Regulamin współzawodnictwa sportowego w siatkówce plażowej w rozgrywkach młodzieżowych WZPS w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin współzawodnictwa sportowego w siatkówce plażowej w rozgrywkach młodzieżowych WZPS w Lublinie"

Transkrypt

1 2015 Regulamin współzawodnictwa sportowego w siatkówce plażowej w rozgrywkach młodzieżowych WZPS w Lublinie Wydział Siatkówki Plażowej Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie wsp.wzps.lublin.pl Niniejsze przepisy zostały zatwierdzone przez Zarząd WZPS w Lublinie w dn r

2

3 Regulamin współzawodnictwa sportowego w siatkówce plażowej w rozgrywkach młodzieżowych WZPS w Lublinie na sezon 2015 Spis treści Pojęcia i definicje I. Regulamin młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej Systemy rozgrywek i zasady sporządzania klasyfikacji końcowej w młodzieżowych rozgrywkach WZPS w Lublinie II. Zasady wydawania oraz potwierdzenia ważności Licencji zawodnika siatkówki plażowej WZPS w Lublinie III. Zasady wypożyczania zawodników siatkówki plażowej oraz ich uczestnictwa w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie IV. Taryfikator opłat Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie

4 Pojęcia i definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oraz skrótowce oznaczają: 1) WZPS w Lublinie Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie; 2) WZPS (OZPS) Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (Okręgowy Związek Piłki Siatkowej), inny niż WZPS w Lublinie; 3) PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie; 4) Klub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca członkiem statutowym PZPS, WZPS w Lublinie lub WZPS (OZPS), posiadająca licencję klubową uprawniającą do uczestnictwa zespołu reprezentującego dany Klub w rozgrywkach organizowanych odpowiednio przez PZPS, WZPS w Lublinie lub WZPS (OZPS); 5) Zawodnik osoba fizyczna upoważniona do uprawiania oraz udziału w rozgrywkach piłki siatkowej w ramach Klubu, na podstawie odpowiednich przepisów PZPS, WZPS w Lublinie lub WZPS (OZPS) oraz prawa Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym: a) Zawodnik będący uczestnikiem szkolenia centralnego jako uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w Łodzi, Spale lub w Sosnowcu w rozumieniu niniejszych przepisów jest zawodnikiem Klubu, który przekazał zawodnika do szkolenia centralnego, b) ilekroć w niniejszych przepisach stosuje się określenie zawodnik rozumie się przez to równorzędnie kobiety i mężczyzn, chyba że szczegółowy przepis stanowi inaczej; 6) Klub macierzysty Klub, którego barwy zawodnik reprezentował w dniu 31 maja 1999 r. (na podstawie licencji zawodniczej), a dla zawodników zarejestrowanych po w/w dacie Klub, który wystawił pierwszą licencję zawodnika piłki siatkowej; 7) Klub przekazujący Klub, który posiada aktualną (ważną) licencję danego zawodnika na uprawianie piłki siatkowej (halowej), upoważniający lub zamierzający upoważnić danego zawodnika (odstępujący zawodnika) do okresowego uprawiania i udziału w rozgrywkach piłki siatkowej lub / oraz siatkówki plażowej w Klubie pozyskującym; 8) Klub pozyskujący Klub docelowy, nie będący Klubem przekazującym, który pozyskuje lub zamierza pozyskać zawodnika do okresowego uprawiania i udziału w rozgrywkach piłki siatkowej lub / oraz siatkówki plażowej z Klubu przekazującego, na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS lub Certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej; 9) WGiD Wydział Gier i Dyscypliny WZPS w Lublinie, upoważniony do wyrażenia zgody na okresowe uprawianie i udział w rozgrywkach piłki siatkowej lub / oraz siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie przez zawodnika na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS lub odpowiednio Certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej; 10) Wypożyczenie upoważnienie zawodnika przez Klub przekazujący do okresowego reprezentowania Klubu pozyskującego poprzez uprawianie i udział w rozgrywkach piłki siatkowej (halowej) lub / oraz siatkówki plażowej w Klubie pozyskującym, innym niż Klub posiadający licencję zawodnika piłki siatkowej (odpowiednio Klub macierzysty lub Klub przekazujący), na podstawie pisemnej umowy, pisemnego porozumienia lub każdej innej formy pisemnej prawnie dopuszczalnej, które zostało zaakceptowane przez WGiD, co może poświadczać wyłącznie odpowiedni Certyfikat PZPS / WZPS, zaś w sposób szczególny Certyfikat wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej w przypadku rozgrywek siatkówki plażowej; 11) Młodzieżowe rozgrywki siatkówki plażowej rozgrywki siatkówki plażowej do lat 19 (przy czym pod uwagę bierze się wyłącznie rok urodzenia danej osoby) w szczególności w następujących kategoriach wiekowych: młodzików, młodziczek, kadetów, kadetek, juniorów oraz juniorek; 12) Młodzieżowe rozgrywki szczebla centralnego cykl zawodów siatkówki plażowej, które są organizowane w ramach Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorek, Młodzików i Młodziczek, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w przypadku kadetów (juniorów młodszych) i kadetek (juniorek młodszych) oraz inne zawody uznane za młodzieżowe przez PZPS. 13) Sezon rozgrywek piłki siatkowej okres rozgrywek piłki siatkowej (halowej) w rozumieniu Przepisów sportowo-organizacyjnych PZPS; 14) Sezon rozgrywek siatkówki plażowej okres rozpoczynający się od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, w sposób szczególny obejmujący rozgrywki siatkówki plażowej począwszy od turniejów eliminacyjnych na turniejach finałowych skończywszy.

5 I. Regulamin młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej 1. Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach 1. Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest popularyzacja i rozwój siatkówki plażowej w woj. lubelskim oraz wyłonienie młodzieżowych zespołów, które będą reprezentować WZPS w Lublinie w zawodach centralnych. 2. Zawody młodzieżowe oraz młodzieżowe rozgrywki szczebla centralnego 1) Zawodami młodzieżowymi są zawody organizowane dla osób w wieku do 19 lat, przy czym pod uwagę bierze się wyłącznie rok urodzenia tej osoby. Zawody młodzieżowe organizowane są osobno dla mężczyzn i kobiet w odpowiednich, następujących kategoriach wiekowych: a) Juniorów i juniorek do lat 19 (biorąc pod uwagę wyłącznie rok urodzenia), b) Kadetów i kadetek do lat 17 (biorąc pod uwagę wyłącznie rok urodzenia), c) Młodzików i młodziczek do lat 15 (biorąc pod uwagę wyłącznie rok urodzenia). 2) Młodzieżowymi rozgrywkami szczebla centralnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu są zawody z cyklu: Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorek, Młodzików i Młodziczek, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w przypadku kadetów (juniorów młodszych) i kadetek (juniorek młodszych) oraz inne zawody uznane za młodzieżowe przez PZPS. 3. Organizator rozgrywek oraz Gospodarz zawodów 1) Organizatorem rozgrywek jest Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie za pośrednictwem Wydziału Siatkówki Plażowej (dalej WSP) we współpracy z Klubami sportowymi zrzeszonymi w WZPS oraz innymi organizacjami i samorządami lokalnymi. 2) WSP kieruje rozgrywkami oraz prowadzi weryfikację wyników zawodów. 3) Gospodarz zawodów o Mistrzostwo Województwa oraz zawodów organizowanych w ramach młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego przypadających do organizacji w danym cyklu wybierany jest przez WSP na podstawie analizy dokonanych zgłoszeń (nadesłanych propozycji organizacji zawodów), w szczególności w drodze konkursu. 4) Obowiązki Gospodarza zawodów, w tym dotyczące wymaganego wyposażenia pola gry i zaplecza socjalnego obiektu, określa odpowiednio Komunikat WSP WZPS lub WSP PZPS. 4. Warunki udziału zawodników w zawodach młodzieżowych i skład zespołu 1) W zawodach młodzieżowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy: a) posiadają ważną (aktualną) Licencję zawodnika piłki siatkowej (halową), zaś w przypadku wypożyczenia posiadają ważny dokument poświadczający wypożyczenie zawodnika na sezon rozgrywek siatkówki plażowej, uzyskany zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących wypożyczania zawodników siatkówki plażowej; b) posiadają ważny dokument tożsamości ze zdjęciem lub legitymację szkolną; c) posiadają ważne (aktualne) badania lekarskie zaświadczenie (orzeczenie) o zdolności do uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki plażowej, wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w zakresie medycyny sportu (lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej) zgodnie z przepisami Ustawy o sporcie, właściwymi Rozporządzeniami Ministra ds. Zdrowia oraz Zarządzeniami Ministra ds. Sportu; d) uiszczą wpisowe do turnieju w wysokości określonej przez Komunikat danych zawodów.

6 2) W zawodach młodzieżowych organizowanych w ramach Mistrzostw Województwa oraz Mistrzostw Polski (w tym OOM): młodzików [młodziczek], kadetów [kadetek] i juniorów [juniorek] obaj zawodnicy tworzący zespół zobowiązani są do reprezentowania na podstawie ważnej Licencji zawodnika piłki siatkowej jednego klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, z zastrzeżeniem pkt. 3, 4 i 5. 3) W zawodach innych, niż wymienione w pkt. 2, zespół mogą tworzyć zawodnicy, którzy na podstawie ważnej Licencji zawodnika piłki siatkowej przynależą do różnych klubów. 4) Zawodnik w jednym sezonie rozgrywek siatkówki plażowej może uczestniczyć w zawodach siatkówki plażowej jako członek wyłącznie jednego Klubu. Raz zgłoszony zawodnik w jednym klubie [województwie] nie może zostać zgłoszony do gry w innym klubie [województwie]. 5) Dopuszcza się wypożyczenia zawodników siatkówki plażowej, w tym z klubów z innych województw, na okres sezonu rozgrywek siatkówki plażowej lub jego część. Warunki dotyczące uzyskania akceptacji i procedury wypożyczenia oraz składu zespołu w przypadku wypożyczenia regulują odrębne przepisy PZPS i WZPS. 6) Przepisy dotyczące składu zespołu przy wypożyczeniu zawodnika siatkówki plażowej obowiązują bezwzględnie również w przypadku reprezentowania województwa lubelskiego (WZPS w Lublinie) w młodzieżowych rozgrywkach szczebla centralnego. 5. Warunki udziału trenerów w zawodach młodzieżowych 1) We wszystkich zawodach młodzieżowych zespołowi podczas meczu może towarzyszyć jeden trener. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnego Certyfikatu trenera (aktualnego dokumentu na sezon rozgrywek piłki siatkowej). 2) Warunkiem dopuszczenia trenera do meczu jest pozostawienie dokumentu (Certyfikatu) przy stoliku sekretarza przed meczem. Trener może uczestniczyć w rozgrzewce zespołu. 3) Podczas gry Trener musi cały czas siedzieć na jednym z krzesełek przeznaczonych dla zawodników jego/jej zespołu lub na dodatkowym krześle, jeśli istnieje taka możliwość. 4) Trener podczas meczu zmienia strony boiska razem z zespołem. 5) Podczas meczu Trener może udzielać rad i wskazówek zawodnikom wyłącznie podczas regulaminowych przerw w grze, podczas których Trener może wstać i przebywać przed krzesełkami zawodników swojego zespołu, a także podczas zmiany stron boiska. 6) Udzielanie pomocy przez Trenera w innych przypadkach, w szczególności podczas trwania gry, jest zabronione i podlega sankcjom za niewłaściwe zachowanie. 7) Szczegółowe zasady dotyczące obecności i pomocy trenera określają przepisy WSP PZPS. 2. Przepisy sportowe 1. Zasady ogólne 1) Zawody rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową oraz odpowiednimi instrukcjami i wytycznymi zatwierdzonymi przez PZPS. W przypadku zawodów jednodniowych decyzją Sędziego Głównego zmianie mogą ulec zasady dotyczące liczby punktów wymaganych do wygrania seta, albo liczby punktów oraz setów wymaganych do wygrania meczu. 2) Zawody rozgrywane są systemem podwójnych eliminacji (tzw. systemy brazylijskie), wg diagramów opublikowanych przez WSP jeżeli występuje w nich przynajmniej 6 zespołów. W razie mniejszej liczby zespołów, zawody rozgrywane są systemem każdy z każdym. W przypadku zawodów jednodniowych, do których zgłosiło się więcej niż 32 zespoły rozgrywane są eliminacje do wyłonienia 24 zespołów uczestniczących w zawodach, chyba że szczegółowe przepisy stanowią inaczej. 3) Wszystkie oficjalne zawody WZPS rozgrywane są piłkami Mikasa VLS 300.

7 2. Stroje zawodników oraz wyposażenie dodatkowe Stroje zawodników muszą być zgodne z Przepisami Gry w zakresie numeracji, koloru i czystości. Zespół powinien posiadać min. 2 komplety strojów. Jeżeli Organizator dostarcza koszulki dla zawodników [lub odpowiednio topy dla zawodniczek] zawodnicy muszą występować w strojach dostarczonych przez Organizatora, przy czym w szczególności: 1) Stroje zawodników tego samego zespołu powinny być tego samego koloru i kroju. Stroje powinny być ponumerowane zgodnie z Przepisami Gry. 2) Strój zawodnika składa się z: koszulki bez rękawków oraz spodenek, przy których odległość mierzona od kolan do materiału (krawędzi nogawki) musi być większa niż 10 cm. 3) Strój zawodniczki składa się z: jednoczęściowego stroju kąpielowego, albo topu i majtek, albo koszulki bez rękawków (odsłaniającej ramiona) i szortów, albo koszulki z długimi rękawami oraz długich spodni (przy względach religijnych). 4) Przy niskiej temperaturze Zawodnicy, za zgodą Sędziego, mogą używać odzieży chroniącej przed zimnem, o ile odzież ta jest tego samego typu i w tym samym kolorze. Gra w legginsach jest dozwolona, jeżeli temperatura spadnie poniżej 15 C. 5) Każdy zawodnik może używać podczas gry wyposażenia dodatkowego, tj.: czapki, daszku, bandany, opaski lub innego nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych, stabilizatorów kolanowych i łokciowych, frotki na nadgarstek absorbującej pot oraz zegarka. Komentarz do 2. ust. 2 pkt. 1-4: WSP uprasza Zawodników, Zawodniczki i Kluby by w miarę możliwości zapewnić Zawodnikom jednolite stroje, które możliwie w największym zakresie będą spełniały powyższe kryteria. W celu promowania siatkówki plażowej w zawodach Mistrzostw Województwa dopuszcza się udział zawodników, których stroje nie będą spełniać powyższych wymagań. 3. Rozstawienie zespołów w Mistrzostwach Województwa W danych Mistrzostwach Województwa rozstawieniu podlegają zespoły reprezentujące kluby, których zespoły w poprzednim sezonie w danej kategorii wiekowej zajęły miejsca od 1 do 4: 1) Za każdy zespół, który zajął określone miejsce, przysługuje rozstawienie jednego zespołu, wg zasady: 1 miejsce R1, 2 miejsce R2, 3 miejsce R3 oraz 4 miejsce R4. 2) Jeżeli dany klub reprezentuje więcej zespołów niż przysługujących rozstawień wyboru zespołu, który będzie rozstawiony dokonuje Trener/Opiekun z danego klubu w obecności Sędziego Głównego zawodów. Wyboru zespołu dokonuje się przed losowaniem pozostałych rozstawień do turnieju. 3) WSP każdorazowo określa w Komunikacie Organizacyjnym danych Mistrzostw Województwa nazwy klubów i ilości zespołów, które są uprawnione do rozstawienia. 4. Zasady awansu do młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego 1) Do Półfinałów młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego awansują 4 najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej, z oznaczeniem od najlepszego do najsłabszego, co odpowiada rozstawieniu w danym turnieju, zgodnie z właściwym Komunikatem WSP PZPS. 2) Wszyscy zawodnicy, którzy w mistrzostwach województwa zajmą miejsca 1-8 są zobowiązani do posiadania swojego indywidualnego konta w Systemie informatycznym PZPS dot. siatkówki plażowej: http//beach.pzps.pl, zwanym dalej Systemem informatycznym PZPS. Szczegółowe zasady procesu rejestracji określa WSP PZPS. 3) Rejestracja w Systemie informatycznym PZPS dla wszystkich zawodników, którzy uzyskają awans do Półfinałów młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego jest jednym z warunków uprawnienia do uczestnictwa w tych rozgrywkach (zawodach). 4) Rejestracji w Systemie informatycznym PZPS dokonuje Koordynator WZPS w Lublinie. 5) Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-4 w mistrzostwach województwa, są zobowiązani do potwierdzenia w Systemie informatycznym PZPS uczestnictwa w zawodach najpóźniej na 48 godzin przed ich rozpoczęciem.

8 6) Zawodnicy, którzy nie będą zarejestrowani w Systemie informatycznym PZPS najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem rozgrywek lub nie potwierdzą swojego uczestnictwa w zawodach w opisanym terminie nie zostaną dopuszczeni do zawodów. 7) W przypadku udokumentowanej kontuzji zawodnika lub innej wyjątkowej sytuacji losowej uniemożliwiającej udział w zawodach dopuszcza się wymianę kontuzjowanego (wycofanego) zawodnika przed rozpoczęciem zawodów na nowego zawodnika z zastrzeżeniem przepisów dotyczących wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej, pod warunkiem że: nowy zawodnik (zawodnik uzupełniający skład) reprezentuje ten sam klub zrzeszony w WZPS w Lublinie (reprezentujący woj. lubelskie) oraz pochodzi z grupy zawodników zajmujących miejsca 1 8 w Mistrzostwach Województwa. 8) W przypadku kontuzji obu zawodników danego zespołu lub wycofania się danego zespołu z rozgrywek po zakończeniu turnieju Mistrzostw Województwa (rezygnacji z udziału w młodzieżowych rozgrywkach szczebla centralnego) prawo do udziału w młodzieżowych rozgrywkach szczebla centralnego uzyskuje zespół, który zajął w klasyfikacji danych Mistrzostw Województwa kolejno miejsce 5 lub 6. Szczegółowe zasady w tym względzie określają przepisy sportowe WSP PZPS. 5. Sędziowie 1) Zawody mogą być sędziowane wyłącznie przez Sędziów z aktualnymi uprawnieniami do sędziowania siatkówki plażowej nadanymi przez PZPS lub WZPS. 2) Sędziego Głównego oraz pozostałych Sędziów na zawody deleguje WSP. Sędzia główny jest oficjalnym przedstawicielem WZPS w Lublinie, w tym WSP, na zawodach. 3) Sędzia Główny jest zobowiązany do wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości dot. Przepisów gry lub niniejszego Regulaminu podczas odprawy przed zawodami. 4) Sędzia Główny odpowiada za prawidłowość informacji wynikających z systemu rozgrywania danych zawodów umieszczonych na oficjalnych drukach, sporządza Komunikat Końcowy z danych Zawodów oraz reprezentuje Komisję Sędziowską w kontaktach z Organizatorami. 6. Zasady dyscyplinarne i sankcje 1) Za nieprzestrzeganie przepisów sportowych dot. siatkówki plażowej lub wybitnie niesportowe zachowanie na zawodników mogą zostać nałożone grzywny: Rodzaj wykroczenia Wysokość grzywny A. Celowe wykopanie lub wyrzucenie piłki poza obszar kontrolowany przez komisję sędziowską 50,00 zł B. Zniszczenie sprzętu lub wyposażenia boiska 100,00 zł i pokrycie zniszczeń C. Odrzucenie zgłoszonego protestu ze względu na brak podstaw do jego rozpatrzenia 50,00 zł D. Rażąco niesportowe zachowanie wobec innego zespołu, publiczności, organizatorów lub sędziów od 100,00 do 200,00 zł E. Zachowanie podczas zawodów mające negatywny wpływ na wizerunek siatkówki plażowej od 100,00 do 200,00 zł 2) W razie stwierdzenia wykroczeń, o których mowa powyżej lub wykroczeń innego rodzaju, które nie zostały w niniejszych przepisach opisane Sędzia Główny zobowiązany jest wyczerpująco opisać takie zdarzenie i powzięte działania w swoim Sprawozdaniu z zawodów oraz poinformować o swojej decyzji zainteresowanego zawodnika. 3) Wszelkie sankcje, w tym powyższe grzywny, nakładane są przez Wydział Gier i Dyscypliny WZPS w Lublinie na podstawie informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu Sędziego Głównego oraz po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego przez ww. Wydział.

9 3. Postanowienia końcowe 1. Ubezpieczenie zawodników Zawodnicy uczestniczący w zawodach powinni być na czas ich trwania ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w kulturze fizycznej (sporcie). WZPS w Lublinie oraz Gospodarz zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i ich skutki podczas zawodów. 2. Opieka medyczna Gospodarz zawodów ma obowiązek zapewnić na zawodach obecność wykwalifikowanej opieki medycznej zabezpieczającej zawody (lekarza, pielęgniarki, pielęgniarki systemu/ratunkowej, lub ratownika medycznego). 3. Opłata startowa (wpisowe) Gospodarz zawodów ma prawo pobierać opłatę startową (wpisowe) od zespołu z tytułu uczestnictwa w zawodach. 4. Przerwanie zawodów Sędzia Główny, działając w porozumieniu z Gospodarzem zawodów, w przypadku wybitnie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn od nich niezależnych ma prawo: 1) do odwołania zawodów i przełożenia ich na inny termin przy czym decyzję ostateczną o nowym terminie i ewentualnie nowym miejscu zawodów podejmuje WSP; 2) lub odpowiednio do przerwania trwających zawodów; w takim przypadku, jeżeli nie możliwe jest kontynuowanie (wznowienie) zawodów postępuje się następująco: a) sporządza się klasyfikację końcową zawodów na podstawie wyników zakończonych meczów do momentu przerwania zawodów, b) zespołom, których miejsc nie da się jednoznacznie ustalić przyznaje się równe miejsce, a jeżeli dotyczy to zespołów z miejsc 1-4 decyduje rzut monetą Sędziego Głównego do ustalenia klasyfikacji za miejsca Publikowanie Komunikatów i informacji dotyczących zawodów Wszystkie Komunikaty oraz wszelkiego rodzaju informacje dotyczące Mistrzostw Województwa i młodzieżowych rozgrywek szczebla centralnego (w miarę ich dostępności) publikowane są na oficjalnej stronie internetowej WSP: 6. Interpretacja przepisów i przypadki szczególne 1) Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie WSP. 2) W przypadkach szczególnych, nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje WSP, a w przypadkach nagłych Sędzia Główny danych zawodów. 7. Odwołania 1) Od decyzji Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie przysługuje prawo do złożenia odwołania do Zarządu WZPS w Lublinie w terminie 14 dni od dnia opublikowania decyzji na oficjalnej stronie internetowej WZPS w Lublinie, oficjalnej stronie internetowej Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie lub od dnia doręczenia decyzji stosownie do trybu postępowania. 2) Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest wpłacenie kaucji w kwocie 100,00 zł na konto bankowe WZPS w Lublinie w terminie określonym w pkt. 1.

10 Załącznik do Regulaminu Regulamin młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej Systemy rozgrywek i zasady sporządzania klasyfikacji końcowej w młodzieżowych rozgrywkach WZPS w Lublinie Systemy rozgrywek: Liczba startujących zespołów Sugerowany system rozgrywek 5 i mniej System kołowy (tzw. każdy z każdym) 6 8 systemem podwójnych eliminacji dla 8 zespołów 9 12 systemem podwójnych eliminacji dla 12 zespołów systemem podwójnych eliminacji dla 16 zespołów systemem podwójnych eliminacji dla 24 zespołów systemem podwójnych eliminacji dla 32 zespołów 33 i więcej Turniej 1 dniowy: Eliminacje pucharowe do wyłonienia 24 zespołów, a następnie systemem podwójnych eliminacji dla 24 zespołów Turniej 2 dniowy: Eliminacje pucharowe do wyłonienia 32 zespołów, a następnie systemem podwójnych eliminacji dla 24 zespołów Sporządzanie klasyfikacji końcowej: 1) Klasyfikacja na miejscach 1-4 odbywa się zgodnie z systemem rozgrywek. 2) W systemach podwójnych eliminacji dodatkowo wylicza się zajęcie miejsc 5-6 oraz ) Na miejscu 5 zostaje sklasyfikowany zespół, który spośród zespołów zajmujących miejsca 5-6, ma lepszy iloraz powstały przez: a) podzielenie liczby meczów wygranych przez liczbę meczów przegranych, b) podzielenie liczby setów wygranych przez liczbę setów przegranych, c) podzielenie liczby punktów zdobytych przez liczbę punków straconych w setach. 4) Na miejscu 7 zostaje sklasyfikowany zespół, który spośród zespołów zajmujących miejsca 7-8, ma lepszy iloraz powstały przez: a) podzielenie liczby meczów wygranych przez liczbę meczów przegranych, b) podzielenie liczby setów wygranych przez liczbę setów przegranych, c) podzielenie liczby punktów zdobytych przez liczbę punków straconych w setach. 5) Pozostałe zespoły zostają sklasyfikowane w odpowiednich przedziałach miejscowych (tj. 9-12, 13-16, 17-24, 25-32, a następni w zależności od systemu eliminacji i liczby zgłoszonych zespołów). 6) W przypadku przerwania zawodów i niemożności ich wznowienia klasyfikację końcową zawodów sporządza się na podstawie wyników zakończonych meczów do momentu przerwania zawodów, postępując analogicznie jak w pkt. 3 i 4.

11 II. Zasady wydawania oraz potwierdzenia ważności Licencji zawodnika siatkówki plażowej WZPS w Lublinie 1. Licencja zawodnika siatkówki plażowej 1. Licencja jest podstawowym dokumentem zawodnika siatkówki plażowej. 2. Druk Licencji składa się z dwóch oddzielnych części (odcinków): 1) Licencji zawodnika siatkówki plażowej dla Klubu (lub Zawodnika); 2) Potwierdzenia rejestracji dla WZPS w Lublinie. 3. Licencja zawodnika siatkówki plażowej składa się z: 1) awersu gdzie wypisane są w sposób czytelny dane zawodnika, dane klubu, który zawodnik reprezentuje oraz oznaczone jest potwierdzenie jej zarejestrowania przez WZPS w Lublinie; 2) rewersu gdzie znajduje się oświadczenie zawodnika oraz potwierdzenie ważności Licencji na dany sezon. 4. Wzór Licencji określa WZPS w Lublinie. 5. Wydział Gier i Dyscypliny WZPS w Lublinie (WGiD) dokonuje rejestracji Licencji oraz prowadzi ewidencję wydanych Licencji. 6. Licencja zawodnika siatkówki plażowej wraz z potwierdzeniem jej ważności uprawnia do uczestnictwa w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych lub współorganizowanych przez WZPS w Lublinie, a przypadku zawodników reprezentujących województwo lubelskie w rozgrywkach szczebla centralnego do udziału w tych rozgrywkach. Licencja taka może upoważniać również do startu w innych zawodach, jeżeli odpowiednie przepisy PZPS lub WZPS tak stanowią. 7. Licencja zawodnika siatkówki plażowej WZPS w Lublinie jest ważna wyłącznie z Licencją zawodnika piłki siatkowej WZPS w Lublinie, albo z innym dokumentem tożsamości zawodnika ze zdjęciem. 8. Zawodnik w tym samym czasie (okresie) może być zarejestrowany tylko i wyłącznie w jednym Klubie. W przypadku stwierdzenia faktu podwójnej (zdublowanej) Licencji wobec zawodnika i Klubu, który później próbuje zarejestrować, albo zarejestruje Licencję, mogą być wyciągnięte odpowiednie sankcje dyscyplinarne, przewidziane przepisami sportowymi PZPS i WZPS. 2. Zasady i warunki wydania Licencji zawodnika siatkówki plażowej 1. Licencję zawodnika siatkówki plażowej wydaje WGiD na wniosek Klubu lub/i zawodnika, przy czym w przypadku zawodnika niepełnoletniego dodatkowo za zgodą przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych). 2. Wszystkie części (odcinki) Licencji wypełnia czytelnie pismem maszynowym lub drukowanymi literami pismem odręcznym Zawodnik lub upoważniony przedstawiciel Klubu. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za dane wpisane na każdej części (odcinku) Licencji. 3. Licencję zawodnika siatkówki plażowej można wydać dla zawodnika, który: 1) jest obywatelem polskim, lub posiada Kartę Polaka, lub jest osobą małoletnią zamieszkującą w Polsce, której przynajmniej jeden z rodziców uzyskał obywatelstwo polskie na podstawie przepisów Ustawy o repatriacji, lub jest obywatelem jednego z Państw Unii Europejskiej oraz mieszka na terenie Polski; 2) przedstawi ważne (aktualne) badania lekarskie zaświadczenie (orzeczenie) o zdolności do uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki plażowej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w zakresie medycyny sportu (lekarz medycyny sportowej lub lekarz

12 posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej) zgodnie z przepisami Ustawy o sporcie oraz właściwymi Rozporządzeniami Ministra ds. Zdrowia i Zarządzeniami Ministra ds. Sportu; 3) posiada licencję zawodnika piłki siatkowej WZPS w Lublinie ważną na sezon bezpośrednio poprzedzający sezon zawodów siatkówki plażowej; 4) nie ma żadnych bezspornych zaległości finansowych wobec WZPS w Lublinie; 5) złoży prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie Licencji tj. prawidłowo wypełniony druk Licencji wraz z Potwierdzeniem jej rejestracji, które stanowią tenże wniosek przed ich akceptacją przez WZPS w Lublinie. 4. Licencję zawodnika siatkówki plażowej wydaje się bezpłatnie (w ramach wpisowego do pierwszych zawodów danego zawodnika w danym sezonie), po spełnieniu warunków określonych w ust. 5. Jeżeli warunki te nie są spełnione, lub mimo wezwania, nie zostały spełnione w wyznaczonym terminie WGiD odmawia wydania Licencji. 3. Zasady i warunki potwierdzenia ważności Licencji zawodnika siatkówki plażowej 1. Potwierdzenie ważności Licencji zawodnika siatkówki plażowej następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) Zawodnik posiada Licencję zawodnika siatkówki plażowej; 2) Zawodnik przedstawi ważne (aktualne) badania lekarskie zaświadczenie (orzeczenie) o zdolności do uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki plażowej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w zakresie medycyny sportu (lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej) zgodnie z przepisami Ustawy o sporcie oraz właściwymi Rozporządzeniami Ministra ds. Zdrowia i Zarządzeniami Ministra ds. Sportu. 2. Ważność Licencji zawodnika siatkówki plażowej potwierdzana jest na jeden sezon rozgrywek siatkówki plażowej przez upoważnionego przedstawiciela WGiD lub Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie. 3. Ważność Licencji zawodnika siatkówki plażowej potwierdzana jest bezpłatnie (w ramach wpisowego do pierwszych zawodów danego zawodnika w danym sezonie), po spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Jeżeli warunki te nie są spełnione, lub mimo wezwania, nie zostały spełnione w wyznaczonym terminie WGiD odmawia potwierdzenia ważności Licencji. 4. Zasady i warunki zawieszenia oraz pozbawienia Licencji zawodnika siatkówki plażowej 1. Decyzja o zawieszeniu ważności lub pozbawieniu Licencji zawodnika siatkówki plażowej jest wydawana w przypadku stwierdzenia orzeczeniem lekarskim, o którym mowa w 2. pkt 3.2 lub 3. pkt 1.2, przeciwwskazań do uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki plażowej. 2. Decyzja o zawieszeniu ważności lub pozbawieniu Licencji zawodnika siatkówki plażowej może zostać podjęta również w przypadku popełnienia umyślnego przestępstwa karnego lub karnoskarbowego stwierdzonego przez uprawniony organ, a także naruszenia statutu, przepisów sportowych PZPS lub WZPS, w tym przepisów dyscyplinarnych, które zagrożone są taką sankcją. 5. Postanowienia końcowe Prawo interpretacji niniejszych przepisów przysługuje Zarządowi WZPS w Lublinie.

13 III. Zasady wypożyczania zawodników siatkówki plażowej oraz ich uczestnictwa w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie 1. Reprezentowanie Klubu i podstawowe warunki dopuszczalności wypożyczenia zawodnika na podstawie Certyfikatu wypożyczenia zawodnika 1) Zawodnik może reprezentować jednocześnie tylko jeden Klub. O reprezentowaniu Klubu decyduje Licencja zawodnika piłki siatkowej. Jednakże zawodnik może być upoważniony na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS albo Certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej do reprezentowania innego Klubu, poprzez uprawianie i udział w rozgrywkach piłki siatkowej albo odpowiednio siatkówki plażowej w innym Klubie. 2) Zawodnik może być wypożyczony nie więcej niż jeden raz w danym sezonie rozgrywkowym. 3) Zawodnik reprezentujący dany Klub jako zawodnik wypożyczony, nie może być przez ten Klub wypożyczany kolejnemu Klubowi. 4) Zawodnik może zostać wypożyczony najpóźniej przed rozpoczęciem tych młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej na szczeblu centralnym, w których ma zamiar uczestniczyć. 5) Okres wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej nie może przekraczać czasu trwania sezonu rozgrywek siatkówki plażowej, z zastrzeżeniem pkt. 6. 6) Zawodnik, który został wypożyczony na sezon rozgrywek piłki siatkowej (halowej) lub część tego sezonu do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, może uczestniczyć w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej wyłącznie w Klubie macierzystym (lub odpowiednio w Klubie przekazującym) albo w Klubie pozyskującym (do którego zawodnik został wypożyczony), ale pod warunkiem, że porozumienie dotyczące tego wypożyczenia spełnia wymogi określone w niniejszych przepisach. W przypadku braku lub nieprecyzyjności stosownych postanowień niezbędne jest uzupełnienie dokumentacji w trybie niniejszych przepisów, albo zawodnik będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej wyłącznie w Klubie macierzystym (lub odpowiednio w Klubie przekazującym). 7) Zawodnik, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne, lub na którego została nałożona sankcja zawieszenia lub dyskwalifikacji może zostać wypożyczony odpowiednio: po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego lub / oraz wygaśnięciu nałożonej sankcji. 8) W przypadku kontuzji i konieczności wymiany zawodnika wypożyczonego w trybie niniejszych przepisów, procedura postępowania wobec zastępującego go zawodnika, jeżeli zawodnik ten jest również zawodnikiem wypożyczonym, jest analogiczna. 2. Podstawowe postanowienia dotyczące reprezentowania klubu w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie 1) Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie wyłącznie jako reprezentant Klubu, który jest właścicielem jego Licencji zawodnika piłki siatkowej (halowej) lub jako reprezentant Klubu posiadającego Certyfikat PZPS / WZPS uprawniający do okresowego reprezentowania innego Klubu, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6. 2) Jeżeli zawodnik posiada Licencję zawodnika piłki siatkowej oraz nie reprezentował innego Klubu na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS, to może uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie na podstawie Certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej po spełnieniu warunków określonych niniejszymi przepisami.

14 3) Zawodnik będący uczestnikiem szkolenia centralnego jako uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) może uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej wyłącznie w Klubie, z którego trafił do SMS, i nie może być wypożyczany na okres rozgrywek siatkówki plażowej, chyba że zgodę na wypożyczenie wyrazi Klub, z którego zawodnik trafił do SMS. 3. Wymagania w zakresie składu zespołu w przypadku wypożyczenia zawodnika W zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez WZPS w Lublinie w ramach młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej w przypadku wypożyczenia może uczestniczyć wyłącznie zespół, którego jeden zawodnik: 1) jest członkiem Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie na podstawie ważnej Licencji zawodnika piłki siatkowej wydanej przez WZPS w Lublinie zawodnik ten może uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie wyłącznie: a) z zawodnikiem, który jest również członkiem tego samego Klubu na podstawie ważnej Licencji zawodnika piłki siatkowej wydanej przez WZPS w Lublinie, b) albo z zawodnikiem wypożyczonym do tego samego Klubu na okres sezonu piłki siatkowej, poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 6, c) albo z innym zawodnikiem, który został wypożyczony do tego samego Klubu na okres sezonu siatkówki plażowej na podstawie niniejszych przepisów; 2) został wypożyczony do Klubu pozyskującego zrzeszonego w WZPS w Lublinie na okres sezonu piłki siatkowej poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS zawodnik ten może uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 6, wyłącznie: a) z zawodnikiem będącym na podstawie Licencji zawodnika piłki siatkowej wydanej przez WZPS w Lublinie członkiem tego samego Klubu pozyskującego, b) albo z zawodnikiem wypożyczonym do tego samego Klubu pozyskującego na okres sezonu piłki siatkowej, poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 6, c) albo z innym zawodnikiem, który został wypożyczony do tego samego Klubu pozyskującego na okres sezonu siatkówki plażowej na podstawie niniejszych przepisów; 3) jest członkiem Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie na podstawie ważnej Licencji zawodnika piłki siatkowej wydanej przez WZPS w Lublinie oraz został wypożyczony do Klubu zrzeszonego w innym WZPS (OZPS) niż WZPS w Lublinie na okres sezonu piłki siatkowej poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS zawodnik ten, zwany dalej zawodnikiem powracającym, może uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie reprezentując Klubu zrzeszony w WZPS w Lublinie, z którego został wypożyczony, wyłącznie: a) z innym zawodnikiem będącym na podstawie Licencji zawodnika piłki siatkowej wydanej przez WZPS w Lublinie członkiem Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, z którego to Klubu zawodnik powracający sam został uprzednio wypożyczony, b) albo z innym zawodnikiem wypożyczonym na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS na okres sezonu piłki siatkowej, poprzedzający okres rozgrywek siatkówki plażowej, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6, do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, z którego to Klubu zawodnik powracający sam został uprzednio wypożyczony, c) albo z innym zawodnikiem, który został wypożyczony na okres sezonu siatkówki plażowej na podstawie niniejszych przepisów do Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, z którego to Klubu zawodnik powracający sam został uprzednio wypożyczony.

15 4. Wniosek o zaakceptowanie wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej oraz Certyfikat wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej 1) Klub pozyskujący zrzeszony w WZPS w Lublinie, który ma reprezentować w młodzieżowych rozgrywkach siatkówki plażowej zawodnik wypożyczony, ma obowiązek najpóźniej 2 dni przed zawodami złożyć w 2 egzemplarzach (1 dla Klubu pozyskującego i 1 dla WZPS w Lublinie) wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 6, wniosek o zaakceptowanie wypożyczenia przez WZPS w Lublinie do biura WZPS w Lublinie. Wniosek musi spełniać następujące wymagania: a) Wniosek musi zawierać dane zawodnika wypożyczanego, dane odpowiednio Klubu macierzystego albo Klubu przekazującego wypożyczanego zawodnika (tj. Klubu posiadającego jego ważną licencję piłki siatkowej) oraz dane Klubu pozyskującego wypożyczanego zawodnika (tj. Klubu, który zawodnik ma zamiar reprezentować w zawodach młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej). b) Wniosek musi zawierać postanowienie o naliczaniu punktów do Klasyfikacji Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego na rzecz Klubu pozyskującego, tj. Klubu zrzeszonego w WZPS w Lublinie, który zawodnik będzie reprezentował w zawodach młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej. c) Wniosek musi zawierać zgodę na wypożyczenie czytelnie podpisaną przez zawodnika lub przez opiekunów prawnych zawodnika w przypadku gdy zawodnik jest niepełnoletni. d) Wniosek musi być czytelnie podpisany przez Prezesa upoważnionego do reprezentowania Klubu macierzystego (przekazującego), który posiada ważną licencję zawodnika piłki siatkowej. Na wniosku musi znaleźć się również aktualna pieczęć adresowa Klubu oraz pieczęć osoby podpisującej wniosek, jeżeli osoba taką posiada. e) Wniosek musi być również czytelnie podpisany przez Prezesa upoważnionego do reprezentowania Klubu pozyskującego, który zawodnik ma zamiar reprezentować w zawodach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie w danym sezonie rozgrywek siatkówki plażowej. Na wniosku musi znaleźć się również aktualna pieczęć adresowa Klubu oraz pieczęć osoby podpisującej wniosek, jeżeli osoba taką posiada. f) Przed złożeniem wniosku w WGiD musi on zostać zaakceptowany (kontrasygnowany) przez macierzysty WZPS (OZPS) zawodnika wypożyczonego. Na wniosku musi się znaleźć pieczęć adresowa WZPS (OZPS) oraz podpis i pieczątka Prezesa lub Członka Zarządu upoważnionego do reprezentowania Związku, albo Przewodniczącego Wydziału WZPS (OZPS) właściwego do spraw ewidencji zawodników albo rozgrywek siatkówki plażowej stosownie do Statutu i przepisów organizacyjnych danego WZPS (OZPS). 2) Wzór wniosku, o którym mowa powyżej określa WZPS w Lublinie. Po zaakceptowaniu przez WZPS w Lublinie wniosek ten będzie równocześnie stanowił Certyfikat wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej. 3) Wydawany jest w 1 egzemplarz Certyfikatu dla Klubu pozyskującego. 4) W Certyfikacie określa się imię i nazwisko zawodnika, z którym zawodnik wypożyczony może uczestniczyć w rozgrywkach WZPS i PZPS. W przypadku kontuzji jednego z tych zawodników WGiD dokonuje odpowiedniej korekty dokumentu lub wydaje nowy dokument (w przypadku kontuzji zawodnika wypożyczonego) po przeprowadzeniu nowego procesu wypożyczenia. 5) Na pisemny wniosek zawodnika wypożyczonego albo Klubu przekazującego może zostać wystawione zaświadczenie o wydaniu Certyfikatu, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od daty skutecznego złożenia wniosku.

16 5. Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku wypożyczenia zawodnika Każdorazowo do wniosku o zaakceptowanie wypożyczenia zawodnika przez WZPS w Lublinie należy dołączyć: 1) ważne (aktualne) badania lekarskie zaświadczenie (orzeczenie) o zdolności do uprawiania piłki siatkowej lub siatkówki plażowej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w zakresie medycyny sportu (lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej) zgodnie z przepisami Ustawy o sporcie oraz właściwymi Rozporządzeniami Ministra ds. Zdrowia i Zarządzeniami Ministra ds. Sportu; 2) dwa zdjęcia zawodnika w formacie legitymacyjnym (35 x 45 mm); 3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości zawodnika, który podlega wypożyczeniu (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna); 4) pod rygorem nieważności wypożyczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pisemnej umowy lub pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Klubem przekazującym a Klubem pozyskującym określającego warunki wypożyczenia zawodnika; 5) w przypadku wypożyczenia zawodnika z Klubu zrzeszonego w WZPS (OZPS) innym niż WZPS w Lublinie do wniosku należy dołączyć kopię licencji zawodnika piłki siatkowej ważnej na dany sezon (poprzedzający sezon rozgrywek siatkówki plażowej) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez macierzysty WZPS (OZPS) właściwy dla zawodnika wypożyczonego. 6. Postanowienia końcowe 1) Ustanie warunków wypożyczenia powoduje powrót zawodnika do Klubu macierzystego (Klubu przekazującego). Jeżeli zawodnik wypożyczony uczestniczył w zawodach siatkówki plażowej organizowanych przez WZPS w Lublinie, a na skutek ustania warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym, powrócił do Klubu macierzystego, to nie może on uczestniczyć w rozgrywkach siatkówki plażowej organizowanych przez inny WZPS (OZPS) lub PZPS w tym samym sezonie rozgrywek siatkówki plażowej. 2) WGiD WZPS w Lublinie analizuje wniosek o wydanie Certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej oraz przedstawione (złożone) dokumenty, dokonuje rejestracji i wydaje Certyfikat oraz prowadzi ewidencję wydanych Certyfikatów, przy czym: a) akceptacja (zatwierdzenie) wypożyczenia zawodnika, który ma zamiar uczestniczyć w zawodach organizowanych przez WZPS w Lublinie i wydanie Certyfikatu następuje wyłącznie na podstawie właściwych przepisów sportowych PZPS oraz niniejszych Przepisów, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków w nich zawartych; b) w przypadku, gdy warunki dotyczące wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej nie są spełnione lub nie zostały spełnione mimo uprzedniego wezwania w wyznaczonym terminie WGiD odmawia wydania Certyfikatu. 3) WGiD ma obowiązek konsultowania wszystkich przypadków wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej na podstawie Certyfikatu PZPS / WZPS lub Certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej z Wydziałem Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie. 4) WZPS w Lublinie ma prawo ustalenia wysokości oraz pobierania opłat za: a) rozpatrzenie wniosku i wydanie Certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej, b) wystawienie zaświadczenia o wydaniu Certyfikatu, o którym mowa powyżej. 5) Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu podlegają sankcjom dyscyplinarnym przewidzianym w przepisach sportowych WZPS i PZPS oraz mogą być podstawą do unieważnienia uprzednio wydanego Certyfikatu, o którym mowa powyżej. 6) Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi WZPS w Lublinie.

17 IV. Taryfikator opłat Wydziału Siatkówki Plażowej WZPS w Lublinie Lp. Tytuł należności Wysokość opłaty 1. Wydanie Licencji zawodnika siatkówki plażowej dla zawodnika posiadającego ważną (aktualną) Licencję zawodnika piłki siatkowej WZPS w Lublinie (w ramach wpisowego do zawodów) dotyczy młodzieżowych rozgrywek siatkówki plażowej 2. Rozpatrzenie wniosku o wypożyczenie zawodnika siatkówki plażowej oraz ewentualnie wydanie certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej jeżeli złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz został zgłoszony najpóźniej na 14 dni przed zawodami 3. Rozpatrzenie wniosku o wypożyczenie zawodnika siatkówki plażowej oraz ewentualnie wydanie certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej jeżeli złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz został zgłoszony na mniej niż 14 dni przed zawodami, ale nie później niż 7 dni przed zawodami 4. Rozpatrzenie wniosku o wypożyczenie zawodnika siatkówki plażowej oraz ewentualnie wydanie certyfikatu wypożyczenia zawodnika siatkówki plażowej jeżeli złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz został zgłoszony na mniej niż 7 dni przed zawodami 5. Ponowne rozpatrzenie wniosku o wypożyczenie zawodnika siatkówki plażowej, jeżeli uprzednio złożony wniosek zawierał braki formalne lub był wypełniony nieprawidłowo (nie spełniał warunków wypożyczenia) oraz ewentualne wydanie certyfikatu zawodnika siatkówki plażowej podwyższenie opłaty, o której mowa w pkt Wydanie lub przedłużenie ważności Certyfikatu sędziego siatkówki plażowej, który uczestniczył w szkoleniu w pierwszym terminie 7. Wydanie lub przedłużenie ważności Certyfikatu sędziego siatkówki plażowej, który uczestniczył w szkoleniu w dodatkowym terminie lub w szkoleniu eksternistycznym 0,- zł 0,- zł 20,- zł 50,- zł 20,- zł 0,- zł 20,- zł

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WYDZIAŁ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ul. Milionowa 12 Łódź NIP 727-10-22-773; REGON 471250640 Konto bankowe: PKO S.A. II Oddział w Łodzi, nr 34124030281111000028223036 www.siatka-lodzkie.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2017 / 2018 Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie Wydział Gier i Dyscypliny ul. Montażowa 16, 20-074 Lublin www.wzps.lublin.pl wzps@wzps.lublin.pl Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ REGULAMIN ROZGRYWEK CENTRALNYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1. Podział na grupy Podział na grupy: Grupa I Grupa II Grupa III 1 / 13

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019 Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2018 / 2019 1. Sprawy organizacyjne dot. rozgrywek 1. Kategorie rozgrywek młodzieżowych: 1) młodziczki / młodzicy urodzeni 01.01.2004

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2019 / 2020

Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2019 / 2020 Komunikat Organizacyjny rozgrywek wojewódzkich w piłce siatkowej w sezonie 2019 / 2020 1. Sprawy organizacyjne dot. rozgrywek 1. Kategorie rozgrywek młodzieżowych: a) młodziczki / młodzicy urodzeni 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2016 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2016 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ ul. Westerplatte 1/110, 10-446 Olsztyn, tel/fax: 89 533 80 00 biuro@wmzps.pl www.wmzps.org NIP: 739 378 64 48 REGON: 280508900 KRS: 0000322494 Konto: BOŚ o/olsztyn

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Sezon 2018/2019 I. Cel zawodów Wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski Rugby 7, ustalenie klasyfikacji do OOM/MPJ 2019r. podczas której zostanie wyłoniony mistrz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 69/2018 z dnia 26 maja 2018 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJADA, LICEALIADA

GIMNAZJADA, LICEALIADA GIMNAZJADA, LICEALIADA siatkówka plażowa 1. Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach 1. Uczestnictwo w zawodach warunki udziału i skład zespołu 1) W zawodach uczestniczą zespoły reprezentujące szkoły gimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 71/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu mistrza Polski oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2014/2015.

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu mistrza Polski oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2014/2015. Regulamin turnieju finałowego 2014/15 4 zespoły * najważniejsze informacje i zmiany zaznaczono na czerwono Sezon 2014/2015 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu mistrza Polski oraz srebrnego i brązowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 37 poz.432 z 2001r., art.24 ust.3 Ustawy o Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu pieczęć klubu ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/2020 - ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Zgłoszenie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, 10-449

Bardziej szczegółowo

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową.

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową. System Rozgrywek w sezonie 2018/2019. I Liga Małopolska (Kobiet) Zgodnie z ustaleniami ze spotkania trenerów w dniu 10.09.2017 od sezonu 2018/2019 I liga Małopolska kobiet miała liczyć 10 zespołów (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Przepisy sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2016 / 2017

Przepisy sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2016 / 2017 Przepisy sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2016 / 2017 zatwierdzone Uchwałą nr 1 Zarządu WZPS w Lublinie z dn. 3 września 2016 r. Wojewódzki Związek Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35, 60 791 Poznań Tel/fax

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016

Przepisy Sportowo organizacyjne. Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. na sezon 2015 / 2016 Przepisy Sportowo organizacyjne Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie na sezon 2015 / 2016 Lublin, 5 września 2015 r. Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie ul. Montażowa 16 / 9 20 074

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018 I. Cel zawodów Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 U16 w sezonie wiosna 2018r. Kolejny sezon rozgrywek odbędzie się w sezonie jesień/wiosna 2018/2019. II. Uczestnictwo 1. W zawodach

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019)

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019) Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2019/2020 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 84/2019) SPIS TREŚCI: 1. Podział województw na grupy. 2. System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej (zatwierdzony uchwałą nr 44/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017 (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.) Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Zawodników

Informacja dla Zawodników Aktualizacja: 09/05/2017 Informacja dla Zawodników w zakresie zgłoszeń i wycofań zawodników z turniejów ogólnopolskich, dokonywania opłaty wpisowej oraz warunków uczestnictwa zawodników Zgłoszenia i wycofania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIĘCIOBOJ NOWOCZESNEGO

REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIĘCIOBOJ NOWOCZESNEGO REGULAMIN LICENCYJNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIĘCIOBOJ NOWOCZESNEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji sędziowskich w ZPRP (zatwierdzony uchwałą nr 43/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.)

REGULAMIN wydawania licencji sędziowskich w ZPRP (zatwierdzony uchwałą nr 43/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) REGULAMIN wydawania licencji sędziowskich w ZPRP (zatwierdzony uchwałą nr 43/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienie wstępne 1 Zakres przedmiotowy Regulaminu Regulamin wydawania

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 Zatwierdzony przez Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 18.06.2018 Spis treści: I. Składka

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016

Łódź, dnia r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3/2015/2016 Łódź, dnia 27.09.2015r. Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I. Rozgrywki wojewódzkie MŁODZIKÓW 1. System rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Przepisy Sportowo Organizacyjne. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej

Przepisy Sportowo Organizacyjne. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Przepisy Sportowo Organizacyjne Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Zatwierdzone przez Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 18.06.2018 Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019

Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019 Regulamin rozgrywek o wejście do II ligi kobiet i mężczyzn SEZON 2018/2019 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 109/2018 z dnia 23.07.2018 roku) SPIS TREŚCI: 1. Podział województw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity) t.j.u nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.u nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.u nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przepisy. Pokera Sportowego

Przepisy. Pokera Sportowego Przepisy Pokera Sportowego Spis Treści I. Opis Dyscypliny 1.Rodzaje rozgrywanych konkurencji 2.Rodzaje współzawodnictwa 3.Uczestnicy rywalizacji II. Zasady współzawodnictwa 1.Rodzaje turniejów pokerowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/91 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018

REGULAMIN. Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 REGULAMIN Rozgrywek o mistrzostwo województwa podkarpackiego w piłce siatkowej w sezonie 2017/2018 1. Nadzór nad prawidłowością rozgrywek sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej (dalej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2013/2014 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodników i zawodniczek. W przypadku, jeżeli występują różnice regulaminowe zawodniczki są wymieniane oddzielnie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĘDZIEGO POLSKIEGO ZWIAZKU RUGBY

REGULAMIN SĘDZIEGO POLSKIEGO ZWIAZKU RUGBY REGULAMIN SĘDZIEGO POLSKIEGO ZWIAZKU RUGBY Na podstawie statutu (dalej zwany PZR) oraz Regulaminu Kolegium Sędziów (dalej zwane Kolegium Sędziów) ustala się następujące zasady sprawowania przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016

REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 REGULAMIN III EDYCJI TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 2016 1 Organizator rozgrywek: - Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO Na podstawie art.13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI DRIFT W SPORCIE SAMOCHODOWYM 2018

REGULAMIN LICENCJI DRIFT W SPORCIE SAMOCHODOWYM 2018 Stan na dzień 17.05.2018 REGULAMIN LICENCJI DRIFT W SPORCIE SAMOCHODOWYM 2018 ważny w okresie przejściowym do 31.12.2018 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP Aneks do uchwały nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP (Tekst jednolity z czerwca 2014 r.) 1 Regulamin wydawania licencji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr XI/292 z 22.11.2013r. zm.u. nr X/160 z 15.10.2014r. Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W KONKURENCJACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek młodzieżowych w siatkówkę plażową w sezonie 2017

Regulamin rozgrywek młodzieżowych w siatkówkę plażową w sezonie 2017 Regulamin rozgrywek młodzieżowych w siatkówkę plażową w sezonie 2017 Małopolski Związek Piłki Siatkowej Tel. 785 502 112 Faks 12 376 88 40 ul. Ptaszyckiego 4 / 207 31 979 Kraków www.mzps.pl mzps@mzps.pl

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Wydział Siatkówki Plażowej OZPS REGULAMIN ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

Wydział Siatkówki Plażowej OZPS REGULAMIN ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Wydział Siatkówki Plażowej OZPS REGULAMIN ZAWODÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Opole 2017 ROZDZIAŁ I ROZGRYWKI OZPS 3 1 ORGANIZACJA ROZGRYWEK SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012

TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 TURNIEJ MINI MISTRZOSTWA 2012 I. Cel rozgrywek: 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzców rozgrywek MINI MISTRZOSTWA 2012 w piłce nożnej w 2 kategoriach wiekowych: - U8 (chłopców urodzonych w 2003

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ

LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ LATO 2014 W TORUNIU WAKACJE Z ORLIKIEM na obiektach MOSiR TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN TORUŃ 2014 W PIŁCE NOŻNEJ REGULAMIN ROZGRYWEK 1 2 3 4 1. Celem turnieju jest promowanie sportu wśród młodych ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Z uwagi na to, w dniu 16 października 2010 r. weszła w życie Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU TRZECH BOISK W PIŁCE NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU TRZECH BOISK W PIŁCE NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU TRZECH BOISK W PIŁCE NOŻNEJ 1. CEL IMPREZY: Popularyzacja sportu, integracja mieszkańców gminy 2. ORGAZNIZATORZY: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 3. BOISKO Turnieje rozgrywane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 Warszawa, czerwiec 2015 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2015/2016 1 Celem rozgrywek jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w siatkówce plażowej kobiet o Puchar Dyrektora Hipermarketu Kaufland Stalowa Wola, 12.08.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/87 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/269 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

LOTTO 3x3 QUEST. Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x REGULAMIN

LOTTO 3x3 QUEST. Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x REGULAMIN LOTTO 3x3 QUEST Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018 REGULAMIN 1. ORGANIZATOR Organizatorem imprezy "LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018 jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 2017 r. pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej

REGULAMIN II Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 2017 r. pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej REGULAMIN II Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej 2017 r. pod patronatem Śląskiego Związku Piłki Siatkowej Celem Otwartych Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej jest: - popularyzowanie siatkówki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych w Polskim Związku Zapas niczym

Regulamin Zmiany Barw Klubowych w Polskim Związku Zapas niczym Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, Regulamin Zmiany Barw Klubowych w Polskim Związku Zapas niczym Zatwierdzony Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników

Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników Przepisy Kwalifikacyjne ZPRP dla Zawodników Wydanie: 19 Września 2011 2 PRZEPISY KWALIFIKACYJNE ZPRP DLA ZAWODNIKÓW Podstawowe zasady 1. Niniejsze Przepisy Kwalifikacyjne Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2012/2013 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: przepisy gry w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE Sezon 2018/2019

REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE Sezon 2018/2019 REGULAMIN GRAND PRIX ZESPOŁÓW MIESZANYCH W SIATKÓWCE I. Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest popularyzacja siatkówki w mieście oraz integracja środowiska sportowego amatorów, zarówno wśród kobiet, jak i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny.

REGULAMIN LICENCYJNY PZTO. Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 1 REGULAMIN LICENCYJNY PZTO 1 Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r. wprowadza w polskich związkach sportowych system licencyjny. 2 Uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym i prowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE:

KOMUNIKAT Nr 1 I. UWAGI WSTĘPNE: KOMUNIKAT Nr 1 Wydziału Gier i Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej w Zielonej Górze w sprawie ustaleń regulaminowych związanych z uczestnictwem Klubów Sportowych w rozgrywkach piłki siatkowej

Bardziej szczegółowo

Warunki i Zasady Uczestnictwa

Warunki i Zasady Uczestnictwa Warunki i Zasady Uczestnictwa 1. Organizatorami rozgrywek WISŁA CUP są Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków oraz Wisła Kraków SA 2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest: a) zgłoszenie zespołu drogą mailową

Bardziej szczegółowo

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 1. Przepisy gry

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016

PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 PRZEPISY SPORTOWO - ORGANIZACYJNE WMZPS SEZON 2015/2016 I. ZAWODNICY Wszystkie przepisy dotyczą zawodniczek i zawodników, określane słowem ZAWODNIK lub ZAWODNICY. W przypadku, jeżeli występują różnice

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Koordynator Akademickich Mistrzostw Śląska Ryszard Borys Kontakt z Klubami Uczelnianymi AZS Katarzyna Karpińska-Szemes I. CEL

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL.

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL. Uchwała Nr 1/05/17 Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia drużyn Polskiej Hokej Ligi, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, I Ligi, II Ligi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP (Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 26/15 Zarządu ZPRP z dnia 29 czerwca 2015 r.) 1 Regulamin wydawania licencji trenerskich w ZPRP, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, luty 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA LICENCJI KLUBOWYCH DLA DRUŻYN SZCZEBLA CENTRALNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ (Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 73/2017 z dnia 12 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48) 22 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48) 22 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA. Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18

STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA. Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18 STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA Regulamin MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3x3 KATEGORIA U-18 I. CEL IMPREZY Celem MISTRZOSTW POLSKI 2013 w koszykówce 3X3 dla kategorii U-18 kobiet i mężczyzn jest

Bardziej szczegółowo