Lublin, 28 lutego 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, 28 lutego 2018 roku"

Transkrypt

1 Lublin, 28 lutego 2018 roku

2 Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zamościu w 1994 roku. Agencja jest spółką akcyjną, w której udziałowcami są: Miasto Biłgoraj, Powiat Biłgorajski, Gmina Biłgoraj, AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada w Biłgoraju, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Osoby fizyczne Celem statutowym Agencji jest wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć składających się na strategię rozwoju Lubelszczyzny.

3 Fundusz Pożyczkowy Punkt Konsultacyjny Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Fundusz Poręczeniowy Ośrodek Doradztwa i Szkoleń

4 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej BARR S.A. realizuje projekt pn.: Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Projekt skierowany jest do 72 osób (48 kobiet / 24 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej lub wykonywały wolne zawody w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy, w tym osoby bezrobotne.

5 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach projekt udzielimy 58 dotacji (dla 38 kobiet / 20 mężczyzn).

6 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Kandydaci do udziału w projekcie muszą należeć do minimum jednej z grup osób tj.: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu zapewniamy: szkolenia doradztwo dotacje do zł wsparcie pomostowe do zł

7 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny Rekrutacja do projektu w trzech rundach: I runda od r. do r. (zakończona) II runda październik/listopad 2017r. (zakończona) III runda kwiecień/maj 2018r.

8

9 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Środki na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach działania 9.3 oraz W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Mikropożyczki 9.3 lub 10.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

10 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć: ,00 zł w przypadku mikropożyczki ,00 zł w przypadku mikropożyczki 10.2 Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesięcy (7 lat) od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy (z możliwością uelastycznienia wykorzystania okresu karencji spłaty, aby Pożyczkobiorca mógł go wykorzystywać niekoniecznie od początki realizacji przedsięwzięcia i w całości, nieprzerwanie)

11 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po: przeprowadzeniu oceny Ostatecznego Odbiorcy, w tym ryzyka; ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pośrednika Finansowego. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 90 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.

12 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach instrumentu nie jest możliwe: 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, 2. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji, 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone, 4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,

13 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 5. finansowanie inwestycji w ramach sektorów wykluczonych, tj. a. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, b. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych; c. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych d. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; e. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

14 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach mikropożyczki 9.3 Osoby fizyczne ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą przed złożeniem wniosku o pożyczkę spełniać łącznie następujące warunki: a. są to osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności należące do co najmniej jednej z następujących grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: i. osoby w wieku powyżej 50 roku życia, ii. kobiety, iii. osoby z niepełnosprawnościami, iv. osoby długotrwale bezrobotne, v. osoby o niskich kwalifikacjach, b. zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego

15 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach mikropożyczki 10.2 Osoby fizyczne ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą przed złożeniem wniosku o pożyczkę spełniać łącznie następujące warunki: a. należą do jednej z poniżej wymienionych grup: i. pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego; ii. pracownicy pracodawców przechodzący procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego, tj.:

16 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1) pracownicy przewidziani do zwolnienia, tj. pracownicy którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego; 2) pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych; 3) osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

17 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach mikropożyczki 9.3 i 10.2 a. pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego, b. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, c. są osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, d. będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

18 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach mikropożyczki 9.3 i 10.2 e. nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu f. złożą oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na pokrycie tych samych wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.

19 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach mikropożyczki 9.3 i 10.2 Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi 0,20 stopy bazowej (tj. 0,37%) określonej oraz opublikowanej odpowiednio przez Komisję Europejską. W przypadku nieutrzymania przez Ostatecznego Odbiorcę działalności gospodarczej przez 12 miesięcy, traci on prawo do preferencyjnych warunków na jakich udzielone zostało mu finansowanie. W przypadku, gdy działalność gospodarcza została zamknięta lub zawieszona po upływie 12 miesięcy, Ostateczny Odbiorca spłaca pożyczkę na dotychczasowych warunkach. Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

20 Fundusz Pożyczkowy Głównym celem działalności funduszu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej udzielane są obecnie ze środków: - Samorządu Województwa Lubelskiego (do końca 2016 roku były to środki EFRR w ramach RPO WL i budżetu Państwa), - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , BARR S.A. udzielał również pożyczek ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Do końca 2016 r. ze środków Funduszu Pożyczkowego BARR SA udzielono 515 Pożyczek na kwotę zł

21 Pożyczki w ramach RPO WL października 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na wdrażanie Instrumentu Finansowego Pożyczka mała i Pożyczka duża. Agencja jest pierwszym podmiotem z terenu województwa lubelskiego, który podpisał umowę z BGK z siedzibą w Warszawie na wdrażanie instrumentów zwrotnych w ramach RPO WL

22 Pożyczki w ramach RPO WL do Instrumentu Finansowego Pożyczka mała wniesiony zostanie wkład Funduszu Funduszy w wysokości zł do Instrumentu Finansowego Pożyczka duża wniesiony zostanie wkład Funduszu Funduszy do wysokości zł Dofinansowanie razem wynosi zł. Wkład własny Pośrednika Finansowego (BARR S.A.) wynosi ,21 zł, w tym wkład własny: do Instrumentu Finansowego Pożyczka mała wynosi ,47 zł do Instrumentu Finansowego Pożyczka duża wynosi ,74 zł

23 Pożyczki w ramach RPO WL Łączna kwota na Pożyczki małe ,47 zł Minimalna ilość pożyczek małych 58 sztuk Średnia wartość Pożyczki małej ,92 zł Łączna kwota na Pożyczki duże ,74 zł Minimalna ilość pożyczek dużych 4 sztuki Średnia wartość Pożyczki dużej ,69 zł

24 Pożyczki w ramach RPO WL Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża Wartość pożyczki do zł od ,01 zł do zł Okres spłaty do 5 lat do 8 lat Okres karencji w spłacie kapitału Grupa docelowa Zasady udzielania pożyczek Wymogi dodatkowe do 6 miesięcy Mikro i małe przedsiębiorstwa na zasadach rynkowych lub na zasadach pomocy de minimis zasadniczo 1 pożyczka dla jednego ostatecznego odbiorcy do 6 miesięcy Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na zasadach rynkowych lub na zasadach pomocy de minimis zasadniczo 1 pożyczka dla jednego ostatecznego odbiorcy

25 Pożyczki w ramach RPO WL Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni kalendarzowych od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone jest faktura lub dokument równoważny. Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% netto jego wartości.

26 Pożyczki w ramach RPO WL Z pożyczek finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: założeniem nowego zakładu, lub zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, lub dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych w zakładzie, lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Środki z pożyczek mogą być przeznaczone w szczególności na: stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; zastosowanie nowoczesnych technologii rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne), wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

27 Pożyczki w ramach RPO WL Efektem inwestycji musi być wprowadzenie produktu nowego dla Ostatecznego Odbiorcy zgodnie z definicją wskaźnika Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) [przedsiębiorstwa] o którym mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata oraz,,wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych Szczegółowa definicja znajduje się w Podręczniku monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach RPO WL

28 Pożyczki w ramach RPO WL Produktem (wyrób / usługa) nowym dla firmy jest taki produkt, którego cechy lub przeznaczenie różnią się znacząco od produktów dotychczas oferowanych przez przedsiębiorstwo nowy w jego ofercie. W zakresie produktów udoskonalonych w danej firmie wskaźnik obejmuje produkty dotychczas oferowane przez przedsiębiorstwo, które w wyniku realizacji projektu/inwestycji objętej wsparciem zwrotnym zostały ulepszone (posiadają lepsze cechy lub parametry użytkowe) lub zostały wdrożone w wyniku nowych lub ulepszonych metod produkcji ukierunkowanych na zwiększenie efektywności (wzrost wydajności, zmniejszenie zużycia surowców, skrócenie czasu wykonania, itd.) i w charakterystyce których, została dokonana co najmniej jedna z następujących zmian, tj.: a) produkty, których technologia produkcji różni się zasadniczo od technologii produktów już wytwarzanych, b) produkty, których technologia produkcji związana jest z całkowicie nowymi technologiami wytwarzania, c) produkty, których technologia produkcji opiera się na łączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach, d) produkty, dla których wprowadzono nową funkcjonalność w stosunku do istniejącego produktu w danym przedsiębiorstwie lub zostaną użyte nowe komponenty, surowce, materiały etc.

29 Pożyczki w ramach RPO WL Za nowy nie może być uznany produkt: - sprzedawany/a lub dystrybuowany/a z wykorzystaniem nowych form reklamy, czy nowej strategii cenowej, w tym oferowany w innym, zmienionym opakowaniu, bez zmiany walorów użytkowych np. dłuższego okresu przechowywania, trwałości, bezpieczeństwa w transporcie etc.; - którego modyfikacje w produkcji/dystrybucji/świadczeniu związane są z koniecznością dostosowania jej do zmieniających się przepisów prawa; - którego technologia produkcji różni się od dotychczasowej wyłącznie zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię lub zmniejszoną emisją zanieczyszczeń do środowiska

30 Pożyczki w ramach RPO WL W ramach pożyczek nie mogą być finansowane obszary wykluczone ze wsparcia wskazane: 1. w art. 1 ust. 2-5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tj. rybołówstwo, akwakultura, produkcja podstawowa produktów rolnych, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, działalność wywozowa), 2. w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 3. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; 4. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone; 5. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; 6. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 7. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji, 8. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

31 Pożyczki w ramach RPO WL finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych 12. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych; 13. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych; 14. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 15. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 16. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 17. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych; 18. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 19. finansowanie inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych; 20. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko

32 Pożyczki w ramach RPO WL Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków z pożyczki. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie. Środki z pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

33 Pożyczki w ramach RPO WL Przedsiębiorstwa ubiegające się o Pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z r.); 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego; 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w przypadku Pożyczki małej tylko mikro i małe przedsiębiorstwa, 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego;

34 Pożyczki w ramach RPO WL nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis); 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, 7. są zobligowane do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, 8. nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

35 Pożyczki w ramach RPO WL Jednostkowe Pożyczki mogą być oprocentowane: 1. na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka, lub 2. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata (Dz.U poz. 488 z późn. zmianami).

36 Pożyczki w ramach RPO WL Oprocentowanie Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02. Aktualnie stopa bazowa wynosi 1,85% W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych. Oprocentowanie wynosi od 2,45%. Od środków Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

37 Pożyczki w ramach RPO WL Podstawą ubiegania się o pożyczkę jest wypełniony wniosek o przyznanie pożyczki (dostępny na stronie w zakładce Fundusz Pożyczkowy RPO WL ) wraz z kompletem dokumentów. Wykaz załączników do wniosku: 1. Dokumenty rejestracyjne: odpis z CEIDG, umowa spółki lub statut, odpis z KRS, zaświadczenie o nadaniu nr REGON (lub odpis z CEIDG), zaświadczenie o nadaniu nr NIP (lub odpis z CEIDG),

38 Pożyczki w ramach RPO WL Dokumenty finansowe: Roczne oraz bieżące sprawozdania finansowe wraz z informacjami dotyczącymi przyjętych zasad rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat), Roczne oraz bieżące zestawienie przychodów i kosztów, na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Ewidencja zakupów, Ewidencja sprzedaży, Ewidencja środków trwałych, Roczne deklaracje podatkowe (PIT/CIT), Deklaracja VAT 7 za ostatni zakończony miesiąc/kwartał, 3. Dokumenty uzasadniające przyjęte prognozy na okres kredytowania (np. umowy, kontrakty, zlecenia, porozumienia, zezwolenia, koncesje). 4. Zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa (zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków może być warunkiem wypłaty środków z pożyczki.

39 Pożyczki w ramach RPO WL Opinie banków i innych instytucji finansowych obsługujących Wnioskodawcę o stanie zadłużenia, przebiegu spłat zobowiązań, obciążenia rachunków tytułami egzekucyjnymi 6. Dokumenty potwierdzające własność albo umowy najmu lub dzierżawy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, nr Księgi Wieczystej, itp. 7. Dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia pożyczki; 8. Upoważnienie do wystąpienia o ujawnienie informacji o zaległościach za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA dla Wnioskodawcy (jako firmy i jako osoby fizycznej) i osób proponowanych na poręczycieli, 9. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 10. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z kopią/ami zaświadczeń o pomocy de minimis; 11. Inne dokumenty wymagane przez Fundusz.

40 Pożyczki w ramach RPO WL Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy również poręczenie wekslowe współmałżonka. Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp.: poręczenie osób trzecich, przewłaszczenie / zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych, hipoteka na nieruchomości, blokada środków na rachunku bankowym / lokacie, Inne formy zabezpieczenia przewidziane prawem.

41 Pożyczki ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego (poprzednio RPO WL ) Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych. Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym, spłatę innych zobowiązań finansowych. Pożyczki są oprocentowane według stałej rocznej stopy procentowej będącą sumą: 1. stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C14 z r. str.6), obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki 2. marży Funduszu w wysokości od 0 do 3 punktów procentowych, ustalanej każdorazowo przez Komisję Kwalifikacyjną w zależności od oceny ryzyka finansowanego przedsięwzięcia Aktualne oprocentowanie od 2,85% do 5,85%.

42 Pożyczki ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego (poprzednio RPO WL ) 1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty zł. 2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. 3. W przypadku pożyczek na sfinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymagany jest wkład własny Pożyczkobiorcy w wysokości 20% kosztów przedsięwzięcia. 4. Od udzielanych pożyczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5% - 2% kwoty udzielonej pożyczki. Prowizja od pożyczek udzielanych przedsiębiorcom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 3-m-ce wynosi 0,5% 5. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych 3 miesiące, 6. Wymagane pełne zabezpieczenie prawne spłaty pożyczki, np. w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, hipoteki na nieruchomości, zastawu rejestrowego i przewłaszczenia na zabezpieczenie na środkach trwałych

43 Pożyczki ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego (poprzednio RPO WL ) Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę: 1. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 2. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z r.) 3. przedsiębiorstwa te nie mogą spełniać kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244, z r., str. 2-17)

44

45 Fundusz Poręczeniowy W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje wydzielony Fundusz Poręczeń udzielający na zasadach komercyjnych poręczeń kontraktowych tj.: poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji jakości, prawidłowego rozliczenia zaliczki. Poręczenia udzielane są podmiotom zasadniczo prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego lub podejmującym inwestycję na terenie województwa lubelskiego, w tym także podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą. Poręczenia mogą służyć zabezpieczeniu ofert i umów w trakcie postępowań przetargowych organizowanych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, ale także kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi.

46 Fundusz Poręczeniowy Poręczenia zapłaty wadium Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. udziela poręczeń zapłaty wadium jednorazowo lub w ramach pakietu wadialnego (po przyznaniu limitu pakietu wadialnego beneficjent otrzymuje dowolną liczbę poręczeń aż do wyczerpania kwoty limitu). Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej mające zasadniczo siedzibę na terenie województwa lubelskiego lub oddział na terenie województwa lubelskiego albo podejmujące inwestycję na terenie województwa lubelskiego. Zasadniczo maksymalna kwota udzielanego jednorazowo poręczenia wynosi do ,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem. Limit pakietu wadialnego: od ,00 PLN do ,00 PLN Prowizja za udzielenie poręczenia wynosi 0,5 % sumy poręczenia jednorazowego (nie mniej niż 100 zł) Prowizja za przyznanie limitu pakietu wadialnego wynosi 0,5 % kwoty przyznanego limitu.

47 Fundusz Poręczeniowy Poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi za wady lub gwarancji jakości oraz prawidłowego rozliczenia zaliczki: Poręczenie należytego wykonania umowy udzielane jest również na podstawie Kodeksu cywilnego dla kontraktów zawieranych między podmiotami prywatnymi. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej mające zasadniczo siedzibę na terenie województwa lubelskiego lub oddział na terenie województwa lubelskiego albo podejmujące inwestycję na terenie województwa lubelskiego. Zasadniczo maksymalna kwota udzielanego jednorazowo poręczenia wynosi do ,00 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem. Limit pakietu: do ,00 PLN Prowizja od udzielonego poręczenia należytego wykonania umowy wynosi 1% sumy poręczenia (nie mniej niż 100 zł). Prowizja za udzielenie poręczenia rękojmi i/lub gwarancji jakości wynosi 1,5 % sumy poręczenia za każdy roczny okres jego obowiązywania (nie mniej jednak niż 100 zł rocznie).

48

49 Ośrodek Doradztwa i Szkoleń Ośrodek Doradztwa i Szkoleń proponuje Państwu szeroką ofertę szkoleń i kursów specjalistycznych, w tym kursów i szkoleń dedykowanych, oraz kursów językowych (angielski, niemiecki, włoski, francuski). Projekt Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT, realizowany przez Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Celem Projektu jest wzmocnienie kompetencji w zakresie ICT 100 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada udział 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym: minimum 50 kobiet, minimum 30 osób w wieku 50 lat i więcej, minimum 20 osób z niepełnosprawnością. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły i otwarty.

50 Ośrodek Doradztwa i Szkoleń Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest instytucją wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych dostępna na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl to platforma, za pośrednictwem której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą wybrać odpowiednią ofertę i zapisać się na usługi rozwojowe (m.in.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym te współfinansowane ze środków publicznych. Baza zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy przedsiębiorca (instytucja) lub zainteresowana osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać propozycję rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.

51

52 Punkt Konsultacyjny Oferuje bezpłatne usługi informacyjne dla: przedsiębiorców osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Zakres świadczonych usług: usługi informacyjne w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych, usługi informacyjne na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (proeksportowych, proinnowacyjnych, szkoleniowych, finansowych, itp.) usługi informacyjne na temat danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym

53

Instrument Finansowy - Pożyczka Rozwojowa

Instrument Finansowy - Pożyczka Rozwojowa Instrument Finansowy - Pożyczka Rozwojowa I. Podstawowe parametry Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej 1. Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 500 000,00 zł, w tym: a. do 100 000,00 zł - mikropożyczka

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców

Konferencja dla przedsiębiorców Konferencja dla przedsiębiorców Biłgorajskie Centrum Kultury, 27 listopada 2017 roku Oferta Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej Biłgorajska

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Profilowana. 1. Wartość Pożyczki Profilowanej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł.

Karta Produktu Pożyczka Profilowana. 1. Wartość Pożyczki Profilowanej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł. Załącznik Nr 12 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Karta Produktu Pożyczka Profilowana I. Podstawowe parametry Pożyczki Profilowanej 1. Wartość Pożyczki Profilowanej

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka I. Opis Instrumentu Finansowego Mikropożyczka udzielana przez Pośrednika Finansowego,

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa udzielana przez Pośrednika

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka na innowacje. 1. Wartość Pożyczki na innowacje co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł.

Karta Produktu Pożyczka na innowacje. 1. Wartość Pożyczki na innowacje co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł. Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Pożyczka na innowacje nr [*] Karta Produktu Pożyczka na innowacje I. Podstawowe parametry Pożyczki na innowacje 1. Wartość Pożyczki na innowacje co do zasady wynosi

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Standardowa

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Standardowa Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Standardowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Standardowa Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo znaczenie, o

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka duża

Karta Produktu Pożyczka duża Załącznik Nr 12 do Umowy Operacyjnej Pożyczka mała oraz Pożyczka duża nr [*] Karta Produktu Pożyczka duża I. Podstawowe parametry Pożyczki dużej 1. Wartość Pożyczki dużej wynosi od 250 000,00 zł do 1 000

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 10.2

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 10.2 Załącznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 10.2 I. Opis Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 10.2 (dalej: pożyczka) udzielana przez Pośrednika Finansowego,

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka duża

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka duża Załącznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka duża I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka duża (dalej Pożyczka) udzielana przez Pośrednika Finansowego ze środków

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka udzielana przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka Profilowana udzielana

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka dla MŚP. 1. Wartość Pożyczki dla MŚP nie powinna przekroczyć kwoty ,00 zł.

Karta Produktu Pożyczka dla MŚP. 1. Wartość Pożyczki dla MŚP nie powinna przekroczyć kwoty ,00 zł. I. Podstawowe parametry Pożyczki dla MŚP Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. -

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej - Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo znaczenie,

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej - Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu - Pożyczka Rozwojowa

Karta Produktu - Pożyczka Rozwojowa Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Rozwojowa nr [*] Karta Produktu - Pożyczka Rozwojowa I. Podstawowe parametry Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej 1. Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna udzielana

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR)

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) I. Podstawowe parametry Instrumentu Finansowego 1. Wartość Jednostkowej PR nie może przekroczyć kwoty określonej przez Pośrednika Finansowego, zgodnie z jego Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa Załącznik Nr 12 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa I. Podstawowe parametry Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej 1. Wartość Jednostkowej Pożyczki

Bardziej szczegółowo

(CZĘŚĆ I POŻYCZKA EKSPORTOWA) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

(CZĘŚĆ I POŻYCZKA EKSPORTOWA) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ I POŻYCZKA EKSPORTOWA) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO I. OPIS PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA EKSPORTOWA wsparcie w formie Jednostkowych Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Mikropożyczka. 1. Wartość Mikropożyczki co do zasady nie powinna przekroczyć kwoty ,00 zł.

Karta Produktu Mikropożyczka. 1. Wartość Mikropożyczki co do zasady nie powinna przekroczyć kwoty ,00 zł. Załącznik Nr 11 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Karta Produktu Mikropożyczka I. Podstawowe parametry Mikropożyczki 1. Wartość Mikropożyczki co do zasady nie powinna przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna Modyfikacja nr 1 Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna I. Opis Instrumentu Finansowego Pożyczka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Profilowana. 1. Wartość Pożyczki Profilowanej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł.

Karta Produktu Pożyczka Profilowana. 1. Wartość Pożyczki Profilowanej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł. Załącznik do Umowy Inwestycyjnej nr z dnia. Karta Produktu Pożyczka Profilowana I. Podstawowe parametry Pożyczki Profilowanej 1. Wartość Pożyczki Profilowanej co do zasady wynosi od 300 000,00 zł do 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2

ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2 Zarządzenie Zarządu Nr 2018/04/16/001 ZASADY KWALIFIKOWANIA PRZEZ POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. WNIOSKÓW O UDZIELENIE PORĘCZENIA DO INICJATYWY JEREMIE 2 (Umowa Operacyjna nr 3/RPWP/14817/2018/III/DIF/091

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa Załącznik Nr 12 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPWP/3217/2017/IV/DIF/0 Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa I. Podstawowe parametry Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka na innowacje nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje I. Opis Instrumentu Finansowego II. Pożyczka na innowacje udzielana przez Pośrednika

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Załącznik nr 2a do Umowy Operacyjnej Pożyczka nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo znaczenie, o ile w niniejszym załączniku

Bardziej szczegółowo

(CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI ,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

(CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI ,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ I) (PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. W WYSOKOŚCI 10.000.000,00 PLN) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO I.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Mikropożyczka

Karta Produktu Mikropożyczka Załącznik Nr 11 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPWP/3217/2017/IV/DIF/0 Karta Produktu Mikropożyczka I. Podstawowe parametry Jednostkowej Mikropożyczki 1. Wartość Jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje

Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje Modyfikacja nr 1 Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Pożyczka na innowacje nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka na innowacje I. Opis Instrumentu Finansowego II. Pożyczka na innowacje udzielana

Bardziej szczegółowo

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW OŚ PRIORYTETOWA I WZMOCNIENIE INNOWACYJNOSCI I KONKURENCYJNOSCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego

Metryka Instrumentu Finansowego Załącznik nr 2C do Umowy Operacyjnej nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna (na zasadach preferencyjnych) /Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP/ I. Opis Produktu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) (Poddziałanie 1.3.3)

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) (Poddziałanie 1.3.3) Załącznik nr 2 do Umowy Inwestycyjnej [OPIS] I. Podstawowe parametry PR II. Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) (Poddziałanie 1.3.3) 1. Wartość Jednostkowej PR nie może być niższa, niż 5.000,00 zł oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr

Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr + Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka OŚ PRIORYTETOWA I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) (Poddziałanie 1.3.3)

Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) (Poddziałanie 1.3.3) Załącznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa (PR) (Poddziałanie 1.3.3) I. Podstawowe parametry PR II. 1. Wartość Jednostkowej PR nie może być niższa, niż 5.000,00 zł

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji BGK

Tytuł prezentacji BGK Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Malbork 21.03.2019 Cel finansowania Inwestycyjny lub inwestycyjno -obrotowe przyczyniający się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Pożyczka dla Start-upów 1

Karta produktu Pożyczka dla Start-upów 1 Załącznik nr [10b] do Umowy Operacyjnej Pożyczka dla Start-upów nr [*] Karta produktu Pożyczka dla Start-upów 1 I. Podstawowe parametry Pożyczki dla Start-upów. 1. Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe

Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Wejście Kapitałowe nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe I. Opis Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe jest instrumentem kapitałowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Duża Pożyczka

Metryka Instrumentu Finansowego Duża Pożyczka Załącznik nr 3 do Umowy Operacyjnej Mała Pożyczka oraz Duża Pożyczka nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Duża Pożyczka Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej ( Umowie ) posiadają to samo znaczenie,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw. I. Podstawowe parametry Pożyczki Termomodernizacyjnej dla Przedsiębiorstw

Karta Produktu Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw. I. Podstawowe parametry Pożyczki Termomodernizacyjnej dla Przedsiębiorstw Załącznik Nr 10 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw nr [*] Karta Produktu Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw I. Podstawowe parametry Pożyczki Termomodernizacyjnej

Bardziej szczegółowo

(CZĘŚĆ II POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK

(CZĘŚĆ II POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (CZĘŚĆ II POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU) METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO I. OPIS PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NIERUCHOMOŚĆ DLA BIZNESU wsparcie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna z Premią (PIzP) (Poddziałanie 1.5.3)

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna z Premią (PIzP) (Poddziałanie 1.5.3) Załącznik nr 2 do Umowy Inwestycyjnej [OPIS] Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna z Premią (PIzP) (Poddziałanie 1.5.3) I. Podstawowe parametry PIzP II. 1. Wartość Jednostkowej PIzP nie może być niższa,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna. 1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł.

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna. 1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł. Załącznik Nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna I. Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjnej 1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla Przedsiębiorców BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Oferta Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla Przedsiębiorców BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Oferta Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla Przedsiębiorców BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Pożyczka na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 1. WARTOŚĆ POŻYCZKI:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna I. Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjnej Załącznik do Umowy Inwestycyjnej nr z dnia Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna 1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej co do zasady wynosi od 300 000,00 zł do

Bardziej szczegółowo

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO Załącznik nr 2a do Istotnych Postanowień Umowy METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO OŚ PRIORYTETOWA I WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna. I. Podstawowe parametry Małej Pożyczki Inwestycyjnej (dalej Pożyczki)

Karta Produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna. I. Podstawowe parametry Małej Pożyczki Inwestycyjnej (dalej Pożyczki) Załącznik do Umowy Inwestycyjnej nr z dnia Karta Produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna I. Podstawowe parametry Małej Pożyczki Inwestycyjnej (dalej Pożyczki) 1. Wartość Pożyczki udzielonej jednemu Ostatecznemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr

Załącznik nr 13 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Załącznik nr 13 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna (PI) I. Podstawowe parametry Jednostkowej PI 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Pożyczka z AGROREG podstawowe informacje:

Pożyczka z AGROREG podstawowe informacje: Pożyczka z AGROREG podstawowe informacje: Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej: 1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść: a. 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw, b. 100.000,01 zł 500.000,00

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim. Starachowice, 20 września 2018 r.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim. Starachowice, 20 września 2018 r. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości oferowane przez BGK w województwie świętokrzyskim Starachowice, 20 września 2018 r. Plan prezentacji 1. Instrumenty finansowe w ramach RPO 2014-2020 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze lubelskie. Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy

Przedsiębiorcze lubelskie. Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy Przedsiębiorcze lubelskie Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe

Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Wejście Kapitałowe nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe I. Opis Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe jest instrumentem kapitałowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe

Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe Załącznik Nr 2 do Umowy Operacyjnej Wejście Kapitałowe nr [*] Metryka Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe I. Opis Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe jest instrumentem kapitałowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI MIKROPOŻYCZKA

ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI MIKROPOŻYCZKA ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI MIKROPOŻYCZKA KIM JESTEŚMY? Instytucją, która od 25 lat wspiera krajową przedsiębiorczość udzielając preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

Węgorzewo, r. Fundacja Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi

Węgorzewo, r. Fundacja Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Węgorzewo, 21.03.2019r. Fundacja Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi Fundusze Pożyczkowe Pierwsze fundusze pożyczkowe powstają w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Aktualnie działa

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr ewidencyjny Karta oceny (kryteria dostępu) dla przedsiębiorców w ramach projektu Popytowy System Innowacji rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 9.3

Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 9.3 Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy Metryka Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 9.3 I. Opis Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 9.3 (dalej: pożyczka) udzielana przez Pośrednika Finansowego,

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA na B+R

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA na B+R Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA na B+R OŚ PRIORYTETOWA I WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU DZIAŁANIE 1.2 PROMOWANIE

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W MŚP

POŻYCZKI NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W MŚP POŻYCZKI NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W MŚP KIM JESTEŚMY? Instytucją, która od 25 lat wspiera krajową przedsiębiorczość udzielając preferencyjnych pożyczek ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA ROZWOJOWA

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA ROZWOJOWA METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA ROZWOJOWA Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR DZIAŁANIE 1.3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA TURYSTYCZNA

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA TURYSTYCZNA Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA TURYSTYCZNA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RPLU IZ /17

RPLU IZ /17 Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/17 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.

WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. PN:EN ISO 9001:009 WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE O LIMICIE W WYSOKOŚCI ,00 PLN

CZĘŚĆ I METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE O LIMICIE W WYSOKOŚCI ,00 PLN Załącznik nr 2 do Umowy CZĘŚĆ I METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE O LIMICIE W WYSOKOŚCI 4 000 000,00 PLN I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.

WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. PN:EN ISO 900:2009 WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.

WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. do procedury P0 P0/Z 06 PN:EN ISO 900:2009 WYCIĄG z Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Pożyczka na Rozwój Turystyki. Artykuł 1- Cele i zadania Funduszu Pożyczkowego

WYCIĄG Z REGULAMINU FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Pożyczka na Rozwój Turystyki. Artykuł 1- Cele i zadania Funduszu Pożyczkowego WYCIĄG Z REGULAMINU FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Pożyczka na Rozwój Turystyki Artykuł 1- Cele i zadania Funduszu Pożyczkowego 3. Pożyczki mogą być udzielane na finansowanie majątku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO MAŁA POŻYCZKA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO MAŁA POŻYCZKA Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO MAŁA POŻYCZKA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach W wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 089 521 12 78/79 www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ Załącznik nr 2a do Istotnych Postanowień Umowy METRYKA INSTRUMENTU FINANSOWEGO POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR DZIAŁANIE 1.5 NOWOCZESNE FIRMY PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw

Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. LUBUSKI Unijne pożyczki dla przedsiębiorstw Zielona Góra, 2 luty 2018 r. 27 listopada 2017 roku Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna. 1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł.

Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna. 1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej co do zasady wynosi od ,00 zł do ,00 zł. Załącznik do Umowy Inwestycyjnej nr z dnia r. Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna I. Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjnej 1. Wartość Pożyczki Inwestycyjnej co do zasady wynosi od 300 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

"Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są"

Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są "Inicjatywa JEREMIE bo środki unijne ciągle są" Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Wolsztyn, 11.12.2013r WARP Sp. z o.o. - Fundusz Pożyczkowy Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój,

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Z EFRR

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Z EFRR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Z EFRR Załącznik nr1 do Uchwały nr 127/2017 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dn. 10.11.2017 r. Załącznik nr1

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Linia finansowa II

Karta produktu Linia finansowa II Karta produktu Linia finansowa II y produktu Okres naboru Charakter finansowania Ciągły od dnia następującego po dniu zamieszczenia Oferty i warunków wsparcia na stronie internetowej WFR do momentu opublikowania

Bardziej szczegółowo

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych.

Fundacja OIC Poland w Liczbach. Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundusz Pożyczkowy Fundacja OIC Poland w Liczbach Wyniku projektów Fundacji OIC Poland powstało: - 241 podmiotów - w tym 10 spółdzielni socjalnych. Fundacja OIC Poland w Liczbach Fundusz Pożyczkowy 222

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie pomysłów na działalność gospodarczą MONIKA NIEMCZYK

Finansowanie pomysłów na działalność gospodarczą MONIKA NIEMCZYK Finansowanie pomysłów na działalność gospodarczą MONIKA NIEMCZYK CEL SPOTKANIA Zdobycie wiedzy Omówienie zasad udzielania pożyczki Nawiązanie kontaktów Wymiana doświadczeń 2 ŹRÓDŁO Środki Finansowe Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania produktem finansowym Pożyczka Turystyczna, o łącznym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA (RPH) Dolnośląski Fundusz Rozwoju 1

REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA (RPH) Dolnośląski Fundusz Rozwoju 1 REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA (RPH) Dolnośląski Fundusz Rozwoju 1 Dla kogo? Dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH dolnośląskich przedsiębiorstw. zakup nieruchomości i gruntów położonych na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa uruchomienia i zarządzania Produktem Finansowym Pożyczka na zatrudnienie o łącznym

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo