PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU r.szk.2017/2018 Zostały opracowane : 1. W części dla klas 1 na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.u. z 2017 r.poz.356) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Statutu Szkoły 2. W części dla klas 2 i 3 na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) Statutu Szkoły 1

2 I. TREŚCI NAUCZANIA WG. NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z R Edukacja językowa. Język obcy nowożytny. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 3) moja szkoła; 4) popularne zawody; 5) mój dzień, moje zabawy; 6) jedzenie; 7) sklep; 8) mój czas wolny i wakacje; 9) święta i tradycje, mój kraj; 10)sport; Dziennik Ustaw 48 Poz ) moje samopoczucie; 12) przyroda wokół mnie; 13)świat baśni i wyobraźni. 2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka: 1) reaguje na polecenia; 2

3 2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 3) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 2) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 1) powtarza wyrazy i proste zdania; 2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 1) przepisuje wyrazy i proste zdania; 2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie. 6. W zakresie reagowania uczeń: 1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 2) przedstawia siebie i inne osoby mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić; 3

4 3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza); 5) wyraża swoje upodobania. 7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych. 8. Uczeń: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka; 2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym. Dziennik Ustaw 49 Poz Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). 10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych. WG. STAREJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ uczeń kończący klasę III: o o o o o o o wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; rozumie wypowiedzi ze słuchu: a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo); czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych; przepisuje wyrazy i zdania; w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 4

5 o współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. W klasie 2 i 3 uczeń powinien mieć możliwość rozwijania wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania, pisania, wypowiadania się i prowadzenia dialogu. Należy zwrócić uwagę na to, że w zakresie czytania i pisania wymagania są znacznie ograniczone i dozowane z dużą ostrożnością, a umiejętność mówienia może mieć głównie charakter odtwórczy (mówienie w ramach wyuczonych zwrotów). Dopiero na kolejnym etapie wprowadzona jest spontaniczny dialog i wypowiedź. W trakcie nauki w klasie 2 i 3 uczeń rozwija także umiejętności komunikacyjne, umiejętności interpersonalne, umiejętności interkulturowe, umiejętność uczenia się. II. CELE I FORMY OCENIANIA Dzięki różnorodnym formom oceniania możliwe jest: _ określenie postępów w nauce poczynionych przez uczniów; _ zdefiniowanie mocnych i słabych stron uczniów; _ doskonalenie metod wspierających; _ planowanie procesu edukacyjnego; _ utworzenie i prowadzenie rejestru osiągnięć dziecka Formy oceniania: 1. Kontrola bieżąca. Nieformalna, ciągła ocena pracy uczniów odbywa się regularnie na podstawie ich pracy na lekcji. Kontrola bieżąca realizowana jest przez obserwację zaangażowania i aktywności na zajęciach, rozmowy, zbieranie kart pracy i przeprowadzanie testów na koniec każdego rozdziału i krótkich kartkówek na bieżąco. Podczas testów uczeń oceniany jest wg zdobytej punktacji w skali ocen od 1 do 6. W celu rozwijania w dzieciach odpowiedzialności za własną naukę zachęca się uczniów do oceny swoich postępów z wykorzystaniem ćwiczeń w podręczniku i online. 2. Kontrola okresowa. Kontrola okresowa odnosi się do oceny postępów w nauce, dokonywanych na końcu określonego odcinka czasu. Pozwala ona uzyskać obraz wszystkich osiągnięć ucznia, co 5

6 pomaga nauczycielowi określić, w jakim stopniu wykonane zostały obrane cele. Zaplanowane są testy semestralne.testy składają się z czterech części i sprawdzają umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Obejmują materiał z całego semestru i stanowią źródło informacji o postępach uczniów dla szkoły i rodziców. Końcowa ocena ucznia jest opracowana w formie opisowej. Określa, na jakim poziomie (pełnym, częściowym czy minimalnym) dziecko rozwinęło umiejętności. Sprawdzane i oceniane umiejętności wg starej podstawy programowej dla klas II i III Słuchanie uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje rozumie sens prostych bajek i historyjek potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego Mówienie potrafi powtórzyć za modelem (nauczycielem, nagraniem) wypowiada się słowami wypowiada się zdaniami posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach udziela odpowiedzi na pytania recytuje tekst piosenki lub wierszyka Czytanie czyta pojedyncze wyrazy poznane w tym roku szkolnym rozumie często powtarzane polecenia pisemne 6

7 śledzi wzrokiem tekst czytany przez nauczyciela i potrafi wskazać przeczytany wyraz czyta wyrazami czyta zdaniami czyta głośno krótkie teksty ze zrozumieniem czyta z podziałem na role Pisanie przepisuje wyrazy poprawnie przepisuje proste zdania pisze poprawnie poznane wyrazy ze słuchu pisze poprawnie poznane wyrazy z pamięci potrafi napisać prosty, kilkuzdaniowy tekst według wzoru potrafi samodzielnie zredagować krótki tekst Słownictwo rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy rozpoznaje znaczenie wyrazów, gdy zobaczy je napisane opanował/a słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym przypomina sobie dawno poznane słowa prawidłowo używa liczby mnogiej systematycznie prowadzi Słowniczek obrazkowy Rozwój emocjonalno-społeczny posiada umiejętność pracy w zespole chętnie pomaga innym łatwo komunikuje się z rówieśnikami 7

8 jest pracowity/pracowita i obowiązkowy/obowiązkowa chętnie bierze udział w lekcji uważa na lekcji potrafi ocenić swoją pracę Sprawdzane i oceniane umiejętności wg nowej podstawy programowej dla klas I 1. Mówienie (reagowanie na wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi i przetwarzanie) Uczeń: reaguje werbalnie na proste polecenia nauczyciela; reaguje niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; powtarza wyrazy i proste zdania; nazywa obiekty z otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych i opisuje je; nazywa czynności; używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy; tworzy proste i krótkie wypowiedzi na podstawie wzoru, np. nazywa osoby, zwierzęta, obiekty z otoczenia, czynności; zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; przedstawia siebie i inne osoby, przekazuje podstawowe informacje o sobie; reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego, stosując odpowiednie zwroty; wyraża swoje upodobania; recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki; bierze udział w odgrywaniu dialogów i scenek; bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych. 2. Słuchanie Uczeń: reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu; rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać; rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, wypowiedzi, bajek i historyjek, zwłaszcza wspieranych za pomocą obrazów, rekwizytów bądź gestów; rozumie ogólny sens prostych piosenek i wierszyków, zwłaszcza wspieranych za pomocą obrazów, rekwizytów bądź gestów; wyszukuje konkretne, proste informacje w usłyszanym tekście. 8

9 3. Czytanie Uczeń: czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; rozumie ogólny sens prostych tekstów; potrafi znaleźć konkretną informację w tekście; potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. 4. Pisanie Uczeń: przepisuje wyrazy i proste zdania; pisze samodzielnie pojedyncze wyrazy i zwroty; pisze bardzo krótkie i proste zdania wg wzoru; pisze bardzo krótkie i proste zdania samodzielnie. III. KRYTERIA OCENIANIA Podczas zajęć edukacyjnych uczeń jest oceniany za : Prace klasowe, czyli całogodzinne testy pisemne obejmujące większe partie materiału i zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Niezapowiedziane tzw. kartkówki dotyczące materiału z maksymalnie 3 ostatnich lekcji. Pracę na lekcji (aktywność, zaangażowanie). Wypowiedzi ustne w czasie lekcji z uwzględnieniem poprawności językowej. Umiejętność rozumienia ze słuchu. Umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Poprawność wymowy- czytanie na głos ( z wyjątkiem klas pierwszych). Prace domowe zarówno pisemne jak i ustne wypowiedzi przygotowane w domu na zadany temat oceniane na bieżąco. Udział w konkursach, przedstawieniach. Prace typu projekt lub prace plastyczne przygotowane przez uczniów w grupach lub indywidualnie. -Dodatkowe karty pracy. Podczas testów uczeń oceniany jest wg zdobytej punktacji w skali ocen od 1 do 6. Testy są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco: 9

10 100%-97%- ocena celująca 96%-90% - ocena bardzo dobra 89% 75%-- ocena dobra 74% 51% - ocena dostateczna 50% 30%-- ocena dopuszczająca (słabo, wymaga jeszcze pracy) Uczeń, który uzyska mniej niż 30 % punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną (bardzo słabo, wymaga jeszcze pracy) Podczas kartkówek uczeń oceniany jest wg zdobytej punktacji w skali ocen od 1 do 5. Kartkówki są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco: 100%-90% ocena bardzo dobra 89%-75% - ocena dobra 74%-51% - ocena dostateczna 50% 30%-- ocena dopuszczająca (słabo, wymaga jeszcze pracy) Uczeń, który uzyska mniej niż 30 % punktów, otrzymuje ocenę niedostateczną (bardzo słabo, wymaga jeszcze pracy) Dopuszcza się obniżenie progu procentowego dla poszczególnych ocen w klasach/grupach o słabszym poziomie językowym, jeżeli odbędzie się to z korzyścią dla ucznia. Maksymalnie 3 razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, pod warunkiem że zrobi to na początku lekcji. Niezgłoszone nieprzygotowania powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z pracy domowej. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia każdej oceny niedostatecznej lub innej oceny niesatysfakcjonującej go w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania, po uprzednim ustaleniu z nauczycielem. 10

11 Oceniany jest wysiłek ucznia i postępy w nauce na podstawie systematycznej obserwacji i notowania jego osiągnięć, np.poprzez zapis ocen w dzienniku. Dziecko może również otrzymać naklejki, pieczątki za różnorodne formy prezentacji swoich umiejętności np. zaśpiewanie piosenki, recytację rymowanki, prawidłowe reakcje na polecenia, aktywność na lekcji, pracę domową. IV. GROMADZENIE INFORMACJI O POSTĘPACH UCZNIA Podstawą do oceny umiejętności i wiadomości uczniów będą obserwacje uczniów prowadzone przez nauczyciela, zeszyty ćwiczeń, prace domowe, ćwiczenia praktyczne, prace dodatkowe (karty pracy), udział w konkursach i inne. V. OCENIANIE I SPRAWDZANIE PRAC DOMOWYCH Odrabianie prac domowych jest obowiązkiem każdego ucznia. Zadań domowych nie zadaje się do wykonania na święta i ferie. VI.OCENIANIE UCZNIA Z DOSTOSOWANIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 2. Oceniając wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel bierze pod uwagę zalecenia PPP. 11

12 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DLA KLAS II i III Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa, co znajduje się w mieście, recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, odgrywa rolę postaci z historyjki, nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji. Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa, co znajduje się w mieście, recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 1 z nagraniem, odgrywa rolę postaci z historyjki, popełnia nieliczne błędy językowe i/lub fonetyczne, które na ogół nie zakłócają komunikacji. Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje niektóre nazwy obiektów w mieście, przy pomocy nauczyciela określa, co znajduje się w mieście, usiłuje recytować wierszyki i śpiewać piosenki z rozdziału 1 z nagraniem, usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, popełnia liczne błędy językowe i fonetyczne, które częściowo zakłócają komunikację. Uczeń z trudnością wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nieliczne nazwy obiektów w mieście, przy pomocy nauczyciela z trudnością określa, co znajduje się w mieście; recytowanie wierszyków i śpiewanie piosenek sprawia mu duży problem, popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy językowe i fonetyczne. Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje, wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 1, rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. nauczyciela i właściwie na nie reaguje, wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań, wykonuje na ogół odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 1, rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełnia niewielkie błędy. nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje niektóre elementy obrazków podczas słuchania nagrań, wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 1, częściowo rozumie i próbuje odgrywać słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełnia liczne błędy. Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje nieliczne elementy obrazków podczas słuchania nagrań, sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom lub słuchanej historyjce z rozdziału 1; słabo rozumie historyjkę obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na obrazkach i nazywa obiekty w mieście i elementy przyrody związane z jesienią, posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym strukturami There is/there are; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. Uczeń na ogół poprawnie wskazuje na obrazkach i nazywa obiekty w mieście i elementy przyrody związane z jesienią, posługuje się na ogół poprawnie strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym strukturami There is/there are; popełnia nieliczne błędy. Uczeń poprawnie wskazuje na obrazkach i nazywa niektóre obiekty w mieście i elementy przyrody związane z jesienią, dość poprawnie posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym strukturami There is/there are; popełnia liczne błędy. Uczeń wskazuje na obrazkach i nazywa nieliczne obiekty w mieście i elementy przyrody związane z jesienią, z trudnością posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym strukturami There is/there are; popełnia bardzo liczne błędy. 12

13 Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami, rozumie proste zdania i pisze po śladzie lub przepisuje nazwy obiektów znajdujących się w mieście, pisze pocztówkę z opisem swojej miejscowości; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy, zachowuje odpowiednią staranność. Uczeń rozpoznaje większość form pisanych poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami, na ogół rozumie proste zdania; pisze po śladzie lub przepisuje nazwy obiektów znajdujących się w mieście, pisze pocztówkę z opisem swojej miejscowości; popełnia nieliczne błędy, które na ogół nie zakłócają komunikacji, zachowuje pewną staranność. Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami, rozumie z pomocą nauczyciela proste zdania; pisze po śladzie lub przepisuje nazwy obiektów znajdujących się w mieście, uzupełnia tekst pocztówki z opisem miejscowości; popełnia liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację, nie zachowuje odpowiedniej staranności. Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami; z trudnością pisze po śladzie lub przepisuje nazwy obiektów znajdujących się w mieście, z pomocą nauczyciela uzupełnia tekst pocztówki z opisem miejscowości; popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające komunikację, pisze bardzo niestarannie. 13

14 UNIT 2 Numbers CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie Uczeń płynnie podaje liczby 11-20, pyta o dane osobowe i udziela prawidłowych odpowiedzi na takie pytania, wypowiada się na temat bezpiecznej jazdy na rowerze, recytuje rymowanki i śpiewa piosenki z rozdziału 2 z nagraniem lub samodzielnie, odgrywa rolę postaci z historyjki, nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji. Uczeń podaje liczby 11-20, pyta na ogół poprawnie o dane osobowe i udziela przeważnie prawidłowych odpowiedzi na takie pytania, wymawia słowa dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze, recytuje rymowanki i śpiewa piosenki z rozdziału 2 z nagraniem, odgrywa rolę postaci z historyjki, popełnia nieliczne błędy językowe i/lub wymowy, które nie zakłócają komunikacji. Uczeń podaje większość liczb z zakresu 11-20; z pomocą nauczyciela pyta o dane osobowe i udziela w miarę prawidłowych odpowiedzi na takie pytania; wymawia niektóre słowa dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze, usiłuje recytować rymowanki i śpiewać piosenki z rozdziału 2 z nagraniem, usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, popełnia liczne błędy językowe i wymowy, które częściowo zakłócają komunikację. Uczeń podaje niektóre liczby z zakresu 11-20, z trudnością pyta o dane osobowe i nie zawsze udziela prawidłowych odpowiedzi na takie pytania, wymawia nieliczne słowa dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze, recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek z rozdziału 2 z nagraniem sprawia mu dużą trudność, popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy językowe i wymowy, Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje, wskazuje właściwe elementy obrazków, poprawnie dobiera liczby, imiona i nazwy do postaci podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje właściwe elementy obrazków; na ogół poprawnie dobiera liczby, imiona i nazwy do postaci podczas słuchania nagrań; wykonuje przeważnie odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 2; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; popełnia niewielkie błędy. nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje niektóre elementy obrazków podczas słuchania nagrań; z pomocą nauczyciela dobiera liczby, imiona i nazwy do postaci; wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 2; częściowo rozumie i próbuje odgrywać słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; popełnia liczne błędy. Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować; wskazuje nieliczne elementy obrazków podczas słuchania nagrań; z trudnością dobiera liczby, imiona i nazwy do postaci; sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom lub słuchanej historyjce z rozdziału 2; słabo rozumie historyjkę obrazkową; popełnia bardzo liczne błędy. Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje i nazywa liczebniki w zakresie 11-20; nazywa przedmioty związane z bezpieczną jazdą na rowerze, posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 2, w tym tworzy pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. Uczeń rozpoznaje i nazywa liczebniki w zakresie 11-20; nazywa niektóre przedmioty związane z bezpieczną jazdą na rowerze; na ogół poprawnie tworzy struktury językowe z rozdziału 2, w tym pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; popełnia nieliczne błędy. Uczeń rozpoznaje i nazywa większość liczebników w zakresie 11-20; nazywa nieliczne przedmioty związane z bezpieczną jazdą na rowerze; z pomocą nauczyciela tworzy struktury językowe z rozdziału 2, w tym pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; popełnia liczne błędy. Uczeń rozpoznaje i nazywa niektóre liczebniki w zakresie 11-20; z trudnością tworzy struktury językowe z rozdziału 2, w tym pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; popełnia bardzo liczne błędy. Czytanie i pisanie Uczeń bez problemów rozpoznaje formy pisane liczebników 11-20; rozumie zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; rozumie zdania Uczeń rozpoznaje formy pisane liczebników 11-20; na ogół rozumie zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; rozumie większość zdań dotyczących Uczeń rozpoznaje większość form pisanych liczebników w zakresie 11-20; z pomocą nauczyciela rozumie zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; rozumie niektóre zdania Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane liczebników w zakresie 11-20; słabo rozumie zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; z trudnością przepisuje liczebniki i pisze pytania i odpowiedzi dotyczące danych 14

15 dotyczące bezpiecznej jazdy rowerem; przepisuje liczebniki; pisze pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy; zachowuje odpowiednią staranność. bezpiecznej jazdy rowerem; przepisuje liczebniki, pisze pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; popełnia nieliczne błędy, które nie zakłócają komunikacji; zachowuje pewną staranność. dotyczące bezpiecznej jazdy rowerem; nie zawsze poprawnie przepisuje liczebniki, z trudnością pisze pytania i odpowiedzi dotyczące danych osobowych; popełnia liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację; nie zachowuje odpowiedniej staranności. osobowych; popełnia bardzo liczne błędy zakłócające komunikację, pisze bardzo niestarannie. 15

16 UNIT 3 Food and drink CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie Uczeń wypowiada się na temat oznak zimy i bezpiecznego zachowania się; podaje nazwy produktów spożywczych; mówi, co lubi, a czego nie lubi jeść; pyta o upodobania kulinarne, recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 3 z nagraniem lub samodzielnie; odgrywa rolę postaci z historyjki; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji. Uczeń wypowiada się na temat oznak zimy i bezpiecznego zachowania się; na ogół poprawnie podaje nazwy produktów spożywczych; mówi, co lubi, a czego nie lubi jeść; pyta o upodobania kulinarne; recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 3 z nagraniem; odgrywa rolę postaci z historyjki, popełnia nieliczne błędy językowe i/lub wymowy, które nie zakłócają komunikacji. Uczeń wypowiada się na temat oznak zimy i bezpiecznego zachowania się; podaje niektóre nazwy produktów spożywczych; z pomocą nauczyciela mówi, co lubi, a czego nie lubi jeść i pyta o upodobania kulinarne; stara się recytować wierszyki i śpiewać piosenki z rozdziału 3 z nagraniem; usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki; popełnia liczne błędy językowe i wymowy, które częściowo zakłócają komunikację. Uczeń z trudnością wypowiada się na temat oznak zimy; podaje nieliczne nazwy produktów spożywczych, z trudnością mówi, co lubi, a czego nie lubi jeść i pyta o upodobania kulinarne; recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek z rozdziału 3 z nagraniem sprawia mu dużą trudność; popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy językowe i wymowy. Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań; poprawnie reaguje na pytania dotyczące upodobań kulinarnych; wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 3; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. nauczyciela i właściwie na nie reaguje; na ogół poprawnie wskazuje elementy obrazków podczas słuchania nagrań; na ogól poprawnie reaguje na pytania dotyczące upodobań kulinarnych, wykonuje przeważnie odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 3; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; popełnia nieliczne błędy. nauczyciela i próbuje na nie reagować; wskazuje poprawnie niektóre elementy obrazków podczas słuchania nagrań; nie zawsze poprawnie reaguje na pytania dotyczące upodobań kulinarnych; wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 3; częściowo rozumie i próbuje odgrywać słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; popełnia liczne błędy.. Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować; wskazuje nieliczne elementy obrazków podczas słuchania nagrań; z trudnością reaguje na pytania dotyczące upodobań kulinarnych; sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 3; słabo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową; popełnia bardzo liczne błędy. Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa produkty spożywcze i elementy przyrody związane z zimą; posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 3, w tym strukturami I (don t) like i Do you like?; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. Uczeń na ogół poprawnie rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa produkty spożywcze i elementy przyrody związane z zimą; posługuje się przeważnie poprawnie strukturami językowymi z rozdziału 3, w tym strukturami I (don t) like i Do you like?; popełnia nieliczne błędy. Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa niektóre produkty spożywcze i elementy przyrody związane z zimą; z pomocą nauczyciela posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 3, w tym strukturami I (don t) like i Do you like?; popełnia liczne błędy. Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa nieliczne produkty spożywcze i elementy przyrody związane z zimą, z trudnością posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 3, w tym strukturami I (don t) like i Do you like?; popełnia bardzo liczne błędy. 16

17 Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami; rozumie zdania opisujące upodobania kulinarne; przepisuje nazwy produktów spożywczych; pisze odpowiedzi na pytania; opisuje swoje upodobania kulinarne; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy, zachowuje odpowiednią staranność. Uczeń rozpoznaje formy pisane większości poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami; na ogół rozumie proste zdania opisujące upodobania kulinarne; przepisuje, na ogół poprawnie, nazwy produktów spożywczych; pisze odpowiedzi na pytania; opisuje swoje upodobania kulinarne; popełnia nieliczne błędy, które nie zakłócają komunikacji, zachowuje pewną staranność. Uczeń rozpoznaje formy pisane niektórych poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami; nie zawsze rozumie proste zdania opisujące upodobania kulinarne; nie zawsze poprawnie przepisuje nazwy produktów spożywczych; pisze odpowiedzi na pytania, dotyczące upodobań kulinarnych; popełnia liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację; nie zachowuje odpowiedniej staranności. Uczeń rozpoznaje formy pisane nielicznych poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych obrazkami; słabo rozumie proste zdania opisujące upodobania kulinarne; z trudnością przepisuje nazwy produktów spożywczych i pisze odpowiedzi na pytania dotyczące upodobań kulinarnych; popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające komunikację, pisze bardzo niestarannie.. 17

18 UNIT 4 My money CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie Uczeń płynnie podaje liczebniki dziesiętne z zakresu ; pyta o cenę i udziela prawidłowych odpowiedzi na takie pytania; mówi nazwy zabawek; wypowiada się na temat sklepów w okolicy i zdrowego odżywiania się; recytuje rymowanki i śpiewa piosenki z rozdziału 4 z nagraniem lub samodzielnie; odgrywa rolę postaci z historyjki; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji. Uczeń podaje liczebniki dziesiętne z zakresu ; pyta o cenę i udziela odpowiedzi na takie pytania; mówi na ogół poprawnie nazwy zabawek; wymawia nazwy sklepów w okolicy i słowa dotyczące zdrowego odżywiania się; recytuje rymowanki i śpiewa piosenki z rozdziału 4 z nagraniem, odgrywa rolę postaci z historyjki; popełnia nieliczne błędy językowe i/lub wymowy, które nie zakłócają komunikacji. Uczeń podaje większość liczb dziesiętnych z zakresu ; przy pomocy nauczyciela pyta o cenę i udziela odpowiedzi na takie pytania; mówi niektóre nazwy zabawek; wymawia niektóre nazwy sklepów w okolicy i słowa dotyczące zdrowego odżywiania się; stara się recytować rymowanki i śpiewać piosenki z rozdziału 4 z nagraniem; próbuje odegrać rolę postaci z historyjki, popełnia liczne błędy językowe i wymowy, które częściowo zakłócają komunikację. Uczeń podaje niektóre liczby dziesiętnych z zakresu ; z trudnością pyta o cenę i udziela odpowiedzi na takie pytania; mówi nieliczne nazwy zabawek; wymawia nieliczne słowa dotyczące zdrowego odżywiania się; recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek z rozdziału 4 z nagraniem sprawia mu dużą trudność; popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy językowe i wymowy. Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje właściwe elementy obrazków; poprawnie dobiera liczby i ceny do przedmiotów podczas słuchania nagrań; wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje na ogół poprawnie elementy obrazków; przeważnie poprawnie dobiera liczby i ceny do przedmiotów podczas słuchania nagrań; wykonuje w większości odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; popełnia nieliczne błędy. nauczyciela i próbuje właściwie na nie reagować; wskazuje niektóre elementy obrazków; nie zawsze poprawnie dobiera liczby i ceny do przedmiotów podczas słuchania nagrań; wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4; częściowo rozumie i próbuje odgrywać słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; popełnia liczne błędy. Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować; wskazuje nieliczne elementy obrazków; z trudnością dobiera liczby i ceny do przedmiotów podczas słuchania nagrań; sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4; słabo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową; popełnia bardzo liczne błędy. Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje i nazywa liczebniki dziesiętne w zakresie ; nazywa zabawki i inne przedmioty kupowane w sklepach; nazywa sklepy i produkty spożywcze; posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 4, w tym How much is? Can I have? Here you are; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. Uczeń na ogół poprawnie rozpoznaje i nazywa liczebniki dziesiętne w zakresie ; przeważnie poprawnie nazywa zabawki i inne przedmioty kupowane w sklepach; na ogół poprawnie nazywa sklepy i produkty spożywcze; posługuje się, przeważnie poprawnie, strukturami językowymi z rozdziału 4, w tym How much is? Can I have? Here you are; popełnia nieliczne błędy. Uczeń rozpoznaje i nazywa większość liczebników dziesiętnych w zakresie ; nazywa niektóre zabawki i inne przedmioty kupowane w sklepach, nazywa niektóre sklepy i produkty spożywcze; nie zawsze poprawnie posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 4, w tym How much is? Can I have? Here you are; popełnia liczne błędy. Uczeń rozpoznaje i nazywa niektóre liczebniki dziesiętne w zakresie ; nazywa nieliczne zabawki i przedmioty kupowane w sklepach, nazywa nieliczne sklepy i produkty spożywcze, z trudnością posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 4, w tym How much is? Can I have? Here you are; popełnia bardzo liczne błędy. 18

19 Czytanie i pisanie Uczeń bez problemów rozpoznaje formy pisane liczebników dziesiętnych z zakresu ; rozumie zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące ceny zabawek i innych przedmiotów; rozumie zdania opisujące sklepy; przepisuje liczebniki, nazwy sklepów, zabawek, przedmiotów i produktów spożywczych; uzupełnia pytania i odpowiedzi dotyczące zakupów; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy, zachowuje odpowiednią staranność. Uczeń rozpoznaje formy pisane liczebników dziesiętnych z zakresu ; na ogół rozumie zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące ceny zabawek i innych przedmiotów; rozumie większość zdań opisujących sklepy; przeważnie poprawnie przepisuje liczebniki, nazwy sklepów, zabawek, przedmiotów i produktów spożywczych; na ogół poprawnie uzupełnia pytania i odpowiedzi dotyczące zakupów; popełnia nieliczne błędy, które na ogół nie zakłócają komunikacji, zachowuje pewną staranność. Uczeń rozpoznaje większość form pisanych liczebników dziesiętnych z zakresu ; rozumie niektóre zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące ceny zabawek i innych przedmiotów; rozumie niektóre zdania opisujące sklepy; nie zawsze poprawnie przepisuje liczebniki, nazwy sklepów, zabawek, przedmiotów i produktów spożywczych, nie zawsze poprawnie uzupełnia pytania i odpowiedzi dotyczące zakupów; popełnia liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację, nie zachowuje odpowiedniej staranności. Uczeń rozpoznaje niektóre z form pisanych liczebników dziesiętnych z zakresu ; słabo rozumie zapisane pytania i odpowiedzi dotyczące ceny zabawek i innych przedmiotów; słabo rozumie zdania opisujące sklepy; z trudnością przepisuje liczebniki, nazwy sklepów, zabawek, przedmiotów i produktów spożywczych; z trudnością uzupełnia pytania i odpowiedzi dotyczące zakupów; popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające komunikację, pisze bardzo niestarannie. 19

20 UNIT 5 My bedroom CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie Uczeń wypowiada się na temat oznak wiosny, wiosennych porządków i wyposażenia sypialni; podaje nazwy elementów umeblowania; określa położenie przedmiotów; recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 5 z nagraniem lub samodzielnie; odgrywa rolę postaci z historyjki; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji. Uczeń wypowiada się na temat oznak wiosny, wiosennych porządków i wyposażenia sypialni; na ogol poprawnie podaje nazwy elementów umeblowania; przeważnie prawidłowo określa położenie przedmiotów; recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 5 z nagraniem; odgrywa rolę postaci z historyjki; popełnia nieliczne błędy językowe i/lub wymowy, które na ogół nie zakłócają komunikacji. Uczeń wymienia niektóre słowa dotyczące oznak wiosny; podaje niektóre nazwy elementów wyposażenia sypialni; z pomocą nauczyciela określa położenie przedmiotów; stara się recytować rymowanki i śpiewać piosenki z rozdziału 5 z nagraniem; próbuje odegrać rolę postaci z historyjki; popełnia liczne błędy językowe i wymowy, które częściowo zakłócają komunikację. Uczeń wymienia pojedyncze słowa dotyczące oznak wiosny; podaje nieliczne nazwy elementów wyposażenia sypialni; z trudnością określa położenie przedmiotów; recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek z rozdziału 5 z nagraniem sprawia mu duży problem; popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy językowe i wymowy. Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań; poprawnie wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie; wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 5; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje na ogół właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań; przeważnie poprawnie wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie; na ogół wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 5; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełnia nieliczne błędy. nauczyciela i próbuje właściwie na nie reagować; wskazuje niektóre elementy obrazków podczas słuchania nagrań; nie zawsze poprawnie wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie; wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 5; częściowo rozumie i próbuje odgrywać słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełnia liczne błędy. Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować; wskazuje nieliczne elementy obrazków podczas słuchania nagrań; ma problemy z wykonaniem prostych zadań sprawdzających rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie; sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6; słabo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową; popełnia bardzo liczne błędy. Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa elementy przyrody związane z wiosną oraz elementy wyposażenia sypialni; posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 5, w tym przyimkami położenia in/on/under oraz strukturami there is/there are; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. Uczeń na ogół poprawnie rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa elementy przyrody związane z wiosną oraz elementy wyposażenia sypialni; posługuje się, przeważnie poprawnie, strukturami językowymi z rozdziału 5; w tym przyimkami położenia in/on/under oraz strukturami there is/there are; popełnia nieliczne błędy. Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa niektóre elementy przyrody związane z wiosną oraz niektóre elementy wyposażenia sypialni; posługuje się, nie zawsze poprawnie, strukturami językowymi z rozdziału 5, w tym przyimkami położenia in/on/under oraz strukturami there is/there are; popełnia liczne błędy. Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i nazywa nieliczne elementy przyrody związane z wiosną oraz nieliczne elementy wyposażenia sypialni; z trudnością posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 5, w tym przyimkami położenia in/on/under oraz strukturami there is/there are; popełnia bardzo liczne błędy. 20

21 Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale 5 wyrazów; czyta ze zrozumieniem zdania opisujące wyposażenie sypialni; przepisuje nazwy elementów przyrody związanych z wiosną oraz elementów wyposażenia sypialni; uzupełnia i pisze samodzielnie zdania dotyczące wyposażenia pokoju i położenia przedmiotów; opisuje swoją sypialnię; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy; zachowuje odpowiednią staranność. Uczeń rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale wyrazów; czyta ze zrozumieniem proste zdania opisujące wyposażenie sypialni; na ogół poprawnie przepisuje nazwy elementów przyrody związanych z wiosną oraz elementów wyposażenia sypialni; uzupełnia zdania dotyczące wyposażenia pokoju i położenia przedmiotów; opisuje swoją sypialnię; popełnia nieliczne błędy, które na ogół nie zakłócają komunikacji; zachowuje pewną staranność. Uczeń rozpoznaje formy pisane niektórych poznanych w rozdziale wyrazów; przy pomocy nauczyciela czyta ze zrozumieniem proste zdania opisujące wyposażenie sypialni; częściowo poprawnie przepisuje nazwy elementów przyrody związanych z wiosną oraz elementów wyposażenia sypialni; stara się uzupełniać zdania dotyczące opisu sypialni i położenia przedmiotów odpowiednimi wyrażeniami; popełnia liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację; nie zachowuje odpowiedniej staranności. Uczeń rozpoznaje formy pisane nielicznych poznanych w rozdziale wyrazów; słabo rozumie czytane proste zdania opisujące wyposażenie sypialni; z trudnością przepisuje nazwy elementów przyrody związanych z wiosną oraz elementów wyposażenia sypialni i położenia przedmiotów, z trudnością uzupełnia zdania dotyczące opisu sypialni odpowiednimi wyrażeniami, popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające komunikację; pisze bardzo niestarannie. 21

22 UNIT 6 Play time CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie Uczeń wypowiada się na temat zabaw na świeżym powietrzu i ochrony środowiska; podaje nazwy zabawek, sprzętu sportowego i różnych materiałów; opisuje przedmioty; mówi co posiada i co posiadają inni; recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 6 z nagraniem lub samodzielnie; odgrywa rolę postaci z historyjki; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji. Uczeń wypowiada się na temat zabaw na świeżym powietrzu i ochrony środowiska; na ogół prawidłowo podaje nazwy zabawek, sprzętu sportowego i różnych materiałów; opisuje przeważnie poprawnie przedmioty; na ogół poprawnie mówi co posiada i co posiadają inni; recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z rozdziału 6 z nagraniem; odgrywa rolę postaci z historyjki; popełnia nieliczne błędy językowe i/lub wymowy, które na ogół nie zakłócają komunikacji. Uczeń wymienia niektóre słowa dotyczące zabaw na świeżym powietrzu i ochrony środowiska; podaje niektóre nazwy zabawek, sprzętu sportowego i materiałów; z pomocą opisuje przedmioty, z pomocą mówi, co posiada i co posiadają inni; stara się recytować rymowanki i śpiewać piosenki z rozdziału 6 z nagraniem; próbuje odegrać rolę postaci z historyjki; popełnia liczne błędy językowe i wymowy, które częściowo zakłócają komunikację. Uczeń wymienia pojedyncze słowa dotyczące zabaw na świeżym powietrzu i ochrony środowiska; podaje nieliczne nazwy zabawek, sprzętu sportowego i materiałów; z trudnością opisuje przedmioty, z trudnością mówi, co posiada i co posiadają inni; stara się recytować rymowanki i śpiewać piosenki z rozdziału 6 z nagraniem; recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek z rozdziału 5 z nagraniem sprawia mu duży problem; popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy językowe i wymowy. Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań; poprawnie wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie; wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6; rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. nauczyciela i właściwie na nie reaguje; wskazuje na ogół właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań; przeważnie poprawnie wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie; wykonuje na ogół odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6, rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełnia nieliczne błędy. nauczyciela i próbuje właściwie na nie reagować; wskazuje niektóre elementy obrazków podczas słuchania nagrań; nie zawsze poprawnie wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie; wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6; częściowo rozumie i próbuje odgrywać słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełnia liczne błędy. Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować; wskazuje nieliczne elementy obrazków podczas słuchania nagrań; ma problemy z wykonaniem prostych zadań sprawdzających rozumienie usłyszanych w nagraniach tekstów, typu dopasowywanie lub wybieranie, sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6; słabo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje nazwy; wskazuje na obrazkach i nazywa zabawki, sprzęt sportowy i różne materiały oraz ich fakturę; posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 6, w tym Have you got?; I ve got ; He/She s got ; It s made of ; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy. Uczeń na ogół poprawnie rozpoznaje nazwy, wskazuje na obrazkach i nazywa zabawki, sprzęt sportowy i różne materiały oraz ich fakturę; posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 6, w tym; I ve got ; He/She s got ; It s made of ; popełnia nieliczne błędy. Uczeń rozpoznaje niektóre nazwy, częściowo wskazuje na obrazkach i nazywa zabawki, sprzęt sportowy i różne materiały oraz ich fakturę, posługuje się częściowo poprawnie strukturami językowymi z rozdziału 6, w tym; I ve got ; He/She s got ; It s made of ; popełnia liczne błędy. Uczeń rozpoznaje nieliczne nazwy; wskazuje na obrazkach i nazywa nieliczne zabawki, sprzęt sportowy i materiały oraz ich fakturę; z trudnością posługuje się strukturami językowymi z rozdziału 6, w tym: I ve got ; He/She s got ; It s made of ; popełnia bardzo liczne błędy. 22

23 Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale 6 wyrazów; czyta ze zrozumieniem zdania opisujące stan posiadania i ochronę środowiska; przepisuje nazwy zabawek, sprzętu sportowego, materiałów; uzupełnia i pisze samodzielnie zdania dotyczące posiadanych przedmiotów; opisuje wybrane przedmioty; nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy; zachowuje odpowiednią staranność. Uczeń rozpoznaje formy pisane poznanych w rozdziale 6 wyrazów; czyta ze zrozumieniem zdania opisujące stan posiadania i ochronę środowiska; na ogół poprawnie przepisuje nazwy zabawek, sprzętu sportowego, materiałów; uzupełnia zdania dotyczące posiadanych przedmiotów; opisuje wybrane przedmioty; popełnia nieliczne błędy, które na ogół nie zakłócają komunikacji; zachowuje pewną staranność. Uczeń rozpoznaje formy pisane niektórych poznanych w rozdziale 6 wyrazów; z pomocą czyta ze zrozumieniem zdania opisujące stan posiadania i ochronę środowiska; nie zawsze poprawnie przepisuje nazwy zabawek, sprzętu sportowego, materiałów; uzupełnia zdania dotyczące posiadanych przedmiotów; popełnia liczne błędy, częściowo zakłócające komunikację; nie zachowuje odpowiedniej staranności. Uczeń rozpoznaje formy pisane nielicznych poznanych w rozdziale 6 wyrazów; słabo rozumie czytane zdania opisujące stan posiadania i ochronę środowiska; z trudnością przepisuje nazwy zabawek, sprzętu sportowego, materiałów oraz uzupełnia zdania dotyczące posiadanych przedmiotów; popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy; pisze bardzo niestarannie. Young Treetops 3 Kryteria oceny UNIT 1 Fantasy World CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie ustne Uczeń swobodnie wypowiada się na temat postaci ze świata fantazji oraz zamków, podaje nazwy i imiona legendarnych postaci, pyta o imię postaci, reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując płynnie poprawne zwroty, recytuje wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, odgrywa rolę postaci z historyjki, nie popełnia błędów lub sporadycznie popełnia drobne błędy niezakłócające komunikacji Uczeń wypowiada się na temat postaci ze świata fantazji oraz zamków; podaje nazwy i imiona legendarnych postaci, pyta na ogół poprawnie o imię postaci, reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując poprawne zwroty, recytuje wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 1 z nagraniem, odgrywa rolę postaci z historyjki, popełnia nieliczne błędy językowe i/lub fonetyczne, które na ogół nie zakłócają komunikacji. Uczeń wypowiada się na temat niektórych postaci ze świata fantazji, podaje niektóre słowa związane z zamkami i światem legend, przy pomocy nauczyciela pyta o imiona postaci i udziela informacji, usiłuje recytować wierszyki i łamańce językowe oraz śpiewać piosenki z rozdziału 1 z nagraniem, usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, popełnia liczne błędy językowe i fonetyczne, które częściowo zakłócają komunikację Uczeń z trudnością wypowiada się na temat postaci ze świata fantazji, podaje nieliczne słowa związane ze światem fantazji, przy pomocy nauczyciela z trudnością pyta o imiona postaci; nieudolnie reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując przy tym często niepoprawne zwroty, recytowanie wierszyków i śpiewanie piosenek sprawia mu duży problem, popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy językowe i fonetyczne. Słuchanie Uczeń z łatwością rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i elementy ilustracji podczas słuchania nagrań; rozumie nauczyciela i właściwie na nie reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i elementy ilustracji podczas słuchania nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i pytania kolegów i poprawnie na nie nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje niektóre wyrazy i obrazki podczas słuchania nagrań; częściowo rozumie wypowiedzi i pytania kolegów, nie zawsze poprawnie na nie reaguje, Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre wypowiedzi kolegów, sporadycznie na nie reaguje, rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 23

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Język Angielski

Wymagania edukacyjne - Język Angielski Wymagania edukacyjne - Język Angielski Język Angielski, klasa II, podręcznik Young Treetops 2 PROGRAMOWEJ Unit 1 ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa,

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 In the town ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa, co znajduje się w mieście, śpiewa piosenki z rozdziału 1 z nagraniem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny ucznia, wskazuje dziecku,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 1 Szkoły Podstawowej str. 1 Język angielski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 Opanowanie materiału Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach 1-3 bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo MÓWIENIE Uczeń : bezbłędnie niewerbalnie reaguje na proste polecenia nauczyciela płynnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CZYTANIE MÓWIENIE I REAGOWANIE USTNE SŁUCHANIE Kryteria ogólne Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA - zawsze rozumie polecenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I

Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 1 Rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie, rozumienie sensu historyjek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU rok szkolny2018/2019 Został opracowany : 1. W części dla klas 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ROK SZK.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ROK SZK. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ROK SZK. 2015/2016 I. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE SYSTEM OCENIANIA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

-budowanie postawy tolerancji, otwartości wobec kultur, języków i innych narodowości,

-budowanie postawy tolerancji, otwartości wobec kultur, języków i innych narodowości, PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LOTNIKÓW WRZESNIA1939 ROKU W DŁUTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Ogólne cele edukacji językowej w kl. I-III obejmują:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE Opracowała: Katarzyna Jarząbkowska 1 Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI, Klasy I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI, Klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 71 Im. Leona Kruczkowskiego We Wrocławiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI, Klasy I-III I. Zasady oraz kryteria oceniania W ocenianiu uczniów z klas I-III, jako kolejnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK W klasach 1 3 obowiązuje ocena opisowa. Ocena punktowa od 1do 5 stosowana jest w celu diagnostycznym i pomaga w ustaleniu oceny

Bardziej szczegółowo

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy III SP w Łętowem Ocenia się wszystkie cztery sprawności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 Rok szkolny 2011/2012 Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 2 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Niemieckiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Niemieckiego Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Niemieckiego I etap edukacyjny klasy I-III PZO z języka niemieckiego dla klas I III uwzględnia w swej treści

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Co uczniowie powinni mieć na lekcji? podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt 16 kartkowy w linię lub kratkę, teczkę na prace, przybory do pisania

Bardziej szczegółowo

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence

Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Iwona Tonderys- Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Gold Sparks dla klasy I Nauczyciel: Angelika Łakomska Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie 1c w roku szkolnym 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie klasy I-III

Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie klasy I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 247 w Warszawie klasy I-III Nauczanie języka angielskiego w klasach I-III odbywa się według programu wydawnictwa Oxford University

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Gut Rok szkolny: 2018/2019

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE 1. Ocenie podlegają różne formy aktywności na lekcji: prace projektowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA:

OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: OCENA OPISOWA DLA KLAS I-III Z J. ANGIELSKIEGO SKALA: UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI: 6 WSPANIALE 5 BARDZO DOBRZE 4 DOBRZE 3 PRZECIĘTNIE 2 SŁABO 1 NIEZADOWALAJĄCO -NIE OPANOWAŁ WYMAGANYCH WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu

w Józefowie odbywa się w oparciu o program wydawnictwa Pearson przy wykorzystaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy.

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: odpowiedzi ustne (w tym wprowadzane na zajęciach piosenki, wierszyki, rymowanki) testy, kartkówka, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III 1 1. Cele kształcenia wymagania ogólne (wg podstawy programowej kl. 1-3) W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA OCENIANIA

I. KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z jęzka angielskiego i niemieckiego w klasach 1-3 w roku szkolnym 2017/2018 I. KRYTERIA OCENIANIA Formy sprawdzania wiadomości ucznia: pytanie ustne z 3 ostatnich

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I

OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA OPISOWA OCENA OPISOWA - KLASA I 6pkt UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Mówienie 2. Czytanie 3. Słuchanie 4. Pisanie 5. Słownictwo 6. Rozwój emocjonalno-społeczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, - na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Celujący Uczeń wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o: Program Nauczania Języka Angielskiego Kurs dla klas IV VI szkoły podstawowej II etap

Bardziej szczegółowo