Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Internet w służbie samorządu"

Transkrypt

1 Andrzej Kansy, Internet służbe samorządu, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: , ss Andrzej Kansy, Toarzysto Naukoe Płocke, Szkoła Wyższa m. Pała Włodkoca Płocku Internet służbe samorządu Internet n the servce of the local government tekst przesłany do redakcj 26 paźdzernka 2013 roku, zrecenzoany 17 lutego 2014 roku, zaakceptoany do druku 1 marca 2014 roku Streszczene: W artykule poruszono zagadnene możlośc ykorzystyana pracy samorządoej treśc zaartych Internece. Zeryfkoano przypuszczene, że Internet może być dla samorządocó przydatnym narzędzem do pozyskana uporządkoanych nformacj. Ponadto skazano sersy nternetoe, z których najczęścej korzystają osoby zązane z samorządem terytoralnym. Słoa kluczoe: Internet, samokształcene, samorządocy Summary: In ths artcle there s rased a subject of possblty of usng the ork of local content on the Internet. There as verfed the assumpton that the Internet can be a useful tool for local governments to obtan structured nformatons. Moreover there ere ponted the Internet servces, of hch people assocated th local government are the bggest group of all people usng t. Key ords: Internet, self-study, local government 98

2 Andrzej Kansy 1. Wproadzene Jednym z arunkó rozoju społeczeństa nformacyjnego jest zbudoane sprane dzałającej admnstracj publcznej, co ąże sę z konecznoścą ykorzystana spółczesnych możlośc technologcznych 1. Należy do nch elektronczna admnstracja (e-admnstracja), którą stanoą zntegroane rozązana z zakresu nformatyk, pozalające udoskonalać admnstroane oraz śadczyć usług publczne2. Wykorzystane technolog telenformatycznych procese zarządzana samorządam może płyać na zmnejszene kosztó ch funkcjonoana, a także odegrać ażną rolę ożyanu demokracj lokalnej4. Zasadność obrana tego kerunku poterdzono przyjmując Europejską agendę cyfroą jako jeden z sedmu projektó przeodnch strateg Europa Agenda cyfroa ma na celu uzyskane trałych korzyśc ekonomcznych społecznych z jednoltego rynku cyfroego oparcu o szybk bardzo szybk nternet nteroperacyjne aplkacje 5. Jednakże dążenu do uspranana admnstracj ne należy zapomnać o rol samokształcena osób pracujących samorządach zakrese edzy przydatnej pracy. Jest to szczególne ażne sytuacj, gdy elu urzędnkó cągle myl elektronczną skrzynkę podaczą ze skrzynką e-maloą. Należy zgodzć sę z Jakubem Kaśnym, który sterdzł, że rozój e-admnstracj łączene ten sposób obyatel proces decyzyjny są przesądzone. Uprzedno należy jednak pokonać szereg barer pranych organzacyjnych oraz ykazać sę cerploścą oczekanu na dokonane sę zman kulturoych społecznych. Jednakże ne ma ątplośc, że admnstracja publczna będze coraz ększym zakrese ykorzystyała Internet jako narzędze nterakcj 6. Jak zauażył Józef Półturzyck Danej uczestnk pracy samokształcenoej był samotny sam ypracoyał odpoedne cele, metody organzację sej dzałalnośc. Współcześne toarzyszy mu ele nstytucj sperających ułatających realzację procesu samokształcena. Ważną rolę spełnają poradne samokształcenoe oraz materały metodyczne skazók do samodzelnej nauk 7. Rozój technolog telenformatycznych perszej dekadze XXI eku sprał, że także Internet stał sę narzędzem o znacznym potencjale zakrese samodzelnego pozyskana nformacj uzupełnana edzy. Procesom tym sprzyja stały zrost loścoy cyfroych 99

3 Internet służbe... zasobó nformacj. Przeyższają one o trzy mlony razy nformacje, które ludzkość zdołała dotychczas zgromadzć e szystkch ksążkach śata8. Nc zatem dznego, że Internet udostępnając cyfroe repozytora z poodzenem przejmuje rolę tradycyjnej bblotek. Lanoo rosnąca lość treśc zameszczanych Internece oraz coraz szersza dostępność tego medum spraa, że uażane jest ono za ażne narzędze ułatające dostęp do nformacj9. Można zatem przypuszczać, że staje sę on także narzędzem służącym zdobyanu edzy rozumanej jako system nformacj oraz umejętność ch ykorzystana, a także czynnkem kształtującym użytkonkó. praconkó Internet odgrya samorządó ponadto ykonyanu stotną rolę admnstracj. sperającą Nabera to szczególnego znaczena obec stale rosnących ymagań meszkańcó poató gmn obec samorządocó. Dlatego koneczne jest, aby stale poszerzal on zasób sojej edzy kompetencj. Jest to też ymóg spółczesnej gospodark, której coraz ększe znaczene odgryają czynnk nemateralne, take jak edza. Nezykle ażne jest zatem, aby samorządocy umel szybko sposób kompetentny reagoać na zachodzące zmany. Wynka stąd cel nnejszego artykułu, czyl odpoedź na pytane o ykorzystane zdobyanu Internetu nformacj jako narzędza pomocnego służącego samodzelnemu samokształcenu śród samorządocó subregonu płockego. Interesujące ydaje sę także, jake sersy portale sperają omaaną populację procese admnstroana. Przed przystąpenem do przedstaena metodolog ynkó badań arto yjaśnć kluczoe pojęca, którym sę posłużono przedłożonej publkacj. Jednym z nch jest nformacja. Zdanem Wncentego Okona jest to każdy czynnk, który zmnejsza nepeność co do danego stanu rzeczy ułata steroane, tj. zmanę tego stanu nny 10. Istotnym pojęcem jest też edza, która zdanem badacza stano treśc utralone umyśle ludzkm rezultace gromadzena dośadczeń uczena sę 11. Na potrzeby artykułu przyjęto defncję samokształcena za Józefem Półturzyckm. Autor ten samokształcene przedstał, jako proces ośatoy proadzony śadome aktyne przez osoby podejmujące określone poznacze kształcące. Jako uzupełnene arto podać defncję zadana

4 Andrzej Kansy Wncentego Okona, który za samokształcene uznał ykształcene poprzez dzałalność, której cele, treść, arunk środk ustala sam podmot 13. Sprecyzoana ymagają także pojęca praconk samorządoy radny. Z ustay z dna 28 lstopada o praconkach samorządoych14 ynka, że praconkam samorządoym są osoby zatrudnone : urzędach marszałkoskch ojeódzkch samorządoych jednostkach organzacyjnych, starostach poatoych oraz poatoych jednostkach organzacyjnych, urzędach gmn, jednostkach pomocnczych gmn, gmnnych jednostkach budżetoych, a także samorządoych zakładach budżetoych, burach zązkó jednostek samorządu terytoralnego oraz samorządoych zakładó budżetoych utorzonych przez te zązk, burach jednostek admnstracyjnych jednostek samorządu terytoralnego (art. 2 ustay). Do kategor praconkó samorządoych ne zalcza sę praconkó zatrudnonych jednostkach ymenonych poyżej, których status określają odrębne przepsy (art. 3). Wątplośc ystępujące podczas kalfkacj praconkó do kategor praconkó samorządoych, a mające soje źródło neprecyzyjnośc postanoeń ustay przedstał, skazując lteraturę przedmotu Jakub Szmt15. Jednakże przeproadzonym sondażu ne brały udzału osoby będące praconkam jednostek, o których moa artykule trzecm ymenonej ustay. Radny natomast to przedstacel ładzy lokalnej, członek yberalnych organó samorządoych. W zależnośc od szczebla rozróżnamy radnych ojeódzkch, poatoych, gmnnych oraz radnych jednostek pomocnczych, np. sołect, dzelnc, osedl Ops ynk badań W poszukanach odpoedz na postaone pytana zastosoano metodę sondażu dagnostycznego, która zdanem Lucjana Turosa posada duże znaczene badanach procesu, struktury, przebegu skutkó samokształcena dorosłych17. Do przeproadzena sondażu użyto kestonarusza ankety. Zaarte nej pytana mały skłonć badanych do pogłębonej refleksj na temat samokształcena, dzęk czemu spodzeano sę pozyskać materał o dużej artośc poznaczej, gdyż odzercedlający dośadczena zązane ze śadomym celoym pojmoanym jako koneczność życoa szansa sukcesu samokształcenem,

5 Internet służbe... Sondaż śród praconkó oraz radnych samorządu terytoralnego przeproadzono okrese od 8 styczna do 14 lutego 2013 roku na terene poató subregonu płockego, tj. płockego, serpeckego, gostynńskego masta Płock na praach poatu19. W tym celu skeroano prośbę o pomoc ykonanu badana śród praconkó dzałaczy samorządó oraz kestonarusz ankety ersj elektroncznej do przedstacel ładz samorządoych20. Spodzeano sę ten sposób uzyskać odpoedz od praconkó przykład samorządoych radnych. oraz dzałaczy Kestonarusz ankety samorządoych, obejmoał m.n. jak na pytana dotyczące przydatnośc Internetu jako narzędza służącego zdobyanu edzy na temat samorządu, pozyskana za pośrednctem Internetu nformacj przydatnych pracy samorządoej, znajomośc sersó nternetoych dla samorządocó oraz korzystana z tych sersó. Arkusz ankety zaopatrzono metryczkę, która zaerała pytana o płeć, ek, mejsce zameszkana ykształcene. Na prośbę o zęce udzału sondażu odpoedzały 104 osoby, od których uzyskano 104 pradłoo ypełnone kestonarusze. Wynk opracoano posługując sę programem IBM SPSS Statstcs. Na podstae sondażu zeryfkoano użytecznym samorządze przypuszczene, pozyskanu edzy dzałalnośc że Internet przydatnej samorządoej. jest narzędzem pracy zaodoej Poterdzło to 98% anketoanych. Zdecydoana ększość osób - 93%, przecągu roku poprzedzającego badane pozyskała za pośrednctem Internetu nformacje przydatne pracy. Dla pozostałych nformacje uzyskane tą drogą ne były potrzebne. Wykres 1. Przydatność nformacj pozyskanych za pośrednctem Internetu pracy samorządoej. Źródło: Opracoane łasne. 102

6 Andrzej Kansy Na pytane o znane sersy nternetoe anketoan najczęścej ymenal Buletyn Informacj Publcznej (BIP) 22 razy. Najbardzej znanym BIP-am były buletyny proadzone przez Starosto Poatoe Płocku, Mazoeck Urząd Wojeódzk, Urząd Wojeództa Mazoeckego oraz Urząd Masta Płocka. Funkcjonoane BIP-ó opera sę na konstytucyjnym prae obyatel do uzyskana nformacj o dzałalnośc organó ładzy publcznej21. W szczególnośc ynka z ustay o dostępe do nformacj publcznej22. W artykule 9 tej ustay sterdzono, że stronę głóną Buletynu Informacj Publcznej torzy mnster łaścy do spra nformatyzacj. Natomast ładze publczne oraz nne podmoty ykonujące zadana publczne - m.n. organy ładzy publcznej; podmoty reprezentujące państoe osoby prane albo osoby prane samorządu terytoralnego oraz podmoty reprezentujące nne państoe jednostk organzacyjne albo jednostk organzacyjne samorządu terytoralnego; podmoty reprezentujące nne osoby lub jednostk organzacyjne, które ykonują zadana publczne lub dysponują majątkem publcznym - torzą łasne strony Buletynu Informacj nformacje23. funkcjonoane Podstaoym buletynó Publcznej, aktem jest na których udostępnają ykonaczym regulującym Rozporządzene Mnstra Spra Wenętrznych Admnstracj z dna 18 styczna 2007 r. sprae Buletynu Informacj Publcznej24. Dokument ten określa m.n. ymagana zązane z układem oraz strukturą stron. Ilustracja 1. Strona głóna Buletynu Informacj Publcznej. Źródło:

7 Internet służbe... Drugm najbardzej znanym sersem nternetoym okazał sę, ymenony 20 razy, portal Proadzony jest on przez ydancto Wolters Kluer Polska, jednego z najększych ydacó publkacj pranczych bznesoych Polsce, należącego do mędzynarodoego koncernu ydanczego Wolters Kluer. Portal proadz ele sersó, zaerających aktualne nformacje przydatne dzałalnośc samorządoej, a śród nch LEX dla Samorządu Terytoralnego, LEX Zamóena Publczne, Przestrzennego, LEX Vademecum Mejscoe Głónego Plany Zagospodaroana Ksęgoego, Prao Ochrony Środoska, Sers Budolany. Sersy te oferują rubryk: aktualnośc, zmany prae, spray samorządoe, akty prane dla samorządu, omóena orzeczncta, Zameszczane są pytana nch też odpoedz nformacje o oraz przegląd noych prasy. ydanctach ksążkoych. Ponadto stneje możlość ykupena lcencj na korzystane z dodatkoych treśc, m.n. Systemu Informacj pranej LEX. W celu ułatena komunkacj mędzy odborcam a ydacam sersu uruchomono adres e-mal, pod który można ysyłać sugeste uag. Na trzecm mejscu pod zględem popularnośc znalazł sę sers Sejmu Rzeczypospoltej Polskej ( ymenono go 18 razy. Przeażne skazyano na Internetoy System Aktó Pranych ( zaerający opsy bblografczne teksty aktó pranych opublkoanych Dzennku Usta oraz Montorze Polskm ydaanych przez Prezesa Rady Mnstró. Informacje baze ISAP zameszczane są postac elektroncznej krótkm czase po ch opublkoanu. Poszukane konkretnych dokumentó odbya sę poprzez yszukarkę, umożlającą yszukane edług rocznkó, edług haseł oraz yszukane złożone. Użytkoncy mają do dyspozycj opcję pomocy, której zaarto strukturę opsu dokumentó oraz zasady yszukana. Sers ISAP nabera dużego znaczena z uag na decyzję ydacy o zaprzestanu od 2012 r. druku Dzennka Usta Montora Polskego. Bardzo Mazoeckego znaną okazała sę strona ( Samorządu ymenono Wojeództa ją 17-krotne. W serse zaoferoano podstaoe nformacje o ojeództe jego samorządze, ale też szczegółoe adomośc dotyczące konkretnych 104

8 Andrzej Kansy zagadneń, np. bezpeczeństa, edukacj, fnansó, neruchomośc, ochrony środoska, transportu, rolncta, zdroa pomocy społecznej, turystyk, planoana regonalnego. Wśród najbardzej znanych portal nternetoych znalazł sę także Sers Samorządoy PAP ( skazany 16 razy. Jest to sers proadzony przez Polską Agencję Prasoą redagoany z myślą o samorządocach. Na atrakcyjnej grafczne strone głónej prezentoane są przede szystkm aktualnośc. Oprócz nformacj tekstoych strona zaera lczne multmeda. Panel głóny obejmuje podstaoe dzały: Sejmk, Zarząd, Urząd, Wojeództo, Una Europejska, Komtet Regonó, Dla medó, Kontakt, Szukaj. Po klknęcu odsłanają one soją enętrzną strukturę. Na podstronach znajdują sę dzały tematyczne, np. E- Admnstracja, Edukacja, Fnanse, Fundusze Unjne, Kultura, Praca, Prao, Środosko, Zdroe. Redakcja oferuje ponadto galerę zdjęć oraz take formy komunkacj z odborcam jak czat nesletter. Kolejne z ymenonych sersó ymenone były od 7 do 1 razy25. Łączne badan ymenl 64 różne sersy, lecz 22% anketoanych ne potrafło ymenć żadnej nazy. 87% z ne potrafących podać żadnego sersu nternetoego to mężczyźn. Prae 70% z nch należało do kategor ekoych lat (52%) oraz 61 ęcej lat (17%). 74% z tych, którzy ne potrafl ymenć żadnego sersu nternetoego przydatnego dzałalnośc samorządoej było meszkańcam s. W grupe ne potrafących podać żadnych sersó 44% osób legtymoało sę ykształcenem średnm, 39% yższym magsterskm, a 17% yższym lcencjackm. Praconcy dzałacze samorządo cągu roku poprzedzającego badane najczęścej korzystal z buletynó nformacj publcznej jednostek samorządu terytoralnego, skazano je 14 razy. Neele mnej osób, bo 13 skorzystało ze strony Sejmu RP, tym z Internetoego Systemu Aktó Pranych. Na trzecm mejscu znalazł sę sers ymenło go 11 osób. Po 6 osób skazało, że ostatnm roku korzystały ze stron nternetoych: Pozostałe strony ymenane były od 5 do 1 razy oraz

9 Internet służbe... Wykres 2. Najbardzej znane najczęścej ykorzystyane sersy nternetoe dla samorządocó [edług lczby skazań]. Źródło: Opracoane łasne Łączne anketoan ymenl 51 różnych sersó nternetoych. Można ponadto zauażyć, że badan ykazal sę znajomoścą ększej lczby sersó ogóle anżel tych, z których korzystal cągu roku poprzedzającego badane. 28% anketoanych ne korzystało z żadnego sersu nternetoego poruszającego tematykę samorządoą. Wśród nekorzystających z żadnego sersu nternetoego dla samorządocó było 82% mężczyzn. Wykres 3. Płeć badanych, którzy ne samorządocó. Źródło: Opracoane łasne 106 korzystal z żadnego sersu dla

10 Andrzej Kansy 59% z tych, którzy ne korzystal z samorządoych sersó nternetoych cągu roku poprzedzającego badane należy do kategor ekoych lat (45%) oraz 61 ęcej lat (14%). 69% z tych, którzy ne korzystal z żadnego sersu nternetoego przydatnego dzałalnośc samorządoej było meszkańcam s. W omaanej grupe osób 41% legtymoało sę ykształcenem średnm, tyle samo yższym magsterskm, a 18% yższym lcencjackm. 3. Zakończene Podsumoując, poterdzło należy przypuszczene, sterdzć, że że Internet przeproadzone jest narzędzem badane użytecznym pozyskanu edzy przydatnej pracy zaodoej samorządze dzałalnośc samorządoej. nooczesnego medum Samokształcene z uzupełna proces ykorzystanem tego kształcena praconkó admnstracj nstytucjach edukacyjnych. Warto także zrócć uagę osób 27 zązanych z samorządam na portale społecznoścoe, z których coraz chętnej korzystają samorządy28. Oferta tych medó zaera przede szystkm zajemne komunkoane osób grup, ale mogą one także ułatać pozyskane przydatnych adomośc. Anketoan ykazal sę znajomoścą elu sersó o tematyce samorządoej, ymenal średno po de nazy, nektórzy jednak ne potrafl skazać żadnej. Osoby, które skazały, że okrese roku poprzedzającego badane korzystały z sersó samorządoych, najczęścej ymenły średno ykorzystyanym po 2 sersam nazy. były Najbardzej Buletyny znanym Informacj Publcznych proadzone przez jednostk samorządu terytoralnego. W grupe 29 najpopularnejszych najczęścej ykorzystyanych sersó znalazły sę też: strona Sejmu RP, sers samorządoy Polskej Agencj Prasoej oraz strona Samorządu Wojeództa Mazoeckego. Warto zauażyć, że śród neznających żadnego sersu nternetoego dla samorządocó nekorzystających z nch przeażały osoby płc męskej zameszkałe na s. Wększość z nch mała poyżej 51 lat. Wdać zatem, że śród osób zązanych z samorządam pozostaje jeszcze spora grupa osób, dla których Internet ne jest nośnkem oferty zakrese uzupełnana edzy. Ne można jednak tego medum pomjać samokształcenu, złaszcza, że 107

11 Internet służbe... jak uażał Józef Półturzyck pooduje ono ośace korzystne przemany, sprzyjające ększej samodzelnośc, aktynośc lepszemu ykształcenu ludz30. Warto zatem umejętne ykorzystać unjne środk na szkolena zakrese ykorzystyana pracy dzałalnośc nooczesnych technolog telenformatycznych, a szczególnośc narzędz dedykoanych praconkom zapomnać o skeroanu obyatel dzałaczom samorządoym. odpoednej Oczyśce, ne oferty szkolenoej należy także do jako przyszłych użytkonkó procesu komunkoana. Jak ynka z badań róneż tym zakrese stneje zapotrzeboane31. Wproadzene członkó kompleksoych spólnot rozązań z penoścą obejmujących przynosłoby ymerne szystkch korzyśc dla lokalnych spólnot. [1] Synteza na temat społeczeństa nformacyjnego: D. Grodzka, Społeczeństo nformacyjne dea, programy, badana, Studa Bura Analz Sejmoych Kancelar Sejmu 2009, nr 3, s [2] E. Zęba, Mejsce e-admnstracj kreoanu społeczeństa nformacyjnego teora praktyka, Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych 2012, zesz. 24, s [3] P. Sanecz, Wrtualny samorząd demokracja lokalna, Samorząd Terytoralny 2006, nr 4, s. 23. [4] Komunkat Komsj do Parlamentu Europejskego, Rady, Europejskego Komtetu Ekonomczno-Społecznego Komtetu Regonó, Europejska agenda cyfroa, Bruksela 2010, s. 2. [5] D. Petrzyk, W e-admnstracj cąż bez reolucj, Rzeczpospolta 6 marca 2014 r., s. c3. [6] J. Kaśny, Uarunkoana rozoju e-admnstracj polskch samorządach, [:] Kultura admnstracja przestrzen społecznej Internetu, red. Z. Rykla, J. Knal, Rzeszó 2013, s [7] J. Półturzyck, Dydaktyka dorosłych, Warszaa 1991, s. 21. [8] W. Gogołek, Ulotne sobody nformacyjne społeczeństa nformacyjnego, Studa Medoznacze 2007, nr 4, s. 13. [9] M. Szpunar, Internet medum nformacj versus deznformacj, E-mentor 2007, nr 2, s Na temat zastosoana noych technolog samokształcenu patrz: J. Półturzyck, op. ct., s

12 Andrzej Kansy [10] W. Okoń, Noy słonk pedagogczny, Warszaa 1998, s Inne ujęca nformacj sposób syntetyczny przedstaono : B. Stefanocz, Informacja, Warszaa 2010, s ; K. Materska, Informacja organzacjach społeczeństa edzy, Warszaa 2007, s [11] Ibdem, s [12] Ibdem, s. 20. [13] W. Okoń, op. ct., s [14] Ustaa z dna 28 lstopada 2008 r. o praconkach samorządoych, tekst jednolty: Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz [15] J. Szmt, Pojęce praconka samorządoego (uag de lege lata), Samorząd Terytoralny 2011, nr 3, s [16] Ustaa z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.; ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze poatoym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.; ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze ojeództa, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. [17] L. Turos, Andragogka ogólna, Warszaa 2004, s [18] Ibdem, s [19] Subregon płock defnoany jest lteraturze jako część ojeództa mazoeckego obejmująca poaty: płock, serpeck, gostynńsk masto Płock, np. J. Godleska, Projekt badaczy Pracodaca Praconk, nestycja kaptał ludzk. Opracoane nt. Sytuacja demografczna, społeczna ekonomczna subregonu płockego śetle analzy danych zastanych, Warszaa 2008, s. 3; Analza zapotrzeboana na zaody zązane z zeloną gospodarką subregone płockm. Raport końcoy zrealzoany ramach projektu Zelony potencjał subregonu płockego szansą rozoju rynku pracy, Płock 2012, s [20] Prośby skeroano do: Andrzeja Noakoskego, prezydenta masta Płocka; Artura Jaroszeskego, przeodnczącego Rady Masta Płocka; Mchała Boszko, starosty płockego; Adama Serockego, przeodnczącego Rady Poatu Płockego; Włodzmerza Śneckoskego, burmstrza masta Gostynna; Jolanty Sysk-Szymczak, przeodnczącej Rady Mejskej Gostynne; Jana Baranoskego, starosty gostynńskego, Zdzsłaa Tark, przeodnczącego Rady Poatu Gostynńskego; Jana Laskoskego, starosty serpeckego; Marka Chrzanoskego, przeodnczącego Rady Mejskej Serpca; Julusza Gorzkosa, przeodnczącego Rady Poatu Serpeckego; Marka Kośmdra, burmstrza masta Serpca. Pomocy podczas badana udzelł ponadto poseł RP Potr Zgorzelsk, przeodnczący Komsj Samorządu Terytoralnego Poltyk Regonalnej Sejmu RP. 109

13 Internet służbe... [21] Art. 61 Konstytucj RP z dna 2 ketna 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. [22] Szerzej: Dostęp do nformacj publcznej ybrane zagadnena, red. W. Końsk, Płock 2011, ss [23] Ustaa z dna 6 rześna 2001 r. o dostępe do nformacj publcznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz z późn. zm. [24] Rozporządzene Mnstra Spra Wenętrznych Admnstracj z dna 18 styczna 2007 r. sprae Buletynu Informacj Publcznej, Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68. [25] W tej grupe znalazły sę.portalsamorzadoy.pl, m.n. następujące sersy:.cedg.gov.pl,.nfor.pl,.poat-plock.pl,.gazetaprana.pl,.mf.gov.pl,.publczn.pl,.orzeczena.nsa.gov.pl,.sn.pl,.mos.gov.pl,.mg.gov.pl,.gus.pl,.gofn.pl,.ms.gov.pl,.abc.com.pl,.mazoecke.pl,.nformacjasamorzadoa.pl,.krs-onlne.com.pl,.godo.gov.pl,.stat.gov.pl,.geoportal.gov.pl,.ms.gov.pl,.mazoa.pl,.arszaa.ro.gov.pl,.artoedzec.org,.pogodynka.pl,.odpady.net.pl,.rp.pl,.urbanstyka.nfo,.mg.gov.pl,.a.org.pl,.uzp.gov.pl,.cemed.pl,.zosprp.pl,.poznan.zmp.pl,.mrr.gov.pl,.p.pl,.prao.legeo.pl,.nbp.pl,.gtd.gov.pl,.samorzad.pl,.parp.gov.pl,.roefs.pl,.parpa.pl,.ngo.pl,.pgtss.pl,.transport.gov.pl,.mazosze.3sektor.org,.pg.gov.pl,.fosg.pl,.efs.gov.pl,.portaladmnstracj.pl,.dzennkusta.gov.pl,.frdl.org.pl. [26] Były to m.n.:.portalsamorzadoy.pl,.mazosze.pl,.poat-plock.pl,.poradyprane.bz.pl,.zosprp.pl,.artoedzec.org,.godo.gov.pl,.pozytek.gov.pl,.armr.gov.pl,.nformacjasamorzadoa.pl,.admnstracja.mac.gov.pl,.uzp.gov.pl,.ms.gov.pl,.nfor.pl,.pogodynka.pl,.odpady.net.pl,.cemed.pl,.publczn.pl,.a.org.pl,.gazetaprana.pl,.mazoecke.pl,.urbanstyka.nfo,.rp.pl,.gus.gov.pl, poznan.zmp.pl,.poltyka.pl,.spolnota.org.pl,.mazoa.pl,.arszaa.ro.gov.pl,.stat.gov.pl,.nbp.pl,.mos.gov.pl,.roefs.pl,.mf.gov.pl,.transport.gov.pl,.ms.gov.pl,.gofn.pl,.cedg.gov.pl,.parpa.pl,.pgtss.pl,.orzeczena.nsa.gov.pl,.geoportal.gov.pl,.pg.gov.pl,.abc.com.pl,.efs.gov.pl,.fosg.pl,.ro.gov.pl,.kseg-eczyste-onlne.pl. 110.krs-onlne.com.pl,

14 Andrzej Kansy [27] Szerzej na temat kształcena praconkó admnstracj przez nstytucje edukacyjne patrz: M. Żukosk, Problematyka ykształcena urzędnkó państoych samorządoych, Samorząd Terytoralny 2010, nr 10, s [28] A. Adamska, społecznoścoych Aktyność na jednostek przykładze samorządu ojeództa lokalnego sersach podkarpackego, Rocznk Samorządoy 2012, tom 1, ss [29] Paeł Kuca skazał, że także samorządy podkarpacke często ykorzystują BIP jako podstaoe, narzucone przepsam narzędze dzałań komunkacyjnych. P. Kuca, Noe meda jako narzędza poltyk komunkacyjnej samorządze terytoralnym. Dośadczena podkarpacke, [:] Lokalne komunkoane poltyczne, red. W. Furman P. Kuca, Rzeszó 2013, s. 26. [30] J. Półturzyck, op. ct., s [31] B. Kasprzyk, Aspekty funkcjonoana e-admnstracj dla jakośc życa obyatel, Nerónośc społeczne a zrost gospodarczy 2011, nr 23, s Bblografa Źródła Komunkat Komsj do Parlamentu Europejskego, Rady, Europejskego Komtetu Ekonomczno-Społecznego Komtetu Regonó, Europejska agenda cyfroa, Bruksela Lteratura Adamska A., Aktyność jednostek samorządu lokalnego sersach społecznoścoych na przykładze ojeództa podkarpackego, Rocznk Samorządoy 2012, tom 1. Analza zapotrzeboana na zaody zązane z zeloną gospodarką subregone płockm. Raport końcoy zrealzoany ramach projektu Zelony potencjał subregonu płockego szansą rozoju rynku pracy, Płock Dostęp do nformacj publcznej ybrane zagadnena, red. W. Końsk, Płock Godleska J., Projekt badaczy Pracodaca Praconk, nestycja kaptał ludzk. Opracoane nt. Sytuacja demografczna, społeczna ekonomczna subregonu płockego śetle analzy danych zastanych, Warszaa

15 Internet służbe... Gogołek W., Ulotne sobody nformacyjne społeczeństa nformacyjnego, Studa Medoznacze 2007, nr 4. Grodzka D., Społeczeństo nformacyjne dea, programy, badana, Studa Bura Analz Sejmoych Kancelar Sejmu 2009, nr 3. Kasprzyk B., Aspekty funkcjonoana e-admnstracj dla jakośc życa obyatel, Nerónośc społeczne a zrost gospodarczy 2011, nr 23. Kuca P., Noe meda jako narzędza poltyk komunkacyjnej samorządze terytoralnym. Dośadczena podkarpacke, [:] Lokalne komunkoane poltyczne, red. W. Furman, P. Kuca, Rzeszó Kaśny J., samorządach, Uarunkoana [:] Kultura rozoju e-admnstracj admnstracja przestrzen polskch społecznej Internetu, red. Z. Rykla, J. Knal, Rzeszó Materska K., Informacja organzacjach społeczeństa edzy, Warszaa Okoń W., Noy słonk pedagogczny, Warszaa Petrzyk D., W e-admnstracj cąż bez reolucj, Rzeczpospolta 6 marca 2014 r. Półturzyck J., Dydaktyka dorosłych, Warszaa Stefanocz B., Informacja, Warszaa Sanecz P., Wrtualny samorząd demokracja lokalna, Samorząd Terytoralny 2006, nr 4. Szmt J., Pojęce praconka samorządoego (uag de lege lata), Samorząd Terytoralny 2011, nr 3. Szpunar M., Internet medum nformacj versus deznformacj, E-mentor 2007, nr 2. Turos L., Andragogka ogólna, Warszaa Zęba E., nformacyjnego Mejsce e-admnstracj teora praktyka, kreoanu Rocznk społeczeństa Kolegum Analz Ekonomcznych 2012, zesz. 24. Żukosk M., Problematyka ykształcena urzędnkó samorządoych, Samorząd Terytoralny 2010, nr państoych

16 Andrzej Kansy Akty prane Konstytucja RP z dna 2 ketna 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. Ustaa z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. Ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze poatoym, tekst jednolty: Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. Ustaa z dna 5 czerca 1998 r. o samorządze ojeództa tekst, Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm. Ustaa z dna 6 rześna 2001 r. o dostępe do nformacj publcznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz z późn. zm. Ustaa z dna 28 lstopada 2008 r. o praconkach samorządoych, Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz Rozporządzene Mnstra Spra Wenętrznych Admnstracj z dna 18 styczna 2007 r. sprae Buletynu Informacj Publcznej, Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68. Bblography 1. Adamska, A. (2012), Aktyność jednostek samorządu lokalnego sersach społecznoścoych na przykładze ojeództa podkarpackego. Rocznk Samorządoy, Godleska, J. (2008). Projekt badaczy Pracodaca Praconk, nestycja kaptał ludzk. Opracoane nt. Sytuacja demografczna, społeczna ekonomczna subregonu płockego śetle analzy danych zastanych. Warszaa. 3. Gogołek, W. (2007). Ulotne sobody nformacyjne społeczeństa nformacyjnego. Studa Medoznacze, Grodzka, D. (2009). Społeczeństo nformacyjne dea, programy, badana. Studa Bura Analz Sejmoych Kancelar Sejmu, Kasprzyk, B. (2011). Aspekty funkcjonoana e-admnstracj dla jakośc życa obyatel. Nerónośc społeczne a zrost gospodarczy, Końsk, W. eds. (2011). Dostęp do nformacj publcznej ybrane zagadnena. Płock. 7. Kuca, P. (2013). Noe meda jako narzędza poltyk komunkacyjnej samorządze terytoralnym. Dośadczena podkarpacke. In: Furman, W. & Kuca, P. eds. (2013). Lokalne komunkoane poltyczne. Rzeszó. 113

17 Internet służbe Kaśny, J. (2013). Uarunkoana rozoju e-admnstracj polskch samorządach. In: Rykla, Z. & Knala, J. eds. (2013). Kultura admnstracja przestrzen społecznej Internetu. Rzeszó. 9. Materska, K. (2007). Informacja organzacjach społeczeństa edzy. Warszaa. 10. Okoń, W. (1998). Noy słonk pedagogczny. Warszaa. 11. Półturzyck, J. (1991). Dydaktyka dorosłych. Warszaa. 12. Stefanocz, B. (2010). Informacja. Warszaa. 13. Sanecz, P. (2006). Wrtualny samorząd demokracja lokalna. Samorząd Terytoralny, Szmt, J. (2011). Pojęce praconka samorządoego (uag de lege lata). Samorząd Terytoralny, Szpunar, M (2007). Internet medum nformacj versus deznformacj. Ementor, Turos, L. (2004). Andragogka ogólna. Warszaa. 17. Zęba, E. (2012). Mejsce e-admnstracj kreoanu społeczeństa nformacyjnego teora praktyka. Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych, Żukosk, M. (2010). Problematyka ykształcena urzędnkó państoych samorządoych. Samorząd Terytoralny, 10. Dr Andrzej Kansy: praconk Toarzysta Naukoego Płockego, adunkt Szkole Wyższej m. Pała Włodkoca Płocku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa.

Konstrukcja gier sprawiedliwych i niesprawiedliwych poprzez. określanie prawdopodobieństwa. Fundacja Centrum Edukacj Obyatelskej, ul. Noakoskego 10, 00-666 Warszaa, e-mal: ceo@ceo.org.l; Akadema ucznoska, Tel. 22 825 04 96, e-mal: au@ceo.org.l; ęcej nformacj:.akademaucznoska.l 1 Konstrukcja ger

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne

Wymagania wykraczające Wymagania dopełniające Wymagania rozszerzające Wymagania podstawowe Wymagania konieczne PSO KLASA III ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagana ykraczające Wymagana dopełnające Wymagana rozszerzające Wymagana podstaoe Wymagana koneczne Sprane obsługuje komputer, posługuje sę myszą klaaturą, poprane nazya

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. wg listy obecności PROTOKÓŁ z posedzena plenarnego Komsj Wspólnej Rządu Samorządu Terytoralnego I. Termn obrad: 26 czerca 2013 IIflMI II. Mejsce obrad: Sala Kolumnoa Kancelara Prezesa Rady Mnstro III. Obecn na posedzenu:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir.

Łódzkie ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI. Łódś, c/nic 14 kwietnia 20]Ir. ku y.4 storzene 2013. Łódź ONY NARODOWĄ STRATEGIĄ SPOJNOŚCI Łódzke Projekt spółfnansoany przez Unę Europejską z Europejskego Funduszu Rozoju Regonalnego Łódś, c/nc 14 ketna 20]Ir. OGLOSZENIE O ZAMÓWENIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015

BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015 BIULETYN INFORMACYJNY URBACT CZERWIEC 2015 WYDARZENIA 2 DNI OTWARTE 2015 Szanon Państo! W Bruksel dnach paźdzernka odbędze sę 12-15 13. Europejsk Tydzeń Regonó Mast (13th European Week of Regons and Ctes).

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budoncto (Naza kerunku studó) Studa I Stopna Przedmot: Komputeroe spomagane Computer aded buldng desgn projektoana budolanego Rok: III Semestr: 5 MK_62 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO ! PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI I PROMOCJI POWIATU OSTROWIECKIEGO Ostrowec Śwętokrzysk, lstopad 2005 r. Zlecenodawca: Powat Ostroweck ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowec Śwętokrzysk Autor: Busness Moblty Internatonal

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych

Media społecznościowe i praca w chmurze oraz przygotowanie na ich potrzeby materiałów graficznych i zdjęciowych 2 S Ł O W O - G R A F I K A - F I L M Meda społecznoścowe praca w chmurze oraz przygotowane na ch potrzeby materałów grafcznych zdjęcowych Artur Kurkewcz Web 2.0 tak określa sę serwsy nternetowe, których

Bardziej szczegółowo

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939*

Piotr Ruczkowski, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920 1939* Potr Ruczkosk, Ustrój prany kas Stefczyka latach 1920 1939, Rocznk Samorządoy 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 138-180. Potr Ruczkosk, Wyższa Szkoła Ekonom, Praa Nauk Medycznych m. prof. E. Lpńskego Kelcach,

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl)

Opublikowany w Serwis Miasta i Gminy Trzcianka (http://www.trzcianka.pl) Opublkoany Sers Masta Gmny Trzcanka (http://.trzcanka.pl) Strona głóna > Ludze kultury Andrzej Begosk Członek Zązku Polskch Artystó Fotografkó, absolent Wydzału Hstorycznego UAM Poznanu. Od 1980r. zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Intytut Studów Mędzynarodowych Wydzał Nauk Społecz Unwersytet Wrocławsk Kerunkowe Efekty Kształcena dla kerunku studów: Stosunk mędzynarodowe Pozom studów: studa perwszego stopna Profl: ogólnoakademck

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki Dostosowane systemu wylczana skrypt - bank 1. Zmany oznaczeń w polach StatusKlenta StatusWerzytelnosc Pole StatusKlenta Pole StatusWerzytelnosc stary ZPK nowy ZPK stary ZPK nowy ZPK NDa ND1 G1-1 G1 NDb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz.

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia stacjonarne 16 godz. Studia niestacjonarne 30 godz. WSHG Karta przedmotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka Rekreacja Zarządzane marketng Stacjonarny / nestacjonarny III/I stopna Nazwa przedmotu Wymar godznowy poszczególnych form

Bardziej szczegółowo

Nowa. era. Europy. przepaści. się: reszty Osób. wspiera LIST. Grecji, kadry. nr 5. Starszych ...4 ...5 NIGDY. wsparciu. publikacji.

Nowa. era. Europy. przepaści. się: reszty Osób. wspiera LIST. Grecji, kadry. nr 5. Starszych ...4 ...5 NIGDY. wsparciu. publikacji. Projekt No. 539331-LLP-1-2013-1-GR-GRUNDTVIG-GMP e-newsletter nr 5 Buletyn projektu Nowa era uczena sę: przyszłe kerunk kompetencj dla kobet 50+. www.ctwomen.eu Dołącz do nas! www.facebook.com/ctwomen.eu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA

PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA PRZYRODA WĄTEK BIOLOGIA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: ma stosuje adomośc oraz umejętnośc ykraczające poza zakres ymagań podstay programoej dla danego etapu kształcena, ma adomośc oraz umejętnośc

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze PPP

Konkurs na najlepsze PPP GRUPA PTWP GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO dołącz do nas na facebooku Adres e-mal... SZUKAJ Wpsz frazę... Wyberz województwo "Gdyby jakekolwek jednostk samorządu terytoralnego

Bardziej szczegółowo

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWCIĘCIA FUNDUSZ PREFEROWANY/ ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO Załącznk nr 1 do Uchwały Rady Powatu Kłodzkego Nr LIII/661/2010 Z dna 26 paźdzernka 2010 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH POWIATU KŁODZKIEGO na lata 2011-2015 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej?

Perspektywy drogowego PPP - czy będzie lepiej? Wtorek, 7 styczna 2014 GRUPA PTWP: GOSPODARKA HR NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO PLIKI COOKIES: Stosujemy plk cookes, aby ułatwć korzystane z serwsu. Dowedz sę węcej > [ x ] dołącz

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik Pracowna Projektowa Archtektury Krajobrazu Rewaloryzacj Środowska 80-766 Gdańsk ul. Zamejska 40/20 tel./fax 58 303 67 97 Prognoza oddzaływana na środowsko zmany Studum uwarunkowań kerunków zagospodarowana

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Geologa Geology Rok: I Semestr: 1 MK_8 Rodzaje zajęć lczba godzn: Studa stacjonarne Studa nestacjonarne Wykład

Bardziej szczegółowo

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym Edukacja medalna w nauczanu zntegrowanym Modyfkacja Programu Z Ekoludkem w szkole H. Ktlńskej -Pęta DKW-4014-166/99 Opracowała mgr Bożena Ślpek Edukacja medalna W nauczanu zntegrowanym edukacja czytelncza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E. Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE. Warszawa 2014

A N T Y K O R U P C Y J N E B I U R O C E N T R A L N E. Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE. Warszawa 2014 B I U R O C E N T R A L N E A N T Y K O R U P C Y J N E Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Warszawa 2014 B I U R O C E N T R A L N E A N T Y K O R U P C Y J N E Informator CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Bardziej szczegółowo

- wysokie kwalifikacje,

- wysokie kwalifikacje, Wyklad 8. Metropole Perwotne metropola: - masto-matka masto zalozycelske kolon - gospodarcza poltyczna stolca panstwa - duze masto (powyzej 100 tys a ostatno powyzej 1mln meszkanc6w) - nowe w~zly sec osadnczej.

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013 Rynek skolenowy w wojewódtwe kujawskopomorskm. Podsumowane badań 2013 Semnarum podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17.XII.2013 Główny cel analy Predstawene scegółowej oferty skolenowej powatowych

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

GMINA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA. 2016 rok. Listopad 2015

GMINA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA. 2016 rok. Listopad 2015 KNSTANCIN-JEZIRNA GMINA c Lstopad 2015 2016 rok GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ 1/ Na podstawe art. 230 ust. 2 pkt 1 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. I pkt I 2 ustawy z dna 27 serpna 2009

Bardziej szczegółowo

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU

COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU COMENIUS 2009-2011 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAWIERCIU WIZYTA NA ŁOTWIE 04.06-09.06.2011 Łota jedno z państ nadbałtyckch. Członek Un Europejskej NATO. Od strony lądoej granczy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 2 Szanon Spółdzelcy, meszkańcy GSM Noym Starym Sączu. Mamy przyjemność przedstać Państu Buletyn Informacyjny Grodzkej Spółdzeln Meszkanoej zaerający podstaoe beżące nformacje o sytuacj fnsoej Spółdzeln,

Bardziej szczegółowo

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation

Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation Scen fc Journals Mar me Unversty of Szczecn Zeszyty Naukoe Akadema Morska Szczecne 2009, 19(91) pp. 10 15 2009, 19(91) s. 10 15 Computer mantenance managng systems (CMMs) n mnng machnery and equpment explotaton

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 102 111 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki.

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria Środowiska II stopień ogólnoakademicki. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: logistycznym

Sylabus przedmiotu: logistycznym Sylabus przedmotu: Specjalność: Bezpeczeństwo produktu w łańcuchu Zarządzane rozwojem Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznka: 2015/2016 Kerunek: Wydzał: Zarządzane nżynera produkcj Inżyneryjno-Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki, proszeni są o kontakt z Kierunkowym Opiekunem Pra ktyk, Marcinem Studenc którzy chcą odbyć praktyk proszen są o kontakt z Kerunkowym Opekunem Pra ktyk Marcnem Bogusławskm w godznach jego dyżuru Uprzedno pownn zapoznać sę z regulamnem praktyk Podstawa prawna: Zarządzene

Bardziej szczegółowo

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej Metody oceny efektywnoœc operacyjnej banków detalcznych Danuta Skora, mgr, doktorantka Wydza³u Nauk Ekonomcznych, Dyrektor Regonu jednego z najwêkszych banków detalcznych Adran Kulczyck, mgr, doktorant

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM I BEZDOMNYM NA TERE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Adresac pomocy: Lczba K- Wydaane Wydaane Lp Naza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dna 17 marca 2011 r. zmenająca uchwałę w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze Masta Stołecznego Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Kerowane procesem nwestycyjnym Management of constructon process Rok: III Semestr: 5 MK_48 Rodzaje zajęć lczba

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

XXIII POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE JAKO UNIKALNE DOŚWIADCZENIE USTROJOWE. Grzegorz Górski

XXIII POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE JAKO UNIKALNE DOŚWIADCZENIE USTROJOWE. Grzegorz Górski XXIII POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE JAKO UNIKALNE DOŚWIADCZENIE USTROJOWE Polske Państwo Podzemne (PPP) jako unkalne zjawsko prawnoustrojowe jest już dzś pojęcem raczej ogólne akceptowanym, to ne tylko w śwadomośc

Bardziej szczegółowo

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015

MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 MÓJ PLAN PRACY JAKO DORADCY METODYCZNEGO na rok szkolny 2014/2015 L.p. 1 Obszar pracy wynkający z rozporządzena Planowane, organzowane procesu dydaktyczno wychowawczego Zadane Sposób realzacj Planowany

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmotu Budownctwo (Nazwa kerunku studów) Studa I Stopna Przedmot: Chema Chemstry Rok: I Semestr: 1 MK_4 Rodzaje zajęć lczba godzn: Studa stacjonarne Studa nestacjonarne Wykład

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone Umiejętności Uczeń: definiuje i wyjaśnia

Rozkład materiału. Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone Umiejętności Uczeń: definiuje i wyjaśnia Przedmot: wedza o społeczeństwe Zakres: pozom podstawowy Lczba godzn: 34 Rozkład materału Temat (rozumany jako lekcja) Lczba godzn Treśc podstawy progra gramowej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I. SEMESTR STUDIÓW L.p. Nazwa przedmotu zajęć zalczena Podstawowe problemy pedagogk specjalnej. Egzamn 0. 3. Wybrane zagadnena z psycholog klncznej psychopatolog. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO W GMNAZJUM CZYTANE Ocena/Klasa 1 2 3 4 5 6 -myl ltery angelske z polskm -znekształca wyrazy w prostym tekśce - ne rozume ze znaną leksyką - w trakce czytana

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszaa, dnia 9 stycznia 99 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 33 - Ministra Ochrony Środoiska, Zasobó Naturalnych i Leśnicta z dnia grudnia 99

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Załącznk do uchały Nr 574/XXXIX/09 Rady Masta Płocka z dna 25 serpna 2009 roku REGULAMIN przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pola golfowe w PPP GALERIE. Adres e-mail... SZUKAJ Wpisz frazę... GRUPA PTWP GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO

Pola golfowe w PPP GALERIE. Adres e-mail... SZUKAJ Wpisz frazę... GRUPA PTWP GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO Ponedzałek, 25 lutego 2013 GRUPA PTWP GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI RYNEK SPOŻYWCZY HANDEL ZDROWIE ROLNICTWO dołącz do nas na facebooku Adres e-mal... SZUKAJ Wpsz frazę... Wyberz województwo "Mkro mała energetyka

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań

Wycena nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w aspekcie naliczania odszkodowań Budownctwo Archtektura 3 (2008) 5-14 Wycena neruchomośc przeznaczonych pod drog publczne w aspekce nalczana odszkodowań Katedra Geodezj, Wydzał Inżyner Budowlanej Santarnej, Poltechnka Lubelska, ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski

Doświadczenia i rekomendacje na przyszłość odnośnie finansowania bioróżnorodności ze środków funduszy regionalnych - raport z Polski Dośwadczena rekomendacje na przyszłość odnośne fnansowana boróżnorodnośc ze środków funduszy regonalnych - raport z Polsk Przemek Kalnka Sabna Lubaczewska Krzysztof Smolnck Frma EkoRozwoju sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE fffrtnrą y?rrąrfmp#«m»ał) łfnotar/a prmat^ «karhnfa pnunałn, kerownka jednostk organzacyjnej powatu, oeoby zarządzającej członka organu aaraądzającegopowatową osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo