i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25)."

Transkrypt

1 Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok Na podstawie art. 7 ust. 1 ppkt 19, ar1-. 26, art.30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z poln. zm.), art. 11 ust. 1 pkt I i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozry.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. ll18 z poin. zm.), w zwi4zku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p62n. zm.), a takze Uchwaty Nr L Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjgcia Programu Wsp6trpracy Gminy Miasto Pruszk6w z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 20 I 5, zarz4dzam co nastgpuj e : $ 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadan publicznych w formie wsparcia, okreslonych w Programie wsp6lpracy Gminy Miasto Pruszk6w z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia}4 kwietnia 2003 roku o dzia\alnosci pozy.tku publicznego i o wolontariacie, na rok $2. Warunki konkursu oraz rodzqe zadah publicznych zlecanych do realizacji okresla zalqcznik nr 1 do zarzqdzeniapn.,,ogloszenie otwartego konkursu ofert". $3. Oferty nale?y sklada6 na formularzu zgodnym z zalqcznikiem nr 1 do Rozporuqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). $4. Wykonanie zxzqdzenia powierzam merytorycznym wydzialom Urzgdu Miejskiego w Pruszkowie. $s. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania i podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Pruszkowie oraz na stronie internetowej 0\f,wqg -{a$r* rot umieszcaon e lcl no u.zecowei rsblicy osloszed u i.rtonk,fr],y*'ri,ff??.rv w Prusikowie w d?,isch c,d do..-- o"uszk6w, anto.l{-,.41.'.t.4 t q...r. fi' tluy{q r,,: ri fr I c owa frfisl+i

2 Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Pr ezy dent a Mi qs t q Prus zkow a Nr 4,l0zott z dniq r. OGLOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Prerydent Miasta Pruszkowa dziatajqc na podstawie art. 7 ust. I ppkt 19, art. 26, art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U r., poz. 594 zp62n. zm.), art. I I ust. I pkt I i ust. 2, art. l3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U r., poz. llls z p62n. zm.) i art.22l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2073 r., poz. 885 zp6in. zm.), a takze Uchwaly Nr L Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyjgcia Programu Wsp6tpracy Gminy Miasto Pruszk6w z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicmego i o wolontariacie, na rok 2015 oglasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania przez organizacje pozarz4dowe i inne uprawnione podmioty prowadz4ce dzialalnosi pozytku publicznego (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie) nastgpujqcych zadafi, publicznych w roku A. Rodzaje zadafiiwysokosd Srodk6w publicznych przeznaczonych na ich realizacjg: Obszar L.p. Rodzaj zadania Wydatki poniesione w roku ubieglym 2014 Planoh'sne wydatki w roku bieigcym Turystyka I organizacj a wypoczynku Ietniego i zimowego dla dzieci i mlodziezy szkolnej - mieszkar[c6w Pruszkowa ,00 zl ,00 zl Lqcznie zadanie ,00 zl ,0021 B. L 1) 3) il. 1) Warunki konkursu: Wysoko5d Srodk6w przeznaczo\ych na realizacjg zadania: l-qczrra kwota Srodk6w finansowych zaplanowanych w 2015 roku na wsparcie rcalizacji zadan publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i mlodzie?y szkolnej - mieszkafc6w Pruszkowa: ,00 zl. Kwota przezrraczor:atarealizacjg zadania mo2e ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, 2e zadatie to mozna zrealizowad mniejszym kosztem, zlohone oferty nie uzyskajq akceptacji lub zaistnieje koniecznosi zmniejszenia budzetu Miasta Pruszkowa w czgsci przeznaczonej na realizacjg zadania z w alny ch przy czy\ niemozl iwych do przewid zenia w dniu ogloszenia konkursu. Wsparcie udzielone podmiotom ubiegaj4cym sig o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zostanie udzielone w wysokosci do 90% calkowitych koszt6w zwiqzarrych z konkursem i faktycznie poniesionych przez podmioty, kt6rym przy znano dofinansowanie. Zasady przyznawania dotacji i wymagania wobec oferent6w: W otwartym konkursie mog4 uczestniczyt organizacje pozarzqdowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, kt6re: prowadz4 dzialalnosd statutow4 w dziedzinie objgtej konkursem izamierzaj1 realizowad zadanie na rzecz mieszkaric6w Miasta Pruszk6w; przed zawarciem umowy bgd4 mialy wyodrgbniony rachunek bankowy do prowadzenia rozliczef finansowych zwi4zanych z realizacj4 zadania.

3 podstaw4 udzialu w konkursie jest przeslanie pocztq lub zlozenie w ljrzqdzie Miejskim w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14116, oferty wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 1 do Rozporz4dzenia Ministra pracy i polityki Spolecmej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z20ll,nr 6, poz. 25). 3) Zlo1enie oferty nie jest r6wnoznaczne zprzyznaniem dotacji ani zprzyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokosci. WysokoSi przyznanej dotacji mo2e by6 ni2sza, niz wnioskowana w ofercie. 4) W przypadkt zlo2enia przez oferenta wigcej niz jednej oferty dopuszcza sig mozliwosi przedlohenia jednego kompletu zalqczniklw, przy czym do pozostalych ofert nale?y zalqczy[ OSwiadczenie o skladanych zal4cznikach. 5) W ofercie nalely udzielii odpowiedzi na wszystkie pytania. JeSli pytanie nie dotyczy oferenta lub zg)aszanego przez niego projektu, nalezy wpisa6,,nie dotyczy". 6) W ramach dotacji ze Srodk6w Gminy Miasto Pruszk6w finansowane mog4 byd wydatki poniesione na organizacjg iuidzial dzieci i mlodziely szkolnej w obozach letnich i zimowych, takie jak: wyzywienie i zakwaterowanie uczestnik6w; transport (na podstawie faktury przewoznik. 8) W ramach dotacji ze Srodk6w Miasta Pruszkowa nie mogq byi finansowane wydatki, kt6re nie s4 bezpo5rednio zwi1zane z realizowanym zadaniem i niezbgdne do jego realizacji, w tym m.in.: rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzah; odsetki ztytriluniezaplaconychwterminie zobowiqzah; wydatki juz fi nansowane z innych irldel tiz okreslone ptzez oferenta; d) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmtj4cych si7 realizacjq zadania; e) wydatki zwiqzane z dzialalnoiciq polityczn4 lub religijn4; 0 pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym; g) wydatki zwipzane z dzialalnolciq gospodarcz4 podmiot6w prowadzqcych dzialalnos6 pozytku publicznego; h) refundacja koszt6w poniesionych przed wyznaczonyrn terminem tealizacii zadania. 9) Oferent musi wykazac sig w skladanej ofercie wkladem finansowym wlasnym na poziomie minimum 107o calkowitych koszt6w zadania. 10) Do wyceny kosztorysu (pkt. IV wzoru oferty) nie zalicza sig niefinansowych zasob6w rzeczowych (np. nieodplatne wykorzystanie obiekt6w, urzqdzen, przedmiot6w, material6w itp.). Zasoby rzeczowe nale y wyszczeg6lnii osobno w pkt. V, ust. 2 wzoru oferty. I l) Petnq odpowiedzialnosc za bezpieczeristwo uczestnik6w wyjazd6w ponosi organizator, kt6ry zobowiqzany jest do ich ubezpieczenia od nastgpstw nieszczgsliwych wypadk6w, na zasadach og6lnych. 1 Organizacja wypoczynku dzieci i mlodzie y szkolnej podlegaj4 zgloszeniu do Kuratorium O6wiaty, zgodnie z wytycznyrni Ministra Edukacji Narodowej. Kaildy organizator zobowiqzany jest zglosid wypoczynek do Kuratorium Oswiaty na minimum 21 dni przed rozpoczqciem wypoczynku. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie zaswiadczenia o zgloszeniu wypoczynku. III. Termin i warunki realizacji zadaniaz l) Zadatie powinno by6 wykonane w roku 2015,przy czympocz4tek realizacji zadania opisanego w ofercie moze nast4pii nie wczesniej niz od daty podpisania umowy, a zakoirczenie zadania musi nastqpii do dnia r. Do koszt6w kwalifikowalnych zadania b9d4 zaliczane tylko wydatki poniesione od momentu podpisania umowy. Zadanie winno byi zrealizowane z najwyhsz1 starannosci4 w zakresie opisanym w ofercie zgodnie z zawartqumowq oraz z obowiqrujqcymi standardami i przepisami- IV. Termin i warunki skladania ofert: 1) Oferty nalezy skladad w kancelarii Urzgdu Miejskiego w Pruszkowie ptzy ul. Kraszewskiego w terminie do 10 grudnia 2014 roku. Ofefi zlolone po l0 grudnia 2014 roku nie b9d4 rozpatrywane' 3) Oferty nalezy skladad w zamknigtej, opisanej kopercie (nazwa i adres organizacji pozarz4dowej), z dopiskiem,,otwarty konkurs ofert 2015-, wraz z fiazwq zadania, kt6ra zostala szczeg6lowo okreslona na druku stanowiqcym zal1cznik Nr 1 do Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecmej z dnia r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz4cych realizacji zadania publicznego orazwzorusprawozdania z uykonania tego zadania (Dz. U , Nr 6, poz. 25). 4) Do oferfy nale\ dol4czyt nastgpuj4ce dokumenty:

4 d) e) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego lub odpowiednio innego rejeshu /ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych; w pr4rpadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktadaj4cych ofertg wsp6ln4 niz wynikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w); statut organizacji; oswiadczenie os6b upowaznionych, 2e organizacjanie dziala w celu osi4gnigcia zysku; kserokopie kwalifikacji zawodowych opiekun6w wypoczynku. Kopie dokument6w powinny byd potwierdzone za zgodnosd z oryginalem (ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formul4,rza zgodnosd z oryginalem" i podpisem os6b upowaznionych do reprezentowania podmiotu). 5) Podmiot realizujqcy zadanie wspierane finansowo przez Gming Miasto Pruszk6w, zobowi4zuje sig do niezwloczrego pisemnego informowania Prezydenta Miasta Pruszkowa o: planowanych zmianach maj4cych istotny wptyw na przebieg realizacji zadania, w szczeg6lnosci o zmianach dotycz4cych os6b odpowiedzialnych za realizacjg projektu, miejsca realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego realizowanego zadania, w celu uzyskania zgody; dokonanych zmianach, dotycz4cych os6b reprezentuj4cych podmiot realizuj4cy zadanie oraz innych danych teleadresowych. V. l) Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert: Ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi najp62niej 31 grudnia 2014 r. Wszystkie oferty zlohone zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie IV zostan4 ocenione pod wzglgdem formalnym i merytorycznym. 3) Konkurs rczstrzyga Prezydent Miasta Pruszkowa, kt6ry dokonuje wyboru ofert prawidlowo zlo2onych, najlepiej sluz4cych realizacjizadania, o kt6rych mowa w ogloszeniu. Przed ostateczn1decyzj4 Prezydenta Miasta Pruszkowa oferty opiniuje Komisja konkursowa powolana przez Prezydenta. Rozstrzygnigcie konkursu podaje sig do publicznej wiadomosci niezwlocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Pruszkowie. 4) Wyboru ofert dokonuje sig w oparciu o kryteria zawarte w,,zasadach przyztawania i rozliczania dotacji zbudlett Gminy Miasto Pruszk6w przyznawarrych organizacjompozarzqdowym i innym uprawnionym podmiotom" (zalqcznik do Zarz1dzenia nr l0ll20l2 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 20 listopada 2012 r.), kl6re s4 zamieszczone na stronie internetowej Miasta Pruszkowa w zakladce,,organizacje pozarzqdowe". 5) d) e) f) h) D i) W konkursie nie bgd4 rozpatrywaue oferty, kt6re: zostaly zlozone na druku niezgodnym ze wzorem stanowiqcym zalqcznik Nr 1 do Rozporz1dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofefty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z20ll, Nr 6, poz. 25); zostaty zlohone po uplywie wyznaczonego terminu; zostaly zlohone przez podmiot nieuprawniony lub nie dotycz4 zadania okreslonego w ogloszeniu o konkursie; kwota dotacji w zlolonej ofercie przel<racza limit ustalony w ogloszeniu o konkursie; zostaty podpisane przez osoby nieupowaznione do skladania oswiadczeri woli; zostaly zlolone przez podmiot, kt6ry nie rozliczyl sig z dotacji otrzymanej z budhetn Gminy Miasto Pruszk6w w roku bielqcym lub latach ubieglych lub te2 nie przedstawit sprawozdania z wykonania zadania publicznego realizowanego w roku ubiegtym. W przypadku sprawozdaf z wykonania zadania publicznego w roku biezqcym, istnieje mo2liwos6 odst4pienia od podpisania umowy z oferentem, kt6ry mimo pozy'tywnej akceptacji oferry na 2015 rok, w sprawozdaniu za rok biehqcy maralece nieprawidlowosci; nie zawierajq informacji o pobieraniu oplat od adresat6w zadania (czgsi V wzoru oferty - oswiadczeni; nie zawierajq informacji o dacie zwiqzania ofertq(czg\d V wzoru oferty - oswiadczeni; nie zawieraj4 informacji o zaleganiu lub niezaleganiu z oplaceniem naleznosci z tytulu zobowiqzah podatkowych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne (czgsi V wzoru oferty - o3wiadczeni; s4 niezgodne z warunkami udzialu w konkursie lub warunkami skladania ofert. VL Og6lne zasady realizacji zadart: l) Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomigdzy Gminq Miasto Pruszk6w reprezentowan4 przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, a podmiotem otr4zmuj4cym dotacjg' Wyloniony podmiot jest zobowi4zuty zamieszczat, na: drukach zwiqzarrych z realizacjq zadania (plakatach, ogloszeniach, regulaminach itp.), a takae w Srodkach masowego przekazu, reklamach, wykazach sponsor6w itp., - informacje o tym, iz zadanie jest

5 dofinansowane ze Srodk6w Miasta Pruszkowa wraz z logo Miasta Pruszkowa. Informacje takie winny byi r6wnie2 podawane do publicznej wiadomosci w trakcie realizacji zadania. na gl6wnej stronie internetowej podmiotu, jezeli podmiot posiada tak4 strong. 3) Podmiot, kt6ry otrzyma dotacjg zbudzetl Miasta Pruszk6w jest zobowi4zany do dostarczenia do kazdego skladanego sprawozdania: - zaplaconych dokument6w finansowo-ksiggowych dokumentuj4cych pokrycie koszt6w z dotacji przekazanej przez Miasto Pruszk6w, - zaplaconych dokument6w finansowo-ksiggowych dokumentuj4cych pokrycie koszt6w ze Srodk6w wlasnych i innych ni?przekazarta dotacja przez Miasto Pruszk6w, - material6w dokumentujqcych dzialania faktyczne podjgte przy realizacji zadania (np. listy uczestnik6w projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty), - material6w dokumentuj4cych konieczne dzialania prawne (umowy, dowody przeprowadzenia odpowiedniego postgpowania w ramach zam6w ien publicznych). W rozliczeniu dofinansowania nie bgd4 uwzglgdniane dokumenty finansowe wystawione przed dat4 zawarcia umowy. 4) Oryginaly dokument6w finansowo-ksiggowych nale?y opisa6 na odwrocie - zgodnie z poniesionymi wydatkami. Opis powinien zawieral pieczg( organizacji, numer umowy dotacyjnej z datq jej zawarcia, opis wydatku i jego przeznaczenia, kwotg kosztu kwalifikowanego, wskazanie pozycji w kosztorysie oraz irbdla finansowania, oswiadczenie dotyczqce zgodnosci zakupu z Prawem zam6wief publicznych, akceptacjg wydatku pod wzglgdem merytorycznym, rachunkowym i formalnym podpisan4 przez osoby uprawnione, datg zaplaty i formg platnosci oraz zatwierdzenie do wyplaty 5) Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadafi zleconych wptywaj 4 na og6lnq oceng zleceniobiorcy prry zlecanitiprzy udzielartiu Srodk6w finansowych w kolejnych latach. VII. Harmonogramrealizacjikonkursu: l. ogloszenie konkursu- l9 listopada2014r. do 10 grudnia 2014 r. 2. termin skladania ofert - 3. ocena formalna ofeft - do l5 grudnia 2014 r. 4. uzupelnianie ofert i wnoszenie zastrzeheri - 5. ocena merltoryczna ofert - 6. rozstrzygnigcie konkursu przezprezydenta - 7. zawarcie um6w z wybranymi oferentami - (obozy letnie). do 24grudnia 2014 r. do 22 grrdnia2014 r. do 3 I grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. (obozy zimowe) i do 30 czerwca2}l5 r. Prezydent Miasta Pruszkowa zasttzeg sobie prawo do odwotrania konkursu bez podania przyczyny. Szczeg6lowe informacje dotycz4ce zasad przyznatuania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Miasto Pruszk6w zawarte s4: 1. w zal4czniku do Zarz4dzenia nr l0l/2013 prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 listopada 2012 roku i umieszczone na stronie internetowej r.vrvw.drusz-kow.b! w zakladce,,organizacje pozarzqdowe". 2. Stanowisko ds. Sportu tel,

Zarządzenie Nr 172/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 172/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 172/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r.

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadaf Gminy Dgbe Wielkie w z&kresie organizacji czasu wolnegoraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2011 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 26 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2011 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 26 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0011/2011 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 listopada 2015 roku Zarządzenie Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr WSO /2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0011/2010 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T

O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T Załącznik nr1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 188. /2018 z dnia 30 listopada 2018r.. O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T Prezydent Miasta Pruszkowa działając na

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zarjania. 1) punkt Nr 1 - w Sulei6wku ul. Almii Krajowej 21 ( budynek Przychodni Miejsl<iei Nr 2

I. Rodzaj zarjania. 1) punkt Nr 1 - w Sulei6wku ul. Almii Krajowej 21 ( budynek Przychodni Miejsl<iei Nr 2 Za l4czn ili clo uchwall, N rjrlg t S LA.RZ^DU POW r A- LJ Mr NS Kt EGO z dnia 9 listopada 20 5 r Z ARZ 4D P OWIATU MINSKIE GO Dzialajqc na podstawie art, 11 ust, I i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 207 /2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 207 /2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 207 /2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T

O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 60 /2014 z dnia 4 czerwca 2014r. O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T Prezydent Miasta Pruszkowa działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

ń ś ź ś ÓĘ ń Ó Ó ś Ą ś ś Ę ś Ó Ś Ń ć Ó Ś Ł Ę Ą ń ń Ł ź ź ś ź Ą ś ń ś ĄĄ ś ś ś ń ś ś Ś ś ś ś ń ś ś ś ś ś Ę ć ść ć ś Ę ś ś Ą ń ś ś ś ć ć ść ś ś ś ź ś ź ś Ę ś ś ć ś ń ĘĄ Ł ń ś ś ś ś ń ć ś ń ń ć ń ś ń ć ź

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T

O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 74 /2017 z dnia 4 maja 2017 r. O G Ł O S Z E N I E O T W A R T E G O K O N K U R S U O F E R T Prezydent Miasta Pruszkowa działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r. ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert. Burmistrz Miasta Redy

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert. Burmistrz Miasta Redy Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Burmistrz Miasta Redy Załącznik do Zarządzenia Nr OK.1.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 stycznia 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA WIELICHOWA

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA WIELICHOWA ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA WIELICHOWA z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 1 sierpnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 104/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 1 sierpnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 104/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie organizacji imprez turystycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA WIELICHOWA. z dnia 7 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA WIELICHOWA. z dnia 7 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA WIELICHOWA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku

Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku BURMISTRZ MIASTA MARKI 05.270 MARKI AI. J. Piisudsldego 95 Zarz~dzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 Iutego 2014 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1 Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina

OGŁOSZENIE. 1 Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23.11.2017 r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia r. OGŁOSZENIE

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia r. OGŁOSZENIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 06.02.2018 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Sieciechów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Głogowa Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz.239 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 636/2018 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 18 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR 636/2018 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 18 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR 636/2018 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Zgierza stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr /\ /VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nr6316NII/17 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,19 C2CvIVCJS.., 2017 r.

ZARZ1\DZENIE Nr6316NII/17 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia,19 C2CvIVCJS.., 2017 r. ZARZ1\DZENE Nr6316N/17 PREZYDENTA MASTA LODZ z dnia,19 C2CvVCJS.., 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego naboru wnioskow na wykonanie robot budowlanych polegaj~cych na remoncie lub przebudowie oraz prac

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

OGŁOSZENIE. I. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację: Załącznik do Uchwały Nr../../2018 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia lutego 2018 r. OGŁOSZENIE Działając na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 7 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Urzędów ul. Rynek 24 23-250 Urzędów działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/33/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 5 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/33/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 5 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR VII/33/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO. z dnia 23 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO. z dnia 23 marca 2016r. ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szydłowo w 2016 roku. Na podstawie art.30 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ^ /VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr ^ /VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr ^ /VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA WIELICHOWA. z dnia 7 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA WIELICHOWA. z dnia 7 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA WIELICHOWA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na wsparcie realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2015 WÓJTA GMINY BOROWA z dnia 17 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2015 WÓJTA GMINY BOROWA z dnia 17 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 9 /2015 WÓJTA GMINY BOROWA z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Borowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 222/2016 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 222/2016 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 222/2016 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 14 stycznia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 14 stycznia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 197/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 197/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 197/2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury,

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie: KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie: KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie: KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Bojadła z dnia 13 stycznia 2017 r

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Bojadła z dnia 13 stycznia 2017 r ZARZĄDZENIE NR 0050.2.16 Wójta Gminy Bojadła z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła na rok 2017 z zakresu obejmującego: Wspieranie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/ 233/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/ 233/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim. z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/ 233/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40 Dzialajac na podstawie art. 11ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 ra. Nr 96, poz. 873 z póznozm.) Burmistrz Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie Załącznik do Zarządzenia Nr 3402/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 kwietnia 2010r. Nr konkursu: KZP/ZS/II/9/2010 Priorytet: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR - 4/2013

ZARZĄDZENIE NR - 4/2013 ZARZĄDZENIE NR - 4/2013 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2013 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA WIELICHOWA

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA WIELICHOWA ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA WIELICHOWA z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na wsparcie realizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI ZARZĄDZENIE Nr 17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 196 /2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 196 /2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 196 /2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury,

Bardziej szczegółowo

s3. $1. I ' Prezydent Miasta moze w szczeg6lnieuzasadnionychprzypadkach odst4p ic odrealizacjizadania LARL4DZENTE NR...{*../2014

s3. $1. I ' Prezydent Miasta moze w szczeg6lnieuzasadnionychprzypadkach odst4p ic odrealizacjizadania LARL4DZENTE NR...{*../2014 420208225 5 A9D3 At 47 600 A4039DB49E029A79DAC identyfikator.......12014/2 LARL4DZENTE NR...{*../2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 luteeo 2014 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

1) PRIORYTET 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1) PRIORYTET 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Załącznik do zarządzenia nr 51.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 8 grudnia 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/2019 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA ROKU

UCHWAŁA NR 24/2019 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA ROKU UCHWAŁA NR 24/2019 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO Z DNIA 04.02.2019 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 51. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. z dnia 23 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138, 1145, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339, 1777.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138, 1145, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339, 1777. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.46.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050.9.17 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13.01.2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 552/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 19 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 552/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 19 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 552/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ 48-300 Nysa Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Nysy > z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego l(onl(ursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 161 UCHWAŁA NR XXVIII/73/13 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę - Miasto Łowicz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie Załącznik do Zarządzenia Nr 3537/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 04 czerwca 2010r. Nr konkursu: KZP/ZS/II/11/2010 Priorytet: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr192 /2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr192 /2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr192 /2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. RO.0050.45.2015 ZARZĄDZENIE Nr 45/15 WÓJTA GMINY SKÓRZEC z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/ 270 /13 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 23 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/ 270 /13 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 23 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/ 270 /13 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów, trybu postępowania w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r.

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. _ l n arl& tr,{ At?Pot rrc( Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 46/2012 z dnia 17.04.2012 Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 237/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku

Uchwała nr 237/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku Uchwała nr 237/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 43/2012 z dnia 26.03.2012 Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/890/14 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO. z dnia 25 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 176/890/14 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO. z dnia 25 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 176/890/14 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 06.12.2017r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r.

ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r. ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r. w sprawie planu dofinansowania w 2014 roku form doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2016

nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2016 Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 6 Uchwały Nr XIII/135/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 22 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 22 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 6.2018 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr f /VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ĄQ grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr f /VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ĄQ grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr f /VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ĄQ grudnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr i ^ /YII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia/f^ grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr i ^ /YII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia/f^ grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr i ^ /YII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia/f^ grudnia 2017 roku w sprawie; ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/364/16 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 29 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/364/16 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 5884 UCHWAŁA NR XXVII/364/16 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

I Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

I Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2012 r. w zakresie wspierania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/7/18 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/7/18 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR 2/7/18 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Organizacja powiatowych zawodów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

OGŁOSZENIE. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Organizacja powiatowych zawodów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży Załącznik do uchwały Nr 671/208/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 lipca 2017 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej nr 452/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 316/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 18 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 316/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 18 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 316/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalność na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 11.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2016 roku w zakresie: "Profilaktyki i

Bardziej szczegółowo