a recipient using an address as the recipient s identifier (regardless of whether this is facilitated through the use of the Skrill Website or a payments gateway integrated into the Merchant Website or otherwise); Gateway Service means any Skrill service using a payment gateway integrated into (but not necessarily hosted on) the Merchant Website for receiving payment instructions from a customer; Manual means any of the technical manuals applicable to the Skrill Services, including but not limited to the Skrill Gateway Manual and the Automated Payments Interface Manual, each as amended from time to time and published on the Skrill Website, or, in case of a merchant integration through a third party service provider, any third party integration instructions or manuals; Micro-Enterprise shall mean an enterprise which, at the time of the entering into this Agreement, is an enterprise as defined in Article 1 and Article 2(1) and (3) of the Annex to Recommendation 2003/361/EC; Merchant means the Person who has entered into this Agreement for Skrill Services; Merchant Account means the Merchant s registered electronic money account(s) held with Skrill in accordance with the Terms of Use; Merchant Product/Service means any product or service offered by a Merchant to its customers and which is ordered, purchased, leased, or otherwise provided to a customer pursuant to a Transaction; Merchant Website means the website operated by or on behalf of the Merchant (as amended from time to time) through which its customers are able to make Transactions; Skrill is the trading name of Skrill Ltd. (registered number: ) Płatności za pomocą portfela elektronicznego oznaczają serwis płatności oferowany przez Skrill, przez który posiadacz konta Skrill może przekazać środki płatnicze odbiorcy posiadającemu adres e- mail będący identyfikatorem tegoż odbiorcy (bez względu na to, czy odbywa się to z użyciem strony internetowej Skrill Skrill czy też przez bramki płatnicze zintegrowane ze stroną internetową handlowca lub odwrotnie); Serwis Gateway [Bramka Płatności] oznacza jakikolwiek serwis Skrill prowadzony za pomocą wspomnianej bramki zintegrowanej ze stroną Handlowca. Celem otrzymywania od klienta wytycznych odnośnie płatności; Instrukcja oznacza wszelkie instrukcje techniczne dotyczące Serwisów Skrill, wraz z, aczkolwiek nie ograniczonych do, Instrukcji Skrill Gateway i Instrukcji Zautomatyzowanego Interfejsu Płatności, każda jest czasowo uzupełniana i aktualizowana na stronie internetowej Skrill, wraz z ich późniejszymi zmianami, lub, w przypadku programu integracji klientów poprzez trzecią osobę, do wszystkich dostarczonych przez nią instrukcji. Mikroprzedsiębiorstwo oznaczać będzie przedsiębiorstwo, które w czasie zawarcia niniejszej Umowy stanowić będzie przedsiębiorstwo określenie w art. 1 i art. 2 (1) oraz (3) załącznika do Zalecenia 2003/361/WE; Partner handlowy oznacza osobę, która przystała na niniejszy regulamin korzystania z usług Skrill. Konto Handlowca oznacza elektroniczne konto zarejestrowanego Handlowca prowadzone przez Skrill zgodnie z Warunkami użytkowania; Usługi/produkty partnera handlowego oznaczają wszelkie produkty bądź usługi oferowane przez niego swoim klientom, które są zamawiane, kupowane, leasingowane lub w inny sposób dostarczane klientowi zgodnie z charakterem transakcji. Strona Internetowa Handlowca oznacza stronę prowadzoną przez partnera handlowego lub w jego imieniu (czasowo uzupełnianą i aktualizowaną), przez którą klienci mogą dokonywać transakcji; Skrill to marka, pod którą występuje firma Skrill Ltd, 25 Canada 1

5 whose registered office is 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom; Skrill Services means any services provided by Skrill under this Agreement, including the Digital Wallet Payment Service, the Gateway Service and any other service as agreed between the parties from time to time; Skrill Website means the website operated by Skrill (as amended from time to time) for the provision of its services, currently accessible at excluding any external websites to which the website points by way of hyperlink or otherwise; Person means an individual, a body corporate, an association, a partnership, a trust or any other entity or organisation; Square, Londyn, E14 5LQ, Wielka Brytania, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem Serwisy Skrill oznacza wszelkie usługi dostarczane przez Skrill zgodnie z niniejszą Umową, wraz z Serwisem Portfela Elektronicznego, Serwisem Bramki Płatności, oraz wszelkimi innymi usługami, jakie zostają uzgodnione pomiędzy stronami umowy; Strona Internetowa Skrill oznacza stronę prowadzoną przez Skrill (czasowo uaktualnianą) w związku z prowadzonymi usługami, w chwili obecnej dostępną pod adresem wyłączając wszelkie zewnętrzne strony internetowe, do których istnieje dostęp ze strony głównej poprzez linki lub inny sposób dostępu; Osoba oznacza osobę fizyczną, firmę, stowarzyszenie, spółkę lub jakikolwiek inny podmiot lub organizację; Regulatory Requirements means any law, statute, regulation, order, judgement, decision, recommendation, rule, policy or guideline passed or issued by parliament, government or any competent court or authority or any payment system (including but not limited to bank payment systems, card payment systems such as Visa, MasterCard, American Express etc, or any other payment, clearing or settlement system or similar arrangement that is being used for providing the services hereunder); Wymogi i regulacje oznacza wszelkie prawa, statuty, uregulowania, nakazy, opinie, decyzje, zalecenia, zasady, politykę lub wytyczne wprowadzone lub wydane przez parlament, rząd, właściwy sąd lub władzę bądź system płatniczy (wraz z, aczkolwiek nie ograniczając się do, bankowych systemów płatniczych, płatności kartami takimi jak Visa, MasterCard, American Express, etc. lub inny system płatności, system rozliczeń lub podobny, który jest stosowany celem zapewnienia wymienionych tutaj usług); Reserve means an amount which is determined by Skrill (in its sole discretion) in accordance with clause 6, for the purpose of securing any claims by Skrill against the Merchant; Rezerwa oznacza kwotę określoną, według swojego uznania, przez Skrill, zgodnie z paragrafem 6. do celów zabezpieczenia ewentualnych jakichkolwiek roszczeń Skrill względem Handlowca. Security means any form of security requested by Skrill (in its sole discretion) from the Merchant including: (i) a Reserve and/or (ii) a bank guarantee or other such security; Small Charity means a body whose annual income is less than 1 million and is (a) in England and Wales, a charity as defined by section 1(1) of the Charities Act 2006; (b) in Scotland, a charity as defined by section 106 of the Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005; (c) in Northern Ireland, a charity as defined by section 1(1) of the Charities Act (Northern Ireland) 2008 or, until that section comes into force, a body which is recognised as a charity for tax purposes by Her Majesty s Revenue and Customs; Terms of Use means the terms and conditions available here, as amended from time to time in accordance with clause 18 of said Terms of Use, which govern the use of the Merchant Account; Transaction means any transaction between a Merchant and its customer using the Skrill Services for the purchase or lease of goods or services from the Merchant and/or a transaction for the reversal of such a purchase or lease Headings are for convenience only and shall not affect the construction or interpretation of this Agreement Unless the contrary intention appears, words in the singular include the plural and vice versa; words importing the masculine gender include the feminine and neuter and vice versa; references to persons include bodies corporate, unincorporated associations, partnerships or an authority Any phrase introduced by the term "included", "including", "in particular" or any similar expression will be construed as Zabezpieczenie oznacza jakąkolwiek formę zabezpieczeń, o którą Skrill, według swojego uznania, poprosi partnera handlowego, w tym: rezerwę lub bankową gwarancję lub coś podobnego. Mała organizacja charytatywna oznacza organ, którego roczne przychody nie będą przekraczać 1 mln funtów i która (a) posiada siedzibę w Anglii i Walii i jest organizacją charytatywną określoną w części 1(1) Ustawy o organizacjach charytatywnych z roku 2006; (b) posiada siedzibę w Szkocji i jest organizacją charytatywną określoną w części 106 (szkockiej) Ustawy o organizacjach charytatywnych i funduszach powierniczych z roku 2005; (c) posiada siedzibę w Irlandii Północnej i jest organizacją charytatywną określoną w części 1(1) (irlandzkiej) Ustawy o organizacjach charytatywnych z roku 2008 lub, do czasu wejścia tej części w życie, organ uznawany za organizację charytatywną do celów podatkowych przez Urząd Podatkowy i Celny Jej Królewskiej Mości. Warunki użytkowania oznacza przedstawione w niniejszym dokumencie warunki regulujące konta partnerów handlowych. Warunki te, zgodnie z podpunktem 18., mogą być od czasu do czasu modyfikowane; Transakcja oznacza każdą transakcję przeprowadzoną za pomocą Skrill pomiędzy partnerem handlowym a jego klientami, mającą na celu zakup lub leasing produktów lub usług oferowanych przez handlowca oraz każdą transakcję odwrotną z tym związaną. 1.2 Nagłówki zastosowane są jedynie ze względu na funkcjonalność i nie mają wpływu na sformułowanie lub interpretację Umowy. 1.3 Jeśli nie określono inaczej, zwroty w liczbie pojedynczej odnoszą się do liczby mnogiej i vice versa; zwroty dotyczące rodzaju męskiego dotyczą również rodzaju żeńskiego i nijakiego i vice versa; odniesienia do osób dotyczą również podmiotów zbiorowych, nie zrzeszonych stowarzyszeń, spółek i władz. 1.4 Wszelkie wyrażenia wprowadzone poprzez termin zawarte, zawierające, w szczególności i podobne skonstruowane będą 2

6 illustrative only and will not limit the sense of the words preceding that term If there is any conflict between the clauses of these Skrill Merchant Terms and Conditions and the Terms of Use, the conflict shall be resolved in accordance with the following order of precedence: jedynie jako wyrażenia obrazujące i nie będą ograniczały sensu poprzedzających ich słów. 1.5 W razie wystąpienia sprzeczności między podpunktami Warunków handlowych Skrill a Warunkami użytkowania, obowiązywać będzie poniższa kolejność wyjaśniania sytuacji: the cover pages to the Agreement; strony przewodnie niniejszej umowy the Schedules to the Agreement; załączniki niniejszej umowy these Skrill Merchant Terms and Conditions; niniejsze warunki handlowe Skrill the Terms of Use; and warunki użytkowania oraz any other document referred to in this Agreement or any other document attached to this Agreement jakikolwiek inny dokument odnoszący się do niniejszej umowy lub do niej załączony 2. Scope 2. Zakres 2.1. This Agreement contains the terms for the provision of the Skrill Services as described in clause 4 and such other services as agreed between the parties in writing from time to time. 2.1 Niniejsza Umowa zawiera warunki zgodnie z którymi zapewniane są usługi Skrill, jak to opisano w paragrafie 4, oraz inne usługi uzgodnione przez strony Umowy i czasowo aktualizowane The Terms of Use shall form a binding part of this Agreement. 2.2 Warunki użytkowania są wiążącą częścią niniejszej umowy. 3. Term 3. Termin 3.1. This Agreement will continue in full force and effect unless and until either party terminates this Agreement by giving notice to the other party in accordance with the Terms of Use or clause Niniejsza umowa wchodzi w życie, o ile jedna ze stron nie rozwiąże jej za wypowiedzeniem przekazanym drugiej stronie zgodnie z Warunkami korzystania lub stosownym paragrafem umowy Description of Services 4. Opis Usług 4.1. Skrill Digital Wallet Payment Service and Gateway Service facilitate the execution of payments from a customer to the Merchant. Any payment monies collected from customers and received by Skrill shall be transferred into the Merchant Account immediately after deduction of any fees due to Skrill The Merchant is aware that the receipt of a payment into the Merchant Account does not amount to the receipt of cleared funds. The Merchant remains liable to Skrill for the full amount of the payment and any fees deducted therefrom if the payment is later reversed for any reason (the Reversal Amount ). In the event of a payment reversal, Skrill will first debit the Merchant Account with the Reversal Amount and any applicable third party chargeback or reversal fee. If Skrill is unable to fully recover the Reversal Amount and the applicable third party chargeback or reversal fee from the Merchant Account (including any monies transferred into it after the payment reversal), the Merchant is required to repay the Reversal Amount and/or any negative balance of the Merchant Account by uploading sufficient funds into the Merchant Account. Failure to do so is a breach of this Agreement. Repayment of the Reversal Amount and/or any negative balance is due immediately without notice. Skrill reserves the right, at any time, to send reminders or take debt collection measures including but not limited to mandating a debt collecting agency or solicitors to pursue the claim in court. Skrill reserves the right to charge the Merchant the expenses reasonably incurred in connection with any debt collection or enforcement efforts Skrill reserves the right to suspend or limit the Skrill Services pending full payment of any outstanding claims, charges, penalties, costs or charges by the Merchant Skrill reserves the right to suspend, at any time and at its sole discretion, the Merchant Account (or certain functionalities thereof such as uploading, receiving, sending and/or withdrawing funds), inter alia, for audit: where Skrill believes it is necessary or desirable to protect the security of the Merchant Account; or if any Transactions are made which Skrill in its sole discretion deems to be (a) made in breach of this Agreement or in breach of the security requirements of the 4.1 Serwis Płatniczy Skrill Portfel Elektroniczny oraz Serwis Bramka Płatności umożliwiają realizację płatności pomiędzy klientem a Handlowcem. Wszelkie fundusze i środki pieniężne otrzymane od klienta i przekazane do Skrill zostaną przelane na Konto Handlowca niezwłocznie po potrąceniu opłat należnych Skrill. 4.2 Handlowiec jest świadomy, iż otrzymanie płatności na Konto Skrill nie jest równoznaczne z otrzymaniem kwoty środków uwolnionych. Handlowiec ponosi odpowiedzialność względem Skrill do pełnej wysokości płatności i opłat z nią związanych, jeśli z jakichkolwiek powodów płatność zostanie unieważniona (unieważniona kwota). W przypadku unieważnienia płatności Skrill najpierw obciąży Konto Handlowca takową Kwotą Unieważnienia i stosowną opłatą za unieważnienie naliczoną przez osobę trzecią. Jeśli Skrill nie będzie mogło w pełni odzyskać Kwoty Unieważnienia oraz opłaty należnej stronie trzeciej, bądź opłaty unieważnionej z Konta Handlowca (wliczając w to fundusze i środki pieniężne przekazane na to konto po dokonaniu unieważnienia kwoty), handlowiec będzie zobowiązany do zapłaty kwoty unieważnienia lub zasilenia swojego konta handlowego środkami, które pokryją powstały deficyt. Niewywiązanie się z powyższego będzie traktowane jako naruszenie niniejszej umowy. Zapłata kwoty unieważnienia lub pokrycie deficytu ma nastąpić jak najszybciej, bez konieczności powiadamiania. Skrill zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, do wysyłania monitów lub przekazania sprawy firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej, by dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Skrill zastrzega sobie prawo do obarczenia handlowca kosztami powstałymi na skutek deficytu lub wszczętego postępowania administracyjnego. 4.3 Skrill zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub ograniczenia usług Skrill do czasu pełnego uregulowania przez handlowca wszelkich odszkodowań, zaległości oraz opłat karnych. 4.4 Skrill zastrzega sobie prawo do zawieszenia, w dowolnym momencie i według własnego uznania, Konta Sprzedającego (lub pewnych funkcji tego konta, takich jak wpłacanie, odbieranie, wysyłanie i/lub wypłacanie środków), gdy np.: Skrill uzna, że jest to konieczne lub zalecane ze względów ochrony bezpieczeństwa konta partnera handlowego w razie wystąpienia jakichkolwiek transakcji, które według wyłącznej opinii Skrill odbywają się (a) z naruszeniem niniejszej umowy lub z naruszenie wymogów bezpieczeństwa dotyczących 3

7 Merchant Account; or (b) suspicious, unauthorised or fraudulent, including without limitation in relation to money laundering, terrorism financing, fraud or other illegal activities; or upon the insolvency, liquidation, winding up, bankruptcy, administration, receivership or dissolution of the Merchant, or where Skrill reasonably considers that there is a threat of the same in relation to the Merchant; or where anything occurs which in the opinion of Skrill suggests that the Merchant shall be unable to provide the Merchant Products/Services and/or otherwise fulfil the contacts that it has with its customers; or Konta Sprzedającego bądź (b) transakcji podejrzanych, nieuprawnionych albo nieuczciwych, w tym - bez ograniczeń - związanych praniem brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustwami lub innymi niezgodnymi z prawem działaniami lub w razie niewypłacalności, likwidacji, bankructwa, sekwestru sądowego, rozwiązania firmy partnera handlowego lub uzasadnionych podejrzeń Skrill, że wydarzenia takie mogą mieć miejsce lub w razie wystąpienia okoliczności, które zdaniem Skrill uniemożliwią handlowcowi wywiązanie się ze świadczenia usług lub sprzedaży produktów swoim klientom lub if the Transactions are for the sale of goods and/or services which fall outside of the agreed business activities of the Merchant, or where the Merchant presents a Transaction and fails to deliver the relevant goods and/or services and/or where the Merchant is third party processing and not delivering goods and/or services itself; or jeżeli oferowane przez partnera handlowego towary lub usługi są niezgodne z ustalonych charakterem i zakresem jego działalności lub handlowiec nie potrafi się wywiązać z przeprowadzonych transakcji lub działa w imieniu podmiotów trzecich i nie dostarcza zamówionych towarów/usług lub where there is a change in the Merchant circumstances (including a deterioration in or change to the Merchant s financial position), or a change in the Merchant s business or in the Merchant Products/Services which Skrill considers, in its sole discretion, material to the continuation of the Skrill Services; or w razie wystapienia jakichkolwiek zmian, które według wyłącznej opinii Skrill mają lub mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową handlowca, w tym kondycję finansową firmy, jej charakter lub ofertę lub where the Merchant undergoes a Material Change as defined in clause5.12; or wystąpienie sytuacji opisanej w podpunkcie 5.16 lub if Skrill considers, in its sole discretion, that the level of chargebacks or number of claims for non-delivery of Merchant Product/Service that are being incurred in respect of the Merchant are unreasonable; Skrill uzna, według swojej wyłącznej opinii, że ilość zwrotów lub zażaleń związanych z niedostarczeniem zamówionych u handlowca towarów/usług przekracza stosowne normy and Skrill will make reasonable efforts to inform the Merchant of any such suspension in advance, or if this is not practicable, immediately afterwards and give its reasons for such suspension unless informing the Merchant would compromise security measures or is otherwise prohibited by law or Regulatory Requirements. Ponadto Skrill postara się, o ile będzie to wykonalne, poinformować partnera handlowego o planowanym zawieszeniu jego konta, pod warunkiem, że nie naruszy to standardów bezpieczeństwa lub będzie sprzeczne z obowiązującym prawem lub regulaminem In addition, Skrill reserves the right (at its sole discretion) to suspend the Merchant Account (or certain functionalities thereof such as uploading, receiving, sending and/or withdrawing funds) at any time where it is required to do so under relevant and applicable laws and regulations. Skrill will make reasonable efforts to inform the Merchant of any such suspension unless Skrill is prohibited from doing so by law or under an order from a competent court or authority Where Skrill suspends the Merchant Account and/or the Skrill Services, Skrill shall reinstate the same and where necessary, provide new security details, such as a password, as soon as practicable after the reasons for the suspension cease to exist Notwithstanding clause 4.3, where the Merchant acts as a payer Skrill reserves the right to suspend at any time the Merchant Account login, password and other security details ( Security Features ) if Transactions are made which Skrill has reasonable grounds to believe relate to (i) the security of the Security Features or (ii) the suspected unauthorised or fraudulent use of the Security Features. Skrill will inform the Merchant of any such suspension in advance, or, if this is not possible, immediately afterwards and give its reasons for the suspension unless to do so would compromise reasonable security measures or is otherwise unlawful. Skrill will reinstate the Security Features and where necessary provide new Security Features as soon as 4.5 Ponadto Skrill zastrzega sobie prawo do zawieszenia (według własnego uznania) Konta Sprzedającego (lub pewnych funkcji tego konta, takich jak wpłacanie, odbieranie, wysyłanie i/lub wypłacanie środków) w dowolnym momencie, jeśli wymagają tego obowiązujące i odpowiednie przepisy i regulacje. Skrill dołoży wszelkich starań, aby poinformować Sprzedającego o tego rodzaju zawieszeniu, chyba że będzie to zabronione na mocy przepisów lub przez właściwy sąd bądź urząd. 4.6 Po zawieszeniu konta handlowca lub świadczonych usług, Skrill może przywrócić ich pełną funkcjonalność (po ustaniu przyczyn zawieszenia) wraz ze wszystkimi danymi, przydzielając o ile zajdzie taka potrzeba nowe hasło. 4.7 Bez względu na punkt 4.3, w przypadku gdy Handlowiec występuje w roli płatnika Skrill zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie loginu, hasła do Konta Sprzedającego i innych danych zabezpieczających ( Zabezpieczenia ), jeśli istnieją uzasadnione powody, by uznać, że dokonywane transakcje mają związek z (i) bezpieczeństwem Zabezpieczeń lub z (ii) podejrzewanym nieuprawnionym lub nieuczciwym wykorzystaniem Zabezpieczeń. Skrill poinformuje Sprzedającego o każdym przypadku zawieszenia z wyprzedzeniem lub - jeśli nie będzie to możliwe - niezwłocznie po zawieszeniu, a także przedstawi przyczyny zawieszenia, chyba że ich przedstawienie narażałoby uzasadnione środki bezpieczeństwa lub było w inny sposób niezgodne z prawem. Skrill przywróci 4

8 practicable after the reasons for the suspension cease to exist The Merchant acknowledges and agrees that the Skrill operates solely as a payment facilitator and that Skrill: (a) under no circumstances functions as a seller, buyer, dealer, middleman, retailer, auctioneer, supplier, distributor, manufacturer, broker, agent or merchant of Merchant Product/Service; and (b) makes no representations or warranties and does not ensure the quality, safety or legality of any Merchant Product/Service The Merchant acknowledges and agrees that any dispute regarding any Merchant Product/Service is between the sender and receiver of the funds and/or the supplier and receiver of the goods or services. Any Transaction connected with the Merchant Products/Services shall only obligate the Merchant. Skrill shall not be a party to any resulting dispute including but not limited to disputes over performance and liability issues relating to the delivery, quality, quantity or use of the Merchant Products/Services. Without applying the liability restrictions contained in clauses 13.1 and 13.2, the Merchant shall fully indemnify Skrill against any loss or liability (including full reimbursement of any legal and professional costs) Skrill suffers or incurs as a result of, or in connection with, any claim made or threatened by a third party relating to any Merchant Products/Services. Zabezpieczenia, a w razie potrzeby zapewni nowe Zabezpieczenia, najszybciej jak to możliwe ze względów praktycznych po ustaniu przyczyn zawieszenia. 4.8 Handlowiec przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Skrill jest jedynie pomocnikiem w płatnościach, który: (a) w żadnym razie nie jest sprzedawcą, kupcem, dilerem, dostawcą, licytatorem, dystrybutorem, wytwórcą, agentem lub brokerem produktów/usług handlowca oraz (b) w żaden sposób nie reprezentuje, gwarantuje ani nie odpowiada za jakość bezpieczeństwo i legalność jakichkolwiek produktów/usług handlowca. 4.9 Handlowiec przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów, dotyczących swoich produktów lub usług pomiędzy przekazującym a otrzymującym fundusze lub dostawcą i odbiorcą takowych towarów bądź usług. Każda transakcja dotycząca produktów/usług Handlowca obliguje i jest wiążąca jedynie dla Handlowca. Skrill nie będzie stroną w żadnym z powstałych sporów, włączając, aczkolwiek nie ograniczając się do sporów co do wykonawstwa i odpowiedzialności dotyczącej dostaw, jakości, ilości lub użytkowania produktów/usług Handlowca. Bez odnoszenia się do ograniczeń co do odpowiedzialności zawartych w podpunkcie 13.1 i 13.2 głównego tekstu niniejszej Umowy, Handlowiec winien w pełni zadośćuczynić Skrill za wszelkie straty i obowiązki (w tym pełny zwrot kosztów sądowo-administracyjnych), które dotknęły Skrill w następstwie tych działań oraz za roszczenia, którymi grożono lub które zostały wniesione przez osoby trzecie w odniesieniu do produktów/usług handlowca. 5. Obligations 5. Zobowiązania 5.1. Skrill shall make available to the Merchant and its customers the Skrill Services as specified in this Agreement and as further described on the Skrill Website The Merchant shall open and maintain a Merchant Account by registering as a merchant on the Skrill Website. As part of the registration process, the Merchant shall accept the Terms of Use. 5.1 Skrill udostępni Handlowcowi i jego klientom usługi Skrill określone w niniejszej Umowie jak też inne opisane na stronie internetowej Skrill. 5.2 Handlowiec otworzy i utrzyma konto handlowca rejestrując się na stronie Skrill. W ramach procesu rejestracji Handlowiec zaakceptuje stosowne Warunki użytkowania The Merchant shall integrate the Skrill Services into the Merchant Website and operate the same in accordance with the relevant Manuals The Merchant grants Skrill the right to access the Merchant Website for the purpose of conducting manual checks or automated searches in order to investigate the accuracy of information contained on the Merchant Website in relation to the Skrill Services, provided that (i) Skrill shall be under no obligation to conduct such searches or checks and (ii) any such searches shall under no circumstances be deemed an approval of any contents of the Merchant Website In addition to the security requirements set forth in the Terms of Use, the Merchant shall enable the login restriction tools offered in the Merchant Tools section of the Skrill Website for both the Automated Payment Interface (as defined in the Manuals) and the Merchant Account login through the Skrill Website. The Merchant shall further restrict any login to its Merchant Account to only one or a range of IP addresses. If the Merchant has registered more than one Merchant Account, the foregoing shall apply to all Merchant Accounts. 5.3 Handlowiec winien zintegrować serwis Skrill ze stroną internetową handlowca oraz użytkować je zgodnie z odpowiednimi Instrukcjami. 5.4 Handlowiec upoważnia Skrill do dostępu do Strony Internetowej Handlowca w celach dokonywania weryfikacji lub automatycznego przeszukiwania w celach sprawdzenia zgodności informacji zawartych na Stronie Handlowca z Usługami Skrill, zakładając że (i) Skrill nie jest zobligowane do przeprowadzania takowych weryfikacji i (ii) wszelkie takowe weryfikacje w żadnym wypadku nie będą równoważne z wyrażeniem zgody na akceptację jakiejkolwiek zawartości Strony Internetowej Handlowca. 5.5 Obok wymogów bezpieczeństwa określonych w Warunkach użytkowania Sprzedający zobowiązany będzie aktywować narzędzia logowania oferowane w części Narzędzia Sprzedającego na stronie internetowej serwisu Skrill do Interfejsu Płatności Automatycznych (określonych w instrukcji) oraz Konta Sprzedającego na stronie internetowej serwisu Skrill 5.6. The Merchant shall submit to Skrill for pre-approval the content of every website that the Merchant intends to connect to its Merchant Account for accepting payments. The same applies if the content of the Merchant's website materially changes, including but not limited, to a material change of the Merchant Product/Services offered on the Merchant's Website. 5.6 Handlowiec przedstawi Skrill do akceptacji zawartość każdej ze stron internetowych, które będą powiązane z płatnościami na koncie handlowca. Tej samej procedurze podlegają wszelkie modyfikacje treści związanej z produktami/usługami handlowca oferowanymi na jego Stronie internetowej The Merchant Website shall contain all of the following information: (i) Payment Card logos, trade names and signs (the Marks ) in full colour to indicate Payment Card acceptance; (ii) description of the Merchant Product/Services; (iii) customer service contact, including electronic mail address or telephone 5.7 Strona internetowa partnera handlowego będzie zawierać następujące informacje: Poza płatnościami zabronionymi, zgodnie z Warunkami Użytkowania, Handlowiec nie może otrzymywać płatności związanych z dostawą produktów tytoniowych, leków dostępnych na receptę oraz bez recepty, serwisami lub materiałami 5

9 number; (iv) address of the Merchant s permanent establishment; (v) Transaction currency; (vi) export restrictions (if known); (vii) delivery policy; (viii) disclosure of the country in which the Merchant is located at the time of presenting payment options to the customer; (ix) consumer data privacy policy; (x) security capabilities and policy for transmission of Payment Card details. zawierającymi treści pornograficzne, nielegalnym hazardem, nielegalnym ściąganiem danych naruszającym prawa autorskie osób trzecich, lub wszelkich innych towarów lub usług oferowanie, których jest nielegalne, zgodnie z obowiązującym prawem Without prejudice to payments prohibited under the Terms of Use, the Merchant shall not receive payments as consideration for the delivery of tobacco products, prescription or nonprescription drugs, pornographic content or services, illegal downloads, illegal gambling or goods or services infringing intellectual property rights of a third party, or for any other goods or services the offering or provision of which is illegal under applicable law. 5.8 Handlowiec winien współpracować ze Skrill w przypadku śledztwa dotyczącego podejrzenia nielegalnej, nieuczciwej lub niestosownej działalności The Merchant shall co-operate with Skrill to investigate any suspected illegal, fraudulent or improper activity Upon commencement of the Agreement and at any time thereafter for purposes of complying with Regulatory Requirements, the Merchant shall provide Skrill with such information as Skrill may request, including information about the Merchant s business, corporate structure and constitution, shareholders, partners, members, directors, key employees or, in the case of a trust, its beneficiaries. The Merchant shall provide, upon request by Skrill, copies of financial information and other information on the business of the Merchant, including bank and/or trade references. 5.9 Z chwilą rozpoczęcia okresu obowiązywania Umowy oraz w trakcie jej trwania, w celach zgodnych z Wymogami, Handlowiec winien udostępnić Skrill, na życzenie, dane o swojej firmie: prowadzone interesy, struktura organizacyjna i statut, udziałowcy, partnerzy, członkowie, dyrektorzy, kluczowi pracownicy lub, w przypadku fundacji, jej beneficjenci Handlowiec dostarczy na życzenie Skrill kopii informacji finansowych oraz innych danych dotyczących prowadzonej, w tym bankowych lub handlowych referencji The Merchant hereby authorises and consents to Skrill obtaining credit and financial information relating to the Merchant from any third parties and to undertake credit and financial reviews on the Merchant at its sole discretion The Merchant shall nform Skrill in writing of any changes to its business (including any change of control or constitution, business model; or the goods and/or services it sells, leases or distributes; or of any change to Regulatory Requirements to which it is subject (including but not limited to changes to or the revocation of the licences it requires for its business) which might have an adverse impact on Skrill compliance with applicable law or any of its Regulatory Requirement; or (vi) the Merchant s credit and/or financial standing ( Material Change ) without undue delay prior to the change(s) coming into effect and in any event prior to taking or making payments related to the Material Change. Without applying the liability limits contained in clauses and 13.3, the Merchant shall indemnify Skrill against all losses arising out of the Merchant s failure to notify Skrill of any such changes that are relevant for compliance with Regulatory Requirements applicable to Skrill or the Merchant The Merchant shall not charge its customers a processing fee, markup or other surcharge for making payments through the Skrill Services nor shall the Merchant ask its customers to waive any rights resulting from the Rules (including but not limited to any dispute rights) The Merchant shall provide its customers with a clear and fair return and refund policy. Upon request, the Merchant shall provide to Skrill a copy of its return and refund policy and shall notify Skrill of any subsequent change to such policy Tym samym handlowiec autoryzuje i udziela Skrill pozwolenia na pozyskanie, według własnego uznania, finansowych i kredytowych informacji dotyczących handlowca u podmiotów trzecich oraz do przeprowadzania stosownych analiz finansowych Handlowiec niezwłocznie poinformuje Skrill na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących jego firmy: innych danych (w tym dotyczących sprawowanej władzy czy zmian statutowych), profilu działalności, oferowanych produktów/usług (sprzedawanych, leasingowanych lub dystrybuowanych) lub o jakichkolwiek zmianach regulaminowych, które będą dotyczyć handlowca (np. o cofnięciu licencji potrzebnej do prowadzenia działalności) i które mogą mieć niekorzystny wpływ na dostosowanie się Skrill do obowiązujących praw lub o (vi) zmianach dotyczących sytuacji kredytowej lub finansowej, podlegających kryteriom opisanym w punkcie Istotne zmiany, bez zbędnych opóźnień wynikających z wprowadzenia takich zmian, które mogłyby mieć wpływ na dokonywanie transakcji. Bez zastosowania ograniczeń zawartych w podpunktach 13.1, 13.2 i 13.3 Handlowiec powinien wynagrodzić Skrill za wszystkie straty wynikające z błędu Handlowca w niepowiadomieniu Skrill o takich zmianach. W szczególności o zmianach mających znaczenie w związku z Wymogami i Regulacjami, które mają znaczenie dla Skrill lub Handlowca Handlowiec nie może obciążać swoich klientów opłatami manipulacyjnymi, marżą ani innymi dodatkowymi opłatami za dokonywanie płatności za pośrednictwem Skrill; nie może również odstępować od obowiązków wynikających z regulaminu (w tym wszelkich kwestii spornych) Handlowiec jest zobowiązany do udzielania jasnych i zrozumiałych informacji dotyczących prawa zwrotu pieniędzy swoim klientom zgodnie z Obowiązującym prawem handlowym Na prośbę Skrill Handlowiec jest zobowiązany do przesłania kopii ww. Informacji do Skrill oraz informowania o zmianach dokonanych w tych informacjach. 6. Reserve and Security 6. Rezerwa i zabezpieczenia 6.1. Skrill may establish a Security in relation to the Merchant for the 6.1 Skrill może ustanowić pewien rodzaj zabezpieczenia, który 6

10 purpose of providing a source of funds to pay Skrill for any and all, actual and reasonably anticipated claims, losses, cost, penalties and expenses If Skrill elects that the relevant Security shall include the establishment of a Reserve, then: Skrill shall be entitled to prevent the Merchant from withdrawing a sum determined by Skrill (in its sole discretion) from the Merchant Account. Alternatively, at Skrill' sole discretion, Skrill may elect for the Security to be a bank guarantee in which case the Merchant shall, upon request, procure a bank guarantee in favour of Skrill by a bank and in a form acceptable to Skrill and in an amount determined by Skrill. The Security shall remain in place regardless of any termination of this Agreement for as long as there are residual or contingent liabilities of the Merchant to Skrill. The amount of the Reserve (either expressed as an absolute amount or as a percentage of past payments into the Merchant Account) shall be determined by Skrill from time to time in its sole discretion. Where a Reserve has not been established at the commencement date of this Agreement, Skrill shall notify the Merchant of the imposition of a Reserve, its method of calculation, its amount as well as any increase or reduction of the Reserve without undue delay in writing at any time during the term of this Agreement. będzie źródłem środków na pokrycie ewentualnych strat, roszczeń, kosztów, wydatków i opłat karnych wynikających z transakcji z danym handlowcem. 6.2 Jeżeli Skrill wprowadzi stosowne zabezpieczenie, w którym zawarta będzie również Rezerwa, wtedy: Skrill będzie mieć prawo, według własnego uznania, do nieumożliwienia handlowcowi wyciągnięcia określonej sumy z jego konta. Opcjonalnie Skrill może, według własnego uznania, ustanowić zabezpieczenie, mające formę gwarancji bankowej, o którą, w imieniu Skrill, wystąpi handlowiec. Gwarancja taka musi wtedy spełniać postawione przez Skrill konkretne warunki. Zabezpieczenie to będzie obowiązywać nawet po wygaśnięciu obecnej umowy, aż do chwili całkowitego rozliczenia należności handlowca względem Skrill. Kwota Rezerwy (określona bądź to jako kwota stała, bądź procent płatności dokonanych na Konto Handlowca) będzie określona co pewien czas przez Skrill, wedle uznania. W razie braku ustanowionej rezerwy w chwili wejścia w życie niniejszej umowy, Skrill niezwłocznie powiadomi Handlowca, w formie pisemnej, w czasie trwania niniejszej umowy, o ustanowieniu takowej Rezerwy, metodach jej obliczenia, jej wysokości jak też wzroście bądź ograniczeniu Rezerwy Without restricting Skrill discretion under clauses 6.1 and 6.2, Skrill may take into account, amongst others, the following factors when determining the amount to be secured in a Reserve: the risk of the Merchant ceasing or transferring its business or a substantial part thereof; the risk of the Merchant materially altering the nature of its business; If the Merchant s business activities carry a higher than normal risk of chargebacks or other reversals of customer payments; 6.3 Nie ograniczając swobody decyzji Skrill, zgodnie z podpunktami 6.1 oraz 6.2, ustanawiając wspomniane kwotowe zabezpieczenie, Skrill będzie brało pod uwagę, między innymi, następujące czynniki i uwarunkowania: ryzyko zaprzestania lub przekazania swojej działalności (lub znaczącej jej części); ryzyko modyfikacji charakteru prowadzonej przez handlowca działalności; działalność Handlowca związana jest z wyższym niż normalne ryzykiem obciążeń zwrotnych lub innych unieważnień płatności dokonywanych przez klientów; the Merchant s overall financial standing; ogólną sytuację finansową Handlowca; the risk of the Merchant becoming insolvent or otherwise unable to pay debts as they fall due; where Skrill receives a disproportionate number of customer complaints, chargebacks or other payment reversals, fines, penalties or other liability related to the Merchant Account; or where Skrill reasonably believes that the Merchant will not be able to perform its obligations under this Agreement The Merchant agrees to provide Skrill, upon reasonable request and at the Merchant s expense, with information about its financial and operational status, including but not limited to the most recent financial statements and management accounts. The Merchant shall also undertake, at its own expense, any further action (including executing any necessary documents and registering any form of document) necessary to establish such Security as is reasonably required by Skrill Skrill shall have the right, at any time, without notice to offset any claims, costs, charges, penalties and expenses from any Security, Reserve or current balance in the Merchant Account. In addition, the Merchant shall pay such amounts as Skrill notifies it into the Reserve to replenish any deducted amount. If required by Skrill, the Merchant shall pay such amounts into its Merchant Account as reasonably determined by Skrill to fund a Reserve or to react to any increased risk of payment reversals that are not covered by the Merchant Account s then current balance Notwithstanding any of the foregoing, where a Merchant incurs a negative balance on its Merchant Account or becomes otherwise ryzyko niewypłacalności handlowca lub inna przyczyna prowadząca do niemożności wywiązania się ze swoich płatności w terminie; gdy Skrill otrzymuje zwiększoną ilość skarg od klientów, obciążeń zwrotnych lub innych unieważnień płatności grzywien, kar lub zobowiązań związanych z Kontem handlowca; lub gdy Skrill będzie miało powody twierdzić, iż Handlowiec nie jest w stanie sprostać zobowiązaniom wynikającym z niniejszej Umowy. 6.4 Handlowiec wyraża zgodę na dostarczenie Skrill, w związku z uzasadnioną prośbą i na koszt Handlowca, informacji dotyczących kondycji finansowej i statusu działania, a w szczególności najbardziej aktualne sprawozdania finansowe i dane kont. Handlowiec powinien również podjąć, na własny koszt, dalsze działania (wraz z wydawaniem dokumentacji i rejestracją wszelkich form dokumentów) wymagane celem ustanowienie takiego zabezpieczenia, jakie wymagane jest przez Skrill. 6.5 Skrill zastrzega sobie prawo, w dowolnym terminie, bez konieczności powiadamiania, do zrekompensowania sobie strat, roszczeń, kosztów, wydatków i opłat karnych, wykorzystując w tym celu ustanowione zabezpieczenie, rezerwę lub środki zgromadzone na koncie handlowca. Koszty związane z uzupełnieniem rezerwy obarczą handlowca, stosownie do sumy potrąconej kwoty. Jeśli Skrill będzie tego wymagało, Handlowiec winien wpłacić na swoje Konto Handlowca wymagane kwoty określone przez Skrill celem założenia Rezerwy lub jako zabezpieczenia zwiększonego ryzyka związanego ze unieważnieniem płatności, które to ryzyko nie jest pokryte przez obecny stan środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Handlowca. 6.6 Bez względu na powyższe warunki, w przypadku gdy Handlowiec uzyska saldo ujemne na swoim Koncie Sprzedającego 7

11 liable for the repayment of monies, the Merchant shall be obliged to make good such negative balance or make a corresponding payment to Skrill within seven (7) days of Skrill request or demand for such payment. In respect of overdue payments, Skrill has the right to charge interest in the amount of 4% above the base lending rate of Lloyds TSB Bank per year (accruing daily). lub stanie się w inny sposób zobowiązany do spłaty środków pieniężnych, Sprzedający ma obowiązek spłacić saldo ujemne lub dokonać odpowiedniej płatności na rzecz Skrill w terminie siedmiu (7) dni od złożenia przez Skrill żądania zapłaty. 7. Warranties 7 Gwarancje/rękojmie Each party warrants and represents to the other party that: 7.1. it has and will maintain all required rights, powers and authorisations (in the case of Skrill the FSA authorisation) to enter into this Agreement and to fulfil its obligations hereunder; 7.2. it will perform its obligations hereunder with reasonable skill and care; and 7.3. it has in place and will maintain adequate facilities (including staff training, internal controls and technical equipment) to comply with its data protection, in the case of Skrill with the UK Data Protection Act, and confidentiality obligations hereunder. Każda ze stron gwarantuje i zobowiązuje się wobec drugiej strony, że: 7.1 posiada i zachowa wszelkie wymagane prawa, moce i upoważnienia (w przypadku Skrill jest to upoważnienie FSA) do zawarcia niniejszej Umowy i wypełnienia wynikających zeń zobowiązań; 7.2 wykona swoje zobowiązania zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i należytą starannością; oraz 7.3 posiada i będzie w posiadaniu odpowiednich zdolności (włączając w to możliwość szkolenia personelu, wewnętrznej kontroli i sprzętu technicznego) celem zachowania zgodności z zasadami ochrony danych, w przypadku Skrill i ustawy UK Data Protection Act, a także poufnością wynikającą z tych zobowiązań. 8. Additional Merchant Warranties 8. Dodatkowe Gwarancje Handlowe The Merchant warrants and represents that: 8.1. where it is a registered entity (in any form, e.g. LLC), the Merchant will have and maintain at least one (1) director who is domiciled in the place of the Merchants incorporation and registered address; 8.2. it will deliver the Merchant Products/Services to its customers without undue delay; Handlowiec gwarantuje i oświadcza, że: 8.1 będąc jakimkolwiek podmiotem gospodarczym (np. spółką), handlowiec zatrudni na stałe przynajmniej jednego dyrektora, urzędującego w firmie handlowca pod jej zarejestrowanym adresem.; 8.2 oferowane produkty/usługi handlowca będą dostarczane bez zbędnych opóźnień; 8.3. the Merchant Products/Services that are made available to customers comply with applicable law in any jurisdiction in or to which the Merchant is making its goods and services available; 8.4. the Merchant has at all times all requisite licences and permits in place to engage in the advertising and provision of its goods and services; and 8.5. it is not receiving funds in connection with any illegal, fraudulent, deceptive or manipulative act or practice and that the Merchant is not sending or receiving funds to or from an illegal source. 8.3 produkty/usługi handlowca udostępniane przezeń klientom są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z którym Handlowiec dostarcza towary i świadczy usługi; 8.4 handlowiec przez cały czas trwania Umowy posiada wszystkie wymagane licencje i pozwolenia na dostawę towarów i świadczenie usług oraz ich promowanie. 8.5 nie otrzymuje funduszy pochodzących z działalności niezgodnej z prawem, noszącej znamiona czynu oszukańczego lub manipulacji oraz nie przekazuje i nie uzyskuje funduszy z nielegalnych źródeł. 9. Fees 9. Opłaty 9.1. The fees payable by the Merchant for the Skrill Services are as set out in the cover pages and/or the Fee Schedule. In addition, the fees set out in the Skrill merchant fees page as available here shall apply, unless indicated otherwise in the cover pages and/or the Fee Schedule Notwithstanding clause 9.1 above, the Merchant will be charged a monthly inactivity fee of EUR (or equivalent), if no funds have been uploaded, withdrawn, sent or received through the Merchant Account(s) within the last six (6) months. This shall however not apply to the extent that the Merchant is subject to the gateway usage fee as set-out on the merchant fees page. 9.1 Opłaty regulowane przez handlowca, należne Skrill zostały określone na stronach przewodnich lub w harmonogramie opłat. Dodatkowo mają zastosowanie wszelkie opłaty opisane w niniejszej sekcji opłat dla partnerów handlowych Skrill, o ile nie nie zostanie to zaznaczone na stronach przewodnich lub w harmonogramie opłat. 9.2 Oprócz powyższego podpunktu 9.1 handlowiec podlega miesięcznej opłacie za brak aktywności w wysokości 19,95 euro (lub równowartości tej kwoty), jeżeli nie odnotowano na koncie lub kontach handlowca żadnej wpłaty czy wypłaty ani żadnego przelewu w ciągu ostatniego półrocza. Zasada ta nie dotyczy handlowców, którzy ponoszą opłaty z tytułu bramki płatności Unless otherwise indicated, fees are quoted in Euro. 9.3 Jeśli nie określono tego inaczej opłaty podawane są w Euro Unless otherwise stated, a chargeback fee of 25 per chargeback of credit or debit card transactions and 7 per chargeback of direct debits applies, regardless of whether the chargeback is subsequently challenged or reversed Fees are quoted exclusive of Value Added Tax. In case Value Added Tax or any other sales tax is or become chargeable, Skrill 9.4 Za zwrot wpłaty wynosi 25 euro za każdy zwrot w razie transakcji wykonanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub 7 euro za każdy zwrot wykonaną za pomocą polecenia zapłaty, bez względu na, czy kupiec odwoła się od takiego zwrotu lub pieniądze ponownie zostaną wpłacone na jego konto. 9.5 Opłaty podane są z wyłączeniem podatku VAT. W przypadku podatku VAT lub jakichkolwiek innych podatków, które są lub mogą 8

12 will add such tax to the amount payable but shall, where required, provide information on the net amount, the amount of tax and the tax rate applied Any fee payable by the Merchant shall be deducted from the Merchant Account balance. If the Merchant Account balance is insufficient, or the Merchant Account balance becomes negative, Skrill reserves the right to invoice the Merchant for any shortfall. być naliczane, Skrill doda takowy podatek do należnej kwoty, aczkolwiek, gdzie jest to wymagane, zapewni informację o kwocie netto takowego podatku oraz zastosowanej wartości podatku. 9.6 Wszelkie kwoty należne ze strony Handlowca zostaną potrącone z Rachunku Handlowca. Jeśli saldo Rachunku Handlowca nie pozwala na to lub Rachunek Handlowca jest już obciążony, Skrill zastrzega sobie prawo wystawienia Handlowcowi faktury celem pokrycia niedoborów The fees are subject to change pursuant to clause Opłaty podlegają zmianom, zgodnie z podpunktem Where Skrill is unable to deduct any fees or other monies payable by the Merchant from the balance of the Merchant Account Skrill shall issue an invoice for the amount owed. Invoices are payable within fifteen (15) days of the date of the invoice. In case of overdue payments, Skrill reserves the right to (i) charge interest in the amount of 4% above the base lending rate of Lloyds TSB Bank per year (accruing daily); and/or (ii) terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Merchant. 9.8 Jeśli Skrill nie będzie w stanie potrącić opłat lub innych kwot należnych ze strony Handlowca z salda Konta Handlowca, Skrill wystawi fakturę na należną kwotę. Faktury płatne są w terminie piętnastu (15) dni od daty faktury. W przypadku zaległych płatności Skrill zastrzega sobie prawo do (a) naliczania odsetek w kwocie 4% rocznie powyżej bazowej stopy pożyczkowej wg. Lloyds TSB (narastającej codziennie); i/lub (b) wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym i za pisemnym powiadomieniem Handlowca. 10. Change of Terms and Conditions 10. Zmiana Warunków This Agreement is subject to change from time to time. Unless otherwise agreed, changes may be made by notice from Skrill to the Merchant under the following procedure: Skrill shall give the Merchant notice of any proposed change to this Agreement (a Change Notice ) A Change Notice may be given by letter to the current or last known trading address of the Merchant or the Merchant s registered office or by to any of the s registered with the Merchant Account. Niniejsza Umowa może podlegać zmianom. Jeśli nie uzgodniono inaczej, zmiany można wprowadzać po zawiadomieniu Sprzedającego przez Skrill zgodnie z poniższą procedurą: 10. Skrill winno wystosować powiadomienie o proponowanych zmianach do niniejszej Umowy ("Powiadomienie o Zmianach ) Zawiadomienie o zmianie można przekazać listownie na aktualny lub ostatni znany adres prowadzenia działalności przez Sprzedającego bądź siedziby Sprzedającego albo pocztą elektroniczną na dowolny adres przypisany do Konta Sprzedającego The proposed change shall come into effect automatically 10.3 Proponowana zmiana wchodzi w życie automatycznie two (2) months after the date of receipt of the Change Notice if the Merchant is a Micro-Enterprise or Small Charity, unless the Merchant gives written notice to Skrill that it objects to the proposed changes; or two (2) weeks after the date of receipt of the Change Notice if the Merchant is not a Micro-Enterprise or Small Charity, unless the Merchant gives written notice to Skrill that it objects to the proposed changes; (in each case, an Objection Notice ) Skrill may stipulate in a Change Notice a different time period for the coming into effect of any change, provided that this may not be less than two (2) months for Micro-Enterprises and Small Charities If no Objection Notice is received by Skrill within the stipulated time frame, the Merchant is deemed to have accepted the change dwa (2) miesiące po terminie otrzymania Zawiadomienia o zmianie, jeśli Sprzedający jest Mikroprzedsiębiorstwem lub Małą organizacją charytatywną, o ile Sprzedający nie przedłoży serwisowi Skrill pisemnego zawiadomienia ze sprzeciwem wobec proponowanych zmian lub dwa (2) tygodnie po terminie otrzymania Zawiadomienia o zmianie, jeśli Sprzedający nie jest Mikroprzedsiębiorstwem lub Małą organizacją charytatywną, o ile Sprzedający nie przedłoży serwisowi Skrill pisemnego zawiadomienia ze sprzeciwem wobec proponowanych zmian; (w każdym przypadku Zawiadomienie o sprzeciwie ) Serwis Skrill może w Zawiadomieniu o zmianie przewidzieć inny okres wejścia w życie ewentualnych zmian, o ile nie będzie to krótsze niż dwa (2) miesiące dla mikroprzedsiębiorstw i małych organizacji charytatywnych W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie przez serwis Skrill Zawiadomienia o sprzeciwie, uznaje się, że Sprzedający zaakceptował zmianę The Merchant has the right to terminate this Agreement with immediate effect at any time and without charge after receiving a Change Notice and before any change stipulated in the Change Notice becomes effective Sprzedający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym momencie i bez żadnych opłat, po otrzymaniu Zawiadomienia o zmianie a przed wejściem w życie jakiejkolwiek zmiany określonej w Zawiadomieniu o zmianie Unless the parties agree otherwise and subject to clause 10.6, a Merchant s Objection Notice shall be deemed to constitute a notice to terminate this Agreement with the termination effective immediately before the date on which the proposed change would otherwise come into effect under clause Taxes 11. Podatki 10.7 Jeśli strony nie uzgodnią inaczej i zgodnie z punktem 10.6, Zawiadomienie o sprzeciwie sprzedającego uznaje się za zawiadomienie o rozwiązaniu niniejszej umowy, przy czym rozwiązanie nastąpi bezpośrednio przed terminem, w którym proponowana zmiana weszłaby w życie zgodnie z punktem It is the Merchant s responsibility to determine which, if any, taxes apply to the payments received, and to report and remit the correct tax Obowiązkiem Handlowca jest określić które, jeśli jakiekolwiek, podatki dotyczą otrzymywanych płatności, oraz zgłosić to i 9

13 to the appropriate tax authority. Skrill is not obligated to determine whether taxes apply, and is not responsible to collect, report, or remit any taxes arising from any Transaction. przekazać odpowiednie podatki do odpowiedniego urzędu podatkowego. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za określenie, czy podatki mają zastosowanie, i nie jest odpowiedzialne za pobieranie, zgłaszanie lub przekazywanie jakichkolwiek podatków wynikających z dokonywanych transakcji. 12. Intellectual Property 12. Własność intelektualna For the duration and strictly for the purpose of this Agreement, the parties grant each other a non-exclusive, worldwide, royaltyfree, non-transferable licence to copy, use and display any logo, trademark, trade name or other intellectual property owned by, or licensed to the other party, to the extent that Skrill is entitled to grant a sublicense Any use, adaptation or amendment of intellectual property (except for non-material adaptation or amendments necessitated by the use for a particular purpose as contemplated by the parties) shall be subject to prior written approval by the party licensing the intellectual property in question. No party shall use the other party s intellectual property or mention the other party in any public communication without the first party s prior written approval Except as expressly stated, nothing in this Agreement shall grant or be deemed to grant to any party any right, title or interest in any logos, trademarks, trade names or other intellectual property licensed to that party by the other party. In using the other party s intellectual property (or intellectual property licensed to that other party by a third party), each party shall follow the other party s reasonable instructions having regard to the purpose of such use under this Agreement and the jurisdiction in which the other party s intellectual property is used Przez okres obowiązywania niniejszej Umowy i wyłącznie do jej celów strony przyznają sobie niewyłączne, światowe, bezpłatne, niezbywalne prawo do kopiowania, wykorzystywania i publikacji każdego loga, znaku towarowego, nazwy handlowej i innej własności intelektualnej należącej do lub licencjonowanej przez drugą stronę, do stopnia, w którym Skrill jest upoważniony do udzielenia takiej licencji Wszelkie wykorzystywanie, adaptacja lub zmiana własności intelektualnej (za wyjątkiem niematerialnej adaptacji lub zmiany wymaganej do określonego celu, zgodnie z przewidywaniami stron) wymagać będzie wcześniejszej pisemnej zgody strony licencjonującej daną własność intelektualną. Żadna ze stron nie będzie mieć prawa wykorzystywać własności intelektualnej drugiej strony w ogólnodostępnych komunikatach bez uprzedniej pisemnej zgody tej strony Za wyjątkiem sytuacji, gdzie zostało to jasno określone, nic, co zawarte jest w niniejszej Umowie nie daje ani nie ma dawać którejkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa, tytułu lub interesu związanego z jakimikolwiek logo, znakami handlowymi, nazwami handlowymi lub innymi własnościami intelektualnymi, na które dana lub druga strona posiada licencję.używając własności intelektualnej drugiej ze stron Umowy (lub własności intelektualnej przyznanej tejże stronie przez stronę trzecią) każda ze stron winna postępować zgodnie z wytycznymi drugiej strony Umowy, mając na względzie cel, do jakiego własność ta jest użytkowana w związku z niniejszą Umową oraz przepisy prawa, zgodnie z którym własność intelektualna tejże strony jest użytkowana With respect to intellectual property owned or licensed by Card or Payment Schemes, the Merchant shall also follow instructions given by the relevant Card or Payment Scheme. The Merchant shall not use such intellectual property in a way that is or may be detrimental to the business or brand of the relevant Card or Payment Scheme Each party warrants and represents that it owns or has the right to use and sub-licence any intellectual property which it uses or licenses for use to the other party Without prejudice to its right to give instructions under clause 0, Skrill reserves the right at any time and in its sole discretion to require the Merchant to stop displaying, distributing or otherwise making use of the intellectual property licensed to the Merchant by Skrill Each party ( Indemnifying Party ) shall indemnify and hold harmless the other party and its employees and directors ( Indemnified Party ) for and against any and all claims, losses, liabilities, costs expenses or damages (including reasonable legal fees) incurred by reason of any claim, demand, lawsuit or action by a third party (other than an employee or director of the Indemnified Party) resulting from an actual or alleged infringement of any third party intellectual property right in connection with material provided by the Indemnifying Party The indemnity under clause 12.7 shall only be available if the Indemnified Party: uses reasonable efforts to notify the Indemnifying Party of such claim as early as possible and in writing; 12.4 W odniesieniu do własności intelektualnej należącej do lub licencjonowanej w ramach Systemu kart lub płatności Sprzedający zobowiązany będzie również przestrzegać instrukcji dotyczących stosownego Systemu kart lub płatności. Sprzedający nie będzie mieć prawa wykorzystywać takiej własności intelektualnej w sposób mogący zaszkodzić działalności lub marce stosownego Systemu kart lub płatności Każda ze stron gwarantuje, iż posiada prawo do użytkowania oraz zezwalania na użytkowanie własności intelektualnej, którą użytkuje lub którą rozporządza, celem użytkowania jej przez inną stronę umowy Bez uszczerbku dla prawa do wydawania instrukcji na podstawie artykule 12.4, Skrill zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie i według własnego uznania zakazu upubliczniania, rozprowadzania i korzystania, z własności intelektualnej udostępnionej handlowcowi przez Skrill Każda ze stron (zwana dalej Stroną zabezpieczającą ) zabezpiecza drugą stronę, jej pracowników i kadrę kierowniczą (zwanych dalej Stroną zabezpieczoną ) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i odszkodowaniami (w tym uzasadnionymi kosztami pomocy prawnej) ponoszonymi w wyniku roszczeń, żądań, procesów i spraw sądowych wniesionych przez stronę trzecią (niebędącą pracownikiem lub członkiem kadry kierowniczej Strony zabezpieczonej) w wyniku faktycznego lub zarzucanego naruszenia prawa własności intelektualnej strony trzeciej w związku z materiałami dostarczonymi przez Stronę zabezpieczającą Powyższe opisane w podpunkcie będzie miało zastosowanie, o ile Strona zabezpieczona: dołoży odpowiednich starań, aby powiadomić Stronę uwalniającą od Odpowiedzialności o takowym roszczeniu na tyle wcześnie, na ile to możliwe w formie pisemnej; uses reasonable efforts to mitigate the loss or amount of dołoży należytych starań, aby złagodzić skutki lub kwotę 10

14 the claim; refrains from admitting any liability or settling any claim without the prior written consent of the Indemnifying Party; and provides, at its own cost, reasonable cooperation in the defence or settlement of such claim. danego roszczenia; powstrzyma się od przyznania do odpowiedzialności lub rozstrzygnięcia roszczenia bez wcześniejszej pisemnej zgody Strony uwalniającej od Odpowiedzialności; i na własny koszt, zapewni współpracę celem ochrony przed rzeczonym roszczeniem. 13. Liability 13. Odpowiedzialność Neither party shall be liable in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise for any indirect or consequential loss or damage of any kind including punitive or exemplary damages or for any loss of profit or loss of contract, loss of goodwill or reputation, loss of opportunity, loss of revenue or third party loss whether foreseeable or otherwise Subject to clauses 13.3, 13.4 and 13.5 and any other clause explicitly excluding the effect of this clause, the aggregate liability of Skrill in contract, tort, negligence or otherwise arising out of or in connection with this Agreement in any period of 12 months from the commencement date or any anniversary thereof (each a Contract Year ) shall be limited to the lower of (i) EUR 10,000 (ten thousand) or (ii) the total amount of fees received by Skrill from the Merchant in the previous Contract Year (or, in the first Contract Year, the fees received to date) Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za czyny niedozwolone (włączając w to zaniedbanie lub naruszenie ustawowych obowiązków) bądź też bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wszelkiego rodzaju, włączając w to zadośćuczynienie lub odszkodowanie z nawiązką, lub za wszelkie utraty zysków lub kontraktów, utratę gotowości lub reputacji, utratę możliwości, dochodów lub straty strony trzeciej, przewidywalne lub inne Zgodnie z punktami 13.3, 13.4, i 13.5 oraz wszelkimi innymi punktami wyraźnie wyłączającymi skutek niniejszego punktu, łączna odpowiedzialność umowna Skrill Nothing in this Agreement shall operate to exclude or restrict a party s liability 13.3 Nic, co wynika z niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności danej strony za for fraud and fraudulent misrepresentation; oszustwo lub błędną interpretację; for death or personal injury due to negligence; śmierć lub obrażenia ciała w związku z zaniedbaniem; for payments pursuant to clauses 4.2, 6.6 and 9; płatności zgodnie z podpunktami 4.1, 6.6 i 9; for remittance payments due to the Merchant subject to the provisions of this Agreement; pokrycie należności na poczet Skrill w związku z postanowieniami niniejszej Umowy; for wilful and malicious misconduct; oszustwo lub rażące naruszenie etyki zawodowej dokonane z premedytacją; for damage to real or tangible personal property; uszkodzenie własności lub dóbr materialnych; for a breach of clause 14 (Confidentiality) (subject to clause 13.6); and to the extent that such exclusion or restriction is prohibited under applicable law Unless expressly stated otherwise, no indemnity obligation under this Agreement shall be subject to the limitations of liability contained in this clause In case of a breach by the Merchant of any of the clauses 5.3 to 5.10 (inclusive), clause 7, clause 8, or clause 12 (with regard to intellectual property licensed to the Merchant under a sublicense granted by any Card or Payment Scheme) : the liability restrictions of clauses 13.1 and 13.2 shall not apply; the Merchant shall indemnify Skrill against all third party claims, losses, damages, fines, penalties, arising out of or in connection with such breach; provided always that any contributory negligence on Skrill part shall be taken into account so as to reasonably and proportionately reduce the Merchant s liability under this clause. naruszenie paragrafu 14 (Klauzula poufności) (z zastrzeżeniem podpunktu 13.6); i w zakresie, w którym takie wyłączenie lub ograniczenie jest zabronione w związku z obowiązującym prawem Jeśli w sposób jasny nie postanowiono inaczej, żadne zobowiązanie co do odszkodowania w związku z niniejszą Umową nie podlega ograniczeniom odpowiedzialności określonej w paragrafie W przypadku naruszenia przez Sprzedającego paragrafów od 5.4 do 5.14 (włącznie),paragrafu 8, lub paragrafu 12 (w odniesieniu do własności intelektualnej licencjonowanej Sprzedawcy na mocy sublicencji przyznanej w ramach Systemu kart lub płatności): ograniczenie odpowiedzialności w związku z podpunktem 13.1 i 13.2 nie ma zastosowania; Handlowiec winien zadośćuczynić Skrill za roszczenia stron trzecich, straty, szkody, grzywny, kary, wynikające z lub w związku z takowym naruszeniem; zawsze zakładając, iż wszelkie zaniedbanie ze strony poszkodowanego i Skrill winno być brane pod uwagę tak, aby proporcjonalnie zmniejszyć odpowiedzialność Handlowca w związku z niniejszym paragrafem Skrill shall not be liable for any of the following: 13.6 Skrill nie ponosi odpowiedzialności za żadne z niżej wymienionych: 11

15 a hardware, software or internet connection is not functioning properly; any suspension or refusal to accept payments which Skrill reasonably believes to be made fraudulently or without proper authorisation; the payment instructions received contain incorrect or improperly formatted information; or unforeseen circumstances preventing the proper performance despite any reasonable precautions taken by Skrill. Such circumstances may include but are not limited to acts of God, power outages, fire, flood, theft, equipment breakdowns, hacking attacks, internal mechanical or systems failures as well as downtimes of the Skrill Website. jeśli sprzęt, oprogramowanie lub połączenia internetowe nie funkcjonują odpowiednio; wszelkie zawieszenie lub odmowa przyjęcia płatności, którą Skrill z uzasadnionych powodów uznaje za przeprowadzoną w sposób nieuczciwy lub bez odpowiedniego upoważnienia; otrzymane instrukcje płatności zawierają niepoprawne lub nieodpowiednio sformatowane informacje; lub wystąpią nieprzewidziane zdarzenia uniemożliwiające odpowiednie wykonanie, pomimo wszelkich przewidzianych środków zaradczych podjętych przez Skrill. Takowe sytuacje mogą dotyczyć, aczkolwiek nie są ograniczone do działania siły wyższej, braku zasilania, pożaru, powodzi, kradzieży, awarii sprzętu, działań hakerów, wewnętrznych awarii mechanicznych lub awarii systemu, przestojów lub braku działania strony internetowej Skrill. 14. Confidentiality 14. Poufność During the term of this Agreement and thereafter, each party shall use and reproduce the other party s Confidential Information only for purposes of this Agreement and only to the extent necessary for such purpose and will restrict disclosure of the other party s Confidential Information to its employees, consultants, advisors or independent contractors with a need to know and will not disclose the other party s Confidential Information to any third party without the prior written approval of the other party Notwithstanding the foregoing, it will not be a breach of this Agreement for either party to disclose Confidential Information of the other party if required to do so under law or in a judicial or governmental investigation or proceeding The confidentiality obligations shall not apply to information that (i) is or becomes public knowledge through no action or fault of the other party; (ii) is known to either party without restriction, prior to receipt from the other party under this Agreement, from its own independent sources as evidenced by such party s written records, and which was not acquired, directly or indirectly, from the other party; (iii) either party receives from any third party reasonably known by such receiving party to have a legal right to transmit such information, and not under any obligation to keep such information confidential; or (iv) information independently developed by either party s employees or agents provided that either party can show that those same employees or agents had no access to the Confidential Information received hereunder Podczas trwania Umowy oraz po upłynięciu tego okresu, każda ze stron może użytkować i powielać Poufne Informacje drugiej strony jedynie do celów niniejszej Umowy i jedynie do stopnia, który jest absolutnie wymagany do realizacji wspomnianego celu, w związku z czym ograniczy ujawnianie Informacji poufnych drugiej strony do swoich pracowników, konsultantów, doradców oraz niezależnych wykonawców i nie będzie ujawniać Informacji Poufnych stronom trzecim, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody zainteresowanej strony Umowy Pomimo powyższych, ujawnienie Informacji Poufnych którejkolwiek ze stron nie będzie stanowiło powodu do zerwania niniejszej Umowy w przypadku, gdy takowe będą wymagane w związku z postępowaniem prowadzonym przez organa ścigania lub władze sądowe bądź administracyjne Zobowiązanie do zachowania poufności danych nie ma zastosowania do informacji, które (i) są lub staną się powszechnie dostępne bez względu na działania drugiej strony Umowy; (ii) są ogólnodostępne dla drugiej strony jeszcze przed otrzymaniem przez nią niniejszej Umowy, z jej własnych niezależnych źródeł wykazanych przez tę stronę i które nie zostały nabyte, pośrednio lub bezpośrednio, od innej osoby; (iii) którakolwiek ze stron otrzyma od strony trzeciej, znanej stronie otrzymującej, prawo rozpowszechniania takowych informacji bez zobowiązania do traktowania przekazanych informacji jako poufnych; i (iv) informacje takowe zostaną uzyskane przez pracowników danej strony, zakładając, iż można wykazać, że ci sami pracownicy lub przedstawiciele nie mieli dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych w związku z powyższym. 15. Data Protection and Information Security 15. Ochrona danych i zabezpieczenie gromadzonych informacji Each party, when acting as data processor, shall process personal data in accordance with Regulatory Requirements, in the case of Skrill with the UK Data Protection Act Where one party acts as the data processor ( Data Processor ) of personal data processed by the other party as data controller ( Data Controller ), the Data Processor shall at all times follow the Data Controller s reasonable instructions with regards to the personal data processed In case the Merchant integrates any fast registration gateway functionality as further described in the relevant Manuals in order to facilitate payments by new Skrill customers, the Merchant shall procure all necessary consents from such customers to process and share with Skrill any data required to facilitate the use of such fast registration functionality Każda ze stron w przypadku przetwarzania danych, zobowiązana jest do postępowania zgodnie z wymogami przepisów prawa; w przypadku Skrill i ustawy UK Data Protection Act W przypadku gdy jedna ze stron występuje jako strona przetwarzająca dane ( Przetwarzający dane ) osobowe przetwarzane przez inną stronę jako kontroler danych ( Kontroler danych ), Przetwarzający dane ma obowiązek zawsze przestrzegać uzasadnionych instrukcji Kontrolera danych dotyczących przetwarzanych danych osobowych W przypadku wykorzystania przez Sprzedającego funkcji szybkiej rejestracji opisanej dokładnie w stosownej Instrukcji celem umożliwienia płatności nowym klientom serwisu Skrill Sprzedający zobowiązany będzie uzyskać od takich klientów wszelkie niezbędne zgody celem przetworzenia i udostępnienia serwisowi Skrill wszelkich danych niezbędnych do umożliwienia wykorzystania takiej funkcji szybkiej rejestracji. 16. Termination 16. Zerwanie Umowy Without prejudice to termination rights under the Terms of Use, Skrill may terminate this Agreement immediately: 16.1 Każda ze stron powinna przetwarzać dane osobowe (jak to zostało określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Anglia 1998). Zgodnie z Wymogami i Regulacjami. 12

16 if the Merchant files a petition for bankruptcy, becomes insolvent, or makes any arrangement or composition with or assignment for the benefit of its creditors, or a receiver is appointed for the Merchant or its business, or the Merchant goes into liquidation either voluntarily (otherwise than for reconstruction or amalgamation) or compulsorily; Bez szkody dla praw wynikających z Warunków Użytkowania, Skrill może zerwać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli: upon the occurrence of a material breach of this Agreement by the Merchant if such breach is not remedied within five (5) business days after written notice is received by the Merchant identifying the matter or circumstances constituting the material breach; or if the Merchant violates or fails to comply with any applicable law, regulation or any order by a competent court or government authority; The Merchant may terminate this Agreement at any time without reason by giving notice to Skrill Handlowiec przedłoży zaświadczenie o niewypłacalności, stanie się niewypłacalny, bądź dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli, lub majątek handlowca zostanie zajęty przez komornika, bądź gdy Handlowiec ogłosi upadłość, dobrowolnie (inaczej niż przez rekonstrukcję lub fuzję) lub przymusowo według własnego uznania lub za radą operatora karty/formy płatności, gdy dana czynność zostanie potraktowana jako oszustwo lub uznana za bezprawną; 16.2 Jeśli Skrill lub operator karty/formy płatności straci uprawnienia do dostarczania usług zgodnie z niniejszą umową Skrill may terminate this Agreement at any time without reason 16.3 Sprzedający mieć będzie prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyn, przesyłając w tym celu odpowiednie wypowiedzenie do serwisu Skrill. Skrill może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyn by giving two (2) months notice if the Merchant is a Micro- Enterprise or Small Charity; or by giving three weeks notice if the Merchant is not a Micro-Enterprise or Small Charity Any termination under the Terms of Use shall be deemed a termination of this Agreement za dwumiesięcznym (2 miesiące) wypowiedzeniem, jeśli Sprzedający stanowić będzie Mikroprzedsiębiorstwo lub Małą organizację charytatywną, lub za trzytygodniowym wypowiedzeniem, jeśli Sprzedający nie stanowić będzie Mikroprzedsiębiorstwa lub Małej organizacji charytatywnej Zerwanie w związku z naruszeniem Warunków Użytkowania postrzegane jest jako zerwanie Umowy. 17. Assignment, Third Party Rights 17. Cesja, Prawa Stron Trzecich The Merchant may not assign any of its rights under this Agreement to a third party without the prior written consent of Skrill The Merchant may not out-source the performance of any of its obligations under this Agreement without the prior written consent of Skrill, such consent not to be unreasonably withheld No person who is not a party to this Agreement shall have rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 or otherwise to enforce any term of this Agreement Handlowiec nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody od Skrill, scedować swoich praw wynikających z tej Umowy na osobę trzecią Handlowiec nie może zatrudniać osób spoza firmy do wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od Skrill, która to zgoda nie może być wstrzymana bez uzasadnienia Żadna osoba nie będąca stroną Umowy nie ma żadnych praw w odniesieniu do Ustawy o Umowach (Prawa Stron Trzecich) z 1999 roku (Anglia) do egzekwowania przestrzegania postanowień niniejszej Umowy In case the Merchant 17.4 W przypadku, gdy Handlowiec: acquires another existing Skrill merchant or its business; przejmuje innego, istniejącego handlowca Skrill lub jego biznes; is acquired or its business is acquired by another existing Skrill merchant; on lub jego biznes jest przejęty przez innego, istniejącego handlowca Skrill; merges with another existing Skrill merchant; or łączy się z innym, istniejącym handlowcem Skrill; lub enters into a cooperation with another existing Skrill merchant the Merchant shall pay, upon Skrill notice to the Merchant, either (i) its current fees or (ii) the current fees applicable to the other merchant or (iii) such reasonable combination of its own current fees and the fees payable by the other merchant as determined by Skrill. Skrill shall send a notice within one (1) month of the later of (a) completion of the acquisition, merger or cooperation, or (b) Skrill gaining knowledge of such acquisition, merger or cooperation. If no notice is sent within this time period, the Merchant shall continue to pay its current fees. In case the Merchant is a Micro-Enterprise or Small Charity, the Skrill ma obowiązek zawiadomić w ciągu jednego (1) miesiąca o (a) zakończeniu przejęcia, fuzji lub współpracy bądź (b) uzyskaniu przez Skrill wiedzy o takim przejęciu, fuzji lub współpracy. Jeśli zawiadomienie nie zostanie wysłane w tym okresie, Sprzedający będzie nadal płacić aktualne opłaty. W przypadku gdy Sprzedający jest mikroprzedsiębiorstwem lub małą organizacją charytatywną, zmiana wysokości opłat nastąpi w terminie dwóch (2) miesięcy po otrzymaniu przez Sprzedającego odpowiedniego zawiadomienia. Wszelkie zmiany opłat będą traktowane jako zmiana treści niniejszej Umowy dla celów określonych w punkcie 10. Bez względu na punkt 10, w przypadku gdy Sprzedający nie jest mikroprzedsiębiorstwem lub małą 13

17 fee change shall apply on the date which is two (2) months after the Merchant s receipt of the notice. Any change to the fees will be treated as a change to this Agreement for the purposes of clause 10. Notwithstanding clause 10 in case the Merchant is not a Micro-Enterprise or Small Charity, the fee change shall apply on the date which is one (1) week after the Merchant s receipt of the notice. organizacją charytatywną, zmiana wysokości opłat nastąpi w terminie jednego (1) tygodnia po otrzymaniu przez Sprzedającego odpowiedniego zawiadomienia. 18. Relationship of the parties 18. Powiązania stron The Merchant and Skrill are independent contractors under this Agreement, and nothing herein will be construed to create a partnership, joint venture or agency relationship between them. Neither party has authority to enter into agreements of any kind on behalf of the other. Handlowiec i Skrill są niezależnymi wykonawcami postanowień niniejszej Umowy, w związku z czym nie będą tworzyć spółek, joint venture ani innego rodzaju wzajemnych powiązań. Żadna ze stron nie jest upoważniona do zawierania żadnego rodzaju umów w imieniu drugiej strony. 19. Non-solicitation of employees 19. Zakaz nagabywania pracowników The Merchant undertakes that it will not for the term of this Agreement and a period of six months thereafter on its own behalf or on behalf of any person directly or indirectly canvass, solicit or endeavour to entice away from Skrill or an associated company any person who has at any time during the term of this Agreement been employed or engaged by Skrill or an associated company. Handlowiec zobowiązuje się, że na czas tej Umowy i sześciu miesięcy po jej zakończeniu nie będzie w imieniu swoim lub w imieniu kogoś innego bezpośrednio lub pośrednio agitował, zabiegał lub starał się o odciągnięcie od pracy w Skrill lub zrzeszonej firmie jakiejkolwiek osoby, która w trakcie trwania Umowy była zatrudniona lub zaangażowana w działalność Skrill lub zrzeszonej firmy. Na potrzeby niniejszego paragrafu, Przedsiębiorstwo Stowarzyszone oznacza wszelkie podmioty, które są zarządzane bądź kontrolowane, pośrednio lub bezpośrednio, przez Skrill; kontrola przedsiębiorstwa oznacza posiadanie większości wyemitowanych przez nie akcji lub prawo głosu bądź też władzę wybierania lub wpływania na wybór kierownictwa i polityki danego podmiotu, bądź to przez własność papierów wartościowych z prawem głosu, bądź inaczej. 20. Notices 20. Powiadomienia Any notice to be given under this Agreement must be given in writing and delivered either by hand, first class prepaid post or other recognised delivery service, or by facsimile. Notwithstanding the foregoing, Skrill may give notice to the Merchant by sending an to any of the addresses registered with the Merchant Account Wszelkie powiadomienia w związku z niniejszą Umową muszą być w formie pisemnej i dostarczone osobiście, listem poleconym lub poprzez inną zarejestrowaną formę dostarczania korespondencji, bądź faksem. Pomimo powyższych, Skrill może wystosować powiadomienie do wiadomości Handlowca drogą elektroniczną, na jeden z adresów podanych przy rejestracji Konta Handlowca The parties agree to conduct all communication in relation to this Agreement in English. Where Skrill sends or accepts communication in another language, this shall be for convenience only and shall not change English as the agreed language of communication for future communications. 21. Choice of law and forum 21. Obowiązujące prawo Strony wyrażają zgodę na prowadzenie wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową w języku angielskim. W przypadku przesłania przez serwis Skrill lub akceptacji przez niego korespondencji w innym języku podyktowane to będzie wyłącznie kwestiami udogodnienia i nie będzie mieć wpływu na zmianę języka angielskiego jako uzgodnionego języka korespondencji w przyszłości. This Agreement and any legal relationship between the parties arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with the laws of England regardless of the venue or jurisdiction in which a dispute is being determined. Each party hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts. Niniejsza Umowa i wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami wynikające zeń lub z nią powiązane, podlegają przepisom prawa Wielkiej Brytanii, bez względu na lokalizację bądź przepisy prawa, wedle, których dany spór został zapoczątkowany. Każda ze stron nieodwołalnie podlega prawodawstwu właściwemu dla Sądów Angielskich. 22. Waiver 22. Zrzeczenie się Any waiver of a right under this Agreement shall only be effective if agreed or declared in writing. A delay in exercising a right or the nonexercise of a right shall not be deemed a waiver and shall not prevent a party from exercising that right in the future (subject to the provisions of the Limitations Act 1980). Każde zrzeczenie się praw w związku z niniejszą Umową jest wiążące jedynie, jeśli uzgodnione lub dokonane zostanie w formie pisemnej. Opóźnienie w skorzystaniu z prawa lub nie skorzystanie z niego nie jest postrzegane, jako zrzeczenie się i nie oznacza, iż strona nie może skorzystać z takowego prawa w przyszłości (z zastrzeżeniem postanowień Ustawy w sprawie Prekluzji z roku 1980). 23. Severability 23. Rozdzielność If any part of this Agreement is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, unlawful or unenforceable then such part shall Jeśli w stosunku do którejkolwiek z części niniejszej Umowy właściwy sąd orzeknie, iż jest ona nieważna, niezgodna z prawem 14

18 be severed from the remainder of the Agreement, which shall continue to be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law. lub nieegzekwowalna, wówczas takowa część winna zostać wydzielona z pozostałego tekstu Umowy, który to tekst pozostaje ważny i w pełni egzekwowalny przez prawo. 24. Entire Agreement 24. Całość Umowy This Agreement including all Schedules and other documents referred to herein and the Terms of Use and all documents referred to therein, represents the entire agreement of the parties in relation to its subject matter. Each party acknowledges that it has entered into this Agreement in reliance only on the representations, warranties, promises and terms contained in this Agreement and, save as expressly set out in this Agreement, neither party shall have any liability in respect of any other representation, warranty or promise made prior to the date of this Agreement unless it was made fraudulently. Niniejsza Umowa, wraz z Harmonogramami i innymi dokumentami dotyczącymi Umowy i Warunków Użytkowania oraz dokumentów ich dotyczących, stanowi całość umowy pomiędzy stronami i w zakresie dotyczącym jej przedmiotu. Każda ze stron potwierdza, iż podpisała Umowę polegając jedynie na zawartych w niej gwarancjach, rękojmiach, obietnicach i warunkach oraz że nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z innymi zażaleniami, gwarancjami czy obietnicami złożonymi przed datą podpisania niniejszej Umowy, jeśli takowe zostały fałszywie złożone. 25. Variation 25 Zróżnicowanie Subject to clause 18 of the Terms of Use and clause 10 above, no variation or amendment to this Agreement shall be effective unless recorded in writing and signed by the duly authorised representatives of both parties. Mając na uwadze podpunkt 18 niniejszych Warunków Użytkowania i paragraf 10, żadne zmiany ani poprawki do niniejszej Umowy nie mogą być wprowadzane inaczej jak w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oraz po podpisaniu ich przez upoważnionych przedstawicieli obydwustron. 15

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT This representation agreement is made on this day of, 2004 (the "Effective Date"), by and among ( Player ), Roy Messing (the Agent ), and ( GSG ). NOW, THEREFORE, for good

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży Umowy gospodarcze 1. Umowa sprzedaży 1. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży zawarta w dniu... (data) w... (nazwa miejscowości) pomiędzy: spółką... sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w... (nazwa miejscowości),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT

WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT WZÓR WNIOSKU / KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT Załącznik Nr 2 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, naleŝy podać numer ewidencyjny /Is this

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna w Programach Ramowych UE Umowa konsorcyjna Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Umowa konsorcyjna Prywatna umowa zawarta miedzy uczestnikami projektu Obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

Szybki start z SUSE Enterprise Storage.

Szybki start z SUSE Enterprise Storage. Szybki start z SUSE Enterprise Storage Piotr C. Piotrowski Architekt rozwiązań, SUSE PiPiotrowski@suse.com Janusz Bielec Trener, Compendium CE Co opowiemy? Architektura i możliwości Definiowanie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL Umowę zawarto w dniu: pomiędzy firmą Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH zwaną dalej Skrill oraz Nazwa partnera handlowego: Siedziba

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that:

CZĘŚĆ II: DODATKOWE POSTANOWIENIA DO UMOWY RAMOWEJ. 3. Concluding and confirming Individual Contracts. 3.1-3.3 shall apply as written, provided that: The Following document has been produced by the EFET Master Agreement Task Force of the Association of Energy Trading (Towarzystwo Obrotu Energią) and it contains suggestions of additional provisions of

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.

Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne. Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04. Pieniądz elektroniczny aktualne wyzwania prawne Paweł Widawski Konferencja Bankowość Przyszłości Prawo i Technologia Warszawa, dnia 23.04.2012 Agenda Ewolucja pojęcia pieniądz elektroniczny Czy pieniądz

Bardziej szczegółowo

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM ? Najczęściej Karta Kredytowa Citi Simplicity zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM Spis treści Table of Contents Rachunek karty 4 Oprocentowanie i odsetki 6 Opłaty 8 Spłata karty 12

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Strona 1 z 6 WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ /OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Przypadku Zawieszenia (Suspension Event) jako sposób zarządzania nowymi ryzykami II Okresu Rozliczeniowego

Koncepcja Przypadku Zawieszenia (Suspension Event) jako sposób zarządzania nowymi ryzykami II Okresu Rozliczeniowego Koncepcja Przypadku Zawieszenia (Suspension Event) jako sposób zarządzania nowymi ryzykami II Okresu Rozliczeniowego Autor: Michał Głowacki radca prawny Awaria ITL, przekroczenie CPR czy tzw. Eligibility

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Draexlmaier Group Supplier Portal Terms of Use. Warunki użytkowania portalu dla dostawców grupy DRAEXLMAIER

Draexlmaier Group Supplier Portal Terms of Use. Warunki użytkowania portalu dla dostawców grupy DRAEXLMAIER Draexlmaier Group Supplier Portal Terms of Use Version 3, dated October 1, 2014 Link: http://www.draexlmaier.com/supplier-portal.html Warunki użytkowania portalu dla dostawców grupy DRAEXLMAIER Wersja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1.... w dalszej części określanym jako ZLECEN I O D A W C A, 2. Mobile Accounting & Consulting Barbara

Bardziej szczegółowo

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011

BILL NO. 129. 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 BILL NO. 129 Private Bill 3rd Session, 61st General Assembly Nova Scotia 60 Elizabeth II, 2011 An Act to Amend Chapter 236 of the Acts of 1912, Ustawa zmieniająca rozdział 236 Ustaw z 1912 r.: The Honourable

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje www.pwc.com XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania przygotowania kubaturowych projektów PPP 7

Bardziej szczegółowo