P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W D R O Ż E N I O W E PRO-SERVICE K r a k ó w, u l. C i e p ł o w n i c z a 2 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W D R O Ż E N I O W E PRO-SERVICE K r a k ó w, u l. C i e p ł o w n i c z a 2 2"

Transkrypt

1 P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W D R O Ż E N I O W E PRO-SERVICE Sp. z o.o K r a k ó w, u l. C i e p ł o w n i c z a 2 2 Tel. 0 (prefix) tel./fax 0 (prefix) , 0 (prefix) NIP : KRS biuro@pro-service.com.pl MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA AKTYWNY ALARM GAZOWY (AAG)

2 I. Wstęp Systemy zabezpieczenia eksplozymetrycznego obiektów z zaworami samozamykającymi są przeznaczone do ochrony obiektów, w których na skutek niekontrolowanego wycieku gazu wybuchowego może dojść do jego wybuchu. Szczególnie zalecane są do stosowania w : kotłowniach gazowych (istnieje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. DU Nr 75, by stosować takie systemy we wszystkich kotłowniach gazowych o mocy ponad 60 kw) rozlewniach gazu płynnego stacjach redukcyjnych gazu obiektach użyteczności publicznej, gdzie stosowane jest ogrzewanie gazowe zakładach przemysłowych stosujących piece i nagrzewnice opalane gazem budynkach mieszkalnych Istnieje szereg systemów, które realizują założone funkcje ochrony obiektów. Ich prawidłowy dobór i konfigurację winien ułatwić Projektantom niniejszy informator. Zasadniczymi elementami składowymi systemu są : 1. Detektory gazu (głowice gazometryczne) w ilości zależnej od uwarunkowań lokalnych, wielkości dozorowanych pomieszczeń i ilości miejsc potencjalnie zagrażających pojawieniem się wycieku gazu. 2. Centrala detekcyjna, której zastosowany typ winien być uwarunkowany ilością głowic gazometrycznych, którymi centrala steruje. 3. Zawór samozamykający, którego typ zależny jest od ciśnienia w rurociągu gazowym, na którym jest zabudowany oraz średnicy tego rurociągu. 4. Sygnalizator zewnętrzny, informujący o stanach alarmowych systemu. 5. Ewentualne inne urządzenia peryferyjne, służące do zdalnego przekazywania informacji o alarmie, np. dialer telefoniczny do przekazywania takich informacji za pośrednictwem normalnych łącz telefonicznych, radiolinia do przesyłania sygnałów alarmowych drogą radiową i inne. 6. W uzasadnionych przypadkach zasilacz systemowy, pozwalający na utrzymywanie systemu w stanie gotowości nawet w razie przerwy w dopływie napięcia zasilania. 7. Sterownik zaworu, który należy stosować w przypadku jeśli system ma za zadanie sterować jednocześnie dwoma zaworami samozamykającymi, lub jeżeli długość linii kablowej od centrali detekcyjnej do zaworu samozamykającego przekracza 30 m. Z systemem mogą również współpracować inne urządzenia peryferyjne i układy, np. sterowniki wentylacji, układy wyłączania napięcia w dozorowanym obiekcie i inne.

3 II. Schemat ideowy systemu Detektor nr 1 Detektor nr 2 Centrala detekcyjna Sygnalizator zewnętrzny Detektor nr n Opcja Opcja Telefoniczne powiadamianie o alarmie ) ) ) ) Opcja Powiadamianie radiowe Opcja Program monitorujący na PC Odwzorowanie stanów alarmowych na tablicy synoptycznej Opcja Wentylacja Sterowanie Awaryjne Opcja urządzeniami Opcja wyłączanie wykonawczymi napięcia Inne funkcje Opcja Odcinanie sterownicze dopływu gazu Instalacja gazowa

4 AKTYWNY ALARM GAZOWY W skład systemu wchodzą : Detektor(y) gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu EXpert III Centrala detekcyjna (różne typy w zależności od ilości detektorów) Głowica samozamykająca z kurkiem kulowym typu SK lub zawór samozamykający typu ZB UNIWERSALNA GŁOWICA GAZOMETRYCZNA EXpert III EXpert 1. Obszar zastosowań:

5 Głowice gazometryczne EXpert III przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru lub detekcji gazów wybuchowych oraz par cieczy palnych i wybuchowych, określonych w Tabeli Wykonań, załączonej do niniejszej DTR. 2. Opis techniczny i wykaz elementów: UGG EXpert III składa się z następujących elementów: a) Uniwersalna obudowa ognioszczelna UNIbd z cechą EExd IIC T6 IP-54 b) Sensor półprzewodnikowy, katalityczny, konduktometryczny lub elektrochemiczny w zależności od mierzonego gazu i zakresu pomiarowego, wg Tabeli Wykonań c) Płytka elektroniki EXpert III - PG d) Płytka elektroniki EXpert III - PD e) Płytka sensora EXpert III - PS Ustawianie progów alarmowych odbywa się w zależności od wersji głowicy fabrycznie lub z klawiatury centrali, bez ingerencji w ustrój głowicy. 3. Zasada pomiaru: Pomiar stężenia gazu oparty jest w oparciu o wysokiej klasy sensory, których typy przedstawione są w Tabeli Wykonań. W zależności od zastosowanej centrali sterująco-sygnalizacyjnej UGG EXpert III może spełniać funkcje dwuprogowego detektora, sygnalizującego dwa ustawione fabrycznie progi alarmowe (np. dla Modułu Sterującego EXter 4z), detektora trójprogowego z progami alarmowymi ustawianymi programowo w centrali w całym zakresie pomiarowym (np. dla centrali PAG-8) lub też głowicy pomiarowej z pomiarem ciągłym i trzema ustawianymi programowo z centrali progami alarmowymi w całym zakresie pomiarowym (np. dla centrali PAG- 8P). Podstawowe dane techniczne : 1. Zakresy pomiarowe: - dla gazów wybuchowych z sensorem półprzewodnikowym 0 40 % DGW - dla gazów wybuchowych z sensorem pelistorowym % v/v - dla amoniaku ppm 2. Napięcie zasilania: nominalne 12 V DC, dopuszczalne V DC 3. Pobór prądu: Max. 200 ma. 4. Wyjścia sygnału alarmowego: : typu OC : prądowe w standardzie 4-20 ma (trójprzewodowe) 5. Rodzaj sensora: wg Tabeli Wykonań 6. Czas życia sensora : półprzewodnikowy lub pelistorowy - min. 6 lat elektrochemiczny - 1 do 2 lat 7. Element sterująco rejestrujący: jednostka centralna (różne typy), sterownik (różne typy), centrale produkcji własnej: EXter 4z, PAG-8, PAG-8P. 8. Możliwość ustawiania progów alarmowych zależna od typu centrali. Dla produktów własnych: EXter 4z dwa progi alarmowe ustawiane fabrycznie (standardowo 20/4o % DGW) PAG-8 trzy progi alarmowe ustawiane programowo z centrali PAG-8P- trzy progi alarmowe ustawiane programowo z centrali, ciągły pomiar 9. Sygnalizacja stanów alarmowych: akustyczna i optyczna z centrali, standardowo dostępna również zewnętrzna sygnalizacja akustyczna i optyczna

6 10. Klimatyczne warunki pracy: ia: - 20 do + 40 o C (możliwe inne opcje) 95 % bez kondensacji kpa ± 10 kpa 11.Stopień ochrony obudowy: IP Wymiary: 115 x 62 x 125 z dławicą 13. Cecha budowy przeciwwybuchowej: EExd IIC T6 IP-54 KDB 04ATEX Opis listwy zaciskowej S A2 A1 - + Wyjście sygnałowe 4-20 ma Alarm I progu. Plus zasilania proporcjonalne do stężenia Łączyć z zaciskiem 12 V DC - łączyć wykrywanego gazu. Wykorzys- "A1" lub "1" z zaciskiem "+" tywane tylko w pomiarze. w centralach Alarm II progu. Łączyć z zaciskiem "A2" lub "2" Minus zasilania (masa zasilania) Łączyć z zaciskiem "-" lub "M" 6. Sposób połączenia i montażu Połączenia pomiędzy detektorem EXpert III a centralą należy dokonywać przewodem miedzianym (linka) YDY, YKSY, OWY lub OMY 4 x 0,75 lub 4 x 1, łącząc zaciski w detektorze z zaciskami w centrali zgodnie z powyższym opisem. Po podłączeniu detektora i dokładnym zadławieniu przewodu w dławicy należy bardzo dokładnie przykręcić dekiel detektora zwracając uwagę na właściwe ułożenie uszczelki. Sposoby łączenia detektorów z najczęściej stosowanymi typami central przedstawiają poniższe rysunki: 6.1 Opis zacisków wejściowych

7 A2 S A1 KONFIG B _ A _ Rozmieszczenie zacisków wejściowych (zasilania i sygnałowych ) przedstawia rys Adres głowicy Złącze programowania Złącze sygnałowe RS-485 Zasilanie Rys GŁOWICA EXPERT III 6.2 Podłączenie do centralki Exter4z, Unister itp. Centralka Exter4z DETEKTOR _ 4 A1 A2 + DETEKTOR _ 3 A1 A2 + DETEKTOR _ 2 A1 A2 + DETEKTOR _ 1 A1 A2 + B _ A GŁOWICA EXPERT III S A2 A1 _ B _ A S A2 A1 _ GŁOWICA EXPERT III Rys

8 Podłączenie do centrali lub sterownika z wejściem prądowym ma (np. PAG 8) Centralka PAG8 P1 P6 NAPIECIA ZAS. WY Al 1 WY Al 2 WY Al 3 CZUJNIK 1 CZUJNIK 3 CZUJNIK 5 CZUJNIK 7 WY P WY P WY P L1 N ~220 V V Rs + Rs CZUJNIK 2 CZUJNIK 4 CZUJNIK 6 CZUJNIK 8 50 WY P WY P WY P5 +5V Rs - Rs+12V 68 STER. ZAW B _ A S A2 A1 _ B _ A S A2 A1 _ GŁOWICA EXPERT III GŁOWICA EXPERT III Rys Uwaga : Maksymalna rezystancja pętli (maks. rezystancja między zaciskami S a - ) dla s wyjścia prądowego wynosi 300R (przy zasilaniu 10V). 7. Zasady montażu Należy przestrzegać niżej podanych zasad montażu detektorów: Detektory przeznaczone do wykrywania gazów lżejszych od powietrza (metan, acetylen, amoniak, wodór i inne) należy detektory montować na ścianie, lub na suficie NIE NIŻEJ NIŻ 30 cm OD SUFITU, zawsze powyżej górnych krawędzi drzwi lub okien, możliwie blisko potencjalnych źródeł emisji gazu. Należy montować te detektory możliwie daleko od otworów okiennych i wentylacyjnych, unikając miejsc nasłonecznionych lub narażonych na działanie silnych pól elektromagnetycznych oraz pary wodnej, wody i innych płynów, gazów spalinowych a także zapylenia. Detektory przeznaczone do wykrywania gazów cięższych od powietrza (LPG, propan, butan, ksylen, styren, węglowodory ciężkie, siarkowodór, opary oleju opałowego itp., które mają tendencję do gromadzenia się przy podłożu) montujemy na ścianach lub wspornikach NIE WYŻEJ NIŻ 30 cm OD PODŁOŻA, możliwie blisko potencjalnego źródła emisji gazu, z dala od otworów drzwiowych. Pozostałe uwarunkowania montażowe jw. Ze względu na fakt, że nisko zainstalowanym detektorom zagraża zapryskanie wodą podczas zmywania posadzki

9 zalecane jest, aby te detektory montować w bryzgoszczelnych obudowach typu AP-1 z labiryntowymi wlotami wnikania medium, co w sposób zasadniczy wydłuża czas prawidłowej pracy detektora. Ilość detektorów w systemie należy dobierać uwzględniając powyższe zalecenia oraz fakt, iż ich skuteczny promień monitoringu wynosi około 5 m w każdym kierunku licząc od miejsca posadowienia detektora. 8. Pozycja montażowa Zaleca się montowanie detektorów w pozycji pionowej (komorą eksplozymetryczną w dół). Pozycja pozioma (komorą eksplozymetryczną w bok) jest dopuszczalna, o ile wymagają tego warunki techniczne. NIE ZALECA SIĘ INSTALOWANIA DETEKTORA KOMORĄ EKSPLOZYMETRYCZNĄ DO GÓRY. UNIWERSALNE GŁOWICE GAZOMETRYCZNE EXpert III SĄ URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ. ICH MONTAŻ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Z1 LUB Z2 ORAZ WSZELKIE ROBOTY KONSERWACYJNE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ GIG. 8. Kontrola pomontażowa i okresowa Po zakończeniu instalacji należy dokonać sprawdzenia prawidłowości pracy systemu detekcji gazu. Sprawdzenie to polega na wpuszczeniu niewielkiej ilości gazu, do wykrywania którego przeznaczony jest detektor na wlot komory eksplozymetrycznej (porowaty spiek). Działanie gazu powinno być bardzo krótkie (nie dłużej niż dwie sekundy). Taka emisja gazu powinna spowodować pojawienie się sygnałów alarmowych na centrali lub module alarmowym oraz uaktywnienie się wyjść sterowniczych przekaźnikowych i napięciowych wraz z ewentualnym zadziałaniem urządzeń wykonawczych (zawór samozamykający, wentylacja itp.), o ile są włączone do systemu. Opisaną wyżej kontrolę Użytkownik systemu winien wykonywać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy! 10. Kontrola kalibracji Detektor w momencie dostawy Użytkownikowi posiada atest kalibracyjny, określający datę atestacji, medium, na które został skalibrowany, jednostkę miary oraz wartości stężeń progowych dla ustawionych progów alarmowych. Atest ten jest ważny przez 12 miesięcy od daty sprzedaży, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy od daty atestacji. Po tym okresie detektor należy poddać kontroli i ewentualnej korekcie nastaw progów alarmowych przy użyciu atestowanych gazów kalibracyjnych. Po kontroli, która przyniesie wynik pozytywny, zaświadczenie atestacyjne zostanie przedłużone. Czas, o który można przedłużyć zaświadczenie atestacyjne (zwykle 6 do 12 miesięcy) określa jednostka atestacyjna w oparciu o wyniki prób i z uwzględnieniem warunków pracy urządzenia. ATESTACJĘ UNIWERSALNYCH GŁOWIC GAZOMETRYCZNYCH EXpert III WYKONYWAĆ MOŻE JEDYNIE PRODUCENT LUB UPOWAŻNIONA PRZEZ NIEGO JEDNOSTKA SERWISOWA. Producent nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowości w pracy głowicy gazometrycznej nie posiadającej ważnego atestu kalibracyjnego.

10 CENTRALE DETEKCYJNE STOSOWANE W SYSTEMACH AAG - MODUŁ ALARMOWY EXter-4z I. PRZEZNACZENIE Moduł Alarmowy EXter 4z jest przeznaczony do obsługi Uniwersalnych Głowic Gazometrycznych EXpert i unitox stosowanych w systemach detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, w szczególności zaś jest elementem Aktywnego Alarmu Gazowego, służącego do aktywnej ochrony obiektów przed wybuchem gazu poprzez wykrycie alarmowych stężeń tego gazu i odcięcie jego dopływu sterowanym przez system detekcji zaworem samozamykającym. Moduł jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną, przygotowaną standardowo do obsługi od jednej do czterech głowic gazometrycznych (detektorów), posiadającą szereg opcji ustawialnych do potrzeb Użytkownika bez konieczności ingerencji w układ elektroniczny, poprzez odpowiednie zaprogramowanie mikroprocesora. Cechą charakteryzującą Moduł Alarmowy EXter 4z i wyróżniającą go spośród innych produktów tego rodzaju jest jego gotowość do komunikowania się z Użytkownikiem drogą radio lub telepowiadamiania, a także łączem RS-485. II. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 1. Napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz 2. Podtrzymanie napięcia ok. 1 h, akumulator wewnętrzny 3. Pobór mocy max. 20 W 4. Temperatura pracy - od - 15 do + 50 o C (zalecana o C) 5. Ilość kanałów pomiarowych 4 (możliwość wykorzystania od 1 do 4 wg potrzeb Użytkownika) 6. Ilość poziomów alarmowych 2 (Al1, Al2) 7. Sygnalizacja alarmów akustyczna i optyczna 8. Pamięć poziomów alarmowych optyczna 9. Kasowanie pamięci przyciskiem na ścianie czołowej 10. Zasilanie detektorów 12 V DC 11. Kontrola zasilania optyczna 12. Kontrola linii - optyczna 13. Wyjścia stykowe 3 - NO lub NC, osobno dla Al1 i Al2, trzecie wyjście konfigurowane wg potrzeb Użytkownika, standardowo dla Al2, beznapięciowe, max. obciążalność 8 A. 14. Wyjścia napięciowe 12 V DC osobno dla Al1 i Al2 15. Wyjście do sterowania zaworem samozamykającym trzy impulsy wysokoprądowe po przekroczeniu Al Wymiary 215 x 240 x 115 mm

11 III. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ I LISTWY ZACISKOWEJ EXter 4z MODUŁ ALARMOWY PRO-SERVICE tel./fax: (12) MADE IN POLAND Al.2 Al.1 DETEKTOR 4 DETEKTOR 3 DETEKTOR 2 Al.2 Al.2 Al.1 Al.1 DETEKTOR 1 STER. 1 STER. 2 ZAWÓR ZASILANIE KASOWANIE ALARMU GAZ OBIEKT Aktywny Alarm Gazowy Płyta czołowa Modułu Alarmowego podzielona jest na dwie zróżnicowane kolorystycznie połowy. Po lewej stronie znajduje się nazwa produktowa oraz logo producenta wraz z informacjami do ewentualnego kontaktu, prawa zaś strona zawiera opisy i sygnalizację pracy Modułu. Występują tam następujące elementy (patrząc od dołu): 1. Kasowanie Alarmu mikroprzycisk służący do skasowania pamięci stanów alarmowych. 2. Zasilanie duża dioda świecąca w kolorze zielonym gdy Moduł jest zasilany napięciem 230 V AC, w razie braku zasilania i pracy na wewnętrznym akumulatorze zmienia kolor na czerwony. 3. Zawór zielona dioda, świeci impulsowo zgodnie z emisją trzech impulsów do zamknięcia zaworu. W trybie normalnej pracy nie świeci. 4. Ster. 1 i Ster. 2 dwie zielone diody informujące o uaktywnieniu wyjść przekaźnikowych i napięciowych alarmów Al1 i Al2. 5. Al 1, Al 2 sygnalizacja przekroczenia alarmu 1 i alarmu 2 na poszczególnych detektorach (od dołu Nr 1, 2, 3, 4). Dioda sygnalizująca przekroczenie alarmu 1 ma kolor żółty, sygnalizacja przekroczenia alarmu 2 realizowana jest diodą czerwoną. 6. Pole do opisu GAZ, OBIEKT przeznaczone jest do wypełnienia przez Instalatora lub Użytkownika. Ma to ułatwić lokalizację miejsca powstania awarii. LISTWA ZACISKOWA MODUŁU EXter 4z TEST ZAWORU SWT 230 V ZASILANIE SWD - A1 A2 + DETEKTOR DETEKTORY - A1 A2 + DETEKTOR 3 ZAL. WYL. Otw.-Al2 Zw.-Al.1 KONF.P 3 - A1 A2 + DETEKTOR 2 - A1 A2 + DETEKTOR 1 W3 NC COM NO W1 W2 NCCOMNO NCCOMNO AKUMULATOR V + -12V + WYA2 WYA1 ZAWOR Listwa zaciskowa Modułu Alarmowego EXter ukazana została na rysunku. Dostęp do niej uzyskuje się po odkręceniu dwóch wkrętów i zdjęciu osłony poniżej płyty czołowej.

12 Na listwie znajdują się (patrząc od lewej) następujące elementy: 1. Zasilanie 230 V dwa zaciski, na które doprowadza się napięcie zasilania modułu 230 V AC 50 HZ. 2. Zaciski podłączenia detektorów (od Detektora Nr 4 do Detektora Nr 1) Każdemu detektorowi przyporządkowane są 4 zaciski (opisane analogicznie jak zaciski na listwie przyłączeniowej detektora EXpert), tj. : -, A1, A2, Zaciski wyjść przekaźnikowych opisane: W1, W2, W3. Każde z tych trzech wyjść posiada trzy zaciski NC, COM, NO, umożliwiające konfigurowanie przekaźnika jako normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Standardowo W1 przyporządkowany jest do alarmu 1, W2 do alarmu 2, W3 również do alarmu 2 lecz istnieje możliwość jego przekonfigurowania zworą opisaną KONF.P3. Po zwarciu tej zwory wyjście W3 będzie się uaktywniało po zadziałaniu alarmu Zaciski wyjścia napięciowego drugiego progu alarmowego opisane + - WY.2 12 V 5. Zaciski wyjścia napięciowego pierwszego progu alarmowego opisane + - WY.1 12 V 6. Zaciski do podłączenia zaworu samozamykającego opisane ZAWÓR. Powyżej pierwszego rzędu zacisków od lewej usytuowane są : 7. Mikrowyłącznik umożliwiający wykonanie testu zaworu, tj. wygenerowanie impulsów zamykających zawór bez konieczności symulacji alarmów detektorów usytuowany jest nad zaciskami Detektora Nr 4 i opisany SWT TEST ZAWORU. 8. Zestaw czterech mikrowyłączników, umożliwiających blokowanie nieużywanych lub uszkodzonych linii pomiarowych. Umieszczony jest powyżej zacisków Detektora 3 i Detektora 2, pomiędzy nimi. Opisany jako SWD DETEKTORY. Mikrowyłączniki opisane są od lewej 4,3,2,1, co odpowiada numerom detektorów. Usytuowanie mikrowyłącznika w pozycji górnej świadczy o włączeniu kanału pomiarowego. Aby wyłączyć kanał, należy przestawić go w pozycję dolną. Standardowo włączone są wszystkie cztery kanały pomiarowe. 9. Wtyk do włączenia akumulatora opisany Akumulator UWAGA W MOMENCIE DOSTAWY DO KLIENTA AKUMULATOR JEST ROZŁĄCZONY. PO PODŁĄCZENIU ZASILANIA NALEŻY ZAŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ AKUMULATOR POPRZEZ WETKNIĘCIE WYPROWADZONEJ NAD LISTWĘ ZACISKOWĄ WTYCZKI NA PRZEWODZIE WE WTYK. IV. OPIS FUNKCJONALNY MODUŁU ALARMOWEGO EXter 4z Moduł Alarmowy EXter 4z jest przeznaczony do zasilania i odbioru informacji z czterech detektorów typu EXpert oraz realizowania funkcji sterowniczych i przekazywania drogą radio lub telepowiadamiania informacji o stanie systemu do jednostek centralnego monitoringu stanów alarmowych. Jest również przystosowany do komunikacji z systemami nadrzędnymi poprzez łącze RS-485. Moduł zaopatrzony jest w układ zasilania buforowego (wewnętrzny akumulator), mający na celu podtrzymanie funkcjonowania systemu w razie zaniku napięcia zasilania. Nie wymaga, w odróżnieniu od wielu innych jednostek centralnych tego rodzaju, stosowania dodatkowych zasilaczy, sterowników urządzeń wykonawczych itp. Najistotniejsze funkcje, realizowane przez Moduł Alarmowy EXter 4z sygnalizowane są na płycie czołowej urządzenia. Niniejszy opis ma za zadanie ułatwienie Użytkownikowi interpretacji informacji, pojawiających się w formie sygnalizacji na płycie czołowej Modułu Alarmowego EXter 4z. 1. ZASILANIE Duża zielona dioda sygnalizująca fakt, że system jest załączony. Świecenie tej diody w kolorze czerwonym świadczy o braku zasilania 230 V AC i informuje, że zasilanie systemu realizowane jest poprzez wewnętrzny akumulator. Brak świecenia tej diody świadczy o tym, że albo system nie jest zasilany, albo uszkodzeniu uległ bezpiecznik układu zasilającego Modułu.

13 2. ZAWÓR Zielona dioda sygnalizująca trzy wysokoprądowe impulsy, powodujące zamknięcie zaworu samozamykającego. W trybie czuwania, podczas normalnej pracy nie świeci. 3. STER. 1 Zielona dioda sygnalizująca uaktywnienie się wyjść napięciowych i przekaźnikowych I progu detekcji. Po zaniku stężenia gazu poniżej I progu gaśnie. W tym momencie wyjścia dezaktywują się. 4. STER. 2 Jw. lecz dotyczy II progu detekcji. 5. Al. 1 ( Detektory Nr 1, 2, 3, 4) Żółta dioda sygnalizująca przekroczenie I progu alarmowego na przyporządkowanym jej detektorze. Jeżeli świeci światłem ciągłym, stężenie powyżej progu I jest aktualnie stwierdzone przez detektor. Jeżeli świeci pulsująco świadczy to o tym, że alarm był, lecz już jest nieaktualny (tzw. pamięć alarmu do skasowania przyciskiem KASOWANIE ALARMU ). 6. Al. 2 Dioda czerwona, reszta jw., dotyczy II progu detekcji. Opis działania Modułu Alarmowego EXter 4z Do modułu podłączyć można od 1 do 4 głowice gazometryczne (detektory) EXpert, w zależności od potrzeb Użytkownika. Połączenia należy dokonywać przewodem miedzianym (linka) OMY 4 x 0,75 lub 4 x 1, łącząc zaciski w detektorze z identycznie opisanymi zaciskami w module. W razie niewykorzystania wszystkich kanałów pomiarowych, czyli np. wpięcia w system jedynie detektorów Nr 1 i 2, dwie pozostałe linie należy zablokować, przełączając mikrowyłączniki SWD Nr 3 i 4 w położenie dolne (WYŁ). Detektory są fabrycznie skalibrowane przez producenta na dwa progi alarmowe (standard dla metanu: I próg 10 % DGW, II próg 30 % DGW). W razie zastosowania w systemie sygnalizacji zewnętrznej, do wyjścia napięciowego WY.1 12 V + - należy podłączyć sygnalizator optyczny (będzie się uaktywniał po przekroczeniu I progu alarmowego), zaś do wyjścia WY.2 12 V + -, sygnalizator akustyczny (będzie się uaktywniał po przekroczeniu II progu alarmowego). Przy podłączaniu sygnalizatorów należy zwracać uwagę na polaryzację. Połączenia pomiędzy modułem a sygnalizatorami należy wykonywać przewodem miedzianym (linka) dwużyłowym, np. OMY 2 x 0,5. O ile system ma sterować zaworem samozamykającym, wpinamy go na zaciski ZAWÓR, przy czym polaryzacja nie ma znaczenia. Połączenia pomiędzy modułem a zaworem dokonujemy przewodem miedzianym (linka) dwużyłowym, przy czym przekrój tego przewodu powinien być tym większy, im większa jest odległość pomiędzy modułem a zaworem zgodnie z poniższą tabelą. DOBÓR PRZEWODÓW LINII KABLOWEJ ZAWORÓW SAMOZAMYKAJĄCYCH Dla przekroju 2 x 1 mm 2 i 2 x 1,5 mm 2 należy stosować przewody typu OMY Dla przekroju 2 x 2,5 mm 2 i 2 x 4 mm 2 należy stosować przewody typu YDY Długość linii L od centrali do zaworu SK SK DN-15 do 32 DN-40 do 100 ZB L < 10 m 2 x 1,0 mm 2 2 x 1,5 mm 2 2 x 1,0 mm 2 10 m < L < 20 m 2 x 1,5 mm 2 2 x 2,5 mm 2 2 x 1,5 mm 2 20 m < L < 50 m 2 x 2,5 mm 2 2 x 4,0 mm 2 2 x 2,5 mm 2 * WYGRZEWANIE SIĘ DETEKTORÓW Po włączeniu zasilania modułu i stwierdzeniu przez układ pomiarowy prawidłowej wartości zasilania następuje etap tzw. wygrzewania detektorów, trwający 30 sekund. Etap ten jest sygnalizowany migotaniem wszystkich czterech żółtych diod alarmowych I progu detekcji.

14 W czasie wygrzewania moduł nie reaguje na żadne zmiany sygnałów wejściowych ani nie wysterowywuje wyjść. Pozwala to na uniknięcie przypadkowych alarmów lub zamknięcia zaworu w pierwszym, nieustabilizowanym okresie pracy detektorów do czasu ich wygrzania. * ZACHOWANIE MODUŁU W STANACH ALARMOWYCH I PO ICH USTĄPIENIU Stwierdzenie przez którykolwiek z detektorów przekroczenia I progu alarmowego przejawia się w następujący sposób : 1. Przy opisie tego detektora zapala się żółta dioda Al Uaktywniaję się wyjścia napięciowe i przekaźnikowe I progu jednocześnie zapala się zielona dioda STER. 1. O ile do systemu włączony jest zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, pojawia się sygnał optyczny. 3. Uaktywnia się wewnętrzna syrenka w module emitując sygnał przerywany (Uwaga obsługa może ją skasować przyciskiem KASOWANIE ALARMU, wciskając go przez 4 sekundy. Skasowanie wewnętrznej syrenki modułu w trakcie trwania alarmu nie powoduje skasowania sygnalizatora zewnętrznego). Stwierdzenie przez którykolwiek z detektorów przekroczenia II progu alarmowego przejawia się w następujący sposób : 1. Przy opisie tego detektora zapala się czerwona dioda Al Uaktywniają się wyjścia napięciowe i przekaźnikowe II progu jednocześnie zapala się zielona dioda STER. 2. O ile do systemu włączony jest zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, pojawia się sygnał akustyczny. 3. Wewnętrzna syrenka w module jest nadal aktywna lecz zmienia sygnał na ciągły z możliwością wyłączenia jw. 4. Po 10 sekundach trwania alarmu II emitowane są trzy wysokoprądowe impulsy na zamknięcie zaworu. Jest to odzwierciedlone trzykrotnym zapaleniem się zielonej diody ZAWÓR. Uwaga : Pomiędzy dwoma kolejnymi zamknięciami zaworu spowodowanymi użyciem przycisku TEST ZAWORU lub stanem alarmowym Al 2. musi upłynąć czas minimum 1 minuty ze względu na konieczność doładowania akumulatora. Po spadku stężenia gazu poniżej II progu alarmowego następuje dezaktywacja wyjść przekażnikowych i napięciowych II progu, gaśnie zielona dioda STER. 2, czerwona dioda Al. 2 przy opisie detektora przechodzi ze świecenia ciągłego w migotanie (tzw. pamięć alarmu 2). Migotanie diody można skasować przyciskiem KASOWANIE ALARMU. Wewnętrzna syrenka modułu przechodzi z tonu ciągłego w przerywany. Po spadku stężenia gazu poniżej I progu alarmowego następuje dezaktywacja wyjść przekaźnikowych i napięciowych I progu, gaśnie zielona dioda STER. 1, żółta dioda Al. 1 przy opisie detektora przechodzi ze świecenia ciągłego w migotanie (tzw. pamięć alarmu 1). Migotanie diody można skasować przyciskiem KASOWANIE ALARMU. Wyłącza się wewnętrzna syrenka modułu. System czuwa bezawaryjnie wówczas, kiedy świeci jedynie zielona duża dioda ZASILANIE. Jeśli ta sama dioda świeci na czerwono, świadczy to o braku zasilania 230 V AC system pracuje na wewnętrznym akumulatorze. W takim przypadku należy bezzwłocznie przywrócić zasilanie zewnętrzne, ponieważ pojemność akumulatora gwarantuje pracę systemu jedynie przez ok. 1 godz. Uwaga : Podczas pracy systemu na zasilaniu akumulatorowym styki napięciowe modułu w razie alarmu nie uaktywnią się. Zostają jednak zachowane pozostałe funkcje systemu, w tym sterowanie stykami przekaźnikowymi i awaryjne zamykanie zaworu. * OBNIŻENIE SIĘ NAPIĘCIA ZASILANIA I/LUB ROZŁADOWANIE AKUMULATORA W przypadku obniżenia się napięcia zasilania w czasie normalnej pracy systemu i/lub rozładowania akumulatora przy zasilaniu rezerwowym następuje po czasie 5 sek.

15 koniecznym do wyeliminowania zakłóceń reakcja systemu przejawiająca się w następujący sposób: - zawór samozamykający zostanie przez system zamknięty - zasilanie detektorów zostanie wyłączone - jeśli w tym momencie był włączony wewnętrzny sygnalizator akustyczny modułu, zostaje wyłączony - stan wyjść przekaźnikowych zastany w tym momencie zostaje zachowany Taki tryb pracy jest sygnalizowany przez jednoczesne migotaniem wszystkich czterech czerwonych diod alarmowych II progu detekcji. Napięcie zasilania jest przez cały czas monitorowane i po jego przywróceniu lub podwyższeniu do niezbędnego poziomu następuje samoczynne przejście systemu do normalnej pracy, począwszy od ponownego wygrzewania detektorów. PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ Moduł Alarmowy EXter 4z Zasilanie 230 V AC 50 Hz Detektor Nr 4 Zawór samozamykający Detektor Nr 3 Detektor Nr 2 Detektor Nr 1 Sygnalizator akustyczno-optyczny sterowany z wyjść napięciowych Wentylator sterowany np. z wyjścia przekaźnikowego STER. 1

16 CENTRALA ALARMOWA unister-8z Centrala alarmowa unister-8z jest centralą detekcji gazów, przeznaczoną do obsługi Uniwersalnych Głowic Gazometrycznych EXpert i unitox stosowanych w systemach detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, może być stosowany jako element Aktywnego Alarmu Gazowego, służącego do aktywnej ochrony obiektów przed wybuchem gazu poprzez wykrycie alarmowych stężeń tego gazu i odcięcie jego dopływu sterowanym przez system detekcji zaworem samozamykającym. unister jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną, przygotowaną standardowo do obsługi od jednej do ośmiu głowic gazometrycznych (detektorów), posiadającą szereg opcji ustawialnych do potrzeb Użytkownika bez konieczności ingerencji w układ elektroniczny, poprzez odpowiednie zaprogramowanie mikroprocesora. Cechą charakteryzującą unister i wyróżniającą go spośród innych produktów tego rodzaju jest jego gotowość do komunikowania się z Użytkownikiem drogą radio lub telepowiadamiania, a także łączem RS-485. IV. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 1. Napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz 2. Podtrzymanie napięcia ok. 2 h, akumulator wewnętrzny 3. Pobór mocy max. 30 W 4. Temperatura pracy - od - 15 do + 50 o C (zalecana o C) 5. Ilość kanałów pomiarowych 8 (możliwość wykorzystania od 1 do 8 wg potrzeb Użytkownika) 6. Ilość poziomów alarmowych 2 (Al1, Al2) 7. Sygnalizacja alarmów akustyczna i optyczna 8. Pamięć poziomów alarmowych optyczna 9. Kasowanie pamięci przyciskiem na ścianie czołowej 10. Zasilanie detektorów 12 V DC 11. Kontrola zasilania optyczna 12. Kontrola linii - optyczna 13. Wyjścia stykowe 6 - NO lub NC, dowolnie konfigurowane wg potrzeb Użytkownika, max. obciążalność 8 A. 14. Wyjścia napięciowe 3, 12 V DC osobno dla Al1 i Al2, obciążalność zbiorcza do 1,5 A 15. Wyjście do sterowania zaworem samozamykającym trzy impulsy wysokoprądowe po przekroczeniu Al Wymiary 320 x 280 x 110 mm (z dławicami)

17 V. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ I LISTWY ZACISKOWEJ CENTRALA ALARMOWA PAG unister-8z Przemysłowy Alarm Gazowy Aktywny Alarm Gazowy ZASILANIE sieć/akum. KASOWANIE ALARMU PRO-SERVICE tel/fax (12) A L A R M Y D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Z A W Ó R ZAWÓR GAZ OBIEKT W Y J Ś C I A Na płycie czołowej jednostki centralnej unister-8z znajdują się następujące elementy: - W lewym dolnym rogu powyżej logo producenta mikrowyłącznik kasowania pamięci stanów alarmowych. - Powyżej kasowania alarmu duża dioda kontroli zasilania (gdy świeci na zielono, zasilanie odbywa się z sieci ~230 V 50 Hz, gdy zmienia kolor na czerwony, świadczy to o braku zasilania zewnętrznego i pracy na wewnętrznym akumulatorze. - W górnej części płyty czołowej w okolicy jej środka znajdują się trzy linijki diodowe po 8 diod w rzędzie, sygnalizujące każdy z trzech stanów alarmowych stwierdzonych na poszczególnych detektorach (od D1 do D8) - Poniżej linijki diodowej trzeciego alarmu znajduje się rząd ośmiu diod, sygnalizujących uaktywnienie poszczególnych wyjść przekaźnikowych (konfiguracja tych wyjść jest programowalna). - Obok sygnalizacji wyjść znajduje się zielona dioda z opisem ZAWÓR, która sygnalizuje wyemitowanie sygnału do zamknięcia zaworu samozamykającego. - Prawa strona płyty czołowej przeznaczona jest dla Użytkownika lub Instalatora dla dokonania zapisów określających gaz, który wykrywają poszczególne detektory (mogą to być różne gazy) oraz opisów wyjść przekaźników (czym sterują, które detektory je uaktywniają itp.).

18 LISTWA ZACISKOWA CENTRALI unister-8z NAPIECIA ZAS. WY Al 1 WY Al 2 WY Al 3 CZUJNIK CZUJNIK 3 CZUJNIK 5 CZUJNIK WY P WY P WY P L1 N ~220 V 25 Rs +5V Rs + Rs V Rs - 29 CZUJNIK 2 CZUJNIK 4 CZUJNIK 6 CZUJNIK WY P WY P WY P5 62 STER. ZAW Listwę przyłączeniową centrali unister-8z przedstawia powyższy rysunek. Patrząc od lewej występują następujące zaciski: - Zasilanie centrali (w środku przewód neutralny) - W górnej linii zacisków wyjście napięciowe 5 V DC, na którym zawsze jest napięcie 5 V (do wykorzystania przez Użytkownika) - W dolnej linii zacisków jw. lecz 12 V DC - Cztery kolejne zaciski z opisami Rs stanowią blok komunikacji łączem RS Zaciski do podłączania od 1 do 8 detektorów (w górnym rzędzie detektory Nr 1, 3, 5, 7, w dolnym 2, 4, 6, 8). Detektory EXpert z centralą unister-8z łączy się w ten sposób, że zaciski + i w centrali łączy się z analogicznie opisanymi zaciskami w detektorze, zacisk opisany w centrali jako S łączy się zawsze z zaciskiem A1 w detektorze, zacisk opisany w centrali jako C łączy się zawsze z zaciskiem A2 w detektorze. - Blok sześciu programowalnych wyjść przekaźnikowych do skonfigurowania zgodnie z potrzebami Użytkownika. Standardowo P1, P3, P5 uaktywniają się po przekroczeniu Alarmu I, P2, P4, P6 po przekroczeniu Alarmu II. - Blok wyjść napięciowych 12 V DC, po jednym dla każdego z dwóch progów alarmowych, trzeci do konfiguracji, standardowo dla II progu alarmowego. - Zaciski sterowania zaworem samozamykającym (w obecnie stosowanych zaworach polaryzacja dowolna). VI. OPIS FUNKCJONALNY CENTRALI unister-8z Centrala alarmowa unister-8z jest przeznaczona do zasilania i odbioru informacji z ośmiu detektorów typu EXpert oraz realizowania funkcji sterowniczych i przekazywania drogą radio lub telepowiadamiania informacji o stanie systemu do jednostek centralnego monitoringu stanów alarmowych. Jest również przystosowany do komunikacji z systemami nadrzędnymi poprzez łącze RS-485. unister-8z zaopatrzony jest w układ zasilania buforowego (wewnętrzny akumulator), mający na celu podtrzymanie funkcjonowania systemu w razie zaniku napięcia zasilania. Nie wymaga, w odróżnieniu od wielu innych jednostek centralnych tego rodzaju, stosowania dodatkowych zasilaczy, sterowników urządzeń wykonawczych itp. Najistotniejsze funkcje, realizowane przez Aktywny Alarm Gazowy sygnalizowane są na płycie czołowej urządzenia. Niniejszy opis ma za zadanie ułatwienie Użytkownikowi interpretacji informacji, pojawiających się w formie sygnalizacji na płycie czołowej unister-8z 1. ZASILANIE Duża zielona dioda sygnalizująca fakt, że system jest załączony. Świecenie tej diody w kolorze czerwonym świadczy o braku zasilania 230 V AC i informuje, że zasilanie systemu realizowane jest poprzez wewnętrzny akumulator. Brak

19 świecenia tej diody świadczy o tym, że albo system nie jest zasilany, albo uszkodzeniu uległ bezpiecznik układu zasilającego. 2. ZAWÓR Zielona dioda sygnalizująca trzy wysokoprądowe impulsy, powodujące zamknięcie zaworu samozamykającego. W trybie czuwania, podczas normalnej pracy nie świeci. 3. Wyjścia 8 zielonych diod sygnalizujących uaktywnienie się wyjść napięciowych i przekaźnikowych (do dowolnej konfiguracji wg potrzeb Użytkownika, standard jak opisano wyżej). 4. Alarm 1 ( Detektory Nr 1 d 8) Żółta dioda sygnalizująca przekroczenie I progu alarmowego na przyporządkowanym jej detektorze. Jeżeli świeci światłem ciągłym, stężenie powyżej progu I jest aktualnie stwierdzone przez detektor. Jeżeli świeci pulsująco świadczy to o tym, że alarm był, lecz już jest nieaktualny (tzw. pamięć alarmu do skasowania przyciskiem KASOWANIE ALARMU ). W wersji do AAG zdublowane razem z Alarm Alarm 3 Dioda czerwona, reszta jw., dotyczy II progu detekcji. Opis działania unister-8z Do centrali podłączyć można od 1 do 8 głowic gazometrycznych (detektorów) EXpert, w zależności od potrzeb Użytkownika. Połączenia należy dokonywać przewodem miedzianym (linka) OMY 4 x 0,75 lub 4 x 1, łącząc zaciski w detektorze z zaciskami w module zgodnie z opisem listwy zaciskowej. W razie niewykorzystania wszystkich kanałów pomiarowych, czyli np. wpięcia w system mniej niż 8 detektorów, pozostałe linie należy zablokować, co odbywa się programowo. Detektory są fabrycznie skalibrowane przez producenta na dwa progi alarmowe (standard dla metanu: I próg 10 % DGW, II próg 30 % DGW). W razie zastosowania w systemie sygnalizacji zewnętrznej, do wyjścia napięciowego WY.Al1 12 V + - należy podłączyć sygnalizator optyczny (będzie się uaktywniał po przekroczeniu I progu alarmowego), zaś do wyjścia WY.Al2 lub WY.Al3 12 V + -, sygnalizator akustyczny (będzie się uaktywniał po przekroczeniu II progu alarmowego). Przy podłączaniu sygnalizatorów należy zwracać uwagę na polaryzację. Połączenia pomiędzy modułem a sygnalizatorami należy wykonywać przewodem miedzianym (linka) dwużyłowym, np. OMY 2 x 0,5. O ile system ma sterować zaworem samozamykającym, wpinamy go na zaciski ZAWÓR, przy czym polaryzacja nie ma znaczenia. Połączenia pomiędzy modułem a zaworem dokonujemy przewodem miedzianym (linka) dwużyłowym, przy czym przekrój tego przewodu powinien być tym większy, im większa jest odległość pomiędzy modułem a zaworem zgodnie z poniższą tabelą. DOBÓR PRZEWODÓW LINII KABLOWEJ ZAWORÓW SAMOZAMYKAJĄCYCH Dla przekroju 2 x 1 mm 2 i 2 x 1,5 mm 2 należy stosować przewody typu OMY Dla przekroju 2 x 2,5 mm 2 i 2 x 4 mm 2 należy stosować przewody typu YDY Długość linii L od centrali do zaworu SK SK DN-15 do 32 DN-40 do 100 ZB L < 10 m 2 x 1,0 mm 2 2 x 1,5 mm 2 2 x 1,0 mm 2 10 m < L < 20 m 2 x 1,5 mm 2 2 x 2,5 mm 2 2 x 1,5 mm 2 20 m < L < 50 m 2 x 2,5 mm 2 2 x 4,0 mm 2 2 x 2,5 mm 2

20 * ZACHOWANIE CENTRALI W STANACH ALARMOWYCH I PO ICH USTĄPIENIU Stwierdzenie przez którykolwiek z detektorów przekroczenia I progu alarmowego przejawia się w następujący sposób : 1. Przy opisie tego detektora zapalają się żółte diody Alarm Uaktywniaję się wyjścia napięciowe I progu oraz wyjścia przekaźnikowe, które zostały do I progu skonfigurowane jednocześnie zapalają się zielone diody WYJŚCIA przy aktywnych przekaźnikach. O ile do systemu włączony jest zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, pojawia się sygnał optyczny. 3. Uaktywnia się wewnętrzna syrenka w centrali emitując sygnał przerywany. Stwierdzenie przez którykolwiek z detektorów przekroczenia II progu alarmowego przejawia się w następujący sposób : 1. Przy opisie tego detektora zapala się czerwona dioda Al Uaktywniaję się wyjścia napięciowe II progu oraz wyjścia przekaźnikowe, które zostały do II progu skonfigurowane jednocześnie zapalają się zielone diody WYJŚCIA przy aktywnych przekaźnikach.o ile do systemu włączony jest zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, pojawia się sygnał akustyczny. 3. Wewnętrzna syrenka w centrali jest nadal aktywna lecz zmienia sygnał na ciągły 4. Po 10 sekundach trwania alarmu II emitowane są trzy wysokoprądowe impulsy na zamknięcie zaworu. Jest to odzwierciedlone trzykrotnym zapaleniem się zielonej diody ZAWÓR. Po spadku stężenia gazu poniżej II progu alarmowego następuje dezaktywacja wyjść przekażnikowych i napięciowych II progu, gasną zielone diody WYJŚCIA, które uaktywniły się przy tym alarmie, czerwona dioda Alarm 2 przy opisie detektora przechodzi ze świecenia ciągłego w migotanie (tzw. pamięć alarmu 2). Migotanie diody można skasować przyciskiem KASOWANIE ALARMU. Wewnętrzna syrenka modułu przechodzi z tonu ciągłego w przerywany. Po spadku stężenia gazu poniżej I progu alarmowego następuje dezaktywacja wyjść przekaźnikowych i napięciowych I progu, gasną zielone diody WYJŚCIE, przyporządkowane temu alarmowi, żółte diody Alarm. 1 przy opisie detektora przechodzą ze świecenia ciągłego w migotanie (tzw. pamięć alarmu 1). Migotanie diody można skasować przyciskiem KASOWANIE ALARMU. Wyłącza się wewnętrzna syrenka centrali. System czuwa bezawaryjnie wówczas, kiedy świeci jedynie zielona duża dioda ZASILANIE. Jeśli ta sama dioda świeci na czerwono, świadczy to o braku zasilania 230 V AC system pracuje na wewnętrznym akumulatorze. W takim przypadku należy bezzwłocznie przywrócić zasilanie zewnętrzne, ponieważ pojemność akumulatora gwarantuje pracę systemu jedynie przez ok. 3 godz.

21 ZAWORY SAMOZAMYKAJĄCE STOSOWANE W SYSTEMACH AAG

22

23

24 ZASTOSOWANIE LEKKICH ZAWORÓW SAMOZAMYKAJĄCYCH GRZYBKOWYCH Z KORPUSEM ALUMINIOWYM DO SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ Należy zwrócić uwagę, że kurki kulowe stosowane w systemach AAG przystosowane są do nominalnego ciśnienia gazu w sieci 1,6 MPa. Najczęściej jednak mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zawór samozamykający montuje się na rurociągu gazowym niskiego ciśnienia, w którym ciśnienie robocze nie przekracza 250 mbar. W takim przypadku istnieje możliwość zastosowania lżejszych i zdecydowanie tańszych zaworów grzybkowych typu ZB, przystosowanych do współpracy z systemami opartymi na detektorach gazowych (głowicach gazometrycznych). Poniżej przedstawiono podstawowe dane techniczne i gabaryty zaworów grzybkowych typu ZB. Mogą one współpracować ze wszystkimi elementami przedstawionych powyżej systemów bezpieczeństwa instalacji gazowej. Podstawowe dane techniczne grzybkowych zaworów samozamykających typu ZB Max. ciśnienie pracy 250 mbar Średnice przyłączy: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 Budowa : ZB-20, ZB-25, ZB-32, ZB-40 tylko gwintowane ZB-50, ZB-65 gwintowane lub kołnierzowe ZB-80, ZB-100 tylko kołnierzowe Sterowanie elektryczne, impuls prądowy t 1 > 0,2 s. DC 12 V Moc 26 W Otwieranie wyłącznie ręczne Zamykanie impulsem elektrycznym lub ręcznie (przyciskiem) Czas zamknięcia - < 1 s. Temperatura pracy od 25 do + 60 o C Medium paliwa gazowe Materiał korpusu aluminium Materiał uszczelnień kauczuk nitrylowy NBR Rodzaj pracy ciągła Pozycja zabudowy dowolna Stopień ochrony IP-54 WYMIARY GABARYTOWE GRZYBKOWYCH ZAWORÓW SAMOZAMYKAJĄCYCH TYPU ZB (WERSJA GWINTOWANA) Typ Rp A B E L kg ZB-20 ¾ ,28 ZB ,32 ZB-32 1 / ,03 ZB-40 1 / ,62 ZB ,18 ZB / ,81

25 WYMIARY GABARYTOWE GRZYBKOWYCH ZAWORÓW SAMOZAMYKAJĄCYCH TYPU ZB (WERSJA KOŁNIERZOWA) Typ A B E L kg Dn Do Dp Dz ZB-50k , ZB-65k , ZB-80k , ZB-100k , ZAWÓR ZB WERSJA GWINTOWANA A Rp Rp B L E ZAWÓR ZB WERSJA KOŁNIERZOWA A Dp Dn Dz B Do L E

26 DOBÓR PRZEWODÓW LINII KABLOWEJ ZAWORÓW SAMOZAMYKAJĄCYCH Dla przekroju 2 x 1 mm 2 i 2 x 1,5 mm 2 należy stosować przewody typu OMY Dla przekroju 2 x 2,5 mm 2 i 2 x 4 mm 2 należy stosować przewody typu YDY Długość linii L MAG-1 MAG-2 ZB od centrali do zaworu L < 10 m 2 x 1,5 mm 2 2 x 1,0 mm 2 2 x 1,0 mm 2 10 m < L < 20 m 2 x 2,5 mm 2 2 x 1,5 mm 2 2 x 1,5 mm 2 20 m < L < 50 m 2 x 4,0 mm 2 2 x 2,5 mm 2 2 x 2,5 mm 2 Uwaga : Dla głowic MAG-1 zalecane jest, aby odległość pomiędzy centralą a głowicą nie przekraczała 30 m. Przy dłuższych odległościach spadki napięcia powodują zmniejszenie pewności działania systemu. Dla poprawy pewności działania systemu w takiej konfiguracji, wskazane jest zainstalowanie przed głowicą dodatkowego sterownika zaworu SZ-2. Podobne rozwiązanie należy stosować w każdym wypadku, gdy odległość pomiędzy centralą (modułem EXter-4z) przekracza 50 m. DOBÓR PRZEWODÓW LINII KABLOWEJ DETEKTORÓW I GŁOWIC GAZOMETRYCZNYCH Długość linii L EXpert/P* EXpert/D od centrali do detektora L < 350 m OWY 4 x 1 mm 2 OWY 4 x 0,75 mm 2 L < 500 m OWY 4 x 1,5 mm 2 OWY 4 x 1,0 mm 2 *Uwaga : Dotyczy wersji pomiarowej detektorów, bardzo rzadko stosowanej w systemach AAG. Szczegóły takiego systemu prosimy konsultować telefonicznie.

27 PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY PAG-8 Przemysłowy Alarm Gazowy PAG-8 jest centralą detekcji gazów, przeznaczoną do obsługi Uniwersalnych Głowic Gazometrycznych EXpert i unitox stosowanych w systemach detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, może być stosowany jako element Aktywnego Alarmu Gazowego, służącego do aktywnej ochrony obiektów przed wybuchem gazu poprzez wykrycie alarmowych stężeń tego gazu i odcięcie jego dopływu sterowanym przez system detekcji zaworem samozamykającym. PAG-8 jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną, przygotowaną standardowo do obsługi od jednej do ośmiu głowic gazometrycznych (detektorów), posiadającą szereg opcji ustawialnych do potrzeb Użytkownika bez konieczności ingerencji w układ elektroniczny, poprzez odpowiednie zaprogramowanie mikroprocesora. Cechą charakteryzującą PAG-8 i wyróżniającą go spośród innych produktów tego rodzaju jest jego gotowość do komunikowania się z Użytkownikiem drogą radio lub telepowiadamiania, a także łączem RS-485. VI. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 1. Napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz 2. Podtrzymanie napięcia ok. 2 h, akumulator wewnętrzny 3. Pobór mocy max. 30 W 4. Temperatura pracy - od - 15 do + 50 o C (zalecana o C) 5. Ilość kanałów pomiarowych 8 (możliwość wykorzystania od 1 do 8 wg potrzeb Użytkownika) 6. Ilość poziomów alarmowych w wersji AAG 2 (Al1, Al2) 7. Sygnalizacja alarmów akustyczna i optyczna 8. Pamięć poziomów alarmowych optyczna 9. Kasowanie pamięci przyciskiem na ścianie czołowej 10. Zasilanie detektorów 12 V DC 11. Kontrola zasilania optyczna 12. Kontrola linii - optyczna 13. Wyjścia stykowe 6 - NO lub NC, dowolnie konfigurowane wg potrzeb Użytkownika, max. obciążalność 8 A. 14. Wyjścia napięciowe 3, 12 V DC osobno dla Al1 i Al2, obciążalność zbiorcza do 1,5 A 15. Wyjście do sterowania zaworem samozamykającym trzy impulsy wysokoprądowe po przekroczeniu Al Wymiary 320 x 280 x 110 mm (z dławicami)

28 VII. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ I LISTWY ZACISKOWEJ Przemysłowy Alarm Gazowy PAG D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A L A R M Y GAZ OBIEKT D8 W Y J Ś C I A PAG-8 ZASILANIE sieć/akum. KASOWANIE PAMIĘCI PRO-SERVICE ZAWÓR TEL/FAX (12) Na płycie czołowej jednostki centralnej PAG-8 znajdują się następujące elementy: - W lewym dolnym rogu powyżej logo producenta mikrowyłącznik kasowania pamięci stanów alarmowych. - Powyżej kasowania alarmu duża dioda kontroli zasilania (gdy świeci na zielono, zasilanie odbywa się z sieci ~230 V 50 Hz, gdy zmienia kolor na czerwony, świadczy to o braku zasilania zewnętrznego i pracy na wewnętrznym akumulatorze. - W górnej części płyty czołowej w okolicy jej środka znajdują się trzy linijki diodowe po 8 diod w rzędzie, sygnalizujące każdy z trzech stanów alarmowych stwierdzonych na poszczególnych detektorach (od D1 do D8) - Poniżej linijki diodowej trzeciego alarmu znajduje się rząd ośmiu diod, sygnalizujących uaktywnienie poszczególnych wyjść przekaźnikowych (konfiguracja tych wyjść jest programowalna). - Obok sygnalizacji wyjść znajduje się zielona dioda z opisem ZAWÓR, która sygnalizuje wyemitowanie sygnału do zamknięcia zaworu samozamykającego. - Prawa strona płyty czołowej przeznaczona jest dla Użytkownika lub Instalatora dla dokonania zapisów określających gaz, który wykrywają poszczególne detektory (mogą to być różne gazy) oraz opisów wyjść przekaźników (czym sterują, które detektory je uaktywniają itp.).

29 LISTWA ZACISKOWA CENTRALI PAG-8 NAPIECIA ZAS. WY Al 1 WY Al 2 WY Al 3 CZUJNIK CZUJNIK 3 CZUJNIK 5 CZUJNIK WY P WY P WY P L1 N ~220 V 25 Rs +5V Rs + Rs V Rs - 29 CZUJNIK 2 CZUJNIK 4 CZUJNIK 6 CZUJNIK WY P WY P WY P5 62 STER. ZAW Listwę przyłączeniową centrali PAG-8 przedstawia powyższy rysunek. Patrząc od lewej występują następujące zaciski: - Zasilanie centrali (w środku przewód neutralny) - W górnej linii zacisków wyjście napięciowe 5 V DC, na którym zawsze jest napięcie 5 V (do wykorzystania przez Użytkownika) - W dolnej linii zacisków jw. lecz 12 V DC - Cztery kolejne zaciski z opisami Rs stanowią blok komunikacji łączem RS Zaciski do podłączania od 1 do 8 detektorów (w górnym rzędzie detektory Nr 1, 3, 5, 7, w dolnym 2, 4, 6, 8). Detektory EXpert z centralą PAG łączy się w ten sposób, że zaciski + i w centrali łączy się z analogicznie opisanymi zaciskami w detektorze, zacisk opisany w centrali jako S łączy się zawsze z zaciskiem A1 w detektorze, zacisk opisany w centrali jako C łączy się zawsze z zaciskiem A2 w detektorze. - Blok sześciu programowalnych wyjść przekaźnikowych do skonfigurowania zgodnie z potrzebami Użytkownika. - Blok wyjść napięciowych 12 V DC, po jednym dla każdego z trzech progów alarmowych. - Zaciski sterowania zaworem samozamykającym (w obecnie stosowanych zaworach polaryzacja dowolna). VI. OPIS FUNKCJONALNY CENTRALI PAG-8 Przemysłowy Alarm Gazowy PAG-8 jest przeznaczony do zasilania i odbioru informacji z ośmiu detektorów typu EXpert oraz realizowania funkcji sterowniczych i przekazywania drogą radio lub telepowiadamiania informacji o stanie systemu do jednostek centralnego monitoringu stanów alarmowych. Jest również przystosowany do komunikacji z systemami nadrzędnymi poprzez łącze RS-485. PAG-8 zaopatrzony jest w układ zasilania buforowego (wewnętrzny akumulator), mający na celu podtrzymanie funkcjonowania systemu w razie zaniku napięcia zasilania. Nie wymaga, w odróżnieniu od wielu innych jednostek centralnych tego rodzaju, stosowania dodatkowych zasilaczy, sterowników urządzeń wykonawczych itp. Najistotniejsze funkcje, realizowane przez Przemysłowy Alarm Gazowy sygnalizowane są na płycie czołowej urządzenia. Niniejszy opis ma za zadanie ułatwienie Użytkownikowi interpretacji informacji, pojawiających się w formie sygnalizacji na płycie czołowej PAG-8.

30 6. ZASILANIE Duża zielona dioda sygnalizująca fakt, że system jest załączony. Świecenie tej diody w kolorze czerwonym świadczy o braku zasilania 230 V AC i informuje, że zasilanie systemu realizowane jest poprzez wewnętrzny akumulator. Brak świecenia tej diody świadczy o tym, że albo system nie jest zasilany, albo uszkodzeniu uległ bezpiecznik układu zasilającego Modułu. 7. ZAWÓR Zielona dioda sygnalizująca trzy wysokoprądowe impulsy, powodujące zamknięcie zaworu samozamykającego. W trybie czuwania, podczas normalnej pracy nie świeci. 8. Wyjścia 8 zielona diod sygnalizujących uaktywnienie się wyjść napięciowych i przekaźnikowych (do dowolnej konfiguracji wg potrzeb Użytkownika). 9. Alarm 1 ( Detektory Nr 1 d 8) Żółta dioda sygnalizująca przekroczenie I progu alarmowego na przyporządkowanym jej detektorze. Jeżeli świeci światłem ciągłym, stężenie powyżej progu I jest aktualnie stwierdzone przez detektor. Jeżeli świeci pulsująco świadczy to o tym, że alarm był, lecz już jest nieaktualny (tzw. pamięć alarmu do skasowania przyciskiem KASOWANIE ALARMU ). W wersji do AAG zdublowane razem z Alarm Alarm 3 Dioda czerwona, reszta jw., dotyczy II progu detekcji. Opis działania Przemysłowego Alarmu Gazowego PAG-8 Do centrali podłączyć można od 1 do 8 głowic gazometrycznych (detektorów) EXpert, w zależności od potrzeb Użytkownika. Połączenia należy dokonywać przewodem miedzianym (linka) OMY 4 x 0,75 lub 4 x 1, łącząc zaciski w detektorze z zaciskami w module zgodnie z opisem listwy zaciskowej. W razie niewykorzystania wszystkich kanałów pomiarowych, czyli np. wpięcia w system mniej niż 8 detektorów, pozostałe linie należy zablokować, co odbywa się programowo. Detektory są fabrycznie skalibrowane przez producenta na dwa progi alarmowe (standard dla metanu: I próg 10 % DGW, II próg 30 % DGW). W razie zastosowania w systemie sygnalizacji zewnętrznej, do wyjścia napięciowego WY.Al1 12 V + - należy podłączyć sygnalizator optyczny (będzie się uaktywniał po przekroczeniu I progu alarmowego), zaś do wyjścia WY.Al3 12 V + -, sygnalizator akustyczny (będzie się uaktywniał po przekroczeniu II progu alarmowego). Przy podłączaniu sygnalizatorów należy zwracać uwagę na polaryzację. Połączenia pomiędzy modułem a sygnalizatorami należy wykonywać przewodem miedzianym (linka) dwużyłowym, np. OMY 2 x 0,5. O ile system ma sterować zaworem samozamykającym, wpinamy go na zaciski ZAWÓR, przy czym polaryzacja nie ma znaczenia. Połączenia pomiędzy modułem a zaworem dokonujemy przewodem miedzianym (linka) dwużyłowym, przy czym przekrój tego przewodu powinien być tym większy, im większa jest odległość pomiędzy modułem a zaworem zgodnie z poniższą tabelą. DOBÓR PRZEWODÓW LINII KABLOWEJ ZAWORÓW SAMOZAMYKAJĄCYCH Dla przekroju 2 x 1 mm 2 i 2 x 1,5 mm 2 należy stosować przewody typu OMY Dla przekroju 2 x 2,5 mm 2 i 2 x 4 mm 2 należy stosować przewody typu YDY Długość linii L od centrali do zaworu SK SK DN-15 do 32 DN-40 do 100 ZB L < 10 m 2 x 1,0 mm 2 2 x 1,5 mm 2 2 x 1,0 mm 2 10 m < L < 20 m 2 x 1,5 mm 2 2 x 2,5 mm 2 2 x 1,5 mm 2 20 m < L < 50 m 2 x 2,5 mm 2 2 x 4,0 mm 2 2 x 2,5 mm 2

STREFOWE ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW WIELOPUNKTOWYM SYSTEMEM DETEKCJI GAZÓW NA PRZYKŁADZIE ZABEZPIECZENIA GARAŻU PODZIEMNEGO

STREFOWE ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW WIELOPUNKTOWYM SYSTEMEM DETEKCJI GAZÓW NA PRZYKŁADZIE ZABEZPIECZENIA GARAŻU PODZIEMNEGO STREFOWE ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW WIELOPUNKTOWYM SYSTEMEM DETEKCJI GAZÓW NA PRZYKŁADZIE ZABEZPIECZENIA GARAŻU PODZIEMNEGO (WYCIĄG Z MATERIAŁÓW DLA PROJEKTANTÓW) 1 Idea systemu Ze względu na rozmiary większości

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ALARM GAZOWY (AAG)

AKTYWNY ALARM GAZOWY (AAG) P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W D R O Ż E N I O W E PRO-SERVICE 3 1-5 8 7 K r a k ó w, u l. C i e p ł o w n i c z a 2 2 Tel. 0 (prefix) 12 643-09-34 tel./fax 0 (prefix) 12 425-90-90, 0 (prefix) 644-55-89

Bardziej szczegółowo

unitox.co 2 G/IR unitox.co2 G/IR/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1E )

unitox.co 2 G/IR unitox.co2 G/IR/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1E ) DETEKTOR DWUTLENKU WĘGLA unitox.co 2 G/IR unitox.co2 G/IR/D unitox.co2 G/IR/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1E 12.09.2008) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR TLENU EurOx.O 2 I EurOx.O2 I/E EurOx.O2 I/E/P EurOx.O2 I/E/RS-485 EurOx.O2 I/E/P/RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1B 26.10.2008) 2 Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 4 II.. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR DWUTLENKU WĘGLA unitox.co2 I/IR INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1E 16.09.2008) 2 Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 4 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 4 III.. Opis płyty

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY PAG MODUŁ OBIEKTOWY PAG8 /RS-485 PAG8 /RS-485 PAG8 /P/RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1C

PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY PAG MODUŁ OBIEKTOWY PAG8 /RS-485 PAG8 /RS-485 PAG8 /P/RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1C PAG PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY MODUŁ OBIEKTOWY PAG8 /RS-485 PAG8 /RS-485 PAG8 /P/RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1C 19.09.2008) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

PAG PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY MODUŁ OBIEKTOWY KRAKÓW 2008 PAG8 PAG8 /P PAG8 /RS-WY PAG8 /P/RS-RS-WY. (Wydanie 1F )

PAG PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY MODUŁ OBIEKTOWY KRAKÓW 2008 PAG8 PAG8 /P PAG8 /RS-WY PAG8 /P/RS-RS-WY. (Wydanie 1F ) PAG PRZEMYŁOWY ALARM GAZOWY MODUŁ OBIEKTOWY PAG8 PAG8 PAG8 /P PAG8 /R-WY PAG8 /P/R-R-WY INTRUKCJA OBŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1F 19.09.2008) pis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister 8z/RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1C 19.09.2008) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III..

Bardziej szczegółowo

PAG PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY MODUŁ OBIEKTOWY PAG8 PAG8 PAG8 /P PAG8 /RS-WY PAG8 /P/RS-RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1F

PAG PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY MODUŁ OBIEKTOWY PAG8 PAG8 PAG8 /P PAG8 /RS-WY PAG8 /P/RS-RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1F PAG PRZEMYSŁOWY ALARM GAZOWY MODUŁ OBIEKTOWY PAG8 PAG8 PAG8 /P PAG8 /RS-WY PAG8 /P/RS-RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1F 19.09.2008) 2 Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH

DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010 (Wydanie 1F 25.10.2010) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Widok i listwa zaciskowa -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR GAZÓW PALNYCH EXpert K INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 1D 27.05.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Opis płyty czołowej i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu System SDG przeznaczony jest głównie do detekcji gazów (wybuchowe, toksyczne lub ubytek tlenu) w obiektach i pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH

DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH /E /D /E /S /PP /D /PP /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2009 (Wydanie 1D 12.02.2009) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III. Opis

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. EXpert B. (dla wersji 2.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2E )

DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. EXpert B. (dla wersji 2.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2E ) DETEKTOR GAZÓW PALNYCH (dla wersji 2.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 2E 14.10.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Widok i listwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR TLENU. EurOx.O2 /G. EurOx.O2 G /E/D. EurOx.O2 G /E/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2A )

DETEKTOR TLENU. EurOx.O2 /G. EurOx.O2 G /E/D. EurOx.O2 G /E/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2A ) DETEKTOR TLENU EurOx.O2 /G EurOx.O2 G /E/D EurOx.O2 G /E/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 2A 26.11.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. (wersja z wyjściem RS-485) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1B )

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. (wersja z wyjściem RS-485) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1B ) DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co G/PP/RS-485 (wersja z wyjściem RS-485) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1B 17.09.2008) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

unitox G INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH KRAKÓW 2012 unitox G /E /D unitox G /E /S unitox G /PP /D unitox G /PP /S

unitox G INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH KRAKÓW 2012 unitox G /E /D unitox G /E /S unitox G /PP /D unitox G /PP /S DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH /E /D /E /S /PP /D /PP /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 2A 19.06.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III. Opis

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ALARM GAZOWY. unister 8z. unister 8z /D/RS-WY. unister 8z /S. unister 8z /S/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1F

AKTYWNY ALARM GAZOWY. unister 8z. unister 8z /D/RS-WY. unister 8z /S. unister 8z /S/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1F AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA uniter 8z uniter 8z /D uniter 8z /D/R-WY uniter 8z / uniter 8z //R-WY INTRUKCJA OBŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1F 19.09.2008) pis treści : I. Przeznaczenie - str. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR GAZÓW PALNYCH EXpert K INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2017 (Wydanie 1F 27.02.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Widok, listwa zaciskowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1B )

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1B ) AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister32z /RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 1B 07.05.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III..

Bardziej szczegółowo

(EXter4z_1.5 wejście RS485) EXter4z /RS485. EXter4z /P/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011. (Wydanie 1.5A 02.02.2011)

(EXter4z_1.5 wejście RS485) EXter4z /RS485. EXter4z /P/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011. (Wydanie 1.5A 02.02.2011) CENTRALKA DETEKCYJNA EXter4z /RS485 (EXter4z_1.5 wejście RS485) EXter4z /RS485 EXter4z /P/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011 (Wydanie 1.5A 02.02.2011) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Centrala MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ALARM GAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010. (Wydanie 1A 16.06.2010)

AKTYWNY ALARM GAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010. (Wydanie 1A 16.06.2010) AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister16z /RS-485/P INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010 (Wydanie 1A 16.06.2010) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3

Bardziej szczegółowo

GAZOMETRYCZNA. unitox III /E /D. unitox III /E /S. unitox III /PP /D. unitox III /PP /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2G

GAZOMETRYCZNA. unitox III /E /D. unitox III /E /S. unitox III /PP /D. unitox III /PP /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2G UNIWERSALNA GŁOWICA GAZOMETRYCZNA /E /D /E /S /PP /D /PP /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2009 (Wydanie 2G 12.02.2009) 2 Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 4 II.. Podstawowe parametry techniczne - str.

Bardziej szczegółowo

DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-11

DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-11 DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-11 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Detektor DAG-11 przeznaczony jest do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych zgodnie z PN-EN 50194. Urządzenie zostało zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co G. unitox.co G /PP/D. unitox.co G /PP/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2A )

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co G. unitox.co G /PP/D. unitox.co G /PP/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2A ) DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co G unitox.co G /PP/D unitox.co G /PP/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010 (Wydanie 2A 11.10.2010) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

unitox M INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH KRAKÓW 2012 unitox M /E/D unitox M /E/D/S unitox M /PP/D unitox M /PP/D/S

unitox M INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH KRAKÓW 2012 unitox M /E/D unitox M /E/D/S unitox M /PP/D unitox M /PP/D/S DETEKTOR GAZÓW TOKSYCZNYCH unitox M unitox M /E/D unitox M /E/D/S unitox M /PP/D unitox M /PP/D/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 1C 13.03.2012) 2 Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 4 II.. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRO SERVICE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 22, 31 587 Kraków, tel. 012 643 09 34, fax. 012 425 90 90 e mail: pro@alarmgas.com, www.alarmgas.

PRO SERVICE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 22, 31 587 Kraków, tel. 012 643 09 34, fax. 012 425 90 90 e mail: pro@alarmgas.com, www.alarmgas. Zintegrowana wersja naszego systemu PAG skojarzona z najnowocześniejszymi detektorami tlenku węgla unitox CO/Ge oraz wyjątkowo przydatnym, jedynym w Europie DuoMaster -em (Dwugazowym Garażowym Detektorem

Bardziej szczegółowo

EXpert IIIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GAZOMETRYCZNA KRAKÓW EXpert IIIC /K /D. EXpert IIIC /K /S. EXpert IIIC /PP /D. EXpert IIIC /PP /S

EXpert IIIC INSTRUKCJA OBSŁUGI GAZOMETRYCZNA KRAKÓW EXpert IIIC /K /D. EXpert IIIC /K /S. EXpert IIIC /PP /D. EXpert IIIC /PP /S UNIWERSALNA GŁOWICA GAZOMETRYCZNA C C /K /D C /K /S C /PP /D C /PP /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2009 (Wydanie 2F 23.02.2009) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co G/E. unitox.co G /E /D. unitox.co G /E /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2C )

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co G/E. unitox.co G /E /D. unitox.co G /E /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2C ) DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co G/E unitox.co G /E /D unitox.co G /E /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 2C 22.10.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA GARAŻOWY DETEKTOR LPG CGS- 2/1 2P LPG ABS

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA GARAŻOWY DETEKTOR LPG CGS- 2/1 2P LPG ABS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA GARAŻOWY DETEKTOR LPG CGS- 2/1 2P LPG ABS z sygnalizacją optyczno-akustyczną i wyjściami sterującymi IMPEX-ELECTRONICS inż. Janusz Wójcik, ul Partyzantów 35, 81-423 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA

AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister 8z unister 8z /D unister 8z /D/RS-WY unister 8z /S unister 8z /S/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011 (Wydanie 1H 12.08.2011) Spis treści : I. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

EXpert G INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW PALNYCH KRAKÓW EXpert G /K /D. EXpert G /K /S. EXpert G /PP /D. EXpert G /PP /S.

EXpert G INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW PALNYCH KRAKÓW EXpert G /K /D. EXpert G /K /S. EXpert G /PP /D. EXpert G /PP /S. DETEKTOR GAZÓW PALNYCH /K /D /K /S /PP /D /PP /S /E /D /E /S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 2B 30.09.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne - str. 3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJĄCY SDO /P-Z

SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJĄCY SDO /P-Z SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJĄCY SDO /P-Z Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali SDO /P-Z 5 Zaciski i pola konfiguracyjne centrali SDO /P-Z Opis zacisków centrali

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR DWUTLENKU WĘGLA. unitox.co2 G. unitox.co2 G /IR/D. unitox.co2 G /IR/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2A

DETEKTOR DWUTLENKU WĘGLA. unitox.co2 G. unitox.co2 G /IR/D. unitox.co2 G /IR/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2A DETEKTOR DWUTLENKU WĘGLA unitox.co2 G unitox.co2 G /IR/D unitox.co2 G /IR/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 2A 23.05.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR DWUTLENKU WĘGLA unitox.co2 M unitox.co2 M/IR/D unitox.co2 M/IR/D/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 1D 20.07.2012) 2 Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 4 II.. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Dwugazowy Garażowy Detektor DUOmaster CO/LPG G /RS485 (wersja z wyjściem RS485)

Dwugazowy Garażowy Detektor DUOmaster CO/LPG G /RS485 (wersja z wyjściem RS485) Karta produktu Dwugazowy Garażowy Detektor DUOmaster CO/LPG G /RS485 (wersja z wyjściem RS485) Nr: 1E Dwugazowy Garażowy Detektor DUOmaster CO/LPG G/RS485 przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

unister8z INSTRUKCJA OBSŁUGI AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister8z /S unister8z /S/RS-WY unister8z /D unister8z /D/RS-WY

unister8z INSTRUKCJA OBSŁUGI AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister8z /S unister8z /S/RS-WY unister8z /D unister8z /D/RS-WY AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister8z unister8z /S unister8z /S/RS-WY unister8z /D unister8z /D/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 2A 20.03.2018) Spis treści

Bardziej szczegółowo

DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-12

DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-12 DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-12 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Detektor DAG-12 przeznaczony jest do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych zgodnie z PN-EN 50291. Urządzenie zostało zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA GŁOWICA. EXpert IV. EXpert IV /K. EXpert IV /PP. EXpert IV /E. EXpert IV /IR INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1D

UNIWERSALNA GŁOWICA. EXpert IV. EXpert IV /K. EXpert IV /PP. EXpert IV /E. EXpert IV /IR INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1D UNIWERSALNA GŁOWICA GAZOMETRYCZNA /K /PP /E /IR INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011 (Wydanie 1D 17.01.2011) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str. 3 III.. Opis funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR

DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR CO/LPG CO/LPG /EP/D CO/LPG EP/S CO/LPG /PP/D CO/LPG PP/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010 (Wydanie 2A 01.06.2010) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR GAZÓW PALNYCH

DETEKTOR GAZÓW PALNYCH DETEKTOR GAZÓW PALNYCH EXpert G (wersja z wyjściem RS-485) EXpert G /K /RS-485 EXpert G /PP /RS-485 EXpert G /E /RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010 (Wydanie 2A 30.03.2010) Spis treści : I. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CZUJNIK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CZUJNIK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CZUJNIK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CZUJNIKA 3 2. DANE TECHNICZNE 3 3. OPIS BUDOWY I DZIAŁANIA 4 4. NAPRAWY I KALIBRACJE CZUJNIKA 7 5. USTERKI

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA. unister8z /RS485. unister8z/rs485. unister8z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013

AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA. unister8z /RS485. unister8z/rs485. unister8z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister8z/rs485 unister8z /RS485 unister8z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 1G 26.03.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

unister8z INSTRUKCJA OBSŁUGI AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister8z /RS485 unister8z /RS485/RS-WY

unister8z INSTRUKCJA OBSŁUGI AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister8z /RS485 unister8z /RS485/RS-WY AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister8z unister8z /RS485 unister8z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 2A 20.03.2018) Spis treści : I. Przeznaczenie - str.

Bardziej szczegółowo

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów.

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów. PRODUKCJA STACJONARNE systemy detekcji i pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu. PRZENOŚNE mierniki i detektory gazów. DOMOWE Alarmy Gazowe. SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co L. unitox.co L/E/D INSTRUKCJA OBSŁUGI. P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 1D )

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co L. unitox.co L/E/D INSTRUKCJA OBSŁUGI. P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 1D ) DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co L X unitox.co L/E/D INSTRUKCJA OBSŁUGI P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 1D 29.11.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZUJĄCO-ODCINAJĄCY TYP SSO-2004

SYSTEM SYGNALIZUJĄCO-ODCINAJĄCY TYP SSO-2004 SYSTEM SYGNALIZUJĄCO-ODCINAJĄCY TYP SSO-2004 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu System SSO-2004 przeznaczony jest głównie do zabezpieczania budynków kotłowni lokalnych i osiedlowych opalanych

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, 2002 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14WD

Bardziej szczegółowo

DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-12

DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-12 DOMOWY ALARM GAZOWY DAG-12 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Detektor DAG-12 przeznaczony jest do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych zgodnie z PN-EN 50291. Urządzenie zostało zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

CO/LPG L/EP/D INSTRUKCJA OBSŁUGI

CO/LPG L/EP/D INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUGAZOWY DETEKTOR DUOmaster CO/LPG L DUOmaster CO/LPG L/EP/D INSTRUKCJA OBSŁUGI P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 1C 13.11.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

EXter4z INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALKA DETEKCYJNA. EXter 4z /D. EXter 4z /D/RS-WY. EXter 4z /S. EXter 4z /S/RS-WY

EXter4z INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALKA DETEKCYJNA. EXter 4z /D. EXter 4z /D/RS-WY. EXter 4z /S. EXter 4z /S/RS-WY CENTRALKA DETEKCYJNA EXter4z EXter 4z /D EXter 4z /D/RS-WY EXter 4z /S EXter 4z /S/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 1.5D 15.11.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. (wersja z wyjściem RS-485 model GB) KRAKÓW EXpert G /K /RS-485. EXpert G /PP /RS-485

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. (wersja z wyjściem RS-485 model GB) KRAKÓW EXpert G /K /RS-485. EXpert G /PP /RS-485 DETEKTOR GAZÓW PALNYCH EXpert G (wersja z wyjściem RS-485 model GB) EXpert G /K /RS-485 EXpert G /PP /RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2008 (Wydanie 1C 17.09.2008) Spis treści : I. Przeznaczenie - str.

Bardziej szczegółowo

IW 194 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

IW 194 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Stacjonarny System Detekcyjno-Odcinający SDO SDO/P-wersja podstawowa posiadająca możliwość podłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego oraz pojedyncze (ustawialne) wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów.

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów. PRODUKCJA STACJONARNE systemy detekcji i pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu. PRZENOŚNE mierniki i detektory gazów. DOMOWE Alarmy Gazowe. SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

DETEKTORY GAZÓW typ. WGT../z

DETEKTORY GAZÓW typ. WGT../z ISO 900 DETEKTORY GAZÓW typ. WGT../z INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Detektory WGT z głowicami /czujnikami/ GEx lub Gp służą do wykrywania gazów wybuchowych i toksycznych. Przeznaczone są do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 15 DTR Katowice 2010r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-15

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co K unitox.co K/PP unitox.co K/E INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 2A 06.06.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str.

Bardziej szczegółowo

EXter4z /P INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALKA DETEKCYJNA. (EXter 4z/P v1.5 -wejścia prądowe mA) KRAKÓW EXter 4z /S/P. EXter 4z /S/P/RS-WY

EXter4z /P INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALKA DETEKCYJNA. (EXter 4z/P v1.5 -wejścia prądowe mA) KRAKÓW EXter 4z /S/P. EXter 4z /S/P/RS-WY CENTRALKA DETEKCYJNA EXter4z /P (EXter 4z/P v1.5 -wejścia prądowe 4...20mA) EXter 4z /S/P EXter 4z /S/P/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011 (Wydanie 1.5A 25.08.2011) Spis treści : I. Przeznaczenie - str.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR. DUOmaster CO/LPG. DUOmaster CO/LPG /PP/PP INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1C )

DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR. DUOmaster CO/LPG. DUOmaster CO/LPG /PP/PP INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 1C ) DWUGZOWY GRŻOWY DETEKTOR DUOmaster CO/LPG DUOmaster CO/LPG /E/PP DUOmaster CO/LPG /PP/PP INSTRUKCJ OSŁUGI KRKÓW 2008 (Wydanie 1C 15.09.2008) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR GAZÓW PALNYCH EXpert M EXpert M/PP/D EXpert M/PP/D/S EXpert M/E/D EXpert M/E/D/S EXpert M/IR/D EXpert M/IR/D/S EXpert M/K/D EXpert M/K/D/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 1C 25.11.2013)

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających

Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających PS-2 65,0 mm 72,0 mm ZASILANIE 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-2 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i

Bardziej szczegółowo

DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR

DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR DUOmaster CO/LPG (wersja z wyjściem RS-485) DUOmaster CO/LPG /EP/RS-485 DUOmaster CO/LPG /PP/RS-485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2010 (Wydanie 2B 28.04.2010) Spis treści : I. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co M unitox.co M/E/D unitox.co M/E/D/S unitox.co M/PP/D unitox.co M/PP/D/S INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 2B 25.11.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II..

Bardziej szczegółowo

EXter 4z INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW EXter 4z /D. EXter 4z /D/RS-WY. EXter 4z /S. EXter 4z /S/RS-WY. (Wydanie 1.5A )

EXter 4z INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW EXter 4z /D. EXter 4z /D/RS-WY. EXter 4z /S. EXter 4z /S/RS-WY. (Wydanie 1.5A ) CENTRALKA DETEKCYJNA EXter 4z EXter 4z /D EXter 4z /D/RSWY EXter 4z /S EXter 4z /S/RSWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2011 (Wydanie 1.5A 02.02.2011) Spis treści : I. Przeznaczenie str. 3 II.. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

RS485) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

RS485) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR TLENU EurOx.O2 /G/E/RS485 (wersja z wyjściem RS485) INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2012 (Wydanie 2A 27.04.2012) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe parametry techniczne - str. 3

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.

Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys. 1 73,0 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola uziemianego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

unister32z /RS485 unister32z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2016 (Wydanie 2C )

unister32z /RS485 unister32z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2016 (Wydanie 2C ) AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister32z unister32z /RS485 unister32z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2016 (Wydanie 2C 09.05.2016) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa CA - 2 Napięcie zasilania 230V AC Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę 1,2A (12V) Pamięć ustawień przy zaniku zasilania TAK

Bardziej szczegółowo

unister32z INSTRUKCJA OBSŁUGI AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister32z /RS485 unister32z /RS485/RS-WY

unister32z INSTRUKCJA OBSŁUGI AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister32z /RS485 unister32z /RS485/RS-WY AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister32z unister32z /RS485 unister32z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI P.W. Pro-Service sp. z o.o. Kraków (Wydanie 2D 07.11.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA. unister32z. unister32z /RS485. unister32z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2B

AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA. unister32z. unister32z /RS485. unister32z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2B AKTYWNY ALARM GAZOWY CENTRALA ALARMOWA unister32z unister32z /RS485 unister32z /RS485/RS-WY INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 2B 28.03.2013) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co K. unitox.co K/PP. unitox.co K/E INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2C )

DETEKTOR TLENKU WĘGLA. unitox.co K. unitox.co K/PP. unitox.co K/E INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW (Wydanie 2C ) DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co K unitox.co K/PP unitox.co K/E INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2017 (Wydanie 2C 27.02.2017) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry techniczne - str.

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17

ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17 APS-612 ZASILACZ BUFOROWY aps-612_pl 03/17 Impulsowy zasilacz buforowy APS-612 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. EXpert G. EXpert G /PP /D EXpert G /PP /S. EXpert G /K /D EXpert G /K /S. EXpert G /E /D EXpert G /E /S

DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. EXpert G. EXpert G /PP /D EXpert G /PP /S. EXpert G /K /D EXpert G /K /S. EXpert G /E /D EXpert G /E /S DETEKTOR GAZÓW PALNYCH EXpert G EXpert G /PP /D EXpert G /PP /S EXpert G /K /D EXpert G /K /S EXpert G /E /D EXpert G /E /S EXpert G /IR /D EXpert G /IR /S INSTRUKCJA OBSŁUGI P.W. Pro-Service sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW DETEKTOR TLENKU WĘGLA unitox.co L (wersja z wyjściem RS485) X unitox.co L/E/D/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2016 (Wydanie 1A 29.12.2016) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II.. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

GŁOWICE SYSTEMU DETEKCJI SMARTMINI

GŁOWICE SYSTEMU DETEKCJI SMARTMINI GŁOWICE SYSTEMU DETEKCJI SMARTMINI Przeznaczenie i ogólna charakterystyka głowic Głowice systemu detekcji SMARTmini przeznaczone zostały do wykrywania niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych i par cieczy

Bardziej szczegółowo

DWUGAZOWY DETEKTOR. DUOmaster CO/LPG L. (wersja z wyjściem RS485) DUOmaster CO/LPG L/EP/D/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI. (Wydanie 1C

DWUGAZOWY DETEKTOR. DUOmaster CO/LPG L. (wersja z wyjściem RS485) DUOmaster CO/LPG L/EP/D/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI. (Wydanie 1C DWUGAZOWY DETEKTOR DUOmaster CO/LPG L (wersja z wyjściem RS485) X DUOmaster CO/LPG L/EP/D/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2016 (Wydanie 1C 26.04.2016) Spis treści : I. Przeznaczenie - str. 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

1. Dane techniczne analizatorów CAT 3

1. Dane techniczne analizatorów CAT 3 1. Dane techniczne analizatorów CAT 3 Cyrkonowe Analizatory Tlenu CAT 3 przeznaczone są do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w gazach spalinowych kotłów energetycznych (bezpośrednio w kanale spalin). Dzięki

Bardziej szczegółowo

DUOmaster CO/LPG G INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR. (wersja z wyjściem RS485) KRAKÓW DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485

DUOmaster CO/LPG G INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR. (wersja z wyjściem RS485) KRAKÓW DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 DWUGAZOWY GARAŻOWY DETEKTOR DUOmaster CO/LPG G (wersja z wyjściem RS485) DUOmaster CO/LPG G/EP/RS485 DUOmaster CO/LPG G/PP/RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 3A 06.06.2013) Spis treści : I.

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI

TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI TankGuard INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE PPL OilStar TankGuard jest zaprojektowany do ochrony zbiorników olejowych przed zbyt wysokim poziomem cieczy (więcej jak 95% objętości lub 200mm od górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

EXpert G INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. (wersja z wyjściem RS485) KRAKÓW EXpert G /PP /RS485. EXpert G /K /RS485. EXpert G /E /RS485

EXpert G INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR GAZÓW PALNYCH. (wersja z wyjściem RS485) KRAKÓW EXpert G /PP /RS485. EXpert G /K /RS485. EXpert G /E /RS485 DETEKTOR GAZÓW PALNYCH EXpert G (wersja z wyjściem RS485) EXpert G /PP /RS485 EXpert G /K /RS485 EXpert G /E /RS485 EXpert G /IR /RS485 INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAKÓW 2013 (Wydanie 2B/A 19.06.2013) Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI VIBRO

INSTALACJA CZUJKI VIBRO INSTALACJA CZUJKI VIBRO AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl VIBRO - Instrukcja instalacji VIBRO

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 5 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 5 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 5 DTR v 07.07.2016 Katowice, 1999r. 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. CSA-16 138 mm 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo