M I N I S T R A T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T WA I G O S P O D A R K I M O R S K I E J 1. z dnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I N I S T R A T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T WA I G O S P O D A R K I M O R S K I E J 1. z dnia 2012 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 25 października 2012 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T WA I G O S P O D A R K I M O R S K I E J 1 z dnia 2012 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. 2 )) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców; 2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy; 3) wzór wniosku: a) o wpis do ewidencji instruktorów, b) o wpis do ewidencji wykładowców, c) legitymacji instruktora, d) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców, e) pieczęci instruktora i wykładowcy, f) zaświadczeń, o których mowa w art. 35 ust. 5 i 6; 4) wysokość: a) stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę, b) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4, c) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 i art. 38 ust. 2 pkt Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; 1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz i Nr 244, poz oraz z 2012 r. poz. 113 i 472

2 2 2) komisji rozumie się przez to komisję powołaną przez wojewodę, o której mowa w art. 33 ust. 1 lub art. 38 ust. 1 ustawy; 3) pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy; 4) ośrodku egzaminowania - rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ustawy; 5) osobie egzaminowanej rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy; 6) egzaminie rozumie się przez to egzamin sprawdzający kwalifikacje, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy; 7) pojazdach rozumie się przez to pojazdy przeznaczone do przeprowadzania szkolenia, o których mowa w art. 24 ustawy; 8) sali wykładowej rozumie się przez to salę spełniającą warunki określone w 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2012 r., poz. 1019); 9) sali egzaminacyjnej rozumie się przez to salę spełniającą warunki określone w 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2012 r., poz. 995); Rozdział 2 Egzaminowanie instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców 3. Komisja przeprowadza egzamin dla grup nie mniejszych niż 20 i nie większych niż 40 osób - nie dotyczy egzaminu w zakresie pozwolenia Egzamin składa się z: 1) Części pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień, o których mowa w 22 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U z 2012 r., poz. 1019) ze szczególnym uwzględnieniem: a) Psychologii,

3 3 b) Metodyki nauczania, c) Prawa o ruchu drogowym, d) Techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, e) Techniki i taktyki jazdy, f) Programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami g) Bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) Części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującego przeprowadzenie wybranych losowo zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców wynikających z programu szkolenia w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy, 3) Części trzeciej realizowanej w formie sprawdzenia umiejętności prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców na placu manewrowym lub ruchu drogowym, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych. 2. Warunkiem przeprowadzenia kolejnych części egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich poprzednich części egzaminu. 5. Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, D+E i T oraz pozwolenia dla każdej kategorii oraz pozwolenia oddzielnie Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty: 1) odpowiednio wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia; 3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego; 4) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego; 5) orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy; 6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit a-c, oraz pkt 3 w zakresie okresu posiadania poszczególnych kategorii prawa jazdy i pozwolenia, jeżeli

4 4 prawo jazdy oraz pozwolenie nie wskazują dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia; 7) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit c w zakresie doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 8) dowód uiszczenia opłaty za egzamin. 2. Wymagania, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 2 nie dotyczą instruktorów i wykładowców rozszerzających posiadane uprawnienia; 2) pkt 5-7 nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia wykładowcy; 7. Właściwy organ ewidencyjny przesyła do przewodniczącego komisji wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu oraz listę osób, które zostały zakwalifikowane na egzamin i złożyły dokumenty, o których mowa w Przewodniczący komisji wyznacza termin i miejsce egzaminu dla osób zakwalifikowanych na egzamin Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu: 1) komputerowego za pomocą urządzenia egzaminacyjnego polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w wyświetlanych systemem losowym pytaniach egzaminacyjnych ujętych w banku pytań zapisanych w postaci elektronicznej albo 2) pisemnego polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego. 2. Część pierwszą egzaminu przeprowadza się w sali egzaminacyjnej. 10. Test pisemny jest przygotowywany z pytań umieszczonych w banku pytań stosowanych w przypadku testu komputerowego. 11. Część pierwsza egzaminu obejmuje: 1) 20 pytań w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A lub B w tym: a) 7 pytań o wartości 3 punktów, b) 6 pytań o wartości 2 punktów, c) 7 pytań o wartości 1 punktu; 2) 14 pytań w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, lub pozwolenia w tym:

5 5 a) 5 pytań o wartości 3 punktów, b) 4 pytania o wartości 2 punktów, c) 5 pytań o wartości 1 punktu. 12. Każde pytanie egzaminacyjne ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa. 13. Test w zakresie prawa jazdy kategorii A w wymiarze, o którym mowa w 11 pkt 1, dotyczy osób dotychczas nie posiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy. 14. Kandydat na instruktora lub wykładowcę nie uzyskuje punktów, w przypadku gdy na pytanie egzaminacyjne: 1) nie udzielił odpowiedzi; 2) udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa lub niepełna. 15. Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi: 1) 30 minut dla prawa jazdy kategorii A lub B; 2) 20 minut dla prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, lub pozwolenia. 16. Wynik części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej: 1) 34 z 40 punktów w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 A lub B1, B; 2) 23 z 28 punktów w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, lub pozwolenia Część druga egzaminu obejmuje pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych odpowiadających zajęciom określonym w odpowiednim programie szkolenia w zakresie: 1) Przepisów ruchu drogowego, 2) Zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu, 3) Techniki kierowania odpowiednim pojazdem, 4) Zachowanie na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej, 5) Bezpieczeństwo ruchu drogowego; 2. Część drugą egzaminu przeprowadza się w sali szkoleniowej. 3. Pokaz przeprowadzenia zajęć nie powinien być krótszy niż 15 min. 4. Podczas zadania wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, lit g oraz 4 pkt 1, lit a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających

6 6 się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) 18. Część trzecia egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu egzaminacyjnego odpowiedniego do rodzaju uprawnień, o jakie ubiega się kandydat na instruktora. 19. Część trzecia egzaminu polega na zaprezentowaniu sposobu przeprowadzenia zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców na placu manewrowym lub w ruchu drogowym w zakresie 2 losowo wybranych zadań: 1) określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem; 2) określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia; 20. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia szkolenia w zakresie poszczególnych zadań, o których mowa w Zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, poz. 6, poz. 5, poz. 7, poz Kandydat na instruktora uzyskuje negatywny wynik części trzeciej egzaminu jeżeli przeprowadzi pokaz szkolenia niezgodnie z programem szkolenia lub niezgodnie z zasadami metodyki szkolenia. 23. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora, który uzyskał pozytywny wynik z trzech części egzaminu W stosunku do kandydata na wykładowcę przeprowadza się wyłącznie część pierwszą i drugą egzaminu. 2. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę, który uzyskał pozytywny wynik z obydwu części egzaminu W stosunku do kandydata na instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie objętym egzaminem przeprowadza się wyłącznie część trzecią. 2. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora, który uzyskał pozytywny wynik z trzeciej części egzaminu. 26. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z jednej z części egzaminu albo nie zgłosiła się na egzamin, przewodniczący komisji wyznacza kolejny termin egzaminu po wcześniejszym zgłoszeniu tej osoby przez właściwy organ ewidencyjny i uiszczeniu przez nią opłaty za egzamin.

7 7 Rozdział 3 Dokumenty stwierdzające uprawnienia instruktorów i wykładowców Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienie instruktora wpisuje ją do ewidencji instruktorów i wydaje legitymację jeżeli osoba ta: 1) złożyła wniosek o wpis do ewidencji instruktorów; 2) spełnia wymogi, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1-8 ustawy; 3) przedłożyła zaświadczenie o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy; 4) uiściła opłatę, o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy. 2. Wzór: 1) legitymacji instruktora określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 2) zaświadczenia, o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 28. Starosta wpisując osobę do ewidencji instruktorów: 1) nadaje jej numer uprawnień, składający się z sześciu lub siedmiu znaków, z tym że: a) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, b) pozostałe cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji; 2) zawiadamia o tym fakcie producenta systemu teleinformatycznego o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2012 r., poz. 995); 3) w zakresie prawa jazdy kategorii: a) A, B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy A1, B1, C1 lub D1, b) C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E, c) B+E lub C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T.

8 8 29. Wpisując do legitymacji instruktora nauki jazdy zakres posiadanych kategorii w przypadku posiadania kategorii A, B, C, D, B+E, C+E i D+E nie uwzględnia się odpowiednio kategorii A1, B1, C1, D1, D1+E i C1+E Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienie wykładowcy wpisuje ją do ewidencji wykładowców i wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji jeżeli osoba ta: 1) złożyła wniosek o wpis do ewidencji instruktorów; 2) spełnia wymogi, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6-8 ustawy; 3) przedłożyła zaświadczenie o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy; 4) uiściła opłatę o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy. 2. Wzór: 1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; 2) wniosku o wpis do ewidencji wykładowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 31. Starosta wpisując osobę do ewidencji wykładowców: 1) nadaje jej numer uprawnień, składający się z siedmiu lub ośmiu znaków, z tym że: a) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, b) następne cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji; c) jako ostatni znak numeru stosuje się literę W. 2) zawiadamia o tym fakcie producenta systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U z 2012 r., poz. 995); 3) w zakresie prawa jazdy kategorii: a) A, B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy A1, B1, C1 lub D1, b) C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E,

9 9 c) B+E lub C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T. 32. Instruktor albo wykładowca wpisany odpowiednio do ewidencji instruktorów albo wykładowców posługuje się pieczęcią instruktora albo wykładowcy, której wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 33. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Rozdział 4 Opłaty 34. Od kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców pobiera się opłatę za sprawdzenie ich kwalifikacji w wysokości określonej w tabeli nr 1 w załączniku nr 8 do rozporządzenia. 35. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na instruktora lub instruktora w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia członkom komisji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w tabeli nr 2 w załączniku nr 8 do rozporządzenia. 36. Opłata za wpis do ewidencji: 1) instruktorów wynosi 50 zł; 2) wykładowców wynosi 50 zł; Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe 37. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. 3) MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz i z 2009 r. Nr 78, poz. 653), które na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz i Nr 227, poz oraz z 2012 r. poz. 113 i 472) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

10 10 Załącznik nr 1 1. Kod terytorialny 2. Data przyjęcia podania Nr w ewidencji wypełnia organ wpisujący do ewidencji...,dnia (miejscowość) (dzień - miesiąc - rok) Starosta/Prezydent Miasta Ulica... Nr bud Kod pocztowy... Miejscowość Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców I. Dane personalne: 1.Nr PESEL/ data urodzenia 1) 2. Nazwisko 3. Pierwsze imię 4. Wykształcenie: Miejsce urodzenia: 6. Adres zamieszkania: Kod pocztowy - Miejscowość Ulica Nr Nr mieszk. Telefon 7. Posiadam uzyskane w dniu... uprawnienie instruktora/wykładowcy nr... w zakresie prawa jazdy kategorii... / pozwolenia 2) 8. Proszę o wpisanie do ewidencji instruktorów/wykładowców: a) w zakresie prawa jazdy kategorii..., b) pozwolenia 2). 9. Ja niżej podpisany, będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k.) oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku: a) podane w pkt 1-8 dane są zgodne ze stanem faktycznym, b) nie mam zatrzymanego prawa jazdy / pozwolenia, 2) c) zostałem skreślony z ewidencji wykładowców w dniu Załączniki:... (podać liczbę dokumentów): 2) 2) a) fotografia, b) orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, c) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 2) d) zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem 2), e) zaświadczenie o niekaralności, 2) f) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, 2) g) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia, 2) h) inne (podpis osoby wnioskującej) Objaśnienia: 1) datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL, 2) skreślić część lub całą treść punktu, jeżeli nie dotyczy osoby, 3) oznaczenie literowe więcej niż jednej kategorii prawa jazdy można wpisać, jeżeli pozostałe dane są identyczne dla każdej z nich,

11 11 Tabela nr 1 Poz Podlegające ocenie zadania egzaminacyjne w zakresie których szkolenie w trakcie egzaminu prowadzi kandydat na instruktora Kategorie prawa jazdy Załącznik nr 2 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu zapewniających bezpieczeństwo jazdy Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem wyjazd tyłem) Parkowanie równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem) 5 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 bramkami) Slalom szybki (jazda pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) Objechanie przeszkody ustawionej na wyznaczonym pasie ruchu 9 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, C1, C, D1, D A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E A1, A2, A A1, A2, A A1, A2, A Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

12 12 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i 13 czterowlotowe) Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 14 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c, określone w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych) Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Przejazd przez skrzyżowania na których ruch odbywa się wokół wyspy Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd) * 18 Przejazd przez przejścia dla pieszych 19 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania: prostopadłe wjazd przodem wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, skośne wjazd przodem wyjazd tyłem,; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, B1, B

13 13 20 równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania wjazd tyłem wyjazd przodem; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej dopuszcza się wykonanie tego manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej, w szczególności bram, wjazdów, podjazdów, zatok; zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego, przy czym miejsce do zawracania wyznacza egzaminator B1, B 21 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe * 22 Przejazd przez tunel * 23 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego 24 Wykonanie manewru wyprzedzania 25 Wykonanie manewru omijania 26 Wykonanie manewru wymijania

14 14 * 27 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu 28 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo 29 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu; dopuszcza się wykonanie tego manewru na placu manewrowym ośrodka egzaminowania Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych; w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu A1, A2, A, B1, B przedniego i tylnego hamulca motocykla; dopuszcza się wykonanie tego manewru na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania. ** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową. Tabela nr 2 Poz. Zadanie z tabeli nr 1 Treści jakie podlegają ocenie w trakcie prowadzenia szkolenia przez kandydata na instruktora w ramach egzaminu dla kandydatów na instruktorów 1 1 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) poziom płynu w spryskiwaczach, e) działanie sygnału dźwiękowego,

15 15 f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania STOP, j) działanie świateł cofania, k) działanie świateł kierunkowskazów, l) działanie świateł awaryjnych, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, - jeżeli dotyczy. Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1: osoba egzaminowana powinna co najmniej przekazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, w przypadku nauki dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana musi przekazać wiedzę, że można poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. 2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte. Osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać, że: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem, w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem, zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy; 3) dodatkowo dla kategorii A osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o: a) wykorzystaniu odpowiedniego stroju ochronnego takiego, jak rękawice, obuwie, ubranie i kasku ochronnego, b) sprawdzeniu stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony), c) zdjęciu z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika, d) podparciu pojazdu na podpórce; 4) dodatkowo dla kategorii D osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o sprawdzeniu nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.

16 ) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, 2) płynne ruszenie: a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego w przypadku kiedy jest uruchomiony, b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika, 3) dla kategorii B, C - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu albo lusterka), 4) dla kategorii D i T: a) płynna jazda do przodu pasem ruchu, b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut, 5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu), 6) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek, 7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: a) w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu, b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D i T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania. 3 3 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a) pojazd nie może: wyjechać poza określony obszar wjazdu, naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko, potrącić pachołków lub tyczek, b) pozycja pojazdu na stanowisku wewnątrz stanowiska, 4 4 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania: a) pojazd nie może: naruszyć linii ograniczających stanowisko

17 17 (pachołki lub tyczki), oraz najechać na krawężnik, b) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 5 5 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go 6 6 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8; 3) 2 - krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; 4) upewnianie się o możliwości skręcenia. Sposób wykonania zadania: niepodpieranie się nogami, nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, niepotrącanie pachołków; 7 7 1) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) 2 krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami. Sposób wykonania zadania: średnia prędkość jednego przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu niepodpieranie się nogami, nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, niepotrącanie pachołków ) upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2) 2 krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest

18 18 ustawiona przeszkoda. Sposób wykonania zadania: prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h, przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, niepodpieranie się nogami, nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, niepotrącanie pachołków. Tabela nr 3 Podlegające ocenie zadania egzaminacyjne w zakresie których szkolenie Poz. w trakcie egzaminu prowadzi kandydat na instruktora 1 Przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca 2 Jazda do przodu i do tyłu, po prostej i po łuku Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz 3 przejazd Dojazd do stojącego wagonu i ich połączenie mechaniczne oraz 4 elektryczne Przejazd wagonem wieloczłonowym lub składem co najmniej 2-5 wagonowym Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup 6 silników 7 Przejazd przez myjnię wagonów 8 Wjazd na stanowisko postojowe Tabela nr 4 Poz. Poz. zadania z tabeli nr Treści jakie podlegają ocenie w trakcie prowadzenia szkolenia przez kandydata na instruktora w ramach egzaminu dla kandydatów na instruktorów 1) właściwe ustawienie fotela i lusterek; 2) sprawdzenie: a) połączenia wagonów, b) działania hamulców, pantografu, przetwornicy, piasecznic, oświetlenia wagonu, c) mechanizmu otwierania i zamykania drzwi wagonów; 3) upewnienie się o możliwości jazdy; 4) płynne ruszenie.

19 , 6 6 7, 8 Płynna jazda do przodu i do tyłu, zatrzymanie wagonu w określonych miejscach. 1) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m; 2) właściwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnic. 1) dojazd do stojącego wagonu na odległość nie większą niż 0,1 m; 2) właściwe połączenie wagonów. 1) płynna jazda, przejazd pod izolatorem sekcyjnym; 2) właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających: a) jazdę jednym sprawnym wagonem, b) przy wykorzystaniu jednej z grup silników. 1) właściwe przygotowanie wagonu do przejazdu przez myjnię oraz utrzymanie odpowiedniej prędkości przejazdu przez nią; 2) zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczenie na okres postoju.

20 20 Załącznik nr 3 WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY Barwa tła: szara strony 4,1, biała - strony 2, 3. Barwa napisów: czarna. Strony: 4, 1, 2, 3. Datę ważności legitymacji oraz zdjęcie potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera: a) nazwę organu umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym, b) godło polskie umieszczone wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym. Legitymacja instruktora zdjęcie posiadacza (3,5 cm x 4,5 cm)... (pieczęć podłużna wystawcy) Legitymacja Nr Pan(i) Nr PESEL/data ur. 1) (nazwisko i imię) (kod pocztowy - miejscowość)... (podpis posiadacza le gitymacj i) DATA WAŻNOŚCI... r.... r.... r. mp. mp. mp.... r. mp.... (ulica - nr budynku - nr lokalu) 4. Posiada uprawnienia nr... do szkolenia: a) kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat... 2), b) kandydatów na motorniczych 2) ,...r. (miejscowość) (data)... r.... r.... r.... r.... (podpis i pieczęć organu wydającego) mp. mp. mp. mp. O bjaśnienia: 1) datę urodzenia mo żna wpisać tyl ko osobom, które nie maj ą nadanego numeru PESEL, 2) niepotrzebne skreśl ić.

21 21 Załącznik nr 4 WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW Układ pionowy, format A5... (pieczęć ośrodka szkolenia) Data wydania... Zaświadczenie nr... 1) *) o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów/wykładowców Pan(i)... (imię) (nazwisko) nr PESEL/data urodzenia 2) zarejestrowany(-na) w książce ewidencji osób szkolonych nr...poz..., mający(-ca): 3) prawo jazdy kategorii... nr... pozwolenie nr... *) *) odbył(a) szkolenie podstawowe/dodatkowe: Poz. Kategorie 3) Data rozpoczęcia Data zakończenia Liczba godzin zajęć Podpis Pozwolenie *) szkolenia szkolenia teoretycznych praktycznych przewodniczącego komisji i został(a) uznany(-na) za przygotowanego(-ną) do złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.... (podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej) O b j a ś n i e n i a : 1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania. 2) Datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL. 3) Wpisać oznaczenia literowe kategorii prawa jazdy. *) Niepotrzebne skreślić.

22 22 Załącznik nr 5 WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW Układ pionowy, format A6... (organ wydający) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców 1. Pan(i) Nr PESEL/data ur. 1) 3. Adres zamieszkania (nazwisko i imię) (kod pocztowy - miejscowość)... (ulica - nr budynku - nr lokalu) 4. Został wpisany pod nr... do do ewidencji wykładowców w zakresie szkolenia dla kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii:......,...r. (miejscowość) (data)... (podpis i pieczęć organu wydającego) Objaśnienia: 1) datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL

23 WW0000W 7 mm 14 mm WW mm 14 mm 23 Załącznik nr 6 WZORY PIECZĘCI INSTRUKTORA I WYKŁADOWCY Nr uprawnienia W INSTRUKTOR Imię i nazwisko 5mm 40mm Nr uprawnienia W WYKŁADOWCA Imię i nazwisko 5mm 40mm

24 24 Załącznik nr 7 WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU WARSZTATÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Układ pionowy, format A5... (pieczęć jednostki szkolącej) Data wydania... Zaświadczenie nr... 1) 2) Potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców Pan(i)... (imię) (nazwisko) nr PESEL/data urodzenia 2) 3) 2) wpisany(-na) do ewidencji instruktorów/wykładowców pod numerem:... w zakresie następujących uprawnień:... 4) Posiadający(-ca) wydaną legitymację instruktora nauki jazdy numer:. uczestniczył(a) w warsztatach doskonalenia zawodowego w terminie od do. Oceny sposobu prowadzenia szkolenia dokonał (imię i nazwisko instruktora oceniającego sposób prowadzenia szkolenia) wpisany do ewidencji instruktorów nauki jazdy pod numerem..... (podpis i pieczęć kierownika jednostki szkolącej) O b j a ś n i e n i a : 1) Wpisać kolejny numer zaświadczenia łamany przez rok jego wydania. 2) Niepotrzebne skreślić. 3) Datę urodzenia można wpisać tylko osobom, które nie mają nadanego numeru PESEL. 4) Wpisać oznaczenia literowe kategorii prawa jazdy.

25 25 Załącznik nr 8 Tabela nr 1. Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz wykładowców. Poz. Zakres egzaminu Część pierwsza Opłata egzaminacyjna (w zł) Część druga Część trzecia 1 Prawo jazdy kategorii A1, A2 lub A Prawo jazdy kategorii B1, B, lub T Prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, D+E 4 Pozwolenie Tabela nr 2. Wysokość wynagrodzenia komisji sprawdzającej kwalifikacje kandydata na instruktora lub instruktora. Poz. Pełniona funkcja Wynagrodzenie (w zł) za jedną osobę egzaminowaną Część pierwsza Część druga Część trzecia 1 Przewodniczący komisji 7,50 7,50 9,50 2 Członek komisji 7,30 7,30 8,70 3 Sekretarz komisji 7,40 7,40 9

26 26 UZASADNIENIE Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach stanowi wypełnienie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu określonego w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.). Ustawa o kierujących pojazdami została uchwalona przez Sejm RP w dniu 5 stycznia 2011 r. Jednym z głównych celów realizowanych przez tą ustawę jest dostosowanie prawa polskiego do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy oraz do działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawa o kierujących pojazdami na nowo reguluje zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w tym zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, nadzoru nad ośrodkami egzaminowania i szkolenia kierowców, instruktorami, egzaminatorami oraz samymi kierowcami. Przepisy niniejszego rozporządzenia są nawiązaniem do realizacji wymagań wynikających z załącznika nr 2 do przedmiotowej dyrektywy wprowadzającego minimalne wymagania w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Przepisy Unii Europejskiej nie nakładają obowiązku prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców, jednakże w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku co do zasady sposób prowadzenia szkolenia oraz sposób uzyskiwania uprawnień przez instruktorów nauki jazdy powinien odpowiadać wiedzy wymaganej od osób kierujących pojazdami podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy. Proponowane przepisy w stosunku do obecnie obowiązujących wprowadzają nowe wymagania w zakresie egzaminów dla wykładowców oraz uzupełniają dotychczasowe wymagania stosowane na egzaminie dla instruktorów o egzamin przeprowadzany w ruchu drogowym. Zastosowane wymagania, oraz sposób przeprowadzanie egzaminu jest zbieżny ze sposobem przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów. Dotychczasowe przepisy w zakresie sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na instruktorów przewidywały wyłącznie sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia szkolenia na placu manewrowym. Powodowało to, że niejednokrotnie instruktorzy, którzy uzyskali uprawnienia do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców pierwsze jazdy w ruchu drogowym w charakterze instruktora odbywali z pierwszymi osobami szkolonymi. Taki stan rzeczy powodował zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i od strony fizycznej jazdy z osobą szkoloną tak i późniejsze spowodowane brakiem umiejętności przekazania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Nowe przepisy przewidują sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydatów na instruktorów zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym, sprawdzając ich umiejętność kierowania pojazdami i prawidłowego wykonania zadań egzaminacyjnych, a także umiejętność właściwej oceny poziomu wykształcenia osoby wykonującej zadania egzaminacyjne. Ujednolicono także zakres i sposób przeprowadzania części teoretycznej egzaminu ponieważ obecne przepisy pozwalały na zastosowanie różnych kryteriów oceny poprzez różne komisje egzaminacyjne. Taki stan prawny powodował tzw. wycieczki egzaminacyjne do różnych Województw. Wprowadzono także nowy obieg dokumentów związany z przystąpieniem do egzaminu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców. Dotychczas dokumenty po kursie kandydat składał bezpośrednio w komisji egzaminacyjnej. Taki stan rzeczy powodował, że do egzaminu przystępowały osoby niejednokrotnie niespełniające warunków do uzyskania wpisu do ewidencji instruktorów (np. zakaz wykonywania działalności). Dlatego też nowe przepisy przewidują, że kwalifikację na

27 27 egzamin kandydata na instruktora lub wykładowcę będzie dokonywał właściwy ze względu na miejsce zamieszkania starosta. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemu związanego z egzaminowaniem osób które nie powinny ze względów formalnych być do egzaminu dopuszczone, skróci obieg dokumentów oraz zapobiegnie sytuacjom zaginięcia dokumentów. Takie samo rozwiązanie ma zastosowanie podczas egzaminu dla egzaminatorów od dłuższego czasu. Jego zastosowanie znacząco poprawiło funkcjonowanie przedmiotowego systemu. W przepisach określono także wzory wniosków o wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców, wzór legitymacji instruktora, wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców, wzór pieczęci wykładowcy i instruktora. W szczególności należy wskazać, że nie zmieniono dotychczas stosowanego wzoru legitymacji instruktora ze względu na konieczność minimalizowania kosztów ponoszonych przez organy samorządowe. W rozporządzeniu określono także wysokość stawek opłat za przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców, oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej ten egzamin. Wysokość stawek wynagrodzenia komisji została nieznacznie skorygowana w stosunku do dzisiaj stosowanych z uwzględnieniem dodatkowej części egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym. Wynagrodzenie za przeprowadzenie czwartej części egzaminu uwzględnia czas jaki musi zostać poświęcony na sprawdzenie kwalifikacji kandydata oraz wiedzę i umiejętności osoby sprawdzającej jego kwalifikacje. Dotychczasowe opłaty za przeprowadzenie egzaminu zwiększono w zakresie części trzeciej mając na względzie dodatkową część egzaminu w ruchu drogowym. Stawki opłat określone poniżej maksymalnego poziomu opłaty określonego w ustawie. Należy wskazać, że zaproponowane stawki opłat skalkulowano w ten sposób aby przeprowadzenie egzaminu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu pozwoliło na pokrycie kosztów wynagrodzenia komisji oraz kosztów organizacji egzaminu w tym kosztów wynajmu infrastruktury, cz utrzymania bazy pytań egzaminacyjnych. Termin wejścia w życie rozporządzenia jest ściśle związany z terminami określonymi w art. 139 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. tj. z dniem wejścia w życie przepisów ww. ustawy. Przepisy rozporządzenia nie są regulowane prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Organizacje o charakterze lobbingowym będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia. Projekt aktu normatywnego nie wymaga notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym. Projekt powinien być rozpatrzony przez Komisje Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego

28 28 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty na które oddziałuje akt normatywny: Osoby posiadające i ubiegające się o uprawnienia instruktora i wykładowcy, Organy samorządowe prowadzące ewidencje instruktorów i wykładowców, Wojewodowie powołujący komisję egzaminacyjna sprawdzającą kwalifikacji kandydatów na instruktorów i wykładowców. 2. Konsultacje społeczne: Rozporządzenie zostanie przekazane w ramach konsultacji społecznych następującym podmiotom: Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Polski Związek Motorowy, Liga Obrony Kraju, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Stowarzyszenie Kierowca.pl. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Proponowana regulacja określa sposób organizacji egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców przez Wojewodów oraz sposób dokonywania ich wpisu do odpowiednich ewidencji prowadzonych przez organy samorządowe. Przewidziane regulacje prawne nie zmieniają zasadniczo dotychczasowego sposobu postępowania tych organów w sprawach wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Utrzymane zostały także opłaty za wpis do tej ewidencji oraz określone nowe za wpis do ewidencji wykładowców. Ze względu na poszerzony zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów w dostosowano odpowiednio opłaty za jego przeprowadzenie tak aby pokryły wydatki na ten cel. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Proponowana regulacja nie wpływa na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE Załącznik nr 2 ZADANIA EGZAMINACYJNE SOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI RZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDAÓW NA INSRUKORÓW ORAZ REŚCI, KÓRE PODLEGAJĄ OCENIE abela nr 1 Poz. Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym

Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Tabela nr 4 kryteria wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym Poz. Poz. zadania z tabeli 2 1 2 3 Kryteria 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za

Bardziej szczegółowo

Zadania wykonywane podczas egzaminu praktycznego. Zadania egzaminacyjne plac manewrowy. 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

Zadania wykonywane podczas egzaminu praktycznego. Zadania egzaminacyjne plac manewrowy. 2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. Zadania wykonywane podczas egzaminu praktycznego Nr Zadania egzaminacyjne plac manewrowy. 1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Kat. B prawa jazdy. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części :

Kat. B prawa jazdy. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części : Kat. B prawa jazdy Egzamin praktyczny składa się z dwóch części : 1. plac manewrowy gdzie realizuje się zadanie egzaminacyjne nr 1, 2 i 7, tj a. zad. Nr 1 przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Auto-Szkoła Janusz Tokarski

Auto-Szkoła Janusz Tokarski Egzamin praktyczny ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy.

Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy. Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na: 1. wykonaniu na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. C, C1

EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. C, C1 OSK- Edyta Mirosław Wojtkowscy ul. Drzymały 4 82-100 Nowy Dwór Gdański 55 247 2002 e-mail. osknowydworgd@interia.pl EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. C, C1 Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C lub C1 składa

Bardziej szczegółowo

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PLACU MANEWROWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ - kategoria B1,B

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PLACU MANEWROWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ - kategoria B1,B EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria B1,B ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM Kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - kategoria B1,B Poz. Zadania egzaminacyjne 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców,

Bardziej szczegółowo

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy. 5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem). C1, C, D1, D

Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy. 5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem wyjazd przodem). C1, C, D1, D EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria D1, D ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w tabeli nr 2 - poz.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ): PRAWO JAZDY KATEGORII A uprawnia do kierowania motocyklem o dowolnej pojemności skokowej silnika i dowolnej mocy. Minimalny wiek wymagany do kierowania to 24 lata. PRAWO JAZDY KATEGORII A1 uprawnia do

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Przebieg egzaminu :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E

Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Egzamin na prawo jazdy kat. B+E Egzamin na prawo jazdy kategorii B+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej. Oceniając wykonywane zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu wpuszczane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ D PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. D

Egzamin na prawo jazdy kat. D Przebieg egzaminu :: AutoMoto Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. D Egzamin na prawo jazdy kat. D Wszystkie informacje na temat przebiegu teoretycznej części egzaminu,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 15 Poz. 280

Dziennik Ustaw 15 Poz. 280 Dziennik Ustaw 15 Poz. 280 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (poz. 280) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O

Bardziej szczegółowo

Kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - kategoria AM, A1, A2, A

Kolejność wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym - kategoria AM, A1, A2, A EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria AM, A1, A2 i A Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

Egzamin na prawo jazdy kat. C+E, C1+E

Egzamin na prawo jazdy kat. C+E, C1+E OSK- Edyta Mirosław Wojtkowscy ul. Drzymały 4 82-100 Nowy Dwór Gdański 55 247 2002 e-mail. osknowydworgd@interia.pl Egzamin na prawo jazdy kat. C+E, C1+E Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E oraz C1+E

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminów praktycznych na kategorię B i B1 prawa jazdy.

Organizacja egzaminów praktycznych na kategorię B i B1 prawa jazdy. Organizacja egzaminów praktycznych na kategorię B i B1 prawa jazdy. Egzaminy na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Zadania egzaminacyjne plac manewrowy - kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T. Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy

Tabela nr 2 Zadania egzaminacyjne plac manewrowy - kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T. Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria B+E, C1+E,C+E,D1+E, D+E, T ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych

Bardziej szczegółowo

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin AM 30 140 170 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A Kandydat na kierowcę zapisując się w biurze obsługi klienta na egzamin praktyczny otrzymuje zaświadczenie o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego

Bardziej szczegółowo

Egzamin praktyczny na prawo jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy Egzamin praktyczny na prawo jazdy Zasady przeprowadzenia egzaminu praktycznego prawa jazdy Część przktyczna egzaminu państwowego polega na: Dla kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym - kategorii C1,C. Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy

Tabela nr 2 Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym - kategorii C1,C. Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy EGZAMIN PRAKTYCZNY kategoria C,C1 ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE NA PLACU MANEWROWYM Osoba egzaminowana wykonuje na placu manewrowym zadania określone w poz. 1 i 2 tabeli nr 2 przedstawione poniżej oraz

Bardziej szczegółowo

Organizacja egzaminów praktycznych na kategorię B i B1 prawa jazdy. Egzaminy państwowe na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A

ORGANIZACJA EGZAMINU NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A ORGANIZACJA EGZAMINU NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A Kandydat na kierowcę zapisując się w biurze obsługi klienta na egzamin praktyczny otrzymuje zaświadczenie o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego zawierające:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ C

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ C ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ C i D. Egzaminy państwowe na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu z dnia 24

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY. NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY. NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

B EGZAMIN PRAKTYCZNY W WORD SPRAWY ORGANIZACYJNE

B EGZAMIN PRAKTYCZNY W WORD SPRAWY ORGANIZACYJNE Kategoria B EGZAMIN PRAKTYCZNY W WORD SPRAWY ORGANIZACYJNE Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym WORD, przy użyciu samochodu egzaminacyjnego WORD, przez uprawnionego egzaminatora WORD. Cały

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ C i D. Egzaminy państwowe na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu z dnia 24

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 03.12.2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia... 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A Kandydat na kierowcę zapisując się w biurze obsługi klienta na egzamin praktyczny otrzymuje zaświadczenie o wyznaczeniu terminu egzaminu państwowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I budownictwa 1) z dnia 7 października 2016 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I budownictwa 1) z dnia 7 października 2016 r. DZIENNIK USAW RZECZYPOSPOLIEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 1791 ROZPORZĄDZENIE MINISRA INFRASRUKURY I budownictwa 1) z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1200

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1200 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 1200 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A

ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A ORGANIZACJA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ AM, A1, A2 i A Egzaminy państwowe na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 1791

Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 1791 Warszawa, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 1791 ROZPORZĄDZENIE MINISRA INFRASRUKURY I budownictwa 1) z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz

Bardziej szczegółowo

egzamin A Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin A Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin A1 30 180 210 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T. Egzaminy na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Część teoretyczna 18 pytań, 2 dopuszczalne błędy. Egzamin teoretyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. Projekt 28.11.2008r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B+E, C+E i T. Egzaminy państwowe na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. transportu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B+E, B-kod 96, C+E i T.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B+E, B-kod 96, C+E i T. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA KATEGORIĘ B+E, B-kod 96, C+E i T. Egzaminy państwowe na prawo jazdy w WORD Wrocław odbywają się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2009 r. Projekt 09.03.2009r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia.2011 r. Projekt z dnia.2011r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia.2011 r. Projekt z dnia.2011r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy 1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym zada okrelonych w tabeli 2 poz. 1 i 2 jako obowizkowych oraz dwóch zada wybranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie

Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie I. Informacje Ogólne Regulamin Egzaminu na Kartę Motorowerową dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie 1. Egzamin na Kartę Motorowerową jest organizowany Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej

Bardziej szczegółowo

2010 Dz. U. Nr 53 poz. 314 - Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykon... Page 1 of 18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 232 WZÓR. Zaświadczenie nr.../... 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 232 WZÓR. Zaświadczenie nr.../... 1) Dziennik Ustaw 26 Poz. 232 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (poz. 232) Format A5, układ poziomy WZÓR Załącznik nr 1...... (pieczęć ośrodka egzaminowania)......

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 232 WZÓR. Zaświadczenie nr.../... 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 232 WZÓR. Zaświadczenie nr.../... 1) Dziennik Ustaw 26 Poz. 232 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. (poz. 232) Format A5, układ poziomy WZÓR Załącznik nr 1... (pieczęć ośrodka egzaminowania)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012

Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012 Regulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową i Motorowerową Czerwiec 2012 I. Informacje Ogólne 1. Wojewódzki Egzamin na Kartę Rowerową i Motorowerową jest organizowany na terenie Wojewódzkiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY NA KAT. B

EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY NA KAT. B EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY NA KAT. B Kandydat na kierowcę podczas egzaminu teoretycznego powinien odpowiedzieć na 32 zróżnicowanych tematycznie, losowo wybranych pytań dotyczących: - 20 pytań z ogólnych

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z przepisami:

2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z przepisami: R E G U L A M I N pracy Komisji powołanej przez Wojewodę Lubuskiego do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY INFORMACJE O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze Podstawa prawna: 1.Ustawa o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011r. (Data obowiązywania: 2013-01-19.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej

Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 101/2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej 1. 1. Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55 ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55 ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Projekt 5 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2 z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego zał. Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 101/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wykaz tematów do przeprowadzenia części drugiej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 września 2016 r.

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 1584 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU Załącznik do Zarządzenia nr 7 z dnia 3 czerwca 2013 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU I. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej

Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 63/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 marca 2016 r. Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej 1. 1. Regulamin wewnętrzny pracy Komisji Egzaminacyjnej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 596

Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 596 Warszawa, dnia 29 marca 2019 r. Poz. 596 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie,

Bardziej szczegółowo

Karta egzaminu teoretycznego

Karta egzaminu teoretycznego /8 Imię: Data egzaminu: 8.7.6 azwisko: Zakres egzaminu: B ESEL/data urodzenia: profilu kandydata na kierowcę: Wiedza specjalistyczna ) punktów) /) punktów4) ) punktów) /) punktów4) 55 494 79 47 679 46

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim

Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim Procedura uzyskania karty rowerowej przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim I. Informacje Ogólne 1. Egzamin na Kartę Rowerową jest organizowany na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2014-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Żywcu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową

Zarządzenie nr 6/2014-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Żywcu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową Zarządzenie nr 6/2014-2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Żywcu z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie egzaminu na kartę rowerową Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 47.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 47. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 54. ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 54. ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie Podstawa prawna: 1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), stosownie do art. 39 ust. 5 ustawy, określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), stosownie do art. 39 ust. 5 ustawy, określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji. ZATWIERDZAM PtiWii Hreniak Załącznik do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr I z dnia./ Regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B 50-507 WROCŁAW ul. Ziębicka 34-38 tel. 071 336 80 01 fax. 071 798 99 71 www.word.wroc.pl e-mail: sekretariat@word.wroc.pl NIP: 899-21-98-741 Regon: 931191367 INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

2. Zakres budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej.

2. Zakres budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A 1. Przepisy ruchu drogowego. Temat 1/1 Wiadomości ogólne. Temat 1/2 Podstawowe pojęcia. Temat 1/3 Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych projekt z dnia 24.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Stan na 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1 Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Art. 39a. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy

Bardziej szczegółowo