UCHWAŁA NR XXVIII/528/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXVIII/528/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/528/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie: połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 112 poz. 654 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Łączy się z dniem 1 marca 2013 roku Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży przez przeniesienie całego mienia Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży (przejmowany) na Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (przejmujący). 2. Obszarem działania Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu będzie dotychczasowy obszar działania Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 3. Połączona jednostka będzie działała pod nazwą Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Siedzibą jednostki będzie miasto Poznań, Poznań, ul. Szamarzewskiego Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu z dniem połączenia przejmie zadania Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży, w tym objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. 2. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu prowadzić będzie gospodarkę finansową w dotychczasowej formie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

2 3. Organem sprawującym nadzór nad Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 3 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu z dniem połączenia przejmie mienie, zobowiązania i należności Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży wynikające z bilansów zamknięcia sporządzonych na dzień 28 lutego 2013 roku. 4 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 5 Odwołuje się z dniem 28 lutego 2013 roku Radę Społeczną Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 6 Nowa struktura organizacyjna Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu zostanie określona w statucie Szpitala, nadanym przez podmiot tworzący jednostkę. 7 Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 1) z rejestrów: a) podmiotów prowadzących działalność leczniczą, b) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 2) Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu złoży wnioski o wykreślenie zakładu przejmowanego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

3 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9

4 Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/528/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie: połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży. Na podstawie ustawy o działalności leczniczej do kompetencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego należy decydowanie o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego proponuje połączenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów z Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalem Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży, co wynika z podejmowanych przez samorząd działań zmierzających do zoptymalizowania zarządzania jednostkami służby zdrowia. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu jest podmiotem leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Siedzibą Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu jest miasto Poznań ul. Szamarzewskiego 62, Poznań. Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności medycznej, w szczególności: a) udzielanie specjalistycznych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, b)udzielanie specjalistycznych konsultacji, c)prowadzenie działalności naukowo badawczej, d)opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia pacjentów, e) promowanie zdrowia poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i realizowanie programów zdrowotnych f)organizowanie i prowadzenie staży podyplomowych i specjalistycznych praktyk studenckich i szkoleń dokształcających Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży, dla którego podmiotem tworzącym jest także Sejmik Województwa Wielkopolskiego ma siedzibę w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 32, Chodzież. Wykonywanie zadań przez szpital polega przede wszystkim na:

5 a) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, diagnostycznych, leczniczych, profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych, b) udzielaniu konsultacji specjalistycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, c) udziale w sprawowaniu nadzoru specjalistycznego wg zasad określonych odpowiednimi przepisami, d) prowadzeniu prac naukowych i badawczych, również w zakresie patologii zawodowych, e) prowadzeniu działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną, f) organizowaniu szkoleń oraz uczestniczenie w szkoleniach związanych z prowadzeniem działalności z zakresu opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 66 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. połączenie wyżej wymienionych podmiotów nastąpi poprzez przeniesienie całego mienia Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży na Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Z uwagi na fakt, iż wymienione jednostki prowadzą zbliżoną działalność leczniczą ich połączenie pozwoli na: powstanie silnego podmiotu mogącego sprawnie konkurować na rynku usług medycznych wydajniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów zapewnienie pacjentom usług medycznych na najwyższym poziomie restrukturyzację form zarządzania w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych wymianę wzajemnych doświadczeń w celu jak najlepszego zarządzania placówką Specyfika obydwu jednostek oraz przeprowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego analizy pozwalają na stwierdzenie, iż w wyniku wspomnianego połączenia zostanie utworzony silny podmiot z przejrzystą strukturą zarządzania. Dbając o dobro personelu jak i jakość świadczonych usług niezbędne jest zatem podjęcie decyzji o połączeniu. Należy również pamiętać, iż intencją Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest utrzymanie zatrudnienia w nowo powstałej jednostce na stabilnym dotychczasowym poziomie, a także zapewnienie stabilności w warunkach pracy i płacy. Brak jest także podstaw do obaw iż po połączeniu do świadczonych usług będzie utrudniony dostęp dla pacjentów. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami połączenie będzie przebiegać w sposób bezproblemowy dla pacjentów z korzyściami na przyszłość.

6 W latach 2009, 2010 i 2011 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu wypracowało zysk netto z działalności w następujących kwotach: ,92 zł, ,40 zł, ,11 zł. Fundusz własny na dzień 31 grudnia 2011 wykazywał wartość ,37 zł. Zobowiązania ogółem w latach kształtowały się na poziomie odpowiednio: ,55 zł, ,78 zł, ,99 zł. W analizowanym okresie nie występowały zobowiązania wymagalne. Poziom należności jednostki na dzień r. wynosił ,80 zł, a stan środków finansowych ,22 zł. Wysokość podpisanych kontraktów z NFZ w 2009 roku wynosiła ,14 zł w ,46 zł natomiast w ,33 zł. Natomiast Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży w latach 2009, 2010 i 2011 generował wyniki finansowe netto z działalności w następujących wysokościach: ,24 zł, () ,40 zł, () ,21 zł. Fundusz własny na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazywał wartość ,93 zł. Zobowiązania ogółem w latach kształtowały się na poziomie odpowiednio: ,84 zł, ,43 zł, ,74 zł. W analizowanym okresie Szpital posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości ,00 zł na dzień r., ,80 zł na dzień r. i ,69 zł na dzień r. Poziom należności jednostki na dzień r. wynosił ,59 zł, a stan środków finansowych ,63 zł. Wysokość podpisanych kontraktów z NFZ w 2009 roku wynosiła ,10 zł w ,20 zł natomiast w ,45 zł. Dane finansowe przedstawiono w załączonych tabelach. Projekt uchwały, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, wymagał konsultacji ze związkami zawodowymi i został przez nie zaopiniowany. Ponadto, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o działalności leczniczej, połączenie zostało także zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala. W związku z projektem uchwały dot. połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży, przekazanym w dniu 4 października do zaopiniowania odpowiednim podmiotom, do dnia 12 listopada wpłynęło 8 opinii. Wśród nich, 3 zakładają warunkową akceptację proponowanych zmian zaś, w pozostałych 5 podmioty pozytywnie zaopiniowały projektowane połączenie jednostek. Podmioty, które były gotowe warunkowo zaakceptować plany połączenia jednostek domagały się zawarcia porozumienia, o którym mowa w art ust. 3 ustawy o związkach

7 zawodowych tzw. pakietu gwarancyjnego. Z uwagi jednak na fakt, iż porozumienia takie mogą być zawierane przez aktualnego pracodawcę, oraz zbyt wygórowane wymagania w przedmiotowej sprawie Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznał, iż podmioty te, w związku z niemożliwością podpisania porozumień nie wydają pozytywnej opinii i odrzucił ich stanowiska. Podmiotami tymi były: 1.Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Zarząd Regionu Wielkopolskiego. 2.Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Wielkopolskim Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży. 3.Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego. W pozostałych stanowiskach zwracano uwagę na wzrost zapadalności na gruźlicę i tym samym konieczność utworzenia silnych ośrodków, które miały by możliwość leczenia coraz większej ilości pacjentów, w czym pomóc ma proponowane połączenie. Większość podmiotów pozytywnie opiniujących projekt uchwały nie przedstawiło uzasadnienia swojego stanowiska. Połączenie jednostek oparte zostało na programie przygotowanym przez dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu Aleksandra Barinowa Wojewódzkiego, który przedstawia celowość połączenia i restrukturyzacji pulmonologii w Wielkopolsce. Projekt uchwały był szeroko konsultowany ze stroną społeczną na spotkaniach organizowanych przez Samorząd Województwa. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

8 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu Lp. Rachunek zysków i strat r r r. Dynamika 2010/2009 Dynamika 2011/2010 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , ,83 99,13 101,82 Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym , , ,16 99,18 101,86 Wysokość podpisanych kontraktów z NFZ* , , ,33 95,64 99,41 B Pozostałe przychody operacyjne , , ,59 134,25 59,98 C Przychody finansowe , , ,03 125,57 185,49 D Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 x x E Razem przychody , , ,45 101,51 98,61 F Koszty działalności operacyjnej: , , ,02 104,27 100,76 I Amortyzacja , , ,50 113,99 107,39 II Zużycie materiałów i energii , , ,54 101,72 88,29 III Usługi obce , , ,56 101,89 110,45 IV Podatki i opłaty , , ,67 156,63 85,46 V Wynagrodzenia , , ,54 105,57 104,16 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , ,97 104,48 104,90 VII Pozostałe koszty rodzajowe , , ,24 109,02 92,86 Wartość sprzedanych towarów VIII i materialów 0,00 0,00 0,00 x x G Pozostałe koszty operacyjne , , ,63 41,24 52,42 H Koszty finansowe , , ,69 68,47 84,14 I Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 x x J Razem koszty , , ,34 103,31 100,47 K Podatek dochodowy , , ,00 147,49 71,27 L Wynik ze sprzedaży (AF) , , , ,26 81,33 M Wynik finansowy netto (E JK) , , ,11 67,63 45,90 Lp. Bilans r r r. Dynamika 2010/2009 Dynamika 2011/2010 I Aktywa ogółem , , ,73 110,36 108,40 1. Aktywa trwałe , , ,84 108,45 106,26 2. Aktywa obrotowe, w tym: , , ,89 115,88 114,21 należności krótkoterminowe , , ,80 103,43 70,02 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) , , ,22 129,31 137,07 II Pasywa ogółem , , ,73 110,36 108,40 Kapitał (Fundusz) własny, w , , ,37 114,74 101,52 tym

9 Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) , , ,76 112,88 100,00 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: , , ,36 91,71 145,06 Zobowiązania długoterminowe , , ,00 52,94 100,00 zobowiązania krótkoterminowe, w tym , , ,99 92,89 85,92 a. z tytułu dostaw i usług , , ,80 71,90 80,21 b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , ,48 125,43 101,98 c. z tytułu wynagrodzeń , , ,42 142,52 103,48 d. inne , , ,61 4,66 84,84 Zobowiązania ogółem (zobowiązania III długoterminowe , , ,99 82,53 88,27 i krótkoterminowe), w tym: Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 x x

10 Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży Lp. A Rachunek zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: r r r. Dynamika 2010/2009 Dynamik a 2011/ , , ,50 97,76 110,19 Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym , , ,50 97,76 110,19 Wysokość podpisanych kontraktów z NFZ* , , ,45 89,97 104,70 B Pozostałe przychody operacyjne , , ,90 119,76 91,02 C Przychody finansowe , , ,02 16, ,97 D Zyski nadzwyczajne ,65 0,00 0,00 0,00 x E Razem przychody , , ,42 94,88 112,14 F Koszty działalności operacyjnej: , , ,79 109,96 100,08 I Amortyzacja , , ,43 240,60 101,00 II Zużycie materiałów i energii , , ,45 105,66 94,59 III Usługi obce , , ,50 106,44 105,86 IV Podatki i opłaty , , ,43 92,10 108,00 V Wynagrodzenia , , ,09 103,08 97,68 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , ,25 100,98 99,20 VII Pozostałe koszty rodzajowe , , ,64 108,84 119,13 Wartość sprzedanych towarów i VIII materialów 0,00 0,00 0,00 x x G Pozostałe koszty operacyjne , , ,67 213,88 179,03 H Koszty finansowe 5 215, , , ,84 33,48 I Straty nadzwyczajne 4 137,89 0,00 0,00 0,00 x J Razem koszty , , ,63 116,99 106,32 K Podatek dochodowy 0, , ,00 x 88,33 L Wynik ze sprzedaży (AF) , , , ,21 25,77 Wynik finansowy netto (EJ M , , ,21 918,81 78,16 K) Lp. Bilans Dynamik Dynamika a r r r. 2010/ /20 10 I Aktywa ogółem , , ,67 109,96 81,05 1. Aktywa trwałe , , ,18 129,86 84,69 2. Aktywa obrotowe, w tym: , , ,49 68,75 66,79 należności krótkoterminowe , , ,59 61,13 64,96 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) , , ,63 288,34 21,45 II Pasywa ogółem , , ,70 109,96 81,05 1. Kapitał (Fundusz) własny, w tym , , ,93 147,49 76,60 Kapitał podstawowy (fundusz założycielski) , , ,79 219,52 102,47

11 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: , , ,77 61,82 94,66 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 x x zobowiązania krótkoterminowe, w tym , , ,74 61,15 94,50 a. z tytułu dostaw i usług , , ,91 35,86 123,78 b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń * dane ze strony internetowej NFZ , , ,57 112,21 103,03 c. z tytułu wynagrodzeń , , ,16 66,69 107,56 d. inne 4 836, , , ,35 55,04 Zobowiązania ogółem (zobowiązania III długoterminowe i krótkoterminowe), w tym: , , ,74 61,15 94,50 Zobowiązania wymagalne , , ,69 80,87 184,64

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia...

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia... Załącznik do uchwały nr XXVI/447/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 roku UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia... w sprawie: połączenia Wielkopolskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno-

5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno- Uchwała Nr XXXI/812/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego wkowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim wpoznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 02:49:24 Numer KRS: 0000001844

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 02:49:24 Numer KRS: 0000001844 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 02:49:24 Numer KRS: 0000001844 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: UCHWAŁA V/39/13/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/286/11. z dnia 19 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XVII/286/11. z dnia 19 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XVII/286/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01-31.12.2011 Z DZIAŁALNOŚCI SP SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP.

INFORMACJA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01-31.12.2011 Z DZIAŁALNOŚCI SP SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. INFORMACJA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01-31.12.2011 Z DZIAŁALNOŚCI SP SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. L.p. Rachunek Zysków i Strat 01.01-31.12.2011 A. Przychodu netto ze sprzedaży i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7693

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7693 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 7693 UCHWAŁA NR XXIV/684/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY UCHWAŁA NR XXVIII/527/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... r.

UCHWAŁA NR./.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... r. UCHWAŁA NR./.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... r. (Projekt ZWM) w sprawie połączenia Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność w Radziszowie z Wojewódzkim Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/348/2014 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/731/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR 956/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2016

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku

UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku UCHWAŁA NR XIV/215/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY Zestawienie sprawozdań finansowych Za lata 2007-12 2011-09 rok A.1 Jednostka: Polskie Towarzystwo Lekarskie Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 22 Warszawa A.2 A.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia...

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku i Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI ZA 2008 ROK

BILANS JEDNOSTKI ZA 2008 ROK FUNDACJA PROMYCZEK SŁOŃCA 42-216 CZĘSTOCHOWA, UL. RÓWNOLEGŁA 31/15 REGON 240640430 NIP 949-20-77-029 BILANS JEDNOSTKI ZA 2008 ROK AKTYWA 1.01.2008 31.12.2008 PASYWA 1.01.2008 31.12.2008 A.AKTYWA TRWAŁE

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załącznik nr 1 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2014 roku.

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2014 roku. Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2014 roku. Typ: MZ-BFA Rok: 2014 Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Informacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNIE ZA 2011 rok. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 05-500 Piaseczno ul.fabryczna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XVI/114/2016 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA XVI/114/2016 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA XVI/114/2016 RADY GMINY BESTWINA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z rachunkiem zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- UCHWAŁA NR XLI/312/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 R. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANIE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 980,90 12 843,90 13 546,20 14 054,00 14 059,10 15 765,36 l. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych

0, ,00 I. Zapasy 0,00. 0, , Materiały 1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.3. Produkty gotowe. społecznych Miejski Ośrodek Kultury ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013r. Burmistrz Miasta Lędziny AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006

UCHWAŁA Nr 1420/06. z dnia 22 marca 2006 UCHWAŁA Nr 1420/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 marca 2006 W sprawie zatwierdzenia planu zadań rzeczowo-finansowych realizowanych w 2006 r. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2013 roku.

Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2013 roku. Formularz: Kwartalna informacja o sytuacji finansowej Zakładu Opieki Zdrowotnej za IV kwartał 2013 roku. Typ: MZ-BFA Rok: 2013 Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Informacja

Bardziej szczegółowo