INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ"

Transkrypt

1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 1

2 Spis treści Spis treści Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Opis polityki wynagrodzeń Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 2

3 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy. Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bank nie posiada podmiotów zależnych. 2. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) według stanu na 31 grudnia 2016r. wynosiła 0,32%. 3. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. System zarządzania. W Banku funkcjonuje system zarządzania zgodny z przepisami ustawy Prawo bankowe, obejmujący system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej. System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. Rada Nadzorcza banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu. System zarządzania ryzykiem Bank w ramach systemu zarządzania ryzykiem: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 3

4 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar i szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku. Realizacji tych zadań służą działania podejmowane przez Bank, określone wyżej. Czynności te mają służyć zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów działalności prowadzonej przez Bank. 1. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie z długofalową Strategią zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku, która podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji; przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku. Na proces zarządzania ryzykiem składają się: identyfikacja, pomiar, monitorowanie, raportowanie i kontrola ryzyka. W procesie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, strategiczne cele dla Banku określa Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem. W oparciu o Strategię zarządzania ryzykiem opracowywane są polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, stanowiące częścią składową założeń do planu ekonomicznofinansowego Banku. Polityki są systematycznie weryfikowane w terminie opracowywania planu ekonomiczno-finansowego na dany rok. Podstawowe reguły oraz zbiór zasad, dotyczących zarządzania poszczególnymi ryzykami uznanymi za istotne w Banku zawarte są w Instrukcjach regulujących poszczególne ryzyka. 2. Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka, jaki Bank może ponosić. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 4

5 limitów wewnętrznych. Strategia zarządzania ryzykiem była zgodna z założeniami długofalowymi, określonymi w Strategii Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój. Przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu oraz raportowaniu przez komórki organizacyjne Banku dokonujące pomiaru ryzyk występujących w Banku, zgodnie z przedmiotowymi regulacjami i instrukcją System informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. 3. Podstawowe cele strategiczne zawarte w Strategii zarządzania ryzykiem: a) Cel strategiczny w zakresie adekwatności kapitałowej budowa odpowiednich funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo zgormadzonych depozytów, przy osiągnięciu planowanego poziomu rentowności prowadzonej działalności; b) Cel strategiczny w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym budowa odpowiedniego do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości; c) Cel strategiczny w zakresie płynności i finansowania pełne zabezpieczenie płynności Banku, minimalizacja ryzyka utraty płynności w przyszłości oraz optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych; d) Cel strategiczny w zakresie stopy procentowej utrzymanie relacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian stóp procentowych w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą; e) Cel strategiczny w zakresie ryzyka operacyjnego i braku zgodności ograniczanie ryzyka występowania strat operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania; f) Cel strategiczny w zakresie ryzyka walutowego ograniczanie skutków narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut; g) Cel strategiczny w zakresie działalności inwestycyjnej budowa odpowiednio do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela inwestycyjnego, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości; h) Cel strategicznym w zakresie ryzyka biznesowego jest wypracowanie takiej wielkości zysku, który zagwarantuje stały wzrost funduszy własnych, dostosowany do poziomu podejmowanego ryzyka. 6. Jako ryzyka istotne Bank uznaje te rodzaje ryzyka, które: 1) są objęte wymogiem obliczania kapitału regulacyjnego kryterium jakościowe; 2) zostały wymienione w Dyrektywie CRD IV, w szczególności w art. 79, 81, 83, 84, 85 i 86 kryterium jakościowe; B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 5

6 3) w ocenie Banku mogą w znaczący sposób wpłynąć na zysk lub kapitał dostępny Banku kryterium ilościowe. 7. Do podstawowych istotnych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: a) ryzyko kredytowe ( w tym rezydualne, kontrahenta i ryzyko koncentracji), b) ryzyko płynności i finansowania, c) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, d) ryzyko walutowe, e) ryzyko operacyjne (w tym braku zgodności), f) ryzyko kapitałowe, g) ryzyko biznesowe, będące pochodną pozostałych ryzyk, zarządzane w procesie planowania. 8. Opis procesów raportowania i pomiaru ryzyka zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ryzykami. Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego zawiera Instrukcja System informacji zarządczej. 9. Bank i jego Organy stosują zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, ujęte w Polityce ładu korporacyjnego, opublikowanej na stronie internetowej Banku W Banku wdrożono metody zarządzania ryzykami oraz system ich raportowania. Opis metod, procesów, technik redukcji ryzyka, opis systemów raportowania i pomiaru zawierają instrukcje zarządzania poszczególnymi ryzykami. Terminy raportowania w zakresie poszczególnych ryzyk zawiera instrukcja System informacji zarządczej Banku Spółdzielczego Muszyna- Krynica Zdrój. 11. W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i komórki organizacyjne : a. Rada Nadzorcza, b. Zarząd, c. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, d. Zespół ds. ryzyk bankowych, e. Komitet Kredytowy, f. Audyt wewnętrzny g. Pozostali pracownicy Banku. 12. Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też komórkami organizacyjnymi B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 6

7 Banku. Komórki organizacyjne uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz z Regulaminem organizacyjnym Banku. 13. Podstawowe zadania organów Banku w zakresie zarządzania ryzykiem zostały określone w Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy: 1. Rada Nadzorcza zatwierdza Strategię działania Banku, dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. Rada Nadzorcza Banku zatwierdza w Strategii działania oraz w planie ekonomicznofinansowym ogólny poziom (profil) ryzyka Banku (apetyt na ryzyko), zatwierdza również strukturę organizacyjną, dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, zapewnia wybór członków Zarządu, posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji; 2. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to konieczne dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. Zarząd odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz za nadzór nad efektywnością tych procesów, wprowadza, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank, zatwierdza rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość, dostosowaną do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku; Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku. Zarząd opowiada za B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 7

8 przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną w zakresie działalności Banku, za zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami ostrożnościowymi Komisji Nadzoru Finansowego. 3. Zespół ds ryzyk bankowych organ opiniodawczo-doradczy podległy Zarządowi, w zakresie kształtowania polityki zarządzania aktywami i pasywami w Banku, opiniuje m.in. projekty strategii zarządzania ryzykiem oraz polityk dotyczących poszczególnych ryzyk, opiniuje analizy i raporty sporządzane cyklicznie przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz dotyczące poziomu ryzyk występujących w Banku, dokonuje systematycznego przeglądu procedur w zakresie zarządzania ryzykami w tym Procedury szacowania kapitału wewnętrznego i oceny adekwatności kapitałowej, przedkłada Zarządowi propozycje zmian w tym zakresie. Skład i szczegółowe zadania Zespołu określa Regulamin Zespołu ds ryzyk bankowych w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój 4. Komitet Kredytowy organ opiniodawczo-doradczy podległy Zarządowi, uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank. Skład i szczegółowe zadania Komitetu określa zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin działania Komitetu Kredytowego. 5. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz - Komórka monitorująca ryzyko i adekwatność kapitałową - utworzona w ramach struktury organizacyjnej stale działająca komórka, której podstawowe zadania to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i okresowe raportowanie odpowiednim organom i komórkom Banku informacji dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka oraz przestrzegania ustalonych w Banku limitów, opracowywanie przy współpracy z Zespołem ds ryzyk bankowych - projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Banku oraz jego organami w zakresie terminowego dostarczania raportów i innych informacji dotyczących ryzyk i adekwatności kapitałowej. 6. Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku. Audyt dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 8

9 funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku. Funkcje audytu w Banku pełni na podstawie umowy systemu ochrony Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS, do której Bank przystąpił w XII 2015r. 7. Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, wykonywania zadań określonych w odrębnych regulacjach banku 14.Bank, z uwagi na skalę działalności, nie tworzy Komitetu ds. ryzyka ani Komitetu ds. wynagrodzeń. 15.Bank nie dokonuje konsolidacji dla celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. 16.Za skuteczność systemu zarządzania występującymi w działalności Banku rodzajami ryzyka odpowiada Zarząd. 17.Raportowanie i pomiar ryzyka stanowią część bieżącego procesu zarządzania ryzykiem. Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest sformalizowany i objęty Instrukcją System informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym Muszyna Krynica Zdrój określającą m.in.: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowany do skali narażenia na ryzyko, a także do zmienności ryzyka, zapewniając możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. System kontroli wewnętrznej. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest dostosowany do ogólnego poziomu ryzyka, wielkości i stopnia złożoności działalności Banku, określony w Regulaminie kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest zgodny z zapisami art. 9c Ustawy Prawo bankowe i składa się z trzech podstawowych elementów: 1. Funkcja kontroli sprawowana przez: a. wszystkich pracowników w ramach tzw. kontroli bieżącej z wykorzystaniem mechanizmów kontroli wewnętrznej wbudowanej w procedury, produkty oraz w system informatyczny. W ramach kontroli bieżącej w Banku wdrożono B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 9

10 mechanizmy dual control zawarte w zasadach dotyczących kolegialności podejmowania istotnych decyzji (w tym decyzji kredytowych), akceptowania dokumentów i transakcji na drugą rękę. Kontrola następna jest realizowana w oparciu o zatwierdzane przez Zarząd Banku plany kontroli wewnętrznej. b. Kontrolę instytucjonalną (następczą) sprawowaną przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na podstawie odrębnie zawartych umów. 2. Funkcji komórki ds. zgodności mające za zadanie zapobieganie występowania skutków nie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów zachowania. Zadania komórki ds. zgodności przypisano zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Banku komórkom organizacyjnym Banku oraz Bankowi Zrzeszającemu BPS SA. 3. Audytu wewnętrznego, którego zadania Bank powierzył na podstawie umowy systemu ochrony Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i efektywności działania Banku; 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej i nadzorczej oraz informacji zarządczej; 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku; 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi, 5) bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, a odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej ponosi Prezes Zarządu. Zarząd Banku zapewnia profesjonalny poziom wykonywania kontroli poprzez zlecanie zadań odpowiednim komórkom Banku Zrzeszającego. Działanie komórki audytu wewnętrznego podlega okresowej ocenie zewnętrznej. System kontroli wewnętrznej obejmuje cała działalność Banku w szczególności: 1) mechanizmy kontroli ryzyka, 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) audyt wewnętrzny. B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 10

11 Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w funkcjonujące w Banku procesy i czynności w toku codziennej działalności operacyjnej Banku. W zakresie mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku funkcjonują w szczególności: 1) zasady, polityki, regulaminy i procedury obejmujące wszystkie obszary działalności, wraz z zasadami przyczyniające się do realizacji założeń strategii Banku; 2) zasady, metody i techniki identyfikacji, pomiaru, monitorowania, oceny i kontrolowania poszczególnych rodzajów ryzyka; 3) ustanowione limity ostrożnościowe ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku, wraz z zasadami ustalania ich poziomu, monitorowania, aktualizowania, postępowania w przypadku przekroczeń; 4) zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu sprawozdawczości zarządczej; 5) kontrola działalności na poszczególnych szczeblach wykonywana przez każdego pracownika (samokontrola) oraz bezpośredniego przełożonego, 6) Kontrola wewnętrzna (instytucjonalna) zlecona Bankowi Zrzeszającemu w ramach odrębnej umowy oraz audyt wewnętrzny sprawowany przez organ zarządzający Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS. Mechanizmy kontrolne obejmują m.in. okresowe: 1) przeglądy, analizy i oceny sporządzane dla Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku; sprawdzanie przestrzegania przepisów zewnętrznych, procedur i instrukcji wewnętrznych, w odniesieniu do działalności poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Banku; 2) sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych; 3) badanie ograniczenia dostępu do aktywów rzeczowych (głównie gotówki oraz obszaru przetwarzania danych); 4) sprawdzanie przestrzegania ustalonych limitów; 5) weryfikowanie systemu zatwierdzania i autoryzacji; 6) analizowanie systemu weryfikacji i uzgadniania. Funkcjonujące w Banku procedury kontroli opracowane są w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku. Funkcjonujące w Banku procedury kontroli obejmują w szczególności: B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 11

12 1) podstawowe zasady wykonywania czynności kontrolnych; 2) podział obowiązków w zakresie systemu kontroli wewnętrznej zgodny z zapisami struktury organizacyjnej; 3) zasady współpracy jednostek organizacyjnych Banku w zakresie systemu kontroli wewnętrznej określone w Regulaminie organizacyjnym. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, tj. systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Nadzór Rady Nadzorczej Banku nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej obejmuje m.in.: 1) akceptowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; 2) akceptowanie planów kontroli wewnętrznej i audytu; 3) okresowe zapoznawanie się z informacją dotyczącą wszystkich obszarów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, 4) ocenę efektów działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu mechanizmów kontroli wewnętrznej; 5) ocenę adekwatności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie skutecznego systemu zarządzania, tj. systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. Do zadań Zarządu Banku, z punktu widzenia prawidłowego działania systemu kontroli wewnętrznej należy m.in.: 1) zapewnienie ciągłości monitorowania efektywności mechanizmów kontrolnych oraz identyfikowania obszarów działalności, operacji, transakcji i czynności przeznaczonych do stałego monitorowania; 2) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie okresowej, co najmniej raz w roku, weryfikacji funkcjonujących w Banku mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 12

13 3) określenie formy udokumentowania przeprowadzonego przeglądu i oceny efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz wniosków wynikających z tych przeglądów; 4) określenie trybu przekazania wewnątrz Banku raportu pokontrolnego, w celu podjęcia działań służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz sposobu kontroli skorygowania tych nieprawidłowości; 5) okresowe zapoznawanie się z informacją dotyczącą kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; 6) zapewnienie ciągłości i skuteczności działania kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, w tym właściwej współpracy w tym zakresie oraz dostępu do niezbędnych dokumentów źródłowych; 7) ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Na podstawie czynności kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Zarząd Banku i Rada Nadzorcza Banku otrzymują informacje dotyczące: 1) przestrzegania przepisów prawa, w tym regulacji ostrożnościowych, innych norm zewnętrznych oraz obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych; 2) funkcjonowania w Banku systemu informacji zarządczej; 3) skuteczności ujawniania w ramach kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego błędów i nieprawidłowości oraz podejmowania skutecznych działań naprawczych lub korygujących; 4) realizacji określonych i wymaganych przez Zarząd Banku celów i polityki Banku; 5) kompletności, prawidłowości i kompleksowości procedur księgowych; 6) jakości (dokładności i niezawodności) systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego; 7) adekwatności, funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu informatycznego; 8) efektywności wykorzystania dostępnych środków, w tym funduszy własnych i zasobów we wszystkich obszarach działalności Banku; 9) oceny struktury organizacyjnej Banku, podziału kompetencji i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy, a także systemu tworzenia i obiegu dokumentów i informacji oraz istnienia mechanizmów gwarantujących podejmowanie decyzji w sposób wykluczający ryzyko B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 13

14 związane z występowaniem powiązań personalnych pomiędzy uczestnikami procesów decyzyjnych; 10) oceny funkcjonowania systemów wewnętrznych w aspekcie poprawy efektywności działania Banku jako całości; 11) czynności zlecanych przez Bank do wykonania podmiotom zewnętrznym. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Banku, wypełniając swoje obowiązki, wprowadzają w życie przyjęte przez Zarząd Banku wewnętrzne strategie i procedury dotyczące zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim: 1) odpowiadają za wdrożenie odpowiednich mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej; 2) monitorują prawidłowość przestrzegania mechanizmów i procedur kontroli. Czynności kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego obejmują funkcjonujące niezależnie: 1) kontrolę wewnętrzną; 2) audyt wewnętrzny sprawowany przez Bank Zrzeszający BPS SA oraz System Ochrony Zrzeszenia BPS. 4. Opis polityki wynagrodzeń. 1. Realizując zapisy Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 października 2011r. (od 01 maja 2017r. Uchwała zastąpiona została przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. (D.U. z 24 marca 2017r. poz. 637) i stosując zawartą w niej zasadę proporcjonalności Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój wprowadził Politykę zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój (od 01 maja 2017r. Politykę zmiennych składników wynagradzania ), zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, w której określił zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze. Polityka ta opublikowana jest na stronie internetowej Banku 2. Nadzór nad powyższą Polityką pełni Rada Nadzorcza, która w okresach rocznych dokonuje jej przeglądów. W 2016r. zagadnienia polityki zmiennych składników B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 14

15 wynagradzania były omawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r., na którym Rada Nadzorcza dokonała przeglądu i weryfikacji Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. 3. Z uwagi na skalę działalności Banku oraz przepisy ustawy prawo Bankowe nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. 4. Wynagrodzenie osób objętych polityką wynagrodzeń tj. wynagrodzenie Zarządu oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku w części zmiennej jest przyznawane lub wypłacane, gdy odpowiada sytuacji finansowej całego Banku oraz jest uzasadnione wynikami Banku oraz efektami pracy osoby zajmującej stanowisko kierownicze w Banku. Wypłata zmiennych składników wynagrodzeń nie może obniżyć zdolności Banku do zasilenia kapitałów własnych. 5. W przypadku wynagrodzeń zależnych od wyników, podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby zajmującej stanowisko kierownicze w Banku oraz wyników Banku w obszarze odpowiedzialności tej osoby z uwzględnieniem wyników całego Banku, przy ocenie indywidualnych efektów bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Ocena efektów pracy każdej osoby zajmującej stanowisko kierownicze, pod kątem wypłaty zmiennych składników wynagradzania odbywa się corocznie, po zakończeniu roku obrachunkowego. 6. Oceny efektów pracy Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Kryteria finansowe oceniane są w odniesieniu do planu finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do założeń przyjętych w Strategii Banku na dany okres. W 2016r. ocena efektów pracy obejmowała realizację planu finansowego w zakresie: a. Zysku netto, b. Zwrotu z kapitału własnego (ROE), c. Jakości portfela kredytowego, d. Współczynnika wypłacalności. 7. Oceny efektów pracy dla Głównego Księgowego dokonuje się w oparciu o poziom realizacji celów rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych Banku w oparciu o zatwierdzone zasady rachunkowości oraz dbałość o staranne sporządzanie sprawozdań finansowych. 8. Osobom zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałym pracownikom przysługuje premia, której wysokość i sposób wypłaty określa Regulamin wynagradzania oraz w B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 15

16 odniesieniu do członków Zarządu Regulamin wynagradzania członków Zarządu. Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej dla Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza, a dla pozostałych Pracowników Zarząd Banku. Premia ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem roszczenia. 9. System premiowy służy przede wszystkim skutecznemu osiąganiu założonych celów biznesowych oraz podnoszeniu potencjału organizacji do realizacji celów w przyszłości (celów długoterminowych). Premia uznaniowa lub nagroda może być przyznana Pracownikowi, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości przyczynia się szczególnie do sprawnego i efektywnego wykonywania zadań Banku. 5. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń. Zgodnie z art. 9cb ust. 1 ustawy Prawo bankowe komitet do spraw wynagrodzeń działa w banku istotnym. Tutejszy Bank nie jest bankiem istotnym w rozumieniu ww przepisu, zatem nie tworzy Komitetu do spraw wynagrodzeń. 6. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 1. Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza Banku, działając zgodnie ze Statutem Banku, biorąc pod uwagę wyniki oceny uprzedniej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Dodatkowo, powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Członkowie Zarządu podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje, doświadczenie i reputację na podstawie obowiązującej w Banku Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Ocenie odpowiedniości podlega każdy z kandydatów/członków Zarządu oraz sam Zarząd, jako organ kolegialny. Celem oceny jest stwierdzenie czy poszczególni członkowie Zarządu z osobna oraz Zarząd kolegialnie dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, a także czy posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku. B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 16

17 3. Członków Rady Nadzorczej powoływało zgodnie z przepisami prawa Zebranie Przedstawicieli. Członkowie Rady Nadzorczej podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje, doświadczenie i reputację, na podstawie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój. 4. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z dokonaną oceną, spełniają wymagania art. 22aa ustawy Prawo bankowe tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych funkcji i powierzonych im obowiązków, dające rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków oraz pełnienia ograniczonej liczby funkcji członka zarządu i rady nadzorczej. Muszyna, dnia r. ZARZĄD B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 17

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G O R L I C A C H 38-300 Gorlice, ul. Stróżowska 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO BANK ROLNIKÓW W OPOLU BANK SPÓŁDZIELCZY BANK ROLNIKÓW W OPOLU 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36a INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO "BANK ROLNIKÓW W OPOLU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2017 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2017 roku 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Gorlicach poza terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŻUCHOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŻUCHOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŻUCHOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2018r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH Załącznik do Uchwały nr 307a/37/2016 Zarządu MBS Łomianki z dnia 28.07.2016r. Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.07.2016r. INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Cyców, 2016 r. 1 Spis treści Wprowadzenie.3 I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.

Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. System zarządzania w Banku Spółdzielczym w Ropczycach System zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2017 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Jedwabnem poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGÓWKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku 1. Spis treści 1. Informacja o działalności Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA INFORMACJI NA PODSTAWIE art.111a ust. 1 i art. 111a ust.4 USTAWY PRAWO BANKOWE wg. STANU NA 31 GRUDNIA 2015

UJAWNIENIA INFORMACJI NA PODSTAWIE art.111a ust. 1 i art. 111a ust.4 USTAWY PRAWO BANKOWE wg. STANU NA 31 GRUDNIA 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie nr 2/29/2016 z dnia7 lipca2016 r UJAWNIENIA INFORMACJI NA PODSTAWIE art.111a ust. 1 i art. 111a ust.4 USTAWY PRAWO BANKOWE wg. STANU NA 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JEDWABNEM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Jedwabnem poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE Załącznik do Uchwały nr 35/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 05.07.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według stanu na 31 grudnia 2017 roku

Informacja Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według stanu na 31 grudnia 2017 roku Informacja Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według stanu na 31 grudnia 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr 71/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Bank Spółdzielczy w Zambrowie Bank Spółdzielczy w Zambrowie Informacja ogłaszana na podstawie art. 111a ust. 1 i 4 ustawy Prawo bankowe obejmująca opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIŃCZOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIŃCZOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIŃCZOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Pińczowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111, 111a i 111b ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111, 111a i 111b ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r. Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111, 111a i 111b ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2017r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 63/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Informacja

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 63/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Informacja Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 63/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku Informacja ogłaszana na podstawie art. 111a ust. 4 ustawy Prawo bankowe obejmująca opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH I. Cele systemu kontroli wewnętrznej Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim wynikająca z art. 111a ust. 4 ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim wynikająca z art. 111a ust. 4 ustawy Prawo bankowe BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim wynikająca z art. 111a ust. 4 ustawy Prawo bankowe 1 Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2017 roku Wyszków, 2018r. Spis treści Spis treści... 2 1. Opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim www.pbstom.com.pl Informacja wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31.12.2017 r. SPIS TREŚCI: 1. Informacja o działalności Banku poza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KRASNOSIELCU Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KRASNOSIELCU Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE MAZOWIECKIM BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KRASNOSIELCU Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE MAZOWIECKIM wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe Stan na

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE ROK ZAŁOŻENIA 1909

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE ROK ZAŁOŻENIA 1909 BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE ROK ZAŁOŻENIA 1909 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUCHEDNIOWIE wynikająca z art. 111a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik grudzień 2017 CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej 1. W Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich

Informacja Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich Informacja Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich ( wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe ) Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Kątach

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2017 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe stan na 31 grudnia 2015 roku 1 Spis treści GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2017 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Konopiskach stan na 31 grudnia 2017r. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego w Konopiskach stan na 31 grudnia 2017r. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Informacja Banku Spółdzielczego w Konopiskach stan na 31 grudnia 2017r. Załącznik nr 1 wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o systemie zarządzania ryzykiem, strategii i celach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach Załącznik nr 3 do Regulaminu systemu kontroli wewnętrznej B S w Łubnianach Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Łubnianach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady systemu kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIANIU NA PODSTAWIE art.111a ust.1 i 4 USTAWY PRAWO BANKOWE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIANIU NA PODSTAWIE art.111a ust.1 i 4 USTAWY PRAWO BANKOWE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie nr 2/29/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOPUSZNIE INFORMACJE PODLEGAJĄCE UJAWNIANIU NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHMIELNIKU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHMIELNIKU INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHMIELNIKU wynikająca z art.111, 111a i 111b Ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku 1 Spis treści 1. Informacja na temat obszaru działania Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTENU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W USTRONIU. I. Cele systemu kontroli wewnętrznej

OPIS SYSTENU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W USTRONIU. I. Cele systemu kontroli wewnętrznej OPIS SYSTENU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W USTRONIU I. Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRAPKOWICACH. zgodnie z art. 111a ustawy Prawo Bankowe

INFORMACJE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRAPKOWICACH. zgodnie z art. 111a ustawy Prawo Bankowe INFORMACJE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRAPKOWICACH zgodnie z art. 111a ustawy Prawo Bankowe 1 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Krapkowicach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Wyszków, 2017r. Spis treści Spis treści... 2 1. Opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Mykanowie

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Mykanowie Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Mykanowie Działając zgodnie z zapisami Rekomendacji H KNF, Bank Spółdzielczy w Mykanowie zwany dalej "Bankiem", przekazuje do informacji opis systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE Załącznik do Uchwały nr 33/18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 29.06.2018r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE ROK ZAŁOŻENIA 1909

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE ROK ZAŁOŻENIA 1909 BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE ROK ZAŁOŻENIA 1909 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUCHEDNIOWIE wynikająca z art. 111a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe 1 Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Andrespolu ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPOŁDZIELCZYM W ANDRESPOLU

System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Andrespolu ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPOŁDZIELCZYM W ANDRESPOLU System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Andrespolu ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPOŁDZIELCZYM W ANDRESPOLU 1. 1. Stosownie do postanowień obowiązującej ustawy Prawo bankowe,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH Załącznik do uchwały Nr 60/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 05.07.2016 r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe Załącznik do Informacji z zakresu profilu ryzyka, funduszy własnych wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wg stanu na dzień 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Świdnicy

Informacja Banku Spółdzielczego w Świdnicy B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ś W I D N I C Y Informacja Banku Spółdzielczego w Świdnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe stan na 31 grudnia 2016 r. 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

I. Cele systemu kontroli wewnętrznej.

I. Cele systemu kontroli wewnętrznej. Opis systemu kontroli wewnętrznej Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie stanowiący wypełnienie zapisów Rekomendacji H KNF dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach. I. Cele systemu

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Limes Banku Spółdzielczym

System kontroli wewnętrznej w Limes Banku Spółdzielczym System kontroli wewnętrznej w Limes Banku Spółdzielczym Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej Rozdział 3. Funkcja kontroli Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY załącznik nr 2 do uchwały nr 47/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy z dnia 2018-07-18 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2018 roku Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Zarząd Banku uchwałą nr DC/92/2018 z dnia 13/03/2018 r.

Zatwierdzone przez Zarząd Banku uchwałą nr DC/92/2018 z dnia 13/03/2018 r. Informacje ogłaszane przez Euro Bank S.A. zgodnie z art. 111a ust. 4 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) I. Opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Małopolski Bank Spółdzielczy (dalej Bank) opracował i wprowadził system kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem faktu funkcjonowania w

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały nr 20/01/2019 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.01.2019r. Załącznik do Uchwały nr 21/2019 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 31.01.2019r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iławie

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iławie Załącznik do Uchwały Nr 120/AB/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie z dnia 29 grudnia 2017 roku Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Iławie Iława 2017 r. 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/04/2017 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 27-04-2017 r. Załącznik Do uchwały nr 19/2017 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 28-04-2017 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Świdnicy

Informacja Banku Spółdzielczego w Świdnicy B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ś W I D N I C Y Informacja Banku Spółdzielczego w Świdnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe stan na 31 grudnia 2015 r. 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jordanowie I. CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 Cele systemu kontroli wewnętrznej W Banku Spółdzielczym w Jordanowie funkcjonuje system

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej System kontroli wewnętrznej W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej w sposób zapewniający osiąganie celów kontroli, w tym: celów ogólnych oraz celów szczegółowych. I. Cele systemu kontroli wewnętrznej:

Bardziej szczegółowo

Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Poznańskim Banku Spółdzielczym SPIS TREŚCI 1. Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej...3 1.1. Informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH Załącznik nr 17 do Uchwały Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 44/2/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 7/3/2018 z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A.

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. Niniejszy dokument przedstawia następujące elementy dotyczące Systemu Kontroli Wewnętrznej w Toyota Bank Polska S.A. (dalej Bank ): I. Cele Systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY załącznik nr 2 do uchwały nr 31/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy z dnia 2017-06-28 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy

Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Elementem zarządzania Bankiem jest system kontroli wewnętrznej, którego zasady i cele są określone w ustawie Prawo bankowe

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych 1 W związku

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej w SGB-Banku S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w SGB-Banku S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej w SGB-Banku S.A. Niniejsza informacja stanowi realizację wytycznej nr 1.11 określonej w Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach wydanej przez

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYWCU

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYWCU Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Żywcu z dnia 06.05.2019r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻYWCU wynikająca z art. 111A Ustawy Prawo bankowe Stan na dzień 31.12.2018r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

System kontroli wewnętrznej w Krakowskim Banku Spółdzielczym

System kontroli wewnętrznej w Krakowskim Banku Spółdzielczym System kontroli wewnętrznej w Krakowskim Banku Spółdzielczym Działając zgodnie z zapisami Rekomendacji H KNF, Krakowski Bank Spółdzielczy zwany dalej Bankiem przekazuje do informacji opis systemu kontroli

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo