REGULAMIN POTWIERDZANIA EFKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POTWIERDZANIA EFKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 15/02/2017/4 Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu REGULAMIN POTWIERDZANIA EFKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zwany dalej regulaminem, określa organizację potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, zwanej dalej uczelnią lub WSF, w tym: 1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; 2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 2. Postanowienia regulaminu stosuje się wobec osób ubiegających się o przyjęcie na studia w uczelni oraz studentów odbywających studia w uczelni. 3. Postanowienia regulaminu stosuje się do studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w uczelni, niezależnie od ich profilu i formy kształcenia. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 2 1) student osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia; 2) kandydat osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia; 3) wnioskodawca studenta lub kandydata, wnioskującego o potwierdzenie efektów uczenia się; 4) Rektor Rektora Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu; 5) Dziekan kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej kierunek studiów; 6) Kanclerz Kanclerza Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu; 7) punkty ECTS punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 8) program kształcenia opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; 9) efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów; 10) efekty uczenia się zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się Potwierdzanie efektów uczenia się jest formalnym procesem weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Str. 1/11

2 2. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 3. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest uprawniona podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów. 4. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 5. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 6. Wykaz modułów zajęć i przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się zatwierdza rada jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów. Aktualny wykaz tych modułów zajęć i przedmiotów zamieszcza się na stronie internetowej uczelni. 1. O potwierdzenie efektów uczenia się mogą się ubiegać osoby, które posiadają: 4 1) świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia; 2) tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia; 3) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 2. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadza wydziałowa komisja do spraw potwierdzania efektów uczenia się, powoływana przez Dziekana, zwana dalej komisją. 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą: 1) przedstawiciel Dziekana, jako przewodniczący komisji; 2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, jako członkowie komisji. Dziekan może zwiększyć skład osobowy komisji o kolejnych członków, w szczególności o kolejnych nauczycieli akademickich, specjalistów w danej dziedzinie, osoby odpowiadające za organizację lub jakość kształcenia, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. 3. Komisja może zasięgać opinii osób, które nie wchodzą w skład komisji, w tym opinii prowadzących moduł zajęć lub przedmiot, zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca, a także opinii praktyków życia społeczno-gospodarczego, kierowników katedr. Str. 2/11

3 4. Decyzję w sprawie potwierdzania efektów uczenia się podejmuje Dziekan na wniosek komisji. 5. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 6. Rektor powołuje odwoławczą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się, składającą się z co najmniej trzech osób. 7. Komisje, o których mowa w ust. 1 i 6 podejmują decyzję w pełnym składzie osobowym, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 1. Proces potwierdzania efektów uczenia się obejmuje dwa etapy: 6 1) ocenę formalną, która polega na weryfikacji, czy przedstawione przez kandydata dokumenty uprawniają go do poddania się procedurze potwierdzania efektów uczenia się; 2) ocenę merytoryczną, która polega na weryfikacji zbieżności efektów uczenia się z efektami kształcenia określonymi w programie studiów danego kierunku studiów, profilu i poziomu kształcenia, w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonego modułu zajęć lub przedmiotu oraz przypisanie im punktów ECTS. 2. Proces potwierdzania efektów uczenia się wszczyna się na pisemną prośbę wnioskodawcy, zwaną dalej wnioskiem, skierowaną do Dziekana wydziału prowadzącego kierunek studiów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 3. Wnioskodawca ma możliwość wcześniejszego uzyskania informacji o programie studiów, w tym o planie studiów w biurze rekrutacji uczelni oraz do dwukrotnych konsultacji programowych w dziale nauczania WSF Wniosek o wszczęcie procesu potwierdzania efektów uczenia się, wraz z załącznikami potwierdzającymi wymagane wykształcenie oraz posiadane doświadczenie zawodowe, składa się w biurze rekrutacji. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być składany w dowolnym czasie roku akademickiego. 3. Do wniosku dołącza się kopie kompletu wymaganych dokumentów. Wszystkie kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczelnię. 4. Komplet dokumentów warunkujący wszczęcie procesu potwierdzania efektów uczenia się obejmuje: 1) świadectwo dojrzałości albo dyplom ukończenia studiów wyższych albo dyplom ukończenia kolegium, o którym mowa 4 ust. 2; 2) dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, w szczególności: a) świadectwa pracy, b) umowy o pracę, c) umowy cywilnoprawne, d) zaświadczenia o wolontariacie, e) zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, f) zaświadczenia o odbytym stażu. 3) dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych uzyskanych przez wnioskodawcę, w tym certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach itp.; 4) dowód osobisty, a w przypadku jego braku, inny dowód tożsamości. Str. 3/11

4 5. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 3, wystawione są w języku obcym, do wniosku należy załączyć również ich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. 6. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 zostały uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy również dostarczyć ich legalizację, a w przypadku świadectwa dojrzałości decyzję Kuratorium oświaty potwierdzającą wykształcenie lub uprawnienie do kontynuacji nauki na studiach wyższych albo nostryfikację świadectwa dojrzałości, o ile jest wymagana. Do wniosku załącza się wówczas tłumaczenie zalegalizowanych dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Warunkiem wszczęcia procedury uznawania efektów uczenia się jest pomyślna weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów dostępu wymienionych w ust. 4. Weryfikacji dokonuje Biuro rekrutacji uczelni na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Biuro rekrutacji zawiadamia kandydata o wyniku wstępnej kwalifikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 8. W ciągu 14 dni od daty otrzymania pozytywnego wyniku kwalifikacji wstępnej, wnioskodawca podpisuje z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie potwierdzania efektów uczenia się Wydziałowa komisja do spraw potwierdzania efektów uczenia się dokonuje oceny wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie potwierdzania efektów uczenia się i od daty dokonania przez wnioskodawcę opłaty za objęte umową usługi edukacyjne. 2. W przypadku uznania wniosku za niekompletny, wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić wniosek w wyznaczonym przez Dziekana terminie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 3. Do zadań komisji wydziałowej należy w szczególności: 1) weryfikacja wniosku pod kątem formalnym; 2) weryfikacja wniosku pod kątem merytorycznym; 3) ustalenie terminu i formy weryfikacji efektów uczenia się; 4) przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w zakresie modułu zajęć lub przedmiotu. 4. Forma weryfikacji efektów uczenia się może obejmować wszystkie metody weryfikacji efektów kształcenia stosowane przez uczelnię przy realizacji programu studiów, w tym w szczególności: egzamin pisemny, egzamin ustny, projekt, dyskusję, prezentację, esej itp., a także metody weryfikacji efektów uczenia w środowisku praktycznym: zawodowym lub zawodowymsymulowanym. 5. Weryfikacja efektów uczenia się w zakresie jednego modułu zajęć lub jednego przedmiotu może być przeprowadzana w częściach i odbywać się z zastosowaniem więcej niż jednej formy weryfikacji efektów uczenia się. 6. Weryfikacja efektów uczenia się może być przeprowadzana jednocześnie i odbywać się w tym samym miejscu i czasie dla więcej niż jednego wnioskodawcy. Proces weryfikacji może zakładać interakcję pomiędzy różnymi wnioskodawcami. 7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy w wyznaczonym przez komisję terminie, Dziekan, na pisemną prośbę wnioskodawcy, może wyznaczyć kolejny termin. Str. 4/11

5 8. Nieusprawiedliwiona nieobecność wnioskodawcy w wyznaczonym przez komisję terminie jest równoznaczna z negatywnym wynikiem procesu weryfikacji efektów uczenia się. 9. Komisja może odstąpić od przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się w trybie określonym w ust. 4 i podjąć decyzję w sprawie potwierdzania efektów uczenia się wyłącznie w oparciu o dokumenty wydane przez instytucję zewnętrzną, które potwierdzają uzyskanie przez wnioskodawcę wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych w systemie pozaformalnym, w tym w oparciu o certyfikaty językowe, świadectwa, dyplomy, licencje itp Wydziałowa komisja potwierdza efekty uczenia się w odniesieniu do modułu zajęć lub przedmiotu i przyznaje przyporządkowane im punkty ECTS jedynie w przypadku, gdy w wyniku prowadzonego postepowania zostaną potwierdzone wszystkie efekty kształcenia określone dla tego modułu zajęć lub przedmiotu. 2. W trybie uznawania efektów uczenia się w zakresie modułu zajęć lub przedmiotu, komisja udziela zaliczenia modułu zajęć lub przedmiotu w formie zgodnej z regulaminem studiów uczelni oraz z planem studiów określonym dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 3. Komisja może odstąpić od udzielenia zaliczenia w formie oceny na rzecz formy zaliczenia bez oceny tj. zaliczam (zal) lub nie zaliczam (nzal). 4. W terminie 14 dni od daty zakończenia oceny przez komisję efektów uczenia się w zakresie wnioskowanych modułów lub przedmiotów, Dziekan podejmuje decyzję o potwierdzeniu efektów uczenia się i uznaniu efektów kształcenia dla modułu zajęć lub przedmiotu. Wzór decyzji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 5. Decyzja o potwierdzaniu efektów uczenia się traci ważność w przypadku, gdy przed podjęciem studiów przez osobę, która uzyskała potwierdzenie efektów uczenia się, miała miejsce zmiana programu studiów, w tym planu studiów w zakresie efektów kształcenia objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się Warunki odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej, określa regulamin studiów. 2. Na podstawie decyzji Dziekana, o której mowa w 9 ust. 4, wnioskodawca może ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się. Dziekan określa wówczas warunki przyjęcia na studia i wyznacza semestr studiów, na który może być wpisany kandydat. 3. Decyzja o przyjęciu na studia jest ważna w roku akademickim, w którym została wydana oraz w kolejnych latach, o ile przed podjęciem studiów przez osobę, która uzyskała potwierdzenie efektów uczenia się, nie miała miejsca zmiana programu studiów, w tym planu studiów w zakresie efektów kształcenia objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się. 4. Osoby przyjęte na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się są zwolnione z obowiązku realizacji modułów zajęć lub przedmiotów, w zakresie których potwierdzone zostały efekty uczenia się. Moduły te lub przedmioty zostają zaliczone na podstawie decyzji Dziekana. 5. Decyzję o przyjęciu na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się wydaje Dziekan pod warunkiem dostarczenia przez kandydata kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 6. Wyniki zaliczeń modułów zajęć lub przedmiotów uzyskanych w trybie potwierdzania efektów uczenia się wlicza się do średniej ocen ze studiów. Str. 5/11

6 7. Dziekan może wydać decyzję odmowną w sprawie przyjęcia na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się w przypadku, gdy w dniu wydania decyzji liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, stanowi 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 8. W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia, którzy w danym roku akademickim uzyskali pozytywną decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, przekracza 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, sporządza się listę rankingową tych kandydatów. Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w trybie potwierdzania efektów uczenia się, w liczbie odpowiadającej limitowi miejsc dla kandydatów przyjmowanych na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim. 9. Kryteria sporządzania listy rankingowej, o której mowa w ust. 8 obejmują: 1) średnią ocen uzyskanych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się z wagą 50%; 2) liczbę punktów ECTS przyznaną w procedurze potwierdzania efektów uczenia się z wagą 50%, przy założeniu, że najwyższy uzyskany wynik w grupie kandydatów ubiegających się o przyjęcie wynosi 100%. 10. Osoby z niepełnosprawnościami przyjmowane są w pierwszej kolejności z pominięciem kryteriów, o których mowa w ust Postępowanie dotyczące potwierdzania efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną. 2. Opłata za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się obejmuje koszty przeprowadzenia czynności w zakresie potwierdzania efektów uczenia się, w tym koszty osobowe, koszty administracyjne i biurowe, a także koszty informacji i promocji. 3. Wysokość opłaty za usługi edukacyjne w zakresie potwierdzania efektów uczenia się określa Konwent WSF. 4. Opłata, o której mowa w ust. 2 wnoszona jest w terminie czternastu dni od daty podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w zakresie potwierdzania efektów uczenia się. Wzór umowy określa Konwent uczelni. 5. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postepowania o potwierdzenie efektów uczenia się. 6. Na pisemną prośbę wnioskodawcy, Kanclerz może podjąć indywidualną decyzję o rozłożeniu opłaty, o której mowa w ust. 2 na raty. 7. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uiści opłaty, o której mowa w ust. 2 w wyznaczonym terminie, wniosek może być pozostawiony bez rozpatrzenia. 8. Kandydat na studia przyjęty w trybie potwierdzania efektów uczenia się jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej pobieranej przy przyjęciu na studia. 9. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z uczestniczenia w procesie uznawania efektów uczenia się, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy opłata uiszczana jest ratalnie, wszystkie raty są wymagalne. Str. 6/11

7 12 1. Procedura potwierdzania efektów uczenia się jest dokumentowana przez właściwy dziekanat obsługujący kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów. 2. Informacje dotyczące wnioskodawcy i przebiegu postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uczelnia gromadzi w: 1) teczce osobowej wnioskodawcy; 2) protokołach z weryfikacji efektów uczenia się, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 3. W teczce osobowej wnioskodawcy przechowuje się wszystkie złożone przez niego dokumenty i pisma, umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie potwierdzania efektów uczenia się, a także kopie decyzji dotyczących wnioskodawcy wydanych przez uczelnię, w tym decyzji dotyczących potwierdzania efektów uczenia się. Teczkę przechowuje się w archiwum uczelni przez okres trzech lat. 4. W przypadku przyjęcia na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się, zawartość teczki przenosi się do teczki osobowej studenta, a w teczce wnioskodawcy pozostawia informację o przyczynie przeniesienia dokumentów. 5. Uczelnia prowadzi rejestr wnioskodawców, prowadzony w formie elektronicznej. Do rejestru wpisuje się numer rejestru, unikatowy dla każdego wnioskodawcy, datę złożenia wniosku, imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu tożsamości, nazwę jednostki organizacyjnej przeprowadzającej procedurę potwierdzania efektów uczenia się, nazwy modułów zajęć lub przedmiotów objętych procesem potwierdzania efektów uczenia się, datę zakończenia postępowania i jego wynik Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2017 roku. 2. Do spraw nie zakończonych do dnia wejścia w życie regulaminu stosuje się dotychczasowe przepisy. 3. Traci moc regulamin potwierdzania efektów uczenia się w WSF wprowadzony uchwałą Senatu WSF z dnia 24 czerwca 2015 roku. REKTOR Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu prof. dr hab. Norbert Morciniec Str. 7/11

8 Wnioskodawca: Załącznik nr 1 WNIOSEK O WSZCZĘCIE PROCEDURY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Wydział Neofilologii Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu ul. Sienkiewicza Wrocław imię (imiona) nazwisko PESEL miejscowość, kod pocztowy ulica, numer domu adres zamieszkania miejscowość, kod pocztowy ulica, numer domu adres do korespondencji telefon Wnioskuję o wszczęcie procedury potwierdzania efektów uczenia się w zakresie następujących modułów zajęć lub przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego/drugiego* stopnia na kierunku Filologia, w zakresie filologii...., o profilu praktycznym/ogólnoakademickim*: L.p Nazwa modułu zajęć/ przedmiotu Semestr(y) studiów Do wniosku załączam kopie następujących dokumentów*: 1) świadectwa dojrzałości; 2) dyplomu ukończenia studiów: 3) dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe: 4) dokumentów potwierdzających odbyte kursy, szkolenia, kompetencje, nabyte poza systemem studiów: 5) dowodu osobistego; 6) inne: Wrocław, dnia r... (czytelny podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić Strona 1 z 2 Str. 8/11

9 OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 1. Oświadczam, że znane mi są postanowienia aktualnego Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się obowiązującego w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu i akceptuję jego treść. 2. Oświadczam, że spełniam warunki przystąpienia do procedury potwierdzania efektów uczenia się w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego, określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.). 3. Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1137, z późn. zm.) za fałszywe zeznania i podawanie nieprawdziwych danych. 4. Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922, z późn. zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się, a także w celu rekrutacji na studia wyższe, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich aktualizacji. Wrocław, dnia r... (czytelny podpis wnioskodawcy) * - niepotrzebne skreślić Strona 2 z 2 Str. 9/11

10 DECYZJA W SPRAWIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ z dnia roku Załącznik nr 2 Na podstawie 5 ust. 4 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, po rozpoznaniu wniosku Pani/Pana. z dnia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, potwierdzam efekty uczenia się w zakresie programu kształcenia na studiach pierwszego/drugiego stopnia, o profilu praktycznym/ogólnoakademickim, na kierunku, w zakresie, prowadzonym na Wydziale Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 170 f ustawy z dnia 25 lipca 205 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1842, z późn, zm.) oraz zgodnie z 5 ust. 4 Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Dziekan na podstawie oceny przygotowanej przez komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Dziekan potwierdza efekty uczenia się w odniesieniu do poniżej wymienionych modułów zajęć lub przedmiotów, zatwierdza poniższe oceny wraz z przyporządkowanymi im punktami ECTS. W związku z powyższym, postanowiono jak w osnowie. Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Odwołanie od decyzji musi być złożone na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przygotował/a:. m.p. Otrzymują: 1) adresat; 2) a/a... (podpis i pieczęć imienna Dziekana) Str. 10/11

11 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W ZAKRESIE MODUŁU ZAJĘĆ/ ZAJĘĆ z dnia roku Załącznik nr 3 Na podstawie uchwały Senatu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu Nr 15/02/2017/5 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu na Wydziale Neofilologii, wydziałowa komisja do spraw potwierdzania efektów uczenia się w składzie: Przewodniczący:. Członkowie:.,.,., po rozpoznaniu wniosku Pani/Pana z dnia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie ww. modułów zajęć/ przedmiotów, stwierdza uzyskanie / nie stwierdza uzyskania* efektów uczenia się w zakresie ww. modułu zajęć/ zajęć* z wynikiem... punktów ECTS, tj....% punktów ECTS określonych w programie kształcenia kierunku Filologia studiów pierwszego/ drugiego* stopnia, profil praktyczny, wg następującego wyszczególnienia: L.p. Nazwa modułu zajęć/ zajęć Uzyskany wynik (zgodnie z Regulaminem studiów) Liczba przyznanych punktów ECTS (zgodnie z planem studiów) na podstawie*: 1) załączonych do wniosku dokumentów; 2) przeprowadzonej procedury weryfikacji efektów uczenia się w formie....., dnia. (materiały sprawdzające stanowią załącznik do protokołu). i wnioskuje do Dziekana Wydziału Neofilologii WSF o potwierdzenie/ nie potwierdzenie* efektów uczenia się w zakresie wnioskowanego modułu zajęć/ zajęć. Podpisy Członków Komisji: Podpis Przewodniczącego * - niepotrzebne skreślić Str. 11/11

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Senat uchwala Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

Senat uchwala Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, będący załącznikiem do niniejszej uchwały. Uchwała nr 74/2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM Załącznik do uchwały nr 488 Senatu UZ z dn. 24.06.2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

Przepisy ogólne. Użyte w uchwale określenia oznaczają: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały nr 2 Senatu PJATK z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia zgodny z programem i planem studiów na danym kierunku, określa Dziekan.

1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia zgodny z programem i planem studiów na danym kierunku, określa Dziekan. 1 Senat Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zatwierdza Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów. 2 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 149/2015 z 07.12.2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ przyjęty Uchwałą Senatu nr 136/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2015 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I. Przepisy ogólne 1 Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały nr 9/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Potwierdzania Efektów Uczenia Się REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w Wyższej Szkole Administracji

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

SŁOWNIK POJĘĆ ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się stanowiące załącznik do Procedury potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych SŁOWNIK POJĘĆ 1. Efekty uczenia się

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Przepisy ogólne 1 1. Regulamin normuje organizację potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 327/V/VI/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f oraz art. 170g ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Regulamin określa koncepcję i strukturę systemu potwierdzenia efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Ustalenia organizacyjno-wdrożeniowe

ROZDZIAŁ I. Ustalenia organizacyjno-wdrożeniowe INSTRUKCJA 11 POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PŁOCKU 1 1. Potwierdzanie efektów uczenia się obejmuje identyfikację, dokumentację, ocenę i poświadczenie wiedzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Wydz. Informatyki PP

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Wydz. Informatyki PP REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Wydz. Informatyki PP (przyjęty przez RW WI w dniu 26.04.2016 Uchwała 2016-48-247) ================================== Postanowienia ogólne 1. Regulamin potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając

Bardziej szczegółowo

3 Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się 1. Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzają wszystkie Wydziały Akademii.

3 Organy prowadzące postępowanie potwierdzenia efektów uczenia się 1. Potwierdzanie efektów uczenia się przeprowadzają wszystkie Wydziały Akademii. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3 Uchwała nr 485 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Warszawa, maj 2015 Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f, ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 4981XXX1XIV/2015 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 29 maja 2015 roku

UCHWALA NR 4981XXX1XIV/2015 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 29 maja 2015 roku UCHWALA NR 4981XXX1XIV/2015 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 29 maja 2015 roku }> w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczema się w Politechnice Białostockiej Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/VI/2015 SENATU PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 2/VI/2015 SENATU PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 2/VI/2015 SENATU PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2018 r

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2018 r UCHWAŁA NR R.0000.85.2018 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu potwierdzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa Uchwała nr 11/2015 Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POZNAŃ 2015 Na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 170e, art. 170f, 170g oraz art. 98 ust. 1 pkt 3a ustawy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Senatu. (-) gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK

Przewodniczący Senatu. (-) gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Warszawa 2015 1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE Załącznik do Uchwały Nr 65/2014/2015 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 29.05.2015 r. PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCA W PWSZ W NYSIE 1 1. Za efekty uczenia się uznaje się wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

R E GUL A MI N POTWIE R D ZANIA EFE KTÓW UCZE NI A SIĘ

R E GUL A MI N POTWIE R D ZANIA EFE KTÓW UCZE NI A SIĘ R E GUL A MI N POTWIE R D ZANIA EFE KTÓW UCZE NI A SIĘ Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 32 ust.1 pkt. 2c Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz niezorganizowanego instytucjonalnie

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz niezorganizowanego instytucjonalnie Załącznik do Uchwały Nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Regulaminu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Szczegółowa organizacja potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Strona1 Szczegółowa organizacja potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Prawo o szkolnictwie wyższym artykuł 170f ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Nr 6/2015 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 20 lutego 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Nowy Sącz 2015 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 322/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 322/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 322/2019 z dnia 26 września 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i trybu potwierdzania efektów uczenia się

Zasady i trybu potwierdzania efektów uczenia się Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 r. Zasady i trybu potwierdzania efektów uczenia się 1 Ogólne zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się 1. Efekty uczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest stworzenie ujednoliconego sposobu przeprowadzania potwierdzania efektów uczenia się kandydatów, którzy posiadają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU Włocławek, dnia 1 października 2015 r. Spis treści 1. PRZEPISY OGÓLNE 2 2. ZASADY POTWIERDZENIA EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, dnia 18 czerwca 2015 r.

Ciechanów, dnia 18 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały 153/IV/2015 z dnia 18.06.2015 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY, WARUNKI I TRYB POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

ZASADY, WARUNKI I TRYB POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE Załącznik do Uchwały Nr 752 z dnia 30 czerwca 2015 roku ZASADY, WARUNKI I TRYB POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE 1 Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin. potwierdzania efektów uczenia się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 1. Podstawy prawne 1.1 art. 6.1 pkt 7, art. 98.1 pkt 3a), art. 170e, art. 170 f, art. 170 g ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (j.t.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACJI PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin normuje organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademia Marynarki Wojennej Zasady procedur rekrutacyjnych na studia w trybie RPL, dla kierunków: - Mechanika i Budowa Maszyn,

Bardziej szczegółowo

Procedury i zasady potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW

Procedury i zasady potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW Procedury i zasady potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Edukacji Muzycznej UKW (Sporządzone na podstawie Uchwały Senatu UKW Nr 122/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.) 1 1. Uchwała określa organizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r.

Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r. Uchwała Senatu PG nr 236/2019/XXIV z 16 stycznia 2019 r. w sprawie: dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 70/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 70/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na podstawie art. 170f ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2015 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu WWSZIP Nr 15/2015 z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Załącznik do Uchwały Senatu WWSZIP Nr 15/2015 z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu WWSZIP Nr 15/2015 z dnia 17.06.2015r. REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WAŁBRZYCH 2015 Spis treści Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 Rozdział 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Organizacja i tryb potwierdzania efektów uczenia się

Organizacja i tryb potwierdzania efektów uczenia się Uchwała Nr AR001-4 -III/2015 w sprawie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Warunki potwierdzania efektów uczenia się

1 Warunki potwierdzania efektów uczenia się Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 39/d/04/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Przepisy określające szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 63/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu. 1 Przepisy ogólne

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu. 1 Przepisy ogólne Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu 1 Przepisy ogólne 1. Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną, w odniesieniu do obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 22.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 22.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 r. Tekst jednolity: Zm. Uchwałą Nr 34.5/16 UCHWAŁA Nr XXIII 22.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/8/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 000-6/8/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 000-6/8/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Załącznik do Uchwały nr 41/2015 Senatu WSIiE TWP w Olsztynie z dnia 26.06.2015 r. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 18/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 22 marca 2019 roku

Załącznik do Uchwały Nr 18/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 22 marca 2019 roku Załącznik do Uchwały Nr 18/2019 Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 22 marca 2019 roku Regulamin potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Bardziej szczegółowo

1 (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw).

1 (Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw). UWAGA - NOWOŚĆ! Na kierunku informatyka uznajemy doświadczenie zawodowe zdobyte poza systemem edukacji formalnej. Osobom posiadającym: kilkuletnie doświadczenie zawodowe świadectwo dojrzałości umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r. Uchwała nr 7/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 1. Senat Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora uchwala Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Nr XXX/250/14/15 REGULAMIN POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) studia studia wyższe, tj. studia pierwszego stopnia i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów potwierdzających efekty uczenia się Na podstawie art. 66 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 102/15. Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 102/15. Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 102/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 86/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, oraz tryb powoływania

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie efektów uczenia się w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Potwierdzanie efektów uczenia się w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 281/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. Potwierdzanie efektów uczenia się w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Podstawa prawna: art. 170f oraz art. 170g ustawy z dnia 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO W POZNANIU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO W POZNANIU. Postanowienia ogólne REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J.PADEREWSKIEGO W POZNANIU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, określa: 1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, określa: a) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 170f Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 kwietnia 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 141 ZARZĄDZENIE Nr 51 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie potwierdzania efektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SULECHOWIE 1 Przepisy ogólne 1. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ. W AKADEMII TEATRALNEJ IM. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ. W AKADEMII TEATRALNEJ IM. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII TEATRALNEJ IM. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, określa: 1) zasady, warunki i tryb potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 93/XIX/15 z dn. 26 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 93/XIX/15 z dn. 26 czerwca 2015 r. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów Na podstawie: art. 170f., 170g., 98 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

III. Miejsce i terminy składania dokumentów IV. Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się Czynności związane

III. Miejsce i terminy składania dokumentów IV. Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się Czynności związane Procedura potwierdzenia efektów uczenia się (PEU) w sposób zorganizowany i niezorganizowany instytucjonalnie dla każdego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Senatu nr9//2012 z dn. 27 września 2012r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe mogą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu nr 69/ z dnia 24 maja 2019 r.

Załącznik do uchwały Senatu nr 69/ z dnia 24 maja 2019 r. Załącznik do uchwały Senatu nr 69/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r. Ogólne zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się oraz powoływania i sposobu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Decyzja o przyjęciu na studia 4 1. Decyzję o przyjęciu na studia na kierunek i specjalność, gdzie wstęp na studia jest wolny, podejmuje

Rozdział 3 Decyzja o przyjęciu na studia 4 1. Decyzję o przyjęciu na studia na kierunek i specjalność, gdzie wstęp na studia jest wolny, podejmuje REGULAMIN REKRUTACJI Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia r.

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia r. UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia 17.12.2018 r. zmieniająca oraz wprowadzająca tekst jednolity Uchwały nr 1/S/2018 Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Nr 12/2014/2015 Senatu WSB-NLU z dnia 30 czerwca 2015 roku REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w Wyższej Szkole Biznesu - National - Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 19/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 19/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.10.2015 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się

Bardziej szczegółowo

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW.

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE w WYŻSZEJ SZKOLE SZTUKI i PROJEKTOWANIA w ŁODZI w ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 wprowadzone uchwałą Nr 5 z dnia 30 maja 2016 r. Senatu WSSiP w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 58/2019. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. z 25 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 58/2019. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. z 25 czerwca 2019 r. Uchwała nr 58/2019 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 1. Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 6/2015 Senatu ZPSB w Szczecinie z dn. 17.06.2015 Procedura potwierdzania efektów uczenia się w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie Podstawa prawna: art. 170f oraz art.

Bardziej szczegółowo

N A Z W A P R Z E D M I O T U KOD PRZEDMIOTU: Studia niestacjonarne

N A Z W A P R Z E D M I O T U KOD PRZEDMIOTU: Studia niestacjonarne Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Załącznik nr 1 SYLABUS PRZEDMIOTU NA POTRZEBY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (zgodny z sylabusem przedmiotu dla danego cyklu kształcenia zawartym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI. Przepisy ogólne Załącznik 1 do Uchwały Senatu WSBiNoZ w Łodzi z dnia 18 czerwca 2015 w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się REGULAMIN ORGANIZACJI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo