Centralna Komisja Egzaminacyjna. Matura Języki obce nowożytne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralna Komisja Egzaminacyjna. Matura Języki obce nowożytne"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Matura 2005 Języki obce nowożytne Warszawa 2005

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH CZĘŚĆ OGÓLNA STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Z JĘZYKÓW OBCYCH EGZAMIN W KLASACH DWUJĘZYCZNYCH POPULACJA ZDAJĄCYCH USTALENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH... 9 JĘZYK ANGIELSKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin pisemny Egzamin ustny EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH Populacja zdających Arkusze egzaminacyjne Wyniki egzaminu z języka angielskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych PODSUMOWANIE JĘZYK NIEMIECKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Egzamin pisemny Egzamin ustny EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Populacja zdających Arkusze egzaminacyjne Wyniki egzaminu z języka niemieckiego dla absolwentów klas dwujęzycznych PODSUMOWANIE JĘZYK ROSYJSKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Egzamin pisemny Egzamin ustny PODSUMOWANIE

3 JĘZYK FRANCUSKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Egzamin pisemny Egzamin ustny EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH Populacja zdających Arkusze egzaminacyjne Wyniki egzaminu z języka francuskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych PODSUMOWANIE JĘZYK WŁOSKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA WŁOSKIEGO Egzamin pisemny Egzamin ustny PODSUMOWANIE JĘZYK HISZPAŃSKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Egzamin pisemny Egzamin ustny PODSUMOWANIE JĘZYK PORTUGALSKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA PORTUGALSKIEGO JĘZYK SŁOWACKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA SŁOWACKIEGO JĘZYK SZWEDZKI POPULACJA ZDAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA SZWEDZKIEGO

4 Języki obce 2005 raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych część ogólna Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 7 września 2004 roku, język obcy nowożytny, wybrany przez zdającego z listy zamieszczonej w rozporządzeniu, był na egzaminie maturalnym jednym z przedmiotów obowiązkowych. W roku szkolnym 2004/2005 wspomniana lista obejmowała następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki oraz włoski. Język obcy wybrany z tej listy, ale inny niż język wybrany jako przedmiot obowiązkowy, mógł być także zdawany jako przedmiot dodatkowy. Bez względu na to czy język był zdawany jako przedmiot obowiązkowy, czy też dodatkowy, egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego składał się z części ustnej i pisemnej. Język obcy nowożytny wybrany jako przedmiot obowiązkowy mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W części pisemnej wszyscy zdający przystępowali do poziomu podstawowego, a chętni rozwiązywali dodatkowo arkusze dla poziomu rozszerzonego. O przystąpieniu do poziomu rozszerzonego, zdający mógł zdecydować w dniu egzaminu. W części ustnej zdający przystępowali do egzaminu na jednym poziomie, podstawowym lub rozszerzonym, zgłoszonym w deklaracji składanej do 30 września 2004 roku. Zdający nie był zobowiązany do zdawania egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego na tym samym poziomie. Maturzyści, którzy wybrali język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy, zdawali egzamin na poziomie rozszerzonym. W części pierwszej zdający rozwiązywali arkusz I dla poziomu podstawowego, a w części drugiej arkusze II i III dla poziomu rozszerzonego. Arkusze egzaminacyjne z języka obcego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy i jako przedmiot dodatkowy były takie same. Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy zdawany był na poziomie rozszerzonym. Absolwenci klas dwujęzycznych zdawali egzamin w części ustnej i pisemnej na jednym poziomie dwujęzycznym, opartym na odrębnych standardach egzaminacyjnych. 3

5 Języki obce 2005 raport ogólny 1. Struktura i forma egzaminu z języków obcych Egzamin ustny POZIOM PODSTAWOWY punktacja POZIOM ROZSZERZONY punktacja Czas: 10 minut Przygotowanie: 5 minut Treść Język Czas: 15 minut Przygotowanie: 15 minut Treść język Zadanie 1. Zadanie 1. Trzy rozmowy sterowane: - Uzyskiwanie i udzielanie informacji - Relacjonowanie wydarzeń - Negocjowanie Rozmowa na podstawie materiału stymulującego. 6 7 Zadanie 2. Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na 2 pytania. 6 Prezentacja tematu oraz dyskusja z egzaminatorem na temat prezentowanych zagadnień. 7 Opis zestawów egzaminacyjnych na egzamin ustny z języków obcych nowożytnych Zestawy na egzamin ustny przygotowywane były przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 10 minut. Zdający miał na zapoznanie się z zestawem 5 minut, które nie były wliczane do czasu trwania egzaminu. Zestaw dla zdających na poziomie podstawowym składał się z dwóch zadań. Zadanie pierwsze polegało na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych (uzyskiwanie, udzielanie informacji; relacjonowanie wydarzeń; negocjowanie). Zdający musiał wykazać się umiejętnością reagowania językowego w sytuacjach życia codziennego. Rozmowy prowadzone były zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu w języku polskim. Zadanie drugie polegało na opisaniu zamieszczonej w zestawie ilustracji oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania zawarte wyłącznie w zestawie egzaminującego. Zadania w zestawach na poziomie podstawowym obejmowały pełen zakres tematyczny przewidziany w standardach wymagań i sprawdzały umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi ustnej oraz reagowania językowego w zakresie mówienia (z uwzględnieniem wszystkich umiejętności szczegółowych ujętych w standardach III, IV dla poziomu podstawowego). Oceniana była umiejętność przekazania informacji (9 punktów), opisania ilustracji (2 punkty), wyrażania opinii (4 punkty) oraz umiejętności językowe (5 punktów). Egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 15 minut. Zdający miał na zapoznanie się z zestawem 15 minut, które nie było wliczane do czasu trwania egzaminu. Zestaw dla zdających na poziomie rozszerzonym składał się z dwóch zadań. Zadanie 1. polegało na opisaniu zawartego w zestawie materiału stymulującego oraz rozmowy z egzaminującym na zaprezentowany temat. Rozmowa prowadzona była w oparciu o pytania zawarte wyłącznie z zestawie egzaminującego. Zdający musiał wykazać się umiejętnością opisywania przedstawionego materiału, interpretacji zawartych w nim treści oraz wyrażania i uzasadniania własnych opinii. Zadanie 2. polegało na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów umieszczonych w zestawie oraz dyskusji z egzaminującym na 4

6 Języki obce 2005 raport ogólny przedstawiony temat. Celem tej części egzaminu było sprawdzenia umiejętności wyrażania, uzasadniania i obrony własnych opinii związanych z prezentowanym tematem. Zadania w zestawach na poziomie rozszerzonym obejmowały pełen zakres tematyczny przewidziany w standardach wymagań i sprawdzały umiejętność tworzenia dłuższej, wieloaspektowej wypowiedzi ustnej oraz reagowania językowego w zakresie mówienia (z uwzględnieniem wszystkich umiejętności szczegółowych ujętych w standardach III, IV dla poziomu rozszerzonego). Oceniana była umiejętność prezentacji materiału lub tematu (5 punktów), interpretowanie, wyrażanie opinii oraz argumentowanie (8 punktów) oraz umiejętności językowe (7 punktów). Egzamin pisemny POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY pkt Czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym: 120 minut Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego Wypowiedź pisemna ARKUSZ I Czas: 20 minut Czas: 100 minut Czas trwania egzaminu na poziomie rozszerzonym: 180 minut ARKUSZ II Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych Czas: 25 min Czas: 45 min ARKUSZ III Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych Wypowiedź pisemna Czas: 110 min 5 18 Szczegółowy opis arkuszy egzaminacyjnych na egzamin pisemny z języków obcych znajduje się w części raportu dotyczącej poszczególnych języków. 2. Egzamin w klasach dwujęzycznych Egzamin ustny ZADANIE Prezentacja tekstu. Rozmowa na podstawie tekstu. PRZYGOTOWANIE: 15 minut EGZAMIN: ok. 15 minut Umiejętności językowe zaprezentowane podczas egzaminu. % całkowitej liczby punktów (liczba punktów) 40% (8 pkt) 30% (6 pkt) 30% (6 pkt) Liczba punktów 20 5

7 Języki obce 2005 raport ogólny Opis zestawów egzaminacyjnych na egzamin ustny z języków obcych nowożytnych dla klas dwujęzycznych Zestawy na egzamin ustny przygotowywane były przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin na poziomie dwujęzycznym trwał 15 minut. Zdający miał na zapoznanie się z zestawem dodatkowe 15 minut, które nie było wliczane do czasu trwania egzaminu. Zestaw dla zdających na poziomie dwujęzycznym składał się z jednego zadania opartego na tekście długości ok. 1 strony formatu A4. Zadaniem zdającego podczas egzaminu było przygotowanie 3-minutowej prezentacji przeczytanego tekstu oraz przedyskutowanie z egzaminatorem poruszonych w nim problemów. W części pierwszej egzaminu, którą była prezentacja tekstu zadaniem zdającego było usytuowanie tekstu, omówienie jego treści oraz struktury i podsumowanie swojej prezentacji poprzez wyrażenie własnej opinii o tekście lub jego treści /strukturze. Częścią drugą egzaminu była rozmowa na podstawie tekstu, podczas której zdający odpowiadał na 5-7 pytań związanych z tekstem i jego problematyką. Celem rozmowy było zbadanie umiejętności wyrażania własnych opinii i ich obrony, argumentowania i formułowania wniosków w odniesieniu do wskazanych fragmentów tekstu, a także odniesienia przeczytanego tekstu do realiów angielskiego obszaru językowego. W czasie egzaminu ustnego zdający musiał wykazać się umiejętnością szeroko rozumianego odbioru tekstów kultury oraz tworzenia tekstu w formie wieloaspektowej wypowiedzi, reagowania językowego i przetwarzania tekstu w formie ustnej (z uwzględnieniem większości umiejętności szczegółowych zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu dwujęzycznego) Zdający musiał wykazać się także umiejętnościami językowymi adekwatnymi do poziomu egzaminu. Egzamin pisemny % pkt Liczba pkt ARKUSZ I Czas: 90 minut ( w tym ok. 30 minut nagranie ) Rozumienie ze słuchu 20% 20 Wypowiedź pisemna nawiązująca do tematyki jednego z wysłuchanych tekstów (sterowany tekst użytkowy) 20% 20 ARKUSZ II Czas: 150 minut Rozumienie tekstu czytanego 30% 30 Wypowiedź pisemna nawiązująca do tematyki jednego z przeczytanych tekstów 30% % 100 Szczegółowy opis arkuszy egzaminacyjnych na egzamin pisemny z języków obcych znajduje się w części raportu dotyczącej poszczególnych języków. 6

8 Języki obce 2005 raport ogólny 3. Populacja zdających W Tabeli 1. przedstawione zostały dane dotyczące liczebności zdających poszczególne języki obce z uwzględnieniem typu szkoły oraz wyboru języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego. Diagram 1 przedstawia udział procentowy każdego ze zdawanych języków. Tabela 1. Populacja zdających poszczególne języki obce z uwzględnieniem typu szkół Przedmiot Przedmiot obowiązkowy Przedmiot dodatkowy ogółem LO LP ogółem LO LP j. angielski j. niemiecki j. rosyjski j. francuski j. włoski j. hiszpański j. słowacki j. portugalski j. szwedzki j. angielski dwuj. 467 j. francuski dwuj. 166 j. niemiecki dwuj. 306 LO liceum ogólnokształcące LP liceum profilowane Diagram 1. Wybór poszczególnych języków obcych (przedmiot obowiązkowy) 5,3% 1,5% 0,2% 16,8% język angielski język niemiecki język rosyjski język francuski pozostałe języki 76,2% 4. Ustalenie wyników egzaminów Wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego wyrażane są w skali procentowej i zapisywane na świadectwie oddzielnie za część ustną i pisemną, z zaznaczeniem poziomu (lub poziomów), do którego zdający przystąpił. Warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest uzyskanie 30% punktów z wszystkich obowiązkowych części egzaminu. 7

9 Języki obce 2005 raport ogólny Egzamin ustny z języków obcych nowożytnych był zdawany na jednym poziomie, wybranym przez ucznia i warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie 30% punktów z egzaminu na zadeklarowanym poziomie (podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym). Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części pisemnej było natomiast uzyskanie 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym (arkusz I), obligatoryjnym dla wszystkich zdających. Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym (arkusze II i III) nie miał wpływu na zaliczenie egzaminu. Absolwenci klas dwujęzycznych zdawali egzamin maturalny na jednym poziomie, dwujęzycznym, na którym obowiązywał ten sam 30% próg zaliczenia. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych języków obcych nowożytnych ustalane były przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne (PZE), w skład których wchodziło 3 nauczycieli danego języka obcego. Przewodniczący każdego z tych zespołów był egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych języków obcych nowożytnych ustalone zostały w okręgowych komisjach egzaminacyjnych na podstawie arkuszy egzaminacyjnych ocenionych przez egzaminatorów zewnętrznych powołanych przez Dyrektorów poszczególnych OKE. Egzaminatorzy pracowali w zespołach, a arkusze sprawdzane były zgodnie z tymi samymi, obowiązującymi w całym kraju, szczegółowymi kryteriami oceniania. Dane dotyczące liczby zespołów, weryfikatorów oraz egzaminatorów w poszczególnych OKE zostały zawarte w poniższej tabeli. Tabela 2. Liczba przewodniczących PZE, weryfikatorów oraz egzaminatorów w poszczególnych OKE OKE Gdańsk OKE Jaworzno OKE Kraków OKE Łomża OKE Łódź OKE Poznań OKE Warszawa OKE Wrocław Łącznie Przedmiot PZE weryfikatorzy egzaminatorzy PZE weryfikatorzy egzaminatorzy PZE weryfikatorzy egzaminatorzy PZE weryfikatorzy egzaminatorzy PZE weryfikatorzy egzaminatorzy PZE weryfikatorzy egzaminatorzy PZE Weryfikatorzy egzaminatorzy PZE weryfikatorzy egzaminatorzy PZE weryfikatorzy egzaminatorzy język angielski język niemiecki język rosyjski język francuski język hiszpański język włoski język słowacki język portugalski język szwedzki

10 Języki obce 2005 raport ogólny 5. Wyniki egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych Dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z poszczególnych języków obcych nowożytnych przedstawiają poniższe tabele. Tabela 3. Wyniki egzaminu pisemnego Język Poziom Procent zdających Zdawalność Średni wynik podstawowy 100% 99,27% 76,38% Język angielski rozszerzony 43,2% nie dotyczy 65,54% Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język włoski Język hiszpański Język portugalski Język słowacki Język szwedzki podstawowy 100% 98,86% 72,04% rozszerzony 34% nie dotyczy 60,30% podstawowy 100% 98,38% 72,88% rozszerzony 30,1% nie dotyczy 65,16% podstawowy 100% 96,22%% 68,74% rozszerzony 41,8% nie dotyczy 56,26% podstawowy 100% 99,44% 82,34% rozszerzony 57,8% nie dotyczy 71,48% podstawowy 100% 100% 80,24% rozszerzony 51,7% nie dotyczy 65,30% podstawowy 100% 100% 81,60% rozszerzony 33,3% nie dotyczy 72,34% podstawowy 100% 100% 92,18% rozszerzony 25% nie dotyczy 69,58% podstawowy 100% 100% 84,56% rozszerzony 25% nie dotyczy 78,66% Tabela 4. Wyniki egzaminu ustnego Język Poziom Procent zdających Zdawalność Średni wynik podstawowy 79% 95,1% 68,9% Język angielski rozszerzony 21% 98,6% 78,6% Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Język włoski Język hiszpański Język portugalski Język słowacki Język szwedzki podstawowy 86% 96,7% 62,1% rozszerzony 14% 95,3% 80,5% podstawowy 92% 93,4% 61,4% rozszerzony 8% 97,8% 80,6% podstawowy 74% 96,3% 68,9% rozszerzony 26% 95,0% 80,5% podstawowy 53% 97,7% 76,3% rozszerzony 47% 95,9% 81,5% podstawowy 58% 95,2% 74,7% rozszerzony 42% 92,0% 75,9% podstawowy 40% 100% 70,0% rozszerzony 60% 66,7% 81,7% podstawowy 73% 100% 80,9% rozszerzony 27% 100% 67,5% podstawowy 30% 100% 83,3% rozszerzony 70% 100% 81,7% 9

11 Języki obce 2005 raport ogólny Wykres 1. Wybór poziomu rozszerzonego w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego 60% 50% procent zdajacych 40% 30% 20% 10% 0% angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Egzamin pisemny Egzamin ustny Wykres 2. Porównanie wyników egzaminu ustnego i pisemnego z poszczególnych języków obcych średni wynik (w procentach) angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Podstawowy pisemny Podstawowy ustny Rozszerzony pisemny Roszerzony ustny Analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych wskazuje, iż w przypadku zdecydowanej większości języków obcych zdający, którzy przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym w znacznie lepszym stopniu opanowali umiejętności sprawdzane na egzaminie pisemnym niż ustnym. Świadczy o tym, zdecydowanie wyższa zdawalność egzaminu pisemnego w porównaniu z egzaminem ustnym oraz średnie wyniki uzyskane przez zdających. W przypadku poziomu rozszerzonego różnica ta jest zdecydowanie mniejsza, a średnie wyniki z egzaminu ustnego są znacznie wyższe niż z egzaminu pisemnego. Warto jednak pamiętać, że na te wyniki ogromny wpływ miały wybory poziomu dokonane przez zdających. Do egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym przystąpiło zdecydowanie więcej zdających niż do egzaminu ustnego. Ponieważ nie wiązało się to z żadnym ryzykiem, często także słabsi uczniowie decydowali się spróbować swoich sił na egzaminie pisemnym. W przypadku egzaminu ustnego sytuacja była inna: poziom rozszerzony wybrali uczniowie najlepsi, którzy byli pewni swoich umiejętności. Prawidłowość ich wyboru potwierdzają wyniki egzaminu. 10

12 Język angielski 2005 Język angielski 1. Populacja zdających Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego odbył się w całym kraju 6 maja 2005 r. Do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w całej Polsce przystąpiło ogółem zdających, co stanowi 77,11% wszystkich, którzy przystąpili do matury. Język angielski jako przedmiot obowiązkowy wybrało maturzystów, czyli 98,43% ogólnej liczby zdających ten przedmiot; 1,57%, wybrało ten przedmiot jako dodatkowy. Ze zdawania egzaminu zwolnionych było 28 laureatów i finalistów Olimpiady Języka Angielskiego, którzy automatycznie uzyskali wynik maksymalny 100% (w tym z poszczególnych województw: z mazowieckiego 9, małopolskiego 4, lubelskiego, pomorskiego, śląskiego po 3, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińskomazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego po 1). Do egzaminu przystąpili absolwenci 2367 liceów ogólnokształcących oraz 1522 liceów profilowanych, jednakże odsetek abiturientów, którzy ukończyli licea ogólnokształcące był zdecydowanie wyższy, co przedstawione zostało na poniższym diagramie. Diagram 1. Procent zdających egzamin z języka angielskiego z podziałem na typ szkoły 20,2% Licea ogólnokształcące 79,8% Licea profilowane Zdecydowana większość zdających język angielski na egzaminie maturalnym, to absolwenci szkół publicznych - 96,87%. Uczniowie szkół niepublicznych stanowili 3,13% zdających ten przedmiot. W Tabeli 1. przedstawiono szczegółowe dane dotyczące liczby zdających egzamin maturalny z języka angielskiego w podziale na województwa. Uwzględniony też został wybór tego przedmiotu jako obowiązkowy lub dodatkowy oraz typ szkoły. 11

13 Język angielski 2005 Tabela 1. Liczba zdających w podziale na województwa oraz wybór przedmiotu jako obowiązkowy lub dodatkowy z uwzględnieniem typu szkoły OKE Łącznie w OKE Województwo Łącznie w wojew. Przedmiot obowiązkowy, liczba zdających Przedmiot dodatkowy, liczba zdających LO LP LO LP Gdańsk kujawsko-pomorskie pomorskie Jaworzno śląskie lubelskie Kraków Łomża Łódź małopolskie podkarpackie podlaskie warmińsko-mazurskie łódzkie świętokrzyskie lubuskie wielkopolskie Poznań zachodniopomorskie Warszawa mazowieckie dolnośląskie Wrocław opolskie Ogółem LO liceum ogólnokształcące LP liceum profilowane Poniższy diagram przedstawia populację zdających ze względu na wielkość miejscowości. Diagram 2. Podział populacji zdających z uwzględnieniem wielkości miejscowości, w której znajduje się szkoła 19% 2% 40% 38% miasto pow. 100 tys. miasto od 20 tys. do 100 tys. miasto do 20 tys. wieś 2. Arkusze egzaminacyjne Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane zgodnie z koncepcją przedstawioną w Informatorze maturalnym od 2005 roku język angielski oraz zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez koordynatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował trzy arkusze egzaminacyjne: jeden arkusz na poziomie podstawowym (Arkusz I) i dwa arkusze na poziomie rozszerzonym (Arkusz II zawierający zadania zamknięte oraz Arkusz III zawierający zadania otwarte). Arkusze na obydwu poziomach sprawdzały rozumienie 12

14 Język angielski 2005 ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnej. Dodatkowo na poziomie rozszerzonym sprawdzana była także umiejętność rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Arkusz I poziom podstawowy Arkusz I (czas trwania: 120 minut) obejmował 3 części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedź pisemną. Udział procentowy tych umiejętności w całym arkuszu przedstawia poniższy diagram: Diagram 3. Udział procentowy umiejętności sprawdzanych na poziomie podstawowym 30% 30% 40% rozumienie ze słuchu rozumienie tekstu czytanego wypowiedź pisemna Szczegółowy opis umiejętności sprawdzanych w I arkuszu egzaminacyjnym przedstawia kartoteka zawarta w tabeli na następnej stronie (Tabela 2.). Część pierwsza - Rozumienie ze słuchu - trwała ok. 20 minut i składała się z 2 zadań zamkniętych opartych na różnorodnych tekstach. Zadaniem zdających było rozwiązanie tych zadań na podstawie tekstów nagranych w warunkach studyjnych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Na płycie każdy tekst nagrany był dwukrotnie i przewidziane były przerwy na zapoznanie się z zadaniem, rozwiązanie go i przeniesienie rozwiązania na kartę odpowiedzi. Za rozwiązanie tej części testu zdający mógł uzyskać 15 punktów (30% testu na poziomie podstawowym). Zadanie 1. dotyczyło tematu katalogowego Zakupy i usługi i polegało na wysłuchaniu tekstu o zakupach w Londynie i wybraniu odpowiedzi zgodnych z treścią usłyszanego nagrania. Zastosowaną techniką był wielokrotny wybór, przy czym na poziomie podstawowym wybór ten został ograniczony do 3 możliwości. Zadanie to sprawdzało umiejętność określenia głównej myśli tekstu, stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje oraz wyselekcjonowania ich. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 6 punktów. Zadanie 2. było zgodne z tematem katalogowym Świat przyrody i polegało na wysłuchaniu prognozy pogody oraz stwierdzeniu, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe (technika prawda-fałsz ). Zadanie to sprawdzało umiejętność stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje. Ze względu na dużą liczbę szczegółów zadanie wymagało od zdającego dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz koncentracji w czasie słuchania tekstu. Z tego względu wydłużona została przerwa na zapoznanie się z zadaniem, a dla ułatwienia wytłuszczone zostały w zadaniu określenia czasu. Tekst dotyczył popularnego tematu rozmów użytkowników języka angielskiego i oparty był na podstawowym słownictwie z tego tematu. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 9 punktów. 13

15 Język angielski 2005 Tabela 2. Kartoteka arkusza I - poziom podstawowy Nr zad. Zakres tematyczny* Rodzaj tekstu /forma wypowiedzi Rodzaj zadania Typ zadania Liczba elementów zadania Liczba punktów Sprawdzane standardy Rozumienie ze słuchu 1. Zakupy i usługi 2. Świat przyrodyprognoza pogody Tekst narracyjny Z Wielokrotny wybór 6 6 II 1a, c, d Komunikat Z Prawda /fałsz 9 9 II 1 c, 3. Podróżowanie i turystyka Tekst informacyjny Z Dobieranie 8 8 II 2c, d, Rozumienie tekstu czytanego 4. Państwo i społeczeństwoprzestępczość; Świat przyrodyzwierzęta Tekst informacyjny Z Prawda /fałsz 7 7 II 2c, d 5. Szkoła Tekst publicystyczny Z Wielokrotny wybór 5 5 II 2a, c, d Wypowiedź pisemna Życie rodzinne i towarzyskieczas wolny; Żywienie Człowiek; Szkoła Wiadomość List formalny O O Rozszerzonej odpowiedzi Rozszerzonej odpowiedzi I 1e, f, I 2b, III 2a, e IV 2b, V 2 I 1c, a, I 2b, III 2a, b, d, e, f, IV 2b, c V 2 *zgodny z katalogiem tematów zawartym w standardach wymagań egzaminacyjnych (standard I 1) 14

16 Język angielski 2005 Część druga Rozumienie tekstu czytanego składała się z 3 różnorodnych tekstów oraz zadań zamkniętych sprawdzających ich zrozumienie. Zadania te badały przede wszystkim umiejętność stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje i ich wyselekcjonowania oraz określenia głównej myśli tekstu. Są to umiejętności, które w sytuacjach życia codziennego, w zakresie odbioru tekstu wydają się najistotniejsze i z tego względu położony został na nie nacisk na poziomie podstawowym. Za rozwiązanie tej części testu zdający mógł otrzymać 20 punktów (40% testu na poziomie podstawowym). W zadaniu 3. zdający miał dopasować jeden z czterech hoteli do każdej z podanych informacji. Zadanie to było zgodne z tematem katalogowym Podróżowanie i turystyka i miało przede wszystkim zbadać, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji zawartych w tekście. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 8 punktów. Zadanie 4. zawierało tekst przedstawiający opis akcji uwolnienia nielegalnie przetrzymywanych zwierząt oraz znajdowania dla nich domów i zgodne było z tematami katalogowymi: Państwo i społeczeństwo oraz Świat zwierząt. W zadaniu tym zdający musiał zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Sprawdzane w zadaniu standardy to umiejętność stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonowania informacji z tekstu. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 7 punktów. Tekst w zadaniu 5. dotyczył tematu katalogowego Szkoła i porównywał osiągnięcia dziewcząt i chłopców w edukacji szkolnej w Wielkiej Brytanii. Rozumienie tekstu sprawdzane było zadaniem wielokrotnego wyboru. Zdający miał wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych czterech możliwości. Zadanie to sprawdzało umiejętność określenia głównej myśli tekstu oraz wyszukania i wyselekcjonowania w nim konkretnych informacji. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł uzyskać 5 punktów. Część trzecia Wypowiedź pisemna składała się z dwóch zadań. Zadaniem zdającego było napisanie dwóch różnych tekstów użytkowych: wiadomości oraz listu formalnego. Obydwie formy zawarte w arkuszu egzaminacyjnym wymagały użycia języka obcego w sytuacji naturalnej, w której zdający może się znaleźć w przyszłości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Za rozwiązanie tej części testu zdający mógł uzyskać 15 punktów (30% testu na poziomie podstawowym). W zadaniu 6. zdający miał sformułować wiadomość dla mieszkającego u niego gościa. Zadanie to związane było z tematami katalogowymi: Życie rodzinne i towarzyskie oraz Żywienie i sprawdzało umiejętność udzielania informacji i wyjaśnień, opisywania czynności, przetwarzania tekstu podanego w języku polskim oraz konstruowania danej formy wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich środków leksykalno-gramatycznych. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 5 punktów. Zadanie 7. wymagało napisania listu formalnego w sprawie przyjęcia na uczelnię zagraniczną, co jest bardzo praktyczną umiejętnością. Zadanie to opierało się na tematach katalogowych: Człowiek i Szkoła. Sprawdzało ono następujące umiejętności: udzielanie informacji i wyjaśnień, opisywanie ludzi, relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii oraz przetwarzanie tekstu podanego w języku polskim. Wymagało ono także wykazania się umiejętnością napisania listu formalnego, wypowiadania się w tej formie z zachowaniem określonego limitu słów oraz poprawnego stosowania środków leksykalno-gramatycznych oraz językowych adekwatnie do ich funkcji. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł uzyskać 10 punktów. 15

17 Język angielski 2005 Kryteria oceniania obydwu zadań różniły się od siebie w dość istotny sposób. W krótkiej formie użytkowej (zadanie 6.) nacisk położony był na komunikatywny przekaz informacji określonych w poleceniu (4 punkty) a za poprawność językową zdający otrzymywał 1 punkt. W dłuższej formie użytkowej (zadanie 7.) oprócz przekazania informacji (4 punkty) istotna była też forma listu (2 punkty), oraz jakość języka (poprawność językowa 2 punkty i bogactwo językowe 2 punkty). Arkusz II i III poziom rozszerzony Poziom rozszerzony obejmował arkusze II i III. Arkusz II (czas trwania: 70 minut) obejmował dwie części: rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. Składał się on wyłącznie z zadań zamkniętych. Arkusz III (czas trwania: 110 minut) składał się z dwóch części: zadania sprawdzającego umiejętność stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz wypowiedzi pisemnej. Udział procentowy tych umiejętności w całym arkuszu przedstawia poniższy diagram: Diagram 4. Udział procentowy umiejętności sprawdzanych na poziomie rozszerzonym 16% 30% rozumienie ze słuchu 36% rozumienie tekstu czytanego 18% wypowiedź pisemna rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych ` Szczegółowy opis umiejętności sprawdzanych w arkuszach II i III przedstawia kartoteka na następnej stronie (Tabela 3.). Arkusz II Część pierwsza Rozumienie ze słuchu trwała ok. 25 minut i składała się z dwóch zadań. Nagrania wykonane były w warunkach studyjnych przez rodowitych użytkowników języka angielskiego i oparte były na dwóch różnorodnych autentycznych tekstach. Zadania sprawdzały przede wszystkim umiejętność stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonowania ich. Podobnie jak na poziomie podstawowym każdy tekst nagrany był dwukrotnie i przewidziane były przerwy na zapoznanie się z zadaniem, rozwiązanie go i przeniesienie rozwiązania na kartę odpowiedzi. Za rozwiązanie tej części testu zdający mógł uzyskać 15 punktów (30% testu na poziomie rozszerzonym). Zadanie 8. oparte było na dwóch informacjach radiowych i obejmowało następujące tematy katalogowe: Życie rodzinne i towarzyskie oraz Kultura. Zadaniem zdającego było zdecydowanie na podstawie wysłuchanego tekstu, czy zdania zawarte w zadaniu są prawdziwe czy fałszywe, czyli stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje i wyselekcjonowanie informacji z tekstu. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 9 punktów. 16

18 Język angielski 2005 Tabela 3. Kartoteka arkusza II i III poziom rozszerzony Nr zad Zakres tematyczny* Rodzaj tekstu / forma wypowiedzi Rodzaj zadania Typ zadania Liczba element ów zadania Liczba punktó w Sprawdzane standardy Rozumienie ze słuchu Życie rodzinne; Kulturauczestnictwo w kulturze Zdrowieuzależnienia; Życie rodzinne i towarzyskie konflikty i problemy Tekst narracyjny Wywiad Z Z Prawda /fałsz Wielokrotny wybór 9 9 II 1c, d 6 6 II 1b, c, d Rozumienie tekstu czytanego Arkusz II Zdrowiehigieniczny tryb życia Podróżowanie i turystykawycieczki, wypadki; Sport Tekst informacyjny Tekst publicystyczny Z Dobieranie 5 5 II 2 f Z Wielokrotny wybór, 4 4 II 2 c, d, g Wypowiedź Rozpoznawanie i stosowanie pisemna struktur leksykalno- Arkusz III Podróżowanie i turystykawycieczki, wypadki; Sport Państwo i społeczeństwourzędy, problemy i konflikty wewnętrzne Nauka i technika/ dom; Człowiek; Kultura Test publicystyczny Tekst informacyjny Rozprawka / recenzja / opis Z Test luk sterowanych 6 3 II 2f, j O Test luk 10 5 V- 2b O Rozszerzonej odpowiedzi 1 18 I 1a, b, i, l I 2b, III 2a, b, c, d, e, f, V2a * zgodny z katalogiem tematów zawartym w standardach wymagań egzaminacyjnych (standard I 1) 17

19 Język angielski 2005 Drugie zadanie w tej części testu zadanie 9. dotyczyło przede wszystkim problemu uzależnień (temat katalogowy: Zdrowie ), ale poruszało też problemy związane z tematem Życie rodzinne i towarzyskie. Wypowiedzi czterech osób związane były z problemem narkomanii wśród młodzieży oraz różnych sposobów radzenia sobie z tym problemem przez rodziców. Zadaniem zdającego było wybranie spośród czterech propozycji właściwej odpowiedzi, zgodnej z opinią danego rozmówcy (zadanie typu wielokrotny wybór ). Zadanie sprawdzało następujące standardy wymagań: umiejętność określenia głównej myśli poszczególnych części tekstu, stwierdzenia, czy tekst zawiera określone informacje oraz wyselekcjonowania ich. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 6 punktów. Druga część testu składała się z 2 zadań na Rozumienie tekstu czytanego i 1 zadania na rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. Za rozwiązanie tej części testu zdający mógł otrzymać 12 punktów (24 % testu na poziomie rozszerzonym). Zadanie 10. dotyczyło tematu katalogowego Zdrowie i oparte było na tekście informacyjnym dotyczącym negatywnego wpływu braku snu na nasze samopoczucie. Zdający miał za zadanie uzupełnić tekst usuniętymi z niego zdaniami. Aby wykonać to zadanie musiał wykazać się umiejętnością rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł uzyskać 5 punktów. Zadanie 11. oparte było na tekście publicystycznym opisującym niebezpieczną wyprawę wysokogórską oraz akcję ratowniczą. Zawierało ono elementy następujących tematów katalogowych: Podróżowanie i turystyka oraz Sport. Zadaniem zdającego było stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje, wyselekcjonowanie informacji oraz wybranie jednej spośród czterech podanych możliwości. Dodatkowo zadanie sprawdzało też umiejętność określenia kontekstu komunikacyjnego (formy wypowiedzi). Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł uzyskać 4 punkty. Tekst w zadaniu 12. był kontynuacją tekstu z poprzedniego zadania, więc obejmował te same tematy katalogowe, sprawdzał natomiast odmienne umiejętności. Zadaniem zdającego było tutaj rozpoznanie różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych i wybranie właściwego sposobu uzupełnienia tekstu (zadanie typu wielokrotny wybór ). Do wykonania tego zadania konieczna jest znajomość systemu gramatycznego oraz leksyki na poziomie rozszerzonym. Dodatkową umiejętnością niezbędną do wykonania tego zadania było rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu, a użycie tego samego tekstu, co w zadaniu poprzednim ułatwiało wykonanie zadania poprzez stworzenie szerszego kontekstu komunikacyjnego. Za rozwiązanie tego zadania zdający mógł otrzymać 3 punkty (0,5 punktu za każdą poprawną odpowiedź). Arkusz III Część pierwsza stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych - składała się z jednego zadania, za które zdający mógł otrzymać 5 punktów (10% punktów na poziomie rozszerzonym). Zadanie 13. oparte było na tekście dotyczącym konfliktu związanego z nowymi regulacjami dowożenia dzieci do szkoły (temat katalogowy: Państwo i społeczeństwo ). Sprawdzana była przede wszystkim znajomość różnorodnych struktur leksykalnogramatycznych oraz umiejętność przetwarzania tekstu w zakresie stosowania zamiennych struktur leksykalno-gramatycznych. W zadaniu wykorzystana została jedna technika, uzupełnianie luk, ale w dwóch różnych wariantach (uzupełnianie luki jednym wyrazem lub formą czasownika w nawiasie). Jednocześnie sprawdzanie znajomości systemu 18

20 Język angielski 2005 gramatycznego i leksyki na podstawie tekstu pomogło stworzyć czytelny kontekst komunikacyjny. Za drugą część testu wypowiedź pisemną zdający mógł otrzymać 18 punktów (36% testu na poziomie rozszerzonym). Zadanie 14. polegało na sformułowaniu wypowiedzi pisemnej na jeden z trzech tematów (do wyboru przez zdającego). Tematy wypracowania były zgodne z następującymi tematami katalogowymi: Nauka i technika / Dom, Człowiek, Uczestnictwo w kulturze i obejmowały następujące formy wypowiedzi: rozprawkę, recenzję i opis. Zadanie to sprawdzało przede wszystkim umiejętność konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnych z zastosowaniem właściwych struktur leksykalno-gramatycznych, wypowiadanie się w określonej formie z zachowaniem poprawności językowej i podanego limitu słów, przedstawianie i uzasadnianie opinii własnych i innych osób a także opisywanie ludzi/przedmiotów/miejsc/zjawisk/czynności, relacjonowanie wydarzeń oraz wyrażanie różnorodnych intencji oraz stanów emocjonalnych. W przypadku recenzji sprawdzana była także umiejętność przetwarzania tekstów przeczytanych w języku obcym lub polskim. W zadaniu ważne było też dostosowanie języka do wybranej formy tekstu oraz potencjalnego odbiorcy, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach oceny kompozycji wypracowania. W odniesieniu do wypowiedzi pisemnej oceniane były następujące elementy: treść (5 punktów), kompozycja (4 punkty), bogactwo językowe (5 punktów) oraz poprawność językowa (4 punkty). Porównanie umiejętności sprawdzanych na poszczególnych poziomach egzaminu z języka angielskiego przedstawia poniższy wykres. Wykres 1. Umiejętności sprawdzane na egzaminie pisemnym z języka angielskiego 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rozumienie ze słuchu Poziom podstawowy Rozumienie tekstu czytanego Poziom rozszerzony Wypowiedź pisemna Rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalnogramatycznych 3. Wyniki egzaminu z języka angielskiego 3.1. Egzamin pisemny W skali kraju wynik pozytywny z egzaminu pisemnego z języka angielskiego uzyskało 99,27% zdających. Dane dotyczące wyników pisemnego egzaminu maturalnego na terenie poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych przedstawia Tabela 4. 19

21 Język angielski 2005 Tabela 4. Zdawalność egzaminu pisemnego z języka angielskiego w poszczególnych województwach z uwzględnieniem typu szkoły Zdawalność Liczba zdających OKE Województwo (w procentach) LO LP LO LP Gdańsk kujawsko-pomorskie ,90 95,34 pomorskie ,32 93,71 Jaworzno śląskie ,91 98,99 lubelskie ,49 97,19 Kraków małopolskie ,75 97,98 podkarpackie ,56 96,69 Łomża podlaskie ,98 98,28 warmińsko-mazurskie ,94 98,92 Łódź łódzkie ,92 97,74 świętokrzyskie ,75 97,64 lubuskie ,89 98,99 Poznań wielkopolskie ,96 99,32 zachodniopomorskie ,85 99,03 Warszawa mazowieckie ,43 98,83 Wrocław dolnośląskie ,90 98,52 opolskie ,86 98,74 Średni wynik egzaminu pisemnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy wyniósł na poziomie podstawowym 76,38%, na poziomie rozszerzonym 65,54%. Dane dotyczące wyników pisemnego egzaminu maturalnego na terenie poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych przedstawia Tabela 5. Tabela 5. Średnie wyniki egzaminu pisemnego z języka angielskiego w podziale na województwa z uwzględnieniem typu szkoły Arkusz I poziom podstawowy Arkusze II i III poziom rozszerzony OKE Województwo LO LP LO LP średnia liczba punktów średni wynik w % średnia liczba punktów średni wynik w % średnia liczba punktów średni wynik w % średnia liczba punktów średni wynik w % Gdańsk kujawsko-pomorskie 39,80 79,6 31,35 62,7 33,20 66,4 24,85 49,7 pomorskie 41,60 83,2 31,20 62,4 34,50 69,0 26,10 52,2 Jaworzno śląskie 40,20 80,4 30,55 61,1 34,35 68,7 26,35 52,7 lubelskie 39,15 78,3 29,40 58,8 32,75 65,5 24,40 48,8 Kraków małopolskie 39,85 79,7 30,90 61,8 33,65 67,3 25,90 51,8 podkarpackie 39,50 79,0 28,85 57,7 33,30 66,6 24,05 48,1 podlaskie Łomża 40,05 80,1 29,90 59,8 33,01 66,0 24,10 48,2 warmińsko-mazurskie 39,70 79,4 30,70 61,4 34,10 68,2 24,85 49,7 Łódź łódzkie 39,90 79,8 31,30 62,6 32,60 65,2 25,70 51,4 świętokrzyskie 39,50 79,0 30,50 61,0 33,65 67,3 25,00 50,0 lubuskie 39,55 79,1 30,80 61,6 32,45 64,9 25,25 50,5 Poznań wielkopolskie 40,55 81,1 31,45 62,9 33,50 67,0 24,40 48,8 zachodniopomorskie 40,00 80,0 30,40 60,8 32,75 65,5 22,95 45,9 Warszawa mazowieckie 40,55 81,1 29,80 59,6 33,75 67,5 24,00 48,0 Wrocław dolnośląskie 40,30 80,6 30,55 61,1 31,90 63,8 23,35 46,7 opolskie 39,70 79,4 29,60 59,2 31,35 62,7 21,75 43,5 Dane przedstawione w powyższych tabelach pokazują, że wyniki egzaminu pisemnego w poszczególnych województwach były porównywalne. Jednakże, jeśli 20

22 Język angielski 2005 porównamy wyniki szkół w zależności od wielkości miejscowości, w której się znajdują, wyraźnie widać, że wyniki osiągnięte przez uczniów w mniejszych miejscowościach są niższe od wyników w dużych miastach. Wykres 2. Porównanie średniego wyniku egzaminu pisemnego w zależności od wielkości miejscowości średni wynik (w procentach) ,67 75,86 70,99 63,21 poziom podstawowy 67,95 64,02 59,48 56,01 poziom rozszerzony miasto pow. 100 tys. miasto od 20 tys. do 100 tys. miasto do 20 tys. wieś Rozkłady wyników z arkusza I (poziom podstawowy) Przedstawione poniżej wykresy pokazują rozkład wyników dla poszczególnych grup zdających egzamin maturalny na poziomie podstawowym (arkusz I). Wykres 3. Rozkład wyników z języka angielskiego - wszyscy zdający procent zdających 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% liczba punktów Wykres 4. Rozkład wyników z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy procent zdających 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% liczba punktów 21

23 Język angielski 2005 Wykres 5. Rozkład wyników z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot dodatkowy 20% procent zdających 16% 12% 8% 4% 0% liczba punktów Wykres 6. Rozkład wyników z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy z uwzględnieniem typu szkoły procent zdających 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% liczba punktów licea ogólnokształcące licea profilowane Uwaga: Dla uzyskania lepszej czytelności wyniki zdających zostały na wykresach zaokrąglone do całości punktów, parametry statystyczne dotyczą natomiast wyników bez zaokrąglenia. Tabela 6. Charakterystyka statystyczna arkusza I (poziom podstawowy) Dane statystyczne: Wszyscy zdający Obowiązkowy Dodatkowy LO LP Średni wynik 76,38% 38,19 pkt 76,12% 38,06 pkt 92,16% 46,08 pkt 79,98% 39,99 pkt 61,06% 30,53 pkt Najwyższy wynik Najniższy wynik Mediana 40 39, ,5 30,5 Odchylenie standardowe 8,10 8,08 4,10 6,98 7,67 Rozkład wyników z egzaminu na poziomie podstawowym dla wszystkich zdających (Wykres 3.) jest wyraźnie przesunięty w stronę wyników wysokich. Znacznej części zdających zadania egzaminacyjne z arkusza I nie sprawiały większych trudności. Najwyższy wynik 50 punktów uzyskany został przez 4316 zdających. Bardzo nieliczna grupa maturzystów uzyskała wyniki poniżej 10 punktów. Najniższy wynik 0 punktów otrzymało 13 zdających. Średni wynik wyniósł 38,19 punktów, a odchylenie standardowe 8,10, co wskazuje, że 68%wyników mieściło się w przedziale od 30 do 46 punktów. Parametry statystyczne oraz rozkład wyników z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy (Wykres 4.) są bardzo zbliżone do wykresu oraz parametrów dla 22

24 Język angielski 2005 wszystkich zdających, jako że ogromna większość zdających (98,43%) wybrała ten język jako przedmiot obowiązkowy. Rozkład wyników egzaminu z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot dodatkowy (Wykres 5.) jest wyraźnie lewoskośny. Zdający, którzy wybrali ten przedmiot jako dodatkowy, zdawali co najmniej dwa języki obce. Jako że przedmioty dodatkowe musiały być zdawane na poziomie rozszerzonym, język zdawany jako dodatkowy był tym, który zdający opanowali w znacznie lepszym stopniu, w związku z czym poziom podstawowy okazał się dla nich bardzo łatwy i w bardzo małym stopniu różnicował w tej grupie zdających. Wynik maksymalny otrzymało 399 osób (ponad 10% zdających). Średni wynik wyniósł 46,08 punktów. Porównanie wyników w liceach ogólnokształcących oraz liceach profilowanych (Wykres 6.) pokazuje wyraźnie różny stopień opanowania umiejętności wymaganych na egzaminie w tych dwóch typach szkół. Rozkład wyników egzaminu z języka angielskiego w liceach ogólnokształcących jest wyraźnie przesunięty w stronę wyników wysokich. Przeważają wyniki w przedziale od 33 do 47 punktów, a średni wynik wynosi 39,99 punktów, co jest wynikiem wyższym od średniej dla ogółu zdających. Absolwenci liceów profilowanych uzyskali na egzaminie maturalnym wyniki wyraźnie niższe, niż absolwenci liceów ogólnokształcących. Rzadziej uzyskiwali oni wyniki powyżej 40 punktów, najbardziej typowe w grupie absolwentów liceów ogólnokształcących, a średni wynik wyniósł 30,53 punktów. Warto zwrócić uwagę, że 33 osoby osiągnęły wynik maksymalny, ale 487 zdających otrzymało poniżej 15 punktów, co oznacza, że nie zdali oni egzaminu. Wyraźnie widać, że w licach profilowanych stopień opanowania umiejętności wymaganych na egzaminie jest bardziej zróżnicowany niż w liceach ogólnokształcących. Łatwości zadań w arkuszu I (poziom podstawowy) Na wykresach przedstawiono rozkłady wskaźników łatwości czynności, zadań i umiejętności z arkusza na poziomie podstawowym. Czynności na poniższym wykresie to poszczególne elementy zadań, które podlegały ocenie. Badały one opanowanie przez zdających umiejętności wyszczególnionych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego. Wykres 7. Łatwość czynności z arkusza I łatwość 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 z_1_1 z_1_2 z_1_3 z_1_4 z_1_5 z_1_6 z_2_1 z_2_2 z_2_3 z_2_4 z_2_5 z_2_6 z_2_7 z_2_8 z_2_9 z_3_1 z_3_2 z_3_3 z_3_4 z_3_5 z_3_6 z_3_7 z_3_8 z_4_1 z_4_2 z_4_3 z_4_4 z_4_5 z_4_6 z_4_7 z_5_1 z_5_2 z_5_3 z_5_4 z_5_5 z_6_t1 z_6_t2 z_6_t3 z_6_t4 z_6_p z_7_t1 z_7_t2 z_7_t3 z_7_t4 z_7_f z_7_b z_7_p czynność Objaśnienie oznaczeń w zadaniach 6, 7: t1-t4 treść/przekazanie informacji, f-forma, b-bogactwo językowe, p-poprawność językowa. 23

25 Język angielski 2005 Tabela 7. Interpretacja wskaźnika łatwości czynności z arkusza I Interpretacja Wskaźnik łatwości Numery czynności Liczba czynności Liczba punktów Bardzo trudne 0,00 0, Trudne 0,20 0,49 4.7, Umiarkowanie trudne Łatwe 0,70 0,89 Bardzo łatwe 0,90 1,00 0,50 0,69 1.1, 1.2, 2.3, 3.7, 3.8, 5.4, 7f, 7b, 7p 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6t2, 6p, 7t1, 7t2, 7t3, 7t4 1.3, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.4, 4.6, 5.2, 6t1, 6t3, 6t4 9 (7f, 7b, 7p po 2 pkt) Ogólna łatwość egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyniosła 0,76. Łatwość czynności w poszczególnych zadaniach była zróżnicowana (0,42-0,97), co dawało możliwość wykazania się umiejętnościami zdającym na różnym poziomie zaawansowania. Dane dotyczące łatwości poszczególnych elementów zadań zostały przedstawione w Tabeli 7. Zdecydowana większość czynności okazała się dla zdających łatwa i bardzo łatwa, stąd też 5 z 7 występujących w arkuszu zadań także znalazła się wśród zadań łatwych (Wykres 7). Za czynności łatwe i bardzo łatwe zdający mogli uzyskać 72% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym. Zaledwie 2 czynności były dla zdających trudne, wskutek czego 2 zadania okazały się dla nich umiarkowanie trudne. W arkuszu nie wystąpiły czynności bardzo trudne. Wykres 8. Łatwość zadań z arkusza I łatwość 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,78 0,77 0,81 0,80 0,68 0, zadanie 0,67 Dla zdających najłatwiejsze okazało się zadanie 6. a najtrudniejsze zadanie 7. Co ciekawe, obydwa te zadania sprawdzały tę samą umiejętność - formułowanie wypowiedzi pisemnej. W obydwu zadaniach sprawdzana była między innymi umiejętność przekazania informacji podanych w poleceniu w języku polskim (czynności: z_6_t1-z_6_t4 oraz z_7_t1- z_7_t4), która to umiejętność okazała się dla zdających najłatwiejsza. W zadaniu 6. była to umiejętność dominująca, co odzwierciedla wysoki wskaźnik łatwości (średnia łatwość czynności z_6_t1-z_6_t4-0,88). Niższy natomiast był w tym zadaniu wskaźnik łatwości czynności z_6_p, która badała poprawne stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 24

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych...

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych... Spis treści 1. Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych... 3 2.1. Kartoteka arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego Egzamin pisemny Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował trzy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EGZAMIN USTNY Struktura egzaminu ustnego STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OPIS EGZAMINU USTNEGO 1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Średni wynik procentowy dla różnych typów szkół w okręgu Typ szkoły LO LP LU T TU Razem Średni wynik procentowy na poziomie podstawowym

Tabela 1. Średni wynik procentowy dla różnych typów szkół w okręgu Typ szkoły LO LP LU T TU Razem Średni wynik procentowy na poziomie podstawowym Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego w 2007 roku W roku szkolnym 2006/2007 maturzyści zdawali egzamin na jednym wybranym przez siebie wcześniej poziomie. Do pisemnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Raport ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Raport ogólny 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. łatwość zadań dla typów szkół - ję zyk angielski poziom podstawowy LO LP T LU TU. numer zadania 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Wykres 1. łatwość zadań dla typów szkół - ję zyk angielski poziom podstawowy LO LP T LU TU. numer zadania 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego w 2007 roku W sesji egzaminacyjnej 2007r. absolwenci zdawali egzamin na jednym, wybranym przez siebie wcześniej, poziomie. Do

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2018 roku. Dane ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo wielkopolskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo wielkopolskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo wielkopolskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 1. Absolwenci 2012 w podziale na poszczególne klasy: Poziom podstawowy obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo lubuskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo lubuskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo lubuskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2017 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2018 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019

Województwo zachodniopomorskie. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 Województwo zachodniopomorskie Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 województwo zachodniopomorskie Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. UWAGI WSTĘPNE Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski...

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 3 2.1. Poziom podstawowy... 3 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

numer zadania LO LP T LU TU 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

numer zadania LO LP T LU TU 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1,0 Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w 2007 roku W sesji 2007 r. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zdawali egzamin maturalny na jednym wybranym przez siebie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych z języka niemieckiego Egzamin pisemny Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego obejmował trzy

Bardziej szczegółowo

Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Poziom podstawowy Tabela 1.

Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Poziom podstawowy Tabela 1. Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Do egzaminu maturalnego z języka francuskiego przystąpiło w sumie 378 zdających, z których 330 (97,9%) uzyskało co

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 2 2.1. Poziom podstawowy... 2 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2011 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 4 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 6 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...

Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 2 2.1. Poziom podstawowy... 2 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Język rosyjski

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Język rosyjski Język rosyjski Do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej z języka rosyjskiego, obejmującego część ustną i pisemną, przystąpiło 1,8% wszystkich zdających egzamin maturalny. 1. Część ustna 1 Do części ustnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Strona 1 z 27 Egzamin maturalny z języka angielskiego odbył się w całym kraju

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2019 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2019 Opracowanie Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2018 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Sprawozdanie ogólne Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo kujawsko- pomorskie... 6

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo kujawsko- pomorskie... 6 Spis treści Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3 1. Struktura i forma egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego... 3 2. Struktura i forma części pisemnej egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozd anie zegzamin umaturaln ego2015 Biologia Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdania ogólne 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 2.1. Poziom podstawowy...2 2.2. Poziom rozszerzony...5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2011 ROKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2011 ROKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2011 ROKU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego. Struktura i forma części ustnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo pomorskie... 6

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo pomorskie... 6 Spis treści Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3 1. Struktura i forma egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego... 3 2. Struktura i forma części pisemnej egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2

Spis treści Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego...2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego...2 2.1. Poziom podstawowy...2 2.2. Poziom rozszerzony...5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego składa się z części pisemnej i ustnej:

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego składa się z części pisemnej i ustnej: W najnowszym Informatorze o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (27.VIII.2010) Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zmiany związane z egzaminem ustnym od 2012 roku. Zlikwidowany zostanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2005

EGZAMIN MATURALNY 2005 BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2, e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2011 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2011 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W MAJU 2011 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego. Struktura i forma części ustnej egzaminu

Bardziej szczegółowo

Nowa Matura 2015 Języki obce

Nowa Matura 2015 Języki obce Nowa Matura 2015 Języki obce Przedmiot obowiązkowy: Egzamin ustny (bez określania poziomu) Egzamin pisemny na poziomie podstawowym Przedmioty dodatkowe: Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym Egzamin

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 5

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 5 I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO... 2 1. Struktura i forma egzaminu... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 5 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka niemieckiego... 5 2. Opis arkuszy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego Język angielski województwo kujawsko-pomorskie... 6

Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego Język angielski województwo kujawsko-pomorskie... 6 Spis treści Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3 1. Struktura i forma egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego... 3 2. Struktura i forma części pisemnej egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 6

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 6 I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO... 2 1. Struktura i forma egzaminu... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 6 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka niemieckiego... 6 2. Opis arkuszy

Bardziej szczegółowo

Nowa forma maturalnego egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego od 2012 roku

Nowa forma maturalnego egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego od 2012 roku Zespół Szkół Nr 9 im. R. Traugutta w Koszalinie Nowa forma maturalnego egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego od 2012 roku Opracowała: Alicja Żyburtowicz Zelig Konsultacja: Dorota Bierzyńska 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie. Analiza wyników

Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie. Analiza wyników Matura 2016 z historii i wiedzy o społeczeństwie Analiza wyników Matura 2016 r. 12 edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 2 edycja egzaminu maturalnego w nowej formule dla absolwentów liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO2 II JĘZYK NIEMIECKI... 5

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO2 II JĘZYK NIEMIECKI... 5 I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO2 1. Struktura i forma egzaminu... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 5 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka niemieckiego... 5 2. Opis arkuszy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PREZENTACJA. Centralna Komisja Egzaminacyjna WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Centralna Komisja Egzaminacyjna Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych PREZENTACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2003 W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje wstępne 8 kwietnia 2003 r. po raz

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU

RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU SPIS TREŚCI 1. EGZAMIN USTNY... 3 1.1. Opis populacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2018 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2018 roku w województwie pomorskim Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO2 II JĘZYK NIEMIECKI... 2

I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO2 II JĘZYK NIEMIECKI... 2 I. EGZAMIN MATURALNY Z WYBRANEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO2 1. Struktura i forma egzaminu... 2 II JĘZYK NIEMIECKI... 2 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka niemieckiego... 7 2. Opis arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport maturalny języki obce nowożytne 2014 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT

Raport maturalny języki obce nowożytne 2014 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2014 1 Spis treści 1. WYBIERALNOŚĆ... 6 2. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU... 11 2.1. Opis egzaminu...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2007 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII SZTUKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 1 Spis treści I. Opis egzaminu.3 1. Opis zestawów

Bardziej szczegółowo