Regulamin Konkursu Klasa Pepsi zwany dalej Regulaminem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Klasa Pepsi zwany dalej Regulaminem."

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Klasa Pepsi zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Klasa Pepsi". 2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu. Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem, jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP , REGON Konkurs organizowany jest w celu promocji wyrobów Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. wśród konsumentów punktów gastronomicznych Tesco Bistro i Grill, zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu Tesco Bistro. Fundatorem nagród w Konkursie jest Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. 3. Informacja o formie organizacji Konkursu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z r, Nr 201 poz ze zm.). 4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs. Konkurs prowadzony będzie w punktach gastronomicznych Tesco Bistro na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista punktów gastronomicznych Tesco Bistro prowadzących promocyjną sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Czas trwania Konkursu Konkurs trwa od roku do roku. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do dnia roku. 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej. Promocyjna sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu roku i kończy w dniu roku. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max, Mirinda, 7up, o pojemności 0,2l (butelka) lub 0,3l (kubek) wyprodukowane przez Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. i oferowane przez punkty gastronomiczne Tesco Bistro biorące udział w Konkursie zwane dalej Produktami Promocyjnymi. 7.DANE OSOBOWE Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres , numer telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Administratorem danych osobowych jest AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody zwanego dalej Laureatem publikowane są na liście Laureatów na stronie internetowej Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia. UCZESTNICY KONKURSU 8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: 1

2 - posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod warunkiem, że działa za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego) - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała w okresie od dnia roku do dnia roku, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, jednorazowego łącznego zakupu co najmniej jednego dowolnego zestawu danie z oferty punktu gastronomicznego Tesco Bistro wraz z Produktem Promocyjnym o łącznej wartości minimum 20 zł brutto w punkcie gastronomicznym Tesco Bistro - ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - nie jest pracownikiem Organizatora, Tesco (Polska) Sp. z o.o. lub Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 9. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o którym mowa w pkt. 23 Regulaminu wypełnia jej przedstawiciel ustawowy. 10. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 11. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) w dniach od roku do roku, dokonać jednorazowego łącznego zakupu co najmniej jednego dowolnego zestawu danie z oferty punktu gastronomicznego Tesco Bistro wraz z Produktem Promocyjnym o łącznej wartości minimum 20 zł brutto w punkcie gastronomicznym Tesco Bistro, biorącym udział w Konkursie zgodnie z pkt. 4 Regulaminu i zachować dowód zakupu. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. b) Po dokonaniu zakupu o którym mowa w pkt 11a) Regulaminu dokonać w dniach od roku do dnia roku zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej zwanej dalej Stroną Internetową, zawierającego następujące pola obowiązkowe: - Wykonanie zadania konkursowego poprzez napisanie sloganu reklamowego dla kupionego Produktu Promocyjnego, zwane dalej Zdaniem. Zdanie nie może przekroczyć 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami. - Imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania - adres mailowy, numer telefonu kontaktowego - numer dowodu zakupu o którym mowa w pkt 11a). 12. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu i wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej na rzecz Organizatora. 13. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych odmawiając przyjęcia do Konkursu, w przypadku gdy praca konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego. W przypadku odmowy przyjęcia pracy do Konkursu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika wiadomością mail na adres mail podany w trakcie rejestracji. 14. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora lub takich podmiotów z odpowiedzialności prawnej. 15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 11 Regulaminu. 2

3 16. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od roku do roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny Strony Internetowej jest potwierdzone informacją zwrotną na adres mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. Informacje zwrotne nie potwierdzają poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym. NAGRODY W KONKURSIE 17. Wykaz nagród: Nagroda w postaci LENOVO Laptop G50-30-INT N "6 4GB, 500GB WIN o wartości zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 121 zł, przy czym nagroda pieniężna nie zostanie Laureatom wydana lecz wpłacona przez płatnika (fundatora nagród, tj. Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 35 nagród o łącznej wartości zł brutto; 18. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Kolor nagrody może być inny niż przedstawiony na materiałach reklamowych i informacyjnych Konkursu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 19. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW 20. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej Komisją, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o. o. w liczbie 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o. o. Po zakończeniu każdego dnia trwania Konkursu Komisja wybierze 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody spośród Uczestników dokonujących zgłoszeń do Konkursu w danym dniu. Posiedzenia Komisji będą w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku. W przypadku dni wolnych od pracy, to jest sobót, niedziel i dni świątecznych, wybór Laureatów nastąpi na pierwszym posiedzeniu Komisji przypadającym po dniach wolnych od pracy. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania całego Konkursu. 21. Komisja oceni zgłoszone Zdania oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do wyznaczonego zadania konkursowego, oryginalność i styl Zdania. 22. O przyznaniu Nagrody laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres podany w trakcie rejestracji wiadomością w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia roku. Jednocześnie, w wiadomości tej Organizator prześle także informacje o rodzaju wygranej Nagrody oraz dalsze informacje dotyczące odbioru przyznanej Nagrody. 23. Laureat Nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Klasa Pepsi, następujące dokumenty: a) Oświadczenie zawierające dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, Laureat może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1. W przypadku osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oświadczenie wypełnia przedstawiciel ustawowy. b) Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem o numerze zgodnym z numerem podanym w zgłoszeniu o którym mowa w pkt. 11 b) Regulaminu. Organizator jest zobowiązany do zwrotu Dowodu Zakupu Uczestnikowi, o ile Uczestnik prześle Organizatorowi zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pozwalającym na nadanie przesyłki rejestrowanej na wskazany adres. Organizator zobowiązany jest do nadania przesyłki z Dowodem Zakupu niezwłocznie, nie później niż do dnia roku. Jeśli laureat nie prześle w terminie do dnia roku (decyduje data wpłynięcia przesyłki rejestrowanej do Organizatora) wszystkich wymaganych dokumentów i danych, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora. 3

4 24. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Zdań laureatów z chwilą podpisania przez laureata, a w przypadku osoby niepełnoletniej która ukończyła 13 rok życia przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o przekazaniu praw autorskich i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, b) wprowadzenie do obrotu, c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, d) wprowadzenie do sieci Internet, e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, f) publiczne rozpowszechnianie, g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f), wykonywanie praw zależnych o którym mowa w art. 46 tejże ustawy o ile wymaga tego sposób eksploatacji. WYDAWANIE NAGRÓD 25. Po prawidłowej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu, Organizator wysyła laureatowi Nagrodę na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową do dnia r. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostawa Nagród jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata, pozostaje ona własnością Fundatora. OGŁASZANIE WYNIKÓW 26. Lista laureatów (w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) jest publikowana na stronie internetowej ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 27. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Klasa Pepsi reklamacja lub em na adres: z dopiskiem w tytule Klasa Pepsi reklamacja, najpóźniej do dnia roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora). 28. Reklamacje rozpatruje Komisja. 29. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez , odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 30. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Klasa Pepsi - regulamin. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu przesłane wiadomością mail na adres: otrzyma on kopię Regulaminu w wiadomości zwrotnej mail jako załącznik do wiadomości. 31. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 32. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1 i 2. 4

5 Załącznik nr 1 Oświadczenie dla laureatów nagród Konkursu Klasa Pepsi Prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI literami. Dane adresowe Laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym)* : Imię i nazwisko Laureata:.. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Laureata (w wypadku gdy Laureat działa przez przedstawiciela ustawowego):... Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku mieszkania) Kod pocztowy:.. Miejscowość: Telefon kontaktowy: lub ... Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. Jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu "Klasa Pepsi". Administratorem danych osobowych jest AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku przy ul. Reymonta 4a. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Laureatowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Data*. Podpis*. Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do Zdania: Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu "Klasa Pepsi" całości autorskich praw majątkowych do Zdania stanowiącego wykonanie zadania konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami). Nabycie praw autorskich przez Organizatora obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola doprecyzowane w pkt. 25 Regulaminu Konkursu. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Data*. Podpis*. Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 8 Regulaminu: Oświadczam iż nie jestem pracownikiem Organizatora, Tesco (Polska) Sp. z o.o. lub Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 9 Regulaminu. Data*. Podpis*. * UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy. 5

6 Załącznik nr 2 Lista punktów gastronomicznych Tesco Bistro biorących udział w Konkursie. NR SKLEPU BEŁCHATÓW BIELSKO BIAŁA BYDGOSZCZ BYTOM CHELM CZĘSTOCHOWA GDAŃSK GDYNIA KARWINY GDYNIA KCYŃSKA GLIWICE GLIWICE HELICAL GŁOGÓW SKLEP Adres FORMAT Model sprzedaży ul. Kolejowa Bełchatów woj. łódzkie tel: ul. Warszawska Bielsko-Biała tel: ul. Toruńska Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie tel: ul. Chorzowska Bytom tel: ul. Lwowska Chełm woj. lubelskie tel: ul. Drogowców Częstochowa tel: ul. Cienista Gdańsk woj. pomorskie tel: ul. Nowowiczlińska Gdynia woj. pomorskie tel: ul. Kcyńska Gdynia woj. pomorskie tel: ul. Łabędzka Gliwice tel: ul. Pszczyńska Gliwice tel: ul. Piłsudskiego Głogów tel: C LIGHT LIGHT 6

7 31027 GORZÓW GÓRCZYŃSKA ul. Górczyńska Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie tel: EXTRA GORZÓW SŁOWAŃSKA ul. Słowiańska Gorzów Wielkopolski woj. lubuskie tel: LIGHT JELENIA GÓRA ul. Jana Pawła II Jelenia Góra tel: LIGHT KALISZ MAJKOWSKA ul. Majkowska Kalisz tel: KALISZ WP al. Wojska Polskiego Kalisz tel: LIGHT KATOWICE AGIP ul. Chorzowska Katowice tel: KIELCE ul. Świętokrzyska Kielce woj. świętokrzyskie tel: KOSZALIN ul. Paderewskiego Koszalin woj. zachodniopomorskie tel: LIGHT KRAKÓW KAPELANKA ul. Kapelanka Kraków woj. małopolskie tel: LIGHT KRAKÓW WIELICKA ul. Wielicka Kraków woj. małopolskie tel: EXTRA LESZNO OBI ul. Poznańska Leszno tel: LOMŻA ECHO ul. Zawadzka Łomża woj. podlaskie tel: LUBIN ul. Paderewskiego Lubin tel: LUBLIN ul. W. Orkana Lublin woj. lubelskie tel:

8 31008 ŁÓDŹ BAŁUTY ul. Pojezierska Łódź woj. łódzkie tel: ŁÓDŹ GALERIA ul. Piłsudskiego 15/ Łódź woj. łódzkie tel: LIGHT ŁÓDŹ WIDZEW ul. Widzewska Łódź woj. łódzkie tel: LIGHT MALBORK GROBELNO Grobelno 68a Malbork woj. pomorskie tel: C MIELEC ul. Żeromskiego Mielec woj. podkarpackie tel: NOWY SĄCZ BP ul. Prażmowskiego Nowy Sącz woj. małopolskie tel: OLSZTYN ul. Pstrowskiego Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie tel: OPOLE FURNITURE ul. Ozimska Opole woj. opolskie tel: OSTROŁĘKA BURSZTYNOWA ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa Ostrołęka tel: OSTROWIEC SW ul. Mickiewicza Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie tel: OSTRÓW OSTRAVIA ul. Kaliska Ostrów Wielkopolski tel: PIŁA ul. Bydgoska Piła tel: POZNAŃ MRĄGOWSKA ul. Mrągowska Poznań tel: LIGHT POZNAŃ OPIŃSKIEGO ul. Opieńskiego Poznań tel: LIGHT 8

9 31006 POZNAŃ SERBSKA ul. Serbska Poznań tel: EXTRA PRZEMYŚL ARMY ul. Lwowska Przemyśl woj. podkarpackie tel: PUŁAWY ORANGE ul. Dęblińska 18d Puławy woj. lubelskie tel: LIGHT RUDA ŚLĄSKA ul. 1-go Maja 370a Ruda Śląska tel: LIGHT RYBNIK ul. Żorska Rybnik tel: LIGHT RZESZÓW al. Powstańców Warszawy Rzeszów woj. podkarpackie tel: SKIERNIEWICE ul. Czesława Liska Skierniewice woj. łódzkie tel: STALOWA WOLA ul. Przemysłowa 2b Stalowa Wola woj. podkarpackie tel: STARGARD GDAŃSKI ul. Zblewska Starogard Gdański woj. pomorskie tel: STARGARD SZCZECIŃSKI ul. Szczecińska Stargard Szczeciński woj. zachodniopomorskie tel: LIGHT SUWAŁKI SHEEP ul. Kościuszki Suwałki woj. podlaskie tel: SZCZECIN ul. Milczańska 31F Szczecin woj. zachodniopomorskie tel: LIGHT ŚWIDNICA ul. Strzegomska Świdnica tel: ŚWIEBODZIN ul. Sulechowska Świebodzin woj. lubuskie tel: C EXTRA 9

10 31041 TARNOWSKIE GÓRY ul. Zagórska Tarnowskie Góry tel: TARNÓW PIECHOTY ul. Nowodąbrowska Tarnów woj. małopolskie tel: LIGHT TYCHY ul. Towarowa Tychy tel: LIGHT WAŁBRZYCH ul. Łączyńskiego Szczawno Zdrój tel: LIGHT WARSZAWA CRANBERRIES ul. Fieldorfa Warszawa tel: WARSZAWA GÓRCZEWSKA ul. Górczewska Warszawa tel: EXTRA WARSZAWA KEN al. KEN Warszawa tel: LIGHT WARSZAWA MORY ul. Połczyńska Warszawa tel: LIGHT WARSZAWA PIASTÓW ul. Tysiąclecia Warszawa tel: LIGHT WARSZAWA STALOWA ul. Stalowa 60/ Warszawa tel: LIGHT WŁOCŁAWEK ul. Kruszyńska 17/ Włocławek woj. kujawsko-pomorskie tel: WROCŁAW BIELANY ul. Czekoladowa Wrocław tel: WROCŁAW MARINO ul. Paprotna Wrocław tel: LIGHT WROCŁAW OCTAWA ul. Legnicka Wrocław tel:

11 31031 WROCŁAW SRÓDMIEŚCIE ul. Długa 37/ Wrocław tel: LIGHT WRZEŚNIA BWS ul. Kaliska Września tel: ZARY MULTI ul. Broni Pancernej Żary woj. lubuskie tel: ZIELONA GÓRA ul. Energetyków 2A Zielona Góra woj. lubuskie tel:

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie lub do wyczerpania zapasów

REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie lub do wyczerpania zapasów REGULAMIN PROMOCJI Multibrand promotion w TESCO Przeprowadzanej na terenie hipermarketów TESCO w terminie 02-31.01.2017 lub do wyczerpania zapasów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr

REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr. (dalej Promocja). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mix Pepsi zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Mix Pepsi zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Mix Pepsi zwany dalej Regulaminem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Mix Pepsi". 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej: Promocyjne raty w Tesco- kredyt 0% na 5 lub 10 rat

Regulamin akcji promocyjnej: Promocyjne raty w Tesco- kredyt 0% na 5 lub 10 rat Regulamin akcji promocyjnej: Promocyjne raty w Tesco- kredyt 0% na 5 lub 10 rat 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % na 5 lub 10 rat są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Promocji Ekspres Tchibo Cafissimo za 1 grosz

REGULAMIN. Regulamin Promocji Ekspres Tchibo Cafissimo za 1 grosz REGULAMIN Regulamin Promocji Ekspres Tchibo Cafissimo za 1 grosz 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Promocja ) jest TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097597, NIP: 5260210530, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 59.410.

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097597, NIP: 5260210530, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 59.410. Regulamin Konkursu Piłkarskie marzenia z Pepsi zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wakacje z Maxcom zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wakacje z Maxcom zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wakacje z Maxcom zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Wakacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard

Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard 1 Organizator Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez Alior

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat Zasady podstawowe 1. Organizatorem promocji Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat (zwanej dalej Animacją, Akcją lub Promocją ) jest Hasbro Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco (dalej: Promocja)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ. Przyjmij z uśmiechem każdy ups Tesco ( Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ. Przyjmij z uśmiechem każdy ups Tesco ( Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Przyjmij z uśmiechem każdy ups Tesco ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem promocji konsumenckiej Przyjmij z uśmiechem każdy ups Tesco ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup dowolne produkty Haribo za minimum 10 zł, weź worek szkolny za 1 grosz

REGULAMIN PROMOCJI Kup dowolne produkty Haribo za minimum 10 zł, weź worek szkolny za 1 grosz REGULAMIN PROMOCJI Kup dowolne produkty Haribo za minimum 10 zł, weź worek szkolny za 1 grosz I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kup dowolne produkty

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco - Darmowe Raty 0% w karcie kredytowej VISA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Black Friday

Regulamin akcji promocyjnej Black Friday Regulamin akcji promocyjnej Black Friday 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Black Friday są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków [ Tesco ], wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej 500 zł na zakupy z kredytem Tesco Finanse

Regulamin akcji promocyjnej 500 zł na zakupy z kredytem Tesco Finanse Regulamin akcji promocyjnej 500 zł na zakupy z kredytem Tesco Finanse 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej 500 zł na zakupy z kredytem Tesco Finanse są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup 4 produkty Zottarella 125g, a zestaw łyżek do sałaty firmy Gerlach, otrzymasz gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup 4 produkty Zottarella 125g, a zestaw łyżek do sałaty firmy Gerlach, otrzymasz gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup 4 produkty Zottarella 125g, a zestaw łyżek do sałaty firmy Gerlach, otrzymasz gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup 4 produkty Zottarella 125 g, a zestaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Złap

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piłkarski duet - abc zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Piłkarski duet - abc zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Piłkarski duet - abc zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Piłkarski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę.

Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę. Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. NAZWA KONKURSU Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem, jest prowadzony pod nazwą Dzień Dziecka. Czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO

REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO REGULAMIN PROMOCJI LEGO ATLANTIS W SIECI TESCO 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą LEGO Atlantis (dalej "Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Brandcomm Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej. Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki Tesco i. odzieży lub obuwia F&F, w bonach Clubcard

Regulamin akcji promocyjnej. Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki Tesco i. odzieży lub obuwia F&F, w bonach Clubcard Regulamin akcji promocyjnej Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki Tesco i odzieży lub obuwia F&F, w bonach Clubcard 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Zwrot 30% wartości zakupów produktów marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Święta w kolorach z BIC

Regulamin Konkursu Promocyjnego Święta w kolorach z BIC Regulamin Konkursu Promocyjnego Święta w kolorach z BIC POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Święta w kolorach z BIC, zwanego dalej Konkursem jest JET Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozgrywka Pepsi zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Rozgrywka Pepsi zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Rozgrywka Pepsi zwany dalej Regulaminem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Rozgrywka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rodzinna zabawa Cheetos - Tesco zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Rodzinna zabawa Cheetos - Tesco zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Rodzinna zabawa Cheetos - Tesco zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. PRZEKONAJ INNYCH Promocja w TESCO

Regulamin konkursu pod nazwą. PRZEKONAJ INNYCH Promocja w TESCO Regulamin konkursu pod nazwą PRZEKONAJ INNYCH Promocja w TESCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Przekonaj innych Promocja w TESCO (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem. Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Loterią", jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej. Nawet do 10% zniżki z kartą kredytową MasterCard Clubcard

Regulamin akcji promocyjnej. Nawet do 10% zniżki z kartą kredytową MasterCard Clubcard Regulamin akcji promocyjnej Nawet do 10% zniżki z kartą kredytową MasterCard Clubcard 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Nawet do 10% zniżki z kartą kredytową MasterCard Clubcard są: TESCO (Polska)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM. zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM. zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Quo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ TESCO, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moc nagród zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Moc nagród zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Moc nagród zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Moc nagród".

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Marzę o podróży do...

Regulamin konkursu Marzę o podróży do... Regulamin konkursu Marzę o podróży do... nazywany dalej Regulaminem 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem, jest prowadzony pod nazwą Marzę o podróży do....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ KONKURS JACOBS W TESCO

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ KONKURS JACOBS W TESCO REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO POD NAZWĄ KONKURS JACOBS W TESCO 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą Konkurs Jacobs w Tesco" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cheetos - Potworne nagrody zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Cheetos - Potworne nagrody zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Cheetos - Potworne nagrody zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012

Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012 Regulamin Konkursu MMS KIBICUJ Z NAMI z dnia 27 marca 2012 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą MMS KIBICUJ Z NAMI (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup makaron, wygraj garnki. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kup makaron, wygraj garnki. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kup makaron, wygraj garnki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Kup makaron wygraj garnki, zwanego dalej Konkursem, jest MGD GMW Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Emocje kibica - Makro zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Emocje kibica - Makro zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Emocje kibica - Makro zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Emocje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Konkurs wygrywaj tablety

Konkurs wygrywaj tablety Konkurs wygrywaj tablety 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą wygrywaj tablety (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest na zlecenie firmy Mattel Sp. z.o.o. przez Panorama Maria Jakubowska, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocja czar Star zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Promocja czar Star zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Promocja czar Star zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Promocja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mikołajkowy 1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 2 Użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZASKAKUJĄCE WARSZTATY Z LIPTON ICE TEA GREEN ZWANY DALEJ REGULAMINEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZASKAKUJĄCE WARSZTATY Z LIPTON ICE TEA GREEN ZWANY DALEJ REGULAMINEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZASKAKUJĄCE WARSZTATY Z LIPTON ICE TEA GREEN ZWANY DALEJ REGULAMINEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich będzie prowadzony konkurs w sieci sklepów Intermarche pod nazwą Magnesię piję codziennie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody!

REGULAMIN PROMOCJI Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody! REGULAMIN PROMOCJI Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody! 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody! (dalej Promocja ). 2.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato z Lipton i Super-Pharm zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato z Lipton i Super-Pharm zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato z Lipton i Super-Pharm zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji blenderów marki TEFAL ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe SEB Polska

Bardziej szczegółowo

100 zł GRATIS 2-5 LUTEGO SWÓJ. za minimum TYLKO W DNIACH. 9,99 zł/kpl. 9,99 zł/op.

100 zł GRATIS 2-5 LUTEGO SWÓJ. za minimum TYLKO W DNIACH. 9,99 zł/kpl. 9,99 zł/op. WYBIERZ SWÓJ GRATIS OD TYLKO W DNIACH 2-5 LUTEGO Weź zgrzewkę wody niegazowanej Żywiec Zdrój lub jaja kl. L Tesco 20 kupując dowolne produkty za minimum 100 zł Akcja dla posiadaczy karty Clubcard. Oferta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Świąteczny prezent od Cukru Królewskiego

REGULAMIN PROMOCJI Świąteczny prezent od Cukru Królewskiego REGULAMIN PROMOCJI Świąteczny prezent od Cukru Królewskiego I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1 [Nazwa Promocji] Promocja nosi nazwę Świąteczny prezent od Cukru Królewskiego (dalej: Promocja ). Promocja ma charakter

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Grzejemy z Toyotą

REGULAMIN. Konkursu Grzejemy z Toyotą REGULAMIN Konkursu Grzejemy z Toyotą 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizator Konkursu Grzejemy z Toyotą zwanego dalej Konkursem. Organizatorem Konkursu jest DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Akcja Rabat

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Akcja Rabat REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Akcja Rabat 1. Zasady ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Akcja Rabat (dalej zwana Promocją ) jest TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo