Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej. dla miasta Bydgoszczy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej. dla miasta Bydgoszczy."

Transkrypt

1

2 Ogólna koncepcja Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Bydgoszczy. Wstęp. 1. Informacja kierunkowa dla pieszych i kierowców. Informacja skierowana do pieszych Tablice z nazwami ulic Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych Informacja numerowa budynków Informacja kierunkowa skierowana do kierowców Znaki drogowe kierunku bez oznaczeń Znaki drogowe kierunku oznaczone Znaki drogowe kierunku turystyczne Znaki drogowe informacyjne. 2. Informacja turystyczna Obszar ogólnej dostępności turystycznej Obszar koncentracji ruchu turystycznego Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów Infomaty, Infokioski multimedialne kioski informacyjne. 3. Reklama funkcjonalna Strefy reklamowe Strefa reklamowej ciszy Strefa zaostrzonego rygoru Strefa ograniczonej ingerencji Oznakowanie kierunkowe dla podmiotów komercyjnych Wzór tablicy kierunkowej w strefie śródmiejskiej Wzór tablicy kierunkowej w strefie miejskiej Wzory opracowanych piktogramów stosowanych w oznakowaniu kierunkowym Tablice wolnostojące kierunkowe reklamodawców skierowane do pieszych. 2

3 Tablice kierunkowe reklamodawców na słupach oświetlenia ulicznego Zasady umieszczania reklam w strefach Analiza obowiązującego stanu prawnego Proponowane kierunki zmian. 4. Oznakowanie SIM na przykładzie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. 4.1.Informacja skierowana do pieszych Tablice z nazwami ulic Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych oraz atrakcji turystycznych Informacja numerowa budynków Informacja turystyczna. Obszar koncentracji ruchu turystycznego Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów Infomaty Reklama funkcjonalna na obszarze Wyspy Młyńskiej Przykłady aranżacji oznakowania Wyspy Młyńskiej z wykorzystaniem elementów SIM. 3

4 PANELE TEMATYCZNE SIM 1. Informacja kierunkowa dla pieszych i kierowców. Przedmiotowy obszar oznakowania miasta z wyraźnie zaznaczonym podziałem wg kryterium odbiorcy wyodrębnia dwa jego poziomy: 1. Informację skierowaną do pieszych, 2. Informację skierowaną do kierowców. Poziom pierwszy to strefa informacji przestrzennej możliwa do przeprowadzenia etapowo i w dłuższym przedziale czasowym z powodu ogromnego rozmiaru całego przedsięwzięcia, a co za tym idzie znacznych kosztów jego wdrożenia w całości. Dodatkowym argumentem przemawiającym za stopniowym wprowadzaniem tego poziomu SIM jest fakt, iż może on stopniowo zastępować istniejące już oznakowanie miasta w tym zakresie. Proponowana jest zatem etapowa realizacja tego poziomu, poprzez wprowadzenie systemu początkowo w strefie śródmiejskiej, a następnie jego rozszerzanie na pozostałe obszary, kolejne dzielnice miasta. Drugi poziom oznakowania miasta jest już wykonany i w stosunkowo krótkim czasie i przy nie dużych nakładach finansowych możliwa jest jego aktualizacja i uzupełnianie w znaki drogowe kierunku turystyczne. Koncepcja SIM obejmuje zatem swym zakresem istniejące drogowe oznakowanie miasta skierowane do kierujących pojazdami i zakłada tylko jego dalszą rozbudowę i uaktualnianie. Należy jednak pamiętać, iż sfera ta dotyka obszaru, który nie może podlegać żadnej dowolności gdyż materię tą ograniczają regulacje prawne zawarte w przepisach o ruchu drogowym, musi zatem podlegać wyznaczonym tam rygorom. Ponadto nie może być dowolna wizualnie, winna być jednolita, podlegać jasnym regułom i odpowiadać standardom nowoczesnego oznakowania. Tylko wtedy spełni swoje najważniejsze zadanie stanie się czytelna i w pełni zrozumiała dla odbiorcy z zewnątrz, stając się skuteczną nawigacją przestrzenną. 1.1.Informacja skierowana do pieszych. Poziom tej informacji przestrzennej winien dla swej przydatności i funkcjonalności zawierać w sobie podział na dwie strefy: śródmiejską i miejską, z wyraźnym zróżnicowaniem kolorystycznym w obrębie każdej z nich. Proponowana kolorystyka w strefie miejskiej ma nawiązywać do kolorów miasta Bydgoszczy. Dla poszanowania lokalnego charakteru wyodrębnionych części miasta w szczególności z powodów historycznych, oraz uznania tych obszarów za atrakcyjne turystycznie wyodrębniono strefę śródmiejską, która została zróżnicowana kolorystycznie dla podkreślenia atrakcyjności turystycznej tego obszaru. 4

5 Kolorystyka zaproponowana w tej części miasta nawiązuje do rozwiązań międzynarodowych stosowanych przy informacji o obiektach historycznych czy atrakcjach turystycznych. Wyodrębnienie stref miasta oraz zróżnicowanie ich w SIM kolorystycznie już samo w sobie spełnia funkcję orientacyjną dla zwiedzającego. Informacja przestrzenna skierowana do pieszych w każdej z wyodrębnionych stref powinna obejmować swym zakresem cztery współgrające elementy systemu zróżnicowane kolorystycznie: 1. Tablice z nazwami ulic. 2. Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej. 3. Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych, oraz atrakcji turystycznych. 4. Informację numerową budynków Tablice z nazwami ulic. Tablice z nazwami ulic w zależności od lokalizacji zostały zaprojektowane jako naścienne lub mocowane na słupkach wolnostojących. Formaty tablic zostały uzależnione od długości napisu z nazwą ulicy i występują w pięciu wymiarach: mm x 500 mm mm x 750 mm mm x 1000 mm mm x 1250 mm mm x 1250 mm Wzory Tablic z nazwami ulic - naścienne. skala 1:10 5

6 Strefa Śródmiejska :

7 Strefa Miejska : skala 1:

8 Wzór tablicy z nazwą ulic z elementem edukacyjnym Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych. Właściwie zdefiniowany i wyrażony wizualnie obszar tej informacji przestrzennej ma na celu skuteczną pomoc w dotarciu do celu do najważniejszych obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej miasta. Tablice kierunkowe do obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej są elementem występującym w opracowaniu łącznie z tablicami z nazwami ulic w wariancie mocowanym na słupkach wolnostojących. Celowym wydaje się też podział kolorystyczny tablic ze względu na strefy. Występują tylko w jednym formacie : mm x 1000 mm 8

9 Wzory tablic kierunkowych do obiektów użyteczności publicznej. skala 1:20 Strefa Śródmiejska: 9

10 Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów użyteczności publicznej. Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów i miejsc zabytkowych. 10

11 Strefa Miejska: 11

12 Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów użyteczności publicznej Informacja numerowa budynków. Tabliczki z numeracją budynków objęte niniejszą koncepcją są zróżnicowane wg. kryterium ich lokalizacji w trzech strefach wyodrębnionych na terenie miasta Bydgoszczy. Rozróżniono zatem kolorystycznie trzy rodzaje tabliczek, każdy w dwóch wariantach formatu. Strefa Staromiejska: mm x 177 mm mm x 228 mm 12

13 Strefa Śródmiejska i Miejska: mm x 228 mm mm x 300 mm Wzory tabliczek z numeracją budynków skala 1 :10 Strefa Staromiejska

14 Wzory tabliczek z numeracją budynków skala 1:10 Strefa Śródmiejska:

15 Wzory tabliczek z numeracją budynków skala 1:10 Strefa Miejska : Informacja kierunkowa skierowana do kierowców. Drugi poziom oznakowania kierunkowego skierowany do kierujących pojazdami to przede wszystkim znaki i oznaczenia drogowe podlegające rygorom przewidzianym w prawie o ruchu drogowym. Poniżej zostały przedstawione przykładowe znaki drogowe kierunku z grupy E i znaki informacyjne z grupy D, które funkcjonują na mocy przepisów powołanych wyżej w całej Polsce, a z powodu roli, jaką spełniają są już systemem nawigacyjnym miasta dla poruszających się pojazdami. Muszą, zatem stanowić element SIM w przestrzeni komunikacji drogowej. Rola Systemu Informacji Miejskiej w tym zakresie sprowadza się do akceptowania tych rozwiązań i inicjowania uaktualniania oraz uatrakcyjniania znakami kierunku szczególnie w obszarze znaków turystycznych. 15

16 Znaki drogowe kierunku bez oznaczeń: Znaki drogowe kierunku oznaczone: E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta E-6 drogowskaz do lotniska E-6b drogowskaz do dworca autobusowego 16

17 E-6a drogowskaz do stacji PKP Znaki drogowe kierunku - turystyczne : E-9 drogowskaz do muzeum E-12 drogowskaz do punktu widokowego E-12a drogowskaz do szlaku turystycznego Znaki drogowe informacyjne. Znak D-34 Punkt Informacji Turystycznej 17

18 Znak D-21 Szpital Znak D- 21a Policja Znak D-23 Stacja benzynowa Znak D-25 Poczta Znak D-26c Toaleta publiczna 18

19 Znak D- 28 Restauracja Znak D- 29 Hotel 2. Informacja turystyczna. System Informacji Miejskiej dla swojej kompletności i prawidłowego funkcjonowania musi zawierać w sobie dobrze przygotowaną informację skierowaną do turystów. Informacja zawarta w SIM musi być przekazywana w odpowiedni sposób, który to powinien być uzależniony od obszaru, w którym porusza się turysta. 2.1.Obszar ogólnej dostępności turystycznej. Sposób prezentacji informacji turystycznej w obszarze ogólnej dostępności turysty a więc wszystkich miejsc, po których poruszają się osoby przybyłe do miasta dotyka praktycznie całego jego obszaru. Informacja turystyczna w tym rejonie powinna mieć inny charakter i nasilenie niż w strefie nasilenia ruchu turystycznego. Sprowadzać się powinna przede wszystkim do czytelnego oznakowania wlotów do miasta i innych miejsc związanych z pobytem gości, w sposób umożliwiający sprawną nawigację odwiedzającego, do interesujących go obszarów czy obiektów, lub na sprawny przejazd przez miasto. SIM wypełnia swoje zadanie w obszarze ogólnej dostępności turystycznej w zakresie informacji dla turysty na poziomie informacji skierowanej do kierowców omówionej szczegółowo w niniejszym opracowaniu w pkt

20 2.2. Obszar koncentracji ruchu turystycznego. Obszar intensywnej penetracji turystycznej to strefa miasta pokrywająca obszar w którym przebywa większość osób odwiedzających Bydgoszcz. Na potrzeby tego założenia konieczne jest wyodrębnienie strefy turystycznej w obszarze, której będzie funkcjonowała informacja skierowana do turystów przybyłych do Bydgoszczy i chcących zwiedzić miasto. Obszar ten został już wyodrębniony na potrzeby niniejszego opracowania na poziomie informacji skierowanej do pieszych i zdefiniowany tam jako strefa śródmiejska, która oprócz ścisłego centrum zawiera w sobie obszary związane z ważnymi przedmiotami zwiedzania i zainteresowania turystycznego. Wyodrębnienie części miasta, w której odbywa się intensywna penetracja turystyczna i oznakowanie jej w sposób zróżnicowany od pozostałych obszarów miasta to założenie, które ma pomóc w orientacji przestrzennej zarówno zwiedzającym jak i mieszkańcom, oraz skierować czytelny komunikat o istocie miejsca, w którym przebywa zwiedzający. Obszar strefy śródmiejskiej na poziomie informacji skierowanej do pieszych pokrywa swym zasięgiem obszar strefy turystycznej. Informacja w tych obszarach została wyodrębniona kolorystycznie, co dodatkowo podkreśla inny charakter miejsc w ten sposób oznaczonych. Ze względu na intensywną penetrację turystyczna tego obszaru należy go wyposażyć w elementy informacyjne na poziomie odpowiadającemu potrzebom i wymaganiom dzisiejszego turysty oraz w stopniu odpowiednim do natężenia ruchu turystycznego w danym miejscu, mając na uwadze pokazanie jak najlepiej i jak najwięcej atutów turystycznych Bydgoszczy. Ten poziom informacji przestrzennej winien dla swej funkcjonalności regulować swym zakresem trzy wyodrębnione obszary na trzech poziomach informacji. 20

21 Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów. Istniejące tablice informacyjne o obiektach i miejscach zabytkowych i o patronie ulicy, placu, obiektu. 21

22 2. Tablica informacyjna parku 3. Tablica informacyjna o obiekcie nieistniejącym 22

23 4. Tablica informacyjna o obiekcie Infomaty, Infokioski multimedialne kioski informacyjne. Samoobsługowe kioski informacyjne to urządzenia multimedialne wykorzystywane z powodzeniem jako Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz stanowiska informacyjno-prezentacyjne. Urządzenia te pozwalają łączyć w sobie funkcję nowoczesnego narzędzia komunikacji z bezpiecznym i prostym w obsłudze dostępem do internetu. Multimedialne kioski internetowe oprócz podstawowej funkcji publicznego dostępu do internetu stanowiącego skuteczne narzędzie komunikacji elektronicznej, spełniają też rolę nowoczesnego elementu strategii marketingowych i promocyjnych. Jako nowoczesne narzędzie komunikacji powinno być wykorzystywane do celów informacji miejskiej i promocji. Celowym wydaje się zatem usytuowanie takich urządzeń w strefie intensywnej penetracji turystycznej co dodatkowo wzmocni atrakcyjność miejsca. Sieć infokiosków prezentujących pełną ofertę turystyczną oraz miejską stanie się nowym atrakcyjnym elementem Bydgoszczy wypełniając równocześnie rolę skutecznego, nowoczesnego komunikatora ze społeczeństwem. 23

24 Podawana w takiej formie informacja jest dla odbiorcy łatwa w użyciu a treści zawarte w urządzeniach są nieograniczone co umożliwia uzyskanie informacji na poziomie satysfakcjonującym poszukującego. Urządzenia te mogą poza wskazanymi wyżej funkcjami wypełniać dodatkową rolę, mogą posiadać funkcję bankomatu, sprzedaży biletów miejskich, doładowania kart. Możliwa jest też opcja kiosku multimedialnego wyposażona w duży ekran dotykowy służący do prezentacji informacji i reklamy multimedialnej. Ponadto możliwa jest też opcja zawierająca w sobie moduł komercyjny w postaci ekranu reklamowego w formie city-light lub LED. Kioski internetowe: 24

25 Nowe technologie Tower Media Informator multimedialny Informacja miejska Internet Drukowanie informacji na papierze Płatności elektroniczne, w tym mikropłatności Automatyczna sprzedaż biletów, doładowywanie karty miejskiej Ekran wielkoformatowy Możliwość sterowania dotykiem Głośniki kierunkowe personalizacja audio Reklama multimedialna Bankomat Dzierżawa miejsca przez bank Powyżej bankomatu mały ekran reklamowy - LCD Moduł reklamowy outdoor city light ew. LED Multimedialny kiosk informacyjny wersja rozszerzona z funkcją bankomatu i modułem reklamowym. 25

26 Zarządzanie wydzieloną siecią kiosków Schemat zarządzania siecią kiosków multimedialnych. 26

27 3.Reklama funkcjonalna. Jednym z elementów mającym ogromny wpływ na wizerunek miasta jest reklama komercyjna która z powodu braku kompleksowych rozwiązań prawnych na poziomie samorządu w zakresie jej sytuowania jest wszechobecna. Agresywność, co do formy i ilości reklamy skutecznie wprowadza chaos informacyjny i przestrzenny, co dezorientuje odbiorców informacji miejskiej i drogowej. Zasadnym wydaje się zatem stworzenie aktualnych uwarunkowań w przedmiocie lokalizowania w przestrzeni miejskiej nośników reklamy komercyjnej, mającym umocowanie w prawie miejscowym aby powstałe przepisy mogły być stosowane przez organy administracji i podlegać egzekucji. Wypracowanie zasad umieszczania reklamy komercyjnej umożliwi sprawne i bez sporne załatwianie wniosków na lokalizacje reklam wg reguł jasnych i równych dla każdego podmiotu. Z drugiej strony umożliwi stopniowe porządkowanie istniejących form reklamowych i wypieranie zaszłości nowymi rozwiązaniami, które w konsekwencji wpłyną na poprawę wizerunku miasta. Przy opracowywaniu uwarunkowań lub aktualizacji istniejących rozwiązań w zakresie lokalizacji reklam, celowym wydaje się wyodrębnienie stref reklamowych wg kryterium natężenia nośników reklamowych, oraz stworzenie unifikacyjnego systemu oznakowania kierunkowego dla komercyjnych podmiotów Strefy reklamowe. Wyodrębnienie stref umożliwi opracowanie właściwych uwarunkowań dla nośników reklamy stosownie pozycjonując rygory w zależności od obszaru miasta. Właściwym wydaje się wyodrębnienie trzech stref natężenia nośnikami reklamowymi: STREFA REKLAMOWEJ CISZY STREFA ZAOSTRZONEGO RYGORU STREFA OGRANICZONEJ INGERENCJI Strefa reklamowej ciszy. Wyodrębnienie strefy o najniższym natężeniu nośnikami reklamowymi ma na celu ochronę obszarów o najwyższych walorach historycznych przed zakrywaniem go reklamą o niskich walorach estetycznych i w ilości zakłócającej ład przestrzenny. Obszar tej strefy winien pokrywać się z obowiązującą strefą konserwatorską, oraz powinien obejmować tereny i najbliższe otoczenie obiektów znajdujących się poza strefą lecz wpisanych do rejestru zabytków. Umieszczanie reklam w tym obszarze powinno podlegać najwyższym ograniczeniom a nośniki tu umieszczane winny być tylko na zasadzie usprawiedliwionego wyjątku. 27

28 Celowym wydaje się wprowadzenie na tym obszarze całkowitego zakazu reklamy komercyjnej w postaci: 1. wielko formatowej naściennej i wolnostojącej. 2. wyklejanej w świetle witryn sklepowych i okien z wyłączeniem funkcji szyldu. 3. banerów naściennych, ulicznych rozwieszanych między słupami, na ogrodzeniach, witrynach itp. 4. plakatów, ulotek informacyjnych itp. 5. kierunkowej na słupach oświetleniach ulicznego. Okazjonalnie można dopuszczać w strefie ciszy reklamowej instalowanie następujących form reklamy: 1. maszty z flagami. 2. chorągwie. 3. inne podobne typy instalacji okazjonalnych. 4. umieszczanie logotypów firm produkujących napoje i lody na meblach, parasolach, lambrekinach, ogrodzeniach letnich ogródków nie większe niż 10 % powierzchni elementu na którym się znajdują. 5. umieszczanie potykaczy jedynie w formie menu wyłącznie dla celów gastronomicznych. W strefie tej powinno dopuszczać się umieszczenie: 1. jednej reklamy informacyjnej w miejscu prowadzenia działalności dla jednego inwestora w formie: a. szyldu w postaci liter przestrzennych na elewacji, liter malowanych na ścianie, liter wyklejonych w świetle witryny sklepowej, b. semafora ( forma kuta, malowana podświetlana-stylizowana historycznie). c. tabliczki informacyjnej na elewacji szklane, metalowe lub wyklejane. 2. reklam komercyjnych wyświetlanych na ekranach w kioskach multimedialnych. Strefa ta ze względu na walory historyczne i turystyczne a więc największe znaczenie dla wizerunku miasta, zawiera najwyższe zaostrzenia w stosunku do reklamy komercyjnej. Umieszczanie w niej reklam wg powyżej sformułowanych rygorów powinna dodatkowo podlegać regułom co do formy, stylistyki i kolorystyki, które muszą harmonizować z architekturą i miejscem. Nie dopuszczalne jest też zakrywanie reklamą elementów architektonicznych, jak i jej dominacja na obiekcie. Umiejscowienie reklamy komercyjnej w tym obszarze powinno dopuszczać jej umiejscowienie tylko do wysokości pierwszej kondygnacji obiektu. Wielkość reklamy powinna być uzależniona od ilości prowadzonych w budynku działalności gospodarczych, charakteru i wielkości elewacji. 28

29 Strefa zaostrzonego rygoru. Strefa o zwiększonym natężeniu nośnikami reklamowymi obejmująca swym obszarem ulice miasta z zabudową historyczną. Proponowane zasady umieszczania nośników reklamowych w tym obszarze są identyczne jak w strefie reklamowej ciszy, a dodatkowo powinno dopuszczać się umieszczenie reklamy komercyjnej w postaci: 1. tablic kierunkowych do firm wg opracowania SIM 2. reklam w ciągach dla pieszych 3. reklamy wielko formatowej do pow.12m2, w formie wolnostojacej, lub naściennej max. 2 szt na jednej ścianie budynku. 4. świetlnej, diodowej, ekranów LED, wolnostojącej, naściennej. 5. innej nie wymienionej wyżej formy wolnostojącej lub umieszczonej na budynku, lub jego dachu pod warunkiem wysokich walorów estetycznych i wkomponowania w architekturę miejsca. 6. reklamy komercyjnej na małych formach architektury takiej jak: kioski prasowe, multimedialne, słupy ogłoszeniowo-reklamowe Strefa ograniczonej ingerencji. Wyodrębniona strefa obejmująca swym obszarem pozostałe tereny miasta w ramach której powinno się dopuszczać największe natężenie nośnikami reklamowymi w mieście. Umieszczanie reklam na tym obszarze podlega ograniczonej ingerencji, jest to zatem obszar w którym powinno dopuszczać się inne niż wymienione w poprzednich strefach formy reklamy lecz nie na zasadzie dowolności a z poszanowaniem zasad zawartych w przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie i zasad nadrzędności ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego nad interesem reklamodawcy Oznakowanie kierunkowe dla podmiotów komercyjnych. W celu uporządkowania chaosu reklamowego proponuje się stworzenie systemu informacji kierunkowej w obszarze reklamy komercyjnej. Kierunkowe tablice informacyjne dla firm mogą by ć umieszczane na słupach oświetlenia ulicznego oraz na wolnostojących słupach. System ten powinien podlegać unifikacji w celu uzyskania efektu przejrzystości i czytelności informacji. Celowym wydaje się odniesienie oznakowania kierunkowego w swojej formie i kolorystyce do istniejącego na poziomie oznakowania ulicznego podziału 29

30 kolorystycznego w stosunku do strefy miasta ( informacja brązowa strefa śródmiejska, oraz informacja niebieska strefa miejska). Wyróżnienie kolorystyczne wg kryterium obszaru miasta ułatwi lokalizacyjną orientację osób nie znających topografii miasta. System oznakowania kierunkowego na poziomie reklamy funkcjonalnej winien przewidywać jednolity wymiar tablic kierunkowych i tożsamy projekt plastyczny Wzór tablicy kierunkowej w strefie śródmiejskiej. Przykładowa tablica kierunkowa w strefie śródmiejskiej. 30

31 Wzór tablicy kierunkowej w strefie miejskiej. Przykładowa tablica kierunkowa w strefie miejskiej Wzory opracowanych piktogramów stosowanych w oznakowaniu kierunkowym. Apteki 31

32 Hotele Sklepy, centra handlowe Zakłady przemysłowe Gastronomia Szkoły wyższe Usługi wszystkich branż 32

33 Tablice wolnostojące kierunkowe reklamodawców skierowane do pieszych. 33

34 Tablice kierunkowe reklamodawców na słupach oświetlenia ulicznego Zasady umieszczania reklam w strefach. Wyżej proponowane mniej lub bardziej szczegółowe zasady dotyczące umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej z podziałem na strefy należy traktować jako kierunki rozwiązań i propozycje które nie obejmują swym zakresem całej problematyki. 34

35 Materia ta bowiem dla swej kompletności a co za tym idzie praktycznej przydatności winna zawierać m.in. regulacje dotyczące procedur uzyskiwania opinii i decyzji na umieszczenie reklamy oraz kontroli przestrzegania prawa w tym zakresie, co przekracza ramy niniejszego opracowania. Dodatkowo należy zauważyć ze jest to zagadnienie zawierające aspekt praktyczny wymagający współpracy podmiotów biorących udział w procesie uzgadniania lokalizacji i wydawania opinii i decyzji, a co za tym idzie wypracowania konkretnych procedur, zasad i rozwiązań w formie prawa miejscowego. Ponadto formuła przedmiotowej koncepcji nie pozwala na jej bezpośrednie stosowanie( brak przymiotu prawa miejscowego), a prezentowane rozwiązania powinny być potraktowane jako punkt wyjścia do opracowania przedmiotowej regulacji Analiza obowiązującego stanu prawnego. Obowiązująca obecnie w tym zakresie przepisy prawa to Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 795/05 z dnia Analiza norm zawartych w przedmiotowym zarządzeniu, doprowadza do wniosku, iż uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy jest sformułowane nieprzejrzyście, co utrudnia właściwy przekaz i zrozumienie procedur. Ponadto używane w przedmiotowym zarządzeniu określenia są nieprecyzyjne i nieaktualne z powodu postępu technicznego ( brak odniesienia do nowych obszarów reklamy digital signage ). Brak jasno sprecyzowanych sposobów kontroli przestrzegania prawa w tym zakresie i stosowania tych procedur. Brak wyodrębnionych stref wg kryterium natężenia nośnikami, co skutecznie uniemożliwia prawidłowe zarządzanie reklamą komercyjną w mieście. Dlatego koniecznym wydaje się jak najszybsza aktualizacja powołanego wyżej zarządzenia, aby uczynić z niego skuteczną podstawą prawną Proponowane kierunki zmian. Należy wypracować ogólne zasady regulujące umieszczanie reklam jako podstawowe narzędzie pomocne do oceny lokalizacji nośnika w przestrzeni miejskiej z poszanowaniem zasady nadrzędności ładu przestrzennego i bezpieczeństwa publicznego nad interesem reklamodawcy. Opracowanie to m.in. winno zawierać: aktualny słownik pojęciowy w zakresie reklamy zewnętrznej. jasno sprecyzowany tryby postępowania w sprawie uzyskania opinii i wreszcie wydania decyzji na umieszczenie reklamy z wyraźnym 35

36 rozróżnieniem procedur wg kryterium własności gruntu czy obiektu na którym ma być zlokalizowana reklama. wyraźnie wyodrębnione strefy reklamowe wg kryterium natężenia nośnikami. szczegółowe zasady umieszczania reklam w poszczególnych strefach. regulacje dot. unifikacyjnego systemu oznakowania kierunkowego dla komercyjnych podmiotów. zasady dot. umieszczania reklam w ramach unifikacyjnego systemu oznakowania kierunkowego dla komercyjnych podmiotów. ogólne regulacje dot. jakości i estetyki nośników. ogólne informacje dotyczące dopuszczalnej ilości zlokalizowanych nośników obok siebie, zarówno w przestrzeni miejskiej jak i na elewacjach budynków, określając tym samym zasady nie dopuszczające do powstania zakłóceń reklamy z oznakowaniem drogowym poprzez zasłanianie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej czy trójkąta widoczności. ogólne regulacje dotyczące obszaru nowo powstałej formy reklamy Out-ofhome Advertising i jej rozwiązań outdoorowych w postaci wielkoformatowych ekranów LED. Ograniczenia w tym zakresie powinny dotyczyć zarówno oceny lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz emitowania światła przez ekran ( wymóg automatycznej regulacji natężenia emisji światła jako standard,co umożliwia automatyczne dostosowanie natężenia do warunków zewnętrznych noc/dzień, zachmurzenie/słońce). rodzaje procedur kontroli i sankcje za nie przestrzeganie przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. 4. Oznakowanie SIM na przykładzie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Wyspa Młyńska to położona w samym centrum enklawa zieleni z historyczną zabudową będąca aktualnie przedmiotem programu rewitalizacji, mającym przywrócić tej ważnej części miasta jej dawny charakter. Budynki historyczne znajdujące się na tym terenie będące własnością Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy im.l.wyczółkowskiego, podlegają obecnie działaniom programu pn. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Realizowany program ma na celu remont lub odtworzenie substancji historycznej z równoczesnym wykorzystaniem budynków do celów szeroko rozumianej kultury, sztuki i turystyki, a w konsekwencji promocji miasta. Program rewitalizacji czyli proces przywracania Wyspy Młyńskiej - miastu, a konkretniej jego mieszkańcom i turystom, dla swej kompletności pod kątem przydatności dla zwiedzających winien uwzględnić element dotyczący właściwego oznakowania na nowo powstałych atrakcyjnych miejsc. W koncepcji oznakowania Wyspy Młyńskiej wykorzystano elementy Systemu Informacji Miejskiej opracowanego dla potrzeb miasta Bydgoszczy, uwzględniając jego metodykę. 36

37 4.1. Informacja skierowana do pieszych. Informacja na tym poziomie oznakowania zawiera następujące elementy: 1. Tablice z nazwami ulic. 2. Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej. 3. Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych, oraz atrakcji turystycznych. 4. Informację numerową budynków. Tablice z nazwami ulic: Wymiary tablic: 250 mm x 1000 mm Tablice kierunkowe do obiektów użyteczności publicznej. 37

38 Tablice kierunkowe do obiektów i miejsc zabytkowych, oraz atrakcji turystycznych. Właściwie zdefiniowany i wyrażony wizualnie obszar tej informacji przestrzennej ma na celu skuteczną pomoc w dotarciu do celu do najważniejszych obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej miasta. Tablice kierunkowe do obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej są elementem występującym w opracowaniu łącznie z tablicami z nazwami ulic w wariancie mocowanym na słupkach wolnostojących. Wymiary tabliczek : 130 mm x 1000 mm Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów użyteczności publicznej. 38

39 Wzory tablic kierunkowych rozprowadzających do obiektów i miejsc zabytkowych Informację numerową budynków : wymiary tabliczek : Strefa Staromiejska: mm x 177 mm mm x 228 mm 39

40 4.2. Informacja turystyczna- Obszar koncentracji ruchu turystycznego. Wyspa Młyńska jest obszarem intensywnej penetracji turystycznej. Obszar ten został już wyodrębniony na potrzeby niniejszego opracowania na poziomie informacji skierowanej do pieszych i zdefiniowany tam jako strefa śródmiejska, która oprócz ścisłego centrum zawiera w sobie obszary związane z ważnymi przedmiotami zwiedzania i zainteresowania turystycznego. Wyodrębnienie części miasta, w której odbywa się intensywna penetracja turystyczna i oznakowanie jej w sposób zróżnicowany od pozostałych obszarów miasta to założenie, które ma pomóc w orientacji przestrzennej zarówno zwiedzającym jak i mieszkańcom, oraz skierować czytelny komunikat o istocie miejsca, w którym przebywa zwiedzający. Ten poziom informacji przestrzennej winien dla swej funkcjonalności regulować swym zakresem trzy wyodrębnione obszary na trzech poziomach informacji. 40

41 Informacja turystyczna o obiektach i miejscach zabytkowych Informacja turystyczna o patronach lub nazwach ulic, placów, obiektów. Tablica informacyjna o patronie ulicy, placu, obiektu 41

42 Infomaty. Samoobsługowe kioski informacyjne to urządzenia multimedialne wykorzystywane z powodzeniem jako Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz stanowiska informacyjno-prezentacyjne. Celowym wydaje się zatem usytuowanie takich urządzeń w strefie intensywnej penetracji turystycznej co dodatkowo wzmocni atrakcyjność miejsca. Sieć infokiosków prezentujących pełną ofertę turystyczną oraz miejską stanie się nowym atrakcyjnym elementem Bydgoszczy wypełniając równocześnie rolę skutecznego, nowoczesnego komunikatora ze społeczeństwem Reklama funkcjonalna na obszarze Wyspy Młyńskiej. Koncepcja SIM przewiduje wyodrębnienie stref wg kryterium natężenia nośnikami reklamowymi. Wyodrębnienie strefy o najniższym natężeniu nośnikami reklamowymi ma na celu ochronę obszarów o najwyższych walorach historycznych przed zakrywaniem go reklamą o niskich walorach estetycznych i w ilości zakłócającej ład przestrzenny. Obszar tej strefy winien pokrywać się z obowiązującą strefą konserwatorską, oraz powinien obejmować tereny i najbliższe otoczenie obiektów znajdujących się poza strefą lecz wpisanych do rejestru zabytków. Umieszczanie reklam w tym obszarze podlega najwyższym ograniczeniom a nośniki tu umieszczane stosuje się na zasadzie usprawiedliwionego wyjątku. Wyspa Młyńska jest obszarem który mieści się w STREFIE CISZY REKLAMOWEJ. Szczegółowe zasady umieszczania reklamy funkcjonalnej w poszczególnych strefach zostały zawarte w części 3.1. niniejszego opracowania. Na potrzeby prezentacji koncepcji zastosowania elementów SIM przy oznakowaniu Wyspy Młyńskiej zostanie szczegółowo przedstawiona idea dopuszczająca komercyjne oznakowanie wybranych kategorii usług dla ludności. Na zasadzie wyjątku do SIM wprowadza się uproszczone i zunifikowane oznaczenie usług: gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, posiadających znaczenie dla obsługi turystycznej obszaru Wyspy Młyńskiej. Wzór tablicy reklamy funkcjonalnej na obszarze Wyspy Młyńskiej. Wymiar tablicy : 130 mm x 1000 mm 42

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy

Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Zasady projektowania reklam w Mieście Bydgoszczy Opracowane przez Zespół ds. Wizerunku Miasta Bydgoszczy, pod kierownictwem Plastyka Miejskiego Jacka Piątka SPIS TREŚCI I. Definicja reklamy. Cechy dobrego

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 lutego 2016 r. Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

KODEKS REKLAMOWY TORUNIA ZAŁOŻENIA PROJEKTU

KODEKS REKLAMOWY TORUNIA ZAŁOŻENIA PROJEKTU KODEKS REKLAMOWY TORUNIA ZAŁOŻENIA PROJEKTU ZAŁOŻENIA KODEKSU REKLAMOWEGO TORUNIA PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały reklamowej dla Gminy Miasto Ustka Spotkanie warsztatowe 13/ r.

Projekt Uchwały reklamowej dla Gminy Miasto Ustka Spotkanie warsztatowe 13/ r. Projekt Uchwały reklamowej dla Gminy Miasto Ustka Spotkanie warsztatowe 13/14.11.2017 r. Małgorzata Patyńska Michał Kazem-Bek Wprowadzenie Cel konsultacji społecznych: przedstawienie narzędzi jakie daje

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE DOBRE PRAKTYKI PROJEKTOWANIA SZYLDÓW REKLAMOWYCH W MIEŚCIE szyld rodzaj informacji wizualnej, o stałej treści, zawierającej nazwę podmiotu prowadzącego działalność, umieszczonej w miejscu, w którym działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁTOWANIA REKLAM. zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze Parku kulturowym obszaru ulicy Krupówki

ZASADY KSZTAŁTOWANIA REKLAM. zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze Parku kulturowym obszaru ulicy Krupówki ZASADY KSZTAŁTOWANIA REKLAM zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na obszarze Parku kulturowym obszaru ulicy Krupówki 1 Granice parku kulturowego obszaru ulicy Krupówki naniesione

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/320/13 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno

UCHWAŁA NR XXX/320/13 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno UCHWAŁA NR XXX/320/13 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta Kutno Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 41

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacji społecznych, dotyczących założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi

Formularz konsultacji społecznych, dotyczących założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2271/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 listopada 2015 r. Formularz konsultacji społecznych, dotyczących założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A

P O L I T E C H N I K A obszar Zurbanizowany POLITECHNIKA OSIEDLE SZKOŁA 52 53 Tablice i urządzenia reklamowe Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe należy montować w taki sposób by nie zasłaniały istotnych elementów i detali

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ PŁOCKA. KSIĘGA STANDARDÓW - część opisowa

SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ PŁOCKA. KSIĘGA STANDARDÓW - część opisowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Płocka NR 386/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ PŁOCKA KSIĘGA STANDARDÓW - część opisowa System zapewnić ma czytelny i łatwy przekaz informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

ZARZĄDZENIE NR. PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG ZARZĄDZENIE NR. PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej Gminy Miasta Elbląg w odniesieniu do umieszczania nośników informacji, lokalizowania elementów

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Wybrane rozwiązania dla tablic i urządzeń reklamowych BIURO URBANISTYCZNE URZĄD

Bardziej szczegółowo

Reklama w kontekście - relacyjność jako główna zasada sytuowania reklam w Gdańsku

Reklama w kontekście - relacyjność jako główna zasada sytuowania reklam w Gdańsku Gdańsk, 31.03.2017 Reklama w kontekście - relacyjność jako główna zasada sytuowania reklam w Gdańsku Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r.

Zarządzenie nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. Zarządzenie nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej zabytkowych obszarów Wieliczki. Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Torunia Toruń, Podsumowanie wyników ankiety internetowej. nt. reklamy zewnętrznej w przestrzeni miejskiej w Toruniu

Urząd Miasta Torunia Toruń, Podsumowanie wyników ankiety internetowej. nt. reklamy zewnętrznej w przestrzeni miejskiej w Toruniu Urząd Miasta Torunia Toruń, 04.04.2016 Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Podsumowanie wyników ankiety internetowej nt. reklamy zewnętrznej w przestrzeni miejskiej w Toruniu 1. Cel ankiety: Od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI:

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI: ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI: Symbo l Wygląd Znaczenie Objaśnienie E-1 Tablica przeddrogowskazow a Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY

ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W PRZESTRZENI MIASTA BYDGOSZCZY Strona -1 z 6- OGÓLNE ZASADY I WYTYCZNE LOKALIZACJI REKLAM I SZYLDÓW ORAZ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Brief załącznik nr 2 do umowy

Brief załącznik nr 2 do umowy Brief załącznik nr 2 do umowy Definicja: System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 Koncepcja wdrożenia zasad czerwiec 2016 Spis treści 1 Wstęp... 2 Stan obecny... 3 Informacje ogólne... 4 Stosowane formy Tablic i urządzeń reklamowych... 6...7

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy

Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy Oddziaływanie istniejących nośników reklamowych na przestrzeń publiczną Częstochowy W toku prac nad uchwałą reklamową przeprowadzono analizę istniejącego stanu przestrzeni publicznej Częstochowy w kontekście

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Regulacje kolorystyki elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych, do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego marzec

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: określenia zasad dotyczących umieszczania reklam na obiektach stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dokonanych analiz przyjęto następujące założenia: A. W zakresie reklam: I. Dla obszaru starego miasta

Na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dokonanych analiz przyjęto następujące założenia: A. W zakresie reklam: I. Dla obszaru starego miasta Na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dokonanych analiz przyjęto następujące założenia: A. W zakresie reklam: I. Dla obszaru starego miasta zgodnie z planszą nr 1: : jeden na każdą prowadzoną działalność,

Bardziej szczegółowo

Kodeks krajobrazowy w Gminie Łomianki. Dyskusja publiczna

Kodeks krajobrazowy w Gminie Łomianki. Dyskusja publiczna Kodeks krajobrazowy w Gminie Łomianki Dyskusja publiczna 23.03.2017 Agenda 1. Założenia kodeksu krajobrazowego 2. Stan obecny 3. Kodeks krajobrazowy 1. Podział na obszary 2. Przykładowe rozwiązania 3.

Bardziej szczegółowo

Założenia kodeksu krajobrazowego Gminy Góra Kalwaria. Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska

Założenia kodeksu krajobrazowego Gminy Góra Kalwaria. Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska Założenia kodeksu krajobrazowego Gminy Góra Kalwaria Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska Kodeks Krajobrazowy - podstawa prawna i cele Rada Miejska Gminy Góra Kalwaria uchwałą nr XX/143/2015

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Wybrane rozwiązania dla tablic i urządzeń reklamowych BIURO URBANISTYCZNE URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU Rekomendacje Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska w związku z UCHWAŁĄ NR XIV/383/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w

Bardziej szczegółowo

Reklamy świetlne. Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek

Reklamy świetlne. Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek Reklamy świetlne Opracowanie: Łukasz Szpot, Radosław Sitek Definicja reklamy 2 Reklama jest to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,

Bardziej szczegółowo

pro ojekt Uchwała reklamowa marzec 2017r.

pro ojekt Uchwała reklamowa marzec 2017r. pro ojekt Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 445/WPP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 maja 2017r. Uchwała reklamowa dla miasta Słupska Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA: Na obszarze miasta i gminy Góra Kalwaria występuję problem degradacji przestrzeni publicznych przez wszechobecne reklamy,

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Wstępne założenia dla zasad i warunków sytuowania

1. Wstępne założenia dla zasad i warunków sytuowania 1. Wstępne założenia dla zasad i warunków sytuowania 1.1. Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe będące szyldami Podstawowe zasady dotyczące typów reklam będących szyldami - zakaz - dopuszczenie Centrotwórcze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 4780/08 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenia nr: 4863/05 z dnia 7 marca 2005r. oraz 7645/06 z dnia 28 marca 2006r. Prezydenta Wrocławia w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.s.t Warszawy z dnia , Nr 961/2007

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.s.t Warszawy z dnia , Nr 961/2007 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.s.t Warszawy z dnia 14.11.2007, Nr 961/2007 WSKAZANIA DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM I INFORMACJI WIZUALNEJ W WARSZAWIE 1. Słownik użytych pojęć. Zasięg Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały reklamowej dla Gminy Miasto Ustka Spotkanie otwarte r.

Projekt Uchwały reklamowej dla Gminy Miasto Ustka Spotkanie otwarte r. Projekt Uchwały reklamowej dla Gminy Miasto Ustka Spotkanie otwarte 6.11.2017 r. Małgorzata Patyńska Michał Kazem-Bek Wprowadzenie Cel konsultacji społecznych: przedstawienie narzędzi jakie daje do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ A OCHRONA KONSERWATORSKA ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA SOPOTU 1

ZAŁOŻENIA UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ A OCHRONA KONSERWATORSKA ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA SOPOTU 1 1 SOPOT / MIASTO POD OCHRONĄ Z uwagi na reprezentowane przezeń historyczne wartości przestrzennoarchitektoniczne, niemal całe miasto Sopot, jako zespół urbanistycznokrajobrazowy, zostało wpisane do rejestru

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM REKLAMOWY

INNOWACYJNY SYSTEM REKLAMOWY Oferowany system przeznaczony jest do odpłatnego udostępniania powierzchni reklamowej. System składa się z wielu urządzeń przeznaczonych do wyświetlania reklam tworząc jedną platformę reklamową. Ideą systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r.

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat przeprowadzonej ankiety dot. reklam w Krakowie.

Informacja na temat przeprowadzonej ankiety dot. reklam w Krakowie. Informacja na temat przeprowadzonej ankiety dot. reklam w Krakowie. Niniejsza ankieta powstała w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA. Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 września 2009r. URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Procedura umieszczania reklam na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Poziom P1 - informacja numerowa poza strefą zabytkową

Poziom P1 - informacja numerowa poza strefą zabytkową Poziom P1 - informacja numerowa poza strefą zabytkową Poziom P1 - informacja numerowa poza strefą zabytkową (z szyldem zarządcy) Poziom P1 - informacja numerowa w strefie zabytkowej Poziom P1 - informacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS KRAJOBRAZOWY W GMINIE ŁOMIANKI

KODEKS KRAJOBRAZOWY W GMINIE ŁOMIANKI KODEKS KRAJOBRAZOWY W GMINIE ŁOMIANKI AGENDA 1. Natężenie reklam i szyldów 2. Badanie ankietowe 3. Założenia Kodeksu krajobrazowego 4. Termin dostosowania 5. Planowane efekty MAPA REKLAM I SZYLDÓW NATĘŻENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

17:10 17:30 - Przedstawienie propozycji regulacji estetycznych do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

17:10 17:30 - Przedstawienie propozycji regulacji estetycznych do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego PLAN SPOTKANIA 17:00-17:10 - Powitanie zebranych Pani Barbara Pujdak, Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska 17:10 17:30 - Przedstawienie propozycji regulacji estetycznych do stosowania w miejscowych planach

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego:

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego: 5. Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: Umieszczenia reklamy i wykonywania

Bardziej szczegółowo

2) nośnik reklamy - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem;

2) nośnik reklamy - przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniem; Zasady lokalizacji, wykonywania i ekspozycji nośników reklam oraz instalowania urządzeń technicznych na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia Podstawa prawna: zarządzenie nr 378 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Propozycje ustaleń dotyczące kolorystyki elewacji i dachów, ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

a) nakazu stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie standardów jakości środowiska określonych

a) nakazu stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie standardów jakości środowiska określonych UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektu stałej organizacji ruchu dla zadania :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektu stałej organizacji ruchu dla zadania : Specyfikacja techniczna do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich Załącznik nr 2.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru projektu stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY GMINY IŁAWA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2971 UCHWAŁA NR XXXIX/237/2014 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN Konsultacje

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN Konsultacje UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2017 Konsultacje SZCZECIN 2017 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2017 Spis treści 2 Wstęp... 3 Stan obecny... 5 Informacje ogólne... 6 Stosowane formy tablic i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 214/PP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r.

Szydłowiec, 16 czerwca 2011 r. Ważna decyzja 19 kwietnia 2011r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą dofinansowanie projektu Gminy Szydłowiec w kwocie 26.052.378,97 Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Ustalenia dotyczące nośników reklam i szyldów do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czerwiec 2014 r. Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2) określenia zasad i sposobów kontroli umieszczonych reklam, zainstalowanych nośników reklam i informacji oraz ich usuwania;

REGULAMIN. 2) określenia zasad i sposobów kontroli umieszczonych reklam, zainstalowanych nośników reklam i informacji oraz ich usuwania; REGULAMIN dotyczący warunków umieszczania reklam, tablic informacyjnych, szyldów oraz innych form reklamy i informacji w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Niniejszy regulamin ustalony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.10.2012 r. w sprawie określenia zasad umieszczenia reklam na obiektach lub terenach będących własnością Miasta i Gminy Prabuty oraz pobierania

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad rozmieszczania turystycznych znaków drogowych jako elementu infrastruktury drogowej

Informacja nt. zasad rozmieszczania turystycznych znaków drogowych jako elementu infrastruktury drogowej Informacja nt. zasad rozmieszczania turystycznych znaków drogowych jako elementu infrastruktury drogowej Podstawy prawne Zasady oznakowania dróg znakami turystycznymi regulują szczegółowo 3 rozporządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN umieszczania reklam i szyldów oraz instalowania nośników reklam i informacji w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN umieszczania reklam i szyldów oraz instalowania nośników reklam i informacji w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej REGULAMIN umieszczania reklam i szyldów oraz instalowania nośników reklam i informacji w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Postanowienia ogólne II. Definicje III. Zasady umieszczania i kontroli

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE A REKLAMA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

PRAWO BUDOWLANE A REKLAMA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Kinga Religa PLAN PREZENTACJI Prawo budowlane a reklama w przestrzeni miejskiej Nośniki reklamowe na fasadach budynków mieszkalnych tablica, szyld, banner, mural, siatka, billboard Ergonomia reklamy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia Druk Nr 177/2005. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi.

Projekt z dnia Druk Nr 177/2005. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi. Projekt z dnia Druk Nr 177/2005 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

I KWK

I KWK UZASADNIENIE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK Murcki Staszic część

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy

Obowiązki informacyjne Grantobiorcy Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu dotyczącego udzielenia grantów w ramach projektu Invest in Pomerania 2020 Obowiązki informacyjne Grantobiorcy 1. Jakie są Twoje obowiązki informacyjne jako Grantobiorcy?

Bardziej szczegółowo

GŁUBCZYCE WRZESIEŃ 2016

GŁUBCZYCE WRZESIEŃ 2016 P R O J E K T O R G A N I Z A C J I R U C H U P R Z E B U D O W A O D C I N K A D R O G I P O W I A T O W E J N R 2 2 7 0 O U L. K O L E J O W E J W P R U D N I K U Temat: Dokumentacja projektowa Branża:

Bardziej szczegółowo

Stoisko to nie wszystko!

Stoisko to nie wszystko! Stoisko to nie wszystko! Co daje reklama na targach? Zwiększa prestiż, tworzy wizerunek i wzmacnia markę firmy Wyróżnia Twoją firmę na tle konkurencji Podnosi rozpoznawalność marki Zwraca uwagę szerokiej

Bardziej szczegółowo

REKLAMY OGRODZENIA MAŁA ARCHITEKTURA

REKLAMY OGRODZENIA MAŁA ARCHITEKTURA ANALIZA PROBLEMATYKI, PROPOZYCJE REGULACJI W UCHWALE KRAJOBRAZOWEJ DLA OLSZTYNA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I BUDOWNICTWA, UM OLSZTYNA, LIPIEC 2016 PLAN PREZENTACJI: I. TŁO LEGISLACYJNE II. PROBLEMATYKA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo Konferencyjne Arena Ostróda

Centrum Targowo Konferencyjne Arena Ostróda Centrum Targowo Konferencyjne Arena Ostróda 1 Co daje reklama na targach? 1 Zwiększa prestiż, tworzy wizerunek i wzmacnia markę firmy 2 Wyróżnia Twoją firmę na tle konkurencji 3 Podnosi rozpoznawalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich

Szczegółowe specyfikacje techniczne do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich Szczegółowe specyfikacje techniczne do projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie projektów organizacji ruchu i oznakowania na drogach wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU

KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU marzec 2013r. KONCEPCJA POLITYKI REKLAMOWEJ NA OBSZARZE STAROMIEJSKIM W POZNANIU WSTĘP 1. Podstawa opracowania: polecenie Prezydenta m. Poznania - protokół nr 165/V/45/2009 z narady Prezydenta z zastępcami

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 93 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 93 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Modelowy szyld oraz powołania Komisji Konkursowej. Na podstawie 18 pkt 8 oraz 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE GMINNEJ NR 101107 O RADŁÓW NOWE KARMONKI OD KM 0+000 DO KM 2+274 Lokalizacja obiektu, gm. Radłów powiat oleski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE Inwestor: Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Opracował: inż. Jarosław Wideł Oświęcim, luty

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

REKLAMA ZEWNĘTRZNA. Poznań, 11 lutego 201 r.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA. Poznań, 11 lutego 201 r. REKLAMA ZEWNĘTRZNA Poznań, 11 lutego 201 r. Definicja nośnika reklamowego Definicja wg Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, przyjęta zgodnie z art.4 pkt.23 Ustawy o drogach publicznych Nośnik reklamy

Bardziej szczegółowo

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ WIEJSKA projekt koncepcji SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIEJSKIEJ dla wsi Lutynia

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ WIEJSKA projekt koncepcji SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIEJSKIEJ dla wsi Lutynia PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ WIEJSKA projekt koncepcji SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIEJSKIEJ dla wsi Lutynia WARIANT 2 marzec 2012r. ZESPÓŁ AUTORSKI mgr inż. Michał Czech mgr inż. Aleksandra Arndt LOGOTYP I HASŁO PROMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE mgr inż. Andrzej Józef Olszowski 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35 tel/fax. (18) 353 72 13 kom: 693 333 448; 783 996 468 a14projekty@gmail.com P R O J

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2037/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2037/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 2037/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących

Bardziej szczegółowo