I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy."

Transkrypt

1 Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Ad. 1 Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali. Mając na względzie powyższe, I sesję Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji otworzyła i prowadziła Pani Radna Danuta Brzoskowska. Pani Radna Danuta Brzoskowska, pełniąc funkcję Radnego Seniora, powitała wszystkich radnych, kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, szefów służb i inspekcji, a także zaproszonych gości, w tym Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Pana Andrzeja Grabowskiego. Ponadto powitalne słowa skierowała również w kierunku Pana Starosty, Pana Wicestarosty, członków Zarządu, Pani Skarbnik, Pana Sekretarza, pracowników Starostwa Powiatowego oraz wszystkich Państwa obecnych na sali. Kolejno Radna Danuta Brzoskowska stwierdziła, że na ogólną liczbę 17 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Pani Radna nadmieniła, że do Rady Powiatu wpłynęły postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie wygaśnięcia mandatów Radnych Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Pana Marka Ryłowicza, Pana Piotra Wolskiego oraz Pana Andrzeja Grabowskiego w związku z wyborem w wyborach samorządowych odpowiednio na funkcję Wójta Gminy Golub Dobrzyń, Wójta Gminy Radomin oraz Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Ad. 2 Przewodnicząca Obrad poinformowała, że stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Przekazała, że może być również dodane zdanie Tak mi dopomóż Bóg. Poprosiła wszystkich zebranych o powstanie, a następnie odczytała rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Radny Filip Szreter odczytywał nazwiska radnych według listy obecności. 1

2 Wszyscy wyczytywani radni złożyli ww. ślubowanie. Ad. 3 Przewodnicząca Obrad Pani Radna Danuta Brzoskowska poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego. Kolejno Radna Danuta Brzoskowska skierowała pytanie do radnych w kwestii chęci zgłaszania wniosków w sprawie zmian porządku obrad. O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Jarosław Falkowski, który zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktów w zakresie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, wyboru Starosty, Wicestarosty oraz członka Zarządu. Pani Radna Danuta Brzoskowska zaproponowała wprowadzenie punktu wnioski i oświadczenia radnych oraz osób zaproszonych. Przewodnicząca Obrad skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania innych wniosków w przedmiocie zmiany porządku obrad. Innych wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Obrad Pani Danuta Brzoskowska poddała pod głosowanie wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji. Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych Powiatu. Kolejno Pani Radna Danuta Brzoskowska odczytała proponowany porządek obrad sesji, uwzględniający wprowadzone zmiany, poddając go pod głosowanie. Ww. porządek sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych Powiatu. Porządek I sesji po zmianie przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie radnych. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. 5. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 5 a. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 5 b. Wybór Starosty. 5 c. Wybór Wicestarosty. 5 d. Wybór członka Zarządu. 5 e. Wnioski i oświadczenia radnych oraz osób zaproszonych. 6. Zakończenie. Ad. 4 Przewodnicząca Obrad Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku sesji jest wybór Przewodniczącego Rady. Wyjaśniła, że Rada dokonuje 2

3 wyboru przewodniczącego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, tj. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodnicząca Obrad poprosiła Wysoką Radę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę radnej Danuty Brzoskowskiej. Przewodnicząca Obrad poprosiła Wysoką Radę o zgłaszanie innych kandydatur. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec powyższego Pani Radna Danuta Brzoskowska odnosząc się do kwestii wyrażenia zgody na kandydowanie poinformowała, że wolę taką wyraża. Przewodnicząca Obrad zapoznała następnie Wysoką Radę z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu. Poinformowała, że każdy radny otrzyma kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią rady. Wyjaśniła, że postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa TAK oznacza głos za, postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa NIE oznacza głos przeciw, natomiast brak znaku X przy obu słowach oznacza głos nieważny. Pani Radna poinformowała, że głosowanie jest tajne i przeprowadzi je wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. Po wyjaśnieniu zasad głosowania zapytała radnych, czy chcą zgłosić pytania. Pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Obrad poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Zbigniewa Winiarskiego. Radna Danuta Brzoskowska zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Mariana Wrzesińskiego. Radna Danuta Brzoskowska zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Tomasza Zwolińskiego. Przewodnicząca Obrad Pani Danuta Brzoskowska skierowała pytanie do zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Obrad skierowała kolejno pytanie do radnych, czy mają uwagi do zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono. 3

4 W związku z powyższym Przewodnicząca Obrad poddała pod głosowanie wniosek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) Zbigniew Winiarski, 2) Marian Wrzesiński, 3) Tomasz Zwoliński. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Przewodnicząca Obrad stwierdziła, że Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie. Poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. W tym celu zarządziła krótką przerwę w obradach. Po przerwie Przewodnicząca Obrad wznowiła obrady. Pani Radna Danuta Brzoskowska jeszcze raz wyjaśniła zasady głosowania, po czym Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Przewodnicząca Obrad zapytała, czy wszyscy radni otrzymali kartę do głosowania i czy wszystko jest jasne. Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca poprosiła o wypełnianie i wrzucanie kart do urny. Następnie Przewodnicząca Obrad zarządziła krótką przerwę w obradach w celu obliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania i przygotowania protokołu. Po przerwie Radna Danuta Brzoskowska wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Zbigniew Winiarski odczytał protokół Komisji z wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski - przewodniczący 4

5 2) Tomasz Zwoliński - członek 3) Marian Wrzesiński - członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszono spośród radnych następującego kandydata: 1) Danuta Brzoskowska. 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych. 5. Danuta Brzoskowska 1) Głosów ważnych oddano ) Głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Danuta Brzoskowska 14 głosów TAK - 0 głos NIE 7. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu wybrana została radna Danuta Brzoskowska. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 1)... 2)... 3)... kwiaty. Na sali rozległy się brawa, kolejno delegacje przybyłych gości wręczyły Pani Radnej Przewodnicząca Obrad odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania 14 radnych głosowało ZA. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. 5

6 Ad. 5 Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska podziękowała za udzielone poparcie i wybór jej osoby do pełnienia funkcji przewodniczącego. Dodała, iż ze swej strony postara się w sposób godny, skuteczny i rozsądny kierować pracami rady, tak aby przez cztery najbliższe lata zrealizować wszystkie zamierzenia Powiatu. Ad. 5a Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Brzoskowska przekazała, że zgodnie ze Statutem Powiatu, Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego. Pan Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Mieczysława Wrzesińskiego oraz Pana Radnego Sławomira Szlejer na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska skierowała pytanie w kwestii wyrażenia przez wysunięte osoby zgody na kandydowanie. Ww. kandydaci jednomyślnie wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie innych kandydatur. Innych propozycji nie zgłoszono. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby głosowanie zostało przeprowadzone przez tych samych członków Komisji Skrutacyjnej. Nadmieniła, iż należało będzie jednakże powołać w skład komisji osobę dodatkową, w miejsce dotychczasowego członka Komisji Pana Mariana Wrzesińskiego. Radni wyrazili zgodę na powyższą propozycję. Wobec powyższego Pan Radny Marian Wrzesiński wysunął propozycję Pana Romana Mirowskiego, jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy Radny Roman Mirowski wyraża zgodę na pracę w komisji. Pan Radny Roman Mirowski wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Romana Mirowskiego jako członka Komisji Skrutacyjnej. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych. Kolejno Przewodnicząca Danuta Brzoskowska poddała pod głosowanie wniosek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: 6

7 1) Zbigniew Winiarski, 2) Tomasz Zwoliński, 3) Roman Mirowski. Na obecnych na sali 14 radnych za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła krótką przerwę celem przygotowania przez członków Komisji Skrutacyjnej kart do głosowania. Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady, prosząc członków Komisji Skrutacyjnej o wręczenie radnym kart do głosowania. Przypomniała również zasady głosowania, kolejno prosząc o wypełnianie i wrzucanie kart do urny. Następnie Pani Radna zarządziła przerwę w obradach w celu obliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania i sporządzenia protokołu. Po przerwie, Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady, prosząc Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Zbigniew Winiarski przedstawił protokół Komisji z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego. 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński członek 3) Roman Mirowski członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu, na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu zgłoszono spośród radnych następujących kandydatów: 1) Marian Wrzesiński; 2) Sławomir Szlejer. 7

8 3. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w tajnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 5. I. Marian Wrzesiński 1) Głosów ważnych oddano ) Głosów nieważnych oddano - 0 II. Sławomir Szlejer 1) Głosów ważnych oddano ) Głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Marian Wrzesiński - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE 2) Sławomir Szlejer - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE 7. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu wybrano Pana Mariana Wrzesińskiego oraz Pana Sławomira Szlejer. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 1)... 2)... 3)... Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowała radnym wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Radna Danuta Brzoskowska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając ją pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych 14 głosowało ZA. 8

9 Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. Ad. 5b Przewodnicząca Rady Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu radnych w głosowaniu tajnym. Następnie poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę Pana Andrzej Okrucińskiego. Poinformował zebranych, że Pan Okruciński ma 55 lat, jest żonaty, mieszka i prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Ciechocin. Dodał, iż wysunięty kandydat od 2006 roku zasiada w Radzie Powiatu, pełniąc w III kadencji Rady funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz w IV kadencji - funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju, a także Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała radnego Andrzeja Okrucińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Andrzej Okruciński wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała radnych, czy wyrażają chęć zgłoszenia innych kandydatur. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady zaproponowała tożsamy skład Komisji Skrutacyjnej co w poprzednich głosowaniach. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Następnie Przewodnicząca poddał pod głosowanie skład komisji Skrutacyjnej. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła przerwę w obradach celem przygotowania przez członków Komisji Skrutacyjnej kart do głosowania. Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie radnym kart do głosowania. Korzystając z okazji Radna Danuta Brzoskowska jeszcze raz przypomniała radnym zasady głosowania. Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła krótką przerwę w obradach w celu zliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania. Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Pana Zbigniewa Winiarskiego o przedstawienie wyniku głosowania. 9

10 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski - przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński - członek 3) Roman Mirowski - członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Starosty Powiatu zgłoszono (spośród radnych) następującą kandydaturę: 1) Andrzej Okruciński. 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w tajnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 5. Andrzej Okruciński 1) głosów ważnych oddano 14 2) głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następujące ilości ważnie oddanych głosów: 1) Andrzej Okruciński - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE 7. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję Starosty Powiatu wybrany został radny Andrzej Okruciński. 10

11 Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 1)... 2)... 3)... Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała kolejno treść uchwały w sprawie wyboru Starosty Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych, 13 głosowało ZA oraz jeden radny WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU (Pan Radny Andrzej Okruciński). Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Starosty Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta bezwzględną większością głosów. Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyła nowo wybranemu Staroście bukiet kwiatów, składając gratulacje i życzenia pomyślności. Nowo wybrany Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Okruciński przyjął gratulacje od radnych, kierowników jednostek, gości biorących udział w sesji oraz pracowników Starostwa Powiatowego. Ad. 5c Przewodnicząca Rady Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Wobec powyższego Radna Danuta Brzoskowska zwróciła się do Starosty o wskazanie kandydatury na funkcję Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Starosta Golubsko-Dobrzyński Andrzej Okruciński zgłosił kandydaturę radnego Franciszka Gutowskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała radnego Franciszka Gutowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Pan Radny Gutowski wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca zaproponowała przeprowadzenie wyborów przez Komisję Skrutacyjną w tym samym składzie, obejmującym osoby Pana Zbigniewa Winiarskiego, Pana Tomasza Zwolińskiego oraz Pana Romana Mirowskiego. Zapytała członków komisji czy wyrażają zgodę na dalszą pracę w Komisji Skrutacyjnej. 11

12 Członkowie wyrazili zgodę na pracę w komisji. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie skład komisji. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Przewodnicząca Rady zarządziła krótką przerwę, celem przygotowania kart do głosowania. Po przerwie członkowie Komisji rozdali karty do głosowania 14 obecnym radnym. Przewodnicząca Rady Powiatu omówiła natomiast zasady głosowania informując, iż w przypadku głosowania zwykłą większością głosów postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa TAK oznacza głos za, postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa NIE oznacza głos przeciw, postawienie znaku X przy obu słowach oznacza głos wstrzymujący się,, natomiast brak znaku X przy obu słowach oznacza głos nieważny. Kolejno Radni oddali swój głos do urny. Przewodnicząca zarządziła kolejną krótką przerwę w celu zliczenia głosów oraz przygotowania protokołu z głosowania. Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Zbigniew Winiarski odczytał protokół z wyboru Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński członek 3) Roman Mirowski członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach sesji Rady Powiatu, na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Wicestarosty Powiatu zgłoszono spośród radnych następującego kandydata: 12

13 1) Franciszek Gutowski 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Wicestarosty Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych. 5. Franciszek Gutowski 1) głosów ważnych oddano ) głosów nieważnych oddano 0 6. Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Franciszek Gutowski - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE - 0 głosów wstrzymujących się 7. W związku z powyższym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na funkcję Wicestarosty Powiatu wybrany został radny Franciszek Gutowski. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. ZA. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych, 14 głosowało Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. 5d. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Brzoskowska przekazała, że wyboru członków zarządu dokonuje Rada Powiatu na wniosek Starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym. Wobec powyższego Pani Radna poprosiła Pana Starostę o wskazanie kandydatur. 13

14 Starosta Powiatu Andrzej Okruciński zgłosił kandydaturę Pana Radnego Jacka Foksińskiego na funkcję członka Zarządu Powiatu. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała, czy radny Jacek Foksiński wyraża zgodę na kandydowanie. Pan Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Brzoskowska zaproponowała ten sam skład Komisji Skrutacyjnej. Zapytał wobec tego jej członków czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji. Członkowie wyrazili zgodę. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie skład komisji. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Wobec powyższego Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach w celu przygotowania przez członków Komisji Skrutacyjnej kart do głosowania. Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady, a członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała kolejno zasady głosowania, obowiązujące przy wyborze członka Zarządu Powiatu. Po wrzuceniu wszystkich głosów do urny Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła krótką przerwę w obradach w celu obliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania. Po powrocie na salę członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Zbigniew Winiarski odczytał protokół z wyboru członka Zarządu. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski - przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński - członek 3) Roman Mirowski - członek 14

15 stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu, na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na członka Zarządu Powiatu zgłoszono spośród radnych następującego kandydata: 1) Jacek Foksiński 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych. 5. Jacek Foksiński głosów ważnych oddano - 14 głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Jacek Foksiński - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE - 0 głosów wstrzymujących się 7. W związku z powyższym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na członka Zarządu Powiatu wybrany został Jacek Foksiński. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. ZA. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych, 14 głosowało Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. 15

16 Ad. 5e Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska, która w imieniu swoim, członków Rady Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu chciałaby podziękować Panu Staroście, Panu Wicestaroście oraz członkom Zarządu za osiem lat ciężkiej pracy na rzecz Powiatu. Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyła ustępującemu Zarządowi Powiatu bukiet kwiatów, składając życzenia pomyślności. Kolejno o możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Jarosław Falkowski, który poinformował, iż w ramach Rady Powiatu V kadencji utworzono klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nadmienił, iż zgodnie z 85 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Powiatu, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, ww. klub radnych będzie funkcjonował w następującym składzie: 1. Falkowski Jarosław Przewodniczący klubu, 2. Gutowski Franciszek członek klubu, 3. Mirowski Roman członek klubu, 4. Okruciński Andrzej członek klubu, 5. Szlejer Sławomir członek klubu, 6. Winiarski Zbigniew członek klubu, 7. Wrzesiński Marian członek klubu, 8. Zwoliński Tomasz członek klubu, 9. Foksiński Jacek członek klubu, 10. Brzoskowska Danuta członek klubu. Kolejno pismo w przedmiotowej sprawie Radny Jarosław Falkowski złożył na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu. O możliwość zabrania głosu poprosił Starosta Golubsko Dobrzyński Pan Andrzej Okruciński. Podziękował radnym Powiatu za podjętą decyzję. Nadmienił, iż desygnowanie jego osoby na tak ważne stanowisko stanowi wyraz dużego zaufania oraz uznania, a przede wszystkim ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Starosta Golubsko Dobrzyński podkreślił, iż powierzone mu obowiązki będzie starał się wykonywać z najwyższym zaangażowaniem i starannością. Kończąc swoją wypowiedź Starosta Andrzej Okruciński zadeklarował otwartość i współpracę z Radą Powiatu, licząc na stworzenie zgranego zespołu Radnych działających na korzyść społeczności lokalnej. Kolejno głos zabrał Wicestarosta Pan Franciszek Gutowski, który podkreślił, iż jest bardzo wzruszony faktem obdarowania jego osoby tak dużym kredytem zaufania, poprzez powierzenie funkcji Wicestarosty Powiatu. Nadmienił, iż zdaje sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności i zadań, które wiążą się z wypełnianiem tego stanowiska. Jak podkreślił Pan Wicestarosta, wyniki dzisiejszych głosowań, a dokładnie jednomyślność podjętych decyzji, daje nadzieję na dobrą współpracę. Przypomniał, iż Powiat swoje zadania realizuje w wielu dziedzinach, a mianowicie swoją działalnością obejmuje oświatę drogi czy też służbę zdrowia. W odniesieniu do powyższego Wicestarosta 16

17 Franciszek Gutowski podkreślił, iż w tych działaniach przyświecać będzie Zarządowi Powiatu idea zrównoważonego rozwoju całego obszaru Powiatu. Wicestarosta poinformował, iż liczy na dobrą współpracę w wewnątrz Rady Powiatu, w tym na współpracę z członkami ustępującego w dniu dzisiejszym Zarządu Powiatu. Głos zabrała Pani Danuta Brzoskowska Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, która poinformowała, że Zarząd Powiatu zostanie uzupełniony o kolejne dwie osoby na kolejnej sesji Rady Powiatu. Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała, że w chwili obecnej Radnym Powiatu zostaną rozdane druki oświadczeń majątkowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa radni zobowiązani są złożyć w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia ślubowania. Dodała, że na ręce Radych Powiatu zostanie przedłożony również projekt budżetu Powiatu na rok Ad. 6 Przewodnicząca Rady Powiatu po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, podziękowała wszystkim za przybycie i o godz zamknęła I sesję Rady Powiatu V kadencji. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Agnieszka Malon Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego /-/ Danuta Brzoskowska 17

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska.

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska. Protokół nr III/2014 z obrad III sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 13.30 III sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Ad. 1 Otwarcia ostatniej, LIX sesji IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski.

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski. Protokół nr VIII/2015 z obrad VIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 VIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. początek posiedzenia - godz. 16.00 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku Pan Arkadiusz Piotrowski wręczył zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska skierowała pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr XLIV/2017 z obrad XLIV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 31 maja 2017 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.30 XLIV

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO w dniu 28 listopada 2014 r. Przed rozpoczęciem obrad A. Milewski, sekretarz Powiatu, pełnomocnik Starosty ds. wyborów, w imieniu Komisarza Wyborczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej w V kadencji sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 roku

Protokół Nr I/2014 z pierwszej w V kadencji sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 roku Protokół Nr I/2014 z pierwszej w V kadencji sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2014 roku Ad. 1 Radny Senior Bogdan Koszuta otworzył pierwszą sesję V kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. Przed rozpoczęciem I sesji Rady Miejskiej w Cedyni ustępujący Burmistrz Adam Zarzycki serdecznie podziękował

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY, KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY, KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z dnia 17.12.2015 r. REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU, RADY, KOMISJI REWIZYJNEJ Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0002.1.2014 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr I/2014 z posiedzenia I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Ad. 1 W Inauguracyjnej Sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Obecni: radni oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVI/2016 z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVI sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr XXXIX/2017 z obrad nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 9 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy Początek Sesji godzina 10.00 Zakończenie godzina 11.15 Ustawowy stan radnych -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I

P R O T O K Ó Ł Nr I P R O T O K Ó Ł Nr I z obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad I sesji dokonała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. 1. Otwarcie sesji. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu w sali nr 49 im. Karola Musioła. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Regulamin Załącznik do uchwały Nr II/11/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu w Staszowie przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji Dz.16.0021.1.2.2014 PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji 2014-2018 II sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. 18.15-20.50

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r.

PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr I /06 z sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 27 listopada 2006 r. Zwierzyniec, listopad 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r.

Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r. Protokół nr II/2010 z obrad II sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 16 grudnia 2010 r. II sesję Rady Powiatu w Radziejowie IV kadencji otworzył p. Wiesław Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Protokoł Nr I/06 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2006 r Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, r.

KOŚCIERZYNA, r. II SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 10.12.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra Kościerzyna, dnia 2 grudnia 2014 r. RZP-R.0002.17.1.2014 Pani/Pan Zwołuję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Sieciechów, Kazimierza Pochylskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Bardziej szczegółowo

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco:

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco: Protokół nr LI/2014 z obrad nadzwyczajnej LI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 21 maja 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu

Regulamin. głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Załącznik do Uchwały Nr II/7/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010 roku Regulamin głosowania w wyborach starosty Powiatu Staszowskiego przeprowadzonego na sesji w dniu Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona o godz. 12.30 w kościele parafialnym w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r.

Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. Protokół Nr I/06 I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 25 listopada 2006 r. pod przewodnictwem radnego seniora ZDZISŁAWA SOBCZAKA. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13

Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13 P R O T O K Ó Ł Nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji Rady Miasta Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65. Obecność radnych Rady Miasta na sesji

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania:

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania: Protokół nr XV/2015 z obrad XV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 31 lipca 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XV sesję Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD :

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD : BRM.0002.13.2014 PROTOKÓŁ Nr I.2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13

XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji. Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku. nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego IV kadencji Protokół z dnia 15 listopada 2013 roku nr XX/13 XX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego miała miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo