Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie i podyplomowe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Na podstawie 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., w związku z art. 99 ust. 1 i art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się wzory umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie i podyplomowe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: 1) wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na stacjonarnych studiach doktoranckich stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia; 2) wzór umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 3) wzór umowy trójstronnej o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia; 4) wzór umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia; 5) wzór umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie dla cudzoziemców prowadzone w języku angielskim stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia; 6) wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia; 7) wzór umowy trójstronnej o warunkach odpłatności za studia podyplomowe stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia. 2 Wzory umów, o których mowa w 1, stosuje się do umów zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek Otrzymują: - jednostki organizacyjne według rozdzielnika - intranet/bip

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (WZÓR) UMOWA o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, al. Kościuszki 4, Łódź, reprezentowanym przez: Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. n. med. Lucynę Woźniak, zwanym dalej Uniwersytetem, a Panem/Panią..... PESEL:... seria i nr dokumentu tożsamości:... obywatelstwo:.... adres zamieszkania:... adres do korespondencji:... przyjętym/ą od roku akademickiego 20.../20... na stacjonarne studia doktoranckie, prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na Wydziale , w dziedzinie., w zakresie dyscypliny:...., zwanym/ną dalej Doktorantem. Definicje umowne 1 Użyte w umowie określenia oznaczają: 1) studia doktoranckie stacjonarne studia trzeciego stopnia; 2) Doktorant uczestnika studiów doktoranckich; 3) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.); 4) Statut Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uchwała nr 409/2011 z dnia 29 września 2011 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.); 5) Regulamin studiów Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (uchwała nr 379/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.). Przedmiot umowy 2 Przedmiotem niniejszej umowy są warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet na rzecz Doktoranta, związane z kształceniem na stacjonarnych studiach doktoranckich, prowadzonych na Wydziale.... w dziedzinie, w zakresie dyscypliny Oświadczenia stron 3 1. Uniwersytet oświadcza, że: 1) spełnia warunki wymagane do prowadzenia studiów doktoranckich, o których mowa w 2, określone w art. 195 ust. 1 ustawy;

3 2) podjęte przez Doktoranta studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez radę wydziału programem studiów, w tym planem studiów; 3) studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata, z tym że okres studiów może ulec skróceniu do dwóch lat pod warunkiem zrealizowania przez Doktoranta programu studiów; 4) organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki Doktoranta określa Regulamin studiów; 5) pobiera opłaty wyłącznie za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy; 6) nie pobiera opłat za: a) wpis na kolejny semestr/rok studiów, b) egzaminy, w tym egzamin doktorski, c) wydanie zaświadczenia o przebiegu i zakończeniu studiów doktoranckich, d) złożenie i ocenę rozprawy doktorskiej. 2. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z przepisami Statutu dotyczącymi doktorantów i studiów doktoranckich, Regulaminem studiów oraz obowiązującymi w Uniwersytecie aktami prawnymi, określającymi zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich, wysokość tych opłat oraz terminy ich wnoszenia, których treść dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu ( Zobowiązania stron 4 1. Uniwersytet zobowiązuje się do: 1) kształcenia Doktoranta na studiach doktoranckich, o których mowa w 2, zgodnie z uchwalonym przez radę wydziału programem studiów, w tym planem studiów; 2) powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim posiadającym odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe; 3) zapewnienia Doktorantowi wsparcia w samodzielnej pracy badawczej oraz opieki naukowej przez cały okres studiów, sprawowanych przez opiekuna naukowego; 4) wydania dyplomu doktorskiego zgodnego z ukończonymi studiami doktoranckimi oraz uzyskanym stopniem naukowym doktora; 5) zamieszczania na stronie internetowej Uniwersytetu ( a) programu studiów doktoranckich, w tym planu studiów, b) informacji dotyczących: - zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, - wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich; 6) wystawienia, na prośbę Doktoranta, zaświadczenia potwierdzającego przebieg studiów doktoranckich; 7) przestrzegania praw Doktoranta określonych w ustawie i Regulaminie studiów. 2. Uniwersytet zobowiązuje się ponadto, że w przypadku otwarcia jego likwidacji lub w przypadku utraty uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie, w której Doktorant odbywa studia doktoranckie, podejmie aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia przez Doktoranta studiów doktoranckich na warunkach analogicznych do wynikających z niniejszej umowy. 3. Doktorant zobowiązuje się do: 1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem studiów; 2) wypełniania obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa, Statut i Regulamin studiów, oraz przestrzegania przepisów określonych w innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu; 3) terminowego realizowania programu studiów, w tym: a) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, b) prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, c) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze określonym przez Senat na każdy rok

4 akademicki, nie niższym jednak niż dziesięć godzin i nie wyższym niż dziewięćdziesiąt godzin w roku akademickim; 4) terminowego wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce; 5) wnoszenia opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich: a) elektronicznej legitymacji doktoranta i jej duplikatu, b) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim i jego duplikatu, c) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński; 6) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania oraz adresu wskazanego jako adres do korespondencji. Zasady pobierania opłat 5 Zasady pobierania opłat, o których mowa w 4 ust. 3 pkt 4, określa uchwała nr 503/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat W przypadku powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce Doktorant zobowiązany jest do wniesienia opłaty stanowiącej iloczyn liczby punktów ECTS, określonej dla powtarzanych zajęć w programie studiów, oraz wartości jednego punktu ECTS, która zgodnie z zarządzeniem Rektora nr /20. z dnia. 20 r. wynosi. zł (słownie: złotych). 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć na danym roku studiów, jednak nie później niż w terminie: 1) do dnia 30 września w przypadku Doktoranta rozpoczynającego studia w semestrze zimowym; 2) do dnia 28 lutego w przypadku Doktoranta rozpoczynającego studia w semestrze letnim. 3. Uniwersytet nie pobiera opłaty za powtarzanie zajęć od Doktoranta przebywającego na urlopie okolicznościowym lub zdrowotnym, lub korzystającego z przedłużenia studiów doktoranckich bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Jeżeli urlop okolicznościowy lub zdrowotny, lub przedłużenie studiów zostały przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, wniesiona opłata zwracana jest Doktorantowi zgodnie z zasadami określonymi w W przypadku gdy Doktorant deklaruje udział w zajęciach powtarzanych w okresie urlopu okolicznościowego lub w okresie przedłużenia studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę za te zajęcia. 5. Doktorant zobowiązany jest wnosić opłaty za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora nr./20 z dnia 20 r., w tym za wydanie: 1) elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości zł; 2) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim w wysokości zł; 3) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński w wysokości zł. 6. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta lub dyplomu Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału Opłaty, o których mowa w 6, Doktorant wnosi na rachunek bankowy Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany treści umowy. 2. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 3. W przypadku uchybienia terminom do wniesienia opłat Uniwersytet obciąży Doktoranta ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 4. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w 4 ust. 3 pkt 4, Kierownik Studiów

5 Doktoranckich może skreślić Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, po uprzednim wezwaniu do wniesienia zaległych opłat. 5. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie Doktoranta, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów. Zwolnienie z opłat 8 1. Doktorant ma prawo złożyć wniosek do Kierownika Studiów Doktoranckich o zwolnienie w całości lub z części z opłaty za powtarzanie zajęć, rozłożenie jej na raty lub odroczenie terminu płatności. 2. Warunki i tryb zwalniania z opłat za studia doktoranckie określa uchwała nr 503/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej Doktoranta lub z powodu zdarzeń losowych Kierownik Studiów Doktoranckich, na udokumentowany wniosek Doktoranta, może wyrazić zgodę na: 1) obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5; 2) rozłożenie opłaty za powtarzanie zajęć na dwie równe raty, wnoszone przed rozpoczęciem semestru, w terminach: do dnia 30 września za semestr zimowy, do dnia 28 lutego za semestr letni; 3) przedłużenie terminu wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć, jednak nie więcej niż o jeden rok. 4. Obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć nie może przekroczyć 20% tej opłaty. 5. Zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich na obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć Doktorant może uzyskać tylko jeden raz w okresie studiów. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, Doktorant zobowiązany jest złożyć w Studium Doktoranckim przed upływem terminu wniesienia opłaty za powtarzanie zajęć, określonego w 6 ust. 2. Wniosek złożony po upływie tego terminu rozpatrywany jest negatywnie. 7. Do wniosku o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć Doktorant zobowiązany jest załączyć: 1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych przychodach za ostatnie dwa lata; 2) wystawione przez pracodawcę aktualne zaświadczenie o uzyskanych przychodach. 8. Wniosek o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć wymaga zaopiniowania przez Przewodniczącego Samorządu Doktorantów. 9. Do ubiegania się o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć, rozłożenie tej opłaty na raty lub przedłużenie terminu jej wniesienia uprawniony jest Doktorant, który zaliczył pierwszy rok studiów oraz do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, terminowo wywiązywał się z płatności wobec Uniwersytetu. Termin obowiązywania umowy 9 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta czas określony, tj. przewidziany w programie studiów doktoranckich, o których mowa w 2, okres trwania studiów. 2. Jeżeli okres trwania studiów doktoranckich ulegnie przedłużeniu zgodnie z Regulaminem studiów, okres obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1, ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 3. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów doktoranckich przez Doktoranta. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Doktorant zobowiązany jest do wniesienia opłat należnych do dnia wygaśnięcia umowy. Rozwiązanie umowy Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w 9 ust. 1, w przypadku: 1) skreślenia Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich; 2) złożenia przez Doktoranta rezygnacji ze studiów doktoranckich.

6 2. Doktorant może w każdym czasie zrezygnować ze studiów doktoranckich, składając w Studium Doktoranckim pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów. 3. W przypadku rezygnacji ze studiów doktoranckich dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia przez Doktoranta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów. 4. W przypadku rozwiązania umowy z powodu skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich lub złożenia rezygnacji ze studiów Doktorant zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Uniwersytetu, w tym wniesienia opłat należnych odpowiednio do dnia doręczenia ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich lub dnia złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów. Wypowiedzenie umowy Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich i niewniesienia przez Doktoranta wymaganych opłat, Uniwersytet wszczyna postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć, objętych programem studiów doktoranckich, i poniesionych przez Uniwersytet kosztów. Zwrot wniesionych opłat Zwrot wniesionych opłat za powtarzanie zajęć przysługuje Doktorantowi w przypadku: 1) otrzymania urlopu okolicznościowego lub zdrowotnego; 2) korzystania z przedłużenia studiów doktoranckich bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych; 3) złożenia rezygnacji ze studiów; 4) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 2. Doktorantowi przebywającemu na urlopie okolicznościowym lub zdrowotnym, lub korzystającemu z przedłużenia studiów doktoranckich bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, przyznanych w trakcie trwania roku akademickiego, przysługuje, na jego pisemny wniosek, zawierający aktualny numer konta bankowego, zwrot wniesionych opłat za powtarzanie zajęć w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet odpowiednio w okresie urlopu okolicznościowego lub zdrowotnego, lub w okresie przedłużenia studiów. W przypadku braku takiego wniosku Uniwersytet zaliczy wniesione opłaty na poczet przyszłych opłat. 3. W przypadku złożenia rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub w przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, Doktorantowi przysługuje zwrot wniesionych opłat za powtarzanie zajęć w wysokości proporcjonalnej do okresu niepobierania nauki odpowiednio po terminie złożenia przez Doktoranta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub po terminie doręczenia ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich. 4. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich lub złożenia rezygnacji ze studiów, Doktorantowi nie przysługuje zwrot opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie. Postanowienia końcowe Podpisanie przez Doktoranta niniejszej umowy oznacza akceptację jej warunków, w tym zasad i terminów wnoszenia opłat. 2. W przypadku wznowienia studiów lub zmiany formy studiów Doktorant zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy z Uniwersytetem. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy, przepisy wykonawcze do ustawy oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnętrzne Uniwersytetu, a w zakresie w nich nieuregulowanym przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Doktoranta i Studium Doktoranckiego. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Doktorant...

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (WZÓR) UMOWA o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, al. Kościuszki 4, Łódź, reprezentowanym przez: Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. n. med. Lucynę Woźniak, zwanym dalej Uniwersytetem, a Panem/Panią. PESEL:... seria i nr dokumentu tożsamości:... obywatelstwo: adres zamieszkania:... adres do korespondencji:... przyjętym/ą od roku akademickiego 20.../20... na niestacjonarne studia doktoranckie, prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na Wydziale , w dziedzinie, w zakresie dyscypliny:......, zwanym/ną dalej Doktorantem. Definicje umowne 1 Użyte w umowie określenia oznaczają: 1) studia doktoranckie niestacjonarne studia trzeciego stopnia; 2) Doktorant uczestnika studiów doktoranckich; 3) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.); 4) Statut Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uchwała nr 409/2011 z dnia 29 września 2011 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.); 5) Regulamin studiów Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (uchwała nr 379/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.). Przedmiot umowy 2 Przedmiotem niniejszej umowy są warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet na rzecz Doktoranta, związane z kształceniem na niestacjonarnych studiach doktoranckich, prowadzonych na Wydziale w dziedzinie.., w zakresie dyscypliny... Oświadczenia stron 3 1. Uniwersytet oświadcza, że: 1) spełnia warunki wymagane do prowadzenia studiów doktoranckich, o których mowa w 2, określone w art. 195 ust. 1 ustawy;

9 2) podjęte przez Doktoranta studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez radę wydziału programem studiów, w tym planem studiów; 3) studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata, z tym że okres studiów może ulec skróceniu do dwóch lat pod warunkiem zrealizowania przez Doktoranta programu studiów; 4) organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki Doktoranta określa Regulamin studiów; 5) pobiera opłaty wyłącznie za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy; 6) nie pobiera opłat za: a) wpis na kolejny semestr/rok studiów, b) egzaminy, w tym egzamin doktorski, c) wydanie zaświadczenia o przebiegu i zakończeniu studiów doktoranckich, d) złożenie i ocenę rozprawy doktorskiej. 2. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z przepisami Statutu dotyczącymi doktorantów i studiów doktoranckich, Regulaminem studiów oraz obowiązującymi w Uniwersytecie aktami prawnymi, określającymi zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich, wysokość tych opłat oraz terminy ich wnoszenia, których treść dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu ( Zobowiązania stron 4 1. Uniwersytet zobowiązuje się do: 1) kształcenia Doktoranta na studiach doktoranckich, o których mowa w 2, zgodnie z uchwalonym przez radę wydziału programem studiów, w tym planem studiów; 2) powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim posiadającym odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe; 3) zapewnienia Doktorantowi wsparcia w samodzielnej pracy badawczej oraz opieki naukowej przez cały okres studiów, sprawowanych przez opiekuna naukowego; 4) wydania dyplomu doktorskiego zgodnego z ukończonymi studiami doktoranckimi oraz uzyskanym stopniem naukowym doktora; 5) zamieszczania na stronie internetowej Uniwersytetu ( a) programu studiów doktoranckich, w tym planu studiów, b) informacji dotyczących: - zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, - wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich; 6) wystawienia, na prośbę Doktoranta, zaświadczenia potwierdzającego przebieg studiów doktoranckich i wysokość wniesionych opłat za niestacjonarne studia doktoranckie; 7) przestrzegania praw Doktoranta określonych w ustawie i Regulaminie studiów. 2. Uniwersytet zobowiązuje się ponadto, że w przypadku otwarcia jego likwidacji lub w przypadku utraty uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie, w której Doktorant odbywa studia doktoranckie, podejmie aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia przez Doktoranta studiów doktoranckich na warunkach analogicznych do wynikających z niniejszej umowy. 3. Doktorant zobowiązuje się do: 1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem studiów; 2) wypełniania obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa, Statut i Regulamin studiów, oraz przestrzegania przepisów określonych w innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu; 3) terminowego realizowania programu studiów, w tym: a) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, b) prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, c) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze określonym przez Senat na każdy rok

10 akademicki, nie niższym jednak niż dziesięć godzin i nie wyższym niż dziewięćdziesiąt godzin w roku akademickim; 4) terminowego wnoszenia opłat za: a) niestacjonarne studia doktoranckie, b) powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce; 5) wnoszenia opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich: a) elektronicznej legitymacji doktoranta i jej duplikatu, b) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim i jego duplikatu, c) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński; 6) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania oraz adresu wskazanego jako adres do korespondencji. Zasady pobierania opłat 5 Zasady pobierania opłat, o których mowa w 4 ust. 3 pkt 4, określa uchwała nr 503/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę za studia doktoranckie, o których mowa w 2, w wysokości.. zł (słownie:. złotych), zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr./20. z dnia r. 2. Kwota, o której mowa w ust. l, może być uiszczona w całości przed rozpoczęciem studiów lub w czterech równych ratach rocznych, w wysokości.. zł każda (słownie:..), wnoszonych przed rozpoczęciem każdego roku studiów, jednak nie później niż w terminie: 1) do dnia 30 września w przypadku Doktoranta rozpoczynającego studia w semestrze zimowym; 2) do dnia 28 lutego w przypadku Doktoranta rozpoczynającego studia w semestrze letnim. 3. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów: 1) zakupu podręczników i innych materiałów dydaktycznych; 2) powielania materiałów dydaktycznych; 3) badań profilaktycznych Doktoranta; 4) ubezpieczenia. 4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku zmiany wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Uniwersytecie studiów doktoranckich, o których mowa w 2, oraz zajęć na tych studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uniwersytetu, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów odpowiednio do zaistniałej zmiany, jednak nie więcej niż o 5% rocznie. 5. Doktorant zobowiązany jest wnosić opłaty za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora nr.../20... z dnia 20.. r., w tym za wydanie: 1) elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości zł; 2) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim w wysokości zł; 3) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński w wysokości zł. 6. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta lub dyplomu Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału W przypadku uzyskania zgody Kierownika Studiów Doktoranckich na realizację programu następnego roku studiów w trybie tzw. awansu, Doktorant zobowiązany jest do wniesienia pełnej

11 opłaty za ten rok studiów. 2. Ukończenie studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie studiów nie powoduje zmniejszenia kwoty, o której mowa w 6 ust W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie studiów Doktorant zobowiązany jest do uregulowania należności wobec Uniwersytetu do wysokości kwoty, o której mowa w 6 ust. 1, w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 4. W przypadku powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce Doktorant zobowiązany jest do wniesienia opłaty stanowiącej iloczyn liczby punktów ECTS, określonej dla powtarzanych zajęć w programie studiów, oraz wartości jednego punktu ECTS, która zgodnie z zarządzeniem Rektora nr /20. z dnia. 20 r. wynosi. zł (słownie: złote). 5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 4, wnoszone są przed rozpoczęciem zajęć na danym roku studiów, jednak nie później niż w terminach określonych w 6 ust Uniwersytet nie pobiera opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie i powtarzanie zajęć od Doktoranta przebywającego na urlopie okolicznościowym lub zdrowotnym, lub korzystającego z przedłużenia studiów doktoranckich bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Jeżeli urlop okolicznościowy lub zdrowotny, lub przedłużenie studiów zostały przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, wniesiona opłata zwracana jest Doktorantowi zgodnie z zasadami określonymi w W przypadku gdy Doktorant deklaruje udział w zajęciach w okresie urlopu okolicznościowego lub w okresie przedłużenia studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę za te zajęcia w wysokości określonej przez Kierownika Studiów Doktoranckich, z zastrzeżeniem ust. 8. Po zakończeniu urlopu lub okresu przedłużenia studiów Doktorant wnosi roczną ratę opłaty za studia pomniejszoną o opłatę wniesioną za zajęcia zrealizowane w okresie urlopu lub przedłużenia studiów. 8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku wniesienia przez Doktoranta pełnej opłaty za studia przed rozpoczęciem studiów Opłaty, o których mowa w 6 i 7, Doktorant wnosi na rachunek bankowy Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany treści umowy. 2. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 3. W przypadku uchybienia terminom do wniesienia opłat Uniwersytet obciąży Doktoranta ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 4. W przypadku niewniesienia opłat, o których mowa w 4 ust. 3 pkt 4, Kierownik Studiów Doktoranckich może skreślić Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, po uprzednim wezwaniu do wniesienia zaległych opłat. 5. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie Doktoranta, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów. Zwolnienie z opłat 9 1. Doktorant ma prawo złożyć wniosek do Kierownika Studiów Doktoranckich o zwolnienie w całości lub w części z opłat za studia lub powtarzanie zajęć, rozłożenie tych opłat na raty lub odroczenie ich terminu płatności. 2. Warunki i tryb zwalniania z opłat za studia doktoranckie określa uchwała nr 503/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej Doktoranta lub z powodu zdarzeń losowych Kierownik Studiów Doktoranckich, na udokumentowany wniosek Doktoranta, może wyrazić zgodę na: 1) obniżenie opłaty za studia lub opłaty za powtarzanie zajęć, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5;

12 2) rozłożenie rocznej raty opłaty za studia lub opłaty za powtarzanie zajęć na dwie równe raty, wnoszone przed rozpoczęciem semestru, w terminach: do dnia 30 września za semestr zimowy, do dnia 28 lutego za semestr letni; 3) przedłużenie terminu wniesienia opłaty za studia lub opłaty za powtarzanie zajęć, jednak nie więcej niż o jeden rok. 4. Obniżenie opłaty za studia nie może przekroczyć kwoty 2 000,00 zł, natomiast obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć 20% tej opłaty. 5. Zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich na obniżenie opłaty za studia lub opłaty za powtarzanie zajęć Doktorant może uzyskać tylko jeden raz w okresie studiów. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, Doktorant zobowiązany jest złożyć w Studium Doktoranckim przed upływem terminu wniesienia opłaty, określonego w 6 ust. 2 i 7 ust. 5. Wniosek złożony po upływie tego terminu rozpatrywany jest negatywnie. 7. Do wniosku o obniżenie opłaty za studia lub opłaty za powtarzanie zajęć Doktorant zobowiązany jest załączyć: 1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych przychodach za ostatnie dwa lata; 2) wystawione przez pracodawcę aktualne zaświadczenie o uzyskanych przychodach. 8. Wniosek o obniżenie opłaty za studia lub opłaty za powtarzanie zajęć wymaga zaopiniowania przez Przewodniczącego Samorządu Doktorantów. 9. Do ubiegania się o obniżenie opłaty za studia lub opłaty za powtarzanie zajęć, rozłożenie tych opłat na raty lub przedłużenie terminu ich wniesienia uprawniony jest Doktorant, który zaliczył pierwszy rok studiów oraz do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, terminowo wywiązywał się z płatności wobec Uniwersytetu. Termin obowiązywania umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta czas określony, tj. przewidziany w programie studiów doktoranckich, o których mowa w 2, okres trwania studiów. 2. Jeżeli okres trwania studiów doktoranckich ulegnie przedłużeniu zgodnie z Regulaminem studiów, okres obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1, ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 3. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów doktoranckich przez Doktoranta. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Doktorant zobowiązany jest do wniesienia opłat należnych do dnia wygaśnięcia umowy. Rozwiązanie umowy Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w 10 ust. 1, w przypadku: 1) skreślenia Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich; 2) złożenia przez Doktoranta rezygnacji ze studiów doktoranckich. 2. Doktorant może w każdym czasie zrezygnować ze studiów doktoranckich, składając w Studium Doktoranckim pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów. 3. W przypadku rezygnacji ze studiów doktoranckich dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia przez Doktoranta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów. 4. W przypadku rozwiązania umowy z powodu skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich lub złożenia rezygnacji ze studiów Doktorant zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Uniwersytetu, w tym wniesienia opłat należnych odpowiednio do dnia doręczenia ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich lub dnia złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów. Wypowiedzenie umowy Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich i niewniesienia przez Doktoranta wymaganych opłat,

13 Uniwersytet wszczyna postępowanie windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do przeprowadzonych zajęć, objętych programem studiów doktoranckich, i poniesionych przez Uniwersytet kosztów. Zwrot wniesionych opłat Zwrot wniesionych opłat za studia oraz opłat za powtarzanie zajęć przysługuje Doktorantowi w przypadku: 1) otrzymania urlopu okolicznościowego lub zdrowotnego; 2) korzystania z przedłużenia studiów doktoranckich bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych; 3) złożenia rezygnacji ze studiów; 4) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 2. Doktorantowi przebywającemu na urlopie okolicznościowym lub zdrowotnym, lub korzystającemu z przedłużenia studiów doktoranckich bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, przyznanych w trakcie trwania roku akademickiego, przysługuje, na jego pisemny wniosek, zawierający aktualny numer konta bankowego, zwrot wniesionych opłat za studia oraz opłat za powtarzanie zajęć w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet odpowiednio w okresie urlopu okolicznościowego lub zdrowotnego, lub w okresie przedłużenia studiów. W przypadku braku takiego wniosku Uniwersytet zaliczy wniesione opłaty na poczet przyszłych opłat za studia. 3. W przypadku złożenia rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub w przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, Doktorantowi przysługuje zwrot wniesionych opłat za studia oraz opłat za powtarzanie zajęć w wysokości proporcjonalnej do okresu niepobierania nauki odpowiednio po terminie złożenia przez Doktoranta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub po terminie doręczenia ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich. 4. Doktorantowi przysługuje zwrot wniesionych opłat za studia w całości w przypadku rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem. 5. Wyliczając wysokość opłaty za studia podlegającej zwrotowi w przypadkach, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się, że studia doktoranckie trwają 48 miesięcy, a za każdy rozpoczęty miesiąc kształcenia na tych studiach Doktorant obciążony jest 1/48 opłaty za studia doktoranckie. 6. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich lub złożenia rezygnacji ze studiów Doktorantowi nie przysługuje zwrot opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie. Postanowienia końcowe Podpisanie przez Doktoranta niniejszej umowy oznacza akceptację jej warunków, w tym wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie oraz zasad i terminów ich wnoszenia. 2. W przypadku wznowienia studiów lub zmiany formy studiów Doktorant zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy z Uniwersytetem. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy, przepisy wykonawcze do ustawy oraz wprowadzone na ich podstawie przepisy wewnętrzne Uniwersytetu, a w zakresie w nich nieuregulowanym przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Doktoranta i Studium Doktoranckiego. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Doktorant...

14 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (WZÓR) UMOWA TRÓJSTRONNA o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zawarta w Łodzi w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, al. Kościuszki 4, Łódź, reprezentowanym przez: Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. n. med. Lucynę Woźniak, zwanym dalej Uniwersytetem, a 1) Panem/Panią PESEL:.. seria i nr dokumentu tożsamości:... obywatelstwo: adres zamieszkania:... adres do korespondencji:... przyjętym/ą od roku akademickiego 20.../20... na niestacjonarne studia doktoranckie, prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na Wydziale , w dziedzinie, w zakresie dyscypliny:....., zwanym/ną dalej Doktorantem, oraz 2).. (nazwa firmy/fundacji) adres:.. NIP:..., reprezentowanym/ną przez.., zwanym/ną dalej Fundatorem. Definicje umowne 1 Użyte w umowie określenia oznaczają: 1) studia doktoranckie niestacjonarne studia trzeciego stopnia; 2) Doktorant uczestnika studiów doktoranckich; 3) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.); 4) Statut Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uchwała nr 409/2011 z dnia 29 września 2011 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.); 5) Regulamin studiów Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (uchwała nr 379/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm.). Przedmiot umowy 2 Przedmiotem niniejszej umowy są warunki odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet na rzecz Doktoranta, związane z kształceniem na niestacjonarnych studiach doktoranckich, prowadzonych na Wydziale w dziedzinie.., w zakresie dyscypliny...

15 Oświadczenia stron 3 1. Uniwersytet oświadcza, że: 1) spełnia warunki wymagane do prowadzenia studiów doktoranckich, o których mowa w 2, określone w art. 195 ust. 1 ustawy; 2) podjęte przez Doktoranta studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z uchwalonym przez radę wydziału programem studiów, w tym planem studiów; 3) studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata, z tym że okres studiów może ulec skróceniu do dwóch lat pod warunkiem zrealizowania przez Doktoranta programu studiów; 4) organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki Doktoranta określa Regulamin studiów; 5) pobiera opłaty wyłącznie za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy; 6) nie pobiera opłat za: a) wpis na kolejny semestr/rok studiów, b) egzaminy, w tym egzamin doktorski, c) wydanie zaświadczenia o przebiegu i zakończeniu studiów doktoranckich, d) złożenie i ocenę rozprawy doktorskiej. 2. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z przepisami Statutu dotyczącymi doktorantów i studiów doktoranckich, Regulaminem studiów oraz obowiązującymi w Uniwersytecie aktami prawnymi, określającymi zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich, wysokość tych opłat oraz terminy ich wnoszenia, których treść dostępna jest na stronie internetowej Uniwersytetu ( Zobowiązania stron 4 1. Uniwersytet zobowiązuje się do: 1) kształcenia Doktoranta na studiach doktoranckich, o których mowa w 2, zgodnie z uchwalonym przez radę wydziału programem studiów, w tym planem studiów; 2) powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczycielom akademickim posiadającym odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe; 3) zapewnienia Doktorantowi wsparcia w samodzielnej pracy badawczej oraz opieki naukowej przez cały okres studiów, sprawowanych przez opiekuna naukowego; 4) wydania dyplomu doktorskiego zgodnego z ukończonymi studiami doktoranckimi oraz uzyskanym stopniem naukowym doktora; 5) zamieszczania na stronie internetowej Uniwersytetu ( a) programu studiów doktoranckich, w tym planu studiów, b) informacji dotyczących: - zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, - wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich; 6) wystawienia, na prośbę Doktoranta, zaświadczenia potwierdzającego przebieg studiów doktoranckich i wysokość wniesionych opłat za niestacjonarne studia doktoranckie; 7) przestrzegania praw Doktoranta określonych w ustawie i Regulaminie studiów. 2. Uniwersytet zobowiązuje się ponadto, że w przypadku otwarcia jego likwidacji lub w przypadku utraty uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie, w której Doktorant odbywa studia doktoranckie, podejmie aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia przez Doktoranta studiów doktoranckich na warunkach analogicznych do wynikających z niniejszej umowy. 3. Doktorant zobowiązuje się do: 1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania i Regulaminem studiów;

16 2) wypełniania obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa, Statut i Regulamin studiów, oraz przestrzegania przepisów określonych w innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu; 3) terminowego realizowania programu studiów, w tym: a) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, b) prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, c) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze określonym przez Senat na każdy rok akademicki, nie niższym jednak niż dziesięć godzin i nie wyższym niż dziewięćdziesiąt godzin w roku akademickim; 4) terminowego wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce; 5) wnoszenia opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich: a) elektronicznej legitymacji doktoranta i jej duplikatu, b) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim i jego duplikatu, c) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński; 6) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu zamieszkania oraz adresu wskazanego jako adres do korespondencji. 4. Fundator zobowiązuje się do: 1) terminowego wnoszenia opłat za odbywane przez Doktoranta niestacjonarne studia doktoranckie, o których mowa w 2; 2) pisemnego powiadamiania Uniwersytetu o zmianie danych dotyczących Fundatora, zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu wskazanego jako adres do korespondencji. Zasady pobierania opłat 5 Zasady pobierania opłat, o których mowa w 4 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1, określa uchwała nr 503/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Fundator zobowiązany jest wnieść opłatę za odbywane przez Doktoranta studia doktoranckie, o których mowa w 2, w wysokości... zł (słownie:. złotych), zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr./20. z dnia r. 2. Kwota, o której mowa w ust. l, może być uiszczona w całości w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, lub w czterech równych ratach rocznych, w wysokości... zł każda (słownie:.. zł), wnoszonych nie później niż w terminie: 1) za pierwszy rok studiów doktoranckich w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy; 2) za kolejne lata studiów doktoranckich: a) do dnia 30 września w przypadku rozpoczęcia przez Doktoranta studiów w semestrze zimowym, b) do dnia 28 lutego w przypadku rozpoczęcia przez Doktoranta studiów w semestrze letnim. 3. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów: 1) zakupu podręczników i innych materiałów dydaktycznych; 2) powielania materiałów dydaktycznych; 3) badań profilaktycznych Doktoranta; 4) ubezpieczenia. 4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku zmiany wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Uniwersytecie studiów doktoranckich, o których mowa w 2, oraz zajęć na tych studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uniwersytetu, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym

17 amortyzacji i remontów odpowiednio do zaistniałej zmiany, jednak nie więcej niż o 5% rocznie. 5. Doktorant zobowiązany jest wnosić opłaty za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów doktoranckich w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora nr.../20... z dnia 20.. r., w tym za wydanie: 1) elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości zł; 2) dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim w wysokości zł; 3) odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński w wysokości zł. 6. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta lub dyplomu Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału W przypadku uzyskania przez Doktoranta zgody Kierownika Studiów Doktoranckich na realizację programu następnego roku studiów w trybie tzw. awansu, Fundator zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty za ten rok studiów. 2. Ukończenie studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie studiów nie powoduje zmniejszenia kwoty, o której mowa w 6 ust W przypadku ukończenia przez Doktoranta studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie studiów Fundator zobowiązany jest do uregulowania należności wobec Uniwersytetu do wysokości kwoty, o której mowa w 6 ust. 1, w terminie wskazanym przez Kierownika Studiów Doktoranckich. 4. W przypadku powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce Doktorant zobowiązany jest do wniesienia opłaty stanowiącej iloczyn liczby punktów ECTS, określonej dla powtarzanych zajęć w programie studiów, oraz wartości jednego punktu ECTS, która zgodnie z zarządzeniem Rektora nr /20. z dnia. 20 r. wynosi. zł (słownie: złote). 5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 4, wnoszone są przed rozpoczęciem zajęć na danym roku studiów, jednak nie później niż w terminach określonych w 6 ust Uniwersytet nie pobiera opłaty za powtarzanie zajęć od Doktoranta przebywającego na urlopie okolicznościowym lub zdrowotnym, lub korzystania z przedłużenia studiów doktoranckich bez obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Jeżeli urlop okolicznościowy lub zdrowotny, lub przedłużenie studiów zostały przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, wniesione opłaty zwracane są Doktorantowi zgodnie z zasadami określonymi w W przypadku gdy Doktorant deklaruje udział w zajęciach powtarzanych w okresie urlopu okolicznościowego lub w okresie przedłużenia studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę za te zajęcia Opłaty, o których mowa w 6 i 7, wnoszone są na rachunek bankowy Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany treści umowy. 2. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 3. W przypadku uchybienia terminom do wniesienia opłat Uniwersytet nalicza ustawowe odsetki za opóźnienie. 4. W przypadku niewniesienia opłat, o których mowa w 4 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1, Kierownik Studiów Doktoranckich może skreślić Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, po uprzednim wezwaniu do wniesienia zaległych opłat. 5. Uniwersytet nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie Fundatora lub Doktoranta, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów. Zwolnienie z opłat 9 1. Doktorant ma prawo złożyć wniosek do Kierownika Studiów Doktoranckich o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za powtarzanie zajęć, rozłożenie tej opłaty na raty lub odroczenie terminu jej wniesienia.

18 2. Warunki i tryb zwalniania z opłat za studia doktoranckie określa uchwała nr 503/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej Doktoranta lub z powodu zdarzeń losowych Kierownik Studiów Doktoranckich, na udokumentowany wniosek Doktoranta, może wyrazić zgodę na: 1) obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5; 2) rozłożenie opłaty za powtarzanie zajęć na dwie równe raty, wnoszone przed rozpoczęciem semestru, w terminach: do dnia 30 września za semestr zimowy, do dnia 28 lutego za semestr letni; 3) przedłużenie terminu wniesienia opłaty powtarzanie zajęć, jednak nie więcej niż o jeden rok. 4. Obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć nie może przekroczyć 20% tej opłaty. 5. Zgodę Kierownika Studiów Doktoranckich na obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć Doktorant może uzyskać tylko jeden raz w okresie studiów. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, Doktorant zobowiązany jest złożyć w Studium Doktoranckim przed upływem terminu wniesienia opłaty, określonego w 7 ust. 5. Wniosek złożony po upływie tego terminu rozpatrywany jest negatywnie. 7. Do wniosku o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć Doktorant zobowiązany jest załączyć: 1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych przychodach za ostatnie dwa lata; 2) wystawione przez pracodawcę aktualne zaświadczenie o uzyskanych przychodach. 8. Wniosek o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć wymaga zaopiniowania przez Przewodniczącego Samorządu Doktorantów. 9. Do ubiegania się o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć, rozłożenie tej opłaty na raty lub przedłużenie terminu jej wniesienia uprawniony jest Doktorant, który zaliczył pierwszy rok studiów oraz do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, terminowo wywiązywał się z płatności wobec Uniwersytetu. Termin obowiązywania umowy Niniejsza umowa zostaje zawarta czas określony, tj. przewidziany w programie studiów doktoranckich, o których mowa w 2, okres trwania studiów. 2. Jeżeli okres trwania studiów doktoranckich ulegnie przedłużeniu zgodnie z Regulaminem studiów, okres obowiązywania umowy, o którym mowa w ust. 1, ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 3. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów doktoranckich przez Doktoranta. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Fundator oraz Doktorant zobowiązani są do wniesienia opłat należnych do dnia wygaśnięcia umowy. Rozwiązanie umowy Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w 10 ust. 1, w przypadku: 1) skreślenia Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich; 2) złożenia przez Doktoranta rezygnacji ze studiów doktoranckich. 2. Doktorant może w każdym czasie zrezygnować ze studiów doktoranckich, składając w Studium Doktoranckim pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów. 3. W przypadku rezygnacji ze studiów doktoranckich dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia przez Doktoranta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów. 4. W przypadku rozwiązania umowy z powodu skreślenia Doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich lub złożenia przez Doktoranta rezygnacji ze studiów Fundator oraz Doktorant zobowiązani są do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Uniwersytetu, w tym wniesienia opłat, należnych odpowiednio do dnia doręczenia Doktorantowi ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich lub dnia złożenia przez Doktoranta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów.

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87 Rektora UJ z 17 lipca 2015 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2018 roku 75.0200.50.2018 Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2018 roku w sprawie: wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie dla cudzoziemców odbywających studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 61/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia wyższe i usługi edukacyjne w Uniwersytecie Medycznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat na studiach wyższych prowadzonych w języku polskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Umowa nr o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2015 z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr /2015 z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 002-6 /2015 z dnia 25 marca 2015 r. Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z usługi edukacyjne: 1 Definicje umowne

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z usługi edukacyjne: 1 Definicje umowne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 11 lipca 2016 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat na studiach wyższych prowadzonych w języku angielskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów prowadzonych w języku obcym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy, o którym mowa w 1, stosuje się do umów zawartych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 3

Wzór umowy, o którym mowa w 1, stosuje się do umów zawartych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 3 75.0200.71.2017 Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku DO-0130/58/2012 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wzory umów, o których mowa w 1 mają zastosowanie do umów zawieranych ze studentami po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.

Wzory umów, o których mowa w 1 mają zastosowanie do umów zawieranych ze studentami po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 39/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 70/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 70/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany uchwały nr 4/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 18 lipca 2011 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone

Bardziej szczegółowo

1 Definicje umowne. *niepotrzebne skreślić ... (pieczęć Wydziału ASP)

1 Definicje umowne. *niepotrzebne skreślić ... (pieczęć Wydziału ASP) (pieczęć Wydziału ASP) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49 Rektora ASP z 9 sierpnia 2012 Umowa nr... /. o warunkach odpłatności za: kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161 Rektora UŚ z dnia 24 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2014 roku

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2014 roku DO-0130/74/2014 Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2014 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Uchwała nr 75/VI/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie art. 99 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 338 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 24.06.2015 r. Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: Politechniką

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku

Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku Uchwała nr 17/III/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Instytut:. kierunek studiów:

Instytut:. kierunek studiów: Umowa o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda f. Szczepanika w Suwałkach Instytut:. kierunek studiów: Umowa zawarta w Suwałkach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku DO-0130/75/2013 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 lipca 2013 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów,

Bardziej szczegółowo

podająca/y adres do korespondencji..., posiadającą/cym numer ewidencyjny PESEL..., nr albumu..., zwaną/zwanym w treści umowy Studentem

podająca/y adres do korespondencji..., posiadającą/cym numer ewidencyjny PESEL..., nr albumu..., zwaną/zwanym w treści umowy Studentem Załącznik nr 2 do Uchwały nr 387/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 30 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

W z ó r. Umowa nr o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W z ó r. Umowa nr o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 74/2009. Rektora WUM z dnia 16.10.2009r. Załącznik 1 do zarządzenia Nr 4 Rektora WUM z dnia 9.01.2009 r. W z ó r Umowa nr o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2011 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2011 roku DO-0130/57/2011 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lipca 2011 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku 75.0200.90.2015 Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku 75.0200.57.2016 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

zawarta w Łodzi w dniu.

zawarta w Łodzi w dniu. Umowa o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych dla słuchaczy studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi zawarta w Łodzi w dniu. pomiędzy Społeczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH. a Panią:.., zam..., posiadającą nr PESEL, zwaną dalej Studentem.

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH. a Panią:.., zam..., posiadającą nr PESEL, zwaną dalej Studentem. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH zawarta w Głogowie w dniu dd mm rr r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: 1. Rektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 87/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie art. 99 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNYCH

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNYCH UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 11/I/2017 NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNYCH zawarta w Głogowie w dniu dd mm rr r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2012 Rektora PO pomiędzy: W dniu 20.r. 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2015 r. Umowa nr. w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: symbol podstawowej jednostki organizacyjnej/nr/s/20. /20...

Umowa nr: symbol podstawowej jednostki organizacyjnej/nr/s/20. /20... Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr VII/63/16/17 UMOWA o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I stopnia i II stopnia podstawowa jednostka organizacyjna:... kierunek

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku

UCHWAŁA nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku UCHWAŁA nr 63/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wzoru umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na Politechnice Śląskiej Na podstawie art. 160a ust

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 246 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 07.09.2018 r. Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: Politechniką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 143/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 143/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 143/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne zawierane z cudzoziemcami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 196/2014 Senatu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH zawarta w Głogowie w dniu dd mm rr r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: 1. Rektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚĆI ZA STACJONARNE STUDIA.. 1) STOPNIA, PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM, W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie

UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie UMOWA nr o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie Umowa zawarta w dniu 01.10.2014 r. pomiędzy Stronami: Uczestnik studiów doktoranckich: - Pan/Pani adres zamieszkania: adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. Uchwała nr 114/VI/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim: Działając na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 154 Rektora UŚ z dnia 16 października 2017 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku Uchwała nr 41/VI/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 czerwca 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia

Bardziej szczegółowo

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

Użyte w Umowie określenia oznaczają: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 /013 Rektora PW z dnia 1 marca 013 r. Załacznik nr 1a do zarządzenia nr 8/01 Rektora PW z dn. 3.01.01 r. Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Wojskowa Akademia ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 59/WAT/2014 z dnia 271istopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2013 Rektora PO Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami:

Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami: Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 listopada 2015 r.. pieczęć Uczelni Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Uchwały Nr 1162/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 r.

Załącznik nr 4 Uchwały Nr 1162/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 r. Załącznik nr 4 Uchwały Nr 1162/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 r. Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym w Akademii Techniczno-

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII 20.4/14 z dnia 26 listopada 2014 r. Umowa zawarta w Lublinie w dniu... pomiędzy: Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 20/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 20/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz świadczone

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../20... o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w formie niestacjonarnej

UMOWA NR.../20... o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w formie niestacjonarnej Załącznik nr 2 do Uchwały 1661 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. UMOWA NR.../20... o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../20... * niewłaściwe skreślić. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1661 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r.

UMOWA NR.../20... * niewłaściwe skreślić. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1661 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1661 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r. UMOWA NR.../20... o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII 19.10/14 z dnia 24 września 2014 r. Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne Umowa zawarta w Lublinie w dniu... pomiędzy: Panem/Panią Imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Umowa o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166 Rektora UŚ z dnia 16 listopada 2017 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166 Rektora UŚ z dnia 16 listopada 2017 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166 Rektora UŚ z dnia 16 listopada 2017 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 207/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała nr 207/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r. Uchwała nr 207/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 196/2014 Senatu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 511/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. Uchwała nr 102/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów,

Bardziej szczegółowo

1 Definicje umowne. 3 Oświadczenia Stron

1 Definicje umowne. 3 Oświadczenia Stron Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zawarta w Warszawie pomiędzy: Panią/Panem (imię i nazwisko), nr albumu..,pesel..., podającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NR..

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NR.. Załącznik do zarządzenia nr 166 Rektora UŁ z dnia 02.09.2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NR.. zawarta w dniu...pomiędzy UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 45/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2014 roku

PISMO OKÓLNE Nr 45/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2014 roku PISMO OKÓLNE Nr 45/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wzoru umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne świadczone na Politechnice Śląskiej Podaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wzoru umowy między Szkołą, a studentem określającej opłaty związane z

Bardziej szczegółowo

... Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami:

... Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami: . pieczęć Uczelni Załącznik nr 1 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 139 z dnia 26 września 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r.

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. pomiędzy Stronami: Panią/Panem.. nr albumu legitymującym się dowodem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kanclerza WSR w Warszawie z dnia 29.12.2011 r. WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI ANEKS do umowy nr... /. o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 127/2015. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 127/2015. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 127/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/2014 dotyczącej ustalenia wzorów umów określających warunki pobierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9,

UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, 15-875 Białystok wpisaną pod pozycją 266 do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 października 2014 roku

UCHWAŁA NR 74/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 października 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 74/2014 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. ... pieczęć Uczelni

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. ... pieczęć Uczelni Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.. pieczęć Uczelni Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

PSP.40 /14. (projekt) UCHWAŁA Nr /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 10 października 2014 r.

PSP.40 /14. (projekt) UCHWAŁA Nr /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 10 października 2014 r. PSP.40 /14 (projekt) UCHWAŁA Nr /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 października 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 października 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.65.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE nr 9/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne I i II stopnia Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w Politechnice Lubelskiej i za świadczone usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo