Szko a bia a i zdrowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szko a bia a i zdrowa"

Transkrypt

1 Czernichów " Czu ówek " Dàbrowa Szlachecka " Kamieƒ " K okoczyn " Nowa WieÊ Szlacecka Przeginia Duchowna " Przeginia Narodowa " Rusocice " Rybna " Wo owice " Zagacie egzemplarz bezp atny 2 (174) luty 2007 Gmina Czernichów ISSN Szko a bia a i zdrowa w numerze m.in.: o pomocy spo ecznej 5-lecie Towarzystwa Przyjació Kamienia relacja z sesji plan pracy Rady Gminy Czernichów Orka sportowa jase ka prawa pacjenta

2 reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama redakcja sk ad komputerowy druk tel ulotki reklamowe, foldery, plakaty, gazety lokalne, broszury, ksià ki MIESZKA COM GMINY CZERNICHÓW I FIRMOM DZIA AJÑCYM NA JEJ TERENIE OFERUJEMY KORZYSTNE RABATY! CZERNICHÓW 162 tel , , Szko a bia a i zdrowa

3 Szanowni Paƒstwo, Jeszcze w uszach brzmià kol dy, jeszcze w ustach smak wigilijnego barszczu, jeszcze w g owach karnawa owe atrakcje, a tu ju Wielki Post za pasem i znów wróci nasza polska smuta i umartwienie. Za szybko minà ten karnawa. Czas oszala, czas goni, czas ucieka, a my, jak ten czas - spóênieni, zabiegani, goniàcy i uciekajàcy zarazem. Ale skoro post si zbli a, pora na powa niejszà nut i za filozofem albo ksi dzem warto powtórzyç, e - mimo ca ej tej gonitwy - nie ma ucieczki przed przeznaczeniem, o czym nie wszyscy pami tajà, albo... pami taç nie chcà. Wi c nadchodzà postne dni, a z nimi myêli o przeznaczeniu (i koniecznie - wnioski z tych myêli p ynàce!). A e - jak napisa em - szalony czas p dzi bez opami tania, zaraz znów Êwi ta, tym razem Wielkanoc, i znów... hulaj dusza! Ledwie wi c zdà ycie Paƒstwo ten numer Orki przeczytaç, a tu ju - pod koniec marca - kolejny si uka e, w dodatku podwójny i Êwiàteczny! Tylko troch szkoda, e znów karnawa przegra z postem... Zbigniew Lampart, redaktor naczelny Szko a bia a i zdrowa O sportowych pasjach Doroty Âlusarz, która uczy w szkole, w Nowej Wsi Szlacheckiej, pisaliêmy wiosnà ubieg ym roku. Zapowiada a, e zorganizuje w zimie szkó k narciarskà dla uczniów i s owa dotrzyma a. Redakcja Orki gratuluje pani Dorocie konsekwencji. JesteÊmy przekonani, e tak e pozosta e gminne szko y powinny propagowaç sporty zimowe i zdrowy styl ycia. Mo e zach ci je do tego relacja z Bia ej Szko y. WA NE DLA PETENTÓW! Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców, w adze gminy podj y decyzj o zmianie godzin funkcjonowania Urz du Gminy. Od wtorku do piàtku UG b dzie czynny w godzinach , zaê w poniedzia ki - jak dotychczas - od 9 do 17. UWAGA, GAZ! Wstyczniowej Orce zamieêciliêmy rozmow z radnym Marianem Paszczà na temat gazyfikacji gminy. Tematem zainteresowa si wójt Szymon ytek i zadecydowa, e Urzàd Gminy udzieli pomocy mieszkaƒcom zainteresowanym przy àczeniem ich gospodarstw do majàcego byç mo e powstaç gazociàgu. W Biurze Obs ugi Klienta b dzie mo na od 1 do 31 marca sk adaç wnioski. Zostanà one póêniej przez UG przekazane do Karpackiej Spó ki Gazowniczej. Od6 do 14 stycznia uczniowie starszych klas Szko y Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej oraz Publicznej Szko y Podstawowej w Czu ówku przebywali w Domu Wczasów Dzieci cych Pa ac Tatrzaƒski w KoÊcielisku, w ramach tzw. Bia ej Szko y. Celem wyjazdu by a nauka jazdy na nartach, zapoznanie uczniów z aktywnymi formami sp dzania wolnego czasu, a przy okazji z pi knem i kulturà Tatr. Cel ten zosta osiàgni ty, a marzenia i oczekiwania dzieci spe ni y si. W Pa acu Tatrzaƒskim, oprócz naszej grupy, przebywa y równie dzieci z Chorwacji. Dzieci z obu krajów nawiàza y ze sobà bardzo dobry kontakt, w czym pomog y imprezy integracyjne i wspólna jazda na nartach. Nasi uczniowie, podczas wspólnych zabaw, doskonalili j zyk angielski i poznawali kultur innego kraju doskonale si bawiàc. A e im si to bardzo podoba o Êwiadczà prowadzone przez nich Bia e Dzienniczki. Uczniowie uczestniczyli równie w ciekawych wycieczkach. Zwiedzili Chocho ów, zapoznajàc si z architekturà tej wsi i jej historià. Poznali Zakopane, gdzie podziwiali m.in. stary koêció ek i zabytkowy cmentarz na P ksowym Brzyzku, a w Muzeum Przyrodniczym zapoznali si z przyrodà Tatrzaƒskiego Parku Narodowego i obejrzeli filmy poêwi cone roêlinnoêci, yciu zwierzàt oraz ekologii. Nie oby o si bez wyprawy na Wielkà Krokiew, s ynnà skoczni narciarskà, gdzie mo na by o zobaczyç przygotowania do zawodów Pucharu Âwiata w Skokach Narciarskich. Niezapomnianych wra eƒ dostarczy dzieciom tak e wyjazd kolejkà na Guba ówk i spacer turystycznym szlakiem Jana Paw a II. Wyjazd na Podhale by okazjà do spotkania ciekawych ludzi. Nasi uczniowie poznali zakopiaƒskà malark Aniel Stanek. Podczas spotkania zaprezentowa a ona techniki malowania na szkle, a dzieci mog y podziwiaç fascynujàcy zbiór jej prac. Spotkanie to sta o si inspiracjà do w asnej twórczoêci. Podczas warsztatów plastycznych dzieci namalowa y w asne obrazy na szkle i zabra y je ze sobà do domów na pamiàtk. Oprócz zaj ç plastycznych odby y si równie zaj cia muzyczne, a tak e turnieje i zawody sportowe. Bioràc udzia w licznych konkursach dzieci uczy y si samodzielnoêci, wspó dzia ania w zespole i zdrowej rywalizacji. Wszystkie dzieci wróci y do domów z upominkami, a zwyci zcy konkursów z dyplomami i nagrodami. Zorganizowanie naszej Bia ej Szko y nie by oby mo liwe bez du ego wsparcia i zaanga owania szeregu osób, którym nie jest oboj tny wszechstronny rozwój naszych (ciàg dalszy na str. 4) Redaktor naczelny: Zbigniew Lampart Rada programowa: Zdzis aw Fràc, Leszek Romaƒski, Adam Wysoczyƒski. Redakcja nie odpowiada za treêç og oszeƒ i zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nades anych tekstach. Artyku ów nie zamówionych nie zwracamy. Adres redakcji: Urzàd Gminy Czernichów Czernichów 2 Biuro Obs ugi Rady Gminy Czernichów, tel.: w. 121; tel. kom.: DTP: Press&Art STUDIO Wydawca: Rada Gminy Czernichów ISSN Nak ad 1000 egz. luty

4 w naszej gminie B dziemy mieli wicewójta! Jak si nieoficjalnie dowiedzieliêmy, 1 marca ma zostaç obsadzone stanowisko zast pcy wójta naszej gminy. Obejmie je mgr Maciej G d ek, któremu w ostatnim okresie zlecano w Urz dzie Gminy Czernichów prowadzenie spraw zwiàzanych z zamówieniami publicznymi. Maciej G d ek ukoƒczy studia na Uniwersytecie Jagielloƒskim jako magister zarzàdzania w administracji publicznej. Odby te podyplomowe studia w zakresie zamówieƒ publicznych. By ju zatrudniony w naszym UG, jednak - nie widzàc sensu wspó pracy z by ym wójtem i jego ekipà - zmieni miejsce pracy, przy okazji awansujàc. Teraz spotka go kolejny, powa ny awans, czego mu serdecznie gratulujemy! Orka w Internecie Zgodnie z zapowiedzià Orka pojawi a si w Internecie! Pe ne, cyfrowe wydania kolejnych numerów pisma b dà co miesiàc udost pniane na oficjalnym portalu Urz du Gminy Czernichów ( Zapraszamy do lektury naszego czasopisma na ekranie komputera. Marsza ek przedstawi, wójt wys ucha Podczas seminarium, które zorganizowa o 5 lutego Starostwo Powiatowe, Marsza ek Województwa Ma opolskiego Marek Nawara (zdj cie poni ej) przedstawi za- o enia Strategii Rozwoju Województwa Ma opolskiego oraz mo liwoêci wykorzystania przez gminy funduszy europejskich w latach Jak wiadomo, Ma opolsce ma przypaêç do wykorzystania 1 mld 147 mln euro. Jak dowiedzia si bioràcy udzia w seminarium wójt Szymon ytek, 9,48 proc. tej kwoty zarezerwowano na wdra anie ma ych projektów infrastrukturalnych o charakterze lokalnym, które nie rozwiàzujà systemowych problemów. Ârodki te majà byç rozdysponowane w formie konkursów. W adze odwiedzi y szko Do Zespo u Szkó Rolnicze Centrum Kszta cenia Ustawicznego przyjecha 8 lutego z wizytà ca y Zarzàd Powiatu, ze starostà Józefem Krzyworzekà na czele. GoÊcie zapoznali si z post pem prac remontowych oraz ogromem zadaƒ koniecznych do rewitalizacji obiektów tej s ynnej placówki, której organem za o ycielskim jest w aênie... Starostwo Powiatowe. W spotkaniu uczestniczy wójt Szymon ytek i radna Ewa Kryƒska. Czas poka e, jakie owoce przynios a ta gospodarska wizyta. W sprawie granic Aby przerwaç zakl ty, biurokratyczny kràg niemo noêci rozwiàzania przed u ajàcego si w nieskoƒczonoêç procesu zmiany granic naszej gminy, do Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji udali si 2 lutego wójt Szymon ytek i sekretarz Ewa Lipowczan. O efektach tej wizyty i problemie zwiàzanym z gminnymi granicami napiszemy w nast pnym numerze Orki. Pojecha do Iraku Po przesz o 2-letniej s u bie w kraju, do polskiego kontyngentu w Iraku do àczy ponownie sier ant Adam Ba uszek, mieszkaniec Rybnej. Redakcja ma nadziej, e pan Adam nie tylko wróci do nas ca o i zdrowo, ale tak e podzieli si z naszymi Czytelnikami swoimi wra eniami z wojny, którà niebawem b dziemy zmuszeni nazywaç pomocà udzielanà bratniemu narodowi irackiemu (skàd my to znamy?). Nieobozowa Akcja Zimowa 2007 Wdniach stycznia harcerze z naszej gminy wzi li udzia w Nieobozowej Akcji Zimowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Rusocicach. W programie znalaz y si zaj cia sportowe i rekreacyjne po àczone z konkursami i naukà Êpiewu, a nawet konkurs Idol Wieczory przeznaczono na tradycyjne harcerskie kominki z zabawami i piosenkami. Nagrody dla zwyci zców gminnych konkursów ufundowa wójt Szymon ytek. Harcerze goràco dzi kujà wójtowi za wsparcie zimowego wypoczynku. Szko a bia a i zdrowa (ciàg dalszy ze str. 3) dzieci. Jestem tym osobom bardzo wdzi czna. Pragn szczególnie podzi kowaç wójtowi Szymonowi ytkowi oraz prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Szko y Podstawowej w Czu ówku Leszkowi Romaƒskiemu za udzielone nam wsparcie finansowe. Paniom dyrektor Barbarze Wierzbowskiej ze Szko y Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej i El biecie Woêny z Publicznej Szko y Podstawowej w Czu- ówku goràco dzi kuje za yczliwoêç i przychylnoêç dla realizacji projektu, zaê Komitetom Rodzicielskim dzi kuj za wszelkà, nie tylko finansowà pomoc. Organizatorka oraz uczestnicy obozu majà nadziej i wierzà w to, e w przysz ych latach równie uda si zorganizowaç podobne wyjazdy i mo e nawet kiedyê stanà si one tradycjà. Dorota Âlósarz Fragment Bia ego Dzienniczka Po Êniadaniu sprzàtaliêmy pokój. Potem pojechaliêmy autokarem, z Chorwatami do Bia ki Tatrzaƒskiej. Po za o eniu sprz tu narciarskiego kupiliêmy karnety. Zje d aliêmy wiele razy - by o SUPER! Pani uczy a nas zje d aç równolegle. Dzisiaj by najwspanialszy dzieƒ w moim yciu. Nareszcie nauczy em si jeêdziç na nartach. SUPER!!! Pawe Krawiec, Czu ówek. 4 ORKA nr 2 (174)

5 temat miesiàca To ju pi ç lat! Towarzystwo Przyjació Kamienia obchodzi w lutym swoje pi ciolecie. To mi y, wa ny dla lokalnej spo ecznoêci jubileusz. PlanowaliÊmy nawet - z tej okazji - zadedykowaç spo ecznikom z Kamienia stron tytu owà ze zdj ciem, ale niestety... nie zgodzili si. Publikujemy zatem jedynie nades any tekst i yczymy Towarzystwu wielu sukcesów. WDzieƒ Babci, 21 stycznia, Towarzystwo Przyjació Kamienia Êwi towa o piàtà rocznic swojego istnienia. UroczystoÊç zbieg a si z trzecim ju z kolei Wieczorem Kol d, zorganizowanym dla mieszkaƒców i przyjació naszej miejscowoêci. Wspomnienia dotyczàce zak adania Towarzystwa i ludzi go tworzàcych przeplata y si ze wspólnym Êpiewem tradycyjnych kol d. Akompaniowali jak zwykle: Adam Gara i Leszek Zelech oraz przyjaciel Kamienia z Wo owic - Tadeusz Kapusta. Wystàpi a tak e grajàca na skrzypcach uczennica Gimnazjum w Kamieniu Kamila M drzyk, która ucz szcza jednoczeênie do Szko y Muzycznej II stopnia w Krakowie. Spotkanie uêwietnili swojà obecnoêcià: starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka, wójt Szymon ytek, so tys Rusocic Roman Starowicz oraz gminni radni z Kamienia, zarazem cz onkowie TPK, Renata Wolarek i Kazimierz Szczurek. Przyk ady tego, co Towarzystwu uda o si zrealizowaç zosta y przedstawione na wystawie, którà obecnie mo na jeszcze oglàdaç w Gminnej Bibliotece w Czernichowie. Mi ym akcentem uroczystoêci sta o si nadanie paniom Marii Koczur i Halinie Kuglin cz onkostwa honorowego TPK, w uznaniu ich pracy na rzecz Izby Regionalnej oraz organizacji konkursów historycznych i sta ej pomocy w realizacji zadaƒ Towarzystwa. Cz onkowie-za o yciele TPK Anna Nowak, Ma gorzata Dzierwa, Halina Ziober, Halina Gara, Anna Bijak, Ma gorzata Âwiadek, Renata Wolarek, Maria Szczurek, Maria Figa, W adys aw Âwiadek, Kazimierz Nowak, Krzysztof Ziober, W adys aw Figa, Adam Gara, S awomir Pietrasik, Kazimierz Szczurek, Kazimierz atak oraz ks. Kazimierz atak. W ciàgu pi ciu lat istnienia TPK sta o si zauwa alnym i wyraênym znakiem aktywnoêci mieszkaƒców, a niektóre jego pomys y sà wykorzystywane w innych miejscowo- Êciach. Towarzystwo stara si integrowaç mieszkaƒców do wspólnych dzia aƒ zmierzajàcych zarówno do rozwoju naszej miejscowoêci oraz utrwalania lokalnej kultury. Naszà dzia alnoêç rozpocz liêmy w 2002 roku organizacjà koncertu muzyki dawnej w wykonaniu Zespo u Mi dzynarodowej Szko y Muzyki Tradycyjnej przy Fundacji Muzyka Kresów w Lublinie Szczególnie zaê dumni jesteêmy z renowacji dawnego lamusa dworskiego, póêniej domu oazowego ksi y Kanoników Regularnych Lateraƒskich, u yczonego naszemu Towarzystwu na zorganizowanie w nim Izby Regionalnej. Izba ta jest trwa ym symbolem naszych dzia aƒ. Znajdujà si w niej eksponaty darowane przez mieszkaƒców Kamienia i sàsiednich wsi. Sà to sprz ty gospodarskie i elementy wyposa enia domu mieszkalnego. Cz onkowie TPK pe nià w ka dà wakacyjnà niedziel dy ury, s u àc informacjà odwiedzajàcym goêciom. Nasze starania wspiera Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz Dyrekcja Zespo u Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie. Corocznie organizujemy dni naszej wsi, czyli Dni Kamienia. Odbywajà si one w rocznic lokacji miejscowoêci tj. na poczàtku czerwca. W czasie imprez plenerowych przypominamy tradycyjne zwyczaje, zaj cia domowe i gospodarskie, odbywajà si liczne konkursy, pokazy i degustacje daƒ lokalnych, tak e tych nieznanych m odszemu pokoleniu. Od trzech lat organizujemy konkurs na tradycyjnà palm wielkanocnà, która w Kamieniu nazywa si bagni ç, a w ubieg ym roku postanowiliêmy w podobny sposób wyró niç wianki Êwiecone u nas w oktaw Bo ego Cia a. Dla mieszkaƒców Kanienia organizowaliêmy tak e wycieczki do Doliny Mnikowskiej, w Beskid ywiecki, a tak e na Ukrain do MoÊcisk, Lwowa i Strzelczysk. Wa nym dla TPK wydarzeniem by o zorganizowanie 10 kwietnia 2005 roku historycznej sesji naukowej poêwi conej setnej Pierwsze w adze TPK Komitet Za o ycielski: Ma gorzata Dzierwa, Adam Gara, Kazimierz Nowak, W adys aw Âwiadek, W adys aw Figa. Zarzàd: Kazimierz Nowak - przewodniczàcy, Ma gorzata Dzierwa - zast pca przewodniczàcego, Adam Gara - zast pca przewodniczàcego. Komisja Rewizyjna: Anna Bijak, Andrzej Kaczorowski, Maria Szczurek. Skarbnik: Halina Ziober. Sekretarz: Maria Figa. rocznicy Êmierci dzia ajàcego w Kamieniu i Krakowie ks. opata Stanis awa S otwiƒskiego. Referaty wyg oszone podczas sesji zosta y opublikowane w broszurze By czas nie zaçmi i niepami ç... wydanej staraniem TPK, przy wsparciu Starostwa Powiatowego. Towarzystwo jest wydawcà równie dwóch innych publikacji ksià kowych, dwóch folderów informacyjnych dotyczàcych Kamienia oraz kartek pocztowych. Rozpowszechniamy tak e koszulki z logo TPK i amonitem, do którego nawiàzuje nasz znak. Odby o si te, i - mamy nadziej - odb dzie, wiele innych przedsi wzi ç, których realizacja jest mo liwa dzi ki finansowemu wsparciu samorzàdu gminnego oraz osób, firm i instytucji nie tylko z terenu naszej miejscowoêci. Serdecznie wszystkim jesteêmy wdzi czni! Najcenniejszym efektem naszych dzia aƒ jest integracja mieszkaƒców, zw aszcza paƒ z Ko a Gospodyƒ, stra aków z OSP i cz onków LKS Start Kamieƒ. W dotychczasowej, pi cioletniej ju historii TPK, nie zdarzy o si nigdy, by cz onkowie tych organizacji odmówili nam wspó pracy i pomocy, lub byli niech tni jakimkolwiek dzia aniom na rzecz wsi i jej mieszkaƒców. Wydaje si, e w aênie we wspó pracy lokalnych organizacji znajduje si êród o prawdziwie obywatelskiego spo eczeƒstwa, a Kamieƒ mo- e byç tego przyk adem. Nasze obchody rocznicowe trwaç b dà a do Dni Kamienia zaplanowanych na pierwszy weekend czerwca br. Ju teraz serdecznie na nie zapraszamy! W czasie naszych Dni odb dà si m.in. fina y czterech ju og oszonych konkursów: historycznego, plastycznego, fotograficznego i dotyczàcego lokalnych legend. Ich regulaminy sà dost pne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie. Maria Figa luty

6

7 Radni uchwalili plan pracy na rok czy atwo b dzie go zrealizowaç? To zale y, czy Rada Gminy zechce wnikliwie rozwa yç wszelkie problemy i wypracowaç wspólnie z wójtem optymalne rozwiàzania, czy tylko zbieraç si, aby sobie podyskutowaç. Jestem g boko przekonany, e wchodzi w gr tylko pierwsza z wymienionych przeze mnie ewentualnoêci, a to oznacza, e stojà przed nami nie atwe zadania. Czy mo e Pan wskazaç najwa niejsze tegoroczne tematy, którymi zajmowaç si b dà radni. Wa nych tematów jest wiele. Zacznijmy od koniecznoêci wypracowania nowego harmonogramu asfaltowania dróg gminnych. Tak zwana stara kolejka zosta a uchwalona przez Rad na lata W zadaniu tym bardzo wa ny jest udzia finansowy mieszkaƒców, a trzeba pami taç, e ostatnio znacznie podro a y zarówno materia y, jak i us ugi, wi c remontowanie naszych dróg wià e si z wi kszym wysi kiem poszczególnych so ectw. Trzeba b dzie zatem przeprowadziç spo eczne konsultacje i wypracowaç zadawalajàce wszystkich rozwiàzanie. Kolejna bardzo wa na sprawa, to aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, poprzedzona gruntownà analizà. Dokument ten stanowiç ma podstaw do ubiegania si o fundusze unijne. Musimy te doprowadziç do poprawienia Planu Zagospodarowania Przestrzennego, gdy wojewoda ma zastrze enia do niektórych jego postanowieƒ. Czeka nas wi c wczeêniej praca nad nowymi Studiami Uwarunkowaƒ Przestrzennych, które stanowià podstaw Planu. Tymczasem radna Renata Wolarek rozpocz a walk o nasze naturalne Êrodowisko... nasze sprawy Przed Radà Gminy stojà nie atwe zadania... Z przewodniczàcym Rady Gminy Czernichów rozmawia Zbigniew Lampart Âmierç na drodze Mieszkaƒcy Czu ówka s usznie àdajà poprawy bezpieczeƒstwa na odcinku drogi krajowej nr 780 przebiegajàcej przez ich miejscowoêç. Na skutek ich interwencji Urzàd Gminy wystàpi pisemnie 16 sierpnia 2006 r. do Zarzàdu Dróg Wojewódzkich z proêbà o dodatkowe oznakowanie drogi 780 w tym kraƒcowo niebezpiecznym miejscu. PodkreÊlono, e konieczne jest umieszczenie tam tablic czarny punkt oraz czerwonych poprzecznych linii informujàcych o miejscu szczególnie niebezpiecznym. Przewodniczàcy Jacek Podgórski i wójt Szymon ytek rozmawiajà z krakowskimi dziennikarkami. Przypomniano te, e w Czu ówku dochodzi cz sto do kolizji i wypadków drogowych, szczególnie z udzia em pieszych, które koƒczà si utratà ycia. Niestety Zarzàd Dróg Wojewódzkich nie podjà przez pó roku adnych dzia aƒ w tej sprawie. Bez echa pozosta a te osobista interwencja wójta podj ta na spotkaniu w Zarzàdzie Dróg Wojewódzkich 10 stycznia br. Ile jeszcze osób musi zginàç w Czu- ówku, eby drogowcy wreszcie podj li niezb dne dzia ania? (red.) To tak e jest bardzo wa ny, nowy temat. Na zebraniu w Kamieniu zg osi go pan Kazimierz Nowak, a pani radna Wolarek, jako przewodniczàca Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska bardzo si osobiêcie w spraw zaanga owa a. Musimy opracowaç zasady i wprowadziç w gminie przydomowà segregacj Êmieci. Nie jest to jedyny, ca kiem nowy temat, którym zajmowaç si b dzie Rada Gminy? Ca kowicie nowym tematem jest koniecznoêç opracowania gminnej strategii rozwiàzywania problemów spo ecznych, cokolwiek mia oby to oznaczaç. B dziemy si zatem konsultowaç ze specjalistami i pracowaç nad stworzeniem takiej strategii. Pozosta y tak e remanenty z przesz oêci... Swego czasu podj liêmy uchwa okreêlajàcà kierunki dzia ania wójta, w której znalaz si zapis dotyczàcy koniecznoêci uporzàdkowania spraw zwiàzanych z korzystaniem przez mieszkaƒców z istniejàcej sieci kanalizacyjnej. Chodzi o to, e wszyscy, którym warunki techniczne to umo liwiajà, muszà pod àczyç swoje posesje do gminnej kanalizacji sanitarnej. Trzeba tak e zadbaç, aby do tej kanalizacji nie odprowadzano wód opadowych, co jest niedopuszczalne i szkodzi oczyszczalni. Nie mówi ju nawet o samej oczyszczalni, którà poprzednie w adze pozostawi y nam w katastrofalnym stanie. Przyszed czas, aby wreszcie wszystkie te problemy pomyêlnie rozwiàzaç. Wójt chce dodatkowo rozpoczàç w tym roku inwestycj kanalizacyjnà dla miejscowoêci znajdujàcych si we wschodniej cz Êci gminy. Czy to dobry pomys? Tak, i mog powiedzieç, e wójt Szymon ytek znajdzie w Radzie Gminy silne poparcie dla tego projektu, którego realizacja poprawi nie tylko sytuacj w czterech wschodnich so ectwach, lecz tak e w samym Czernichowie, z którego Êcieki pow drujà do oczyszczalni w Wo owicach, a w miejscu starej oczyszczalni b dzie przepompownia. Zapowiada si dla radnych bardzo pracowity rok... Na szcz Êcie jest zapa do pracy i - co najwa niejsze - dobre relacje pomi dzy Radà Gminy i obecnym wójtem. A jeêli jest w gminie dobra atmosfera, to du o dobrego da si zrobiç. Mam nadziej, e zach cimy tak e do wyt onej pracy naszych gminnych urz dników, którzy w poprzedniej kadencji troch sobie odpoczywali. Nawiasem mówiàc, musi si tak e poprawiç stosunek osób zatrudnionych w Urz dzie Gminy do mieszkaƒców, ale to ju chyba temat na osobny artyku... Orka b dzie przyglàdaç si pracy urz dników, a na razie dzi kuj za rozmow i ycz Panu Przewodniczàcemu i ca ej Radzie owocnej, satysfakcjonujàcej mieszkaƒców pracy. luty

8 Orka socjalna O pomocy spo ecznej Zgodnie z zapowiedzià publikujemy materia przygotowany przez Gminny OÊrodek Pomocy Spo ecznej w Czernichowie. Oprócz informacji ogólnych zawiera on tak e G ówne cele pomocy spo ecznej: wsparcie osób i rodzin w przezwyci - eniu trudnej sytuacji yciowej, doprowadzenie w miar mo liwoêci do ich yciowego usamodzielniania i umo liwienie im ycia w warunkach odpowiadajàcych godnoêci cz owieka; zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej osobom nie posiadajàcym dochodu, osobom w wieku poprodukcyjnym i niepe nosprawnym; zapewnienie dochodu do wysokoêci poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagajà okresowego wsparcia, zapewnienie pomocy rodzinom dotkni tym skutkami patologii spo ecznej, w tym przemocà w rodzinie; integracja ze Êrodowiskiem osób wykluczonych spo ecznie. Zasady przyznawania pomocy spo ecznej Pierwszy, podstawowy warunek do ubiegania si o zasi ek to trudna sytuacja yciowa. Mo e ona byç zwiàzana z sieroctwem, bezdomnoêcià, bezrobociem, niepe nosprawnoêcià, d ugotrwa à lub ci kà chorobà, przemocà w rodzinie, potrzebà ochrony macierzyƒstwa lub wielodzietnoêcià, bezradnoêcià w sprawach opiekuƒczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zw aszcza w rodzinach niepe nych lub wielodzietnych, trudnoêciami w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zak adu karnego, zdarzeniem losowym, kl skà ywio owà lub ekologicznà, alkoholizmem lub narkomanià. Ustawa wylicza wi cej takich sytuacji a samo wyliczenie nie jest zamkni tym katalogiem sytuacji, w których musi znaleêç si osoba ubiegajàca si o pomoc. Oznacza to, e jako trudna sytuacja yciowa uprawniajàca do pomocy mo e zostaç uznana inna sytuacja, która nie zosta a wymieniona w ustawie. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa. Miesi czny dochód osoby lub rodziny ubiegajàcej si o pomoc nie mo e byç wi kszy od kwoty okreêlonej w ustawie o pomocy spo ecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego. Prawo do Êwiadczeƒ przys uguje osobom i rodzinom posiadajàcym dochody nie przekraczajàce kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 paêdziernika 2006 r. dla osoby samotnie gospodarujàcej dochód ten nie mo e przekroczyç kwoty 477 z, natomiast dla osoby w rodzinie - kwoty 351 z. UWAGA: Nale y pami taç o tym, e oba wymienione warunki muszà byç spe nione jednoczeênie. Dochód Pomoc spo eczna umo liwia przezwyci anie trudnych sytuacji yciowych tym osobom lub rodzinom, które nie sà w stanie same ich pokonaç, wykorzystujàc w asne uprawnienia, zasoby i mo liwoêci. Wspiera je w wysi kach zmierzajàcych do zaspokojenia niezb dnych potrzeb i umo liwia im ycie w warunkach odpowiadajàcych godnoêci cz owieka. Zadaniem pomocy spo ecznej jest tak e zapobieganie trudnym sytuacjom yciowym, przez podejmowanie dzia aƒ zmierzajàcych do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze Êrodowiskiem. Nale y zsumowaç dochody cz onków rodziny z miesiàca poprzedzajàcego z o enie wniosku, czyli np. ubiegajàc si o pomoc w marcu, trzeba przedstawiç dochód z lutego. Obliczajàc dochód na osob w rodzinie sumujemy dochody wszystkich cz onków rodziny bez wzgl du na êród o ich uzyskania (np. wynagrodzenie za prac, renta, emerytura, zasi ek rodzinny, zasi ek piel gnacyjny, dochód z gospodarstwa rolnego, stypendium, Êwiadczenie piel gnacyjne, zasi ek dla bezrobotnych, dochód z pracy dorywczej itp.). Muszà to byç dochody netto, czyli bez podatku oraz sk adek na ubezpieczenie. Do dochodu nie wlicza si : kwoty alimentów, które p aci cz onek rodziny ubiegajàcej si o wsparcie, jednorazowego pieni nego Êwiadczenia socjalnego oraz Êwiadczeƒ w naturze, jak równie Êwiadczeƒ przys ugujàcych osobie bezrobotnej z tytu u wykonywania prac spo ecznie u ytecznych. Osoba lub rodzina ubiegajàca si o pomoc spo ecznà powinna zg osiç si do miejscowego OÊrodka Pomocy Spo ecznej. Decyzja o przyznaniu pomocy (lub o odmowie jej przyznania) jest poprzedzona przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu Êrodowiskowego (z osobà lub rodzinà zg aszajàcà si o pomoc). Pracownik socjalny odwiedza osob lub rodzin starajàcà si o pomoc w jej mieszkaniu i na podstawie dokonanych spostrze eƒ planuje pomoc. Kolejny etap to podpisanie kontraktu socjalnego. Decyzje w sprawach przyznawania Êwiadczeƒ pomocy spo ecznej wydawane sà w formie pisemnej. Od ka dej decyzji s u y prawo odwo ania. Kontrakt socjalny jest elementem post powania, który pojawi si od 2004 r. wraz z nowà ustawà o pomocy spo ecznej. Kontrakt spisuje si w celu okreêlenia sposobu wspó dzia ania w rozwiàzywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujàcej si w trudnej sytuacji yciowej. W kontrakcie spisuje si m.in. ustalone z pracownikiem socjalnym dzia ania, które powinna podjàç osoba lub rodzina pragnàca poprawiç swojà sytuacj. 8 ORKA nr 2 (174)

9 Orka socjalna Pomoc spo ecznà organizujà organy administracji rzàdowej i samorzàdowej. Na poziomie gminy organem odpowiedzialnym jest wójt, a bezpoêrednim wykonawcà Gminny OÊrodek Pomocy Spo ecznej. Realizujàc zadania pomocy spo ecznej OÊrodek wspó pracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami spo ecznymi i pozarzàdowymi, koêcio em katolickim, innymi koêcio ami, zwiàzkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Zwracajàc si o wsparcie najlepiej przedstawiç swojà proêb na piêmie, chocia nie ma takiego formalnego wymagania (proêba mo e byç zg oszona ustnie podczas osobistej wizyty, a nawet przez telefon - wówczas pracownik GOPS sporzàdza pisemnà notatk ). Pracownik socjalny ma prawo domagaç si od osoby lub rodziny z o enia oêwiadczenia o uzyskiwanych, a nieudokumentowanych, dochodach i stanie majàtkowym. JeÊli odmówimy z o enia takiego oêwiadczenia, mo emy spotkaç si z odmowà udzielenia pomocy. Osoby i rodziny korzystajàce ze Êwiadczeƒ z pomocy spo ecznej sà obowiàzane niezw ocznie poinformowaç GOPS o ka dej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majàtkowej, która wià e si z podstawà do przyznania Êwiadczeƒ oraz wspó pracowaç z pracownikiem socjalnym w celu rozwiàzania swojej trudnej sytuacji yciowej. Gminny OÊrodek Pomocy Spo ecznej w Czernichowie udziela wsparcia w nast pujàcych formie: pomoc materialna: zasi ek sta y, zasi- ek okresowy, zasi ek celowy i specjalny celowy; pomoc niematerialna: praca socjalna, sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, schronienie, posi ek, us ugi opiekuƒcze w miejscu zamieszkania, pobyt w domu pomocy spo ecznej. Zasi ek sta y przys uguje: osobie pe noletniej, samotnie gospodarujàcej, ca kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepe nosprawnoêci, jeêli jej dochód jest ni szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujàcej (477 z ); osobie pe noletniej pozostajàcej w rodzinie, ca kowicie niezdolnej do pracy niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepe nosprawnoêci, jeêli jej dochód, jak równie dochód na osob w rodzinie sà ni sze od kryterium dochodowego na osob w rodzinie (351 z na osob w rodzinie). Zasi ek okresowy przys uguje w szczególnoêci ze wzgl du na d ugotrwa à chorob, niepe nosprawnoêç, bezrobocie, a tak e w okresie oczekiwania na utrzymanie lub nabycie uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z innych systemów zabezpieczenia spo ecznego. Zasi ek celowy mo e zostaç przyznany w celu zaspokojenia niezb dnej potrzeby w szczególnoêci na pokrycie cz Êci lub ca oêci zakupu: ywnoêci, leków i leczenia, opa u, odzie y, niezb dnych przedmiotów u ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Mo e tak e byç przyznany osobom, które ponios y straty w wyniku zdarzenia losowego, kl ski ywio owej lub ekologicznej. Zasi ek specjalny celowy mo e zostaç przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczajàcych kryterium dochodowe. Rodzaj, forma i zakres pomocy jest dostosowana do okolicznoêci przyznania pomocy oraz celów i mo liwoêci pomocy spo- ecznej. Pracownicy socjalni W Gminnym OÊrodku Pomocy Spo ecznej w Czernichowie pracuje 5 pracowników socjalnych. Ka dy z nich ma pod opiekà rejon opiekuƒczy który zamieszkuje Êrednio osób. Niestety pracownicy socjalni nie mogà poêwi ciç si tylko pracy w rejonach, gdy wykonujà równie szereg prac biurowych (np. formularz wywiadu Êrodowiskowego liczy 16 stron). Sà oni odpowiedzialni m.in. za prawid owe prowadzenie dokumentacji klientów, wydawanie decyzji oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego. Warto tak e wiedzieç, e pojawienie si pracownika socjalnego w danej rodzinie nie koniecznie musi oznaczaç, e ta rodzina korzysta z pomocy spo ecznej. Pracownicy socjalni przeprowadzajà wywiady alimentacyjne, wywiady Êrodowiskowe u d u ników alimentacyjnych, wywiady Êrodowiskowe s u àce ustaleniu odp atnoêci za pobyt dziecka w rodzinie zast pczej i w placówce opiekuƒczo-wychowawczej, wywiady Êrodowiskowe stanowiàce podstaw do wydania opinii dla sàdów. Oprócz tego pracownicy mogà Êwiadczyç pomoc w formie pracy socjalnej, która udzielana jest osobom lub rodzinom bez wzgl du na sytuacj finansowà. luty 2007 (opr. GOPS) Pracownicy socjalni GOPS i ich rejony opiekuƒcze Wies awa Ta ach - Czernichów, Przeginia Narodowa Maria Wrona - Przeginia Duchowna, Dàbrowa Szlachecka, Nowa WieÊ Sz. Danuta Buczek - Rybna, K okoczyn Marta Freiberg - Kamieƒ, Zagacie, Czu ówek Izabela Socha - Wo owice, Rusocice. Gminny OÊrodek Pomocy Spo ecznej: Czernichów 2 - pokoje 111, 114 i 115 (w budynku Urz du Gminy), tel.: , 9

10 Rada Gminy IV sesja Rady Gminy Czernichów - 15 stycznia 2007 r. Po uchwaleniu porzàdku obrad sesji, wójt Szymon ytek przedstawi zebranym nowego dyrektora Gminnego Zespo u Obs ugi Szkó, Janusza Sendereckiego, po czym g os zabrali przedstawiciele OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej (którzy przed sesjà zaprezentowali swój wyremontowany wóz bojowy), aby podzi kowaç oraz zwróciç si do radnych z proêbà o sfinansowanie doposa enia tego pojazdu. Debata bud etowa, która odby a si w dalszym toku sesji by a stosunkowo krótka. Wójt Szymon ytek przybli y radnym istot autopoprawek do projektu bud etu. Zaznaczy, e oprócz zadaƒ inwestycyjnych, w projekcie bud etu znalaz y si zadania projektowe i bie àce. Przewodniczàcy Rady Jacek Podgórski zwróci uwag na koniecznoêç szybkiego za atwienia szeregu spraw i wyrazi nadziej, na dobrà wspó prac z wójtem i uzyskanie od niego konkretnych propozycji. Przewodniczàcy Komisji Bud etu Adam Wysoczyƒski poinformowa, e projekt bud etu zosta przez radnych przyj ty z zadowoleniem, bo wynika z niego, e gmina przestaje si cofaç w stosunku do gmin sàsiednich, a zarazem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców. Komisja Bud etu pozytywnie zaopiniowa a bud et z autopoprawkami. G os zabrali tak e radni Marian Dudek, Marian Paszcza i Zofia Grzywa. Radna Stanis awa Pi tak podkreêli a, e prace nad konstruowaniem bud etu przebiega y w tym roku spokojnie i normalnie oraz podzi kowa a za ten fakt wójtowi. Radni zaakceptowali w kolejnych g osowaniach wszystkie autopoprawki, po czym jednog oênie podj li uchwa bud etowà na rok Z kolei wójt Szymon ytek przedstawi projekt uchwa y w sprawie programu wspó pracy z organizacjami pozarzàdowymi na rok Radni po wys uchaniu wójta jednog oênie podj li uchwa w tej sprawie. Kolejne uchwa y dotyczàce: dzia aƒ zwiàzanych z ostatecznym ustaleniem granic terytorialnych gminy Czernichów, przekszta cenia gminnych zak adów bud etowych w jednostki bud etowe, uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz zaciàgni cia przez gmin kredytu d ugoterminowego, równie zosta y podj te jednog oênie. W dalszym toku obrad, na wniosek grupy radnych podj ta zosta a uchwa a w sprawie wystàpienia do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Finansów w sprawie Êrodków na stypendia szkolne. Przewodniczàcy Jacek Podgórski zwróci uwag, e gmina otrzymuje na ten cel z bud etu paƒstwa kilkanaêcie tysi cy z otych, a powinna wydaç oko o 200 tysi cy z otych (wi cej na ten temat w nast pnym numerze Orki ). Na koniec radni, po krótkiej dyskusji, przyj li plan pracy Rady Gminy na rok Przy okazji wójt Szymon ytek poprosi przewodniczàcych komisji o zwracanie si o odpowiednie materia y z wyprzedzeniem, poniewa z planów pracy komisji nie wynika, jakie konkretnie materia y b dà potrzebne przy omawianiu poszczególnych tematów. W czasie przeznaczonym na wolne wnioski nikt nie zabra g osu, wi c przewodniczàcy Jacek Podgórski og osi zamkni cie czwartej w tej kadencji sesji. (red.) Plan pracy Rady Gminy Czernichów na rok 2007 styczeƒ Przyj cie planu pracy Rady Gminy na rok 2007 Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2007 Program przeciwdzia ania narkomanii na rok 2007 Program profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych na rok 2007 Bud et gminy na rok 2007 Program wspó pracy z organizacjami pozarzàdowymi na rok 2007 Funkcjonowanie Planów Przestrzennego Zagospodarowania Gminy luty Podj cie prac nad Gminnà Strategià Rozwiàzywania Problemów Spo ecznych Informacja o inwestycjach rozpocz tych w roku 2006 oraz rozpoczynanych w roku 2007 marzec Projekt regulaminu utrzymania czystoêci i porzàdku na terenie gminy Ustalenie górnych stawek op at za us ugi odbierania odpadów komunalnych Sprzeda i dzier awa dzia ek stanowiàcych w asnoêç gminy Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami kwiecieƒ Sprawozdanie z wykonania bud etu gminy w 2006 roku Absolutorium dla wójta Sprawozdania z dzia alnoêci rzeczowej i finansowej jednostek organizacyjnych gminy w roku 2006 Projekt uchwa y o zasadach gospodarowania mieniem komunalnym Projekt uchwa y o zasadach gospodarowania na cmentarzu komunalnym Podsumowanie zimowego utrzymania dróg gminnych maj Ewidencja dróg gminnych Modernizacja dróg Gminna Strategia Rozwiàzywania Problemów Spo ecznych Informacja o stanie bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkaƒców gminy. czerwiec Analiza wykonania i aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gospodarowanie lokalami komunalnymi Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy lipiec Przerwa wakacyjna sierpieƒ Informacja o wykonaniu bud etu gminy w I pó roczu 2007 r. Informacja o realizacji zadaƒ finansowanych ze Êrodków so eckich Zarzàdzenie wyborów so tysów i rad so eckich wrzesieƒ Funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Komunalizacja gruntów stanowiàcych w asnoêç Skarbu Paƒstwa Zimowe utrzymanie dróg gminnych paêdziernik Informacja o oêwiadczeniach majàtkowych za rok 2006 Realizacja regulaminu utrzymania porzàdku i czystoêci w gminie Wybór awników listopad Stawki podatków i op at lokalnych na rok 2008 Program profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych na 2008 rok Program przeciwdzia ania narkomanii na rok 2008 Regulamin wynagradzania nauczycieli Program remontów obiektów komunalnych na lata grudzieƒ Bud et gminy na rok 2008 Plan pracy Rady Gminy na rok 2008 Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy na rok ORKA nr 2 (174)

11 komunikaty Wa ne dla rolników... Od 1 do 31 marca 2007 r. Urzàd Gminy przyjmuje wnioski o zwrot cz Êci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego (za pierwsze pó rocze). Wnioski o zwrot podatku nale y z o yç w Urz dzie Gminy Czernichów w pok. 5 (parter). Do wniosku nale y do àczyç faktury VAT za olej nap dowy zakupiony w okresie od do Zwrot podatku przys uguje jedynie producentowi rolnemu, czyli posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowià przedmiot wspó posiadania, zwrot podatku przys uguje temu wspó posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspó posiadacze wyrazili pisemnà zgod wyra onà we wniosku (nie dotyczy wspó ma onków). Rolnicy otrzymajà 0,55 z za jeden litr oleju nap dowego, przy czym jego maksymalne zu ycie mo e wynosiç 86 litrów na ka dy hektar u ytków rolnych w danym roku, co daje kwot 47,30 z na jeden hektar rocznie. Wymagane dokumenty: faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodnoêç z orygina em przez upowa nionego pracownika (po okazaniu i opiecz towaniu orygina ów), stanowiàce dowód zakupu oleju nap dowego w okresie 6 miesi cy poprzedzajàcych z o enie wniosku; odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego, w przypadku producentów rolnych podlegajàcych wpisowi do tego rejestru. PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji ds. Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w remizie OSP Rybna czynny jest w Êrody i piàtki w godz Ma opolska Izba Rolnicza 4lutego 2007 r. odby y si wybory do Rady Powiatowej Ma opolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Krakowskim. W naszej gminie kandydowali: Juliusz Boroƒ z Czernichowa i Marian Konik z Czu ówka. W okr gu nr 2 obejmujàcym teren naszej gminy prawo oddania g osu posiada o osób (by y to osoby fizyczne i prawne, b dàce p atnikami podatku rolnego oraz osoby fizyczne i prawne b dàce p atnikami podatku dochodowego z dzia- ów specjalnych produkcji rolnej). W g osowaniu wzi o udzia zaledwie uprawnionych. Na Juliusza Boronia oddano 28, a na Mariana Konika 21 wa nych g osów i w ten sposób zosta y obsadzone oba przypadajàce naszej gminie mandaty. DOWODY OSOBISTE Przypominamy, e 31 grudnia 2007 r. tracà wa noêç wszystkie stare, ksià eczkowe dowody osobiste, wydane przed 1 stycznia 2001 r. Osoby, które wymian dowodu zostawià na ostatnià chwil, nara à si na oczekiwanie w d ugich kolejkach! Z o enie wniosku o wymian dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Urz dzie Gminy i wype nienia - czarnym d ugopisem! - odpowiedniego formularza. Nie b dà przyjmowane wnioski sk adane przez cz onków rodziny i inne osoby. Równie odbiór nowego dowodu wymaga osobistego stawiennictwa. DOKUMENTY NIEZB DNE DO Z O- ENIA WNIOSKU O DOWÓD OSOBISTY: 1. Odpis skrócony aktu urodzenia w oryginale (dotyczy osób, które nie wstàpi y w zwiàzek ma eƒski, a urodzi y si poza obszarem gminy Czernichów), lub odpis skrócony aktu ma eƒstwa w oryginale, z adnotacjà o aktualnie u ywanym nazwisku, lub z adnotacjà o rozwodzie (dotyczy zwiàzków ma eƒskich zawartych poza obszarem gminy Czernichów). W przypadku osób, które urodzi y si, lub zawar y zwiàzek ma eƒski, na terenie gminy Czernichów, wy ej wymienione dokumenty nie sà wymagane, a sprawdzenia danych zawartych we wniosku dokonuje Kierownik Urz du Stanu Cywilnego. 2. Dwie jednakowe, aktualne, wyraêne fotografie kolorowe lub czarno-bia e, o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiajàce lewy pó profil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia g owy i bez okularów z ciemnymi szk ami. 3. Dowód wp aty kwoty 30 z, dokonanej w kasie Urz du Gminy (I pi tro) lub przelewem na konto Urz du Gminy w Krakowskim Banku Spó dzielczym - Oddzia w Czernichowie, nr rachunku bankowego: z adnotacjà op ata za dowód osobisty. 4. Dotychczasowy dokument potwierdzajàcy to samoêç (do wglàdu). Informacje dotyczàce wymiany dowodów osobistych: Urzàd Gminy - pokój nr 5 (parter), tel wew luty

12 Orka sportowa V Halowy Turniej w Pi ce No nej Seniorów Tegoroczny zimowy turniej odby si w dniach 3-4 lutego w hali sportowej Zespo u Szkó Rolnicze Centrum Kszta cenia Ustawicznego w Czernichowie. Wsobot 3 lutego rozegrano mecze eliminacyjne. W turnieju wzi o udzia 8 dru yn podzielonych w drodze losowania na dwie grupy. Do grupy A wytypowano: Lyon Zagacie (opiekun - Monika W dzicha), Piast Wo owice (opiekun Grzegorz Boroƒ), Sokó Rybna (opiekun - Zdzis aw Woêniak) i Start Kamieƒ (opiekun - Marek Harwes). W grupie B znalaz y si : Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa (opiekun - Jerzy Markiewicz), B kitni Czu ówek (opiekun - Janusze Zastawnik), NadwiÊlan Rusocice (opiekun - Jerzy Tupaj), Wis a Czernichów (opiekun - Stanis aw Bojda). W meczach grupy A (w systemie ka dy z ka dym ) osiàgni to nast pujàce rezultaty: Lyon - Piast 0:9; Sokó - Start 5:6, Piast - Sokó 7:5, Lyon - Start 2:4, Lyon - Sokó 2:6, Piast - Start 7:2. Mistrzem grupy A zosta LKS Piast Wo owice (9 pkt), a wicemistrzem - LKS Start Kamieƒ (6 pkt). Wyniki meczów eliminacyjnych grupy B przedstawia y si nast pujàco: Sparta - B kitni 3:1, NadwiÊlan - Wis a 4:1, B kitni - NadwiÊlan 6:4, Sparta - Ba wanki 2007 Wis a 1:5, Sparta - NadwiÊlan 4:1, B kitni - Wis a 0:7. Mistrzem grupy B zosta LKS Wis a Czernichów (6 pkt), a wicemistrzem - Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa (równie 6 pkt - ale w dru yna przegra a w bezpoêrednim pojedynku z Wis à ). Rozgrywki fina owe odby y si w niedziel i wzi y w nich udzia cztery dru yny: LKS Piast Wo owice, LKS Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa, LKS Start Kamieƒ i LKS Wis a Czernichów. Dru yny te uzyska y w eliminacjach najwi kszà iloêç punktów. Oto wyniki meczów fina owych: Piast - Start 5:3, Wis a - Sparta 3:1, Piast - Sparta 11:0, Wis a - Start 1:4, Start - Sparta 4:4, Piast - Wis a 5:3. Dru yna LKS Piast Wo owice wygra a wszystkie mecze. W sumie strzelono 44 bramki - najwi cej, a 21 - Piast Wo owice ( Start Kamieƒ - 11 bramek, Wis a Czernichów - 7 bramek, Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa - 5 bramek). Najlepszymi strzelcami okazali si : Grzegorz Korczek ( Piast ) Mateusz Gara ( Start ) i ukasz FeluÊ ( Wis a ), którzy zdobyli po pi ç bramek. Najlepszym bramkarzem by Grzegorz B benek ( Piast ), VII Halowy Turniej Pi ki No nej Dzieci i M odzie y Ba wanki 2007 rozegrano w dniach 18 i 27 stycznia. Impreza odby a si pod patronatem Wójta Gminy Czernichów, a Urzàd Gminy zapewni m odym pi karzom transport i posi ki oraz ufundowa nagrody w postaci pucharów, statuetek, dyplomów i sprz tu sportowego. Wspó organizatorem turnieju by LKS Piast Wo owice. który w meczach fina owych skapitulowa tylko szeêç razy. WYNIKI TURNIEJU I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce LKS Piast Wo owice (9 pkt) LKS Start Kamieƒ (4 pkt) LKS Wis a Czernichów (3 pkt) LKS Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa (1 pkt) LKS Sokó Rybna LKS B kitni Czu ówek V miejsce VI miejsce VII miejsce LKS NadwiÊlan Rusocice VIII miejsce LKS Lyon Zagacie Tegoroczny turniej by interesujàcy i do koƒca trzyma w napi ciu. Zespo y si nie oszcz dza y, mecze by y szybkie i obfitowa y w liczne akcje z du à iloêcià strza ów oraz parad bramkarskich. Nagrody w postaci pucharów, statuetek i dyplomów wr czyli pi karzom wójt Szymon ytek i prezes LKS Piast Wo owice - Grzegorz Boroƒ. Zespo y otrzyma y równie nagrody rzeczowe w postaci sprz tu sportowego. Organizatorzy turnieju - Urzàd Gminy i LKS Piast Wo owice dzi kujà wszystkim za pomoc w organizacji i sportowy doping. (ZK) Grupa m odsza - I miejsce - Czernichów 8stycznia odby y si mecze grupy m odszej, na którà z o y o si osiem dru yn z Czernichowa, Kamienia, Przegini Duchownej, Przegini Narodowej, Nowej Wsi Szlacheckiej, Rusocic, Rybnej i Wo owic. Turniej rozegrano w systemie ka dy z ka dym, a wi c ka da dru yna Grupa starsza - I miejsce - Przeginia Narodowa i Duchowna zagra a siedem meczów. W sumie rozegrano 28 meczów i strzelono 71 bramek. Najlepszym bramkarzem turnieju m odszych zawodników zosta Piotr Grzywa z Czernichowa, który w ca ym turnieju straci tylko jednà bramk. Tytu króla strzelców zdoby Krystian Przebinda z Wo owic strzelajàc a 11 goli. I miejsce - dru yna z Czernichowa - 21 pkt (wszystkie mecze wygrane, 17 bramek zdobytych, jedna stracona). II miejsce - dru yna z Rybnej - 16 pkt (5 meczów wygranych, jeden remis, jeden przegrany, 7 bramek zdobytych, trzy stracone). III miejsce - dru yna z Wo owic - 13 pkt (4 mecze wygrane, jeden remis, dwa przegrane, 20 bramek zdobytych, 9 straconych). IV miejsce - dru yna z Rusocic - 9 pkt (3 mecze wygrane, 4 przegrane, 7 bramek zdobytych, 10 straconych). V miejsce - dru yna z Nowej Wsi Szlacheckiej - 7 pkt (2 mecze wygrane, jeden remis, 4 przegrane, 10 bramek zdobytych, 9 straconych). VI miejsce - dru yna z Kamienia - 7 pkt (przegra a bezpoêredni pojedynek z Kamieniem, 2 mecze wygrane, jeden remis, 4 przegrane, 5 bramek zdobytych, 8 straconych). VII miejsce - dru yna z Przegini Duchownej - 5 pkt (jeden mecz wygrany, 2 remisy, 5 przegranych, 3 bramki zdobyte, 19 straconych). 12 ORKA nr 2 (174)

13 nasze sprawy Pacjent te ma swoje prawa! Do naszej redakcji dociera wiele sygna ów dotyczàcych marnej jakoêci us ug medycznych Êwiadczonych bezp atnie w ramach kontraktów zawartych z NFZ. Mo na oczywiêcie dyskutowaç o wieloletnich zaniedbaniach w dziedzinie ochrony zdrowia, których nawet nie próbuje systemowo rozwiàzaç obecna ekipa z ministrem Religà na czele. Zdumiewa nas jednak, e w relacjach pacjentów coraz cz Êciej pojawia si al, w jaki sposób sà w placówkach medycznych traktowani. Brak elementarnej intymnoêci, amanie ustawy o ochronie danych osobowych, arogancja i lekcewa enie, to niestety codzienne doêwiadczenia pacjentów wielu placówek medycznych Ma opolski. Przypominamy zatem o podstawowych prawach, jakie posiadajà pacjenci i zach camy do ich egzekwowania. Prawo do informacji Korzystajàc z pomocy lekarskiej, ka dy z nas ma prawo do pe nej informacji na temat stanu swojego zdrowia, proponowanych metod diagnostycznych i leczniczych oraz oczekiwanych przez lekarza korzyêci i skutków ubocznych zwiàzanych z zastosowanym leczeniem. Mamy równie prawo wglàdu do wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczàcej stanu naszego zdrowia, jak równie do jej kopiowania. Prawo do dost pnoêci us ug Ka dy z nas ma prawo do odpowiednich i dost pnych finansowo us ug medycznych w miejscu i czasie, które sà dla nas najdogodniejsze. Dost p do nich nie powinien byç utrudniony adnymi przeszkodami fizycznymi czy te spo ecznymi (dost p nie mo e byç ograniczony np. ze wzgl du na p eç, wiek, stan cywilny, zdolnoêç do posiadania potomstwa, narodowoêç lub pochodzenie etniczne, wyznanie czy te orientacj seksualnà). Prawo do Êwiadomego wyboru Ka dy pacjent ma prawo do podejmowania dowolnych i dobrze przemyêlanych decyzji dotyczàcych jego stanu zdrowia na podstawie pe nych i zrozumia ych informacji przekazanych mu przez lekarza. Oznacza to, e posiadajàc pe ne informacje dotyczàce mo liwych skutków ubocznych proponowanej przez lekarza terapii mamy mo liwoêç Êwiadomej zgody lub odmowy takiego leczenia. Mamy prawo decydowaç o tym, co jest dla nas najwa niejsze. Prawo do wyra ania opinii Ka dy z nas ma prawo wyraziç swojà opini dotyczàcà zastosowanego przez lekarza leczenia, jak równie jakoêci Êwiadczonych przez niego us ug. Opinie te mo emy kierowaç bezpoêrednio do lekarza lub do jego prze o onych. Prawo do prywatnoêci i poufnoêci Ka dy z nas ma prawo, by w czasie korzystania z porady lekarskiej lub podczas poddawania si badaniom, nie uczestniczy w nich nikt postronny poza niezb dnym personelem medycznym. Mamy równie prawo wymagaç, by lekarz udzielajàcy nam pomocy zachowa wszelkie informacje dotyczàce stanu naszego zdrowia w tajemnicy. Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej mo e nastàpiç jedynie, gdy pe noletni pacjent wyrazi na to zgod, lub gdy zachowanie tajemnicy lekarskiej w sposób bezpoêredni zagra a yciu pacjenta. Prawo do godnoêci i szacunku Ka dy z nas ma prawo byç traktowanym przez pracowników s u by zdrowia z jednakowym szacunkiem, niezale nie od naszego statusu spo ecznego, materialnego, stanu cywilnego, wykszta cenia, p ci, wieku, orientacji seksualnej, pochodzenia, poglàdów czy te stylu ycia. Niektóre badania czy zabiegi wymagajà od lekarza szczególnej troski o godnoêç pacjenta w zwiàzku z przekroczeniem jego sfery intymnej. Dotyczy to równie wywiadu lekarskiego, który powinien dotyczyç jedynie informacji niezb dnych do postawienia w aêciwej diagnozy. Mamy prawo oczekiwaç, e lekarz nie b dzie komentowa dokonywanych przez nas wyborów. Prawo do bezpieczeƒstwa Jako pacjenci mamy prawo do korzystania z us ug medycznych Êwiadczonych przez osoby posiadajàce odpowiednià wiedz i umiej tnoêci oraz dbajàcych o zabezpieczenie nas przed zaka eniami szpitalnymi. Us ugi lecznicze, z których korzystamy powinny byç Êwiadczone zgodnie z oficjalnymi procedurami post powania medycznego, a tak e z dba oêcià o ich wysokà jakoêç. VIII miejsce - dru yna z Przegini Narodowej - 2 pkt (dwa remisy, 5 przegranych, 2 bramki zdobyte, 12 straconych). W drugim dniu turnieju wzi o udzia równie osiem dru yn w barwach: LKS Wis a Czernichów, LKS B kitni Czu- ówek, LKS Start Kamieƒ, LKS Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa, LKS NadwiÊlan Rusocice, LKS Sokó Rybna, LKS Piast Wo owice i Szko y Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej. Strzelono 96 bramek, najwi cej - a 21 - zdobyli zawodnicy LKS Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa. Dru yny z Czernichowa i Czu ówka strzeli y po 16 bramek. Królem strzelców turnieju w grupie starszej zosta Mariusz Kosek z Przegini Narodowej, który zdoby 10 bramek. Najlepszymi bramkarzami okazali si Tomasz Dzierwa z Kamienia i Adam Tyra a z Rosocic, którzy puêcili po 6 bramek (dopiero w rzutach karnych Tomasz dzierwa pokona Adama Tyra ). I miejsce - LKS Sparta Przeginia Duchowna i Narodowa (6 meczów wygranych i jeden przegrany). II miejsce - LKS Start Kamieƒ (5 meczów wygranych i dwa przegrane). III miejsce - LKS Piast Wo owice (4 mecze wygrane, jeden remis i dwa mecze przegrane). IV miejsce - LKS Wis a Czernichów (4 mecze wygrane i 3 przegrane). V miejsce - LKS B kitni Czu ówek (3 mecze wygrane, jeden remis i 3 przegrane). VI miejsce - LKS NadwiÊlan Rusocice (2 mecze wygrane, jeden remis i 4 przegrane). VII miejsce - LKS Sokó Rybna (2 mecze wygrane, jeden remis i 3 przegrane). VIII miejsce - Nowa WieÊ Szlachecka (przegrane wszystkie mecze). (ZK) luty

14 kultura Jase ek u nas dostatek... Obrodzi y tej zimy w naszej gminie przedstawienia jase kowe. Przygotowano je w wielu miejscowoêciach, ale nie ze wszystkich dotar y do naszej redakcji informacje i zdj cia (nie mówiàc ju o zaproszeniach). Co nam przys ano z przyjemnoêcià publikujemy. Nowa WieÊ Szlachecka Festyn rodzinny zwany w tej wsi Miko- ajkami odby si ju po raz szósty 10 grudnia. Ze wzgl du na du e zainteresowanie, imprez zorganizowano w remizie OSP. W uroczystoêci wzi li udzia m.in.: wójt Szymon ytek, radny Adam Wysoczyƒski i so tys Stanis aw Bojda. Przybyli Niechaj babcie i dziadkowie tak nam d ugo yjà, Póki komar i mucha morza nie wypijà. A ty mucho, ty komarze pijcie wod powoli, Niech si dziadzio z babunià na yjà do woli. 14 ORKA nr 2 (174) tak e przyjaciele i sponsorzy miejscowej szko y. Uczniowie Szko y Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej, przy wspó udziale przedszkolaków, przygotowali pod kierunkiem dyrektorki Barbary Wierzbowskiej i nauczycielki Lucyny Borówko przedstawienie jase kowe, które bardzo si goêciom spodoba o i zebra o goràce brawa. Takie artobliwe, z g bi serca p ynàce yczenia - i wiele innych, nie mniej serdecznych - us ysza y nasze babcie i dziadkowie na tradycyjnym spotkaniu z okazji Dnia Seniora zorganizowanym przez uczniów, rodziców i nauczycieli Szko y Podstawowej i Gimnazjum w Wo owicach. Dzieƒ Seniora to jedyny dzieƒ w roku, w którym nasze wspania e babcie i dziadkowie mogà spotkaç si w tak licznym gronie oraz podziwiaç wyst py artystyczne swoich ukochanych wnuczàt. A program by w tym roku bardzo bogaty. Po powitaniu goêci i z o eniu im yczeƒ przez dyrektor Stanis aw Kapust, swoje yczenia i wierszyki zaprezentowa y najm odsze dzieci. Potem starsi uczniowie recytowali poezj ks. Jana Twardowskiego przeplatanà najwi kszymi przebojami Piotra Rubika. Prawie jak Taniec z gwiazdami wyglàda pokaz taƒca towarzyskiego w wykonaniu uczestników kursu taƒca, prowadzonego od wrzeênia 2006 roku przez Katarzyn Gazd. Cz Êç artystycznà zakoƒczy y tradycyjne jase ka, które sta y si zaproszeniem do wspólnego kol dowania, przy akompaniamencie akordeonu, ze stra akami OSP Odby si tak e kiermasz ciast i wyrobów uczniów, a du ym powodzeniem cieszy a si loteria fantowa. Miko ajki zosta y przygotowane wspólnymi si ami, przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Dyrektor Barbara Wierzbowska podzi kowa a sponsorom i rodzicom, wr czajàc im upominki oraz dyplomy za wspieranie szko y. Na zakoƒczenie imprezy przyby oczekiwany z niecierpliwoêcià Âwi ty Miko aj i obdarowa akociami wszystkie dzieci. (BW) Czu ówek W niedziel 28 stycznia, w Êwietlicy OSP w Czu ówku odby y si jase ka po àczone z wyst pami artystycznymi z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz bal karnawa owy. W inscenizacji jase ek brali udzia wszyscy uczniowie Publicznej Szko y Podstawowej im. Jana III Sobieskiego. Próby i przygotowania, które odbywa y si pod okiem nauczycielek Izabeli Trzaskacz i Eweliny Tomskiej, trwa y od listopada. Zarówno nauczycielki, jak i rodzice uczniów wykazali si ogromnym zaanga owaniem, tote impreza uda a si wspaniale. Widzowie byli zachwyceni wyst pem ma- ych i wi kszych aktorów. R cznie przygotowana scenografia oraz znakomita oprawa muzyczna podkreêli y nastrój przedstawienia. Organizatorzy serdecznie dzi kujà wszystkim za okazanà pomoc w przygotowaniu imprezy, a szczególne stra akom za udost pnienie Êwietlicy. (PSP) Dzieƒ Seniora w Wo owicach Wo owice, którzy jak co roku udost pnili dla potrzeb imprezy swojà sal widowiskowà. UroczystoÊç zaszczyci swojà obecnoêcià wójt Szymon ytek, który z o y yczenia seniorom oraz wszystkim obecnym. Katarzyna Zabag o

15

16 PUNKT SPRZEDA Y W CZERNICHOWIE tel.: reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA

KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA SCE.58/2 27/15 Tarnów, dnia 30 marca 2016 r. III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM: KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE PRZEZ CZŁOWIEKA PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ RYGLIC DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Gmina Łapy Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie podręczników w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 września

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo