Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata za 2016 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata za 2016 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata za 2016 rok KOSZALIN 2017

2 Wstęp Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata , przyjętego Uchwałą Nr XXII/288/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2016 roku, Prezydent Miasta Koszalin przedkłada Radzie Miejskiej w Koszalinie informację z zakresu działań objętych programem. Cele szczegółowe założone w Programie, są zbieżne z celami strategicznymi i operacyjnymi zawartymi w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata , Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata oraz Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata Określono cztery podstawowe obszary skorelowane z celami szczegółowymi, a także główne kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców: Profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu mieszkańców Koszalina, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie - obszar kierowany do osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności do kobiet. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie - obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności mężczyzn, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizatorami Programu są: Urząd Miasta Koszalin, Komenda Miejska Policji w Koszalinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Prokuratura Rejonowa w Koszalinie, Sąd Rejonowy w Koszalinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki Ochrony Zdrowia - szpitale, przychodnie lekarskie, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON, Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej, Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi Nadzieja im. Jana Pawła II, Straż Miejska, Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Oświata przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin, organizacje pozarządowe. 2

3 Obszar I - Profilaktyka i edukacja społeczna Cel szczegółowy nr 1 - Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród mieszkańców Gminy Miasto Koszalin W lutym 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie włączył się w akcję Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego pełnili dyżury. Podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w działaniach skierowanych do kobiet i równościowych. W dniu 16 lutego 2016 r., wraz z Fundacją Era Dialogu oraz Era Kobiet, Ośrodek był współorganizatorem konferencji Przemoc ma płeć. W dniu 16 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Ośrodka wzięli udział w IV Regionalnym Kongresie Kobiet w Koszalinie. W dniu 08 listopada 2016 r. pracownicy Ośrodka wzięli udział w konferencji Dla lepszego jutra! Przemoc nie oznacza niemoc!, zorganizowanej przez Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi Nadzieja we współpracy z Politechniką Koszalińską oraz Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej. We wszystkich wydarzeniach prelegentem był pracownik Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego. Specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie prowadzili: grupę terapeutyczną dla rodzin biologicznych, grupę terapeutyczną dla dzieci, grupę terapeutyczną dla młodzieży oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin zastępczych. W 2016 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie uczestniczyła w 2 kampaniach społecznych - Ogólnopolska Kampania Razem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet Biała Wstążka oraz 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Prowadzona była akcja Kobieta z kobietą, skierowana do kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Dyżury organizowane w KMP, w godzinach popołudniowych w każdy ostatni czwartek miesiąca, miały charakter ogólny oraz indywidualny łącznie skorzystały 43 kobiety. Funkcjonariusz KMP brał także udział, jako prelegent, w konferencji Przemoc ma płeć. Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koszalinie realizowali w szkołach działania i programy z zakresu zapobiegania agresji i przemocy. Zorganizowano także 2 grupy socjoterapeutyczne dla uczniów z poważnymi zaburzeniami zachowania. Dla rodziców przeprowadzano prelekcje dotyczące wychowania dzieci i profilaktyki. Prowadzono także 4 grupy zajęć Szkoły dla Rodziców łącznie dla 100 osób oraz 2 grupy socjoterapeutyczne dla 40 rodziców. Udzielono 2900 porad rodzicom w zakresie sprawowania przez nich funkcji opiekuńczo wychowawczych. Szkoły i przedszkola z terenu Koszalina - prowadziły m. in. kampanie edukacyjno informacyjne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, którzy dzięki udziałowi w spotkaniach i zajęciach warsztatowych mogli podnieść swoje kompetencje wychowawcze. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszalinie w 2016 roku realizowała swoje cele statutowe, związane z podejmowaniem działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2016 roku Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON prowadziło warsztaty Jak być 3

4 lepszym rodzicem? - mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych osób uzależnionych, z których skorzystało 17 osób. Działania przybliżające społeczeństwu problem przemocy prowadzone były także w Centrum Kryzysowym dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi Nadzieja. We współpracy z Politechniką Koszalińską oraz Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej, 08 listopada 2016 r. zorganizowana została konferencja naukowa Dla lepszego jutra! Przemoc nie oznacza niemoc! łącznie w konferencji wzięło udział 150 osób. Kuratorzy Sądu Rejonowego w Koszalinie w 2016 r., informowali osoby nadzorowane o miejscach, w których świadczona jest pomoc dla osób doznających lub stosujących przemoc w rodzinie, przekazywali ulotki i broszury informacyjne. Kuratorzy rodzinni stale współpracowali z koszalińskimi instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a jeden z kuratorów poprowadził także dwa spotkania informacyjne dla rodzin zastępczych. W dniu 25 lutego 2016 r. kuratorzy pełnili także dyżury, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Zespół Interdyscyplinarny realizował działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obsługą organizacyjno - techniczną Zespołu zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Członkowie Zespołu brali udział w konferencji Przemoc ma płeć zarówno jako uczestnicy jak i prelegenci, a w listopadzie 2016 r. uczestniczyli w konferencji Dla lepszego jutra! Przemoc nie oznacza niemoc!. Zorganizowali również akcję Drzwi Otwarte - od października do grudnia, raz w miesiącu w godzinach popołudniowych, odbywały się dyżury poszczególnych członków Zespołu w składzie 3-osobowym, na które mogły się zgłaszać osoby będące w trudnej sytuacji życiowej związanej z przemocą. Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 1: liczba dystrybuowanych materiałów (plakaty, ulotki, poradniki itd.) 1811 liczba osób uczestniczących w grupie terapeutycznej dla rodzin biologicznych 41 liczba działań edukacyjnych skierowanych do rodziców (spotkania, prelekcje, szkoła dla rodziców) 89 liczba osób, która wzięła udział w działaniach edukacyjnych 3599 liczba prowadzonych grup terapeutycznych i wsparcia dla dzieci 62 liczba dzieci uczestniczących w grupach terapeutycznych i wsparcia 1101 liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych 115 liczba uczniów uczestniczących w programach 8632 liczba spotkań z certyfikowanym specjalistą pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 3 liczba osób, które wzięły udział w spotkaniach z certyfikowanym specjalistą pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 30 liczba zorganizowanych otwartych konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 liczba osób, które wzięły udział w otwartych konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 152 liczba wspólnych inicjatyw skierowanych do kobiet, jako osób najczęściej doznających przemocy w rodzinie 15 4

5 Obszar II - Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie Cel szczegółowy nr 2 - Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy oraz wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności dla kobiet jako najczęściej doświadczających przemocy. W Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, stale pełniła dyżur osoba z dużym doświadczeniem w zakresie przyjmowania informacji dotyczących przemocy. Przyjęto i zweryfikowano 68 zgłoszeń dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie - zgłaszające się osoby, którymi były głównie kobiety, uzyskiwały informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia specjalistów, informacje o ofercie placówek i instytucji pomocowych oraz możliwości jakie same mogą podjąć we własnym zakresie. Na podstawie części przyjętych zgłoszeń została wszczęta procedura Niebieskie Karty. Działania związane z udzielaniem informacji na temat praw osób doznających przemocy oraz wspierające osoby uwikłane w przemoc domową, były prowadzone także przez specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie w formie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy oraz indywidualnych konsultacji i porad psychologicznych. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, informowali osoby dotknięte przemocą o możliwości skorzystania z bezpiecznego schronienia i realizowali wytyczne Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty. Prowadzony był także monitoring rodzin - dzielnicowi odwiedzali rodziny, rozeznawali sytuację oraz podejmowali odpowiednie czynności w zależności od swoich spostrzeżeń. Również w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Anon, osoby zgłaszające iż jest wobec nich stosowana przemoc, informowane były o miejscach gdzie mogą szukać schronienia, o instytucjach do których mogą zgłosić się po pomoc, wsparcie lub interwencję. W 2016 r. ze schronienia w Centrum Kryzysowym dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi skorzystały 53 osoby, a w Domu Samotnej Matki 56 osób. Centrum Kryzysowe wspierało także kobiety doznające przemocy poprzez zapewnienie im możliwości uczestniczenia w systematycznych spotkaniach z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień oraz pedagogiem. Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej udzielali konsultacji dla rodzin, w których występuje problem przemocy i alkoholizmu oraz dla rodziców dzieci zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Szkoły i przedszkola z terenu Koszalina prowadziły liczne działania interwencyjne związane ze zgłoszeniami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Pedagodzy i wychowawcy byli powoływani do Grup Roboczych, zajmujących się problemem przemocy w danej rodzinie, co umożliwiało wymianę informacji na temat sytuacji dzieci między instytucjami i służbami. Kuratorzy zawodowi dla dorosłych i kuratorzy rodzinni Sądu Rejonowego w Koszalinie uczestniczyli w posiedzeniach Grup Roboczych w ramach prowadzonych procedur Niebieskie Karty. W Grupach Roboczych często uczestniczyli także kuratorzy społeczni. Na terenie Koszalina udzielana była nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Z tej formy 5

6 pomocy skorzystały 1394 osoby, w tym 289 w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (z wyłączeniem rozwodów i separacji), przy czym 173 osoby uzyskały pomoc w sprawach dotyczących alimentów. Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 2: liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 5 Miejski Ośrodek Pomocy 17 Rodzinie liczba wszczętych procedur NK (z podziałem na uprawnione podmioty) Policja 80 Oświata MKRPA 3 Ochrona Zdrowia 4 liczba wypełnionych formularzy Niebieska Karta A (łącznie z formularzami dokumentującymi tzw. "kolejne zdarzenia") 134 liczba powołanych Grup Roboczych 122 liczba posiedzeń Grup Roboczych 308 liczba rodzin objętych pomocą Grup Roboczych 121 Kobiety 139 liczba osób objętych pomocą Grup Roboczych (z podziałem na kobiety, Mężczyźni 130 mężczyzn, dzieci) Dzieci liczba wniosków do MKRPA na wniosek Grup Roboczych 12 liczba zawiadomień do Prokuratury Rejonowej na wniosek Grup Roboczych 7 liczba pism do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dzieci na wniosek Grup Roboczych 8 liczba zakończonych procedur NK ze względu na ustanie przemocy 56 liczba zakończonych procedur NK ze względu na brak zasadności prowadzenia procedury 50 liczba zgłoszeń dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie 68 liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego Kobiety 1080 (z podziałem na kobiety i mężczyzn) Mężczyźni liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa psychologicznego Kobiety 157 w związku z problemem przemocy w rodzinie (z podziałem na kobiety 165 Mężczyźni 8 i mężczyzn) liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa pedagogicznego Kobiety 232 (z podziałem na kobiety i mężczyzn) Mężczyźni liczba osób objętych pomocą w formie nieodpłatnej pomocy prawnej 1417 liczba osób objętych pomocą w formie nieodpłatnej pomocy prawnej w związku ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego 312 liczba kobiet i dzieci, które skorzystały z miejsc w Centrum Kryzysowym Kobiety 27 dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi "Nadzieja" (z podziałem na kobiety i dzieci) Dzieci liczba kobiet i dzieci, które skorzystały z miejsc w Domu Samotnej Matki Kobiety 30 "Dar Życia" (z podziałem na kobiety i dzieci) Dzieci liczba kobiet uczestniczących w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie 26 liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie (art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 0 przemocy w rodzinie) 6

7 Obszar III - Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie Cel szczegółowy nr 3 - Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności mężczyzn jako osób najczęściej stosujących przemoc. Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego oraz Rejonów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie w środowiskach objętych procedurą Niebieskie Karty prowadzili regularny monitoring, prowadzona była praca socjalna, kierowane były wnioski o objęcie leczeniem odwykowym osób podejrzanych o stosowanie przemocy, zawiadomienia do Prokuratury, wnioski do Sądu o wgląd w sytuację rodziny, a także udzielano informacji o możliwości udziału w programie korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących przemoc. Osoby stosujące przemoc w rodzinie mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych. Realizowany był także program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2016 r. ukończyło go 6 uczestników. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przeprowadzili około 1466 interwencji domowych, a z interwencji dotyczących przemocy w rodzinie przewieziono do OTiONN celem wytrzeźwienia 32 mężczyzn, zaś do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych przewieziono 19 mężczyzn i 1 kobietę. W stosunku do 14 osób stosujących przemoc wszczęto postępowanie z art. 207 kk, zastosowano także 11 środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych oraz 11 nakazów opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi w związku z wszczęciem postępowania z art. 207 kk. Dzielnicowi udzielali informacji osobom stosującym przemoc o programie korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także przeprowadzali rozmowy profilaktyczne, na temat konsekwencji stosowania przemocy. W ramach prac Grup Roboczych, które zostały powołane do realizacji procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny, w związku z zachowaniami osób podejrzanych o stosowanie przemocy skierowano 12 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym w związku z nadużywaniem alkoholu, 7 zawiadomień do Prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa oraz 8 wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodziny. Prokuratura Rejonowa w Koszalinie w 2016 roku, w zakresie podejrzanych w odniesieniu do czynu z art kk. za 2016 rok podała następujące dane: Liczba podejrzanych z art. 207 kk 44 Liczba wyroków skazujących z art. 207 kk; 27 Liczba osób wobec których zastosowano nakaz opuszczenia lokalu 17 Liczba osób, wobec których zastosowano zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy w rodzinie 17 W w/w liczbach brak jest możliwości potwierdzenia, ile z nich dotyczyło bezpośrednio przemocy w rodzinie oraz ile z tych osób zamieszkiwało w Koszalinie. Kuratorzy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Koszalinie w 2016 roku prowadzili 47 postępowań wykonawczych wobec osób skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie 7

8 lub przeciwko osobom najbliższym. W Zespołach Kuratorskich wykonywano 5 orzeczeń, w których Sąd zobowiązał 5 mężczyzn do uczestnictwa w Programie Korekcyjno Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Osoby, które w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Anon ujawniły swoje zachowania przemocowe, były informowane o możliwości wzięcia udziału w programie korekcyjno edukacyjnym dla osób stosujących przemoc i kierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszalinie aktywnie włączyła się w działania interwencyjne w związku z nadużywaniem alkoholu przez osoby stosujące przemoc w rodzinie do MKRPA wpłynęło 12 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym skierowanych przez Grupy Robocze powołane w ramach procedury Niebieskie Karty, przy ogólnej liczbie 122 złożonych wniosków. Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 3: liczba wypełnionych formularzy Niebieska Karta D 52 liczba interwencji domowych 1466 liczba interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie 97 liczba osób przewiezionych z interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie Mężczyźni 32 do OTiONN celem wytrzeźwienia (z podziałem na mężczyzn i kobiety) Kobiety 0 32 liczba osób przewiezionych z interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie Mężczyźni 19 do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych (z podziałem 20 Kobiety 1 na mężczyzn i kobiety) liczba podejrzanych o czyn z art. 207 kk 44 liczba wyroków skazujących o czyn z art. 207 kk 27 liczba osób, wobec których zastosowano nakaz opuszczenia lokalu 17 liczba osób, wobec których zastosowano zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy w rodzinie 17 liczba osób zobowiązanych przez Sąd do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno edukacyjnych 5 liczba osób, które wzięły udział w programie korekcyjno edukacyjnym Mężczyźni 7 (przynajmniej 1 raz były na zajęciach) z podziałem na kobiety i mężczyzn Kobiety 1 8 liczba osób, które ukończyły program korekcyjno edukacyjny z podziałem Mężczyźni 5 na kobiety i mężczyzn Kobiety 1 6 łączna liczba wniosków, które wpłynęły do MKRP w celu objęcia osoby leczeniem odwykowym 122 liczba wniosków skierowanych z MKRPA do Sądu o objęcie osoby leczeniem odwykowym 81 liczba osób zobowiązanych przez Sąd do podjęcia leczenia odwykowego 92 8

9 Obszar IV - Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Cel szczegółowy nr 4 - Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. Dzięki środkom finansowym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla Zespołu Interdyscyplinarnego, zostały zorganizowane trzy dwudniowe szkolenia, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie: Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych, Dziecko między dorosłymi ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty, Wypalenie zawodowe u osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy. Łącznie przeszkolonych zostało 58 osób. Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, podnosili swoje kwalifikacje w szkoleniach, a dodatkowo jeden z pracowników Zespołu ukończył studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i Socjoterapii. W 2016 roku 5 dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wzięło udział w szkoleniu Wypalenie zawodowe u osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy, a w szkoleniach zorganizowanych ze środków przeznaczonych na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, brali także udział funkcjonariusze Policji będący członkami Zespołu. Łącznie funkcjonariusze KMP w Koszalinie w 2016 roku wzięło udział w 16 szkoleniach 90 funkcjonariuszy Policji. Istotne znaczenie miało także stałe wsparcie jakie otrzymywali pedagodzy ze szkół z terenu Koszalina mieli oni możliwość korzystania z grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, zorganizowanej przez Miejską Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Koszalinie. Wskaźniki osiągnięcia celu szczegółowego nr 4: liczba zorganizowanych szkoleń 3 liczba osób uczestniczących w szkoleniach 58 liczba szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 55 liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 209 liczba zorganizowanych branżowych konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 liczba osób uczestniczących w branżowych konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 27 liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach z wypalenia zawodowego 20 liczba osób zaangażowanych w pomoc osobom uwikłanym w przemoc, które wzięły udział w superwizji, coachingu, poradnictwie psychologicznym, i w jakim zakresie 36 Zakończenie Rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata W zakresie wniosków na kolejne lata realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 9

10 Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie należy z pewnością wymienić: Zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych specjalizujących się w działaniach skierowanych do kobiet i równościowych; Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szkół i ochrony zdrowia z zakresu wszczynania i realizacji procedury Niebieskie Karty ; Prowadzenie działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnych oraz umiejętności wychowywania dzieci bez stosowania przemocy; Podnoszenie kwalifikacji osób bezpośrednio pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc w ramach Grup Roboczych, w związku z prowadzonymi procedurami Niebieskie Karty ; Zwrócenie większej uwagi na kwestie dotyczące płci w działaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 10

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 2020 za okres I -XII Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 28.03.2018 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2017 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 26 marzec 2013 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2012 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 11.03.2016 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2015 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 2020 ZA ROK 2016 Bytom, kwiecień 2017 r. 1 Zgodnie z zapisami Bytomskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 2020 ZA ROK 2015 Bytom, kwiecień 2016 r. 1 Zgodnie z zapisami Bytomskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA ZA 2014 ROK DA.0321-8 /15 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2014-2018 ZA 2014 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Programie.

I. Informacja o Programie. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim na lata 2017-2021 za rok 2017. I. Informacja o Programie.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2018 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2018 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2018 roku. Krapkowice - styczeń 2019 I. Zapobieganie występowaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BYTOMSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 2020 ZA ROK 2014 Bytom, kwiecień 2015 r. 1 Zgodnie z zapisami Bytomskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2015 za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 2015 za 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr.../.../2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia...marca 2015 r. SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia r. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2016 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2016 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2016 roku. Krapkowice - styczeń 2017 I. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 29.03.2019 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2018 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 przyjętego Uchwałą Nr V / 57/2011 Rady Miasta z dnia 30 marca 2011r. za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskania wskaźników - notatki służbowe, - dane z gdańskich placówek oświatowych, - program konferencji, - wykaz placówek

Źródła pozyskania wskaźników - notatki służbowe, - dane z gdańskich placówek oświatowych, - program konferencji, - wykaz placówek Załącznik do Zarządzenia Nr 1980/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2012 r. Harmonogram działań w 2013 roku w ramach Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 27 marca 2019 r. Projekt z dnia 26 marca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2014

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2014 RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2014 PCPR R A W I C Z Opracowanie: Lidia Młody Rawicz 2015 roku WSTĘP Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2014 Wyszków, 9.03.2015r. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na a 2016-2020 I. WSTĘP W dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015 RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015 PCPR R A W I C Z Opracowanie: Lidia Młody Rawicz 2016 roku WSTĘP Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2013r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach

Harmonogram realizacji działań w 2013r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach Harmonogram realizacji działań w 2013r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r. Rozdział I.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r. Rozdział I. Załącznik do Uchwały Nr XIX/82/2016 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 grudnia 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE Załącznik do Uchwały Nr XII/150/11 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2016

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2016 RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2016 PCPR R A W I C Z Opracowanie: Lidia Młody Rawicz 2017 roku WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2017 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2017 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2017 roku. Krapkowice - styczeń 2018 I. Zapobieganie występowaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok 2013 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Sprawozdanie za rok Wyszków, dnia 11.03.2014r. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE Za przemoc w rodzinie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE GOWOROWO NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE GOWOROWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XV/107/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 23.11.2015r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE GOWOROWO NA LATA 2016-2021

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata UCHWAŁA NR XXXVI/457/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 04 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 04 listopada 2015 r. Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 04 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2014 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań informacyjnoedukacyjnych

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań informacyjnoedukacyjnych Załącznik do Uchwały nr 266/2019 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 20 lutego u HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DLA DZIELNICY OCHOTA W 2019 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań Załącznik do Uchwały nr 2522/2017 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 15.02.u HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DLA DZIELNICY OCHOTA W 2017 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Departament Pomocy i Integracji Społecznej

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Departament Pomocy i Integracji Społecznej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Dane jednostki sprawozdawczej: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Nazwa: MOPS Bielsk Podlaski Adres: Nr wykonania:

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskania wskaźników - dane z gdańskich placówek oświatowych; - dane centrum interwencji kryzysowej; - dokumentacja jednostek organizacyjnych

Źródła pozyskania wskaźników - dane z gdańskich placówek oświatowych; - dane centrum interwencji kryzysowej; - dokumentacja jednostek organizacyjnych Załącznik do Zarządzenia Nr 198/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2012 r. Harmonogram działań w 2011 roku Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013. L.p. Zadanie/projekt

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 1 ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO określone są w ustawie i należą do nich: I. Realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa, 31 marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2013 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPIERANIA GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA LUBICZ, 2017

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPIERANIA GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA LUBICZ, 2017 PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WSPIERANIA GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2020 LUBICZ, 2017 5 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis treści str. 2 3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2015-2020 za rok 2016 I. WSTĘP. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała Nr Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 20-205 Na podstawie art 2 ust ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Departament Pomocy i Integracji Społecznej

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Departament Pomocy i Integracji Społecznej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Dane jednostki sprawozdawczej: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Nazwa: MOPS Bielsk Podlaski Adres: Nr wykonania:

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie przeciwdziałania. w latach

Działania w zakresie przeciwdziałania. w latach Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2013 2016 Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 8 czerwca 2017 r. W ramach przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/474/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/474/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 28 września 2017 r. Uchwała Nr XXXII/474/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA BR.0007.179.2015 2015-113891 UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/121/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXVIII/121/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017r. Uchwała Nr XXVIII/121/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA ROK 2018 Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/346/2017 z dnia 13 lutego 2017r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2014-2018 ZA 2016 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT S P I S T R E Ś C I Wstęp Rozdział I Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo