PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dla przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: Dom Moderno przy ul. Kasztanowej w Młochowie CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper AVALON INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa KRS: Adres ul. Olkuska Warszawa Nr NIP i REGON Nr telefonu (22) Adres poczty elektronicznej Nr faksu (22) Adres strony internetowej dewelopera

2 2 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Deweloper jest spółką celową, której celem jest zrealizowanie przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie osiedla domów w zabudowie bliźniaczej oraz jednorodzinnej. Biorąc pod uwagę cel powołania spółki, podmiot ten nie realizował do tej pory, innych projektów deweloperskich. W przyszłości będzie realizował wyłącznie kolejne zadania inwestycyjne wchodzące w skład przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Dom Moderno. Prospekt dotyczy etapu 1A natomiast spółka ma dodatkowo w planach zbudowanie etapów: 1B,2,3. Deweloper wyjaśnia, że jest powiązany bezpośrednio z podmiotami, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich. Jednym ze wspólników Dewelopera jest spółka Rolmex S.A., która zrealizowała bezpośrednio oraz za pośrednictwem innych podmiotów należących do jej grupy kapitałowej inwestycję polegające na wybudowaniu budynku biurowego położnego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11 oraz budynku biurowego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7. Trzech innych wspólników Developera: Panowie Tomasz Romanowski, Konrad Romanowski oraz Artur Romanowski zrealizowali wspólnie projekt deweloperski w postaci osiedla Avalon Residence położonego w Warszawie przy ul. Poprawnej 110. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych przedsięwzięć deweloperskich.: HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIEDEWELOPERSKIE OSTATNIE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZREALIZOWANE PRZEZ Panów Tomasza Romanowskiego, Konrada Romanowskiego oraz Artura Romanowskiego Adres ul. Poprawna L, Warszawa Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ` PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIE ZREALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ ROLMEX S.A. I PODMIOTY Z JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Adres ul. Belgijska 11, Warszawa Data rozpoczęcia Data wydania

3 3 ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Adres Olkuska 7, Warszawa Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie prowadzono i nie prowadzi się żadnych postępowań egzekucyjnych przeciwko Deweloperowi. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki Numery działek gruntu numer 310 (trzysta dziesięć), 314 ewidencyjnej 1 (trzysta czternaście), 315 (trzysta piętnaście), 316 (trzysta szesnaście), 331 (trzysta trzydzieści jeden), 332 (trzysta trzydzieści dwa), 333 (trzysta trzydzieści trzy), 335 (trzysta trzydzieści pięć), 382 (trzysta osiemdziesiąt dwa), 383 (trzysta osiemdziesiąt trzy), 384 (trzysta osiemdziesiąt cztery), 385 (trzysta osiemdziesiąt pięć), 386 (trzysta osiemdziesiąt sześć), 387 (trzysta osiemdziesiąt siedem), 388 (trzysta osiemdziesiąt osiem), 389 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć), 390 (trzysta dziewięćdziesiąt), 391 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden), 392 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa), 393 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy), 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery), 404 (czterysta cztery), 405 (czterysta pięć), 406 (czterysta sześć), 407 (czterysta siedem), 408 (czterysta osiem), 409 (czterysta dziewięć), 417 (czterysta siedemnaście), 418 (czterysta osiemnaście), 419 (czterysta dziewiętnaście), 420 (czterysta 1 - jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.

4 4 dwadzieścia), 421 (czterysta dwadzieścia jeden), 422 (czterysta dwadzieścia dwa), 442 (czterysta czterdzieści dwa), 443 (czterysta czterdzieści trzy), 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem), 336 (trzysta trzydzieści sześć) Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek 3 WA1P/ /7 Brak Nie dotyczy przeznaczenie w planie Podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym; Uzupełniające: - wolnostojące budynki gospodarcze i garaże o łącznej powierzchni zabudowy nie większej niż 60m 2 - infrastruktura techniczna dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, dojazdy, dojścia, podjazdy, zieleń, miejsca postojowe Dopuszczalne: - w budynku mieszkalnym lub gospodarczym, plan dopuszcza lokowanie wbudowanych usług towarzyszących, pod warunkiem, że działalność ta nie spowoduje wprowadzenia ruchu ciężkiego ponad 3,5t ani wzmożonego ruchu samochodów osobowych oraz że 2 - w szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu. * - niepotrzebne skreślić.

5 5 dopuszczalna zabudowy wysokość usługi zajmować będą nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub gospodarczego Zakazuje: - lokalizacji handlu hurtowego, placów składowych, obsługi technicznej pojazdów, napraw pojazdów mechanicznych, stacji paliw, masztów telefonii komórkowej, lokalizacji obiektów prowizorycznych (z wyjątkiem obiektów na czas budowy) oraz nowych siedlisk - lokalizacji usług handlu o pow.sprzedażowej powyżej 500m 2 - podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich, odprowadzania wód opadowych na działki sąsiednie i drogi. typowo 2,5 kondygnacji ( plany miejscowe dopuszczają lokowanie dominant w miejscach architektonicznych zamknięć widokowych ) dopuszczalny procent zabudowy działki na cele mieszkaniowe 50%, na cele przemysłu nieuciążliwego procent zabudowy wynosi od 60% do 80% Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, Wszelkie informacje zawarte są pod adresem internetowym Gminy Nadarzyn www. nadarzyn.pl. zawierają dokładne zapisy z Planów Miejscowych oraz ze Studium Uwarunkowań i Rozwoju Gminy Nadarzyn. Niezależnie od powyższego dnia Deweloper złożył pismo w Wydziale Inwestycji Gminy Nadarzyn o przekazanie na piśmie informacji na temat planowanych inwestycji, które powinno wpłynąć do dewelopera w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia zapytania. W promieniu 1 km od inwestycji przeważają trzy obszary :-

6 2 a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach obszar zabudowy mieszkaniowej - obszary użytkowane rolniczo - sąsiadująca działka ewidencyjna która uwagi na dość dobry rodzaj gleby ( III klasa R ) pozostanie obszarem rolniczym. - obszar oświaty i towarzyszących mu obiektów sportowych znajduje sie na północ od projektowanej inwestycji. Obszar wzdłuż modernizowanej trasy na Katowice E-7 jest przeznaczony na usługi i nieuciążliwy przemysł. Najbliższa Oczyszczalnia ścieków znajduje się w Młochowie około 1,5 kilometra od projektowanej Inwestycji INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* tak* nie* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Decyzja nr 1176/2015 z dnia wydana przez Starostę Pruszkowskiego dotycząca budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w osiedlu domów jednorodzinnych na dz.nr ew. 310, 315, 314, 316, 335, 336, 333, 332, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 388, 387, 386, 384, 383, 385 Termin rozpoczęcia prac budowlanych: Planowany termin zakończenia prac budowlanych: Na warunkach określonych w Umowie Deweloperskiej, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Prospektu lecz nie później niż liczba budynków W ramach inwestycji oferowanych będzie 18 domów bliźniaczych wraz ze wspólną infrastrukturą. Każdy dom będzie posiadać około 100 m 2 powierzchni użytkowej oraz garaż o powierzchni 20 m 2. Domy będą składały się z dwóch poziomów.

7 2 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) 6m Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Powierzchnia obliczona zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 dla wymiarów budynku w stanie surowym Forma posiadanych środków środki własne: 25% Instytucje finansowe kredyt inwestycyjny- 75 % Bank Ochrony Środowiska S.A. Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy Sposób dokonywania płatności Brak stosowania ochrony Deweloper wyjaśnia że w związku z rozpoczęciem procesu sprzedaży przed wejściem w życie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 deweloper nie stosuje środków ochrony nabywców przewidzianych w tej ustawie Wszelkie płatności Klienci dokonują na wyodrębniony rachunek dewelopera prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska SA gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nie przeniesienia odrębnej Brak ochrony sto

8 3 własności w terminie określonym w umowie* ubezpieczenie zwrotu wpłaconych kwot z tytułu niewykonania umowy deweloperskiej * Główne funkcjonowania wybranego zabezpieczenia nabywcy Nazwa zapewniającej bezpieczeństwo nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, etapach zasady rodzaju środków instytucji środków w Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. ) służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego. Szczegółowy opis zabezpieczenia środków nabywcy stanowi Załącznik 4 do Prospektu Informacyjnego. Bank Ochrony Środowiska SA OLSZTYN, KOPERNIKA 38 Etapy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: 1. Etap I stan zerowy - koszt wybudowania stanu zerowego 20% 2. Koszt wybudowania pierwszej kondygnacji 20% 3. Koszt wybudowania stanu surowego otwartego 20% 4. Koszt wybudowania stanu surowego zamkniętego- 20% 5. Koszt wykończenia budynku do stanu deweloperskiego 20% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji W umowie nie ma przewidzianej waloryzacji ceny, jedynie zmiana podatku VAT w trakcie budowy spowoduje odpowiednią zmianę ceny o korektę podwyższonego podatku WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług ( VAT ), wpływającej na wysokość Ceny, przed dokonaniem pełnego rozliczenia Ceny, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy deweloperskiej, przy czym prawo odstąpienia od Umowy deweloperskiej Nabywca może wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie przepisów

9 4 dotyczących podwyższenia stawki podatku VAT. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy deweloperskiej na podstawie niniejszego punktu, jeżeli Deweloper poinformował Nabywcę, iż mimo zmiany stawki VAT Cena nie uległa zmianie (w szczególności na skutek obniżenia ceny netto przez Dewelopera, do czego Deweloper upoważniony jest na podstawie Umowy deweloperskiej ). W przypadku ustanowienia na podstawie przepisów wprowadzonych w życie po dniu zawarcia niniejszej Umowy innego podatku niż podatek VAT, wpływającego na wysokość Ceny, któremu podlegałaby umowa zawierana w wykonaniu Umowy dewelopreskiej, Deweloper będzie miał prawo do podwyższenia Ceny o kwotę takiego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami; w takim przypadku Nabywca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia go przez Dewelopera o podwyższeniu Ceny będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy; nieskorzystanie przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia od wymienionym terminie oznacza utratę możliwości skorzystania z takiego uprawnienia. W przypadku wystąpienia różnicy większej niż o 2% pomiędzy powierzchnią Domu Jednorodzinnego podaną w Umowie, deweloperskiej wynikającą z dokumentacji projektowej, a powierzchnią wynikającą z ostatecznego obmiaru dokonanego po wybudowaniu tego Domu Jednorodzinnego zgodnie z normą, o której mowa w Umowie deweloperskiej, Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy deweloperskiej. Powyższe prawo odstąpienia od Umowy deweloperskiej Nabywca może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, kiedy Nabywca stawił się na Odbiór Domu Jednorodzinnego; nie skorzystanie przez Nabywcę z uprawnienia do odstąpienia w powyższym terminie oznacza utratę możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z powodu różnicy powierzchni o więcej niż 2%, jeżeli różnica ta wynika z wprowadzenia na wniosek Nabywcy zmian. Ponadto, Nabywca nie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy deweloperskiej w przypadku, gdy powierzchnia Domu Jednorodzinnego wynikająca z ostatecznego obmiaru jest większa o ponad 2% w stosunku do powierzchni wynikającej z dokumentacji projektowej, ale Deweloper postanowił nie zwiększać Ceny w związku z różnicą powierzchni. Na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej :

10 5 1) jeżeli Umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 w/w Ustawy; 2) jeżeli informacje zawarte Umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, z wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 w/w Ustawy; 3) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 w/w Ustawy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu zawarcia Umowy deweloperskiej; 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę Deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze Prospektu Informacyjnego stanowiącego załącznik do w/w Ustawy; 6) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności działki zabudowanej Domem Jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, w terminie określonym w Umowie deweloperskiej. W przypadkach, o których mowa w pkt od 1) do 5) powyżej, Nabywca ma prawo odstąpienia od Umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt 6) powyżej, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy deweloperskiej, Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności działki zabudowanej Domem Jednorodzinnym, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy deweloperskiej. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy deweloperskiej (bez względu na to, czy następuje na podstawie Umowy czy na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czy innych przepisów jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę Nabywcy na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Nabywcy o przeniesienie własności nieruchomości, wyrażoną w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia nie będzie on ponosić żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy deweloperskiej, a Deweloper zwróci Nabywcy wszystkie zapłacone przez niego dotychczas na poczet ceny wpłaty w wysokości nominalnej, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia Deweloperowi oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu

11 6 od niniejszej Umowy deweloperskiej. Na podstawie art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego, to jest niezapłacenia Ceny lub którejkolwiek części Ceny, w terminie lub wysokości określonej w Umowie Deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy (w formie pisemnej) do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. Na podstawie art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 16 września 2011 roku, Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się przez Nabywcę do Odbioru Domu Jednorodzinnego lub zawarcia Umowy Przenoszącej na Nabywcę prawo własności Działki gruntu zabudowanej Domem Jednorodzinnym, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Dewelopera na podstawie art. 29 ust. 4 lub ust. 5 Ustawy, Nabywca zobowiązuje się wyrazić zgodę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi na wykreślenie roszczeń, wynikających z Umowy deweloperskiej, z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości 1 i przekazać taką zgodę Deweloperowi. W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie Dewelopera, Nabywcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 3% Ceny, przy czym w każdym przypadku suma wszystkich kar umownych przysługujących Nabywcy, nie może przekroczyć łącznie 5 % Ceny. Deweloper zwróci Nabywcy wszystkie zapłacone przez niego dotychczas na poczet Ceny wpłaty w wysokości nominalnej powiększone o kwotę kary umownej, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia Deweloperowi oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej. W przypadku odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Nabywcy Deweloperowi przysługuje kara umowna w wysokości 3% Ceny, która powinna być uiszczona Deweloperowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Nabywcy oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. W takim przypadku Deweloper zwróci Nabywcy wszystkie zapłacone przez niego dotychczas na poczet Ceny wpłaty w wysokości nominalnej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Nabywcy oświadczenia o

12 7 odstąpieniu od Umowy lub, jeżeli będzie to możliwe, potrąci z kwoty przeznaczonej do zwrotu Nabywcy, kwotę należnej Deweloperowi kary umownej. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Ustalana indywidualnie w drodze negocjacji bezpośrednio z każdym Nabywcą. liczba kondygnacji 2 technologia wykonania Budynek murowany wykonany metodą tradycyjną. (technologie wykonania, zostały opisane w załączniku

13 8 nr 3 do prospektu ) standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Prospektu. liczba lokali w budynku - liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej 1 miejsce garażowe Energia elektryczna, woda, gaz, szamba ekologiczne Tak- udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości na której znajduje się droga. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Nie dotyczy Dom oddawany w stanie deweloperskim. Dom składa się z:hallu wejściowego, wc, pokoju dziennego wraz z kuchnią, pomieszczenia gospodarczego oraz garażu na parterze. Na pierwszym piętrze znajduje się komunikacja z dwiema łazienkami oraz trzema sypialniami. Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera oraz pieczątka firmowa.... Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej. 3. Standard budowlano-wykończeniowy. 4. Szczegółowy opis zabezpieczenia środków nabywcy

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY MIELEC, dnia 30.11.2017 - DRAFT PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami

Bardziej szczegółowo

Ul. Dębowa 1a Marki

Ul. Dębowa 1a Marki Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS: UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS:

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS: UCINONE D E V E L O P E R Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 1.08.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS

PF Zamenhofa sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie KRS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27.09.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PF Zamenhofa sp. z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKI 2134/7, 2135/7, 2136/7, 2137/7, 2138/7, 2139/7, 2140/7

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 08.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Buszka Core Development

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Listopad 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 22 kwietnia 2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 1468 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C3 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM B2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego r. PROSPEKT INFORMACYJNY Września, ul. Stanisława Staszica 14 - siedziba firmy

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego r. PROSPEKT INFORMACYJNY Września, ul. Stanisława Staszica 14 - siedziba firmy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 22.08.2017 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper BSB Budownictwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI Warszawa, 22.09.2016 Sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232 poz.

Bardziej szczegółowo