UCHWAŁA NR XXXVII/246/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kosienice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXVII/246/17 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kosienice"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/246/17 RADY GMINY ŻURAWICA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kosienice Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Żurawica uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Kosienice w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pukajło Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr VII/246/17 Rady Gminy Żurawica z dnia 10 maja 2017 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KOSIENICE Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 1

3 Nim zagłębisz się w lekturę Dokumentu oto tego Tych słów kilka wyjaśnienia Jak powstał i dlaczego Jest to owoc ciężkiej pracy Wyciskającej siódme poty, Bo mieszkańcy owych wiosek Chętni byli do roboty Na warsztatach, które w kwietniu Pracowali bez wytchnienia, Bowiem mają aspirację Wioski swojej ulepszenia Ta Strategia to zaledwie Jeden krok do tego celu Wszyscy mamy tu świadomość Że tych kroków trzeba wielu Na początek przedstawiamy Tej strategii zapis treści Czyli to z czego się składa I co w niej się mieści Przed szkoleniem Odbyło się spotkanie Taka wizja lokalna Tak na rozruszanie I zaraz po wizycie Zadanie domowe: Analiza zasobów Czas pomęczyć głowę 2 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 2

4 Spis treści: 1. Współautorzy opracowania Analiza zasobów Analiza SWOT Analiza potencjału rozwojowego wsi Wizja odnowy i rozwoju wsi Program krótkoterminowy odnowy wsi Plan i program odnowy wsi Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 3

5 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Kosienice Dariusz Klepak Urszula Lizon Stanisław Bielecki Janusz Bielecki Tomasz Jankowy 2. Gminny Koordynator Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata Tomasz Szeleszczuk Warsztaty z cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzili: Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 4 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 4

6 WPROWADZENIE Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu członków Grupy Odnowy Wsi sołectwa Kosienice, biorących udział w warsztatach w Domu Ludowym w Kosienicach w ramach przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter integracyjny w stosunku do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz Urzędu Gminy. W toku prac nad strategią rozwój wsi zrealizowano następujące zadania: Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła nam co mamy, czym dysponujemy i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju naszej społeczności, Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne i słabe strony, występujące szanse i zagrożenia dla jej rozwoju, Sformułowano Wizję hasłową i opisową wsi, Zaproponowano listę kluczowych zadań do realizacji w horyzoncie krótkoterminowym. 5 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 5

7 ANALIZA ZASOBÓW Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Małe Znaczenie zasobu Duże Wyró żniają ce Przyrodniczy walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren głównie równinny stan środowiska Środowisko naturalne nieskażone, nie zanieczyszczone przez przemysł walory klimatu Klimat umiarkowany, typowy dla równin walory szaty roślinnej Teren bogaty w florę na kumpelskie pastwisk oraz łąk cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Zabytkowy kościół w lesie oraz zespół parkowo-dworski świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Sarny, zające, lisy, dziki, bażanty wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Potok wody podziemne Studnie podziemne gleby Brunatne, płowe i czarnoziemy, mady iły kopaliny Szyby gazowe walory geotechniczne Kulturowy walory architektury Pozostałości zespołu dworskiego I w, kościół rzymsko katolicki z I w walory przestrzeni wiejskiej publicznej Wiejska przestrzeń publiczna jest zaniedbana w szczególności: Dom Ludowy, teren parku. walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Domy zadbane, mieszkańcy opiekują się otoczeniem. zabytki i pamiątki historyczne Kościół w lesie osobliwości kulturowe miejsca, osoby i przedmioty kultu święta, odpusty, pielgrzymki Dożynki sołeckie tradycje, obrzędy, gwara Tradycje świąteczne legendy, podania i fakty historyczne Wieś Kosienice jest jedyną miejscowością o tej nazwie w Polsce. Mniej więcej do VIII w. funkcjonowała nazwa Kusienice, a po rusku Kusynyce. W dokumentach historycznych najczęściej występuje nazwa Cussinyce, Cussyenycze, Kuszyenycze, Kuschenycze, Husienice przekazy literackie ważne postacie i przekazy historyczne Konrad z Ziębiec dziedzic wsi 6 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 6

8 specyficzne nazwy specyficzne potrawy dawne zawody zespoły artystyczne, twórcy Obiekty i tereny działki pod zabudowę mieszkaniową Istnieją w licznych fragmentach wsi działki pod domy letniskowe Takie tereny istnieją i mogą być udostępnione działki pod zakłady usługowe i przemysł Takie tereny istnieją i mogą być udostępnione pustostany mieszkaniowe pustostany poprzemysłowe tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) Infrastruktura społeczna place publicznych spotkań, festynów Dom ludowy, boisko, plac sale spotkań, świetlice, kluby Dom ludowy miejsca uprawiania sportu Boisko miejsca rekreacji Zespół dworsko-parkowy ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne szkoły SP w Kosienicach przedszkola Przedszkole biblioteki Biblioteka placówki pomocy społecznej placówki służby zdrowia Infrastruktura techniczna wodociąg Wieś jest zwodociągowana kanalizacja Wyłącznie szamba przydomowe i oczyszczalnie; brak sieci kanalizacyjnej drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Drogi asfaltowe, wymagające remontu, nieliczne lampy oświetlenia ulicznego chodniki, parkingi Chodniki długość 60 mb przystanki Przystanki PKS, BUS sieć telefoniczna i dostępność internetu Sieć telefoniczna dobrze rozwinięta, dobra dostępność do Internetu telefonia komórkowa zasięgu w niektórych obszarach wsi inne Miejsca pracy (gdzie, ile? ) znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich produkty gastronomia miejsca noclegowe gospodarstwa rolne Gospodarka, rolnictwo Pojedyncze gospodarstwa domowe utrzymują się z rolnictwa, część osób pracuje sezonowo, część osób pracuje za granicą We wsi nie ma takich firm Indywidualne, kilku rolników powyżej 50 ha 7 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 7

9 uprawy hodowle Produkcja roślinna, nieliczne produkcja zwierzęca możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne zasoby odnawialnych energii słoma Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy środki udostępniane przez gminę środki wypracowywane Fundusz sołecki, środki udostępniane przez gminę w ramach gminnego programu odnowy wsi, budżet gminy Wkład niepieniężny mieszkańców, praca własna mieszkańców Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci Przedsiębiorcy, sponsorzy Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych Pracownicy nauki Związki i stowarzyszenia Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Współpraca zagraniczna i krajowa informacji o takich osobach brak informacji o takich osobach Klub sportowy Tęcza Kosienice, stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kosienice, Grupa Odnowy Wsi, Rada Parafialna Aktualnie wieś nie współpracuje z żadnym partnerem zagranicznym Publikatory, lokalna prasa Książki, przewodniki Strony www 8 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 8

10 ANALIZA SWOT Analiza SWOT (SWOT skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym i słabym stronom, szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji obecnej, a także najbliższej przewidywalnej przyszłości pod kątem tego, czym dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego powinniśmy starać się uniknąć aby nam nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie atutów (mocne strony), braków (słabe strony), szans i zagrożeń. Pomaga to planować działania, zaspokoić potrzeby, wypełniać braki w sposób realny, w oparciu o zasoby wykorzystujące szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń lub eliminując je. MOCNE 1. Bogata szata roślina i zwierzęca, 2. Czyste środowisko bez zanieczyszczeń, 3. Plac spotkań, 4. Dobrej jakości gleby, 5. Dom Ludowy, 6. Wodociąg we wsi, 7. Utwardzone drogi, 8. Przywiązanie do miejscowości, 9. Walory historyczne, 10. Umiejętność dbania o kulturę i tradycję ludową, 11. Park, 12. Wiele legend o miejscowości, 13. Prężnie działająca grupa Odnowy Miejscowości 14. Działalność klubu sportowego 15. Bogata przeszłość historyczna Kosienic, 16. Wzrastająca aktywność mieszkańców i liderów oraz prężnie działające organizacje pozarządowe, 17. Duża ilość wolnych terenów pod budownictwo jednorodzinne, 18. Bogate tradycje kulturowe, 19. Wykształcona młodzież, 20. Posiadamy prężne organizacje społeczne, 21. Zapał ludzi, aktywność społeczna 22. Dobre położenie komunikacyjne, 23. Zabytki, SŁABE 1. Niski poziom integracji mieszkańców, 2. Niewykorzystany potencjał młodzieży i jej małe zaangażowanie w sprawy wsi, 3. Migracja ludności w celach zarobkowych, 4. Niski przyrost naturalny, 5. poboczy, chodników, 6. ścieżek rowerowych, 7. Nie wykorzystany w pełni Dom Ludowy, 8. Mała liczba miejsc pracy. 9. Niewystarczająco doposażona świetlica wiejska, 10. Zły stan zabytków, 11. Niewystarczająca infrastruktura sportowa brak siłowni zewnętrznej. 12. kanalizacji, 13. Słaba oferta spędzania wolnego czasu, 14. Niedostateczna ilość publikacji na temat historii miejscowości 9 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 9

11 SZANSE ZAGROŻENIA 1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy dojazd do miejscowości, 2. Stosunkowo łatwy dostęp do szkolnictwa, 3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, 4. Utrzymanie czystego środowiska, 5. Możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój wsi 6. Współpraca z LGD szansą na rozwój wsi 7. Moda na osiedlanie się na wsi szansą na ściągnięcie nowych mieszkańców, 8. Kształcona się młodzież w kraju oraz zagranicą, 9. Dobre tereny inwestycyjne, 10. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach, 11. Stowarzyszenia, zrzeszenia 1. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, 2. i w oświetleniu wsi, 3. Starzejące się społeczeństwo, 4. Odpływ młodego pokolenia, 5. Bezrobocie 6. Spadek urodzeń 7. Wzrost podatków Analiza potencjału rozwojowego wsi Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia nad charakterem i związkami przyczynowo skutkowymi elementów wcześniej przeprowadzonych analiz. Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele ogólne, wspomagać równomierny, zrównoważony rozwój wsi, poprzez zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej rozwinięte, które wymagają szczegółowej uwagi, na których można budować przyszłość wsi. Pomaga również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych analizach. Kategorie analizy potencjału rozwojowego (4 sfery/aspekty życia): Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność i stan), np. drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg, kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom ludowy, boisko, plac zabaw dla dzieci, szkoła oraz stan posesji i budynków. Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne tworzą atmosferę między ludźmi np.: relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka, życzliwość, akceptacja postaw aktywnych, poczucie współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji, oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie bezpieczeństwa, zagrożenia dostępność komunikacyjna, zaopatrzenie w towary i usługi, stan środowiska, poziom wykształcenia. Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania, np. rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, pozyskiwania dochodu przez społeczność lokalną na cele publiczne, promocja. 10 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 10

12 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa do uzyskania w dużym mieście, charakterystyczna dla małych społeczności tj.: kultura, tradycje, obyczaje, gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty, wzorce wychowawcze i więź międzypokoleniowa, uroczystości i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach, lokalny i indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy i przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia przestrzeni publicznej, lokalna kuchnia i potrawy. Wynikiem analizy potencjału rozwojowego jest liczbowe określenie stosunku pozytywów (mocnych stron, zasobów i szans) do negatywów (słabych stron, braków niedogodności i zagrożeń) w odniesieniu do każdego z czterech aspektów życia. Porównanie propozycji liczbowych ułatwia określenie, które ze sfer życia są świadomie rozwijane, a które traktowane po macoszemu, które sfery powinny ten rozwój wspierać. SILNE STRONY SZANSE SŁABE STRONY ( + ) ZAGROŻENIA 2 2 ( + ) + obszar silny otoczenie sprzyja 3, 5, 6,7,17,22, 23, 5, 6,7, 10, 11, 3, 8, 2, 7 1, 2, 4, 8, 9, 10,15,16, 18,19, 20,211,2,3,4,13, 14, 1, ( + ) otoczenie nie sprzyja obszar silny 5,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17, 5,6,7,9,10,11,12, 1 1,2,4, ( + ) + obszar silny otoczenie sprzyja 1,2,4,6,10, 11,13,14, 7,9,10,11,12, 3, 6, ( + ) obszar silny otoczenie nie sprzyja 11 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 11

13 Standard: Obszar całościowo na plus. Największą bolączką mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura techniczna (chodniki, kanalizacja jak i społeczno-kulturalna infrastruktura rekreacyjnoturystyczna, plac zabaw). Największym problemem w tym obszarze jest brak funduszy, a szansą na rozwój tej płaszczyzny są środki zewnętrzne. Jakość: Obszar całościowo na plus. Zdecydowanie można zauważyć progres w tym obszarze. Pomocą w dalszym rozwijaniu tego obszaru, byłoby niewątpliwie wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej. Zaleca się dalszą integrację mieszkańców oraz włączenie ich w życie wsi i działanie na rzecz jej rozwoju. Byt: Obszar generalnie obojętny. Mieszkańcy czują potrzebę pobudzenia działań, mających na celu poprawę warunków bytowych. Sołectwo ma taka szansę i upatruję ją w środkach zewnętrznych i rozwoju drobnej przedsiębiorczości. Zaleca się przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów przyrodniczo-historycznych. Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Mieszkańcy mają silne poczucie przynależności i tożsamości opartej głównie na unikalnych walorach przyrodniczych i dziedzictwie historycznym. Zaleca się także dalsze kultywowanie owego poczucia przynależności i budowania wspólnoty oraz edukację młodego pokolenia, bazującą przede wszystkim na walorach przyrodniczych wsi. Wizja wsi Kosienice WIZJA Wieś aktywnych i ambitnych ludzi, o bogatej historii, kultywująca lokalne tradycje, otwarta na nowych mieszkańców i turystów. Położona malowniczo wśród zieleni, gdzie w otoczeniu natury żyje się spokojnie i dostatnio. Cisza spokój i piękno otaczającej przyrody zachęcają do wypoczynku w tle malowniczej scenerii. Kosienice nie pękają i niczego się nie lękają 12 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 12

14 Program krótkoterminowy odnowy wsi Kosienice na lata Kluczowy problem Co nas najbardziej zintegruje? Odpowiedź Imprezy integracyjne Propozycja projektu (nazwa) Dzień dziecka wraz z festynem rodzinnym Czy nas stać na realizację? (tak/nie) Punktacja Hierarchia Organiza cyjnie Finanso wo Tak Tak 9 2 Na czy nam najbardziej zależy? Doposażenie miejsc spotkań plac zabaw, dom ludowy) - Budowa placu zabaw; - Zakup wyposażenia kuchni Tak Tak 10 1 Co nam najbardziej przeszkadza? Niewystarczająca estetyka wsi Konkurs Czysta zagroda wizytówką naszej wsi Tak Tak 7 4 Co najbardziej zmieni nasze życie? Większe zaangażowanie mieszkańców wsi Wspólna organizacja różnych imprez Tak Tak 9 2 Co nam przyjdzie najłatwiej? Projekt jaki zgłosimy do Podkarpackieg o Programu Odnowy Wsi Zaciśnięcie więzi międzypokolenio wych Organizowanie spotkań dla mieszkańców, zapoznanie się z historią wsi itp. Tak Tak Budowa placu zabaw w miejscowości Kosienice 2. Budowa siłowni napowietrznej 3. Rewitalizacja zespołu parkowego 4. Remont i wyposażenie Domu Ludowego 5. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego 6. Remont i modernizacja miejsc rekreacji i wypoczynku (stadion wraz z otoczeniem i zapleczem) 13 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 13

15 Plan i program odnowy wsi Kosienice na lata Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 1. Dbanie o krajobraz - KGW kulturowy i przyrodniczy - Rada Sołecka, 2. Ochrona zabytków fundusz sołecki 3. Wyeksponowanie charakterystycznych elementów architektury I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 3. Co nam może 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? przeszkodzić? BARIERY ATUTY Słabe strony jakie Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? ZASOBY Silne strony i szanse wyeliminujemy Czego użyjemy? jakie wykorzystamy ZAGROŻENIA Czego unikniemy? - walory krajobrazu, położenie miejscowości + okolica, - cisza, spokój - zabytki - brak osobliwości kultury 1. Oznakowanie cennych przyrodniczo obszarów, konkurs fotograficzny, 2. Oznakowanie zabytków, 3. Stworzenie kroniki wsi. B. STANDARD ŻYCIA 1. Poprawa stanu przestrzeni publicznej, 2. Poprawa dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej 3. Upiększenie miejscowości C. JAKOŚĆ ŻYCIA - praca społeczna, - boisko wielofunkcyjne, - plac zabaw, - kort tenisowy, - wiaty piknikowe, - teren koło boiska, - chodniki, - budowa siłowi zewnętrznej - dobry stan dróg, - wodociąg - Dom Ludowy w złym stanie technicznym, - brak dostatecznego oświetlenia, 1. Rozbudowa i wyposażenie Domu Ludowego, 2. Wybudowanie placu zabaw i wiat piknikowych, 3. Wybudowanie siłowni zewnętrznej, 4. Budowa chodnika, 5. Dodanie nowych punktów świetlnych. 14 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 14

16 1. Wzmocnienie integracji, 2. Polepszenie relacji sąsiedzkich, poprawa komunikacji międzyludzkiej, 3. Poprawa bezpieczeństwa, 4. Zwiększenie oferty kulturowo-edukacyjnej D. BYT 1. Promocja wsi, 2. Stworzenie warunków dla drobnej przedsiębiorczości, 3. Zdobycie wiedzy o pozyskaniu środków finansowych, 4. Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi. - praca społeczna - boisko, plac zabaw, - wiaty piknikowe, - obecny Dom Ludowy - posiadane grunty mieszkańców, - prace społeczne, - dobra lokalizacja, - dobra lokalizacja dla ścieżek rowerowych, - mieszkańcy wsi, - tereny wokół wsi. - bliskość dużej aglomeracji, - korzystne rozwiązanie komunikacyjne, - wzrost kapitału ludzkiego, - współpraca z innymi miejscowościami, - napływ nowych mieszkańców, - rozwój małej przedsiębiorczości, - możliwość uczestnictwa w szkoleniach i programach. - brak odpowiedniego miejsca do integracji, - słaba integracja między mieszkańcami - ograniczone możliwości finansowe gminy w stosunku do potrzeb mieszkańców, - brak miejsc pracy na miejscu, - brak lokalnych sponsorów, 1. Cykliczny festyn Poznajmy się spotkania z nowymi mieszkańcami wsi, 2. Wykonanie zielonych skwerów, zieleni, 3. Wykonanie i postawienie ławek w miejscowości, 4. Postawienie tablic z ogłoszeniami, 5. Organizacja zabaw dla dzieci i imprez okolicznościowych, 6. Postawienie tablicy informacyjnej o miejscowości wraz z mapą, 7. Rozbudowa i utrzymanie plenerowego miejsca spotkań. 1. Przekształcenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-użytkową, 2. Udział w szkoleniach i projektach podnoszących wiedzę i umiejętność w pozyskiwaniu śr. finansowych, 3. Dbałość o jakość dróg, 4. Wyznaczenie ścieżek rowerowych i pieszych oraz ich oznakowanie, 5. Wydanie pocztówki wsi. 15 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 15

17 Obchody 150 lecia konsekracji kościoła pw. Św. Trójcy w Kosienicach (tzw. kościół w lesie ). 16 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 16

18 Festyn w Kosienicach Dom Ludowy w Kosienicach 17 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 17

19 Zespół dworsko-parkowy w Kosienicach 18 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 18

20 Stadion LKS Tęcza Kosienice 19 Id: 059BAC D-B EADD26. Podpisany Strona 19

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice.

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Załącznik do Uchwały Nr XX/7/ Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 20 r. PAŹDZIERNIK 20 W opracowaniu dokumentu udział wzięli:. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Dorota Pietrzak Sylwia Sych

Bardziej szczegółowo

WSI KIEŁCZYN NA LATA

WSI KIEŁCZYN NA LATA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZYN NA LATA 2015-2025 GMINA WIEJSKADZIERŻONIÓW Kiełczyn 2015 1 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kiełczyn są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osieczów w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Osieczów ostoja ciszy i spokoju nad

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Tomisław w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Tomisław tu mi pasuje! AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Ołobok w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Ołobok w składzie:

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wesołówka w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 2011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Załącznik do Uchwały Nr /166/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

Gmina Trzebnica Listopad 2010

Gmina Trzebnica Listopad 2010 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Justyna Wróbel Ewelina Eliasz Wojciech Wróbel 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WSI

STRATEGIA ROZWOJU WSI Załącznik do Uchwały Nr /173/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI UJEŹDZIEC WIELKI W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pyskowice GMINA ZŁOTORYJA Pyskowice 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Pyskowic są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata UCHWAŁA NR II/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gierałtowiec GMINA ZŁOTORYJA Gierałtowiec 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Gierałtowca są jego mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Rudzica w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV// Rady Gminy Siekierczyn z dnia marca 0 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA 2013-2020 Bzinica Stara-Bzinica Nowa, sierpień 2013 Spis treści: 1. Charakterystyka miejscowości. 3 str. 2. Analiza zasobów.. 4 str. 3. Ocena

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś Spis treści 1. Analiza Zasobów 2 2. Analiza SWOT 5 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 7 4. Wizja 8 5. Program krótkoterminowy 9 6. Program długoterminowy 10 7.

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r.

Gmina Ostróda. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. Gmina Ostróda Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/180/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2005r. 1. Charakterystyka wsi Aktualna sytuacja naszej wsi Wieś Smykówko połoŝona jest w południowo - zachodniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BOLEŚCIN Załącznik do Uchwały Nr /88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. Boleścin Kwiecień 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Grudza Gmina Mirsk Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 6 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 8 4. Wizja 9 5. Program krótkoterminowy 10 6. Program długoterminowy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MARIANOWO w gminie WIELEŃ na lata 2016-2021 Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): Stanisław Grabas, Daniel Łukasik, Dariusz Berg,

Bardziej szczegółowo

KOBYLICE SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

KOBYLICE SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/360/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KOBYLICE Gmina Trzebnica W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje. Przyrodniczy

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje. Przyrodniczy SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIELISZÓW NA LATA 2015-2020 Bieliszów - wieś przyszłości, w której warto zamieszkać Bieliszów 2015 1 SPIS TREŚCI 1. ANALIZA ZASOBÓW... 3 2. ANALIZA SWOT... 6 3. ANALIZA POTENCJAŁU

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013

Gmina Nowa Sarzyna czerwiec 2013 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Jelna Zawadzki Michał - lider Chojnacki Andrzej Fil Stanisław Kowal Krzysztof Miazga Dariusz Nicpoń Józef Zawadzki Henryk Zawadzki

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wyszęcice położonej w gminie Wińsko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR I/103/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejowice na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Mała Wieś Górna w Gminie Sulików 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁA WIEŚ GÓRNA W GMINIE SULIKÓW AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Załącznik do Uchwały Nr IV/362/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. Gmina Trzebnica W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi : Renata Słyk Lider Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR II/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2016-2022" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW. Gmina Jerzmanowa Sołecka Strategia Rozwoju Wsi SMARDZÓW Gmina Jerzmanowa Spis treści 1. Analiza zasobów 3 2. Analiza SWOT 8 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 10 4. Wizja 11 5. Program krótkoterminowy 12 6. Program

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/363/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2. lutego 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BIEDASZKÓW MAŁY Gmina Trzebnica Grudzień

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /170/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. PAŹDZIERNIK 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Piotr Marks Marek Paszkot Artur

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI HERBURTOWO w gminie WIELEŃ na lata 2016 2021 Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): Paweł Matkowski, Julita Kubis, Jan Jechalik, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów 2011 Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Wojciechów Gmina Lubomierz Spis treści: 1. Analiza zasobów 2. Analiza SWOT 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 4. Wizja wsi 5. Plan i program rozwoju wsi Wojciechów

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sępów

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sępów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Gminy Złotoryja Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Sępów GMINA ZŁOTORYJA Sępów 2011 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Sępowa są jego mieszkańcy, którzy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska Gmina Zarszyn

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska Gmina Zarszyn Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/345/2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 6 maja 2014r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Pastwiska W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Pastwiska:

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wyskoku

Sołecka Strategia Rozwoju Wyskoku Sołecka Strategia Rozwoju Wyskoku Wyskok 2013 SPIS STREŚCI: 1.Analiza zasobów 2.Analiza SWOT 3.Analiza potencjału rozwojowego wsi 4.Wizja 5.Program krótkoterminowy 6.Plan i program długoterminowy 7.Fotografie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Jaworek

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Jaworek Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Jaworek Spis treści 1. Analiza Zasobów 2 2. Analiza SWOT 6 3. Analiza potencjału rozwojowego wsi 8 4. Wizja 9 5. Program krótkoterminowy 10 6. Program długoterminowy 11 7.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO Załącznik. do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO NA LATA 2014 2020 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.06.2012 r. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi BRZEZINIEC BRZEZINIEC 2012 Spis treści 1.Analiza zasobów 2.Analiza SWOT 3.Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Świętoszów w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOSZÓW W GMINIE OSIECZNICA Świętoszów kraina wojskiem, grzybami,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA

GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA GMINA CHOJNICE CHOJNICZKI PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa Chojniczki Sołectwo Chojniczki zamieszkiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 2016 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MÓRKOWO w gminie Lipno Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: Marlena Kaczmarek Ewa Konieczna

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin"

UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin UCHWAŁA NR 227/XIV/12 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARA BIAŁKA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARA BIAŁKA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI STARA BIAŁKA GMINA LUBAWKA Stara Białka, 2015 1 Dokument stworzony został przez mieszkańców wsi Stara Białka Moderatorzy: Aleksandra Łuszczyńska Alicja Kozak Grupa Odnowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GMINA CHOJNICE GRANOWO PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI 1. Charakterystyka Granowa Granowo to wieś obejmująca wyodrębnioną przestrzennie część

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Sokolniki Nowe

Plan Rozwoju Miejscowości Sokolniki Nowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/120/2005 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2005 roku Plan Rozwoju Miejscowości Sokolniki Nowe Sokolniki Nowe, styczeń 2005 1. Wstęp Miejscowość Sokolniki Nowe położona

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA

PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA Załącznik 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Białe Błota z dnia... PLAN ODNOWY SOŁECTWA ŁOCHOWICE NA LATA 2004-2014 Łochowice, Lipiec 2004 Spis treści Zatwierdzenie Planu Odnowy Sołectwa przez Radę Sołecką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/237/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wojcieszyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 2009

Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 2009 Załącznik nr Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr.../09 z dnia...grudnia 009 r. Sołecka Strategia Rozwoju Długopole Górne 009 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju Długopola Górnego są jego mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA CIELE

PLAN ODNOWY SOŁECTWA CIELE Załącznik 1 do Uchwały Nr /292/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 roku PLAN ODNOWY SOŁECTWA CIELE NA LATA Ciele, lipiec 2004 1 Spis treści Prezentacja Sołectwa 3 Jak powstał Plan Odnowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA

STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA Załącznik do Uchwały Nr 296/VII/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BARTNICA Gmina Nowa Ruda Bartnica październik 2009r. Spis treści I. WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GULCZ

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GULCZ SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI GULCZ w gminie Wieleń na lata 2016-2021 Dokument sporządzony przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi (imię i nazwisko): Adrianna Byczek, Bronisława Grencel, Zenon Pawlak, Barbara

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo