Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi"

Transkrypt

1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, Warszawa Faks: (022) Przesylanie ogloszen on-line: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X Dostawy publikacja nieobowiazkowa Uslugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Zwiazek Gmin Dorzecza Wisloki Adres pocztowy: ul. M. Konopnickiej 82 Miejscowosc: Jaslo Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Mariusz Chmiel Kod pocztowy: Województwo: Podkarpackie Tel.: (0-13) Fax: (0-13) Adresy internetowe (jezeli dotyczy) Ogólny adres zamawiajacego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostepne sa informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupów (URL): Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A.I Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A.II Wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty nalezy przesylac na adres: jak podano wyzej dla osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A.III I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO I GLÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI 1/10

2 Administracja rzadowa centralna Administracja rzadowa terenowa Administracja samorzadowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunal Panstwowa szkola wyzsza Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej Inny (prosze okreslic): Ogólne uslugi publiczne Obrona Porzadek i bezpieczenstwo publiczne Srodowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komu nalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (prosze okreslic): Zamawiajacy dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiajacych tak nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w miescie Jaslo w ramach Projektu pn: Program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki Fundusz Spójnosci Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub swiadczenia uslug (Wybrac wylacznie jedna kategorie roboty budowlane, dostawy lub uslugi) (a) Roboty budowlane (b) Dostawy (c) Uslugi Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Realizacja obiektu budowlanego za pomoca dowolnych srodków, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego Kupno Dzierzawa Najem Leasing Inne Kategoria uslug: nr Glówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Miasto Jaslo Glówne miejsce realizacji dostawy Glówne miejsce swiadczenia uslug II.1.3) Ogloszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 2/10

3 II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jezeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawca Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiacach: Wartosc umowy ramowej (podac wylacznie dane liczbowe): Wartosc bez VAT: Waluta lub zakres: miedzy a Waluta: Czestotliwosc oraz wartosc zamówien, które zostana udzielone (jezeli mozliwe do okreslenia): II.1.5) Okreslenie przedmiotu zamówienia Niniejsze zamówienie stanowi: zadanie 08: Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w miescie Jaslo bedace czescia Projektu pn.: Program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki nr 2005/PL/16/C/PE/007 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych budowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Jasle przy ul. Wodnej w celu uzyskania wymaganej jakosci wody zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wym ogami Zamawiajacego 2) przebudowa sieci wodociagowej o dlugosci 10,1 km II.1.6) Informacja o oswiadczeniach i dokumentach potwierdzajacych spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego Nie dotyczy II.1.7) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV) Glówny przedmiot Dodatkowe przedmioty Slownik glówny Slownik uzupelniajacy (jezeli dotyczy) II.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej (w celu podania informacji o czesciach zamówienia nalezy wykorzystac zalacznik B w liczbie odpowiadajacej liczbie czesci) tak nie II.1.9) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej tak nie II. 2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Calkowita wielkosc lub zakres Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych budowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Jasle przy ul. Wodnej w 3/10

4 celu uzyskania wymaganej jakosci wody zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami Zamawiajacego 2) przebudowa sieci wodociagowej o dlugosci 10,1 km II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Pozadany Wymagany Okres w miesiacach: 29 lub dniach: lub data rozpoczecia / / (dd/mm/rrrr) lub zakonczenia / / (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium (jezeli dotyczy) Wymagane wadium: ,00 PLN, wniesione przed terminem skladania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniadzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert. III.2) WARUNKI UDZIALU INFORMACJE DOTYCZACE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOSCI NIEZBEDNE DO OCENY, CZY SPELNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNIC ZNE Opis warunków udzialu w postepowaniu (z uwzglednieniem ich znaczenia, jezeli dotyczy): Wykonawcy ubiegajacy sie o zamówienie publiczne musza spelniac nizej wymienione warunki udzialu w postepowaniu: 1.posiadac uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamówienia 2.nie podlegac wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózn. zm). 3.posiadac niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponowac potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególnosci Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bedzie ich laczny potencjal techniczny i kadrowy oraz laczne kwalifikacje i doswiadczenie): a)posiadac przecietne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, tj. 2003, 2004, 2005, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy to w tym okresie, w wysokosci 80 pracowników. b)wskazac do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia nastepujace osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia, niezbednych do wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywania przez nich czynnosci: b1) Personel Wykonawcy nr 1: Przedstawiciel Wykonawcy: - wyksztalcenie techniczne. - minimum 10-letnie doswiadczenie w zarzadzaniu kontraktami na roboty (kierowanie lub 4/10

5 koordynacja), w tym co najmniej przy jednym projekcie w zakresie urzadzen wodociagowych lub kanalizacyjnych o wartosci co najmniej PLN (bez podatku od towarów i uslug) b2) Personel Wykonawcy nr 2: Kierownik Budowy - wyksztalcenie techniczne - minimum 10 lat praktyki w budownictwie, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierownika budowy, na co najmniej jednym projekcie w zakresie stacji uzdatniania wody o wartosci co najmniej PLN (bez podatku od towarów i uslug) -posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz z pózn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia, które zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów oraz posiadajacego aktualny wpis do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego. b3) Personel Wykonawcy nr 3: Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych - wyksztalcenie techniczne, - minimum 5 lat praktyki zawodowej w wykonawstwie robót w swojej specjalnosci jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych - posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz z pózn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia, które zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów oraz posiadajacego aktualny wpis do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego. UWAGA: w przypadku, gdy personel wykonawcy nr 2 posiada uprawnienia w zakresie kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen, nie jest wymagany personel wykonawcy nr 3. b4) Personel Wykonawcy nr 4: Kierownik Robót Sanitarnych - wyksztalcenie techniczne, - minimum 5 lat praktyki zawodowej w wykonawstwie w swojej specjalnosci: jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych -posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz z pózn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen UWAGA: w przypadku, gdy personel wykonawcy nr 2 posiada uprawnienia w zakresie kierowania robotami w specjalnosci urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nie jest wymagany personel wykonawcy nr 4. b5) Personel Wykonawcy nr 5: Kierownik Robót Elektrycznych - wyksztalcenie techniczne, - minimum 5 lat praktyki zawodowej w wykonawstwie robót w swojej specjalnosci: jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych - posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz z pózn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, b6) Personel Wykonawcy nr 6: Kierownik Robót Drogowych - wyksztalcenie techniczne, - minimum 2 lata praktyki zawodowej w wykonawstwie robót w swojej specjalnosci: jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych - posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz z pózn. zm.) do kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen, Caly Personel Wykonawcy wymagany w ofercie powinien poslugiwac sie jezykiem polskim lub dysponowac na stale tlumaczem jezyka polskiego. c) wykonac w okresie ostatnich pieciu lat, przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres prowadzenia 5/10

6 dzialalnosci jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: - jedna stacje uzdatniania wody o wydajnosci min. 5000m 3 /dobe w technologii z nizej wymienionymi procesami jednostkowymi wraz z rozruchem technologicznym: koagulacja filtracja Uwaga: Zamawiajacy nie wymaga, aby wszystkie w/w procesy byly zastosowane i realizowane na jednej stacji uzdatniania - co najmniej jeden zbiornik zelbetowy na ciecze o poj. min. 1500m 3 4. znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególnosci Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bedzie ich laczna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) Wykonawca (Wykonawcy skladajacy oferte wspólna lacznie) osiagnal (osiagneli) w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy za ten okres, roczne przychody netto ze sprzedazy na poziomie minimum ,00 PLN. b) posiadac srodki finansowe w wysokosci co najmniej ,00 PLN lub posiadac zdolnosc kredytowa w wysokosci co najmniej ,00 PLN. c) posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote nie mniejsza niz ,00 PLN (lacznie dla Wykonawców skladajacych oferte wspólna). Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu: Ocena spelniania przedstawionych powyzej warunków zostanie dokonana wg formuly: spelnia nie spelnia. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu (jezeli dotyczy): 1. w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. Wykonawcy zobowiazani sa przedlozyc: a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich), b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich) c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich) d) aktualne zaswiadczenia wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich) 2. Wykonawcy, w celu potwierdzenia, ze posiadali przecietne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, tj. 2003, 2004, 2005, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy to w tym okresie, w wysokosci 80 pracowników, zobowiazani sa przedlozyc informacje na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracowników sporzadzona wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do czesci I SIWZ (IDW), - w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany 6/10

7 bedzie ich laczny potencjal techniczny i kadrowy oraz laczne kwalifikacje i doswiadczenie. 3. Wykonawcy przedloza wykaz osób sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do czesci I SIWZ (IDW) oraz zalacza oswiadczenie o spelnieniu wymagan stawianych przez Zamawiajacego przed kluczowymi specjalistami wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 5 do czesci I SIWZ (IDW) wraz z dokumentami, ze osoby te posiadaja odpowiednie uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (dokumenty te nalezy zlozyc w formie kopii poswiadczonej za zgodnosc przez Wykonawce) - w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bedzie ich laczny potencjal techniczny i kadrowy oraz laczne kwalifikacje i doswiadczenie. 4. Wykonawcy, w celu potwierdzenia wykonania w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jednej stacji uzdatniania wody o wydajnosci min. 5000m 3 /dobe w technologii z nizej wymienionymi procesami jednostkowymi wraz z rozruchem technologicznym: koagulacja filtracja Uwaga: Zamawiajacy nie wymaga, aby wszystkie w/w procesy byly zastosowane i realizowane na jednej stacji uzdatniania - co najmniej jeden zbiornik zelbetowy na ciecze o poj. min. 1500m 3 przedloza wykaz wykonanych robót stanowiacy zalacznik nr 6 do czesci I SIWZ (IDW) wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich nalezyte i terminowe wykonanie. 5. Wykonawcy, w celu potwierdzenia osiagniecia w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy za ten okres, roczne przychody netto ze sprzedazy na poziomie minimum ,00 PLN. (w przypadku ofert wspólnych dokumenty sklada(ja) jedynie Wykonawca(y) który(rzy) uczestniczy(a) w spelnieniu tego warunku) zobowiazani sa przedlozyc rachunek zysków i strat zgodnie z ustawa o rachunkowosci z dnia (Dz. U. 02. Nr 76, poz. 694 z pózn. zm.). Wykonawcy nie zobowiazani do sporzadzania sprawozdania finansowego przedloza inne dokumenty okreslajace przychody - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za ten okres, - w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bedzie ich laczna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 6. Wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania srodków finansowych w wysokosci co najmniej ,00 PLN lub posiadania zdolnosci kredytowej w wysokosci co najmniej ,00 PLN. (w przypadku ofert wspólnych dokumenty sklada(ja) jedynie Wykonawca(y) który(rzy) uczestniczy(a) w spelnieniu tego warunku) zobowiazani sa przedlozyc informacje z banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, w którym posiadaja rachunek, potwierdzajace wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bedzie ich laczna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 7. Wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote nie mniejsza niz ,00 PLN(lacznie dla Wykonawców skladajacych oferte wspólna) musza zlozyc polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci (w przypadku ofert wspólnych dokumenty sklada(ja) jedynie Wykonawca(y) który(rzy) uczestniczy(a) w spelnieniu tego warunku) - w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy oceniani beda lacznie. 8. Wykonawca musi zlozyc oswiadczenie przez Wykonawce lub Wykonawców skladajacych oferte wspólna sporzadzone wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszych IDW, o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu. 9.Stosownie do tresci 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane: 1) jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.a), 1.c) i 1.d) sklada dokument lub dokumenty, wystawione 7/10

8 zgodnie w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci; b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie; c)nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 2) jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.b) sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 3) dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1).a) i pkt. 9.1).b) oraz w pkt. 9.2) powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.1).c) powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. 4) jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1) i pkt. 9.2) zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, zachowaniem terminów okreslonych w pkt. 9.3) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogloszeniem Dialog konkurencyjny IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostana zaproszeni do udzialu w postepowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców lub minimalna liczba / maksymalna liczba IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert (prosze zaznaczyc wlasciwe pole (pola)) Najnizsza cena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 8/10

9 Kryteria Znaczenie Kryteria Znaczenie 1. Cena 100% IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna tak nie Jezeli tak, prosze podac dodatkowe informacje na temat aukcji ele ktronicznej w tym adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Okreslenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jezeli dotyczy): Oplata (o ile dotyczy): Waluta: PLN Warunki i sposób platnosci: przelewem na rachunek bankowy nr: IV.3.2) Opis potrzeb i wymagan umozliwiajacy przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jezeli dotyczy): IV.3.3) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert Data: 01/03/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 9:00 IV.3.4) Jezyki, w których mozna sporzadzac wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Inne: IV.3.5) Termin zwiazania oferta Do : / / (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert) 9/10

10 IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Data: 01/03/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 9:30 Miejsce: Zwiazek Gmin Dorzecza Wisloki Ul. M. Konopnickiej Jaslo SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ tak nie Jezeli tak, wskazac projekt/program: Projekt pn. Program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki nr 2005/PL/16/C/PE/007 wspólfinansowany z Funduszu Spójnosci Decyzja Komisji Europejskiej nr K(2005) 5606 z dn r. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jezeli dotyczy) VI.3) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 08/01/2007 (dd/mm/rrrr) 10/10

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy x publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy x publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r (poz. 609) Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GBR.3410/2/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi ZP 300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/1PN/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (poz. 609) Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: INW.341-8/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: AMK.341-4/07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa X

publikacja nieobowiązkowa X Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZRG.JJ.-1P/02/07 Załącznik nr 1 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 609) Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PP-2227/K-G/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane Dostawy Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej Adres pocztowy: ul. Pod Lasem 64 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia (poz. ) WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 6d/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WRI. 3410-34/07 ZP-300. publikacja nieobowiązkowa

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WRI. 3410-34/07 ZP-300. publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: GMINA WISŁA Adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: GMINA WISŁA Adres

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa X

publikacja nieobowiązkowa X Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZRG.JJ.-7/08/06 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa - X Usługi

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa - X Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WIM/ZP/340/18/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa. publikacja nieobowiązkowa X

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa. publikacja nieobowiązkowa X Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia (poz. ) WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PZ.341-02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia (poz. ) WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9. Wisznia Mala 55-114 Dolnoslaskie Województwo:

Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9. Wisznia Mala 55-114 Dolnoslaskie Województwo: Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9 Miejscowosc: Kod pocztowy: Wisznia Mala 55-114 olnoslaskie Województwo: Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Tel.: 071 312 70 25 wew.46 Slawomira

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa Usługi

publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WAG. 3410-1/07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: SP 4-341/1/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-ZG-III/4032/27/2004 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl Znak P/07/2006 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-ZG-III/3310/3/2006 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Aktywni Razem, ul. Lipowa 6, Lack, woj. mazowieckie, tel.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Aktywni Razem, ul. Lipowa 6, Lack, woj. mazowieckie, tel. Strona l z 5 Lack: Remont i adaptacja pomieszczen biurowych dla potrzeb Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM i Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego Numer ogloszenia: 198719-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z zastosowaniem art. 5 ustawy Prawo zamówien Publicznych SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Zalacznik nr 10 ZP-200

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z zastosowaniem art. 5 ustawy Prawo zamówien Publicznych SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Zalacznik nr 10 ZP-200 Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-ZG-IV/4032/115/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane dostawy usługi dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. (poz. 609) Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP 01/2007 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PN-4/05/2007/TTM ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi 10-747

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi 10-747 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Publikacja obowiązkowa Publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa:

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nidzica.up.gov.pl Nidzica: Dostawa sprzetu komputerowego i licencji dla Powiatowego Urzedu

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-ZG-III/4032/21/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 1/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 1/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa _ Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa _ Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa _

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsko-Biala - Urzad Miejski w Bielsku-Bialej Wydzial Informatyki, pl.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsko-Biala - Urzad Miejski w Bielsku-Bialej Wydzial Informatyki, pl. Strona 1 z 6 Bielsko-Biala: Rozbudowa sieci teleinformatycznej dla potrzeb Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej Numer ogloszenia: 337428-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-ZG-IV/4032/119/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Województwo: łódzkie Tel.:

Województwo: łódzkie Tel.: Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZOSiP 2220/4/PN/2008. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP 341/55/2/08 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZPL.I /06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZPL.I /06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZTZ PN02/2012. Województwo: śląskie Tel.: 32 /

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZTZ PN02/2012. Województwo: śląskie Tel.: 32 / Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (poz. 609) Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: INW.341-14/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Publikacja obowiązkowa X Publikacja nieobowiązkowa Usługi. Kod pocztowy: Województwo: Ujsoły

Roboty budowlane Publikacja obowiązkowa X Publikacja nieobowiązkowa Usługi. Kod pocztowy: Województwo: Ujsoły Numer sprawy nadany przez zamawiającego PN092007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 24, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http:www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy x publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy x publikacja nieobowiązkowa Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: IT - ZP / 341 / I / 07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108. Tel.:

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108. Tel.: 109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Numer sprawy nadany przez zamawiającego: IT - ZP / 3411 / XI / 06 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo