Rynek energii elektrycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Rynek energii elektrycznej Raport bieŝący Verivox.pl Ograniczenie kosztów zuŝycia energii w firmie dzięki optymalnemu dopasowaniu taryfy do profilu zuŝycia Analiza dla firm z 49 regionów Polski Stan na 11 grudnia 2008 r.

2 Spis treści Wstępna informacja o sytuacji na rynku energii w Polsce... 3 Co przedstawia raport?... 3 Jak zmieniają się koszty energii w zaleŝności od wyboru taryfy?... 4 Jaką taryfę wybrać i czy zmiana taryfy się opłaca?... 5 Czy kaŝdy przedsiębiorca w Polsce w tym samym stopniu ograniczy koszty poprzez zmianę taryfy?... 6 Szczegółowe analizy regionalne... 9 Jakie inne działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby ograniczać koszty energii w swoich firmach? Jakie elementy wpływają na wysokość rachunku za energię dla firm? ZałoŜenia przyjęte w kalkulacjach Strona 2 z 19

3 Wstępna informacja o sytuacji na rynku energii w Polsce Obecna sytuacja na rynku energii spowodowała, Ŝe przyszłoroczny poziom cen prądu dla przedsiębiorstw to jedna wielka niewiadoma. Firmy energetyczne oczywiście chcą po raz kolejny podnieść ceny energii, nawet o 60 proc, ale głośno sprzeciwiają się temu przedsiębiorcy. Przedstawiciele przedsiębiorców domagają się od rządu podjęcia decyzji o zamroŝeniu na kolejne dwa lata cen energii, powołując się na przykład czeski (CEZ zgodził się na zamroŝenie cen energii w latach ). Pomysł zamroŝenia cen popiera Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Mariusz Swora, ale ostateczna decyzja naleŝy do rządu. Ograniczeniu podwyŝek sprzeciwiają się energetycy, którzy argumentują, Ŝe muszą podnieść ceny prądu, poniewaŝ w przyszłym roku znów zdroŝeje węgiel, z którego wytwarza się w Polsce ponad 90 proc. energii. Co przedstawia raport? Raport przedstawia analizę opłacalności zmiany taryfy jednostrefowej na dwustrefową w firmie, na przykładzie niewielkiego biura, restauracji i sklepu. Przedmiotowy raport dowodzi, Ŝe odpowiedni dobór taryfy do profilu zuŝycia energii w firmie pozwala ograniczyć koszty zuŝycia energii nawet o 20,5 proc. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe tylko odpowiednio dobrana taryfa daje oszczędności, a sama kwota uzyskanych korzyści w duŝej mierze zaleŝy od regionu, w którym prowadzimy firmę. Nawet o 20,5 proc. mniej za energię płacą przedsiębiorcy, którzy zmienili taryfę jednostrefową na dwustrefową. Tylko dobrze dobrana taryfa do profilu zuŝycia energii w firmie zapewnia. Opłacalność zmiany taryfy zaleŝy od regionu, w którym mamy firmę. (dotyczy restauracji w Krakowie lub Nowym Sączu, przy zmianie taryfy C11 na C12a) (dobór najkorzystniejszej taryfy musi opierać się na wstępnej analizie zuŝycia) (w pewnych regionach zmiana taryfy jest bardzo opłacalna, a w innych w ogóle nieopłacalna) Strona 3 z 19

4 Jak zmieniają się koszty energii w zaleŝności od wyboru taryfy? Koszt zuŝycia energii zaleŝy od rodzaju taryfy Przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy mają do wyboru trzy podstawowe rodzaje taryf: 1. C11 jednostrefowa, taka sama cena przez całą dobę. 2. C12a dwustrefowa, niŝsza cena obowiązuje w godzinach i 21-8 od października do końca marca oraz i 21-8 od kwietnia do końca września. WyŜsza cena obowiązuje w godzinach 8-11 i od października do końca marca oraz 8-11 i od kwietnia do końca września. 3. C12b dwustrefowa, niŝsza cena obowiązuje w godzinach i 22-6, a wyŝsza 6-13 i Nawet przy jednakowym poziomie zuŝycia energii, w kaŝdej z tych taryf przedsiębiorca zapłaci rachunek za energię w róŝnej wysokości. Wykres 1. Przeciętny roczny koszt zużycia energii w dostępnych taryfach. Jak wynika z analizy, przedsiębiorcy korzystający z taryfy jednostrefowej C11 płacą w większości najwyŝsze rachunki i mogliby je obniŝyć, zmieniając taryfę C11 na C12a lub C12b. Wyjątkiem jest biuro, w którego przypadku taryfa C12b jest nieopłacalna. Strona 4 z 19

5 Jaką taryfę wybrać i czy zmiana taryfy się opłaca? Tylko dobrze dobrana taryfa do profilu zuŝycia energii w firmie zapewnia WaŜne jest odpowiednie dopasowanie taryfy do profilu zuŝycia energii w firmie. KaŜdy z analizowanych w raporcie rodzajów działalności ma odmienny profil zuŝycia, tzn. róŝne wielkości zuŝycia, jak i odmienne godziny, w których energia jest zuŝywana. Analiza profilu zuŝycia pozwala na wybranie odpowiedniej taryfy i ocenę opłacalności zmiany. Szczególnie waŝne jest ustalenie ilości energii zuŝytej w godzinach szczytu (wyŝsza cena) i poza szczytem (niŝsza cena). Taryfa dwustrefowa będzie tym bardziej opłacalna, im więcej energii w naszej firmie zuŝywamy poza szczytem. Ze względu na to, Ŝe w taryfach dwustrefowych (C12a i C12b) godziny szczytu i poza szczytu są róŝne, naleŝy ustalić, w jakich godzinach zuŝywamy energię w firmie. Taki godzinowy rozkład zuŝycia wskazuje, Ŝe w analizowanych w raporcie przykładach biura, restauracji i sklepu bardziej korzystna jest zmiana taryfy C11 na C12a, a nie na C12b. Strona 5 z 19

6 Wykres 2. Przeciętna roczna ze zmiany taryfy C11 na C12a lub C12b. Dla analizowanych w raporcie przykładów: biura, restauracji i sklepu, znacznie bardziej opłacalną jest taryfa C12a. Wynika to z faktu, Ŝe taryfa C12a ma większą ilość godzin pozaszczytu (godzin, w których energia jest tańsza) w ciągu dnia (11-17 od października do końca marca lub od kwietnia do końca września). Powoduje to, Ŝe znaczna część energii zuŝywana w biurze, restauracji lub sklepie jest zuŝywana poza szczytem, a więc wtedy, gdy energia jest tańsza. Czy kaŝdy przedsiębiorca w Polsce w tym samym stopniu ograniczy koszty poprzez zmianę taryfy? Nawet o 20,5 proc. moŝna zmniejszyć koszty zuŝycia energii. Korzyść ze zmiany taryfy jednak zaleŝy od regionu. Oszczędności w kwocie 20,5 proc. zapewniają sobie przedsiębiorcy prowadzący restaurację w Krakowie lub Nowym Sączu, którzy korzystają z taryfy C12a zamiast C11. Są jednak regiony, w których zmiana taryfy jednostrefowej na dwustrefową jest nieopłacalna. Właściciele restauracji z Łodzi po zmianie taryfy C11 na C12a zapłacą o 1,5 proc. więcej, a po zmianie na C12b o 1,9 proc. wiecej. Zmieniając taryfę naleŝy pamiętać o tym, Ŝe wpływ na opłacalność zmiany mają wysokości cen energii i opłat dystrybucyjnych, które są ustalane przez zakłady energetyczne. Poziomy te róŝnią się pomiędzy zakładami i dlatego występują znaczne róŝnice regionalne w opłacalności zmiany taryfy. Strona 6 z 19

7 Wykres 3. Potencjalna roczna ze zmiany taryfy dla biura (w %). Wykres 4. Potencjalna roczna ze zmiany taryfy dla restauracji (w %). Strona 7 z 19

8 Wykres 5. Potencjalna roczna ze zmiany taryfy dla sklepu (w %). Szczegółowe informacje dotyczące opłacalności zmiany taryfy jednostrefowej na dwustrefową przedstawiają tabele z danymi regionalnymi. Strona 8 z 19

9 Szczegółowe analizy regionalne Tabela 1. Opłacalność zmiany taryfy C11 na C12a i C12b w biurze. Analiza dla 49 byłych miast wojewódzkich. Kwoty w złotych bez podatku VAT Przyjęte załoŝenia: rodzaj odbiorcy energii: firma (biuro) grupa taryfowa: C11 (rozliczenie jednostrefowe) C12a (rozliczenie dwustrefowe) C12b (rozliczenie dwustrefowe) koszty zuŝycia energii: uzaleŝnione od regionu roczne zuŝycie energii: 3280 kwh zuŝycie poza szczytem: C11 (nie ma wpływu na wyliczenia kosztów) C12a (60 proc.) C12b (25 proc.) Miasto Województwo C11 C12a C12b z C12a z C12b Biała Podlaska Lubelskie 1 934, , ,56 177,35 27,28 Białystok Podlaskie 1 895, , ,44 59,44-19,61 Bielsko-Biała Śląskie 1 630, , ,15 65,34-63,97 Bydgoszcz Kuj-Pom , , ,30 41,32-58,54 Chełm Lubelskie 2 061, , ,81 123,57-45,25 Ciechanów Mazowieckie 1 939, , ,26 121,82 16,40 Częstochowa Śląskie 1 786, , ,15 74,89-51,52 Elbląg War-Maz , , ,86 165,44 28,21 Gdańsk Pomorskie 2 076, , ,84 136,65-44,03 Gorzów Wlkp. Lubuskie 1 805, , ,66 82,72 2,62 Jelenia Góra Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Kalisz Wielkopolskie 2 073, , ,64 100,16-39,44 Katowice Śląskie 1 798, , ,47-6,30-108,25 Kielce Świętokrzyskie 1 658, , ,01-6,77-91,48 Konin Wielkopolskie 2 073, , ,64 100,16-39,44 Koszalin Zachodniopom , , ,28 112,11 40,92 Kraków Małopolskie 1 847, , ,00 236,88 107,58 Krosno Podkarpackie 1 840, , ,51 34,26-155,27 Legnica Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Leszno Wielkopolskie 1 839, , ,21 82,72 2,62 Lublin Lubelskie 1 934, , ,56 177,35 27,28 ŁomŜa Podlaskie 1 895, , ,44 59,44-19,61 Łódź Łódzkie 1 981, , ,02-83,27-137,25 Nowy Sącz Małopolskie 1 847, , ,00 236,88 107,58 Olsztyn War-Maz , , ,17 117,69 31,16 Opole Opolskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Strona 9 z 19

10 Miasto Województwo C11 C12a C12b z C12a z C12b Ostrołęka Mazowieckie 1 976, , ,63 159,35-18,50 Piła Wielkopolskie 1 839, , ,21 82,72 2,62 Piotrków Tryb. Łódzkie 1 889, , ,89 41,84-48,09 Płock Mazowieckie 1 939, , ,26 121,82 16,40 Poznań Wielkopolskie 1 839, , ,21 82,72 2,62 Przemyśl Podkarpackie 2 061, , ,81 123,57-45,25 Radom Mazowieckie 1 658, , ,01-6,77-91,48 Rzeszów Podkarpackie 1 840, , ,51 34,26-155,27 Siedlce Mazowieckie 1 976, , ,63 159,35-18,50 Sieradz Łódzkie 1 889, , ,89 41,84-48,09 Skierniewice Łódzkie 1 889, , ,89 41,84-48,09 Słupsk Pomorskie 2 101, , ,07 153,17 15,93 Suwałki Podlaskie 1 895, , ,44 59,44-19,61 Szczecin Zachodniopom , , ,21 82,72 2,62 Tarnobrzeg Podkarpackie 1 840, , ,51 34,26-155,27 Tarnów Małopolskie 1 867, , ,02 155,53 26,24 Toruń Kuj-Pom , , ,98 180,53 47,07 Wałbrzych Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Warszawa Mazowieckie 1 954, , ,57 36,45 28,52 Warszawa (okolice) Mazowieckie 1 976, , ,63 159,35-18,50 Włocławek Kuj-Pom , , ,98 180,53 47,07 Wrocław Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Zamość Lubelskie 2 061, , ,81 123,57-45,25 Zielona Góra Lubuskie 1 839, , ,21 82,72 2,62 Źródło: Verivox.pl, kwoty netto (bez podatku VAT) b.d. Zgodnie z decyzją Zarządu firmy EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., spółka nie informuje o poziomach cen energii dla firm. Strona 10 z 19

11 Tabela 2. Opłacalność zmiany taryfy C11 na C12a i C12b w restauracji. Analiza dla 49 byłych miast wojewódzkich. Kwoty w złotych bez podatku VAT Przyjęte załoŝenia: rodzaj odbiorcy energii: firma (restauracja) grupa taryfowa: C11 (rozliczenie jednostrefowe) C12a (rozliczenie dwustrefowe) C12b (rozliczenie dwustrefowe) koszty zuŝycia energii: uzaleŝnione od regionu roczne zuŝycie energii: kwh zuŝycie poza szczytem: C11 (nie ma wpływu na wyliczenia kosztów) C12a (70 proc.) C12b (40 proc.) Miasto Województwo C11 C12a C12b z C12a z C12b Biała Podlaska Lubelskie , , , , ,54 Białystok Podlaskie , , , , ,42 Bielsko-Biała Śląskie , , , ,00 90,00 Bydgoszcz Kuj-Pom , , , ,67 490,34 Chełm Lubelskie , , , , ,66 Ciechanów Mazowieckie , , , , ,00 Częstochowa Śląskie , , , ,05 894,45 Elbląg War-Maz , , , , ,50 Gdańsk Pomorskie , , , ,87 735,75 Gorzów Wlkp. Lubuskie , , , ,88 797,25 Jelenia Góra Dolnośląskie b.d b.d b.d b.d b.d Kalisz Wielkopolskie , , , ,12 819,75 Katowice Śląskie , , ,83 258,38-603,75 Kielce Świętokrzyskie , , , ,25 403,50 Konin Wielkopolskie , , , ,12 819,75 Koszalin Zachodniopom , , , , ,50 Kraków Małopolskie , , , , ,25 Krosno Podkarpackie , , , ,13 238,93 Legnica Dolnośląskie b.d b.d b.d b.d b.d Leszno Wielkopolskie , , , ,88 797,25 Lublin Lubelskie , , , , ,54 ŁomŜa Podlaskie , , , , ,42 Łódź Łódzkie , , ,22-197,75-251,37 Nowy Sącz Małopolskie , , , , ,25 Olsztyn War-Maz , , , , ,50 Opole Opolskie b.d b.d b.d b.d b.d Ostrołęka Mazowieckie , , , , ,75 Piła Wielkopolskie , , , ,88 797,25 Piotrków Tryb. Łódzkie , , , ,35 893,10 Płock Mazowieckie , , , , ,00 Strona 11 z 19

12 Miasto Województwo C11 C12a C12b z C12a z C12b Poznań Wielkopolskie , , , ,88 797,25 Przemyśl Podkarpackie , , , , ,66 Radom Mazowieckie , , , ,25 403,50 Rzeszów Podkarpackie , , , ,13 238,93 Siedlce Mazowieckie , , , , ,75 Sieradz Łódzkie , , , ,35 893,10 Skierniewice Łódzkie , , , ,35 893,10 Słupsk Pomorskie , , , , ,20 Suwałki Podlaskie , , , , ,42 Szczecin Zachodniopom , , , ,88 797,25 Tarnobrzeg Podkarpackie , , , ,13 238,93 Tarnów Małopolskie , , , , ,25 Toruń Kuj-Pom , , , , ,75 Wałbrzych Dolnośląskie b.d b.d b.d b.d b.d Warszawa Mazowieckie , , ,28 933, ,27 Warszawa (okolice) Mazowieckie , , , , ,75 Włocławek Kuj-Pom , , , , ,75 Wrocław Dolnośląskie b.d b.d b.d b.d b.d Zamość Lubelskie , , , , ,66 Zielona Góra Lubuskie , , , ,88 797,25 Źródło: Verivox.pl, kwoty netto (bez podatku VAT) b.d. Zgodnie z decyzją Zarządu firmy EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., spółka nie informuje o poziomach cen energii dla firm. Strona 12 z 19

13 Tabela 3. Opłacalność zmiany taryfy C11 na C12a i C12b w sklepie. Analiza dla 49 byłych miast wojewódzkich. Kwoty w złotych bez podatku VAT Przyjęte załoŝenia: rodzaj odbiorcy energii: firma (sklep) grupa taryfowa: C11 (rozliczenie jednostrefowe) C12a (rozliczenie dwustrefowe) C12b (rozliczenie dwustrefowe) koszty zuŝycia energii: uzaleŝnione od regionu roczne zuŝycie energii: kwh zuŝycie poza szczytem: C11 (nie ma wpływu na wyliczenia kosztów) C12a (65 proc.) C12b (30 proc.) Miasto Województwo C11 C12a C12b z C12a z C12b Biała Podlaska Lubelskie , , , ,64 946,54 Białystok Podlaskie , , ,26 859,51 346,43 Bielsko-Biała Śląskie 9 679, , ,00 667,00-298,29 Bydgoszcz Kuj-Pom , , ,34 547,48-22,16 Chełm Lubelskie , , , ,25 105,85 Ciechanów Mazowieckie , , , ,90 426,41 Częstochowa Śląskie , , , ,37 212,08 Elbląg War-Maz , , , ,19 489,98 Gdańsk Pomorskie , , , ,54-58,92 Gorzów Wlkp. Lubuskie , , ,88 732,40 186,31 Jelenia Góra Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Kalisz Wielkopolskie , , ,00 999,64-17,85 Katowice Śląskie 9 819, , ,61 60,76-669,20 Kielce Świętokrzyskie 8 842, , ,02 502,24-140,80 Konin Wielkopolskie , , ,00 999,64-17,85 Koszalin Zachodniopom , , , ,57 581,18 Kraków Małopolskie , , , ,73 980,44 Krosno Podkarpackie 9 945, , ,88 656,37-412,05 Legnica Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Leszno Wielkopolskie , , ,88 732,40 186,31 Lublin Lubelskie , , , ,64 946,54 ŁomŜa Podlaskie , , ,26 859,51 346,43 Łódź Łódzkie 8 830, , ,53-226,84-534,54 Nowy Sącz Małopolskie , , , ,73 980,44 Olsztyn War-Maz , , , ,08 481,17 Opole Opolskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Ostrołęka Mazowieckie , , , ,76 319,03 Piła Wielkopolskie , , ,88 732,40 186,31 Piotrków Tryb. Łódzkie 9 654, , ,04 724,39 78,18 Płock Mazowieckie , , , ,90 426,41 Strona 13 z 19

14 Miasto Województwo C11 C12a C12b z C12a z C12b Poznań Wielkopolskie , , ,88 732,40 186,31 Przemyśl Podkarpackie , , , ,25 105,85 Radom Mazowieckie 8 842, , ,02 502,24-140,80 Rzeszów Podkarpackie 9 945, , ,88 656,37-412,05 Siedlce Mazowieckie , , , ,76 319,03 Sieradz Łódzkie 9 654, , ,04 724,39 78,18 Skierniewice Łódzkie 9 654, , ,04 724,39 78,18 Słupsk Pomorskie , , , ,66 545,45 Suwałki Podlaskie , , ,26 859,51 346,43 Szczecin Zachodniopom , , ,88 732,40 186,31 Tarnobrzeg Podkarpackie 9 945, , ,88 656,37-412,05 Tarnów Małopolskie , , , ,37 374,08 Toruń Kuj-Pom , , , ,66 623,97 Wałbrzych Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Warszawa Mazowieckie 9 893, , ,58 542,43 506,86 Warszawa (okolice) Mazowieckie , , , ,76 319,03 Włocławek Kuj-Pom , , , ,66 623,97 Wrocław Dolnośląskie b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Zamość Lubelskie , , , ,25 105,85 Zielona Góra Lubuskie , , ,88 732,40 186,31 Źródło: Verivox.pl, kwoty netto (bez podatku VAT) b.d. Zgodnie z decyzją Zarządu firmy EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., spółka nie informuje o poziomach cen energii dla firm. Strona 14 z 19

15 Jakie inne działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby ograniczać koszty energii w swoich firmach? Poszukać najprostszych metod ograniczenia zuŝycia energii w firmie. Jedną z takich metod jest wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne. Większość firm juŝ korzysta z takiego oświetlenia, ale nadal moŝna znaleźć takie, w których da się obniŝyć w ten sposób koszty zuŝycia energii. Jak informowaliśmy w listopadowym raporcie Wpływ energooszczędnego oświetlenia na środowisko naturalne i redukcję kosztów w firmie, wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne pozwala ograniczyć wydatki na energię nawet o 1600 zł rocznie. Ograniczając w ten sposób zuŝycie prądu nasza firma przyczynia się równieŝ do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2) o 4,5 tony rocznie. Zoptymalizować moc umowną. Moc umowna określa, ile energii maksymalnie moŝemy zuŝywać w firmie w danej chwili. Im wyŝsza moc umowna, tym więcej urządzeń moŝe pracować. Za kaŝdy kilowat mocy umownej płacimy dwie opłaty: stałą opłatę dystrybucyjną oraz opłatę przejściową. Informacje o tych opłatach znajdują się na fakturze za energię. Dysponując mocą umowną 12 kw, moŝemy jednocześnie włączyć urządzenia, które łącznie posiadają taką moc. Jeśli włączymy więcej urządzeń i przekroczymy moc umowną, to zapłacimy karę, nawet w sytuacji, gdy przekroczenie mocy umownej trwało przez kilkanaście minut. Jeśli jednak maksymalna moc urządzeń w firmie wynosi np. 6 kw i nie planujemy w najbliŝszym czasie zwiększenia liczby urządzeń, to pozostałe 6 kw jest niewykorzystane. Jeśli zatem nie potrzebujemy tak duŝej mocy umownej, to moŝemy wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem o zmianę mocy umownej. Przed zmianą poziomu mocy umownej warto porozumieć się ze specjalistą elektrykiem, który pomoŝe oszacować wielkość zapotrzebowania na moc umowną w firmie. Jeśli planujemy zakupić do firmy nowe urządzenia, to warto zostawić rezerwę mocy umownej. Zmienić lokalnego sprzedawcę energii na konkurencyjnego. Redukcja kosztów energii w wyniku zmiany sprzedawcy jest na razie niewielka i wynosi około 5 proc. dla taryfy jednostrefowej C11. Ta niewielka redukcja kosztów jest efektem małej konkurencji wśród sprzedawców energii. Wybrać taryfę z gwarancją ceny. W wybranych regionach przedsiębiorcy mogą wybrać taryfy z gwarancją ceny. Te taryfy są na ten moment są zazwyczaj droŝsze od standardowych, ale ich niewątpliwą zaletą jest to, Ŝe pozwalają przedsiębiorcom zagwarantować poziom kosztów energii bez względu na zmienność cen na rynku energii. Strona 15 z 19

16 Jakie elementy wpływają na wysokość rachunku za energię dla firm? Cena energii. Jest to opłata tylko za zuŝytą energię, a więc za kaŝdą kilowatogodzinę (kwh). Opłaty abonamentowe. Opłaty abonamentowe, to koszt związany z tzw. handlową obsługą klienta, czyli odczytem licznika oraz wystawieniem i przesłaniem rachunku za energię. Przedsiębiorcy płacą dwie opłaty abonamentowe, jedną sprzedawcy, a drugą firmie dystrybucyjnej. Opłaty dystrybucyjne. Są to opłaty związane z przesłaniem kupionej od sprzedawcy prądu energii do klienta. Przesyłaniem energii zajmuje się firma dystrybucyjna, tzw. Operator Systemu Dystrybucyjnego. Opłata przejściowa. Jest to dodatkowa opłata doliczana do kosztów dystrybucji. Została ona wprowadzona w kwietniu 2008 roku. Małe i średnie firmy płacą miesięcznie 1,65 netto za kaŝdy kilowat mocy umownej. Od stycznia opłata przejściowa wzrośnie do 1,8 zł / kw miesięcznie. Strona 16 z 19

17 ZałoŜenia przyjęte w kalkulacjach Roczna wielkość zuŝycia w firmie zaleŝy od liczby godzin pracy. Rodzaj firmy Biuro Restauracja Sklep Źródło: Verivox.pl Roczna wielkość zuŝycia 3280 kwh kwh kwh Wielkość ta została oszacowana na podstawie analizy charakteru działalności kaŝdego z wymienionych rodzajów firm, w tym liczba godzin pracy firmy. Roczna wielkość zuŝycia energii jest wynikiem przyjętych załoŝeń i moŝe być ona róŝna w zaleŝności od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności gospodarczej oraz przyjętej w firmie polityki zarządzania wykorzystaniem energii elektrycznej. Dlatego, aby dokładnie obliczyć wysokość potencjalnych oszczędności wynikających ze zmiany taryfy jednostrefowej (C11) na jedną z taryf dwustrefowych (C12a lub C12b), naleŝy jak najdokładniej określić roczną wielkość zuŝycia prądu. Najprostszą metodą jest zsumowanie wielkości zuŝycia z rachunków za ostatni rok. Wysokość rachunku za energię w taryfach dwustrefowych zaleŝy od ilości energii zuŝytej poza szczytem. Rodzaj firmy ZuŜycie poza szczytem w taryfie C12a ZuŜycie poza szczytem w taryfie C12b Biuro 60% 25% Restauracja 70% 40% Sklep 65% 30% Ilość energii zuŝytej poza szczytem, a więc wtedy, gdy energia jest tańsza równieŝ zaleŝy od specyfiki działalności firmy. Przede wszystkim wiąŝe się z godzinami pracy firmy oraz wielkością zuŝycia energii w kaŝdej godzinie. Im bardziej godziny otwarcia firmy są zbieŝne z godzinami obowiązywania godzin pozaszczytowych w taryfie dwustrefowej, tym większy udział energii zuŝytej poza szczytem w całej puli zuŝytego prądu. Podobnie, im więcej energii zuŝywa nasza firma w godzinach poza szczytem w stosunku do pozostałych godzin, tym większy udział tańszej energii i niŝszy rachunek. Wielkość zuŝycia poza szczytem to kluczowy parametr, który trzeba ustalić przed zmianą taryfy jednostrefowej na dwustrefową. Strona 17 z 19

18 Portal konsumencki V E R I V O X. p l Obecnie portal verivox.pl porównuje ceny w dwóch osobnych segmentach mediów: prądu oraz internetu. W ciągu dwóch lat działalności na polskim rynku zebraliśmy blisko 300 ofert dostawców prądu oraz ponad pakietów ofert dostawców internetu, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Nasz zespół codziennie dba o to, aby VERIVOX.pl był zawsze portalem: niezaleŝnym: Verivox stoi po stronie klienta i nie jest w Ŝaden sposób powiązany z jakimkolwiek podmiotem rynku energetycznego lub telekomunikacyjnego. kompletnym: w bazie wszystkie oferty sprzedawców są umieszczane nieodpłatnie. Z zasady wprowadzamy wszystkie oferty najwaŝniejszych sprzedawców. neutralnym: jako medium informacyjne działamy w interesie konsumenta. śaden sprzedawca ani teŝ Ŝadne oferty nie są w naszej bazie faworyzowane. Jedynym kryterium decydującym o kolejności ich wyświetlania w kalkulatorze jest średni koszt usługi (miesięczny lub roczny). wiarygodnym: kaŝda nowa oferta jest weryfikowana przez naszych specjalistów i wprowadzona do bazy po przejściu przez kilkuetapowy proces kontroli. przejrzystym: internauta moŝe przeglądać oferty w bazie, korzystając z szeregu filtrów oraz własnych ustawień. Dostarczamy konsumentom podstawowych informacji, jak oŝyć zamówienie na kaŝdą ofertę porównywaną na portalu. przyjaznym: pomagamy klientom w podjęciu decyzji poprzez zamieszczanie na naszej stronie przydatnych artykułów, poradników i porównań cen. darmowym: kalkulatory cen energii oraz informacje o sposobie zamawiania ofert udostępniamy konsumentom zawsze nieodpłatnie i nie pobieramy Ŝadnych opłat ani teŝ nie wymagamy podawania danych osobowych. Kontakt z nami: Redakcja Verivox.pl tel: (0) ul. Rejtana 17 lok Warszawa Nota prawna Wydawcą portalu w domenie VERIVOX.pl jest spółka Verivox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.rejtana 17 lok 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS , REGON , NIP o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ,00 (słownie: sto tysięcy) otych. Zarząd spółki Verivox: Andrew Goodwin, Alex Preston, Richard King, Waldemar Razik Strona 18 z 19

19 Tak porównasz ceny energii w każdej miejscowości w Polsce gdzie prowadzisz działalność? Wprowadź kod pocztowy miejsca, dla którego robisz porównanie cen energii. Kalkulator cen energii na Verivox.pl ile prądu zużywasz? Podaj roczne zużycie energii w twojej firmie. Informacje dotyczące zużycia znajdziesz na fakturach za energię. tyle zyskasz Kalkulator Verivox zwraca listę z porównaniem najtańszych taryf energii elektrycznej obowiązujących w podanej miejscowości. dowiedz się więcej Na Verivox przeczytasz szczegółowe informacje na temat każdej oferty. sprawdź i dowiedz się więcej na Strona 19 z 19

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieŝący Verivox.pl Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu dla odbiorców biznesowych Analiza dla firm z 50 regionów Polski Stan na 24 kwietnia 2009 r. www.verivox.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieżący Verivox.pl Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu dla gospodarstw domowych Analiza dla 50 regionów Polski Stan na 14 maja 2009 r. w w w. v e r i v o x. p l Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieżący Verivox.pl Ile kosztują pro-ekologiczne oferty prądu? Ranking TOP 5 dla gospodarstw domowych i firm z 50 regionów Polski Stan na 10 czerwca 2009 r. w w w. v e

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę dn. 13.03.2009 r. Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę Przedmiotem notatki jest analiza informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieżący Verivox.pl Na co warto zwrócić uwagę, porównując oferty sprzedawców energii? Analiza Stan na 16 grudnia 2009 r. w w w. v e r i v o x. p l Spis treści Co przedstawia

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT System projektów celowych dla msp realizowany przez Centrum Innowacji NOT Innowacja techniczna to zmiana, która przynosi korzyść ekonomiczną i dotyczy wyrobu lub technologii. nie ma innowacji bez badań

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieżący Verivox.pl Optymalizacja mocy umownej w firmie. Jak nie płacić kary za przekroczenia? Analiza dla firm Stan na 31 sierpnia 2009 r. w w w. v e r i v o x. p l Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Krzysztof Golachowski Gazeta Prawna k.golachowski@infor.pl Plan referatu Zmiany kosztów zakupu energii

Bardziej szczegółowo

niekomercyjne komercyjne Strategie na poziomie UE Strategie na poziomie kraju Strategie na poziomie regionów publiczne prywatne 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06

Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Plany kanałowe wykorzystania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz przeznaczonych dla DVB-T w Polsce zgodnie z Porozumieniem GE06 Rys. 1. Mapki kanałowe dla obszarów wykorzystania częstotliwości DVB-T zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej Rynek energii elektrycznej Raport bieżący Verivox.pl Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii? Analiza dla firm Październik 2009 r. w w w. v e r i v o x. p l Spis treści Co przedstawia raport?...

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A.

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska 21-500 Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. ul. Lipowa 34 Białystok 15-427 Alior Bank S.A. 3 Alior

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KULTURY POTENCJAŁ KULTURY MATERIALNY >>zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; >>zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury;

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Krajobraz zróŝnicowany. Opłaty za pobór energii elektrycznej

Krajobraz zróŝnicowany. Opłaty za pobór energii elektrycznej Krajobraz zróŝnicowany. Opłaty za pobór energii elektrycznej Autor: Anna Kowalska, Małgorzata Władczyk - Biuro Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ( Energia elektryczna nr 2/2008)

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Przewoźnik może, od ceny podstawowej, udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:41:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:41:25 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 03:41:25 Numer KRS: 0000032870 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. styczeń-marzec 2016

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. styczeń-marzec 2016 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa styczeń-marzec 2016 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2016 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

Cennik miejski Usługi podstawowe

Cennik miejski Usługi podstawowe Cennik miejski Usługi podstawowe Standardowe nadanie telefonicznych zleceń w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 16.00 Usługi miejskie Przesyłki miejskie są doręczane w dniu nadania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2014r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 8.237 w tym na 2014 : 6.626 na 2015 : 1.532 na 2016 : 79 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 46.873 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 14.556 na 2017: 1.278 na 2018: 10 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 98.073 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 13.420 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm

Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm Ceramika EGO by Antonio Citterio Seria dostępna z powłoką Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm K12140 279,00 (40,00) 7,0 K Umywalka okrągła Ø 45 cm stawiana na blat bez otworu, z przelewem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne - nowe oblicze. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Przewozy Regionalne - nowe oblicze. Warszawa, 25 maja 2010 r. Przewozy Regionalne - nowe oblicze Warszawa, 25 maja 2010 r. Agenda Nowatorskie rozwiązania w skali kraju związane z dystrybucją biletów: - nowa strona internetowa, - system internetowej sprzedaŝy biletów,

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu

Bardziej szczegółowo

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.

Dlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości. Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 5 marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące

Bardziej szczegółowo

Radia-częstotliwości Zablokowany temat

Radia-częstotliwości Zablokowany temat 1 z 6 2011-10-12 11:04 FORUM OGŁOSZENIA GALERIA SŁOWNIK MOTORYZACYJNY OLEJE ROZMIARY KÓŁ GIEŁDY FAQ :: Zarejestruj się :: Zaloguj się Forum Motoryzacyjne, Forum Samochodowe, Auto Forum Wyszukiwanie zaawansowane

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik do Regulaminu Konkursu nr 1/PO IiŚ/9.2/2009 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:02:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:02:10 Numer KRS: Strona 1 z 15 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.08.2017 godz. 22:02:10 Numer KRS: 0000081477 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

OLDENBURG HBF/ZOB Oldenburg, Gem. Oldenburg (Oldenburg)

OLDENBURG HBF/ZOB Oldenburg, Gem. Oldenburg (Oldenburg) Amsterdam 08:05 08:05 08:05 08:05 1-6 G 1-6 G 1-5 G 135 G Berlin 08:05 08:15 7 G przez: Bremen, Hamburg 1-5 G 16:30 Bremen 16:30 Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Elbląg przez: Bremen, Szczecin 16:30,

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Radiofonia cyfrowa w paśmie L (zakres częstotliwości MHz)

Radiofonia cyfrowa w paśmie L (zakres częstotliwości MHz) Radiofonia cyfrowa w paśmie L (zakres częstotliwości 1452 1492 MHz) W związku z zainteresowaniem oraz złoŝonymi wnioskami nadawców emitujących programy radiofoniczne w sposób analogowy w paśmie UKF (87,5-108,0

Bardziej szczegółowo

Raport Adzuna Wrzesień 2016

Raport Adzuna Wrzesień 2016 Warszawa,10.09.2016 Gdzie szukać pracy w Polsce? Według analizy rynkowej Adzuny.pl z początku Września 2016 r., szukający pracy powinni kierować się do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, gdzie kandydaci znajdą

Bardziej szczegółowo

druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki.

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. W tym roku padnie kolejny rekord rejestracji spółek w KRS. Od stycznia do końca września 2015 r. zarejestrowano ich 32871

Bardziej szczegółowo

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania

Dopasowana oferta w najlepszej cenie. Pakiety warsztatowe Scania Dopasowana oferta w najlepszej cenie Pakiety warsztatowe Scania 1 Pakiety warsztatowe Scania Pakiety warsztatowe Scania 2 Pakiety przeglądowe* * Cena przeglądu zależy od specyfikacji pojazdu oraz pojemności

Bardziej szczegółowo

newss.pl Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe

newss.pl Singiel to nie rodzina, a jeśli mieszkanie to tylko nowe Rada Ministrów we wtorek 18 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podjęte decyzje mają duże

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w Warszawie i powiatach graniczących z Warszawą INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejszą Informację należy wypełnić danymi o prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której wnioskodawca ubiega/ wnioskodawcy ubiegają

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo