REGULAMINY ORGANIZACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMINY ORGANIZACYJNE"

Transkrypt

1 REGULAMINY ORGANIZACYJNE OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/15-1 -

2 Spis treści: REGULAMIN ROZGRYWEK... 4 I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 II STRUKTURY ROZGRYWEK... 6 III ORGANIZATOR... 7 IV MIEJSCE ZAWODÓW BOISKO... 8 V KRYTERIA UCZESTNICTWA I OBOWIĄZKI KLUBÓW... 9 VI ZASADY AWANSU I SPADKU W SEZONIE 2014/ VII SĘDZIOWIE VIII ORGANIZACJA ZAWODÓW IX OPIEKA MEDYCZNA X OCENA WYNIKÓW XI SPRAWY DYSCYPLINARNE XII PROTESTY XIII SPRAWY FINANSOWE XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN DYSCYPLINARNY I POSTANOWIENIA OGÓLNE II RODZAJE KAR DYSCYPLINARNYCH. ZASADY KARANIA III RODZAJE PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH I WYMIAR KAR IV ZASADY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO V ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE VI PRZEPISY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

3 VII POSTĘPOWANIE KASACYJNE VIII WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA IX WYKONANIE ORZECZEŃ ORGANÓW JURYSDYKCYJNYCH I DYSCYPLINARNYCH PZPN I OZPN X PRZEPISY KOŃCOWE REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI UCHWAŁA ZARZĄDU OZPN 12/2013 Z DNIA DOT. OPŁAT REGULAMINOWYCH UCHWAŁA ZARZĄDU OZPN 13/2013 Z DNIA DOT. OPŁAT DYSCYPLINARNYCH DEKLARARCJA GRY AMATORA ( ZAŁĄCZNIK NR 1) LISTA UPRAWNIEŃ ( ZAŁĄCZNIK NR 2) OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZAWODNIKA WOLNEGO ( ZAŁĄCZNIK NR 3) OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA, KTÓRY NIE GRAŁ 12 MIESIĘCY ( ZAŁĄCZNIK NR 4) WYCIĄG Z UNIFIKACJI ORGANIZACJI SZKOLENIA I SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY TABELE ZBIORCZE

4 REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO IV LIGI, KL. OKRĘGOWEJ, KL. A B SENIORÓW, JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH, TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/15-4 -

5 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rozgrywek mistrzowskich, łącznie z osobami fizycznymi, klubowymi i związkowymi, organizowanych i prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej. 1 Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu, w terminach ustalonych przez Wydział Gier, w oparciu o następujące przepisy: - Przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem postanowień PZPN; - Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 0 3/ r. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); - Uchwałę Zarządu PZPN nr V/37 z dnia r. o członkostwie (z późniejszymi zmianami); - Uchwałę Zarządu PZPN nr III/39 z r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami); - Uchwałę nr II/12 Zarządu PZPN z dnia r. regulującej stosunki pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem profesjonalny (z późniejszymi zmianami); - Uchwałę nr III/21 Zarządu PZPN z dnia r. w sprawie zasad regulacji stosunków pomiędzy klubem sportowym, a zawodnikiem o statusie amatora (z późniejszymi zmianami); - Uchwałę nr VIII/121 Zarządu PZPN z dnia r. w sprawie zasad ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora oraz zawodnika profesjonalnego; - Uchwałę nr 8/52 Zarządu PZPN z dnia r. dotyczącą opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23, a 28 rokiem życia (tekst jednolity); - Uchwałę nr V/67 Zarządu PZPN z dnia 12 i r. w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę; - Uchwałę VI/79 Zarządu PZPN z dnia r. w sprawie prowadzenia rozgrywek w systemie Extranet; - Uchwałę nr VII/190 Zarządu PZPN z dnia r. w sprawie licencji trenerskich; - Regulamin Dyscyplinarny PZPN (z późniejszymi zmianami); - Ustawę o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia r. (Dz. U. Nr ); - Uchwałę nr 40/2010 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych (z późniejszymi zmianami); - Uchwałę nr 1/2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie licencji dla klubów posiadających tylko drużyny młodzieżowe (z późniejszymi zmianami); - Regulamin Dyscypliny OZPN tekst jednolity - stan prawny na dzień r.; - Uchwałę nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.; - Uchwałę nr 13 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r

6 2 W rozgrywkach biorą udział kluby będące członkami OZPN posiadające licencję dla klasy rozgrywkowej w której uczestniczą lub kluby, które oczekują na członkostwo nie dłużej niż 3 miesiące i w związku z tym nie posiadają licencji klubowej. II STRUKTURY ROZGRYWEK 1. Opolski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w następujących klasach: a) seniorzy: - IV liga; - klasa okręgowa; - klasa A; - klasa B; - Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim oraz terytorialnym, według regulaminu właściwego dla tych rozgrywek; b) juniorzy: - opolska liga juniorów starszych; - 1 liga juniorów starszych; - 2 liga juniorów starszych; c) juniorzy młodsi: - opolska liga juniorów młodszych; - 1 liga juniorów młodszych; - 2 liga juniorów młodszych; c) trampkarze: - opolska liga trampkarzy; - 1 liga trampkarzy; - 2 liga trampkarzy; d) młodzicy: - liga młodzików; e) orliki: - turnieje powiatowe, według regulaminu właściwego dla tych rozgrywek; f) żaki: - turnieje powiatowe, według regulaminu właściwego dla tych rozgrywek. 3 4 Prowadzone rozgrywki mają na celu ustalenie kolejności drużyn w klasach, o których mowa w 3 oraz wyłonienie zespołów do awansu lub spadku, a w przypadku drużyn młodzików, orlików i żaków, popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży

7 5 Rozgrywki prowadzone są systemem jesień wiosna w terminach ustalonych przez Wydział Gier OZPN. 6 W przypadku nie rozegrania zawodów, a także przerwania ich przez sędziego i niedokończenia, stosowne decyzje podejmuje Wydział Gier OZPN. III ORGANIZATOR 7 Zawody piłki nożnej w województwie opolskim prowadzi z upoważnienia Zarządu OZPN, Wydział Gier OZPN. Do obowiązków Wydziału Gier OZPN należy: - opracowanie terminarza rozgrywek; - przyjmowanie zgłoszeń zawodników i uprawnianie ich do gry; - weryfikacja wyników; - prowadzenie tabel; - rozpatrywanie protestów w sprawach związanych z rozgrywkami; - ustalanie ekwiwalentów i ryczałtów za wyszkolenie zawodnika; - czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego Regulaminu Rozgrywek OZPN, Wydział Gier OZPN prowadzi rozgrywki we wszystkich klasach i grupach wiekowych, ustalonych przez Zarząd OZPN. 2. W zawodach mistrzowskich i pucharowych daną drużynę klubową mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry na bieżący sezon przez organ prowadzący rozgrywki. 3. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony do gry, jeśli ukończył 7 lat, przedłoży pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) do klubu sportowego i spełni warunki wynikające z przepisów regulaminowych. Zawodnicy do lat 18 potwierdzani są po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) na formularzu Extranet i deklaracji gry amatora (załącznik nr 1). 4. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier OZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika reprezentanta kraju po ukończeniu 15 roku życia za zgodą rodziców (opiekunów - 7 -

8 prawnych) oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej. 5. Zawodnicy wpisani do protokółu meczowego muszą posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzone w karcie zdrowia. Badanie lekarskie zawodników jest ważne 6 miesięcy. Termin ważności może ulec zmianie w przypadku skrócenia okresu ważności przez lekarza i taka adnotacja znajduje się w karcie zdrowia zawodnika. 6. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie Extranet na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe uprawnienie zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu do którego został on warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie Extranet. 7. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie o którym mowa w ust. 6, organ prowadzący rozgrywki anuluje uprawnienie zawodnika. IV MIEJSCE ZAWODÓW BOISKO Zawody mistrzowskie i pucharowe muszą odbywać się na boiskach zweryfikowanych i posiadających licencję na dany sezon w danej klasie rozgrywkowej. 2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia 7-osobowych rozgrywek młodzieżowych (kat. wiekowej orliki i żaki) na boiskach typu ORLIK. 3. Weryfikację boisk przeprowadzają Komisje w składzie których, powinni znajdować się przedstawiciele Komisji Licencyjnej, Wydziału Gier oraz Kolegium Sędziów. - weryfikacja dokonywana jest przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego; - powtórnej weryfikacji boiska dokonuje się po każdorazowej zmianie objętej weryfikacją pierwotną (np. wymiana bramek itp.). 4. Weryfikacji boisk dokonują komisje z udziałem przedstawicieli Komisji Licencyjnej, Wydziału Gier oraz Kolegium Sędziów OZPN. 5. Weryfikacji boiska od I ligi do IV ligi dokonuje się raz w roku, a od klasy okręgowej do klasy B, co dwa lata przed rozgrywkami (w szczególnych przypadkach może być dokonana weryfikacja powtórna). Weryfikacji powtórnej dokonuje komisja wytypowana przez Zarząd OZPN. Jej wnioski są ostateczne i powinny być wprowadzone w życie w wyznaczonym terminie. 6. Protokół weryfikacji boiska we wszystkich klasach rozgrywkowych powinien być udostępniony sędziom, obserwatorom i delegatom na każde ich żądanie. W przypadku braku aktualnej weryfikacji sędzia zobowiązany jest postępować zgodnie z Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub, który jest gospodarzem zawodów, tj. klub wpisany do terminarza gier na pierwszym miejscu

9 8. Klub, który nie dopełni powyższego obowiązku i z winy którego, zawody nie odbędą się, ponosi konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa koszty związane z przyjazdem na zawody sędziów, obserwatorów, delegatów oraz drużyny gości. 9. O przydatności boiska do rozgrywania zawodów w danym dniu decyduje sędzia zawodów. 10. W spotkaniach rozgrywanych na boisku neutralnym, obowiązek gospodarza przyjmuje strona wyznaczona przez Związek. 11. W strefie technicznej boiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu. V KRYTERIA UCZESTNICTWA I OBOWIĄZKI KLUBÓW Drużyny piłkarskie biorące udział w rozgrywkach Opolskiego ZPN zobowiązani są prowadzić uprawnieni i licencjonowani trenerzy, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr VII/190 z dnia roku. 2. W zespołach uczestniczących w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych mają prawo występować zawodnicy zgłoszeni do ewidencji zawodników PZPN, posiadający licencję zawodnika lub złożony wniosek o taką licencję. Celem uzyskania uprawnień do gry dla zawodników na bieżący sezon, kluby przedkładają w Wydziale Gier Opolskiego ZPN, wygenerowane w systemie Extranet listy zawodników uprawnionych (załącznik nr 2). Listy sporządzane są na oficjalnym formularzu Extranet na podstawie przynależności klubowej zawodników. 3. Wygenerowana w systemie Extranet, lista uprawniająca zawodników powinna być dostarczona do Opolskiego ZPN na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Lista musi być sporządzona oddzielnie dla każdej klasy rozrywkowej. System Extranet generuje listę, według porządku alfabetycznego, z podaniem numeru ewidencji (Extranet lub nr wniosku), datą urodzenia oraz poprzednim klubem. 4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w kategoriach wiekowych: seniorzy, juniorzy starsi, juniorzy młodsi oraz trampkarze, mogą posiadać przynajmniej jedną drużynę, w klasach rozgrywek, niższej od tej w której uczestniczy pierwszy zespół klubu w danej kategorii wiekowej. 5. W przypadku spadku pierwszej drużyny klubu w danej kategorii wiekowej do klasy niższej, drugi zespół tego klubu, będzie automatycznie przeniesiony do rozgrywek klasy niższej. 6. Drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy pierwszy zespół klubu w danej kategorii wiekowej

10 7. Zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach IV ligi i klasach niższych, a także w rozgrywkach młodzieżowych muszą posiadać deklarację gry amatora. (załącznik nr 1). Deklaracja gry amatora jest wypełniana przez klub i zawodnika. Odcinek przeznaczony dla klubu jest deponowany w klubie, natomiast odcinek przeznaczony dla zawodnika, klub ma obowiązek przekazać zawodnikowi lub rodzicom/opiekunom prawnym (w przypadku zawodników niepełnoletnich) w celu porównania podpisów w przypadku sporu pomiędzy stronami. Klub w momencie uprawniania zawodników na bieżący sezon, potwierdza fakt, iż zawodnicy zgłaszani do gry, podpisali deklarację gry amatora, poprzez opieczętowanie i podpis Prezesa Klubu lub innej osoby funkcyjnej na wygenerowanej z systemu Extranet liście uprawnień zawodników w miejscu, w którym znajduje się treść: Oświadczam, że ww. zawodnicy o statusie amatora zdeponowali w klubie podpisane DEKLARACJE GRY AMATORA na bieżący sezon. 8. Za zawodników profesjonalnych uznani zostaną zawodnicy posiadający z klubem umowę (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej). 9. Klub podpisując z zawodnikiem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zobowiązany jest do zdeponowania kontraktu w Opolskim Związku Piłki Nożnej. 10. Do każdego klubu występującego w rozgrywkach IV ligi lub klasy niższej, może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi, dotyczącymi pobytu i zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po przedstawieniu przez klub stosownych dokumentów legalizacji pobytu i pozwolenia na pracę na okres na jaki cudzoziemiec ma prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymał pozwolenie na pracę z zastosowaniem Ustawy z dn r. Dz. U. nr 69 z 2008 r., Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Uchwały nr III/39 Zarządu PZPN z dnia r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich. a) Zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry w drużynie IV ligi lub klasy niższej, tylko jako zawodnik profesjonalny, tzn. posiadający kontrakt z klubem. Klub zobowiązany jest do zdeponowania kontraktu w Opolskim ZPN. b) Dodatkowo dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi lub klasy niższej jednego zawodnikacudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora, pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających o legalizacji pobytu zawodnikacudzoziemca w Polsce. c) Ustala się, iż w każdej drużynie klubu IV ligi lub klasy niższej musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry, co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie. d) Dopuszcza się do udziału zawodników-cudzoziemców w zespołach drużyn rezerwowych, występujących w niższych klasach rozgrywkowych, w przypadku, gdy są oni uprawnieni do gry w pierwszym zespole. e) W celu potwierdzenia i uprawnienia zawodników-cudzoziemców do gry niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego macierzystej federacji narodowej. 11. W meczu mistrzowskim muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, urodzeni w roku 1994 i

11 młodsi, posiadający obywatelstwo polskie, według następujących kryteriów: - IV liga i klasa okręgowa 2 zawodników, - klasa A, 1 zawodnik. Uznaje się, iż zawody należy zweryfikować jako przegraną 0:3 na niekorzyść drużyny, w której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na zawodnika młodzieżowego (np. ukaranie czerwoną kartką lub kontuzja po wykorzystaniu limitu zmian). PRZYKŁAD: a) w sytuacji wykluczenia zawodnika-młodzieżowca (czerwona kartka) zespół występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełnienia do wymaganego limitu zawodnikówmłodzieżowców, co oznacza, iż nie ma obowiązku zastępowania zawodnika-seniora innym zawodnikiem-młodzieżowcem; b) w przypadku kontuzji zawodnika-młodzieżowca i uprzednim wykorzystaniu limitu zmian, zespół występuje w zmniejszonym składzie do końca trwania zawodów; c) w sytuacji, gdy drużyna rozpoczyna zawody w niepełnym składzie, to może uzupełnić skład seniorami jedynie do wymaganego limitu w danej klasie rozgrywkowej, a w pozostałym zakresie młodzieżowcami Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy, rezygnuje z dalszego uczestnictwa lub w trakcie trwającego sezonu nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań, zostanie wyeliminowana z rozgrywek automatycznie, niezależnie od sankcji finansowych, a także zdegradowana o dwie klasy rozgrywkowe, bez względu na ilość zdobytych punktów. 2. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny; b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery. 3. Zawodnicy klubu posiadający jedną drużynę, wycofaną bezpośrednio przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania rozgrywek, uzyskują status zawodnika wolnego i mogą zostać potwierdzeni do nowego klubu poza ustalonymi okresami transferowymi. 4. Zapisy 12 ust. 3 nie dotyczą zawodników klubu, który wycofał drużynę lub rozwiązał klub (sekcję piłki nożnej), a posiada zobowiązania finansowe wobec Opolskiego ZPN. W takim przypadku, klub zainteresowany pozyskaniem zawodnika, będzie zmuszony zapłacić na rzecz Opolskiego ZPN ekwiwalent lub ryczałt za wyszkolenie zawodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami (Uchwała nr VIII/121 Zarządu PZPN z dnia r. w sprawie zasad ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora oraz zawodnika

12 profesjonalnego oraz Uchwałę Zarządu PZPN nr 8/52 z dnia r. dotyczącą opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23, a 28 rokiem życia). Ww. procedura będzie miała zastosowanie do momentu odzyskania należności. 5. W przypadku, jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z przyczyn niezależnych od organizatora, obu klubów, ich piłkarzy lub kibiców (ulewa, nie nadające się do gry boisko, itp.) wówczas spotkanie to należy rozegrać lub dokończyć w najbliższym wolnym terminie z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania zawodów są niekorzystne zjawiska atmosferyczne, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie należy rozegrać lub dokończyć w dniu następnym przy świetle dziennym. Decyzję odnośnie nowego terminu niedokończonych lub nierozegranych zawodów, podejmuje Wydział Gier Opolskiego ZPN. 6. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier Opolskiego ZPN decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry zawody dokańczane w nowym terminie rozgrywane są przy zachowaniu następujących zasad: a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: - którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, - którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów, - którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn; zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych zawodach Drużyny startujące w rozgrywkach mistrzowskich zobowiązane są rozgrywać zawody tylko pod nazwą klubu, do którego należą. Dla celów marketingowych klub może dodać nowy człon nazwy za odpłatnością według przepisów PZPN. 2. Drużyny tworzone w klubach nowo powstałych oraz drużyny nowo tworzone w klubach będących członkiem OZPN, rozpoczynają rozgrywki od najniższej klasy rozgrywkowej danej kategorii. 3. Za zgodą Opolskiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasa A

13 4. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Opolskiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, Zarząd PZPN, może dopuścić do rozgrywek mistrzowskich IV ligi, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów. 5. Zasady określone w ust. 3 i 4 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw. 14 Ogólne zasady łączenia i przeniesienia się klubów, bądź zmiany nazwy, odbywa się na podstawie Uchwały Zarządu PZPN nr V/37 z dn r. o członkostwie z późniejszymi zmianami: 1. Dopuszcza się łączenie klubów, które posiadają jednakową podstawę prawną powstania, tj.: są Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej lub Sportowymi Spółkami Akcyjnymi. 2. W razie połączenia się klubów tej samej klasy rozrywkowej, nowo powstały klub zatrzymuje dotychczasową klasę. 3. W razie łączenia się klubów różnych klas rozrywkowych powstały klub może występować w jednej z klas dotychczasowych klubów, o czym decyduje stosowna uchwała łączących się klubów. 4. Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio w razie połączenia się klubów III ligi i ewentualnie niższych klas rozrywkowych oraz w przypadku połączenia klubów występujących w tych niższych klasach. 5. Połączenia, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 dokonywać mogą: Klub z klubem lub klub z sekcją piłki nożnej innego klubu, których siedziby znajdują się na terenie Opolskiego ZPN. 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się łączenie klubu z klubem lub klubu z sekcją piłki nożnej innego klubu, położonych na obszarach różnych związków piłki nożnej, na podstawie zgodnych ze sobą uchwał Zarządów Związków Piłki Nożnej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu PZPN. 7. Połączenie się może nastąpić po zakończeniu sezonu rozrywkowego, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek danej klasy rozgrywkowej. 8. Nowopowstały klub zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaległości finansowych łączących się klubów. 9. Wszyscy zawodnicy łączących się klubów stają się członkami nowopowstałego klubu. 10. W celu skutecznego wstąpienia nowopowstałego, w wyniku połączenia, klubu do rozgrywek piłkarskich, należy złożyć do Opolskiego ZPN następujące dokumenty:

14 - Uchwały Walnych Zebrań Członków lub Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy o połączeniu się klubów (sekcji piłki nożnej); - Uchwały Opolskiego ZPN o wykreśleniu z listy członków związku i PZPN łączących się klubów; - Postanowienie właściwego sądu lub decyzja starostwa o wpisie nowopowstałego stowarzyszenia Kultury Fizycznej lub Sportowej Spółki Akcyjnej do rejestru; - Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji klubów sportowych w Starostwie; - Oświadczenie nowopowstałego klubu o przyjęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych łączących się klubów; - Wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości określonej przez Zarząd Opolskiego ZPN Warunkiem dopuszczenia i udziału w rozgrywkach seniorskich poszczególnych klas rozgrywkowych jest posiadanie drużyn młodzieżowych, biorących udział w rozgrywkach (również drużyn 7 osobowych): juniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków lub posiadaniu umów o współpracy z innymi klubami biorących udział w rozgrywkach OZPN w zakresie szkolenia młodzieży, w ilości nie mniejszej niż: - IV liga - 2 zespoły, - Klasa okręgowa - 2 zespoły, - Klasa A - 1 zespół. Kluby występujące w rozgrywkach Klasy B są zwolnione z obowiązku posiadania drużyny młodzieżowej, jednak w przypadku awansu, klub, będzie musiał stworzyć drużynę młodzieżową, aby uzyskać prawo do gry w rozgrywkach prowadzonych na szczeblu Opolskiego ZPN. 2. W przypadku wycofania w trakcie rozgrywek jednej z drużyn młodzieżowych, na podstawie 12 ust. 1 wobec klubu (organizacji sportowej) podejmowane są stosowne sankcje dyscyplinarne, łącznie z cofnięciem ważności licencji do danej klasy rozgrywkowej Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami: a) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej; b) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech zawodników; c) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań mistrzowskich w drużynie klasy wyższej; d) do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu, bez względu na długość czasu jego obecności na boisku

15 2. Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy). 3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry, może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy bramkarzy). 4. Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w dwóch meczach swego klubu, w łącznym wymiarze czasu gry, odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. 5. Postanowienia ust. 1 pkt. a-d, nie dotyczą juniorów Przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn lub kapitanowie drużyn zobowiązani są do dostarczenia sędziemu wypełnionych składów drużyn na druku protokołu zawodów (załącznik nr 3), z wyszczególnieniem uczestników zawodów z imienia, nazwiska i daty urodzenia oraz własnoręczny czytelny podpis kierowników drużyn, potwierdzającymi wiarygodność danych dotyczących zapisów w protokole, co najmniej 30 minut przed zawodami. Sędziemu należy również dostarczyć potwierdzoną listę zawodników, posiadane licencje zawodników oraz karty zdrowia zawodników. Kierownik drużyny lub kapitan drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż Po tym jak protokół zawodów został wypełniony, podpisany przez obie drużyny oraz zwrócony do sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje: a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal można wymienić liczbę zawodników wynikającą z regulaminu rozgrywek. b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że liczba zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona ( z zastrzeżeniem punktu c ). c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić. 3. Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie licząca mniej niż 11 zawodników może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój podstawowy skład zawodnikami

16 wpisanymi do sprawozdania. O uzupełnianiu podstawowego składu drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez jej kapitana bądź kierownika drużyny. 4. Kluby będące gospodarzami zawodów zobowiązane są zapewnić 3 egzemplarze sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisuje nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami. Kierownicy drużyn odbiór wypełnionych sprawozdań potwierdzają własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie). 5. W przypadku, gdy sędzia lub drużyna przeciwna ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, i nie można tego stwierdzić na podstawie licencji zawodnika, na żądanie sędziego, zawodnik jest zobowiązany przedstawić arbitrowi zawodów, ważny dokument tożsamości z fotografią (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp.). Musi to uczynić przed zawodami w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. Brak okazania dokumentu przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. Brak okazania dokumentu w przerwie lub po zakończeniu meczu, zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokole, a decyzję, co do weryfikacji spotkania, wiążącą się z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości, podejmuje Wydział Gier Opolskiego ZPN. 6. Kapitanom drużyn, którzy ukończyli 18 lat i posiadają dowód tożsamości, przysługuje prawo żądania sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach do momentu zakończenia zawodów. Jeżeli kapitanem drużyny jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia oraz w drużynach juniorów, juniorów młodszych, trampkarzy i młodzików, prawo żądania sprawdzenia tożsamości przysługuje pełnoletniemu kierownikowi lub trenerowi drużyny do momentu zakończenia zawodów. 7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje kapitanowi lub kierownikowi drużyny. Kapitanowie lub kierownicy drużyny muszą o tym fakcie poinformować sędziego do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 18 Piłkarz nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie może być dopuszczony do udziału w zawodach Zawodnicy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych muszą występować na boisku w koszulkach z numerem odpowiadającym zapisowi w protokole zawodów. 2. Numery na koszulkach powinny być kontrastowe w stosunku do strojów i posiadać wysokość minimum 24 centymetrów. 3. Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych przystępujący do gry muszą posiadać

17 ochraniacze Celem zoptymalizowania wymiany korespondencji między klubami, a Opolskim ZPN, zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach do posiadania i korzystania z elektronicznych skrzynek pocztowych oraz konta klubowego w systemie Extranet. 2. Zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski ZPN do śledzenia bieżących komunikatów na stronie związku ( oraz sprawdzania na bieżąco korespondencji rozsyłanej drogą . VI ZASADY AWANSU I SPADKU W SEZONIE 2014/ IV Liga opolska składa się z 18 zespołów. Z IV Ligi opolskiej do III Ligi opolsko śląskiej awansuje mistrz. 2. Z IV Ligi opolskiej spadają drużyny zajmujące 16, 17 i 18 miejsce oraz dodatkowo kolejne drużyny w zależności od ilości drużyn spadających z III Ligi i ewentualnie zdegradowanych z wyższych lig (o dwie klasy w przypadku wycofania z rozgrywek, lub braku licencji itp.). 3. Klasa Okręgowa składa się z dwóch grup, po 16 drużyn każda. 4. Z Klasy Okręgowej do IV Ligi opolskiej awansują mistrz i wicemistrz obu grup. 5. Z Klasy Okręgowej spadają drużyny zajmujące na zakończenie rozgrywek miejsca 15, 16 w swojej grupie oraz jedna drużyna z 14 miejsca z najmniejszą ilością punktów. Przy równej ilości punktów, spada drużyna z niekorzystną różnicą bramek, przy dalszej równości, spada drużyna z mniejszą ilością bramek zdobytych. Przy spadku większej ilości drużyn z IV Ligi opolskiej spada dodatkowo kolejna drużyna z 14 miejsca, następnie z 13 miejsca według zasady jak wyżej. 6. Klasa A składa się z 84 drużyn, podzielonych terytorialnie na 6 grup po 14 drużyn każda. 7. Z Klasy A do Klasy Okręgowej awansują mistrzowie każdej z sześciu grup. 8. Awans do Klasy A uzyskają mistrzowie Klasy B. 9. Z Klasy A spadają drużyny zajmujące na zakończenie rozgrywek miejsce 14 w swojej grupie i pięć drużyn z 13 miejsca z najmniejszą ilością punktów. Przy równej ilości punktów, spada drużyna z niekorzystną różnicą bramek, przy dalszej równości, spada drużyna z mniejszą ilością bramek zdobytych. Przy spadku większej ilości drużyn z Klasy Okręgowej spada dodatkowo kolejna drużyna z 13 miejsca, następnie z 12 miejsca według zasady jak wyżej. Jeżeli w sezonie 2014/2015, Klasy B będą liczyły więcej jak 12 grup, to zasada dotycząca

18 kolejności spadków z Klasy A, będzie obowiązywać według zasad opisanych powyżej. 10. Liczba drużyn w poszczególnych grupach, Klasy B powinna liczyć minimum 12 drużyn. 11. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem w tej klasie oraz klasach niższych. 12. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna na poziomie danej klasy rozgrywkowej (w przypadku kilku grup danej klasy rozgrywkowej, procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą, dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję). Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana procedura ma zastosowanie dla drużyn danej klasy rozgrywkowej do 3. miejsca włącznie. 13. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 21 ust. 12, wówczas miejsce w danej klasie rozgrywkowej zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz Drużyny seniorów IV Ligi opolskiej oraz Klasy Okręgowej mają prawo do wymiany czterech zawodników w meczu mistrzowskim przez cały okres gry. 2. Drużyny seniorów Klasy A oraz Klasy B mają prawo do wymiany siedmiu zawodników w meczu mistrzowskim przez cały okres gry Opolska Liga Juniorów składa się z 14 zespołów. 2. W sezonie 2014/15 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 1996 r., 1997 r., 1998 r. oraz 1999 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 3 zawodników z rocznika 1999 r. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJ). 3. Czas gry 2 x 45 minut. 4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry. 5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień wiosna (mecz i rewanż). 6. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów w sezonie 2014/2015 uzyska tytuł mistrza województwa oraz prawo gry w meczach barażowych (mecz i rewanż) o awans do

19 Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2015/ Mistrz województwa opolskiego rozegra mecze barażowe z jednym z mistrzów, innych województw, zakwalifikowanych do grupy zachodniej, Centralnej Ligi Juniorów, tj. mistrz województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz pomorskiego. 8. Losowanie par barażowych o prawo gry w Centralnej Lidze Juniorów, przeprowadzi Polski Związek Piłki Nożnej. 9. Jeżeli drużyna(-y) z województwa opolskiego po sezonie 2014/2015 zajmie(-ą) w Centralnej Lidze Juniorów miejsce(-a) spadkowe, tj. 13., 14, 15., 16. to w sezonie 2015/2016 będą miały prawo gry w Opolskiej Lidze Juniorów. 10. W przypadku drużyny, która zrezygnuje z prawa gry w meczach barażowych o awans do Centralnej Ligi Juniorów, to prawo gry w meczach barażowych uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna z Opolskiej Ligi Juniorów. Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z prawa gry w meczach barażowych to prawo gry w meczach barażowych uzyska kolejna drużyna. 11. Po zakończeniu sezonu 2014/2015 spadkiem z Opolskiej Ligi Juniorów objęta zostanie drużyna z miejsca 14. oraz dodatkowo kolejna(-e) drużyna(-y) w zależności od ilości drużyn z województwa opolskiego, spadających z Centralnej Ligi Juniorów, a także w przypadku, gdy drużyna, która zajęła 1. miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów i w wyniku meczów barażowych nie uzyskała awansu do Centralnej Ligi Juniorów. 12. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z Opolskiej Ligi Juniorów oraz klas niższych Liga Juniorów składa się z dwóch grup po 12 drużyn w każdej. 2. W sezonie 2014/15 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 1996 r., 1997 r., 1998 r. oraz 1999 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 3 zawodników z rocznika 1999 r. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJ). 3. Czas gry 2 x 45 minut. 4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry

20 5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż). 6. Mistrzowie grup, 1 Ligi Juniorów awansują do Opolskiej Ligi Juniorów. 7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do Opolskiej Ligi Juniorów uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 1 Ligi Juniorów. W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą, dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję. Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3. miejsca włącznie. 8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 24 ust. 7, wówczas miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz. 9. Z 1 Ligi Juniorów spadają drużyny, które zajmą na zakończenie rozgrywek miejsce 12. w swojej grupie, a w przypadku większej ilości drużyn spadających z Opolskiej Ligi Juniorów dodatkowo kolejna drużyna z miejsca 11. z najmniejszą ilością punktów. Przy równej ilości punktów, spada drużyna z niekorzystną różnicą bramek, przy dalszej równości, spada drużyna z mniejszą ilością bramek zdobytych. Przy spadku następnej drużyny z Opolskiej Ligi Juniorów, spada dodatkowo kolejna drużyna z 11. miejsca, następnie z 10. miejsca, według zasady jak wyżej. Jeżeli w sezonie 2014/2015, 2 Liga Juniorów będzie liczyła więcej jak 4 grupy, to zasada dotycząca kolejności spadków z 1 Ligi Juniorów, będzie obowiązywać według zasad opisanych powyżej. 10. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie, wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z 1 Ligi Juniorów dla tej grupy z której wycofana drużyna pochodzi Liga Juniorów składać się będzie z minimum 12 drużyn, w grupach podzielonych terytorialnie. Ilość grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed rozpoczęciem sezonu 2014/ W sezonie 2014/15 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 1996 r., 1997 r., 1998 r. oraz 1999 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 3 zawodników z rocznika 1999 r. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJ). 3. Czas gry 2 x 45 minut. 4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry. 5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż)

21 6. Mistrzowie grup, 2 Ligi Juniorów awansują do 1 Ligi Juniorów. 7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do 1 Ligi Juniorów uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 2 Ligi Juniorów. W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą, dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję. Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3. miejsca włącznie. 8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 25 ust. 7, wówczas miejsce w 1 Lidze Juniorów zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz. 9. Po zakończeniu sezonu z 2 Ligi Juniorów nie spada żadna drużyna ze względu na to, iż jest to najniższa klasa rozgrywkowa w tej kategorii wiekowej. 10. Przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu możliwe jest zgłoszenie do 2 Ligi Juniorów nowych drużyn Opolska Liga Juniorów Młodszych składa się z 8 zespołów. 2. W sezonie 2014/15 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 1998 r., 1999 r., 2000 r. oraz 2001 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 3 zawodników z rocznika 2001 r. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJM). 3. Czas gry 2 x 40 minut. 4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry. 5. Rozgrywki prowadzone będą systemem czterorundowym, jesień (mecz i rewanż) - wiosna (mecz i rewanż), według następujących zasad: a) w rundzie jesiennej w rozgrywkach uczestniczyć będzie 8 drużyn; b) drużyny, które po rundzie jesiennej zajmą miejsca 1. i 2. uzyskują awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych, w której uczestniczyć będą w rundzie wiosennej sezonu 2014/15; c) w rundzie wiosennej do pozostałych drużyn Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych, dołączą dwie drużyny z 1 Ligi Juniorów Młodszych, które po rundzie jesiennej zajęły 1. i 2. miejsce; d) wyniki po rundzie jesiennej, zostaną anulowane; e) zostanie opracowany nowy terminarz na rundę wiosenną; f) w rundzie wiosennej, 8 drużyn rozegra mecz i rewanż; g) drużyna, która po rundzie wiosennej zajmie 1. miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów Młodszych zdobędzie Puchar Prezesa Opolskiego ZPN;

22 h) drużyny, które po rundzie wiosennej w Opolskiej Lidze Juniorów Młodszych zajmą miejsca 6., 7. i 8. zostaną objęte spadkiem do 1 Ligi Juniorów Młodszych; i) po zakończeniu sezonu 2014/2015, drużyny występujące w rundzie wiosennej w Makroregionalnej Lidze Juniorów Młodszych, mają zagwarantowany udział w Opolskiej Lidze Juniorów Młodszych w kolejnym sezonie; j) mistrzem województwa opolskiego zostanie drużyna, która będzie najwyżej sklasyfikowana w rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych, przynależna do Opolskiego ZPN. 6. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych oraz klas niższych Liga Juniorów Młodszych składa się z 14 drużyn. 2. W sezonie 2014/15 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 1998 r., 1999 r., 2000 r. oraz 2001 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 3 zawodników z rocznika 2001 r. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJM). 3. Czas gry 2 x 40 minut. 5. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry. 6. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż). 7. W rundzie jesiennej w rozgrywkach uczestniczyć będzie 14 drużyn, natomiast w rundzie wiosennej 12 drużyn. 8. Drużyny, które po rundzie jesiennej zajmą miejsca 1. i 2. uzyskują awans do Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych, w której uczestniczyć będą w rundzie wiosennej. 9. Po rundzie jesiennej, wyniki uzyskane z drużynami, które awansowały do Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych, zostaną utrzymane, a także opracowana zostanie nowa tabela oraz nowy terminarz rundy wiosennej z uwzględnieniem parytetów gospodarze goście. 10. Mistrz 1 Ligi Juniorów Młodszych awansuje do Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych. 11. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do Opolskiej Ligi Juniorów Młodszych uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 1 Ligi Juniorów Młodszych. Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna, także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3. miejsca włącznie

23 12. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 27 ust. 11, wówczas miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów Młodszych zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz. 13. Jeżeli w sezonie 2014/2015, 2 Liga Juniorów Młodszych będzie liczyła dwie grupy, to po zakończeniu sezonu, spadkiem z 1 Ligi Juniorów Młodszych objęte zostaną drużyny, które zajmą miejsca 11., 12., natomiast jeżeli w sezonie 2014/2015, 2 Liga Juniorów Młodszych będzie liczyła więcej jak 2 grupy, to spadkiem objęta będzie dodatkowo kolejna(-e) drużyna(-y) w zależności od ilości grup w 2 Lidze Juniorów Młodszych. 14. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie, wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z 1 Ligi Juniorów Młodszych Liga Juniorów Młodszych składać się będzie z minimum 12 drużyn, w grupach podzielonych terytorialnie. Ilość grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed rozpoczęciem sezonu 2014/ W sezonie 2014/15 występować mogą tylko zawodnicy urodzeni w 1998 r., 1999 r., 2000 r. oraz 2001 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu, zakładając przy tym, iż przez okres całego meczu na boisku może przebywać maksymalnie 3 zawodników z rocznika 2001 r. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę juniorów zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową (ŁDMJM). 3. Czas gry 2 x 40 minut. 4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry. 5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż). 6. Mistrzowie grup, 2 Ligi Juniorów Młodszych awansują do 1 Ligi Juniorów Młodszych. 7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do 1 Ligi Juniorów Młodszych uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 2 Ligi Juniorów Młodszych. W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą, dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję. Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3. miejsca włącznie. 8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 28 ust. 7, wówczas miejsce w 1 Lidze Juniorów Młodszych zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz

24 9. Po zakończeniu sezonu z 2 Ligi Juniorów Młodszych nie spada żadna drużyna ze względu na to, iż jest to najniższa klasa rozgrywkowa w tej kategorii wiekowej. 10. Przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu możliwe jest zgłoszenie do 2 Ligi Juniorów Młodszych nowych drużyn. 29 W rozgrywkach w kategorii trampkarzy dopuszcza się drużyny w składach których, mogą występować chłopcy i dziewczęta Opolska Liga Trampkarzy składa się z 12 zespołów. 2. W sezonie 2014/2015 występować mogą tylko zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2000 r., 2001 r., 2002 r. oraz 2003 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę trampkarzy zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową Trampkarzy (ŁDMT). 3. Czas gry 2 x 35 minut. 4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry. 5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż). 6. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w Opolskiej Lidze Trampkarzy uzyska tytuł mistrza województwa opolskiego. 7. Po zakończeniu sezonu 2014/2015 spadkiem z Opolskiej Ligi Trampkarzy objęte zostaną drużyny z miejsc 11. i Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z Opolskiej Ligi Trampkarzy oraz klas niższych Liga Trampkarzy składa się z dwóch grup po 12 drużyn w każdej. 2. W sezonie 2014/2015 występować mogą tylko zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2000 r., 2001 r., 2002 r. oraz 2003 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku

25 połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę trampkarzy zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową Trampkarzy (ŁDMT). 3. Czas gry 2 x 35 minut. 4. Wszystkie drużyny mają prawo do wymiany siedmiu zawodników przez cały okres gry. 5. Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym, jesień - wiosna (mecz i rewanż). 6. Mistrzowie grup, 1 Ligi Trampkarzy awansują do Opolskiej Ligi Trampkarzy. 7. W przypadku drużyny, która rezygnuje z awansu, promocję do Opolskiej Ligi Trampkarzy uzyska kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna 1 Ligi Trampkarzy. W takim przypadku procedura wyłonienia drużyny zastępującej, drużynę awansującą, dotyczy tej grupy z której dany klub uzyskał promocję. Jeśli kolejna, najwyżej sklasyfikowana drużyna także zrezygnuje z awansu to wyżej opisana procedura ma zastosowanie dla drużyny do 3. miejsca włącznie. 8. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki 31 ust. 7, wówczas miejsce w Opolskiej Lidze Trampkarzy zachowuje najwyżej sklasyfikowany spadkowicz. 9. Z 1 Ligi Trampkarzy spadają drużyny, które zajmą na zakończenie rozgrywek miejsce 11., 12. w swojej grupie (przy 4 grupach 2 Ligi Trampkarzy), a w przypadku, jeżeli w sezonie 2014/2015, 2 Liga Trampkarzy, będzie liczyła 5 grup, to spadkiem objęta będzie dodatkowo kolejna drużyna z miejsca 10. z najmniejszą ilością punktów. Przy równej ilości punktów, spada drużyna z niekorzystną różnicą bramek, przy dalszej równości, spada drużyna z mniejszą ilością bramek zdobytych. Przy 6 grupach 2 Ligi Trampkarzy, spada dodatkowo kolejna drużyna z 10. miejsca, następnie z 9. miejsca, jeżeli zwiększy się ilość grup 2 Ligi Trampkarzy, według zasady jak wyżej. 10. Jeżeli w czasie trwania rozgrywek lub po sezonie, wycofa się jedna lub więcej drużyn, wówczas po zakończeniu rozgrywek zmniejsza się ilość drużyn objętych spadkiem z 1 ligi trampkarzy dla tej grupy z której wycofana drużyna pochodzi Liga Trampkarzy składać się będzie z minimum 12 drużyn, w grupach podzielonych terytorialnie. Ilość grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed rozpoczęciem sezonu 2014/ W sezonie 2014/2015 występować mogą tylko zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2000 r., 2001 r., 2002 r. oraz 2003 r., zgłoszeni i potwierdzeni do danego klubu. Jeżeli kluby nie będą wstanie spełnić powyższego wymogu zobowiązane będą stworzyć w wyniku połączeń kilku klubów regionalnych (miasto, gmina, powiat), łączoną międzyklubową drużynę trampkarzy zwaną Łączoną Drużyną Młodzieżową Trampkarzy (ŁDMT)

REGULAMINY ORGANIZACYJNE

REGULAMINY ORGANIZACYJNE REGULAMINY ORGANIZACYJNE OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/14-1 - Spis treści: REGULAMIN ROZGRYWEK... 4 I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 II STRUKTURY ROZGRYWEK... 6 III ORGANIZATOR... 7 IV MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon Wiosna 2018

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon Wiosna 2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon Wiosna 2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy

Bardziej szczegółowo

Opolski Związek Piłki Nożnej sezon 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK

Opolski Związek Piłki Nożnej sezon 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO IV LIGI, KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B SENIORÓW, JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH, TRAMPKARZY ORAZ MŁODZIKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ SEZON 2016/2017-1 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Opolski Związek Piłki Nożnej sezon 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK

Opolski Związek Piłki Nożnej sezon 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO 4 LIGI, KLASY OKRĘGOWEJ, KLASY A i B SENIORÓW, JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH, TRAMPKARZY ORAZ MŁODZIKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ SEZON 2017/2018-1 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Częstochowskiej Klasy Okręgowej na sezon 2015/2016 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK I DYSCYPLINARNY

REGULAMINY ROZGRYWEK I DYSCYPLINARNY REGULAMINY ROZGRYWEK I DYSCYPLINARNY OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2012/13-1 - Spis treści: REGULAMIN ROZGRYWEK... 4 I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 II STRUKTURY ROZGRYWEK... 6 III ORGANIZATOR...

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZGRYWEK DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SPADKI I AWANSE 1 Lubuski ZPN w Zielonej Górze oraz GOZPN w Gorzowie Wlkp. ustalają organizację rozgrywek młodzieżowych w podległych Podokręgach w zależności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020 AWANSE I SPADKI DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE TURNIEJE FINAŁOWE MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI Po zakończonym

Bardziej szczegółowo

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn Aneks nr 1 (runda jesienna sezonu 2018/2019) do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019". Zarząd Podokręgu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/ ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Pełna nazwa klubu pieczęć klubu ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2019/2020 - ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK - Zgłoszenie należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, 10-449

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2014/2015

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2014/2015 Śląski Związek Piłki Nożnej Bytom, sierpień 2014 Podokręg Bytom ul. Mickiewicza 7 41-902 Bytom R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2014/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Sezonie 2018/2019 wprowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2018/2019 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ AWANSE: IV LIGA Drużyna,

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice,... ul. Francuska Katowice

Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice,... ul. Francuska Katowice Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice,... ul. Francuska 32 40-028 Katowice REGULAMIN Rozgrywek w piłce nożnej Śląskiej Ligi Trampkarzy Roczniki 1996, 1997 i 1998 w sezonie 2010/2011 1 Rozgrywki będą prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015".

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015. Aneks do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015". 1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, iż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13)

REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat 13) Warszawa, luty 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 (zawodniczki do lat

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/2019 Rozgrywki o Puchar Polski, na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej są imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017 R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Art. 1. Wstęp 1 Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu okręgu, zwane dalej Rozgrywkami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz)

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz) Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2016/2017 Katowice, 01.07.2016 r. Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice ul. Francuska 32 40 028 K A T O W I C E tel/fax (0-32) 255-49-66 Konto : PKO BP III Oddział Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Częstochowskiej Klasy Okręgowej - Football Factory na sezon 2016/2017 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7.

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7. Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019 REGULMIN SZZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2018/2019 Zgodnie z 45 Regulaminu Ramowego rozgrywki będą prowadzone przez Wydział Gier Podokręgu Racibórz na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 1 IV LIGA 1) W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi bierze udział 36 drużyn podzielonych na dwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020 REGULMIN SZZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej Podokręg Racibórz w sezonie 2019/2020 Zgodnie z 45 Regulaminu Ramowego rozgrywki będą prowadzone przez Wydział Gier Podokręgu Racibórz na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

- wyciąg przepisów dot. bezpośrednio lub pośrednio SĘDZIÓW - I POSTANOWIENIA OGÓLNE

- wyciąg przepisów dot. bezpośrednio lub pośrednio SĘDZIÓW - I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI, KL. OKRĘGOWEJ, KL. A B SENIORÓW, JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH, TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/15 - wyciąg przepisów dot. bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/19/Z. Zarządu Śl. ZPN z dnia r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/19/Z. Zarządu Śl. ZPN z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/19/Z Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r. Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W KATEGORII

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Lubliniec w sezonie 2013/2014.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Lubliniec w sezonie 2013/2014. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Lubliniec w sezonie 2013/2014. Na podstawie 45 Regulaminu Ramowego Rozgrywek w Piłce Nożnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Celem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004

A1 juniorzy 2001 / B1 juniorzy młodsi 2003 / 2004 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2018/2019

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków i innych uwarunkowań w sezonie 2018/2019 Katowice, 01.07.2018 r. Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice ul. Francuska 32 40 028 K A T O W I C E Konto : PKO BP III Oddział Katowice 91 1020 2313 0000 3102 0149 1034 Załącznik nr 2 do Regulamin

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości:

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości: Załącznik do Uchwały Nr 31/2017 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 26.07.2017r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Sezon 2018/2019 I. Cel zawodów Wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski Rugby 7, ustalenie klasyfikacji do OOM/MPJ 2019r. podczas której zostanie wyłoniony mistrz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO PODHALAŃSKIEGO PODOKREGU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW na sezon rozgrywkowy 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO PODHALAŃSKIEGO PODOKREGU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW na sezon rozgrywkowy 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO PODHALAŃSKIEGO PODOKREGU PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW na sezon rozgrywkowy 2015/2016 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych oraz nabór i selekcja do

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej klas młodzieżowych Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Podokręgu Częstochowa w sezonie 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Lubliniec w sezonie 2017/2018

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Lubliniec w sezonie 2017/2018 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Lubliniec w sezonie 2017/2018 Na podstawie Regulaminu Ramowego Rozgrywek w Piłce Nożnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/54/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVIII/54/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej następuje: Uchwała Nr XVIII/54/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co I. Zgodnie z 35.4 Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie awansów i spadków w sezonie 2016/2017 (załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej)

Uchwała w sprawie awansów i spadków w sezonie 2016/2017 (załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej) Uchwała w sprawie awansów i spadków w sezonie 2016/2017 (załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej) 1 KLASA A 1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A bierze udział 16 drużyn w jednej grupie

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi Juniorów Starszych Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 I. Zmiany wprowadzone w wyniku zmiany Uchwały nr IX/140

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo trampkarzy młodszych` 2001 i 2002 w sezonie 2013/2014

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo trampkarzy młodszych` 2001 i 2002 w sezonie 2013/2014 Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Katowice ul. Francuska 32 40 028 KATOWICE Katowice, 01.07.2013r R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo trampkarzy młodszych` 2001 i 2002 w sezonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Powiatowej Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Regulamin Ligi Powiatowej Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego mzałącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków LP-ALPNPS nr 1/2015 z dnia 18.08.2015r. str. 1 Regulamin Ligi Powiatowej Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu mistrza Polski oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2014/2015.

I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu mistrza Polski oraz srebrnego i brązowego medalisty w sezonie 2014/2015. Regulamin turnieju finałowego 2014/15 4 zespoły * najważniejsze informacje i zmiany zaznaczono na czerwono Sezon 2014/2015 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie zdobywcy tytułu mistrza Polski oraz srebrnego i brązowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET NA SEZON 2010/2011

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET NA SEZON 2010/2011 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, lipiec 2010 WYDZIAŁ PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET NA SEZON 2010/2011 Rozgrywki o ufundowany przez Prezesa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2017/ KLASA A

Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2017/ KLASA A Załącznik nr 2 Podokręgu Zabrze do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2017/2018 1 KLASA A 1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A bierze udział 16 drużyn w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o:

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 NA SEZON 2017/2018 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu o: 1. Przepisy gry

Bardziej szczegółowo

AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2018/2019. Rozdział I: AWANSE

AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2018/2019. Rozdział I: AWANSE Uchwała nr 443/Z/2018 z dnia 30.07.2018r. zm. Uchwała nr 520/Z/2019 z dnia 25.02.2019r. AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2018/2019 Rozdział I: AWANSE

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY rozgrywek w piłce nożnej rozgrywek młodzieżowych Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Podokręgu Częstochowa w sezonie 2018/2019 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 118 Uchwała nr VII/118 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-14 w Piłce Nożnej Kobiet im. Ireny Półtorak

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 19 10202498 0000 8402 0018 4671 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2015/2016 i następne (tekst jednolity)

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2015/2016 i następne (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 320/Z/2015 z dnia 27.07.2015r. zm. Uchwała nr 374/Z/2015 z dnia 30.11.2015r. zm. Uchwała nr 395/Z/2016 z dna 25.01.2016r. zm. Uchwała nr 406/Z/2016 z dna 29.02.2016r. REGULAMIN ROZGRYWEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Organizatorem Płockiej Ligi Młodzik U-12 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

REGULAMIN. I. Organizatorem Płockiej Ligi Młodzik U-12 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Młodzik U-12 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez sport. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w cyklu rozgrywkowym 2014/2015 z dnia 19.03.2015r.

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w cyklu rozgrywkowym 2014/2015 z dnia 19.03.2015r. ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w cyklu rozgrywkowym 2014/2015 z dnia 19.03.2015r. Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, lipiec 2013 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W SEZONIE 2013/2014 (MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH WARSZAWSKICH PO RUNDZIE JESIENNEJ 2015/2016

ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH WARSZAWSKICH PO RUNDZIE JESIENNEJ 2015/2016 ZASADY AWANSÓW I SPADKÓW W ROZGRYWKACH WARSZAWSKICH PO RUNDZIE JESIENNEJ 1. W rundzie wiosennej sezonu rozgrywki juniorów starszych A1 U-19 będą prowadzone w I Warszawskiej Lidze U-19 (2 grupy po 8 zespołów),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Dol. ZPN Wrocław. w kategorii oldbojów na sezon rozgrywkowy 2016/2017

REGULAMIN. Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Dol. ZPN Wrocław. w kategorii oldbojów na sezon rozgrywkowy 2016/2017 REGULAMIN Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Dol. ZPN Wrocław w kategorii oldbojów na sezon rozgrywkowy 2016/2017 1 Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz kontynuowanie życia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej dotyczący awansów i spadków w sezonie 2016/2017 1 IV LIGA 1) W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi bierze udział 36 drużyn podzielonych na dwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Dol. ZPN w kategorii oldbojów na sezon rozgrywkowy 2019/2020

REGULAMIN Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Dol. ZPN w kategorii oldbojów na sezon rozgrywkowy 2019/2020 REGULAMIN Rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Dol. ZPN w kategorii oldbojów na sezon rozgrywkowy 2019/2020 1 Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz kontynuowanie życia sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 124 Uchwała nr VI/124 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Juniorek Młodszych U-16 w Piłce Nożnej Kobiet im. Ireny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/91 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. I CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej halowej w Gminie Stężyca, stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/77/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVII/77/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej następuje: Uchwała Nr XVII/77/2017 z dnia 25 września 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co I. Zgodnie z 35.4 Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/9/2017 z dnia 06 marca 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr XVII/9/2017 z dnia 06 marca 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej następuje: Uchwała Nr XVII/9/2017 z dnia 06 marca 2017 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co I. W Uchwale nr nr XVI/38/2016

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN Na podstawie 32 pkt. 9 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2019

KOMUNIKAT Nr 16/2019 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2013/2014

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2013/2014 Śląski Związek Piłki Nożnej Bytom, Sierpieo 2013 Podokręg Bytom Ul. Mickiewicza 7 41-902 Bytom POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www. podkarpackizpn.com.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo