SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZY:"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 tel.: (63) , fax.: (63) NIP: , REGON: SPZOZ.DŚM MP SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT z dnia r. Na: UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZY: 1. W zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Pakiet nr 1 - maksymalna liczba godzin do zrealizowania w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 300 godz. 2. W transporcie sanitarnym specjalistycznym międzyszpitalnym realizowanym dla pacjentów SP ZOZ w Kole - Pakiet nr 2 - maksymalna liczba godzin do zrealizowania w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 740 godz. dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Termin składania ofert: r. do godz. 10:00 Zatwierdzam do stosowania Z upoważnienia Iwona Wiśniewska Koło, dnia 31 lipca 2015 r. 1

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ W KOLE I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. Art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). 2. Art. 140, art. 141, art. 146 ust.1, art , art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz ze zm.). II. DEFINICJE Ilekroć w Szczegółowych warunkach konkursu ofert zwanych dalej SWKO oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o: 1. Przyjmującym zamówienie lub Oferencie to rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z pominięciem lekarzy wykonujących działalność leczniczą jako grupowa praktyka lekarska w związku z art. 50a Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t.j. Dz. U r., Nr 277, poz ze zm.). 2. Udzielającym zamówienia rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. 3. Przedmiocie konkursu ofert rozumie się przez to świadczenia zdrowotne w zakresach określonych w rozdziale III. 4. Formularzu oferty rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych SWKO. 5. Świadczeniach zdrowotnych rozumie się przez to świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 5 ust. 40 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz ze zm.), obejmujące świadczenia zdrowotne dla pacjentów SPZOZ w Kole. 2

3 6. Umowie rozumie się przez to projekty umów opracowane przez Udzielającego zamówienia, stanowiące: a) załącznik nr 2 do niniejszych SWKO dla Pakietu nr 1 (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna), b) załącznik nr 3 do niniejszych SWKO dla Pakietu nr 2 (Transport sanitarny specjalistyczny miedzyszpitalny) III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy: 1) W zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Pakiet nr 1. 2) W transporcie sanitarnym specjalistycznym międzyszpitalnym realizowanym dla pacjentów SP ZOZ w Kole - Pakiet nr Dla Pakietu nr 1 i 2 przewidywana maksymalna liczba godzin do zrealizowania w danym miesiącu kalendarzowym będzie wynosić odpowiednio: 1) W zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (Pakiet nr 1) 300 godzin. 2) W transporcie sanitarnym specjalistycznym międzyszpitalnym ( Pakiet nr 2.) 740 godzin. 3. Liczba godzin wykazana w ofertach przekraczająca ustalone limity w danych pakietach podlega negocjacji i ustaleniom z Oferentami. Osobami odpowiedzialnymi za podział godzin będą członkowie Komisji Konkursowej. 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w danej komórce organizacyjnej odbywać się będzie w zależności od organizacji pracy, zgodnie z wewnętrznym harmonogramem uzgodnionym i zatwierdzonym przez Kierownika / Koordynatora Izby Przyjęć. IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT 1. Niniejsze SWKO określają: 1) założenia konkursu ofert, 2) wymagania stawiane Oferentom, 3) tryb składania ofert, 4) sposób przeprowadzania konkursu, 5) tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi 3

4 czynnościami. 2. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy zawarte w rozdziale I oraz szczegółowo określone w umowach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWKO, będących integralną częścią SWKO. 3. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obejmuje liczbę ok. 90 tyś osób. 4. W myśl art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej do konkursu ofert przystąpić mogą podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub dziedzinie medycyny objętym postępowaniem konkursowym z wyłączeniem lekarzy wykonujących działalność leczniczą jako grupowa praktyka lekarska w związku z art. 50 a Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t.j. Dz. U r., Nr 277, poz ze zm.): 1) dla Pakietu nr 1 (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) do konkursu mogą przystąpić lekarze posiadający specjalizację w dowolnej dziedzinie, w trakcie specjalizacji lub bez specjalizacji, 2) dla Pakietu nr 2 (Transport sanitarny specjalistyczny miedzyszpitalny) do konkursu mogą przystąpić lekarze posiadający kwalifikacje odpowiadające specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego: (1) tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarze, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, (2) specjalizację lub tytuł specjalisty albo którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, (3) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala pod warunkiem rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r. 5. Świadczeń zdrowotnych może udzielać personel posiadający niezbędną wiedzę 4

5 i doświadczenie konieczne do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem konkursu zgodne ze specjalnością danej komórki organizacyjnej oraz wymogami określonymi we właściwych Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie wymagań dla personelu. 6. Świadczenia zdrowotne oferent będzie wykonywał z należytą starannością zawodową, aktualną wiedzą medyczną i standardami postępowania obowiązującymi w reprezentowanej dziedzinie medycyny na zasadach wynikających z: 1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz ze zm.), 3) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U r., Nr 277, poz ze zm.), 4) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U r. poz. 159 ze zm.), 5) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U poz. 177 ze zm.), 6) Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm) 7) innych przepisów obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych SWKO oraz Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej. 8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, do przesunięcia terminu składania ofert oraz modyfikacji treści SWKO i jego załączników. 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego wskazanego Pakietu na każdym etapie w toku postępowania konkursowego. 10.O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie Oferentów biorących w nim udział. 5

6 V. PRZYGOTOWANIE OFERTY 1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 2. Oferty mogą składać podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych na jeden pakiet, na kilka wybranych pakietów, na wszystkie pakiety. 4. Oferent składający ofertę na kilka Pakietów, składa ją na jednym formularzu ofertowym. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona. 6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w SWKO. 8. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny i przejrzysty. 9. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych. 10. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być trwale spięte lub zszyte oraz posiadać kolejno ponumerowane strony. 11.Ofertę oraz każdą z jej stron numeruje i podpisuje Oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej. 12. Wszelkie poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego. Miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje Oferent lub osoba, o której mowa w pkt Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert. 14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem Zmiana oferty lub Wycofanie oferty. 15.Oferty złożone po terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie, niezależnie od daty nadania, nie będą rozpatrywane. 16. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie 6

7 opatrzonej napisem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w... (wpisać zakres) Nie otwierać przed godz....dnia... Liczba stron... VI. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW POD RYGOREM ODRZUCENIA OFERTY 1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: a) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rejestru Wojewody, b) wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza (dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplomy specjalizacji, stopnie i tytuły naukowe, potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji, ewentualne kursy i certyfikaty), d) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, e) zaświadczenie o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP), f) wypis z KRS (dotyczy podmiotu leczniczego), g) aktualna polisa ubezpieczenia OC lub oświadczenie o przedłożeniu polisy przed podpisaniem umowy, zawarta na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U r., Nr 293, poz. 1729), h) orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza, i) zaświadczenie o odbytym szkoleniu okresowym BHP, j) wykaz personelu udzielającego świadczenia zdrowotne w imieniu Oferenta wraz z wymaganymi kwalifikacjami (dotyczy podmiotu leczniczego) Załącznik nr 4, k) pełnomocnictwo, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do 7

8 występowania w imieniu Oferenta. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału Oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. 3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów, Udzielający zamówienia może zażądać od Oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. VII. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Umowa, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zamówieniem zawarta będzie na okres 16 miesięcy tj. od r. do r. 2. Przyjmujący zamówienie zapewni świadczenia zdrowotne od r. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 3. Ofertę składa się w siedzibie Udzielającego zamówienia, pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, Koło w sekretariacie Dyrektora, pokój 111, z zaznaczeniem godziny wpłynięcia i podpisem przyjmującego ofertę. 4. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 10:00 5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SWKO ORAZ CAŁEGO POSTĘPOWANIA. 1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWKO, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie za pośrednictwem poczty, poczty lub osobiście. Pytania należy przesyłać na adres: a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul Ks. J. Poniatowskiego 25, Koło, 8

9 b) c) 2. Pisemna odpowiedź dotycząca SWKO, będzie niezwłocznie udzielona wyłącznie Oferentowi, który wystąpił z pisemnym zapytaniem oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej SPZOZ w Kole. 3. Termin przyjmowania zapytań upływa na 1 dzień przed wyznaczonym terminem do składania ofert. 4. Wszelkich informacji w zakresie prowadzonego postępowania konkursowego udziela: a) Z-ca Dyrektora d/s. Lecznictwa SPZOZ w Kole Cezary Chmielecki tel , X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. XI. KOMISJA KONKURSOWA W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje Komisje Konkursową, która działa na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej SPZOZ w Kole, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6 / 2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 7 marca 2013 r., zmienionego Zarządzeniem nr 9 / 2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 31 marca 2014 r. XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:15 w siedzibie Udzielającego zamówienia, sala konferencyjna na parterze Budynku C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. 2. Otwarcia ofert dokonuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 3. Komisja Konkursowa otwiera koperty, stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę złożonych ofert, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia składane przez Oferentów. 9

10 4. W części niejawnej konkursu komisja po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, może przeprowadzić negocjacje z Oferentami w celu ustalenia: a) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, b) liczby świadczeń opieki zdrowotnej planowanych do realizacji przedmiotu umowy. XIII. ODRZUCENIE OFERTY 1. Odrzuca się ofertę: a) złożoną przez Oferenta po terminie, b) zawierającą nieprawdziwe informacje, c) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej, d) jeżeli zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, f) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną, g) jeżeli Oferent lub oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków szczegółowych określonych przez Udzielającego zamówienia, h) złożonej przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 2. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 10

11 XIV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższego kryterium wyboru: najniższa oferowana cena brutto OK = cena brutto badanej oferty OK ocena końcowa 2. W przypadku niemożliwości wyboru oferty na podstawie wyżej wymienionego kryterium, Komisja Konkursowa przeprowadza negocjacje z Oferentami w celu ustalenia: a) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej b) liczby świadczeń opieki zdrowotnej planowanych do realizacji przedmiotu umowy. 3. Za najkorzystniejszą ofertę, Udzielający zamówienia uzna ofertę z najwyższym bilansem punktowym. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rokowań (negocjacji) z Oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Udzielającego zamówienia celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty. XV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. 2. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia Oferentów o wyniku konkursu. 3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SWKO na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Kole. 11

12 XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r, nr 164, poz ze zm.). 2. Środki odwoławcze nie przysługują na: a) wybór trybu postępowania, b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, c) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność. 9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Kole 12

13 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane będą w siedzibie Udzielającego zamówienia. XVIII. ZAŁĄCZNIKI Integralną częścią niniejszych Szczegółowych warunków konkursu ofert są następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 2 Projekt umowy dla Pakietu nr 1 (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna). 3. Załącznik nr 3 Projekt umowy dla Pakietu nr 2 (Transport sanitarny specjalistyczny miedzyszpitalny). 4. Załącznik nr 4 Wykaz personelu udzielającego świadczenia zdrowotne w imieniu Oferenta wraz z wymaganymi kwalifikacjami (dotyczy podmiotu leczniczego). 13

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69 /2014 Zakład Opieki Zdrowotnej Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w Siemiatyczach z dnia 16.12.2014r. Ul. Szpitalna 8 17 300 Siemiatycze SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2013 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 2.07.2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2014 Zakład Opieki Zdrowotnej Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w Siemiatyczach z dnia 07.08.2014r. ul. Szpitalna 8 17 300 Siemiatycze SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 10.03.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursów ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Przedmiot postępowania konkursowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Rozdział II. Przedmiot postępowania konkursowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Postępowanie nr 3 Ozorków, 14.12.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres 3 lat na koordynatora ds. przeszczepów w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie

Bardziej szczegółowo

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM

nr. Sprawy: 3/2008 w trybie konkursu ofert ZATWIERDZAM Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, tel. 0 22 673 58 35/fax. 022 673 51 93 nr. Sprawy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie DOA/4041/10-03/EK/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ

całodobowej opieki lekarskiej z zakresu dializoterapii w dni powszednie i świąteczne w Stacji Dializ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: przy ul. Żeromskiego 113 w Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez pielęgniarki/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 12.05.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES 3 LAT W RODZAJU KOD CPV 85111000-0 USŁUGI SZPITALNE W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w rodzaju kod CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne w zakresie:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez sp. z o.o. ul. Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr D.021.14.2018 Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 27.03.2018r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 09-200 Sierpc ul. Słowackiego 32 tel. 24/275-85-01

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.06.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada 78 28-200 Staszów tel.15 864 8608 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Królewska 29.98-220 Zduńska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w rodzaju kod CPV: 85121283-0 Usługi ortopedyczne, 85111200-2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii

Bardziej szczegółowo

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h

udzielania świadczeń pielęgniarskich w Stacji Dializ - udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa, nie więcej niż 120 h w miesiącu stawka za 1h Postępowanie konkursowe 3/07/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu W zakresie podmiotowym konkursu ofert określonego niniejszym Regulaminem zawiera się procedura wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Znak: WSZ-II-K-12/2/2017 Konin, r.

Znak: WSZ-II-K-12/2/2017 Konin, r. Znak: WSZ-II-K-12/2/2017 Konin, 14.04.2017 r. MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT NA LEKARSKIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ W ODDZIALE CHIRURGII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE w zakresie: całodobowej opieki lekarskiej z zakresu neurologii w dni powszednie i świąteczne w Klinice Neurologii i Udarów

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH

W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: ŚWIADCZENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ODDZIAŁACH SZPITALA SPZOZ W SIEDLCACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 114/ 2011 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 8.12.2011 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Olsztyn, dnia 5 grudnia 2018 r. 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 21 /2019 z dnia 04 marca 2019 roku Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM Dotyczy : postępowania o udzielenia zamówienia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji ul. Warszawska Giżycko NIP:

II. Nazwa i siedziba Udzielającego Zamówienia Szpital Giżycki Sp. z o.o w restrukturyzacji ul. Warszawska Giżycko NIP: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie zamówienia na lekarskie świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji I. Uwagi wstępne 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w rodzaju kod CPV: 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne w zakresie

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj:

2) Chorób wewnętrznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć tj: OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2012 Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT 1. I. Komisja konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo