ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie I. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - Art. 32a ust.4, Art. 22 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425; tekst jednolity z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572) II. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, w oparciu o kryteria oceniania ujęte w przyjętych do realizacji w szkole programach nauczania. 2. Zachowanie ucznia nie podlega odrębnej ocenie, ale jego postawa i aktywność może mieć wpływ na ocenę z niektórych przedmiotów, np. chóru, orkiestry, zespołu lub rytmiki, dla których warunkiem uzyskiwania oczekiwanych efektów edukacyjnych jest aktywna i systematyczna współpraca wszystkich uczestników zajęć. 3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających podstawę programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr15, poz. 70) 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; c) motywowanie ucznia do dalszej pracy; d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach uczniów; e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a) formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania śródrocznych i końcoworocznych ocen z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych; b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych według form przyjętych w szkole; c) ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych; e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego; f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce podopiecznych. 1

2 III. Komunikacja z rodzicami i uczniami 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego; 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). 5. Wszystkie oceny są uwidocznione w dzienniku lekcyjnym. 6. Nauczyciele informują ucznia oraz jego rodziców o przewidywanych ocenach okresowych/rocznych w terminie 30 dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym oraz końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 7. Nauczyciele w formie pisemnej informują ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma o przewidywanej niepromującej ocenie okresowej/rocznej w terminie 30 dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym/końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 1. Ocenianie bieżące IV. Formy i sposób oceniania 1.1 Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematycznie dokonują oceny postępów edukacyjnych ucznia, porównując stopień opanowania przez niego materiału do wymagań, określonych w zatwierdzonych do użytku szkolnego programach nauczania. 1.2 Nauczyciele przedmiotu głównego dokonują oceny postępów ucznia nie rzadziej niż raz w miesiącu, biorąc pod uwagę: stopień realizacji pracy domowej, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, posiadany przez ucznia stopień umiejętności względem oczekiwanego na danym poziomie edukacyjnym. W rubryce uwagi oceniają w formie opisowej lub za pomocą stopni. 1.3 Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych na bieżąco wystawiają oceny cząstkowe w skali 1 do 6 z plusami i minusami. Dokonują oceny postępów edukacyjnych ucznia stosując wynikające ze specyfiki nauczanego przedmiotu formy: dyktanda, testu, pracy klasowej, ustnego sprawdzenia znajomości opracowywanych zagadnień, sprawdzenia zadań domowych. 2. Ocenianie śródroczne i końcoworoczne 2.1 Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na ustaleniu ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania.

3 2.2 Śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dany przedmiot w oparciu o kryteria zawarte w zatwierdzonym do użytku szkolnego programie nauczania z wyjątkiem oceny wystawionej przez komisję egzaminacyjną, 2.3 Końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 2.4 Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w terminie do ostatniego dnia przed rozpoczęciem II semestru. 2.5 Klasyfikacja końcoworoczna przeprowadzana jest w terminie do 2 dni przed planowanym zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 2.6 Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: - stopień celujący- 6 ( 25 punktów ) - stopień bardzo dobry- 5 ( pkt ) - stopień dobry- 4 ( pkt ) - stopień dostateczny- 3 (13-15 pkt ) - stopień dopuszczający- 2 ( pkt ) - stopień niedostateczny 1 ( 1 10 pkt ) 2.7 Ogólne kryteria oceny: a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wyraźnie wykraczające poza materiał określony w programie nauczania przedmiotu realizowanego przez nauczyciela w danej klasie, - realizuje zadania techniczno wykonawcze o wysokim stopniu zaawansowania, - biegle posługuje się swoimi wiadomościami i umiejętnościami, a w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych proponuje oryginalne rozwiązania, - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia przedmiotowe, - aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach z przedmiotu, - osiąga sukcesy na szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i makroregionalnym, - reprezentuje szkołę w przesłuchaniach i konkursach ogólnopolskich, - aktywnie uczestniczy w koncertach szkolnych oraz reprezentuje szkołę na koncertach środowiskowych. b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - posiada pełen zakres wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem zadań technicznowykonawczych oraz repertuarowych, przewidzianych do realizacji w programie nauczania danej klasy, - sprawnie posługuje się swoją wiedzą i umiejętnościami rozwiązując samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu programowego dla danej klasy, - aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach z przedmiotu, - potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, - reprezentuje szkołę w przeglądach, przesłuchaniach, konkursach przedmiotowych, - aktywnie uczestniczy w koncertach szkolnych oraz reprezentuje szkołę na koncertach środowiskowych. c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował najbardziej istotne wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania dla danej klasy, a zaistniałe braki i niedociągnięcia nie prognozują żadnych trudności w opanowywaniu kolejnych etapów kształcenia, lub w zakresie przedmiotu głównego opanował materiał w nieco szerszym zakresie niż określone minimum programowe oraz poprawnie realizuje zadania 3

4 techniczno wykonawcze, a niewielkie niedociągnięcia nie wpływają znacząco na obniżenie ogólnego poziomu wykonania, - poprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, - aktywnie uczestniczy w zajęciach, - bierze udział w koncertach i popisach szkolnych oraz pozaszkolnych koncertach środowiskowych. d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone jako minimum programowe, także w zakresie repertuaru oraz zadań technicznowykonawczych, a braki i niedociągnięcia mogą sygnalizować kłopoty na kolejnych etapach kształcenia, - często korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności z zakresu programu, - nie przejawia aktywności podczas zajęć, - co najmniej dwa razy w roku szkolnym uczestniczy w popisach i koncertach szkolnych. e) ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: - w ograniczonym zakresie opanował podstawowe, przewidziane programem nauczania dla danej klasy wiadomości i umiejętności, określone dla przedmiotu głównego jako minimum programowe w zakresie zadań techniczno- wychowawczych i repertuaru, jednak niedociągnięcia i braki w jednoznaczny sposób nie przekreślają możliwości dalszego przyswajania wiedzy i rozwoju, - zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje tylko przy pomocy nauczyciela, - nie przejawia chęci do nadrabiania zaległości w nauce, - nie bierze udziału w popisach i koncertach szkolnych. f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela w realizowanym programie nauczania dla danej klasy, w tym zadań technicznowykonawczych, a powstałe w procesie kształcenia braki uniemożliwiają dalszy rozwój i zdobywanie wiedzy, - nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, - w sposób dezorganizujący wpływa na przebieg pracy zespołowej, - nie bierze udziału w koncertach szkolnych i pozaszkolnych. 2.8 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotu kształcenie słuchu ocena dopuszczająca, z zastrzeżeniem przedmiotów, z których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 2.9 Uczeń, który ukończył naukę w cyklu sześcioletnim szkoły muzycznej I stopnia i został przyjęty do kształcenia muzycznego w cyklu czteroletnim w innej specjalności, może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z zajęć ogólnomuzycznych Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 3, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, jeżeli uczeń uzyskał z tych przedmiotów przynajmniej oceny dobre Uczeń, który podejmuje naukę równolegle w drugiej specjalności, może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z zajęć ogólnomuzycznych na podstawie ocen uzyskanych z tych przedmiotów. 3. Egzamin promocyjny 3.1 Komisja Egzaminacyjna ustala w trybie egzaminu promocyjnego oceny z przedmiotu Instrument główny. 3.2 W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Egzaminacyjną w składzie:

5 1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu; 3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 3.3 Egzamin promocyjny jest zamknięty dla publiczności. 4. Zasady oceniania komisyjnego 4.1 Ocena na egzaminie promocyjnym ustalana jest w trybie jawnym 4.2 Kryteria oceniania i wymagania na egzamin promocyjny ustalane są przez nauczycieli poszczególnych specjalności na początku roku szkolnego w oparciu o obowiązujące programy nauczania i zasady zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Wymagania te, wraz z informacją na temat sposobu sprawdzania osiągnięć ucznia przekazywane są rodzicom uczniów na zebraniu na początku roku szkolnego. 4.3 Nadzór nad przestrzeganiem kryteriów i wymagań sprawuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. 4.4 Zadania członków Komisji : - przewodniczący koordynuje pracę Komisji: przypomina jej członkom ustalone zasady i kryteria oceniania, czuwa nad stroną formalną (np. właściwy skład komisji, punktualne rozpoczynanie egzaminu) oraz merytoryczną egzaminu (np. zgodność programu wykonywanego przez ucznia z wymaganiami określonymi w programie nauczania), udziela głosu poszczególnym członkom Komisji, ustala w oparciu o wystawione przez wszystkich oceny końcową ocenę z egzaminu promocyjnego, którą umieszcza w protokole egzaminacyjnym, ocenia jakość artystyczną programu zaprezentowanego przez ucznia na egzaminie oraz ustnie uzasadnia swoją ocenę; - członkowie Komisji oceniają prezentację egzaminacyjną ucznia, uzasadniając swoją ocenę ustnie oraz pomagają nauczycielowi przedmiotu głównego wyciągnąć wnioski do dalszej pracy z uczniem. Wszyscy członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad komisji. 5. Sposób wystawiania oceny z egzaminu: a) po wysłuchaniu prezentacji ucznia, nauczyciel przedmiotu głównego przedstawia Komisji swoją opinię na temat wkładu pracy włożonego przez wychowanka w przygotowanie programu egzaminacyjnego; b) każdy nauczyciel wchodzący w skład Komisji Egzaminacyjnej dokonuje w sposób niezależny, oceny jakości artystycznej programu zaprezentowanego przez ucznia; c) Komisja wspólnie ustala ocenę. 5.1 Ocenę z egzaminu promocyjnego przekazuje uczniowi nauczyciel przedmiotu głównego w indywidualnej rozmowie, po zakończeniu egzaminu. Podaje uzyskaną punktację oraz ocenę w postaci stopnia. Nauczyciel ustnie uzasadnia otrzymaną przez ucznia ocenę. Nauczyciel nie podaje punktacji wystawionych przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej. 5.2 Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali: celująca 6-25 punktów bardzo dobra pkt. dobra pkt. dostateczna pkt. dopuszczająca pkt. niedostateczna pkt. 6. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły. 5

6 7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 8. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład i podpisy członków Komisji, datę i program egzaminu oraz ocenę ustaloną przez Komisję. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 9. Ocena ustalona przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona, z zastrzeżeniem wynikającym z 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. 10. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela przedmiotu lub rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia, za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu, Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 11. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną (semestralną), a w przypadku, o którym mowa w rozdz. IV ust. 3 są zwolnieni z egzaminu promocyjnego. 12. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. V Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1. Egzamin klasyfikacyjny 1.1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 1.2 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny, 1.3 Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 1.4 Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki. 1.5 Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w rozdziale IV ust.3 pkt przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. 1.6 Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły. 1.7 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

7 1.8 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w punkcie 1.5, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły na czas określony z zajęć edukacyjnych lub artystycznych. 4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą rady pedagogicznej, realizować zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy. 7. Uczeń, o którym mowa w ust.6 nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 8. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 9. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o: a) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły; b) promowaniu uczniów poza normalnym trybem; c) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów. 10. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: a) kształcenie słuchu, b) instrument główny, 12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. VI Ukończenie szkoły 1. Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w rozdz. V ust.10 i Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, na którą składają się końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć 7

8 edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych szkoły danego typu, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego i Kształcenia słuchu. 1.1 Instrumenty VII Egzaminy i przesłuchania - Każdego ucznia z przedmiotu głównego obowiązuje przesłuchanie semestralne oraz egzamin końcoworoczny, za wyjątkiem klas pierwszych, cyklu sześcioletniego. - Z przedmiotów: fortepian obowiązkowy, czytanie a vista, dodatkowy instrument obowiązuje przesłuchanie semestralne i końcoworoczne. (Jedynie ocena z fortepianu obowiązkowego jest wliczana do średniej) 1.2 Przedmioty ogólnomuzyczne Sześcioletni cykl nauczania : Klasa III- obowiązkowe sprawdziany podsumowujące wiadomości i umiejętności z rytmiki oraz z kształcenia słuchu Klasa VI - obowiązkowy sprawdzian podsumowujący wiadomości i umiejętności z Kształcenia słuchu i Audycji muzycznych Czteroletni cykl nauczania Klasa IV- obowiązkowy sprawdzian podsumowujący wiadomości i umiejętności z Kształcenia słuchu i Audycji muzycznych 1. Egzamin poprawkowy VIII Poprawianie oceny 1.1 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną albo ocenę dopuszczającą z kształcenia słuchu może zdawać egzamin poprawkowy. 1.2 W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. 1.3 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. 1.4 Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie: a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu; c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 1.5 Nauczyciel uczący ucznia przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 1.6 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9 1.7 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 1.8 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 1.9 Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w rozdz. V ust. 10 i 11, nie zdał egzaminu poprawkowego i nie jest promowany, zostaje skreślony z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna na pisemny wniosek rodziców wyrazi zgodę na powtarzanie klasy W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. 2. Procedury odwoławcze 2.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2.2 Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych. 2.3 W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęćedukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej oraz ustala końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 2.4 Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 2.5 W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 2.6 Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2.5 lit. b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 2.7 Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej (semestralnej), a w przypadku przedmiotów - Instrument główny i Kształcenie słuchu - oceny dopuszczającej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem rozdz. VIII ust. 1 pkt Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: - skład komisji, - termin sprawdzianu, - zadania (pytania) sprawdzające lub program, 9

10 - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 2.9 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 2.3 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 3. Tryb ustalania oceny końcoworocznej wyższej, niż przewidywana 3.1 Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ze wszystkich zajęć edukacyjnych, z których nie przewiduje się ocen niepromujących lub nieklasyfikowania, 3.2 Podwyższenie oceny może odbyć się na wniosek ucznia lub jego rodziców/ prawnych opiekunów złożony do Dyrektora Szkoły w terminie do 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 3.3 Podwyższenie oceny odbywa się w formie egzaminu komisyjnego, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu poprawkowego. 3.4 Egzamin komisyjny odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 3.5 Ocena uzyskana w wyniku egzaminu komisyjnego jest ostateczna, jednakże nie może być niższa od oceny przewidywanej. 3.6 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu komisyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo