SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE WWW.SCHRACK.COM"

Transkrypt

1 SCHRACK ENERGIETECHNIK POLSKA OKABLOWANIE MIEDZIANE

2 SPIS TREŚCI W PRZEGLĄD SYSTEMÓW SCHRACK NET HSE... 4 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SCHRACK KATEGORII 6/KLASY E... 5 NOWE NORMY... 5 STANDARYZOWANE OZNACZENIA DLA KABLI ZGODNIE Z EN , 2003, ZAŁĄCZNIK E... 6 PRZYKŁADOWA LISTA AWG PRZEWODNIKÓW MIEDZIANYCH... 6 RÓŻNICA POMIĘDZY KLASĄ I KATEGORIĄ... 7 POMIARY DLA OKABLOWAŃ KLAS D, E, F... 8 W SYSTEM KAT.5 LSA "CEV LINE" STP GNIAZDA RJ45 KAT 5 EKRANOWANE / LSA... 9 PUSZKI NATYNKOWE... 9 PANEL KROSOWY 24xRJ45 KAT. 5 EKRANOWANY / LSA... 9 NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU LSA...10 KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5 EKRANOWANY...10 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/UTP I SF/UTP KAT W SYSTEM KAT. 5 MODULARNY HPV LINE STP GNIAZDA RJ45 HPV KAT. 5 EKRANOWANE / MODULARNE...12 PANEL KROSOWY HPV 24xRJ45 KAT. 5 EKRANOWANY / MODULARNY...13 KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5 EKRANOWANY...13 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/UTP I SF/UTP KAT W SYSTEM KAT.5 LSA "CEV LINE" UTP GNIAZDA RJ45 KAT. 5 NIEEKRANOWANE / LSA...15 PUSZKI NATYNKOWE...15 PANEL KROSOWY 24xRJ45 KAT. 5 NIEEKRANOWANY / LSA...15 NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU LSA...16 KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5 NIEEKRANOWANY...16 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT W SYSTEM KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" UTP GNIAZDA RJ45 HPV KAT. 5 NIEEKRANOWANE / MODULARNE...18 PANEL KROSOWY HPV 24xRJ45 KAT. 5 NIEEKRANOWANY / MODULARNY...19 KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5 NIEEKRANOWANY...20 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT W SYSTEM KLASY E (KAT.6) LSA "CHANNEL LINE" STP GNIAZDA RJ45 KAT. 6 EKRANOWANE/LSA...21 PUSZKI NATYNKOWE...21 PANEL KROSOWY 24xRJ45 KAT. 6 EKRANOWANY / LSA...21 NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU LSA...22 KABEL KROSOWY RJ45 KLASY E EKRANOWANY...22 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/FTP KAT MHZ I S/FTP KAT MHZ...23 W SYSTEM KAT.6 MODULARNY "DE EMBEDDED LINE" STP GNIAZDA RJ45 "DE EMBEDDED LINE" RJ45 KAT. 6 EKRANOWANE / MODULARNE...24 PANEL KROSOWY "DE EMBEDDED LINE" 24xRJ45 KAT. 6 EKRANOWANY / MODULARNY...25 NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU MODULARNEGO "DE EMBEDDED LINE"...25 WYSOKIEJ KLASY KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 6 EKRANOWANY...25 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/FTP KAT MHZ I S/FTP KAT MHZ...26 W SYSTEM KLASY E (KAT.6) MODULARNY "CHANNEL LINE" UTP GNIAZDA RJ45 KAT. 6 NIEEKRANOWANE/MODULARNE...27 PANEL KROSOWY 24xRJ45 KAT. 6 NIEEKRANOWANY / MODULARNY...28 NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU MODULARNEGO "CHANNEL LINE"...28 KABEL KROSOWY RJ45 KLASY E NIEEKRANOWANY...29 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT

3 SPIS TREŚCI W SYSTEM KAT.6 MODULARNY "DE EMBEDDED LINE" UTP GNIAZDA RJ45 "DE EMBEDDED LINE" RJ45 KAT. 6 NIEEKRANOWANE / MODULARNE...30 PANEL KROSOWY "DE EMBEDDED LINE" 24xRJ45 KAT. 6 NIEEKRANOWANY / MODULARNY...31 NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU MODULARNEGO "DE EMBEDDED LINE"...31 WYSOKIEJ KLASY KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 6 NIEEKRANOWANY...32 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT W OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY DO GNIAZD RJ45 GNIAZDA RJ45 Z PROGRAMEM ELSO FASHION...33 GNIAZDA RJ45 SCHRACK W RÓŻNYCH WYKONANIACH OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO...35 W SYSTEM TELEFONICZNY GNIAZDO TELEFONICZNE KAT.3 2X RJ45 UTP...36 TELEFONICZNE PANELE KROSOWE UTP 25xRJ45 I 50xRJ45 4 I 6 PINOWE...36 NARZĘDZIA INSTALACYJNE DO SYSTEMU TELEFONICZNEGO...37 NIEEKRANOWANY TELEFONICZNY KABEL KROSOWY RJ45 RJ45 I RJ45 RJ11 KAT KABLE TELEKOMUNIKACYJNE...38 ŁĄCZÓWKI ROZŁĄCZNE, NIEROZŁĄCZNE, UZIEMIAJĄCE, AKCESORIA...39 W AKCESORIA MOSAIC I KANAŁY AKCESORIA MOSAIC DO GNIAZD RJ ADAPTERY MOSAIC 22,5x45, 45x45MM...41 RAMKI I PUSZKI INSTALACYJNE DO MOSAIC...41 GNIAZDA 230V...41 KANAŁY DO SZYBKIEGO MONTAŻU I KANAŁY PODPARAPETOWE...41 W SYSTEMY MULTIMEDIALNE KAT. 7 PRZEGLĄD SYSTEMÓW...42 W SYSTEM MODULARNY KAT. 7 "GG45 LINE" STP SYSTEMU...43 GNIAZDO GG PANEL KROSOWY 24xGG NARZĘDZIE MONTAŻOWE DO GG WYSOKIEJ KLASY EKRANOWANY KABEL KROSOWY KAT MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY S/FTP KAT. 7 (DO 1400 MHZ)...45 W SYSTEM MODULARNY, MULTIMEDIALNY "TERA LINE" STP GNIAZDO TERA LINE, PANEL KROSOWY 24xTERA, NARZĘDZIE MONTAŻOWE TERA...46 KABEL KROSOWY TERA...47 MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY S/FTP KAT. 7 (DO 1400 MHZ)...47 W SYSTEM MODULARNY, MULTIMEDIALNY "EC7 LINE" STP GNIAZDO EC7, PANEL KROSOWY 24xEC7, NARZĘDZIE MONTAŻOWE EC KABEL KROSOWY EC MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY S/FTP KAT. 7 (DO 1400 MHZ)...49 W SYSTEM MODUŁ KROSOWY NA SZYNĘ TS 35, GNIAZDA RJ45, KABLE KROSOWE...50 URZĄDZENIA AKTYWNE...51 KABLE INSTALACYJNE...51 SZAFY I AKCESORIA...52 W URZĄDZENIA TESTOWE I POMIAROWE TESTERY OKABLOWANIA HSE...53 MIERNIK LINKMASTER PRO I LINKMASTER PRO XL...53 TESTER OKABLOWANIA NAVITEK TM...55 TESTER OKABLOWANIA LANTEK 6 I LANTEK 7 / KAT. 6 I KAT MIERNIK WIRESCOPE 350 I FRAMESCOPE

4 OKABLOWANIE MIEDZIANE W PRZEGLĄD SYSTEMÓW SCHRACK NET HSE: SYSTEMY KATEGORII 5: CEV HPV KAT. 5 LSA "CEV LINE" KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" SYSTEMY KLASY E: CHANNEL KLASA E (KAT.6) LSA "CHANNEL LINE" SYSTEMY KATEGORII 6: DE EMBEDDED KAT.6 MODULARNY "DE EMBEDDED LINE" 4

5 OKABLOWANIE MIEDZIANE W CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW SCHRACK KATEGORII 6/KLASY E Przy szerokoœci pasma 250 MHz i wymaganej normami charakterystyce, z³¹cze RJ45 standaryzowane zgodnie z EN i EN osi¹gnê³o absolutny limit wydajnoœci. Nawet niewielkie ró nice mechaniczne pomiêdzy u ywanym gniazdem i wtykiem prowadz¹ do spadku wydajnoœci, niezale nie od tego, czy linia kablowa jest mierzona zgodnie z LINK (bez specjalnego kabla krosowego), czy CHANNEL (ze specjalnym kablem krosowym). Problem pog³êbia siê jeszcze bardziej, poniewa dok³adnoœæ rêcznych urz¹dzeñ testowych, u ywanych do testów odbiorczych znacznie siê ró ni od dok³adnoœci urz¹dzeñ laboratoryjnych, u ywanych do homologacji produktów. Dostrzegaj¹c ten problem, organizacje ustalaj¹ce normy wprowadzi³y dodatkowy test DE-EMBEDDED podczas testowania gniazd dla kategorii 6/ klasy E. Ten tak zwany DE-EMBEDDED test gwarantuje zgodnoœæ z³¹czy pochodz¹cych od ró nych producentów. W celu rozwi¹zania problemu, firma SCHRACK uporz¹dkowa³a produkty kategorii 6/klasy E w bezpoœrednich grupach produktowych, wprowadzaj¹c dwa rodzaje systemów: "CHANNEL-LINE" klasy E i "DE-EMBEDDED LINE" kategorii 6/klasy E. W systemie "CHANNEL- LINE" podano sugestie dotycz¹ce produktu, poczynaj¹c od gniazda RJ45, do kabli instalacyjnych, panela krosowego i odpowiedniego kabla krosowego lub komputerowego. Sugestie te gwarantuj¹, e podczas pomiaru CHANNEL wraz z kablem krosowym, spe³nione s¹ normy z dostatecznym marginesem. Grupa produktów "DE-EMBEDDED LINE" zawiera z³¹cza, które zosta³y przetestowane zgodnie z kategori¹ 6 DE-EMBED- DED. Tutaj sugestie dotycz¹ce produktu obejmuj¹ gniazdo RJ45, kabel instalacyjny oraz panel krosowy. Dla linii kablowych korzystaj¹cych z tych produktów gwarantujemy wartoœci LINK zgodne z normami, z odpowiednimi adapterami dla urz¹dzeñ testowych. Jest równie mo liwoœæ stosowania szerokiego asortymentu kabli po³¹czeniowych i krosowych. W NOWE NORMY ISO / IEC 11801: wer. 2.0 i EN kl. D / kat.5 / 100 MHz (z surowszymi wymaganiami ni kl. D 1995) kl. E / kat.6 / 250 MHz kl. F / kat7 / 600 MHz PN - EN / 2-4, IEC Specyfikacje kabli kat.5 do 7. Przewody wielo y³owe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesy³u danych PN - EN i Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna PN - EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 1 Specyfikacja i zapewnienie jakoœci. PN - EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 2 Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn¹trz budynków PN - EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. cz. 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewn¹trz budynków IEC , 2-7 Z³¹cza do urz¹dzeñ elektronicznych (zawartych w EN i ISO/IEC 11801) PN - EN Stosowanie po³¹czeñ wyrównawczych i uziemiaj¹cych w budynkach z zainstalowanym sprzêtem informatycznym PN - EN i Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania. PN - EN Ogólne przepisy dotycz¹ce okablowania. Wymagania dotycz¹ce sprawdzania symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN

6 OKABLOWANIE MIEDZIANE W STANDARYZOWANE OZNACZENIA DLA KABLI ZGODNIE Z EN , ZAŁĄCZNIK E W nowej normie zosta³y zdefiniowane po raz pierwszy oznaczenia kodowe dla kabli teleinformatycznych. Dotychczas ró ni producenci i dystrybutorzy u ywali g³ównie w³asnych specjalnych oznaczeñ w kartach katalogowych dotycz¹cych kabli. Teraz istniej¹ unormowane oznaczenia dla wszystkich teleinformatycznych kabli skrêtkowych. Opis konstrukcji kabla: X X / Y Z Z Element skrêcany Ekranowanie pary TP (Skrêtka dwu y³owa -Twisted Pair) U (nieekranowany) F (ekranowany foli¹) U (nieekranowany) Ekranowanie 4 par kabla (zewnêtrzne) F (ekranowany foli¹) S (ekranowany oplotem) SF (folia i oplot) W PRZYKŁAD SF / UTP, SF / FTP, F / UTP, U / UTP, kabel z ekranowaniem 4 par foli¹ i oplotem / pojedynczo nieekranowane pary kabel z ekranowaniem 4 par foli¹ i oplotem / pojedynczo pary ekranowane foli¹ kabel z ekranowaniem 4 par foli¹ / pojedynczo nieekranowane pary nieekranowany kabel / z nieekranowanymi pojedynczymi parami W PRZYKŁADOWA LISTA AWG PRZEWODNIKÓW MIEDZIANYCH AWG (American Wire Gauge) AWG Struktura przewodnika Œrednica y³y / mm Przekrój y³y / mm 2 Uwagi AWG 26 / 7 7- y³owy 0,127 kabel krosowy AWG 27 / 7 7- y³owy 0,111 kabel krosowy AWG 24 / 1 jedno y³owy 0,511 0,203 kabel instalacyjny AWG 23 / 1 jedno y³owy 0,574 0,259 kabel instalacyjny AWG 22 / 1 jedno y³owy 0,643 0,322 kabel instalacyjny 6

7 OKABLOWANIE MIEDZIANE W RÓŻNICA POMIĘDZY KLASĄ I KATEGORIĄ Powszechnie przyjê³o siê u ycie terminu "kategoria 6" do opisu systemów okablowania, co nie jest prawid³owe. Kategoria obowi¹zuje tylko dla osobnych elementów (gniazdo RJ45, kabel instalacyjny, panel krosowy...), wskazuj¹c ich parametry. Kompletna instalacja okablowania (gniazdo RJ45 i panel krosowy po³¹czone kablem instalacyjnym) jest zgodna z normami je eli spe³nia okreœlon¹ klasê. Na przyk³ad sieæ wyposa ona w elementy kategorii 6 to system okablowania klasy E. Kategoria Klasa Maks. czêstotliwoœæ transmisji Przyk³. ACR przy 100 MHz 5 D 100 MHz 6,1 db 6 E 250 MHz 18,2 db 7 F 600 MHz 42,1 db Poni szy wykres krzywej NEXT i t³umienia (NEXT - T³umienie = ACR) ilustruje fakt, e ró ne kategorie posiadaj¹ ró ne krzywe graniczne. Na przyk³ad, elementy kategorii 6 przy 100 MHz maj¹ surowsze limity ni elementy kategorii 5. T³umienie i NEXT dla kabli kategorii 3, 4, 5, 6, i 7 7

8 OKABLOWANIE MIEDZIANE W POMIARY DLA OKABLOWAŃ KLASY D, E, F Istniej¹ dwa rodzaje pomiarów: CHANNEL - Kana³ (linia transmisyjna) W tej metodzie mierzone s¹ wszystkie elementy linii okablowania: kabel ³¹cz¹cy - gniazdo RJ45 - kabel instalacyjny - panel krosowy - kabel krosowy gniazdo RJ45 panel krosowy kabel ³¹cz¹cy channel kabel krosowy PERMANENT LINK - Sta³e ³¹cze (linia instalacji) Mierzone s¹ tylko sta³e elementy instalacji: gniazdo RJ45 - kabel instalacyjny - panel krosowy Permanent link panel krosowy gniazdo RJ45 adapter pomiarowy adapter pomiarowy Norma EN :2003 zaleca wykonywaæ pomiary typu CHANNEL. Pomiar typu PERMANENT LINK jest tylko wspomniany jako informacja w za³¹czniku i nie jest obowi¹zkowy. 8

9 SYSTEM KAT.5 LSA "CEV LINE" STP CEV W GNIAZDA RJ45 KAT. 5, EKRANOWANE / LSA PGR 6012 Gniazda RJ45 LSA s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Gniazda zachowuj¹ mechaniczn¹ kompatybilnoœæ p³ytki centralnej (w kolorze podobnym do RAL 9010 lub RAL 1013) ze wszystkimi rodzajami osprzêtu elektroinstalacyjnego, które posiadaj¹ pokrywê wyposa on¹ w standardowe okr¹g³e wyciêcie DIN. solidna odlewana obudowa wprowadzenie kabla od prawej lub lewej strony szybki monta zawiera ramkê 80 x 80 zarabianie kabla zgodne z TIA 568 A i B Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, STP, kat.5, z³¹cze LSA, kolor bia³y, z ramk¹ 80x80 Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, STP, kat.5, z³¹cze LSA, kolor be owy, z ramk¹ 80x80 HSEDG2UW5F HSEDG2UB5F W PUSZKI NATYNKOWE PGR 6012 Puszka natynkowa wysoka 42 mm do gniazd podtynkowych - be owa Puszka natynkowa 32 mm do gniazd podtynkowych - bia³a Puszka natynkowa 32 mm do gniazd podtynkowych - be owa HSEAP842WF HSEAP80W-F HSEAP80B F W PANEL KROSOWY 24 x RJ45 KAT. 5, EKRANOWANY / LSA PGR 6013 Panele krosowe LSA s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Panele s¹ koloru jasnoszarego (RAL7035), wyposa one w solidn¹ metalow¹ pokrywê zapewniaj¹c¹ ekran dla 24 portów RJ45. Panel krosowy LSA systemu Schrack posiada certyfikat kat. 5 wystawiony przez GHMT, zgodnie z now¹ norm¹. Ponadto posiada certyfikat LINK klasy D w po³¹czeniu z gniazdkiem RJ45 HSEDG2U*F i kablem instalacyjnym HSEKS424PB. Panel krosowy 24xRJ45, STP, kat. 5, z³¹cze LSA, 1U HSERG245GF 9

10 CEV SYSTEM KAT.5 LSA "CEV LINE" STP W NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU LSA PGR 6218, 6351 Narzêdzie instalacyjne 110/LSA Narzêdzie instalacyjne KRONE - LSA HSETOOL01F HKRONELSAS W KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5, EKRANOWANY PGR 6413 ekranowany kabel krosowy zgodny z EN kabel krosowy RJ45-RJ45 z os³on¹ wtyku w kolorze szarym kolor kabla: szary kable krosowe zapewniaj¹ sta³¹ i sprawdzon¹ jakoœæ W UWAGA Mo liwe s¹ inne d³ugoœci kabli i kolory izolacji - na zapytanie. Dostêpne kolory: H5GLx02k0x - szary=g, czerwony=r, ó³ty=y, zielony=u, niebieski=b DŁUGOŚĆ Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 0,5m H5GLG00K5G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 1m H5GLG01K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 2m H5GLG02K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 3m H5GLG03K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 5m H5GLG05K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 7m H5GLG07K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 10m H5GLG10K0G 10

11 SYSTEM KAT.5 LSA "CEV LINE" STP CEV W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/UTP I SF/UTP KAT 5 W NORMY ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN PGR 6113 PGR 6011 PGR 6180 W ZAKRES ZASTOSOWAŃ Kable do okablowania poziomego i pionowego przeznaczone do wszystkich zastosowañ kategorii 5, takich jak: 10-Base-T, 100-Base-T, 1000-Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA F/UTP4: struktura przewodnika: 4 skrêtki dwu y³owe przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 24 (0,52 mm) materia³ izolacji przewodnika: polietylen (PE) œrednica wraz z izolacj¹: 1.10 mm ± 0.05 mm y³a ci¹g³oœci: AWG 26 ocynowana ekranowanie: pe³na folia aluminiowa/poliestrowa wartoœæ NVP (prêdkoœæ propagacji): 0,70c izolacja zewnêtrzna: PVC (ognioodporna) lub FRNC / LSOH na zamówienie œrednica zewnêtrzna: 6,0 mm ±0,3 mm dostarczany na bêbnach jednorazowego u ytku CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG24 F/UTP, kat.5, izolacja PVC szara 0, , (1000) HVSKF424P0 Kabel 2x(4x2xAWG24) F/UTP, kat.5, izolacja PVC szara 0, HVSKF824P0 KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA SF/UTP4: struktura przewodnika: 4 skrêtki dwu y³owe przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 24 (0,52 mm) materia³ izolacji przewodnika: polietylen (PE) œrednica wraz z izolacj¹: 1.10 mm ±0.05 mm y³a ci¹g³oœci: AWG 26 ocynowany ekranowanie: pe³na folia aluminiowa/poliestrowa i ekran z oplotu (pokrycie > 40%) wartoœæ NVP (prêdkoœæ propagacji): 0,70c izolacja zewnêtrzna PVC (ognioodporna) lub FRNC / LSOH (na zamówienie) œrednica zewnêtrzna: 6,3 mm ± 0,3 mm dostarczany na bêbnach jednorazowego u ytku CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG24 SF/UTP, kat.5, izolacja PVC niebieska 0, , (1000) HSEKS424PB Kabel 4x2xAWG24 SF/UTP, kat.5, izolacja PVC szara 0, , (1000) HVSKS424P0 Kabel 2x(4x2x0,5) SF/UTP, kat.5, izolacja PVC szara 0, HVSKS824P0 11

12 HPV SYSTEM KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" STP W GNIAZDA RJ45 HPV KAT. 5 EKRANOWANE / MODULARNE PGR 6012, 6801 Modularne gniazda RJ45 (wykonane na bazie beznarzêdziowego modu³u typu keystone jack) zgodne s¹ z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Ekranowane gniazda RJ45 s¹ dostêpne w kolorach bia³ym, podobnym do RAL9010 i be owym, podobnym do RAL1013. Zarabianie kabla zgodnie z TIA 568 A i B. Ka dy modu³ keystone do panela krosowego jest indywidualnie ekranowany specjalnym ekranem zapewniaj¹c szczelnoœæ elektromagnetyczn¹ w zakresie 360 stopni. Centralna p³ytka w gniazdach 50 x 50 jest dostosowana do 1, 2 lub 3 modu³ów typu keystone jack. Zatem w zale noœci od potrzeby u ytkownika mog¹ byæ wykonane jako gniazda: 1x RJ45, 2x RJ45 lub 3x RJ 45. Gniazda w wykonaniu 50x50 w komplecie z 2 modu³ami keystone wymagaj¹ zastosowania osobno zamawianej ramki 80x80. Ramka ta mo e byæ dostarczana przez dowolnego producenta osprzêtu elektroinstalacyjnego pasuj¹cego do p³ytek centralnych 50x50. Modularne gniazdka RJ45 s¹ dostêpne równie w konstrukcji typu MOSAIK (45 x 45) dostosowanej do budowy gniazd 1x RJ45 lub 2x RJ45. Kompletny zestaw gniazd RJ45 zawiera 2 modu³y typu keystone jack oraz centraln¹ p³ytkê w zale noœci od wersji: 50x50 lub 45x45. W ka dym z zestawów znajduj¹ siê niezbêdne zaœlepki i adaptery do budowy gniazd 1x RJ45; 2x RJ45 (lub 3x RJ45 dla gniazd 50x50). Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, kolor bia³y, bez ramek 80x80 Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, kolor be owy, bez ramek 80x80 Ramka 80x80 do gniazd 50x50, kolor bia³y Ramka 80x80 do gniazd 50x50, kolor be owy Puszka natynkowa do ramek 50x50, RAL1013- stosowana z HSEDR80W-A Puszka natynkowa do ramek 50x50, RAL stoswana z HSEDR80W-A Gniazdo mosaic, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, kolor bia³y Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.5, z modu³ami keystone, RAL 1013 HSEDG2UWDA HSEDG2UBDA HSEDR80W-A HSEDR80B A H H HSEDG2MWDA HSEDG2BBDA W AKCESORIA MOSAIK DO GNIAZD RJ45 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 2 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 4 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 6 x RJ45, RAL 9010 Ramka do obud. 2 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 4 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 6 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 HSEMAP2W3F HSEMAP4W3F HSEMAP6W3F HSEMDR2W0F HSEMDR4W0F HSEMDR6W0F 12

13 SYSTEM KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" STP HPV Gniazdo 230V 45x45 z uziemieniem (bia³e) Gniazdo 230V 45x45 z blokad¹ (czerwone, b-cz) Zwalniacz blokady gniazd 230V Puszka podtynk. do gniazd mosaic 2 x RJ45 (do œcian g/k) Puszka podtynk. do gniazd mosaic 4 x RJ45 (do œcian g/k/) Puszka podtynk. do gniazd mosaic 6 x RJ45 (do œcian g/k) Zaœlepka mosaic 22,5x45, RAL 9010 Zaœlepka mosaic 45x45, RAL 9010 Adapter k¹towy 2xRJ45, 45x45mm do modu³ów keystone, z klapkami antykurzowymi Adapter prosty 1xRJ45, 22,5x45mm do modu³ów keystone kat. 5 i 6 z klapk¹ antykurzow¹ W PANEL KROSOWY HPV 24xRJ45 KAT. 5, EKRANOWANY / MODULARNY ITPLGN001K ITPLGNB01K ITPLZGNBK ITPL2E45 ITPL4E45 ITPL6E45 HSEMDZ1W1F ITPLZAS2E2 HSEMD02W2F HSEMD01W1F PGR 6012, 6013 Modularny panel krosowy z beznarzêdziowymi modu³ami typu keystone jack jest zgodny z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Panele s¹ dostêpne w wersji pustej, które wyposa ane s¹ w zale noœci od potrzeby w odpowiedni¹ liczbê modu³ów typu keystone. Dostêpna jest równie kompletna wersja panela zawieraj¹ca 24 modu³y keystone w zestawie. Ka dy modu³ keystone do panela krosowego jest indywidualnie ekranowany specjalnym ekranem zapewniaj¹c szczelnoœæ elektromagnetyczn¹ w zakresie 360 stopni. Panel krosowy 24xRJ45, pusty do modu³ów keystone, wysokoœæ 1U Modu³ keystone 1xRJ45, STP, kat.5, terminowanie bez narzêdzi Panel krosowy 24xRJ45, STP, kat. 5, z modu³ami keystone, 1U HSERL24LGA HSEMRJ5GKA HSERG245GA W KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5 EKRANOWANY PGR 6413 ekranowany kabel krosowy zgodny z EN kabel krosowy RJ45-RJ45 z os³on¹ wtyku w kolorze szarym kolor kabla: szary kable krosowe zapewniaj¹ sta³¹ i sprawdzon¹ jakoœæ W UWAGA Mo liwe s¹ inne d³ugoœci kabli i kolory izolacji - na zapytanie. Dostêpne kolory: H5GLx02k0x - szary=g, czerwony=r, ó³ty=y, zielony=u, niebieski=b DŁUGOŚĆ Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 0,5m H5GLG00K5G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 1m H5GLG01K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 2m H5GLG02K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 3m H5GLG03K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 5m H5GLG05K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 7m H5GLG07K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, STP, kolor szary 10m H5GLG10K0G 13

14 HPV SYSTEM KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" STP W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/UTP I SF/UTP KAT 5 W NORMY ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN PGR 6113 PGR 6011 PGR 6180 W ZAKRES ZASTOSOWAŃ Kable do okablowania poziomego i pionowego przeznaczone do wszystkich zastosowañ kategorii 5, takich jak: 10-Base-T, 100-Base-T, 1000-Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA F/UTP4: struktura przewodnika: 4 skrêtki dwu y³owe przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 24 (0,52 mm) materia³ izolacji przewodnika: polietylen (PE) œrednica wraz z izolacj¹: 1.10 mm ±0.05 mm y³a ci¹g³oœci: AWG 26 ocynowana ekranowanie: pe³na folia aluminiowa/poliestrowa wartoœæ NVP (prêdkoœæ propagacji): 0,70c izolacja zewnêtrzna: PVC (ognioodporna) lub FRNC / LS0H (na zamówienie) œrednica zewnêtrzna: 6,0 mm ± 0,3 mm dostarczany na bêbnach jednorazowego u ytku CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG24 F/UTP, kat.5, izolacja PVC szara 0, , (1000) HVSKF424P0 Kabel 2x(4x2xAWG24) F/UTP, kat.5, izolacja PVC szara 0, HVSKF824P0 KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA SF/UTP4: struktura przewodnika: 4 skrêtki przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 24 (0,52 mm) materia³ izolacji przewodnika: polietylen (PE) œrednica wraz z izolacj¹: 1.10 mm ± 0.05 mm y³a ci¹g³oœci: AWG 26 ocynowana ekranowanie: pe³na folia aluminiowa/poliestrowa i ekran z oplotu (pokrycie > 40%) wartoœæ NVP (prêdkoœæ propagacji): 0,70c izolacja zewnêtrzna: PVC (ognioodporna) lub FRNC / LS0H (na zamówienie) œrednica zewnêtrzna: 6,3 mm ±0,3 mm dostarczany na bêbnach jednorazowego u ytku CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG24 SF/UTP, kat. 5, izolacja PVC niebieska 0, , (1000) HSEKS424PB Kabel 4x2xAWG24 SF/UTP, kat. 5, izolacja PVC szara 0, , (1000) HVSKS424P0 Kabel 2x(4x2xAWG24) SF/UTP, kat. 5, izolacja PVC szara 0, HVSKS824P0 14

15 SYSTEM KAT. 5 LSA "CEV LINE" UTP CEV W GNIAZDA RJ45 KAT. 5, NIEEKRANOWANE / LSA PGR 6012 Gniazda RJ45 LSA s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Gniazda zachowuj¹ mechaniczn¹ kompatybilnoœæ p³ytki centralnej ( w kolorze podobnym do RAL 9010 lub RAL 1013) ze wszystkimi rodzajami osprzêtu elektroinstalacyjnego, które posiadaj¹ pokrywê wyposa on¹ w standardowe okr¹g³e wyciêcie DIN. solidna odlewana obudowa wprowadzenie kabla od prawej lub lewej strony szybki monta zawiera ramkê 80 x 80 zarabianie kabla zgodne z TIA 568 A i B Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, UTP, kat.5, z³¹cze LSA, kolor bia³y, z ramk¹ 80x80 Gniazdo podtynkowe, 2xRJ45, UTP, kat.5, z³¹cze LSA, kolor be owy, z ramk¹ 80x80 HSEDU2UW5F HSEDU2UB5F W PUSZKI NATYNKOWE PGR 6012 Puszka natynkowa wysoka 42 mm do gniazd podtynkowych - be owa Puszka natynkowa 32 mm do gniazd podtynkowych - bia³a Puszka natynkowa 32 mm do gniazd podtynkowych - be owa HSEAP842WF HSEAP80W-F HSEAP80B F W PANEL KROSOWY 24xRJ45 KAT. 5 NIEEKRANOWANY / LSA PGR 6013 Panele krosowe LSA s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Panele s¹ koloru jasnoszarego (RAL7035. Panel krosowy LSA systemu Schrack posiada certyfikat kat. 5 wystawiony przez GHMT, zgodnie z now¹ norm¹. Ponadto posiada certyfikat LINK klasy D w po³¹czeniu z gniazdem RJ45 HSEDU2UWF i kablem instalacyjnym HSEKU424PB. Panel krosowy 24xRJ45, UTP, kat. 5, z³¹cze LSA, 1U HSERU245GF 15

16 CEV SYSTEM KAT. 5 LSA "CEV LINE" UTP W NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU LSA PGR 6218, 6351 Narzêdzie instalacyjne 110/LSA Narzêdzie instalacyjne KRONE - LSA HSETOOL01F HKRONELSAS W KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5, NIEEKRANOWANY PGR 6411 ekranowany kabel krosowy zgodny z EN kabel krosowy RJ45-RJ45 z os³on¹ wtyku w kolorze szarym. kolor kabla: szary. kable krosowe zapewniaj¹ sta³¹ i sprawdzon¹ jakoœæ. W UWAGA Mo liwe s¹ inne d³ugoœci kabli i kolory izolacji - na zapytanie. Dostêpne kolory: H5ULx02k0x - szary =G, czerwony =R, ó³ty =Y, zielony =U, niebieski =B DŁUGOŚĆ Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 0,5m H5ULG00K5G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 1m H5ULG01K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 2m H5ULG02K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 3m H5ULG03K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 5m H5ULG05K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 7m H5ULG07K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 10m H5ULG10K0G 16

17 SYSTEM KAT.5 LSA "CEV LINE" UTP CEV W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT. 5 PGR 6011 W NORMY ISO/IEC 11801: Wer. 2.0 i EN W ZAKRES ZASTOSOWAŃ Kable do okablowania poziomego i pionowego przeznaczone do wszystkich zastosowañ kategorii 5, takich jak: 10-Base-T, 100-Base-T, 1000-Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA F/UTP4: struktura przewodnika: 4 skrêtki dwu y³owe przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 24 (0,52 mm) materia³ izolacji przewodnika: polietylen (PE) œrednica wraz z izolacj¹: 0.90 mm ± 0.05 mm ekranowanie: brak wartoœæ NVP (prêdkoœæ propagacji): 0,70c izolacja zewnêtrzna: PVC (ognioodporna) lub FRNC / LS0H (na zamówienie) œrednica zewnêtrzna: 5,0 mm ± 0,3 mm dostarczany w kartonowych boxach 305m CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG24U/UTP, kat.5, izolacja PVC niebieska 0, HSEKU424PB Kabel 4x2xAWG24U/UTP, kat.5, izolacja niebieska LSOH 0, HSEKU424HB 17

18 HPV SYSTEM KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" UTP W GNIAZDA RJ45 HPV KAT 5 NIEEKRANOWANE / MODULARNE PGR 6012, 6801 Modularne gniazda RJ45 (wykonane na bazie beznarzêdziowego modu³u typu keystone jack) zgodne s¹ z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Gniazda RJ45 s¹ dostêpne w kolorach bia³ym, podobnym do RAL9010 i be owym, podobnym do RAL1013. Zarabianie kabla zgodnie z TIA 568 A i B. Centralna p³ytka w gniazdach 50 x 50 jest dostosowana do 1, 2 lub 3 modu³ów typu keystone jack. Zatem, w zale noœci od potrzeby u ytkownika mog¹ byæ wykonane jako gniazda: 1x RJ45, 2x RJ45 lub 3x RJ 45. Gniazda w wykonaniu 50x50 w komplecie z 2 modu³ami keystone wymagaj¹ zastosowania osobno zamawianej ramki 80x80. Ramka ta mo e byæ dostarczana przez dowolnego producenta osprzêtu elektroinstalacyjnego pasuj¹cego do p³ytek centralnych 50x50. Modularne gniazdka RJ45 s¹ dostêpne równie w konstrukcji typu MOSAIK (45 x 45) dostosowanej do budowy gniazd 1x RJ45 lub 2x RJ45. Kompletny zestaw gniazd RJ45 zawiera 2 modu³y typu keystone jack oraz centraln¹ p³ytkê w zale noœci od wersji: 50x50 lub 45x45. W ka dym z zestawów znajduj¹ siê niezbêdne zaœlepki i adaptery do budowy gniazd 1x RJ45, 2x RJ45 (lub 3x RJ45 dla gniazd 50x50). Modu³ Schrack HSEMRJ5UWA wraz z kablem instalacyjnym HSEKU424PB posiada certyfikat wystawiony przez instytut GHMT. Gniazdo 50x50, 2xRJ45, UTP, kat.5, z modu³ami keystone, kolor bia³y, bez ramek 80x80 Gniazdo 50x50, 2xRJ45, UTP, kat.5, z modu³ami keystone, kolor be owy, bez ramek 80x80 Ramka 80x80 do gniazd 50x50 z modu³ami keystone, kolor bia³y Ramka 80x80 do gniazd 50x50 z modu³ami keystone, kolor be owy Puszka natynkowa do ramek 50x50, RAL stosowana z HSEDR80W-A Puszka natynkowa do ramek 50x50, RAL stosowana z HSEDR80W-A Gniazdo mosaic 45x45mm, 2xRJ45, UTP, kat.5, z modu³ami keystone, kolor bia³y Gniazdo natynkowe 2xRJ45, UTP kat.5 z modu³ami keystone, kolor be owy HSEDU2UWDA HSEDU2UBDA HSEDR80W-A HSEDR80B A H H HSEDU2MWDA HSEDU2BBDA 18

19 SYSTEM KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" UTP HPV W AKCESORIA MOSAIK DO GNIAZD RJ45 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 2 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 4 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 6 x RJ45, RAL 9010 Ramka do obud. 2 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 4 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 6 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Gniazdo 230V 45x45 z uziemieniem (bia³e) Gniazdo 230V 45x45 z blokad¹ (czerwone, b-cz) Zwalniacz blokady gniazd 230V Puszka podtynk. do gniazd mosaic 2 x RJ45 (do œcian g/k) Puszka podtynk. do gniazd mosaic 4 x RJ45 (do œcian g/k/) Puszka podtynk. do gniazd mosaic 6 x RJ45 (do œcian g/k) Zaœlepka mosaic 22,5x45, RAL 9010 Zaœlepka mosaic 45x45, RAL 9010 HSEMAP2W3F HSEMAP4W3F HSEMAP6W3F HSEMDR2W0F HSEMDR4W0F HSEMDR6W0F ITPLGN001K ITPLGNB01K ITPLZGNBK ITPL2E45 ITPL4E45 ITPL6E45 HSEMDZ1W1F ITPLZAS2E2 Adapter k¹towy 2xRJ45, 45x45mm do modu³ów keystone, z klapkami antykurzowymi HSEMD02W2F Adapter prosty 1xRJ45, 22,5x45mm do modu³ów keystone kat. 5 i 6 z klapk¹ antykurzow¹ HSEMD01W1F W PANEL KROSOWY HPV 24 x RJ45 KAT. 5 NIEEKRANOWANY / MODULARNY PGR 6012, 6013 Modularny panel krosowy z beznarzêdziowymi modu³ami typu keystone jack jest zgodny z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Panele s¹ dostêpne w wersji pustej, które wyposa ane s¹ w zale noœci od potrzeby w odpowiedni¹ liczbê modu³ów typu keystone. Dostêpna jest równie kompletna wersja panela zawieraj¹ca 24 modu³y keystone w zestawie. Modu³ Schrack HSEMRJ5UWA wraz z kablem instalacyjnym HSEKU424PB posiada certyfikat wystawiony przez instytut GHMT. Panel krosowy 24xRJ45, pusty do modu³ów keystone, wysokoœæ 1U Modu³ keystone 1xRJ45, UTP, kat.5, terminowanie bez narzêdzi Kompletny panel krsowy 24xRJ45, kat.5 UTP z keystonami, wysokoœæ 1U HSERL24LGA HSEMRJ5UWA HSERU245GA 19

20 HPV SYSTEM KAT.5 MODULARNY "HPV LINE" UTP W KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 5, NIEEKRANOWANY PGR 6411 nieekranowany kabel krosowy zgodny z EN kabel krosowy RJ45-RJ45 z os³on¹ wtyku w kolorze szarym kolor kabla: szary kable krosowe zapewniaj¹ sta³¹ i sprawdzon¹ jakoœæ W UWAGA Mo liwe s¹ inne d³ugoœci kabli i kolory izolacji - na zapytanie. Dostêpne kolory: H5ULx02k0x - szary =G, czerwony =R, ó³ty =Y, zielony =U, niebieski =B DŁUGOŚĆ Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 0,5m H5ULG00K5G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 1m H5ULG01K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 2m H5ULG02K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 3m H5ULG03K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 5m H5ULG05K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 7m H5ULG07K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5, UTP, kolor szary 10m H5ULG10K0G W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT 5 PGR 6011 W NORMY ISO/IEC 11801: Wer. 2.0 i EN W ZAKRES ZASTOSOWAŃ Kable do okablowania poziomego i pionowego przeznaczone do wszystkich zastosowañ kategorii 5, takich jak: 10-Base-T, 100-Base-T, 1000-Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA F/UTP4: struktura przewodnika: 4 skrêtki dwu y³owe przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 24 (0,52 mm) materia³ izolacji przewodnika: polietylen (PE) œrednica wraz z izolacj¹: 0.90 mm ±0.05 mm ekranowanie: brak wartoœæ NVP (prêdkoœæ propagacji): 0,70c izolacja zewnêtrzna: PVC (ognioodporna) lub FRNC / LS0H (na zamówienie) œrednica zewnêtrzna: 5,0 mm ±0,3 mm dostarczany w kartonowych boxach 305 m CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG24 U/UTP, kat.5, izolacja PVC niebieska 0, HSEKU424PB Kabel 4x2xAWG24 U/UTP, kat.5, izolacja LSOH niebieska 0, HSEKU424HB 20

21 SYSTEM KLASY E (KAT.6) LSA "CHANNEL LINE" STP CHANNEL W GNIAZDA RJ45 KAT. 6 EKRANOWANE/LSA PGR 6012 Gniazda RJ45 LSA s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania D. Gniazda zachowuj¹ mechaniczn¹ kompatybilnoœæ p³ytki centralnej (w kolorze podobnym do RAL 9010 lub RAL 1013) ze wszystkimi rodzajami osprzêtu elektroinstalacyjnego, które posiadaj¹ pokrywê wyposa on¹ w standardowe okr¹g³e wyciêcie DIN. Zarabianie kabla zgodnie z TIA 568 A i B. Do ka dego gniazdka do³¹czona jest szczegó³owa instrukcja zarabiania kabla. Gniazda RJ45 w po³¹czeniu z kablem instalacyjnym SCHRACK HSEKP423HC i panelem krosowym SCHRACK HSERG246GF posiadaj¹ certyfikat wystawiony przez GHMT. solidna odlewana obudowa wprowadzenie kabla od prawej lub lewej strony szybki monta zawiera ramkê 80 x 80 zarabianie kabla zgodne z TIA 568 A i B Gniazdo 2xRJ45, STP, kat.6, Z³¹cza LSA, kolor bia³y, z ramk¹ 80x80 HSEDG2UW6F W PUSZKI NATYNKOWE PGR 6012 Puszka natynkowa wysoka 42 mm do gniazd podtynkowych - be owa Puszka natynkowa 32 mm do gniazd podtynkowych - bia³a Puszka natynkowa 32 mm do gniazd podtynkowych - be owa HSEAP842WF HSEAP80W-F HSEAP80B F W PANEL KROSOWY 24xRJ45 KAT. 6, EKRANOWANY / LSA PGR 6013 Panele krosowe LSA s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania E. Panele s¹ koloru jasnoszarego (RAL7035), wyposa one w solidn¹ metalow¹ pokrywê zapewniaj¹c¹ ekran dla 24 portów RJ45. Panel krosowy LSA systemu Schrack posiada certyfikat LINK klasy E w po³¹czeniu z gniazdem RJ45 HSEDG2UW6F i kablem instalacyjnym HSEKP423HC. Panel krosowy 24xRJ45, STP, kat. 6, z³¹cze LSA,1U HSERG246GF 21

22 CHANNEL SYSTEM KLASY E (KAT.6) LSA "CHANNEL LINE" STP W NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU LSA PGR 6218, 6351 Narzêdzie instalacyjne 110/LSA Narzêdzie instalacyjne KRONE - LSA HSETOOL01F HKRONELSAS W KABEL KROSOWY RJ45 KLASY E, EKRANOWANY PGR 6414 ekranowany kabel krosowy klasy E zgodny z EN kabel krosowy RJ45-RJ45 z os³on¹ wtyku w kolorze szarym kolor kabla: szary kable krosowe zapewniaj¹ sta³¹ i sprawdzon¹ jakoœæ W UWAGA Mo liwe s¹ inne d³ugoœci kabli i kolory izolacji - na zapytanie. Dostêpne kolory: H6GLx02k0x - szary =G, czerwony =R, ó³ty =Y, zielony =U, niebieski =B DŁUGOŚĆ Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, Kl. E, STP, kolor szary 0,5m H6GLG00K5G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, Kl. E, STP, kolor szary 1m H6GLG01K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, Kl. E, STP, kolor szary 2m H6GLG02K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, Kl. E, STP, kolor szary 3m H6GLG03K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, Kl. E, STP, kolor szary 5m H6GLG05K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, Kl. E, STP, kolor szary 7m H6GLG07K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, Kl. E, STP, kolor szary 10m H6GLG10K0G 22

23 SYSTEM KLASY E (KAT.6) LSA "CHANNEL LINE" STP CHANNEL W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/FTP KAT. 6 PGR 6011 KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA F/FTP4: Kabel F/FTP 450/23 przeznaczony jest do zastosowañ do 450 MHz i jest zgodny ze specyfikacjami kategorii 6 ISO/IEC (2002) i EN (2003). Ka da skrêtka jest indywidualnie ekranowana foli¹ (STP). Skrêtki (PiMF = skrêtka w metalowej folii) s¹ pokryte dodatkowym ekranem foliowym. Dziêki temu kabel przewy sza wymagania zgodnoœci dotycz¹ce emisji zak³óceñ klasy B, zgodnie z EN i odpornoœci na zak³ócenia zgodnie z EN 55024, co umo liwia konfiguracjê sieci zgodnej z normami z uwzglêdnieniem kompatybilnoœci elektromagnetycznej. ognioodpornoœæ zgodnie z IEC i EN odpornoœæ na korozjê zgodnie z IEC i EN niska emisja dymu zgodnie z IEC i EN minimalny promieñ zginania dla jednokrotnego zginania: 40 mm minimalny promieñ zginania podczas instalacji: 60 mm prêdkoœæ propagacji przy czêstotliwoœci > 10 MHz (NVP*c): 0.79 c przewodnik miedziany: AWG 23 obliczone obci¹ enie ogniowe (MJ/m): 0.57 bezhalogenowy: Tak maksymalna wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (N): 105 œrednica zewnêtrzna (mm): 7.4 masa ca³kowita (kg/m): 58 kolor izolacji: niebieski opakowanie: na jednorazowych bêbnach CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG23 F/FTP, kat.6, 450 MHz, izolacja LSOH niebieska 0, HSEKP423HC Kabel 2x(4x2xAWG23) F/FTP, kat.6, 450 MHz izolacja LSOH niebieska 0, HSEKP823HC W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY S/FTP KAT MHZ PGR 6011, 6115 Kabel do okablowania poziomego i pionowego przeznaczony do wszystkich zastosowañ kategorii 7, takich jak: 100 Base-TX, 100 Base-VG-Anylan, 155 ATM, 1000-Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI. KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA S/FTP4: struktura przewodnika: 4 indywidualnie ekranowane skrêtki przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 23 (0,57 mm) materia³ izolacji przewodnika: lity polietylen (Foamskin) œrednica wraz z izolacj¹: 1.45 mm ±0.05 mm ca³kowite ekranowanie wszystkich 4 par: z oplotu miedziano-cynowanymi drutami, pokrycie > 40% linka wyzwalaj¹ca: Poliester izolacja zewnêtrzna: FRNC (ogniotrwa³a) œrednica zewnêtrzna: 8,0 mm ±0,3 mm prêdkoœæ propagacji NVP: 0.75 c opakowanie: na jednorazowych bêbnach CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG23 S/FTP, kat.7, 1000 MHz izolacja LSOH niebieska 0, , (1000) HSEKP423HB Kabel 4x2xAWG23 S/FTP, kat.7, 1000 MHz izolacja LSOH szara 0, , (1000) HVSKP423H0 Kabel 2x(4x2x0,5) S/FTP, kat.7, 1000 MHz izolacja LSOH szara 0, HVSKP823H0 23

24 DE EMBEDDED SYSTEM KAT.6 MODULARNY "DE EMBEDDED LINE" STP W GNIAZDA RJ45 "DE EMBEDDED LINE" RJ45 KAT. 6 EKRANOWANE / MODULARNE PGR 6012 Modularne gniazdka RJ45 "DE-EMBEDDED" kat. 6 (wykonane na bazie modu³u typu keystone jack) s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania E. Ekranowane gniazda RJ45 s¹ dostêpne w kolorach bia³ym, podobnym do RAL9010 i be owym, podobnym do RAL1013. Zarabianie kabla zgodnie z TIA 568 A i B specjalnym narzêdziem instalacyjnym do modu³ów 110. Ka dy modu³ keystone jest indywidualnie ekranowany specjalnym ekranem zapewniaj¹c szczelnoœæ elektromagnetyczn¹ w zakresie 360 stopni. Centralna p³ytka w gniazdach 50 x 50 jest dostosowana do 1, 2 lub 3 modu³ów typu keystone jack. Zatem w zale noœci od potrzeby u ytkownika mog¹ byæ wykonane jako gniazda: 1x RJ45, 2x RJ45 lub 3x RJ 45. Gniazda w wykonaniu 50x50 w komplecie z 2 modu³ami keystone wymagaj¹ zastosowania osobno zamawianej ramki 80x80. Ramka ta mo e byæ dostarczana przez dowolnego producenta osprzêtu elektroinstalacyjnego pasuj¹cego do p³ytek centralnych 50x50. Modularne gniazdka RJ45 s¹ dostêpne równie w konstrukcji typu MOSAIK (45 x 45) dostosowanej do budowy gniazd 1x RJ45 lub 2x RJ45. Kompletny zestaw gniazd RJ45 zawiera 2 modu³y typu keystone jack oraz centraln¹ p³ytkê w zale noœci od wersji: 50x50 lub 45x45. W ka dym z zestawów znajduj¹ siê niezbêdne zaœlepki i adaptery do budowy gniazd 1x RJ45, 2x RJ45 (lub 3x RJ45 dla gniazd 50x50). Modu³y typu keystone Schrack kat. 6 posiadaj¹ certyfikat DE- EMBEDDED wystawiony przez GHMT. Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.6, z modu³ami keystone, kolor bia³y, bez ramek 80x80 Gniazdo 50x50, 2xRJ45, STP, kat.6, z modu³ami keystone, kolor be owy, bez ramek 80x80 Ramka 80x80 do gniazd 50x50, kolor bia³y Ramka 80x80 do gniazd 50x50, kolor be owy Puszka natynkowa do ramek 50x50, RAL stosowana z HSEDR80W-A Puszka natynkowa do ramek 50x50, RAL stosowana z HSEDR80W-A Gniazdo mosaic 45x45mm, 2xRJ45, STP, kat.6, z modu³ami keystone, kolor bia³y Gniazdo natynkowe 2xRJ45 kat.6 STP, kolor RAL 1013, DE-EMBEDDED HSEDG2UWEA HSEDG2UBEA HSEDR80W-A HSEDR80B A H H HSEDG2MWEA HSEDG2BBEA W AKCESORIA MOSAIK DO GNIAZD RJ45 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 2 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 4 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 6 x RJ45, RAL 9010 Ramka do obud. 2 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 4 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 6 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Gniazdo 230V 45x45 z uziemieniem (bia³e) Gniazdo 230V 45x45 z blokad¹ (czerwone, b-cz) Zwalniacz blokady gniazd 230V Zaœlepka mosaic 22,5x45, RAL 9010 Zaœlepka mosaic 45x45, RAL 9010 HSEMAP2W3F HSEMAP4W3F HSEMAP6W3F HSEMDR2W0F HSEMDR4W0F HSEMDR6W0F ITPLGN001K ITPLGNB01K ITPLZGNBK HSEMDZ1W1F ITPLZAS2E2 Adapter k¹towy 2xRJ45, 45x45mm do mod. keystone z klapkami antykurzowymi HSEMD02W2F Adapter prosty 1xRJ45, 22,5x45mm do modu³ów keystone kat. 5 i 6 24 z klapk¹ antykurzow¹ HSEMD01W1F

25 SYSTEM KAT.6 MODULARNY "DE EMBEDDED LINE" STP DE EMBEDDED W PANEL KROSOWY "DE EMBEDDED LINE" 24xRJ45 KAT. 6 EKRANOWANY / MODULARNY PGR 6012, 6013 Modularny panel krosowy z modu³ami typu keystone jack jest zgodny z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania E. Panele s¹ dostêpne w wersji pustej, które wyposa ane s¹ w zale noœci od potrzeby w odpowiedni¹ liczbê modu³ów typu keystone. Dostêpna jest równie kompletna wersja panela zawieraj¹ca 24 modu³y keystone w zestawie. Zarabianie kabla zgodnie z TIA 568 A i B specjalnym narzêdziem instalacyjnym do modu³ów 110. Ka dy modu³ keystone do panela krosowego jest indywidualnie ekranowany specjalnym ekranem zapewniaj¹c szczelnoœæ elektromagnetyczn¹ w zakresie 360 stopni. Modu³y typu keystone Schrack kat. 6 do paneli krosowych posiadaj¹ certyfikat DE-EMBEDDED wystawiony przez GHMT. Panel krosowy 24xRJ45, pusty do modu³ów keyston, wysokoœæ 1U Modu³ keystone 1xRJ45, STP, kat.6, terminowanie narzêdziem Kompletny panel krosowy 24xRJ45, STP, kat. 6 z modu³ami keystone, DE-EMBEDDED HSERL24LGA HSEMRJ6GKA HSERG246GA W NARZĘDZIA INSTALACYJNE PGR 6351, 6019, 6801 DLA SYSTEMU MODULARNEGO "DE EMBEDDED LINE" Szybkie narzêdzie instalacyjne do modu³ów keystone kat.6 DE-EMBEDDED Narzêdzie instalacyjne 110/LSA do modu³ów keystone kat.6 Uchwyt do monta u keystonów HSE H HSETOOL01F HSEMRJZ002 W WYSOKIEJ KLASY KABEL KROSOWY RJ45 KAT. 6, EKRANOWANY PGR 6414 Kabel krosowy RJ45-RJ45 w kolorze szarym wykonany jest z szar¹ os³on¹ wtyku. Wykonany jest zgodnie z EN Ekranowany kabel krosowy RJ45-RJ45 wykonany jest z bezhalogenowego kabla PiMF 600 MHz na z³¹czach STEWART serii 39 kat 6. Dziêki temu posiada dostateczny margines dla kat. 6. Mo liwe s¹ inne d³ugoœci kabli i kolory izolacji - na zapytanie. Dostêpne kolory: H6GSx02K0x - szary = G, czerwony = R, ó³ty = Y, zielony = U, niebieski = B DŁUGOŚĆ Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, kolor szary 0.5m H6GSG00K5G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, kolor szary 1m H6GSG01K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, kolor szary 2m H6GSG02K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, kolor szary 3m H6GSG03K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, kolor szary 5m H6GSG05K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, kolor szary 7m H6GSG07K0G Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6, STP, kolor szary 10 m H6GSG10K0G 25

26 DE EMBEDDED SYSTEM KAT.6 MODULARNY "DE EMBEDDED LINE" STP W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY F/FTP KAT MHZ PGR 6011 KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA F/FTP4: Kabel F/FTP 450/23 przeznaczony jest do zastosowañ do 450 MHz i jest zgodny ze specyfikacjami kategorii 6 ISO/IEC (2002) i EN (2003). Ka da skrêtka jest indywidualnie ekranowana foli¹ (STP). Skrêtki (PiMF = skrêtka w metalowej folii) s¹ pokryte dodatkowym ekranem foliowym. Dziêki temu kabel przewy sza wymagania zgodnoœci dotycz¹ce emisji zak³óceñ klasy B, zgodnie z EN i odpornoœci na zak³ócenia zgodnie z EN 55024, co umo liwia konfiguracjê sieci zgodnej z normami z uwzglêdnieniem kompatybilnoœci elektromagnetycznej. ognioodpornoœæ zgodnie z IEC i EN odpornoœæ na korozjê zgodnie z IEC i EN niska emisja dymu zgodnie z IEC i EN minimalny promieñ zginania dla jednokrotnego zginania: 40 mm minimalny promieñ zginania podczas instalacji: 60 mm prêdkoœæ propagacji przy czêstotliwoœci > 10 MHz (NVP*c): 0.79 c przewodnik miedziany: AWG 23 obliczone obci¹ enie ogniowe (MJ/m): 0.57 bezhalogenowy: Tak maksymalna wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (N): 105 œrednica zewnêtrzna (mm): 7.4 masa ca³kowita (kg/m): 58 kolor izolacji: niebieski opakowanie: na jednorazowych bêbnach CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG23 F/FTP, kat.6, 450 MHz, izolacja LSOH niebieska 0, HSEKP423HC Kabel 2x(4x2xAWG23) F/FTP, kat.6, 450 MHz, izolacja LSOH niebieska 0, HSEKP823HC W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY S/FTP KAT MHZ PGR 6011, 6115 Kabel do okablowania poziomego i pionowego przeznaczony do wszystkich zastosowañ kategorii 7, takich jak: 100 Base-TX, 100 Base-VG-Anylan, 155 ATM, 1000-Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI. KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA S/FTP4: struktura przewodnika: 4 indywidualnie ekranowane skrêtki przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 23 (0,57 mm) materia³ izolacji przewodnika: lity polietylen (Foamskin) œrednica wraz z izolacj¹: 1.45 mm ±0.05 mm ca³kowite ekranowanie wszystkich 4 par: z oplotu miedziano-cynowanymi drutami, pokrycie > 40% linka wyzwalaj¹ca: Poliester izolacja zewnêtrzna: FRNC (ogniotrwa³a) œrednica zewnêtrzna: 8,0 mm ±0,3 mm prêdkoœæ propagacji NVP: 0.75 c opakowanie: na jednorazowych bêbnach CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG23 S/FTP, kat.7, 1000 MHz, izolacja LSOH niebieska 0, , (1000) HSEKP423HB Kabel 4x2xAWG23 S/FTP, kat.7, 1000 MHz, izolacja LSOH szara 0, , (1000) HVSKP423H0 Kabel 2x(4x2x0,5) S/FTP, kat.7, 1000 MHz, izolacja LSOH szara 0, HVSKP823H0 26

27 SYSTEM KLASY E (KAT.6) MODULARNY "CHANNEL LINE" UTP CHANNEL W GNIAZDA RJ45 KAT. 6, NIEEKRANOWANE / MODULARNE PGR 6012 Nieekranowane modu³y typu keystone jack RJ45 s¹ zgodne z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania E. Zarabianie kabla jest zgodnie z TIA 568 A i B. Modu³y zarabiane s¹ uderzeniowymi narzêdziami instalacyjnymi typu 110. Do modu³ów keystone dostêpna jest ca³a gama adapterów mosaic 22x5x45, 45x45 oraz ramek 80x80 w kolorze bia³ym. Modu³y keystone SCHRACK HSEMRJ6UWF w po³¹czeniu z kablem instalacyjnym HSEKU423PB posiadaj¹ certyfikat wystawiony przez instytut GHMT. Ramki 80x80 HSED02UW1F i HSED02UW2F posiadaj¹ do³¹czon¹ etykietê opisow¹ i ze specjaln¹ os³on¹. Ramki HSED02UW1F i HSED02UW2F zachowuj¹ mechaniczn¹ kompatybilnoœæ p³ytki centralnej (w kolorze podobnym do RAL 9010) ze wszystkimi rodzajami osprzêtu elektroinstalacyjnego 50x50, które posiadaj¹ pokrywê wyposa on¹ w standardowe okr¹g³e wyciêcie DIN. wejœcie kabla od prawej lub lewej strony szybki monta zarabianie kabla zgodne z TIA 568 A i B Keystone RJ 45 kat. 6 UTP, zarabianie narzêdziem, CEV Ramka 80x80mm z p³ytk¹ centraln¹ 50x50 k¹towa 2xRJ45, do modu³ów keystone kat.5 i 6 Ramka 80x80mm z p³ytk¹ centraln¹ 50x50 prosta 2xRJ45, do modu³ów keystone kat.5 i 6 Puszka natynkowa wysoka 42 mm do gniazd podtynkowych, be owa Puszka natynkowa 32 mm do gniazd podtynkowych - bia³a HSEMRJ6UWF HSED02UW2F HSED02UW1F HSEAP842WF HSEAP80W-F W AKCESORIA MOSAIK DO GNIAZD RJ45 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 2 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 4 x RJ45, RAL 9010 Puszka natynkowa do gniazd mosaic 6 x RJ45, RAL 9010 Ramka do obud. 2 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 4 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Ramka do obud. 6 x RJ45 (mosaic), z suportem RAL 9010 Gniazdo 230V 45x45 z uziemieniem (bia³e) Gniazdo 230V 45x45 z blokad¹ (czerwone, b-cz) Zwalniacz blokady gniazd 230V Puszka podtynk. do gniazd mosaic 2 x RJ45 (do œcian g/k) Puszka podtynk. do gniazd mosaic 4 x RJ45 (do œcian g/k/) Puszka podtynk. do gniazd mosaic 6 x RJ45 (do œcian g/k) Zaœlepka mosaic 22,5x45, RAL 9010 Zaœlepka mosaic 45x45, RAL 9010 HSEMAP2W3F HSEMAP4W3F HSEMAP6W3F HSEMDR2W0F HSEMDR4W0F HSEMDR6W0F ITPLGN001K ITPLGNB01K ITPLZGNBK ITPL2E45 ITPL4E45 ITPL6E45 HSEMDZ1W1F ITPLZAS2E2 Adapter k¹towy 2xRJ45, 45x45mm do modu³ów keystone, z klapkami antykurzowymi HSEMD02W2F Adapter prosty 1xRJ45, 22,5x45mm do modu³ów keystone kat. 5 i 6 z klapk¹ antykurzow¹ HSEMD01W1F 27

28 CHANNEL SYSTEM KLASY E (KAT.6) MODULARNY "CHANNEL LINE" UTP W PANEL KROSOWY 24xRJ45 KLASY E NIEEKRANOWANY / MODULARNY PGR 6012, 6013 Modularny panel krosowy (wykonany na bazie modu³ów typu keystone jack) jest zgodny z nowymi normami ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN dla klasy okablowania E. Panele krosowe s¹ puste i s¹ wyposa ane w wymagan¹ liczbê modu³ów keystone (maks. 24 szt). Modu³y keystone SCHRACK HSEMRJ6UWF w po³¹czeniu z kablem instalacyjnym HSEKU423PB posiadaj¹ certyfikat wystawiony przez instytut GHMT. Panel krosowy 24xRJ45 pusty do modu³ów keystone kat. 5 i 6 Modu³ keystone RJ 45 kat. 6 UTP, zarabianie narzêdziem, CEV HSER0240GF HSEMRJ6UWF W NARZĘDZIA INSTALACYJNE DLA SYSTEMU MODULARNEGO "CHANNEL LINE" PGR 6218, 6351 Narzêdzie instalacyjne 110/LSA do modu³ów keystone kat.6 Narzêdzie instalacyjne KRONE - LSA Podstawka do zarabiania modu³ów keystone HSETOOL01F HKRONELSAS HSETOOL03K 28

29 SYSTEM KLASY E (KAT.6) MODULARNY "CHANNEL LINE" UTP CHANNEL W KABEL KROSOWY RJ45 KLASY E, NIEEKRANOWANY PGR 6412 nieekranowany kabel krosowy klasy E jest zgodny z EN kabel krosowy RJ45-RJ45 z os³on¹ wtyku w kolorze szarym kolor kabla: szary kable krosowe zapewniaj¹ sta³¹ i sprawdzon¹ jakoœæ W UWAGA Mo liwe s¹ inne d³ugoœci kabli i kolory izolacji - na zapytanie. Dostêpne kolory: H6ULx02k0x - szary =G, czerwony =R, ó³ty =Y, zielony =U, niebieski =B DŁUGOŚĆ Kabel krosowy kat. 6 UTP, kolor szary 0,5m H6ULG00K5G Kabel krosowy kat. 6 UTP, kolor szary 1m H6ULG01K0G Kabel krosowy kat. 6 UTP, kolor szary 2m H6ULG02K0G Kabel krosowy kat. 6 UTP, kolor szary 3m H6ULG03K0G Kabel krosowy kat. 6 UTP, kolor szary 5m H6ULG05K0G Kabel krosowy kat. 6 UTP, kolor szary 7m H6ULG07K0G Kabel krosowy kat. 6 UTP, kolor szary 10m H6ULG10K0G W MIEDZIANY KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT. 6 PGR 6011 W NORMY ISO/IEC 11801: wer. 2.0 i EN W ZAKRES ZASTOSOWAŃ Kabel do okablowania poziomego i pionowego przeznaczony jest do wszystkich zastosowañ kat. 5 i kat. 6, takich jak: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000-Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI, ATM. KONSTRUKCJA I WYMIARY KABLA U/UTP4: struktura przewodnika: 4 nieekranowane skrêtki dwu y³owe przewodnik: lity drut miedziany œrednica przewodnika: AWG 23 (0,57 mm) materia³ izolacji przewodnika: polietylen (PE) œrednica wraz z izolacj¹: 1.05 mm ±0.05 mm ekranowanie: Brak wartoœæ NVP (prêdkoœæ propagacji): 0.70 c izolacja zewnêtrzna: PVC (ogniotrwa³a) œrednica zewnêtrzna: 6.5 mm ±0.3 mm dostarczany na jednorazowych bêbnach CIĘŻAR (kg/m) CIĘŻAR Cu (g/m) OPAK.(metry) Kabel 4x2xAWG23 U/UTP, kat.6, izolacja PVC niebieska 0, (1000) HSEKU423PB 29

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED

SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED SYSTEM TOOLLESS LINE, KATEGORIA 6 A RE-EMBEDDED w MODUŁ KATEGORII 6 A WG ISO/IEC 11801 AMD 2 w SYSTEM PRZYGOTOWANY DO TRANSMISJI 10 GB/s w SYSTEM CERTYFIKOWANY W KLASIE E A 500 MHz w SYSTEM CERTYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE

SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHRACK NET HSE W W W OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY TYPU LSA OKABLOWANIE MIEDZIANE - SYSTEMY MODULARNE TOOLLESS OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE W SZAFY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PANELE KROSOWE (Patch Panele)

PANELE KROSOWE (Patch Panele) DO PONIŻSZYCH CEN STOSOWANA JEST AKTYWNA POLITYKA RABATOWA - ZAPYTAJ DYSTRYBUTORA cena detaliczna SYMBOL NAZWA OSPRZĘTU netto PANELE KROSOWE (Patch Panele) pk010 Panel krosowy STP/FTP 24 porty kat. 6 1U

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne. Komponenty okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne Komponenty okablowania strukturalnego Panele krosowe z gniazdami RJ45 kat. 5e i 6 Wersje ekranowane i nieekranowane System paneli krosowych, modułowych do montażu różnych typów

Bardziej szczegółowo

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7 BEZNARZĘDZIOWE EKRANOWANE GNIAZDA MODULARNE RJ5 TYPU KEYSTONE STP KAT. 6A Beznarzędziowe, ekranowane gniazda transmisyjne A-LAN służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W USTRONIU SST E5 ROBOTY ELEKTRYCZNE OKABLOWANIE STRUKTURALNE GRUPA: Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PERFORMANCE LINE Kat.6 A System modularny

PERFORMANCE LINE Kat.6 A System modularny 65 PERFORMANCE LINE Kat.6 A System modularny W Spis treści Moduły RJ45... 68 Ramki i gniazda... 69 Adapter na szynę TH35... 73 Panele krosowe... 73 Narzędzia... 75 Kable krosowe... 76 Kable instalacyjne...

Bardziej szczegółowo

SAT. BiT LAN. BiT. kable teleinformatyczne i koncentryczne KREUJEMY PRZYSZ Oή TWORZYMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE. produkt polski.

SAT. BiT LAN. BiT. kable teleinformatyczne i koncentryczne KREUJEMY PRZYSZ Oή TWORZYMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE. produkt polski. BiT LAN BiT SAT kable teleinformatyczne i koncentryczne KREUJEMY PRZYSZ Oή TWORZYMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE produkt polski produkt polski BiTSAT 757 tworzymy BiTSAT 757 to kable przeznaczone do transmisji

Bardziej szczegółowo

Strona 296 System kategorii 5. Strona 299 System kategorii 6. Strona 302. Strona 304. Strona 305. Strona 306. Strona 307. Strona 311.

Strona 296 System kategorii 5. Strona 299 System kategorii 6. Strona 302. Strona 304. Strona 305. Strona 306. Strona 307. Strona 311. Okablowanie Informationstechnologie strukturalne Strona 296 System kategorii 5 Strona 299 System kategorii 6 Strona 302 Akcesoria do gniazd i kanały elektroinstalacyjne Strona 304 System telefoniczny Strona

Bardziej szczegółowo

Spis treści

Spis treści Pasywna infrastruktura sieciowa, teleinformatyczna i telekomunikacyjna, ze względu na wszechstronność zastosowań jest jednym z kluczowych elementów każdego projektu budowlanego. Dokonując wyboru technologii

Bardziej szczegółowo

DE-EMBEDDED LINE Kat.6, Kat.5e System LSA w wersji STP i UTP. W Spis treści. Gniazda... Strona 122. Panele krosowe... Strona 125

DE-EMBEDDED LINE Kat.6, Kat.5e System LSA w wersji STP i UTP. W Spis treści. Gniazda... Strona 122. Panele krosowe... Strona 125 119 DE-EMBEDDED LINE Kat.6, Kat.5e System LSA w wersji STP i UTP W Spis treści Gniazda... 122 Panele krosowe... 125 Narzędzia LSA... 127 Kable krosowe... 128 Kable instalacyjne... 138 120 Z certyfikatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

IBDN LINE Kat.6A System modularny UTP

IBDN LINE Kat.6A System modularny UTP 105 IBDN LINE Kat.6A System modularny UTP W Spis treści Moduł RJ45... 110 Ramki i gniazda... 110 Panele krosowe... 112 Narzędzia... 115 Kable krosowe... 116 Kabel instalacyjny... 117 IT_Kap_05_IBDN_7_PL:KAPITEL_02_AK1_korr

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ: Do zainstalowania modułu na kablu niezbędne jest złącze kabla VarioKeystone!

PAMIĘTAJ: Do zainstalowania modułu na kablu niezbędne jest złącze kabla VarioKeystone! LEONI Kerpen 6 FTP RJ45 VarioKeystone firmy LEONI Kerpen, 1 port RJ45 kat. 6 (ISO/IEC) de-embedded, kompatybilny z 10GBase-T 500 MHz, ekranowany, mocowanie typu VarioKeystone, sekwencja EIA/TIA 568 A.

Bardziej szczegółowo

TOOLLESS LINE 2010/2011

TOOLLESS LINE 2010/2011 TOOLLESS LINE 2010/2011 w SYSTEM KATEGORII 6A, KLASY EA 10 GB/s STP w SYSTEM KATEGORII 6, KLASY E STP w SYSTEM KATEGORII 6, KLASY E UTP w SYSTEM KATEGORII 5, KLASY D STP w SYSTEM KATEGORII 5, KLASY D UTP

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

w Schrack Info OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. Tester kabli RJ45 (UTP+STP)/RJ11/koncentrycznych, z torbą Tester okablowania BNC/RJ45, z torbą

w Schrack Info OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT. Tester kabli RJ45 (UTP+STP)/RJ11/koncentrycznych, z torbą Tester okablowania BNC/RJ45, z torbą w Testery okablowania Tester okablowania umożliwia łatwe i szybkie zdiagnozowanie sieci pod kątem otwartych lub zwartych par na okablowaniu strukturalnym ze złączami RJ45/RJ11 oraz koncentrycznym z wtykami

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.5e U/UTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 9 1. Spis

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.6 U/FTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 8 1. Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii 7. Linie produktów

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEINFORMATYCZNE UTP 60 FTP 61 SF/UTP 62 U/FTP 63 S/FTP 64 UTP FLEX 65 FTP FLEX 67 UTP 4x2x0,5 69 U/UTPf 4x2x0,5 71 F/UTPf 4x2x0,5 72 F/UTPn 4x2x0,5 73 FTPnf 4x2x0,5 74 Parametry kabli komputerowych

Bardziej szczegółowo

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A

Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A VEMCO Sp. z o.o. - Cennik okablowania strukturalnego LEONI-KERPEN 2 Kable kategorii 5E/ 6/ 6A/ 7/ 7A Kable instalacyjne kat. 5E UTP Draka Comteq J-2YY Typ: U/UTP, 125 MHz, PVC Wymiary: 4x2xAWG 24/1 CD2743731

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034. Idealny

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała

Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Urząd Gminy Wisznia Mała P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektroenergetycznej w budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała Inwestor: Urząd Gminy Wisznia Mała Obiekt: Urząd Gminy Wisznia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 2 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i

Bardziej szczegółowo

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0

IloÊç par (TKSY) Max. wymiar zewn trzny [mm] Masa kabla [kg/km] 6,0 6,5 9,0 10,0 11,5 11,5 13,5 14,5 15,5 18,0 20,5 21,0 23,5 24,5 26,0 27,0 TKSY, YTKSY, YnTKSY PN92/T9020 PN92/T902 PE NA NAZWA: TKSY Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o y ach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej (Y); YTKSY Telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

4. PRODUKTY NIEEKRANOWANE KATEGORII 6

4. PRODUKTY NIEEKRANOWANE KATEGORII 6 PATCH PANEL NIEEKRANOWANY UTP 2 KAT. 6 Podstawowy element systemu kategorii 6 zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych nienarażonych

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej

Przedmiar robót. Rozbudowa sieci strukturalnej Przedmiar robót Rozbudowa sieci strukturalnej Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Katowicach ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice Jednostka

Bardziej szczegółowo

KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU UTP FTP UTPw UTPwn FTPw FTPwn UTP Patch Cable FTP Patch Cable SFTP STP SSTP Charakterystyka kabli teleinformatycznych 41 42 43 43 44 44 45 46 47 48 49 50 40

Bardziej szczegółowo

Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych

Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych gniazd przy³¹czeniowych gniazd przy³¹czeniowych - system 45 x 45 Gniazda UTP kategorii 5e i 6 Natynkowe gniazdo przy³¹czeniowe 1xRJ45 kat.5e UTP Modu³ kat.5e RJ-K45 HK UTP 6540 1 130-04 szt.1 Adapter 22,5x45

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4

Instalacje logiczne i elektryczne w budynkach Kliniki1, Kliniki2, Kliniki3, Kliniki4 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław Obiekt: Katedra i Klinika Chirurgii [KLINIKA 4] Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:............

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA

SERIA ECO 60 SERIA DO U YTKU DOMOWEGO MIÊDZYNARODOWA PRZYRZ DY STEROWNICZE, PRZEP YW ENERGII I SYGNA U WERSJA BIA A ¹czniki GW 34 001 GW 34 002 GW 34 003 2P - 10AX - GW 34 004 2P - 10AX - ¹czniki schodowe GW 34 011 GW 34 012 ¹czniki krzy owe GW 34 015 Przyciski

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW E415/4-00. Specyfikacja zawiera 7 ponumerowanych stron Specyfikacja zawiera ponumerowanych stron Demontaże 1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach poddasza oraz w salach 223 do 226 przed ostatecznym demontażem uzgodnić szczegóły i

Bardziej szczegółowo

połączenia nieruchome: 10x średnica zewnątrzna sporadycznie ruchome: 20x średnica zewnątrzna - tłumienie przesłuchów: min.

połączenia nieruchome: 10x średnica zewnątrzna sporadycznie ruchome: 20x średnica zewnątrzna - tłumienie przesłuchów: min. OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - żyły skręcone w pary - ekranowanie:

Bardziej szczegółowo

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45 Przediar okablowania WFOSiGW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Dokuentacja kosztorysowa infrastruktury sieci okablowania strukturalnego parteru i II piętra w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) - OPZ. 60 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) - OPZ. 60 szt. ... pieczątka firmowa ZADANIE Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) - OPZ LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj (nazwę producenta)

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów przemysłowych Translocus

Katalog produktów przemysłowych Translocus Katalog produktów przemysłowych Translocus Poznań, 9.02.2015 I. Płytki mocujące do puszek Dätwyler nr 1406273 i Legrand Plexo nr 069672 Płytka mocująca do pojedynczej puszki Dätwyler 10001.XXXX (XXXX oznacza

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 KONTO: 65105013991000002260683533 43-100 TYCHY ul.dmowskiego 7 NIP- 646 110-31 - 49 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Okablowanie PremisNET klasy E

Okablowanie PremisNET klasy E Panele rozdzielcze kat. 6 Cechy u ytkowe: Panel spe³nia wymagania kategorii 6. Standardowo wyposa ony w 16, 24 lub 32 modu³y kategorii 6 serii KM8 w kolorze czarnym ( 6830 1 800-04 UTP lub 6830 1 810-04

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Karta katalogowa. Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z. Opis i charakterystyka techniczna produktu: Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ II z zamkiem Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa natynkowa EmiterNet typ III z zamkiem Oznaczenia: Kod: EM/TSMN-2Z EM/TSMN-3Z Opis i

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Biały Sprawdzona jakość w nowym stylu Montaż na pazurki lub wkręty wygoda w każdej sytuacji Szybszy montaż gniazda dostarczane

Bardziej szczegółowo

Akcesoria (Narzędzia, wtyki, zestawy naprawcze, )

Akcesoria (Narzędzia, wtyki, zestawy naprawcze, ) 181 Akcesoria (Narzędzia, wtyki, zestawy naprawcze, ) W Spis treści Narzędzia... 185 Wtyki... 186 Izolator galwaniczny... 186 Adaptery połączeniowe... 187 Opaski kablowe... 188 182 w WTYKI w ZESTAW NAPRAWCZY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 1 projektowanie dystrybucja szkolenia doradztwo i wsparcie techniczne Szkolenia Emiter ekspercka wiedza i praktyczne zajęcia dla instalatorów: certyfikacyjne i recertyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA....2 1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU...2 1.2 INWESTOR...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. ZAKRES PROJEKTU...2 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA....3 2.1. OPIS OGÓLNY...3 2.2. ZAKRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E

5. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 5E . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII E m, mm,,m,, m, m mm, m m Podstawowy element systemu kategorii e zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 SPIS TREŚCI SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE NOWOŚĆ Seria certyfikowana Skrzynki podtynkowe... 57 Skrzynki

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 ZALECENIA

Załącznik nr 15 ZALECENIA Załącznik nr 15 Wymagania w zakresie sieci teleinformatycznej Wymagania dotyczą instalacji teletechnicznych objętych projektami przebudów pomieszczeń na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Cariva. jakość życia codziennego

Cariva. jakość życia codziennego Cariva jakość życia codziennego Cariva sprawdzona jakość w nowym stylu Biały Kremowy Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA wielo-drzwiowe

Szafy ARETA wielo-drzwiowe Linia szaf z wiêksz¹ iloœci¹ drzwi dla rozdzielni mocy LV zosta³a wykonana na strukturze szaf. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak: - front z modu³ami drzwi wyposa onymi

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne

92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne 92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne 92 -THL // Kable termoelektryczne 93 -AGL // Kable kompensacyjne Indeks kolorów dla kabli kompensacyjnych i termoelektrycznych i wtyczek

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa. Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLSKA, tel. +48 32 730 34 00. emiter@emiter.net.pl

Karta katalogowa. Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLSKA, tel. +48 32 730 34 00. emiter@emiter.net.pl Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ I Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ II Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowe EmiterNet typ III Oznaczenia: Telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

2017/2018. Podstawowe elementy OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO oraz przewody elektryczne. Katalog. Kable instalacyjne.

2017/2018. Podstawowe elementy OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO oraz przewody elektryczne.  Katalog. Kable instalacyjne. www.q-lantec.pl Podstawowe elementy OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO oraz przewody elektryczne Kable instalacyjne Panele krosowe Gniazda modularne keystone Przewody elektryczne Katalog 0/0 Q-LANTEC Kable teleinformatyczne

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm MHz UTP kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz KABLE DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE Kable UTP kat.5e 4x2x0,5 mm przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i

Bardziej szczegółowo

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3

Premise Networking. Fibrain DATA 2012/13 FIBRAIN.COM. wersja 1.3 Premise Networking Fibrain DATA 22/13 wersja 1.3 Fibrain Data Spis treści Spis treści 002 System Okablowania Strukturalnego kategorii Kabel U/UTP 200 MHz PVC Kabel U/UTP 200 MHz LSZH Kabel Duplex U/UTP

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy. Nawiewniki szczelinowe aluminiowe NSAL(N) Atesty igieniczne: K/B//0/007 Nawiewniki NSAL(N) to nawiewniki sufitowe, posiadaj¹ce wzd³u n¹ szczelinê nawiewn¹, wewn¹trz której zamocowane s¹ nastawiane indywidualnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I.

Przedmiar. Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Przedmiar Przedmiar dla systemów scenicznych dla Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osiecznej etap I. Obiekt Kod CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa 31500000-1 - Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu EA12,

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro

Karta katalogowa wtyk przemysłowy C6 A RJ45 pro wtyk przemysłowy C6 A Ilustracje wymiary str.1/6 powiększone rysunki na końcu dokumentu Opis produktu wtyk RJ45 kat.6 A /klasa E A do zarabiania we własnym zakresie w pełni ekranowany i przystosowany do

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

System Okablowania LEONI MegaLine Connect45

System Okablowania LEONI MegaLine Connect45 System Okablowania LEONI MegaLine Connect LEONI / KERPEN / NEXUS Szanowni Państwo, Nexus Systems od początku swojej działalności stawiał na najwyższej klasy komponenty. W oczywisty sposób dotyczy to też,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURALNEGO SYSTEMY OKABLOWANIA 25 LAT GWARANCJI

STRUKTURALNEGO SYSTEMY OKABLOWANIA 25 LAT GWARANCJI SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 2013 25 LAT GWARANCJI SPIS TREŚCI 1. GWARANCJA I ROZWIĄZANIA 1.1. Certyfikaty... 01 1.2. Rozwiązania... 03 1.3. Gwarancje... 04 2. PRODUKTY KATEGORII 7A i 7 (Ekranowane)

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

3. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6

3. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6 . PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII m,,m, m, m mm, m Podstawowy element systemu kategorii zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w szybkich sieciach teleinformatycznych,

Bardziej szczegółowo

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność

Suno Sprawdzona jakość i funkcjonalność OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Produkty i systemy Sprawdzona jakość i funkcjonalność Rewolucyjna szybkość montażu Niezawodna konstrukcja, praktyczne i przemyślane detale. Suno może być instalowane we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne

Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne Zakres prac do wykonania Okablowanie strukturalne W budynku projektowana struktura okablowania obejmować będzie podsystem okablowania poziomego. Okablowanie poziome należy wykonać na bazie skrętki czteroparowej

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl

Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl [ OSPRZĘT EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Cariva Sprawdzona jakość, nowoczesny styl Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo