Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 30 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 7 i art. 20 ust. 2aa i 2ab ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) oraz 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) zarządza się, co następuje: 1. Zarządzenie określa sposób postępowania z dyfuzjami i notami Interpolu. 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 1) Interpol Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - INTERPOL; 2) nota wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe adresowane do wszystkich państw członkowskich Interpolu, publikowane przez Sekretariat Generalny Interpolu na wniosek krajowego biura państwa członkowskiego Interpolu, podmiotu międzynarodowego lub z inicjatywy Sekretariatu Generalnego Interpolu, który jednocześnie jest rejestrowany w bazie danych Interpolu; 3) dyfuzja wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe, wysłany przez krajowe biuro państwa członkowskiego Interpolu do państwa albo państw członkowskich Interpolu, który jednocześnie jest rejestrowany w bazie danych Interpolu; 4) KBI Warszawa Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji wyznaczona do wykonywania zadań polskiego krajowego biura Interpolu w zakresie koordynowania i prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym oraz strategicznym; 5) dyżurny KBI Warszawa dyżurny Sekcji Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP; 6) System Informacyjny Interpolu I-24/7 globalny system komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi Interpolu i Sekretariatem Generalnym Interpolu; 7) jednostka Policji jednostka organizacyjna Policji, o której mowa w 2 pkt 1 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, 62 i 93 oraz z 2014 r. poz. 24); 8) oficer kontaktowy funkcjonariusz lub pracownik Policji pełniący funkcję oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, wyznaczony zgodnie z zarządzeniem nr 384 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych (Dz. U. KGP Nr 10, poz. 79);

2 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2 Poz. 44 9) wiadomość koordynacyjna informacja wygenerowana automatycznie przez System Informacyjny Interpolu I-24/7 informująca państwo właściciela wpisu o pozytywnym wyniku sprawdzenia. Rozdział 1. Przepisy ogólne Do zadań KBI Warszawa należy przesyłanie wniosków o publikację noty do Sekretariatu Generalnego Interpolu lub wysłanie dyfuzji do innych państw członkowskich Interpolu. 2. Wnioskom o publikację noty lub o wysłanie dyfuzji, o których mowa w ust. 1, przypisuje się następujące kolory lub funkcje: 1) czerwony w celu zatrzymania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji osoby poszukiwanej; 2) niebieski w celu uzyskania dodatkowych informacji o osobie, ustalenia miejsca pobytu lub ustalenia tożsamości osoby w związku z prowadzonym postępowaniem; 3) zielony w celu ostrzeżenia policji innych państw o osobach, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub co do których, na podstawie uzyskanych informacji lub ich wcześniejszej działalności przestępczej, istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnią przestępstwo za granicą; 4) żółty w celu ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub ustalenia tożsamości osoby o nieustalonej tożsamości; 5) czarny w celu identyfikacji nieznanych zwłok i szczątków ludzkich; 6) fioletowy w celu ostrzeżenia o sposobie działania sprawców przestępstw, przedmiotach lub urządzeniach używanych do ich popełniania lub uzyskania informacji o czynach przestępczych; 7) pomarańczowy w celu ostrzeżenia przed wydarzeniem, osobą, przedmiotem, postępowaniem lub modus operandi, które mogą stanowić w najbliższym czasie bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i mogą spowodować poważną szkodę dla osób lub mienia; 8) dotyczący dzieł sztuki w celu wszczęcia poszukiwań lub identyfikacji skradzionych dzieł sztuki. 4. Wzory wniosków o publikację noty albo o wysłanie dyfuzji stanowią załączniki do zarządzenia: 1) załącznik nr 1 wzór wniosku o publikację zielonej noty lub o wysłanie zielonej dyfuzji; 2) załącznik nr 2 wzór wniosku o publikację żółtej noty lub o wysłanie żółtej dyfuzji; 3) załącznik nr 3 wzór wniosku o publikację czarnej noty lub o wysłanie czarnej dyfuzji; 4) załączniki nr 4 wzór wniosku o publikację fioletowej noty lub o wysłanie fioletowej dyfuzji; 5) załącznik nr 5 wzór wniosku o publikację pomarańczowej noty lub o wysłanie pomarańczowej dyfuzji; 6) załącznik nr 6 wzór wniosku o publikację noty lub o wysłanie dyfuzji dotyczącej dzieł sztuki. Rozdział 2. Przepisy szczegółowe Po wpłynięciu do KBI Warszawa wniosku prokuratury lub sądu o wystąpienie do Sekretariatu Generalnego Interpolu o publikację czerwonej lub niebieskiej noty, KBI Warszawa dokonuje jego sprawdzenia pod kątem zgodności z wymogami formalnymi przewidzianymi dla czerwonych i niebieskich not w przepisach Interpolu. 2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, w formie wniosku o publikację noty do Sekretariatu Generalnego Interpolu wraz z dyfuzją do państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku Schengen. 3. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby poszukiwanej wraz z wnioskiem o publikację czerwonej noty, w przypadku wydania przez prokuraturę lub sąd zgody na opublikowanie wizerunku osoby poszukiwanej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu. 4. KBI Warszawa przekazuje do innego państwa lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku Schengen wniosek prokuratury lub sądu o wysłanie czerwonej lub niebieskiej dyfuzji.

3 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 3 Poz Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, do innego państwa lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku Schengen. 6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1-4, nie spełnia wymogów formalnych jest on zwracany wnioskodawcy w celu uzupełnienia Jednostka policji wysyła do KBI Warszawa, za pośrednictwem oficera kontaktowego, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki, bezpośrednio do KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera kontaktowego wniosek o: 1) publikację noty: zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej, dotyczącej dzieła sztuki albo 2) wysłanie dyfuzji zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej, dotyczącej dzieł sztuki, z zastrzeżeniem ust Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą systemu elektronicznego I-24/7, w formie wniosku o publikację noty wraz z dyfuzją. 3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa przetwarza informacje w nim zawarte i wysyła je wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym, za pomocą Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, do innego państwa lub państw członkowskich Interpolu. 4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych jest on zwracany jednostce Policji w celu uzupełnienia. 5. Wniosek o wysłanie żółtej dyfuzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być skierowany wyłącznie do państw niestosujących dorobku Schengen. 6. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby zaginionej wraz z wnioskiem o publikację żółtej noty, w przypadku uzyskania, od osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu osoby, zgody na opublikowanie wizerunku osoby zaginionej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu KBI Warszawa niezwłocznie przekazuje informacje otrzymane z Sekretariatu Generalnego Interpolu lub krajowego biura Interpolu innego państwa członkowskiego Interpolu do sądu, prokuratury lub jednostki Policji, które wnioskowały o publikację noty lub wysłanie dyfuzji. 2. Wymiana informacji, uzyskanych z Sekretariatu Generalnego Interpolu lub innego państwa członkowskiego Interpolu, w ramach Policji odbywa się za pośrednictwem oficerów kontaktowych KBI Warszawa przekazuje wiadomości koordynacyjne dotyczące pozytywnych wyników sprawdzeń dokonanych w innym państwie członkowskim Interpolu, do prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o publikację noty lub wysłanie dyfuzji. 2. Prokuratura, sąd lub jednostka Policji, które wnioskowały o publikację noty lub wysłanie dyfuzji, mogą zwrócić się do KBI Warszawa z prośbą o uzyskanie z innego państwa członkowskiego Interpolu informacji dotyczących powodu sprawdzeń. 3. Prośbę podmiotu zagranicznego o wyjaśnienie powodu sprawdzenia na terenie Polski, KBI Warszawa przekazuje do jednostki, na obszarze której miało miejsce pozytywne sprawdzenie. 4. Wymiana informacji w sprawie wiadomości koordynacyjnych w ramach Policji odbywa się za pośrednictwem oficerów kontaktowych, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki bezpośrednio pomiędzy dyżurnymi jednostek Policji i dyżurnym KBI Warszawa, do wiadomości oficera kontaktowego Po uzyskaniu z Sekretariatu Generalnego Interpolu informacji o zbliżającym się terminie zakończenia ważności noty lub dyfuzji, KBI Warszawa zwraca się do prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wydanie noty lub dyfuzji o ocenę potrzeby utrzymania noty lub dyfuzji. 2. Decyzję prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wydanie noty o przedłużeniu ważności noty, KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu.

4 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 4 Poz Decyzję prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wysłanie dyfuzji, o przedłużeniu ważności dyfuzji, KBI Warszawa przekazuje do państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich Interpolu, do których dyfuzja była adresowana. 10. KBI Warszawa na wniosek prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o publikację noty, kieruje prośbę do Sekretariatu Generalnego Interpolu o zakończenie publikacji noty w przypadku gdy: 1) opublikowana nota osiągnęła zamierzony cel, lub 2) ustały przesłanki będące podstawą wniosku o wydanie noty. 11. KBI Warszawa na wniosek prokuratury, sądu lub jednostki Policji, które wnioskowały o wysłanie dyfuzji, kieruje prośbę do państwa lub grupy państw członkowskich Interpolu, do których dyfuzja była adresowana, o odwołanie dyfuzji w przypadku gdy: 1) wysłana dyfuzja osiągnęła zamierzony cel; 2) ustały przesłanki będące podstawą wniosku o wysłanie dyfuzji. 12. Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do informacji zamieszczonych w bazie danych Interpolu określa załącznik nr 7. Rozdział 3. Przepisy końcowe 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław SCHOSSLER

5 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 5 Poz. 44 Załącznik nr 1 JEDNOSTKA POLICJI: SYGNATURA AKT: DATA: Załączniki do zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2015 r. WNIOSEK: Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Warszawa, ul. Puławska 148/150 o wysłanie zielonej dyfuzji o publikację zielonej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) w celu ostrzeżenia odnośnie działalności przestępczej osoby stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o przekazanie właściwym kanałem ostrzeżenia odnośnie działalności przestępczej osoby Zakres terytorialny dyfuzji (obligatoryjne wybranie jednej z opcji): - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - strefa 2 Europa - strefa 3 Bliski Wschód i Północna Afryka - strefa 4 Ameryka Południowa - strefa 5 Afryka Zachodnia - strefa 6 Afryka Wschodnia - strefa 7 Ameryka Północna - strefa 8 Karaiby i Ameryka Środkowa - strefa 9 Oceania Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: A. DANE OSOBOWE 1. NAZWISKO obecnie używane 2. NAZWISKO RODOWE 3. IMIONA 4. PŁEĆ ( ) mężczyzna ( ) kobieta 5. DATA I MIEJSCE URODZENIA 6. PESEL 7. IMIONA I NAZWISKO OJCA 8. IMIONA I NAZWISKO RODOWE MATKI

6 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 6 Poz TOŻSAMOŚĆ JEDNOZNACZNIE POTWIERDZONA ( ) tak ( ) nie 10. OBYWATELSTWO B. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 2. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI UŻYWANE BEZPRAWNIE 3. INNE UŻYWANE DANE PERSONALNE (przywłaszczone lub fałszywe) Paszport: data i kraj wystawienia: Dowód osobisty: data wystawienia: Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia Wzrost: Budowa ciała: 4. RYSOPIS Waga: Kolor oczu: Włosy: Grupa krwi: 5. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 6. PRZYPUSZCZALNE MIEJSCE POBYTU (wskazać wszelkie dostępne informacje i datę uzyskania ich po raz pierwszy) 7. OSTRZEŻENIA 8. ZAŁĄCZNIKI Czy do wniosku załączono: 1. Sygnatura sprawy Okoliczności sprawy (w tym: data, miejsce, klasyfikacja przestępstwa, opis) ( ) uzbrojona ( ) niebezpieczna ( ) agresywna ( ) ryzyko ucieczki ( ) chora zakaźnie ( ) uzależniona od narkotyków ( ) nosiciel HIV ( ) chora psychicznie ( ) cierpi na amnezję ( ) cierpi na depresję ( ) w trakcie leczenia ( ) skłonności samobójcze ( ) skłonności do popełniania przestępstw seksualnych z udziałem małoletnich ( ) skłonności do wykorzystywania zdjęć małoletnich o charakterze pornograficznym do własnych korzyści ( ) inne (wskazać jakie): ( ) Zdjęcia ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Odbitki linii papilarnych ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Profil DNA ( ) Informacje o uzębieniu C. PODSTAWA PRAWNA POSZUKIWAŃ

7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 7 Poz. 44 Opracował: Tel.: Pieczęć i podpis

8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 8 Poz. 44 JEDNOSTKA POLICJI: SYGNATURA AKT: DATA: Załącznik nr 2 WNIOSEK: Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Warszawa, ul. Puławska 148/150 o wysłanie żółtej dyfuzji o publikację żółtej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) zgoda na opublikowanie wizerunku (dotyczy noty) w celu: ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej ustalenia tożsamości osoby niezdolnej do własnej identyfikacji Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o uzyskanie informacji, zlokalizowanie lub zidentyfikowanie osoby zaginionej lub niezdolnej do własnej identyfikacji oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. Zakres terytorialny dyfuzji (obligatoryjne wybranie jednej z opcji): - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - strefa 2 Europa - strefa 3 Bliski Wschód i Północna Afryka - strefa 4 Ameryka Południowa - strefa 5 Afryka Zachodnia - strefa 6 Afryka Wschodnia - strefa 7 Ameryka Północna - strefa 8 Karaiby i Ameryka Środkowa - strefa 9 Oceania Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: A. DANE OSOBOWE 1. NAZWISKO obecnie używane 2. NAZWISKO RODOWE 3. IMIONA 4. PŁEĆ ( ) mężczyzna ( ) kobieta 5. DATA I MIEJSCE URODZENIA 6. PESEL 7. IMIONA I NAZWISKO OJCA 8. IMIONA I NAZWISKO RODOWE MATKI

9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 9 Poz TOŻSAMOŚĆ JEDNOZNACZNIE POTWIERDZONA ( ) tak ( ) nie 10. OBYWATELSTWO B. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 2. INNE UŻYWANE DANE PERSONALNE (przywłaszczone lub fałszywe) Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia: Wzrost: Budowa ciała: 3. RYSOPIS Waga: Kolor oczu: Włosy: Grupa krwi: 4. UBIÓR 5. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 6. RZECZY OSOBISTE LUB INNE PRZEDMIOTY ZNALEZIONE PRZY OSOBIE 7. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 8. PRZYPUSZCZALNE MIEJSCE POBYTU (wskazać wszelkie dostępne informacje i datę uzyskania ich po raz pierwszy)

10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 10 Poz OSTRZEŻENIA 10. ZAŁĄCZNIKI Czy do wniosku załączono: ( ) uzbrojona ( ) niebezpieczna ( ) agresywna ( ) ryzyko ucieczki ( ) chora zakaźnie ( ) uzależniona od narkotyków ( ) nosiciel HIV ( ) chora psychicznie ( ) cierpi na amnezję ( ) cierpi na depresję ( ) w trakcie leczenia ( ) skłonności samobójcze ( ) skłonności do popełniania przestępstw seksualnych z udziałem małoletnich ( ) skłonności do wykorzystywania zdjęć małoletnich o charakterze pornograficznym do własnych korzyści ( ) inne (wskazać jakie): ( ) Zdjęcia ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Odbitki linii papilarnych ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Profil DNA ( ) Informacje o uzębieniu C. INFORMACJE O ADRESACH 1. ADRES 2. KOD POCZTOWY 3. MIASTO 4. PAŃSTWO 5. ADRES ELEKTRONICZNY D. PODSTAWA PRAWNA POSZUKIWAŃ 1. Sygnatura sprawy Okoliczności sprawy (w tym: data, miejsce, opis) Opracował: Tel.: Pieczęć i podpis

11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 11 Poz. 44 JEDNOSTKA POLICJI: SYGNATURA AKT: DATA: Załącznik nr 3 WNIOSEK: Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Warszawa, ul. Puławska 148/150 o wysłanie czarnej dyfuzji o publikację czarnej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) w celu ustalenia tożsamości niezidentyfikowanych zwłok Deklaracja jednostki Policji: Policja wnosi o uzyskanie informacji na temat niezidentyfikowanych zwłok oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. Zakres terytorialny dyfuzji (obligatoryjne wybranie jednej z opcji): - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - strefa 2 Europa - strefa 3 Bliski Wschód i Północna Afryka - strefa 4 Ameryka Południowa - strefa 5 Afryka Zachodnia - strefa 6 Afryka Wschodnia - strefa 7 Ameryka Północna - strefa 8 Karaiby i Ameryka Środkowa - strefa 9 Oceania Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. PŁEĆ ( ) mężczyzna ( ) kobieta ( ) nieznana 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA POCHODZENIA / NARODOWOŚCI / GRUPY ETNICZNEJ / MOŻLIWEJ TOŻSAMOŚCI 3. DODATKOWE INFORMACJE Grupa krwi: Szacunkowy wiek: 4. RYSOPIS Wzrost: Budowa ciała: Włosy: Kolor oczu:

12 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 12 Poz UBIÓR 6. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 7. RZECZY OSOBISTE LUB INNE PRZEDMIOTY ZNALEZIONE PRZY OSOBIE 8. ZAŁĄCZNIKI Czy do wniosku załączono: ( ) Zdjęcia ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Odbitki linii papilarnych ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Profil DNA ( ) Informacje o uzębieniu B. INFORMACJE O ADRESACH 1. ADRES 2. KOD POCZTOWY 3. MIASTO 4. PAŃSTWO 5. ADRES ELEKTRONICZNY 1. DATA 2. MIASTO 3. PAŃSTWO 4. OKOLICZNOŚCI 5. SZACUNKOWY WIEK 6. PRZYCZYNA ZGONU (określona lub domniemana) C. INFORMACJE O MIEJSCU i OKOLICZNOŚCIACH ODNALEZIENIA Opracował: Tel.: Pieczęć i podpis

13 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 13 Poz. 44 JEDNOSTKA POLICJI: SYGNATURA AKT: DATA: Załącznik nr 4 WNIOSEK: Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Warszawa, ul. Puławska 148/150 o wysłanie fioletowej dyfuzji o publikację fioletowej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) w celu ostrzeżenia o ujawnionym modus operandi Deklaracja jednostki Policji: Policja wnosi o przekazanie ostrzeżenia odnośnie modus operandi oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. Zakres terytorialny dyfuzji (obligatoryjne wybranie jednej z opcji): - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - strefa 2 Europa - strefa 3 Bliski Wschód i Północna Afryka - strefa 4 Ameryka Południowa - strefa 5 Afryka Zachodnia - strefa 6 Afryka Wschodnia - strefa 7 Ameryka Północna - strefa 8 Karaiby i Ameryka Środkowa - strefa 9 Oceania Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: A. INFORMACJE O PRZESTĘPSTWIE 1. KLASYFIKACJA PRAWNA 2. DATA POPEŁNIENIA 3. MIEJSCE POPEŁNIENIA 4. OKOLICZNOŚCI SPRAWY 5. OPIS MODUS OPERANDI

14 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 14 Poz DODATKOWE INFORMACJE: B. NIEZIDENTYFIKOWANY(I) SPRAWCA(Y) Płeć: Szacunkowy wiek: 1. RYSOPIS Wzrost: Budowa ciała: Włosy: Kolor oczu: 2. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 3. DODATKOWE INFORMACJE (wskazać wszelkie dostępne informacje) 4. ZAŁĄCZNIKI Czy do wniosku załączono ( ) Zdjęcia ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Odbitki linii papilarnych ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Profil DNA ( ) Informacje o uzębieniu C. ZIDENTYFIKOWANY(I) SPRAWCA(Y) 1. NAZWISKO 2. IMIONA 3. INNE UŻYWANE DANE PERSONALNE (przywłaszczone lub fałszywe): 4. DATA I MIEJSCE URODZENIA 5. IMIONA I NAZWISKO OJCA 6. IMIONA I NAZWISKO RODOWE MATKI 7. OBYWATELSTWO 8. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI UŻYWANE BEZPRAWNIE Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania Płeć: Szacunkowy wiek: 9. RYSOPIS Wzrost: Budowa ciała: 10. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 11. DODATKOWE INFORMACJE (wskazać wszelkie dostępne informacje) Włosy: Kolor oczu:

15 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 15 Poz ZAŁĄCZNIKI Czy do wniosku załączono: ( ) Zdjęcia ( ) Odbitki linii papilarnych ( ) Profil DNA ( ) Informacje o uzębieniu D. PODSTAWA PRAWNA 1. Sygnatura sprawy Opracował: Tel.: Pieczęć i podpis

16 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 16 Poz. 44 JEDNOSTKA POLICJI: SYGNATURA AKT: DATA: Załącznik nr 5 WNIOSEK: Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Warszawa, ul. Puławska 148/150 o wysłanie pomarańczowej dyfuzji o publikację pomarańczowej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) w celu ostrzeżenia o mającym nastąpić w najbliższym czasie: bezpośrednim zagrożeniu bezpośrednim zagrożeniu w związku z osobą bezpośrednim zagrożeniu w związku z przedmiotem działalności przestępczej/ modus operandi ucieczce z więzienia Deklaracja jednostki Policji: Policja wnosi o przekazanie ostrzeżenia odnośnie mającego nastąpić w najbliższym czasie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. Zakres terytorialny dyfuzji (obligatoryjne wybranie jednej z opcji): - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - strefa 2 Europa - strefa 3 Bliski Wschód i Północna Afryka - strefa 4 Ameryka Południowa - strefa 5 Afryka Zachodnia - strefa 6 Afryka Wschodnia - strefa 7 Ameryka Północna - strefa 8 Karaiby i Ameryka Środkowa - strefa 9 Oceania Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem A. INFORMACJE O ZAGROŻENIU 1. OPIS (tekst i zdjęcia) w tym: data, miejsce, okoliczności, itp.

17 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 17 Poz DODATKOWE INFORMACJE: B. NIEZIDENTYFIKOWANA(E) OSOBA(Y) Płeć: Szacunkowy wiek: 1. RYSOPIS Wzrost: Budowa ciała: Włosy: Kolor oczu: 2. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 3. DODATKOWE INFORMACJE (wskazać wszelkie dostępne informacje) 4. ZAŁĄCZNIKI Czy do wniosku załączono: ( ) Zdjęcia ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Odbitki linii papilarnych ( ) Dostępne w bazie policyjnej ( ) Profil DNA ( ) Informacje o uzębieniu C. ZIDENTYFIKOWANA(E) OSOBA(Y) 1. NAZWISKO 2. IMIONA 3. INNE UŻYWANE DANE PERSONALNE (przywłaszczone lub fałszywe) 4. DATA I MIEJSCE URODZENIA 5. IMIONA I NAZWISKO OJCA 6. IMIONA I NAZWISKO RODOWE MATKI 7. OBYWATELSTWO 8. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI UŻYWANE BEZPRAWNIE Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania Płeć: Szacunkowy wiek: 9. RYSOPIS Wzrost: Budowa ciała: 10. ZNAKI SZCZEGÓLNE (tatuaże, inwalidztwo, blizny, deformacje, itp.) 11. DODATKOWE INFORMACJE (wskazać wszelkie dostępne informacje) Włosy: Kolor oczu:

18 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 18 Poz ZAŁĄCZNIKI Czy do wniosku załączono: ( ) Zdjęcia ( ) Odbitki linii papilarnych ( ) Profil DNA ( ) Informacje o uzębieniu D. PODSTAWA PRAWNA 1. Sygnatura sprawy Opracował: Tel.: Pieczęć i podpis

19 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 19 Poz. 44 Załącznik nr 6 JEDNOSTKA POLICJI: SYGNATURA AKT: DATA: Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Warszawa, ul. Puławska 148/150 WNIOSEK: o wysłanie dyfuzji dotyczącej skradzionych dzieł sztuki o publikację noty dotyczącej skradzionych dzieł sztuki (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) w celu poszukiwania lub zidentyfikowania dzieła sztuki w związku z prowadzonym postępowaniem Deklaracja jednostki Policji: Policja wnosi o uzyskanie informacji lub poszukiwanie dzieła sztuki w związku z prowadzonym postępowaniem oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. Zakres terytorialny dyfuzji (obligatoryjne wybranie jednej z opcji): - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - strefa 2 Europa - strefa 3 Bliski Wschód i Północna Afryka - strefa 4 Ameryka Południowa - strefa 5 Afryka Zachodnia - strefa 6 Afryka Wschodnia - strefa 7 Ameryka Północna - strefa 8 Karaiby i Ameryka Środkowa - strefa 9 Oceania Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: A. OPIS PRZEDMIOTU 1. TYP PRZEDMIOTU (np. obraz, rzeźba, książka) 2. UŻYTY MATERIAŁ (np. obraz olejny na płótnie) 3. WYMIARY (w zależności od przedmiotu: wysokość, szerokość, głębokość, średnica lub ciężar) 4. NAPISY I ZNAKI (np. podpis autora, numer inwentarzowy, napisy oraz ich umiejscowienie na przedmiocie) 5. ELEMENTY SZCZEGÓLNE (elementy wyróżniające dany przedmiot np. rysy, rozdarcia, dziury, plamy, ubytki) 6. TYTUŁ DZIEŁA

20 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 20 Poz TEMAT (np. Madonna z Dzieciątkiem, pejzaż morski, martwa natura itp.) 8. DATA LUB EPOKA POWSTANIA DZIEŁA 9. TWÓRCA (nazwisko i imię konkretnego twórcy jeśli jest znany, ewentualnie nazwa szkoły lub warsztatu) 1. DATA I MIEJSCE DOKONANEJ KRADZIEŻY LUB ZAGINIĘCIA PRZEDMIOTU 2. NAZWA WŁAŚCICIELA SKRADZIONEGO PRZEDMIOTU B. KARTA OPISU ZDARZENIA 3. INFORMACJA, GDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ PRZEDMIOT W CHWILI KRADZIEŻY 4. KRÓTKI OPIS OKOLICZNOŚCI KRADZIEŻY (nie jest obowiązkowy) 5. MODUS OPERANDI SPRAWCY (nie jest obowiązkowy) Opracował: Tel.: Pieczęć i podpis

21 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 21 Poz. 44 Załącznik nr 7 Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do informacji zamieszczonych w bazie danych Interpolu I. Procedura postępowania dotycząca odnalezienia osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie czerwonej noty lub dyfuzji 1. Zadania policjanta po zatrzymaniu osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie czerwonej noty lub dyfuzji 1) potwierdzenie tożsamości osoby poszukiwanej; 2) wystąpienie do KBI Warszawa o przesłanie informacji uzupełniających (zdjęcia, odbitki linii papilarnych) gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby; 3) wypełnienie formularza odnalezienia osoby poszukiwanej na podstawie czerwonej, niebieskiej, zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej noty lub dyfuzji, zwanego dalej formularzem odnalezienia osoby, dołączonego do niniejszych procedur; 4) przekazanie formularza odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki Policji; 5) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do osadzenia osoby w policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo innym właściwym w danym przypadku miejscu prawnej izolacji. 2. Zadania dyżurnego właściwej jednostki Policji po zatrzymaniu osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie czerwonej noty lub dyfuzji: 1) weryfikacja poprawności wypełnienia formularza odnalezienia osoby, o którym mowa w pkt. 1 oraz porównanie danych w nim zawartych z danymi w bazie Interpolu; 2) potwierdzenie weryfikacji danych poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia osoby; 3) niezwłoczne przekazanie do KBI Warszawa formularza odnalezienia osoby z jednoczesnym powiadomieniem oficera kontaktowego właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji; 4) poinformowanie o zatrzymaniu osoby poszukiwanej dyżurującego prokuratora właściwej prokuratury okręgowej z podaniem w szczególności danych osobowych osoby zatrzymanej, czasu, miejsca i okoliczności zatrzymania. Na ewentualną prośbę osoby zatrzymanej będącej obywatelem państwa obcego należy umożliwić jej nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym a jeżeli osoba zatrzymana nie posiada żadnego obywatelstwa - umożliwia się kontakt z przedstawicielstwem państwa, w którym osoba zatrzymana ma stałe miejsce zamieszkania. Prośbę cudzoziemca należy udokumentować w protokole zatrzymania osoby. 3. Zadania operatorów KBI Warszawa: 1) weryfikacja aktualności poszukiwań w bazie danych Interpolu, w przypadkach wątpliwych również poprzez wysłanie zapytania bezpośrednio do krajowego biura Interpolu państwa wnioskującego; 2) dokonanie roboczego tłumaczenia czerwonej dyfuzji/noty o wszczęciu poszukiwań oraz przesłanie kompletu materiałów (kopię otrzymanej z zagranicy czerwonej dyfuzji/ noty i ich robocze tłumaczenie) do jednostki Policji lub Straży Granicznej oraz do właściwej miejscowo prokuratury okręgowej; 3) przesłanie do krajowego biura Interpolu państwa wnioskującego informacji o zatrzymaniu osoby poszukiwanej (kanałem I-24/7) wraz z prośbą o nadesłanie stosownej dokumentacji (wniosek o tymczasowy areszt), zgodnie z wiążącymi obie strony umowami dwu- lub wielostronnymi, w określonych przypadkach na zasadzie wzajemności; 4) dążenie do otrzymania od państwa wnioskującego o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych, wniosku o tymczasowe aresztowanie na podstawie umów dwustronnych, konwencji o ekstradycji oraz

22 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 22 Poz. 44 zasadzie wzajemności w możliwie najkrótszym terminie ze względu na terminy określone w Kodeksie Postępowania Karnego (48 godzin od zatrzymania osoby na przekazanie sądowi wniosku o tymczasowe aresztowanie). 4. Zadania policjanta jednostki Policji wyznaczonego do wykonywania dalszych czynności w sprawie: 1) przekazanie niezwłocznie do właściwej prokuratury okręgowej zgromadzonej w sprawie dokumentacji z czynności podjętych wobec osoby poszukiwanej, w szczególności protokołu zatrzymania osoby, protokołów z dokonanych przeszukań, notatki urzędowej dotyczącej okoliczności zatrzymania oraz otrzymanych z KBI Warszawa materiałów w postaci kopii czerwonej dyfuzji/noty wraz z roboczym tłumaczeniem na język polski; 2) pisemne poinformowanie KBI Warszawa o zastosowanych wobec osoby poszukiwanej środkach zapobiegawczych a w szczególności o odstąpieniu od ich stosowania. II. Procedura postępowania dotycząca odnalezienia osoby, która figuruje w bazie danych Interpolu na podstawie noty lub dyfuzji: niebieskiej, zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej 1. W zależności od celu wprowadzonej informacji do bazy Interpol, policjant realizuje następujące dyspozycje: Cel Ustalić miejsce pobytu Zamrozić środki Zakazać podróży Nałożyć embargo na broń Zebrać informacje Ustalić tożsamość Ostrzeżenie Dyspozycja Ustalić miejsce pobytu lub zamieszkania danej osoby. Skontaktować się z dyżurnym KBI Warszawa. Za pośrednictwem dyżurnego jednostki Policji przekazać informację o okolicznościach kontroli osoby do oficera kontaktowego lub w sytuacji niecierpiącej zwłoki do dyżurnego KBI Warszawa Skontaktować się z dyżurnym KBI Warszawa i wykonać wskazane przez niego dyspozycje Zgodnie z przepisami prawa krajowego przeprowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP. Skontaktować się z dyżurnym KBI Warszawa i wykonać wskazane przez niego dyspozycje Skontaktować się z dyżurnym KBI Warszawa i wykonać wskazane przez niego dyspozycje Zebrać informacje na temat osoby, jej miejsca pobytu, tożsamości, okoliczności kontroli. Skontaktować się z dyżurnym KBI Warszawa. Za pośrednictwem dyżurnego jednostki Policji przekazać informację o okolicznościach kontroli osoby do oficera kontaktowego lub w sytuacji niecierpiącej zwłoki do dyżurnego KBI Warszawa. Ustalić tożsamość osoby. Skontaktować się z dyżurnym KBI Warszawa. Za pośrednictwem dyżurnego jednostki Policji przekazać informację o okolicznościach kontroli osoby do oficera kontaktowego lub w sytuacji niecierpiącej zwłoki do dyżurnego KBI Warszawa. Zachować ostrożność. Skontaktować się z dyżurnym KBI Warszawa. Za pośrednictwem dyżurnego jednostki Policji przekazać informację o okolicznościach kontroli osoby do oficera kontaktowego lub w sytuacji niecierpiącej zwłoki do dyżurnego KBI Warszawa. 2. Po wykonaniu powyższych dyspozycji oraz czynności przewidzianych przepisami krajowymi policjant wypełnia formularz odnalezienia osoby i przekazuje dyżurnemu właściwej jednostki Policji.

23 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 23 Poz Dyżurny jednostki Policji weryfikuje poprawność wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt. 2 i porównuje dane w nim zawarte z danymi w bazie Interpolu. 4. Dyżurny jednostki Policji potwierdza weryfikację danych poprzez złożenie podpisu na powyższym formularzu. 5. Dyżurny jednostki Policji przekazuje formularz do komórki pionu kryminalnego, na terenie której miało miejsce odnalezienie osoby. 6. Policjant komórki pionu kryminalnego analizuje dane zawarte w formularzu i przesyła go do oficera kontaktowego właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki bezpośrednio dyżurnemu KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera kontaktowego. 7. Oficer kontaktowy postępuje zgodnie z wytycznymi nr 1 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oficerów kontaktowych ds. międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych. III. Procedura postępowania dotycząca odnalezienia przedmiotu, który figuruje w bazie Interpolu 1. W zależności od celu wprowadzonej informacji do bazy Interpolu, policjant podejmuje wszelkie środki dozwolone prawem krajowym. Za pośrednictwem dyżurnego jednostki Policji przekazuje informację o okolicznościach kontroli przedmiotu do komórki organizacyjnej właściwej do spraw kryminalnych. 2. Policjant komórki pionu kryminalnego, na terenie której miało miejsce odnalezienie przedmiotu, analizuje zebrane informacje i przesyła je do oficera kontaktowego właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki bezpośrednio dyżurnemu KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera kontaktowego. 3. Oficer kontaktowy postępuje zgodnie z wytycznymi nr 1 Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oficerów kontaktowych ds. międzynarodowej wymiany informacji.

24 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 24 Poz. 44 Formularz odnalezienia osoby poszukiwanej na podstawie not lub dyfuzji Interpolu JEDNOSTKA Policji: SYGNATURA AKT: DATA: Zgłoszenie odnalezienia osoby poszukiwanej na podstawie: Czerwonej Noty/Dyfuzji Interpolu Niebieskiej Noty/Dyfuzji Interpolu Zielonej Noty/Dyfuzji Interpolu Żółtej Noty/Dyfuzji Interpolu Czarnej Noty/Dyfuzji Interpolu Fioletowej Noty/Dyfuzji Interpolu Pomarańczowej Noty/Dyfuzji Interpolu Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Warszawa, ul. Puławska 148/150 A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. NAZWISKO 2. IMIĘ 3. PŁEĆ 4. DATA I MIEJSCE URODZENIA 5. IMIĘ I NAZWISKO OJCA 6. IMIĘ I NAZWISKO RODOWE MATKI 7. OBYWATELSTWO 1. Data: 2. Miejsce: B. OKOLICZNOŚCI ODNALEZIENIA OSOBY 3. Okoliczności: 4. Dodatkowe informacje: Opracował: Tel.: Pieczęć i podpis

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania przez Policję w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim

Procedury postępowania przez Policję w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim Procedury postępowania przez Policję w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim Poznań, 22 lutego 2017 roku PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie nr 124 KGP z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 8 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 53 DECYZJA 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 34 DECYZJA NR 137 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 3 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 10 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania 1 Struktura Biuro Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372 Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119 Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej

Bardziej szczegółowo

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 25 DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

2 ZARZĄDZENIE NR 1565 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

2 ZARZĄDZENIE NR 1565 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 2 ZARZĄDZENIE NR 1565 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy

Bardziej szczegółowo

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 11 324 53 DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie dostępu polskiej Policji do bazy danych DNA Interpolu za pomocą Międzynarodowego Portalu DNA

Uruchomienie dostępu polskiej Policji do bazy danych DNA Interpolu za pomocą Międzynarodowego Portalu DNA Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 23:09 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 30 lipca 2008 Uruchomienie dostępu polskiej Policji do bazy danych DNA Interpolu za pomocą Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne uwarunkowania udziału Polski we współpracy międzynarodowej w ramach Interpolu

Prawne, organizacyjne i techniczne uwarunkowania udziału Polski we współpracy międzynarodowej w ramach Interpolu 102 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 14/16 Tomasz Safjański Prawne, organizacyjne i techniczne uwarunkowania udziału Polski we współpracy międzynarodowej w ramach Interpolu Międzynarodowa Organizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 201 11416 Poz. 1190 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 124 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 4 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 124 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2019 r. Poz. 904

Warszawa, dnia 14 maja 2019 r. Poz. 904 Warszawa, dnia 14 maja 2019 r. Poz. 904 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 2 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 27 DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie uzyskiwania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1048 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH WYDZIAŁ KRYMINALNY ZAGINIĘCIE OSOBY POSTĘPOWANIE I PROCEDURY

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH WYDZIAŁ KRYMINALNY ZAGINIĘCIE OSOBY POSTĘPOWANIE I PROCEDURY ZAGINIĘCIE OSOBY POSTĘPOWANIE I PROCEDURY Światowe Dni Młodzieży 2016r. PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA

Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA w przypadku: PROWADZENIA CZYNNOŚCI IDENTYFIKACYJNYCH NN ZWŁOK I. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZKI POLICJANTÓW ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 122 7436 Poz. 697 Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. 1. Dokumentację

Bardziej szczegółowo

Pantone Cool Grey 2 Pantone 657. Pantone 2747. CHILD ALERT system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka

Pantone Cool Grey 2 Pantone 657. Pantone 2747. CHILD ALERT system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka 995 Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 232 13559 Poz. 1379 Na podstawie art. 17 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2014 poz. 1199 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 201 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 grudnia 201 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub

Bardziej szczegółowo

Procedura dysponowania

Procedura dysponowania Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 Procedura dysponowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań poszukiwawczych prowadzonych w terenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA OSOBY

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA OSOBY Biblioteka Policjanta Prewencji Ryszard Bączyk Marcin Jaworski POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA OSOBY Słupsk 2015 Szkoła Policji w Słupsku 1 Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 56 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2002 r. Druk nr 100

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2002 r. Druk nr 100 SENAT V KADENCJA Warszawa, dnia 19 kwietnia 2002 r. Druk nr 100 MARSZAŁEK SEJMU Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA O WSPÓŁPRACY POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O WSPÓŁPRACY Zawarta w Warszawie w dniu 14 marca 2008 r. pomiędzy Komendą Stołeczną Policji reprezentowaną przez Komendanta Stołecznego Policji Pana insp. Jacka Olkowicza zwaną dalej Policją a ITAKĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 DECYZJA NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2018 r. Poz. 77

Warszawa, dnia 19 lipca 2018 r. Poz. 77 Warszawa, dnia 19 lipca 2018 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie utworzenia centralnego rejestru doboru kandydatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 15-437- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 75 nr 352 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 32/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 32/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 32/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.

Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask. Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89, http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl Nazwa usługi Podstawa prawna Wymagane dokumenty WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. Poz. 1035

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. Poz. 1035 Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. Poz. 1035 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA

Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA Zabezpieczanie próbek biologicznych i rejestracja profili w Bazie Danych DNA w przypadku: PROWADZENIA POSZUKIWAŃ OSOBY ZAGINIONEJ I. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZKI POLICJANTÓW ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 3 ZARZĄDZENIE NR 43 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub

Bardziej szczegółowo

106 DECYZJA NR 726 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

106 DECYZJA NR 726 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 106 DECYZJA NR 726 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie funkcjonowania centralnych zbiorów danych tworzących Krajowy System Informacyjny Policji Na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 43 DECYZJA NR 163 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie dokonywania w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania

Bardziej szczegółowo

15. UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU MATURALNEGO, WGLĄDY DO PRAC

15. UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU MATURALNEGO, WGLĄDY DO PRAC SEKCJA 15. Unieważnienia egzaminu maturalnego i wglądy do prac egzaminacyjnych 73 15. UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU MATURALNEGO, WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH ORAZ ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji

69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji 69 DECYZJA NR 256 KOMENDATA Głównego policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru System Informacji Operacyjnych Na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1514 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Wejście w życie: 1 lipca 2018 r.

Wejście w życie: 1 lipca 2018 r. Prowadzenie przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Dz.Urz.KGP.2018.77

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie https://bip.mazowieckie.pl/sprawa-do-zalatwienia/321/wyrazenie-zgody-na-zrzeczene-sie-obywatelstwa-polskiego Wyrażenie zgody na zrzeczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1475 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 70. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Proces dla cudzoziemców

Proces dla cudzoziemców Proces dla cudzoziemców Rejestracja cudzoziemców w formularzu WWW i weryfikacja tożsamości Wersja 1.1 S t r o n a 2 Rejestracja cudzoziemców w formularzu WWW i weryfikacja tożsamości Spis treści 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO Pieczęć organu przyjmującego wniosek (wraz z datą wpływu) WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO Przed wypełnieniem formularza wniosku proszę zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na str. 12 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 42 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lutego 2019 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 21 lutego 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 22 DECYZJA NR 44 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej1), 2)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 230 13443 Poz. 1371 1371 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 672)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 672) Warszawa, 16 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 672) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy przedłożonej Senatowi jest utworzenie nowej, odrębnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2009 r.

USTAWA z dnia 2009 r. Ę ą ę Ó ł ę ę Ż ę ę ć ł ą ą Liczba stron : 1 Data : 2009-12-22 Nazwa pliku : 1211-01A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen

Bardziej szczegółowo

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 238 Poz. 34 34 DECYZJA NR 186 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej Na

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców przy realizacji umowy o dzieło. (data wpływu, nr, podpis przyjmującego)

WZÓR. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców przy realizacji umowy o dzieło. (data wpływu, nr, podpis przyjmującego) Dziennik Ustaw Nr 111-6845- Poz. 1306 Załącznik i do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. (poz. 1306) Załącznik nr 1 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 572 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 572 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 572 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. Poz. 1313

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. Poz. 1313 Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r. Poz. 1313 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

75 DECYZJA NR 300 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

75 DECYZJA NR 300 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 75 DECYZJA NR 300 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazywania informacji kryminalnych i zasad korzystania przez policjantów oraz pracowników Policji z zasobów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

9. WGLĄDY. Karta odpowiedzi. Egzamin

9. WGLĄDY. Karta odpowiedzi. Egzamin 9. WGLĄDY 1. Zdający, a w przypadku ucznia uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYSPONOWANIA

PROCEDURA DYSPONOWANIA Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 PAMIĘTAJ! KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE NA POLICJĘ Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez

Bardziej szczegółowo